Verbinding r Analyse. 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' ltrgr; 4* (:F. on g p^

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding r Analyse. 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' ltrgr; 4* (:F. on g p^"

Transcriptie

1 ltrgr; 4* Verbinding r Analyse 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' (:F o '9 rd FT on g p^ a,

2 An.lyse t Verbinding Eigenlljk zljn alle problemen waarmee zij in haar beroepspraktijk als coach en organisatieadviseur wordt geconfronteerd terug te voeren op een gebrek aan verbinding, schrijft Ellie van de! Elst in haar b oek De kracht vanverbinding.'door het individualisme is een deelvan ons samenzijn naar de achtergrond verdwenen, Door verbinding bewust op te pakken kunje 'wat werkt voor mij' transformeren naar'wat werkt voor het geheel'. Een geheel waarvan eenieder deel uitmaakt.' Va,n der Elst definieert verbinding als het moment waarop wi1' ons Oezenlijk verstaan voelen door een ander.'dan is er de chemievan duidelijkheid in combinatie met nabijheid, hoe p[jnlijkde realiteit ook kan zijn. Wanneerverbindingen zijn gelegd ofhersteld, levert datveel kracht en efficientie od.' Het woord verbinding duikt ineens overalop. Adviesbureaus, coaches, gemeenten en bedrijven hebben het ersteeds vaker over. Maar wat is verbinding precies? En waarom is hetopeens zo belangrijk om verbonden te zijn?'het is een wezenlijke menselijke behoefte.' DOOR DOMINIQUE HAUTEMA ILTUSTRATIES JOYCE SCHELLEKENS Regelmatig vindt er een Dag van Verbinding plaats. Onlangs nog - op 2t september - in de vorm van een 'bezinnningssymposiurn' over letselschade. De gemeente Zwolle organiseert al enkelