Verbinding r Analyse. 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' ltrgr; 4* (:F. on g p^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding r Analyse. 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' ltrgr; 4* (:F. on g p^"

Transcriptie

1 ltrgr; 4* Verbinding r Analyse 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' (:F o '9 rd FT on g p^ a,

2 An.lyse t Verbinding Eigenlljk zljn alle problemen waarmee zij in haar beroepspraktijk als coach en organisatieadviseur wordt geconfronteerd terug te voeren op een gebrek aan verbinding, schrijft Ellie van de! Elst in haar b oek De kracht vanverbinding.'door het individualisme is een deelvan ons samenzijn naar de achtergrond verdwenen, Door verbinding bewust op te pakken kunje 'wat werkt voor mij' transformeren naar'wat werkt voor het geheel'. Een geheel waarvan eenieder deel uitmaakt.' Va,n der Elst definieert verbinding als het moment waarop wi1' ons Oezenlijk verstaan voelen door een ander.'dan is er de chemievan duidelijkheid in combinatie met nabijheid, hoe p[jnlijkde realiteit ook kan zijn. Wanneerverbindingen zijn gelegd ofhersteld, levert datveel kracht en efficientie od.' Het woord verbinding duikt ineens overalop. Adviesbureaus, coaches, gemeenten en bedrijven hebben het ersteeds vaker over. Maar wat is verbinding precies? En waarom is hetopeens zo belangrijk om verbonden te zijn?'het is een wezenlijke menselijke behoefte.' DOOR DOMINIQUE HAUTEMA ILTUSTRATIES JOYCE SCHELLEKENS Regelmatig vindt er een Dag van Verbinding plaats. Onlangs nog - op 2t september - in de vorm van een 'bezinnningssymposiurn' over letselschade. De gemeente Zwolle organiseert al enkelejaren eenweek van de Verbindingen ook Elburg heeft dat idee omarmd. Het adviesbureau &Samhoud bedacht de 'blauwe bal van verbinding'. Op websites, Linkedln en Twitter benadrukken steeds meej coaches het thema verbinding en trainingsbureau Het land van nu organiseert een verbindingsdag met de vraag: neem jij jezelf mee naarje werk? llieuw tovcrwoord Ook Angela van de Loo gelooft in de krachtvan verbinding. Zij is eigenaar van advies- en trainingsbureau Target Point in Heusden. 'Hetwordt steeds duidelijker dat niemand meeriets inzijn eentje kanbereiken. Alles ontstaat door interactie. Als die interactie niet goed is, leidt dit tot veel verspilling van tijd en energie. Het is daarom belangrijk dat er verbinding is. Dat betekent biivoorbeeld dat je elkaar begrijpt of hetzelfde doel nastreeft.' Waarom hebben we het daar nu opeens met z'n allen over? 'Verbinding lijkt als nieuw toverwoord de plaats in te nemen van leiderschap. In hi rarchische organisaties moest iemand de leiding nemen. Nu praten we over winnende teams, samenwerking en betrokken ztn bij een groter geheel. Het gaat dus niet meer alleen over jezel?, zegtvan de Loo. '.Verbinding gaat uit van gelijkwaardigheid, terwijl leiderschap eerder gebaseerd was op ongelijkwaardigheid: iernand anders weet het beter. Dat is het grote verschil.' Target Point bestaat al zzjaar en werkt volgens de eigenaar al die tijd al vanuit de gedachte van verbinding zonder dat woord ooit als zodanig te gebruiken ofhet er expliciet overte hebben. Het staat ook niet op de agenda van de bedrljven waar zij voor werkt. 'Onze klanten, waaronder verzekeraars, woningbouwcorporaties, bouw- en vastgoedbedrlven, zijn nu meerbezig met de vragen: 'Hoe houden we het hoofd boven water' of 'Hoe houden we de moed erin?' Bij bouwbedrijven hoorje vooral grappen als het over 'vage' onderwerpen gaat. Bij eenterm als passie gaat het meteen over passie (past ie) wel ofpassie niet.' Relaties in plaats yan transacties Blj woningbouwcorporatie Ymere bijvoorbeeld - eenvan die klanten - valt de kreetverbinding nooit, terwll het daarwel over gaat. 'Vroegerbepaalde de organisatie wat er aan renovatie nodigwas, nu gaatdat in samenspraak )

3 Verbinding r Analyse Praten over verbinding is mooi, maar het daadwerkelijk in de praktuk brengen is allesbehalve gemakkelijk, aldus Van de Loo. 'Dat doenweinig mensen ofbedrijven. Als ik me met een klantverbindt, wil ik er ookvolledig kunnen zijn voor die klant. We hebben als bureau dan ook geenhonderden klanten, die zouden we nooitgoed kunnen bedienen.' Piramide van ltlaslow De adviseur met haarbureau in het Brabantse vestingstadje Heusden ziet od< nog een andere redenwaarom verbinding als onderwerp overal opduikt. 'Kijk eens naar de piramide van Maslow. De afgelopenjaren waren we vooral bezig met waardering en erkenning, het op een na hoogste niveau. Maar het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Het ging vooral om status. Welvaart in plaats van welzijn. Een crisis drukt ons weer naarbeneden in de piramide. We hebben het nu weer over sociaal contact, er is nood aan liefde en verbondenheid.' Volgens Van de Loo is het een algemeen verschijnsel in moeiliike ttden. 'Onderzoek leertbijvoorbeeld dat mensen die een ontvoering meemaken er beter uitkomen als ze eenverbinding met hun ontvoerder aangaan. In een crisis wordt samenzijn belangrljker.' Ook uit psychologisch onderzoek blijkt telkens dat een traumatische belevenis beter wordt verwerkt als erverbindins is met andere mensen. ANGELAVAl{ DE l-oo:'ln EEN CRISISWORDT SAMENZUN BET]ANGRIIKER.' met de bewoners. Dat is voor mij een voorbeeld van in verbinding zijn en de ander sedeus nemen.' In feite, stelt Van de Loo, bestaat haar hele werk uit verbinding. Ze noemt het betekenisvolle betrokkenheid.'wii zijn verbonden met onze klanten in plaats van deals afte slui ten. Nu zieje steeds vaker dathet minder om transacties gaat, maar meer om langdurige relaties ontwikkelen. Wijdedenhet altijd al samen metde klant. Zodatzijhet ook zonder ons kunnen. Zo delenwe onze kennis met co-trainers in bedrijven om een cultuurverandering te realiseren. Nu heet dat ineens co-creatie.' Van de Loo toont zich overigens optimistisch. Volgens haar heeft de mensheid de afgelopen jaren duidelij'k iets geleerd. 'Kijk maar naar Europa. Vroeger zou el een oorlog zijn ontstaan bij een problematiek zoals we op dit moment meemaken... Nu proberen wij het met elkaar op te lossen omdat we voelen en begrijpen dat alles met elkaarsamenhangt en verbondenheid ookeen prijs heeft.' lrlechanistisch Nee, verbondenheid heeft niet leiderschap van de troon gestoten als belangrijkste thema, maar inspiratie, vindt Ralph Zebregs. Hij is oprichter en directeurvan adviesbureau De Droomfabriek, gevestigd in het vroegere zendstation Radio Kootwijk, niet ver van Apeldoorn.

4 Analyse r Verbinding Meet je Verbindingsindex Vef bonden zijn betekent dat je weet wat je wilt en weetwatje kunt. Deze definitie staat op deweb- ' site van adviesbureau &samhoud. Daarstaat ook de Verbindingsindex, een anoniemevragenltst om je eigen mate van verbindingte meten. Je score wordtvergeleken met een gemiddelde van inmiddels ruim rz.ooo anderen die de test hebben gedaan. 'Tot voor kort moest alles inspirerend zijn. Inspiratie is echter alleen mogelijk alsje met iemand verbonden bent. Het gaatdus een stapjeverderen is een belangrijke voorwaarde voor inspiratie.' Nederland loopt volgens hem redelijk voorop in de wereld als het om bewustzijn rond dit themagaat. 'De onderlinge verbondenheid neemtoveral dramatisch toe en datvoelen zowel individuen als bedrijven, We hebben een overheidsinstelling als klant die tot vijfjaar geleden nooit publiekelijk van zich liethoren als eriets negatiefs gebeurde- Datkan nu niet meer. Door de technologische ontwikkelingen kan iedereen bljna altijd overal op reageren.' Ook Zebregs kan de toegenomen belangstelling voor verbinding verklaren. Volgens hem is het en reactie

5 Verbinding I Analyse op de bestaande situatie, die steeds meer wringt. 'Het merendeel van de bedrijven is nog steeds zo opgetuigd en ingericht dat gebrek aanverbinding b[jna een logisch gevolg is. We hanteren functieprofielen ofiets als een service level agreement oftewel afspraken hoe ik een ander bedien. Het is echter een misvatting te denken dat formele procedures tot een goede samenwerking ofeen mooi product leiden. Ook al weet iedereen wat ie moet doen, dan hoeft er nog geen verbinding te ztn. Organisaties zijn mechanistisch ingericht als het gaat om functies ofgewenste output. Dat geeft een gevoel van controle en beheersbaarheid.' Wederzijdse behoeftes Verbinding mag dan belangrijk zijn, in tijdenvan crisis zien we nog steeds veel organisaties als in een reflex in de kosten snijden. Ze hopen de negatieve effecten te beperken door de kaasschaaf te hanteren en bijvoorbeeld overaltien procentvan afte halen of minder in training en opleiding te investeren. Als je denkt datje dan toch nog hetzelfde bedrijfhebt, hebje het mis', benadrukt Zebregs. Mede door het groeiende bewustzijn dat het anders moet enkan, komen in zijn vakgebied de laatste jaren steeds meer interessante vmgen op, vindt hij. 'Nu willen bedrijven eerst weten wie ze zijn en wat ze echt willen, voordat ze de organisatie veranderen. Dan kom ik meteenlangs, dat zijn leuke vragen.' Nietmeteenactieondernemen, maareerstmetelkaarin gesprekgaan over de wederzijdse behoeftes, is wat hem

6 An.lyse I Verbinding betreft de essentie van verbinding. Als voorbeeld noemt hij een sociale werkvoorziening voor rnensen met een arbeidshandicap, die weinig bezieling of eigen initiatief constateerde. Als eerste stap startte De Droomfabriek met een aantal trainingen waarbij de medewerkers zelf konden aangeven wat verbeterd zou moetenworden in de organisatie. 'Op een gegeven moment zei de directeur dat we het programma moesten stoppen omdat de trainingen niet bevielen. Toen ik doorvroeg, bleek hetbij die kritiek slechts om C n enkele medewerker te gaan. Ik adviseerde de directeur om die ene medewerker rechtstreeks te vragen wat hij nodig had om te bltven deelnemen aan de trainingen, omdathij belangrijk was voor de organisatie. Dat gesprek bleekvoldoende om door te kunnen gaan', vertelt Zebregs.'Die manwas gewoon heel blij dat hij als belangrijkwerd gezien.' Afstandelijk klinkende teghneut Wij mensenwillen simpelweg gehoord en gewaardeerd worden, we willen meer zijn dan een salaris ofeen fte, stelt Zebregs. 'Mensen zijn geen productie-e nheden zoals machines. Medewerkers willen zich verbonden voelen met hun werk en hun collega's. Dat is eenwezenlijke behoefte. Als kind moetjejezelfal metje moeder ZEBREGS:'BUilA I{IEMAND KAN EEN BESTUIT NEMEl{ ZO1{DER DAT DtT CONSEQUENTTES HEEFT VOOR EEI{ ANDER.' verbinden om in leven te blijven.' Als bureau probeert De Droomfabriek dit uitgangspunt zelfin de praktijkte brengen, zowel binnen de eigen organisatie als bij klanten. 'Wiiformuleren geen enkele frnanciele doelstelling, maar de omzet groeit aljaren. Als een opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet tevreden is met ons werk, hoefthijniette betalen. Dat is slechts 66n keer voorgekomen - en die klant had gelijk.' Een volgende vraag is: hoe ontwikkel je verbondenheid? En eigenlijk gaat daar nog een vraag aanvooraf: hoe kwantificeer je verbondenheid? Best lastig, vindt Zebregs. Want hoe meetje dat en hoeveel kilo verbondenheid hebje nodig om goed ofoptimaalte kunnen functioneren? 'Het is een beetje vergelijkbaar met spieren. Ook die kunje ontwikkelen. Alles watje aandacht geeft, groeit. Ook die rationeel en afstandeluk klinkende techneut die over de inhoud van zijn vak blift doorpraten - ook al valje er bij flauw - kan leren om meer verbinding te voelen en te maken. Iedereen heeft dat talent, maar niet iedereen heeft het ontwikkeld.' Zebregs geeft nog een ander voorbeeld van verbinding in de praktijk. 'Bij een van onze klanten, een Nederlandse bank, was de lol er een beetje vanaf. Na een aantal ftainingen kwamen medewerkers zelf met suggesties omhun werk te verbeteren. Zo werkt dat. De p

7 Verbinding r An.lyse dienstverlening wordt bijna vanzelfgoed als medewerkers trois en bevlogen zijn. Inmiddels adviseren sommige medewerkers zelfs buiten werktijd nogklanten om hen uit de schulden te houden.' Funegt Net als Van de Loo is Zebregsvan mening dat er zonder verbinding feitelijk helemaal niets gebeurt. Voor fundamentele groei ofontwikkeling is verbinding noodzakelijk, is zijn enaring. 'Verbinding is niet alleen inspiratie, het is ook dunen toegeven datje het niet weet. Het is kwetsbaarheid en gewoon menselijkheid. We komen uit een tijd waarin de leider alles moest weten, maarvandaagde dag is niemand meer alwetend. En als een bedrijf zegt "We willen nummer n zijn" wordt niemand daar creatief of betrokken van. Veel organisaties zijn ongelooflijk complex, bijna niemand kan een besluit nemen zonder dat dit consequenties heeft voor een ander. Alles hangt met alles samen en iedere medewerker moet steeds onderzoeken wat het beste of slimste is om te doen. Je kunt alleenviaverbinding naar problemen kijken.' Omgekeerd kan het gebrek aan verbinding funest zijn. Angela van de Loo heeft een van haar klanten, een Nederlandse bank, inde afgelopen l5jaardownthe drain zien gaan. 'We waren er vroeger allemaal tlots op. De medewerkers en de klanten deden er toe. De individuele, ondernemende cultuur zou naar meer samenwerking gaan. Maar het moest effici nter. De bank bleef groeien en ging alles formaliseren, tot en met eenjaarlijkse meetingvan htnwinning perjormance culture. En mensenafrekenenophetcijferdatze daarhaalden.' De verbindingtussen de top en de medewerkers ging verloren. 'Erkwamen nieuwe helden, veelal technocratische managers die te grote risico's namen ende dienstverlening helemaal opsplitsten. Niemand voelde zich verantwoordelijk, want overalgingwel iemand anders ergens over. Inmiddels worden in groten getale mensen naal huis gestuurd en durft niemand meerte zeggen dalze in zo'n organisatie niet willenwerken.' Autonomie In de visie van Van de Loo bestaat betrokkenheid uit rationele en emotionele verbondenheid en zijn er methoden om vast te stellen in hoeverreje verbonden bent met je team, je leidinggevende, de inhoud vanje werk en de organisatie zelf. Als je als organisatie op al deze onderdelen hoog scoort, doeje het volgens onderzoek beter dan de concurrentie en zijn de klanten en medewerkers meer tevreden. Daarmee is verbondenheid een vorm van betrokkenheid die verder gaat dan tevredenheid. Het is getngageerd zijn. Verbondenheid meten is overigens nog wat anders dan eraan werken, waarschuwt zij. 'Daat gaat het meestal mis. Je moet niet alleennaareen score kijken maarmedewerkers een stem geven, echt in gesprek gaan envragen wat iemand nodig heeft orn zichverbonden te voelen.' Van de Loo benadrukt ook het belang van autonomie. Zonder autonomie is het volgens haarvrij lastig omwerkelijk verbonden te zijn. Niet iedereen is echter bereid om de consequenties van gelijkwaardigheid te aanvaarden. 'Ikvraagvaak aan bestuurders van grote organisaties hoeveel macht zijbereid zijn afte staan, maar daar krijg ik nooit een goed antwoord op.' Dat steeds meer mensen voor zichzelfbeginnen, is volgens haar een logische ontwikkelingvanuit die behoefte aan autonomie en vrijheid. 'Je moet er dan echter wel voor waken dat je niet alleen verbonden bent met de inhoud vanje werk. Na verloop van ttd ontstaat er toch weervanzelfbehoefte aan contact met anderen, We willen deel uitmakenvan een groep. Daarom gaanwe ons meestal vanzelf weer organiseren in netwerken.' Alles is liefde Ralph Zebregs denkt overigens dat verbinding niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. 'Voor sommige functies geldt datje niet veel meer bent dan een productieeenheid en makkelijker vervangbaar. Iedereen kan in korte tijd leren om hamburgers te bakken bij McDonald's. Als daar iemand uitvalt, kunje hem vervangen. Daar maakt het niet ofje Ralph of Dominique bent. Bij lager geschoold werk zieje dat mensen de behoefte aan verbinding eerderbuiten hun werk zoeken en werk soms niet veel meer is dan een manier om geld te verdienen. En dat is jammer, omdat we daarmee onvoldoende gebruikmaken van ons potentieel.' Toch kan op elk niveau van een organisatie verbondenheid heel mooi zijn, meentvan de Loo. Ze wijst op haar eigen ervaring met het verblijfvan haar moeder in een hospice, voor de laatste fase in haar leven. 'Iedereen in dat hospice werkt met de grootst mogelijke zorg en vanuit een diepe betrokkenheid. Dat is voelbaar op het moment datje daar binnenstapt. Dat geldt ookvoor de mevrouw die de eitjes bakt of de bloemen schikt. De

8 Analyse I Verbinding werkelijke behoefte is zinvolle relaties met anderen te ontwitkelen. Wie werkelijk verbonden is, doet net zo liefdevol de afwas als ingewikkelde projecten.' Verbondenheid staat yoor haar dan ook gelijk aan liefde. Als iemand met liefde zijn werk doet, maakt dat zichtbaar verschil. Op welk niveauje ookwerkzaam bent. 'Ik liet een verbouwing doen door een aannemerdie zichtbaar en merkbaar tegen het einde van zijn werkzame leven liep. Hij had er gewoon geen zin meer in. Die verbouwing kon ik opnieuw doen.' WcdGrkerigheid Rest nog de belangrijke vraag: hoe creeerjeverbondenheid? Door oprecht geinteresseerd zijn in een ander, stelt Van de Loo. 'Nieuwsgierigheid en openheid zljn belangrijke voorwaarden. Het gaat om het vermogen om intimiteit te ontwikkelen en emotioneel dichtblj een ander te komen.'voor haar is verbondenheid bovendien een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen. Je kunt niet inje eentje verbonden zijn. Voor een betekenisvolle verbiniling zijn twee mense nodig die zowel gelijkwaardig als geinteresseerd elkaar zijn. Die wederkerigheid isvanbelang. 'Je kunt ook aflankelijk zijn van een ander, dat is meer een binding en meestal nietgezond. Dan speelt macht een grctere rol. Voor mli betekent verbinding dat je een relatie hebt - met iets of iemand - die er toe doet. Daar worden zoweljij als die ander beter van. Als gelljkwaardigheid ontbreekt, gaat dat meestal ook ten koste van het resultaat. Een verbindingbetekent datje iets leert, een beter mens wordt of resultaten haalt. Je groeit ervan. Het betekent overigens ook datje beiden een keuze hebt om je wel of niet te verbinden.' Ralph Zebregs voegt bewustztn toe als cruciaal gegeven voor verbinding. 'fe moet je bewust ztn vanje eigen lichaam, je gevoelens en de twijfels die je hebt. En vervolgens hebje moed en het vermogen tot kwetsbaarheid nodigom dit ook in gesprek te brengen. We hoeven daar niet zo spastisch overte doen inbedrijven. Thuis doen we het tenslotte ook. Alleen moetje als organisatie wel een omgeving credren waarin dit kan. Inhoud ondergeschikt Wat Zebregs betreft, is de inhoud meestal ondergeschikt. 'Bij verbinding is het van belang ofje man of vrouwbent en wat voortype persoonje bent. Als ik bij een opdrachtgever kom, wordt ik geacht metvoorbeelden ofreferenties aan te tonendat ik een geschikte kandidaat ben. Daar zitvoor mij weinig verbiniling in. Het HET GRAPPIGE IS DATWU BUNA NOOIT VIA DE INHOUD EEN ANDER ERGENS VANOVERTUIGEN. gaat danvooral over de taak ofklus die geklaard moet worden. Die opdrachtgever is niet geinteresseerd in mijn achtergrond of persoonlijke drijfueren, maar kijkt vooral of ik het vierkantje ben dat precies in hun puzzel past.'maar... het grappige is dat wij bijna nooit via de inhoud een ander ergens van oveltuigen. 'Het beeld dat iemand zich van mij vormt ofal heeft, is uiteinde' lijk van doorslaggevend belang. of iemand mij gelooft, vertrouwt en uiteindelijk een opdracht gunt, gaatbijna altijd via de as van verbinding', legt Zebregs uit. 'Bij gebrek aan verbinding voel je weinig energie. lntegendeel. Dan kost een gesprek ofsamenwerking vaak meerenergie dan het oplevert. En dan gebeun er meestalweinig.' Blj taakgerichte mensen kan de inhoud soms noghetvertrekpunt zljnvoor een samenwerking, stelt Van de Loo op haar beurt. 'Maar woeg of laat komt het moment waarop de een ergens heel anders over denkt dan de ander en ontstaat een conflict. Zo'n conflict gaat vewolgens nooit over de inhoud, maar over hoe wij met elkaar omgaan en wat wij daarbij voelen. Meestal gaat het over hetgeen waar we het niet over durven te hebben. Als we het er wel over hebben en dat gaat goed, ontstaat er pas echt vertrouwen enverbondenheid. A cot{lict is a cryjor intimacy; Van de Loo denkt overigens niet datje per se eerstverbonden moet ztn metjezelfvoordat een goede verbinding met een ander mogelijk is. Wie het aandurft zich te verbinden, leert gedurende een relatie steeds meer over zichzelfen kan daardoor beter verbonden raken met zichzelf. 'Het helpt natuurlijk alsje enige zelflennis hebtenweethoeje zelfin relaties staat. Ik denkook nietdatje altijd coaches oftherapeuten nodighebt. Het leven zelfkanje coach zijn.'

9 De m pathie Ia cto r De empathiefactor Business Contact, 2012, paperback, z86 b z. 4.. : 5: It! "-z -n (, Jelle Drlkstra en Paul Peter Feld -., Gedeeldleiderschap *. Van Corcum, 2or2, paper,j! back, r9,1 blz. 'b : I 'Een boek over nieuwe Ellie von der Est De kracht van verbinding f4anagement, zotz, gebonden, 102 DtZ. ri' We lossen het samen wel op SWq 2o12, ingenaaid, r85 b z. ', :.I 11- Leontine v6n HooJt De kracht van Afrikaans denken Thema, zorz, gebonden, 156 blz. \,o.men Var O,ganisc-Fn en samerwerken. Comnand & Con rol l^ceft atgedaan in Cedeeld Leiderschap. We werken rnet een organisatle- en leiderschapsmodel u t de tijd van de fd-ao s. Dat pdst n,et meer rn de.ennisecotorre Nreuw leiderschap is nodig: leiderschap als resu taat van co creatie. Door leiderschap te delen verbetert de kwaliteit. lury Managementbaek van hetjaat 2a12.l[-.iiliFR: r {f!a_,'. t' Astrd Schutte Echte leiders hebben een goed verhaal Uitgeverlj Haystack. 2or2, gebonden 3or blz. 'Een goed verhaal hebben als manager is belangrijk. Zonder een sterk verhaa kan je een bepaalde boodschap meestal niet goed overbrengen. Klein detail: het s 1og 'riet nal(er,i( o r watje wtllegg.n een beetje leuk en aansprekend te brengen. Anauk Etgenraom. l'1t anline S:t tn Rp (o s o d(n if'i '';.': v ''"1 {"- - lr'l. HerweiJer en M.J. Fraanle Samen werken aan bestuurskracht Kluwe; zorz, paperback, r69 blz. laco van der Schoor, Moryreeth Kloppenburg en Rob Craen Leve het verschil! Academic Service, zoo9, gebon den, t6z b z. _ Corliin Postna Zakelijk twitteren voor beginners Uitgeve rl Hay.-ar- zo 'o papf'da.r' 144 Drl :::.,:. :::: : Volgens auteur Postma zin tweets het liefst een combi natie van pr v6 en zakelijke berichten. (..) Voornaam ste functies van het medium ziln nieuws verspreiden en ontvangen, marketingkanalen aanboren, vragen stellen, antwoord krijgen en het is het nieuwe netwerken. Redactie Conprcs

Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen

Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen 20 Verbinding Analyse Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen Verbinding is het nieuwe toverwoord Analyse Verbinding 21 Eigenlijk zijn alle problemen waarmee zij in haar beroepspraktijk

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Op vrijdag 20 januari jl. heeft MLI Intermanagement een bijzonder en inspirerend Mid Winter Event gehouden in Singer Laren.

Op vrijdag 20 januari jl. heeft MLI Intermanagement een bijzonder en inspirerend Mid Winter Event gehouden in Singer Laren. Beste relaties en vrienden, Op vrijdag 20 januari jl. heeft MLI Intermanagement een bijzonder en inspirerend Mid Winter Event gehouden in Singer Laren. Zo n 60 prominente leidinggevenden uit onderwijs,

Nadere informatie

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Leugen en waarheid Gedachten over de film Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen.

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven Erwin Klappe & Onno Hamburger Wie zijn wij? Erwin Klappe Klappe Training Trainer, coach & oprichter Onno Hamburger Gelukkig Werken Nederland Senior trainer, coach

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak?

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak? Oefenvragen Middle Management A Module Leiderschap 1. Welke stijl van leidinggeven wordt bedoeld met het kernbegrip 'De kunst van het loslaten'? A. Uitleggen. B. Instrueren. C. Stimuleren. D. Delegeren.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Doelstellingen van PAD

Doelstellingen van PAD Beste ouders, We kozen er samen voor om voor onze school een aantal afspraken te maken rond weerbaarheid. Aan de hand van 5 pictogrammen willen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? Uw hart luchten Adviezen inwinnen Uw problemen bespreken Mevrouw Meijers weet wat het is om te zorgen voor iemand met dementie: Zowel mijn buurvrouw

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

[DE 3 MAGISCHE SMSSEN]

[DE 3 MAGISCHE SMSSEN] 2012 Life Coach Désirée Desiree [DE 3 MAGISCHE SMSSEN] Hoe je op een subtiele en liefdevolle manier je man kunt manipuleren zodat hij zich realiseert hoe blij hij mag zijn met jou. De 3 magische smssen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Ik ben te vertrouwen. Ik help. Ik speel niet de baas. Ik lach niet uit. Ik ben niet zielig.

Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Ik ben te vertrouwen. Ik help. Ik speel niet de baas. Ik lach niet uit. Ik ben niet zielig. Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Ik ben te vertrouwen. Ik help. Ik speel niet de baas. Ik lach niet uit. Ik ben niet zielig. Doet iemand expres naar? Dan denk ik: bekijk het maar! Ik gedraag me

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. de liefde en ik

Inhoud. Mijn leven. de liefde en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Gevoelens... 4 Hoofdstuk 2 Ontmoeten... 6 Hoofdstuk 3 Verliefd... 8 Hoofdstuk 4 Date... 10 Hoofdstuk 5 Verkering... 12 Hoofdstuk 6 Intimiteit... 14 Hoofdstuk 7 Seks...

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het Demartini Waardebepaling Proces TM is een multi-step proces waarin je je antwoorden blijft verfijnen tot je hiërarchie van waarden uiteindelijk glashelder

Nadere informatie

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven?

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Maandelijks eenvoudig besparen op: energiekosten telefoonkosten internetaansluiting verzekeringspremies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

plan facilitators Werkvorm problemen helder krijgen

plan facilitators Werkvorm problemen helder krijgen Werkvorm problemen helder krijgen Aan de meeste initiatieven liggen problemen ten grondslag of ze spelen een rol bij de verwezenlijking van het initiatief. Die problemen moeten we niet alleen benoemen,

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

- Elkaar leren kennen: warming-ups en spelletjes om het ijs te breken - 5 minuten zelfbewustzijn begrijpen anderen respecteren om de beurt iets doen

- Elkaar leren kennen: warming-ups en spelletjes om het ijs te breken - 5 minuten zelfbewustzijn begrijpen anderen respecteren om de beurt iets doen - Elkaar leren kennen: warming-ups en spelletjes om het ijs te breken - Belangrijke namen 7 luisteren karaktereigenschappen 5 minuten zelfbewustzijn begrijpen anderen respecteren om de beurt iets doen

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces.

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Klaar mee?! Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Achtergrond van de tool Jongeren die willen stoppen met het plegen

Nadere informatie

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt "Geluk is vooral een kwestie van de juiste levenshouding" Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt Ons geluk wordt voor een groot stuk, maar zeker niet alleen, bepaald

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorgvrager begeleiden 5 1.1 Het sociale netwerk begeleiden 5 Praktijk: Ik zie bijna

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Luisteren is: erkenning geven

Luisteren is: erkenning geven enuit nuit Luisteren is: erkenning geven it Luisteren is: erkenning geven Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons omgaat? En als

Nadere informatie

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten aan te reiken voor het

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie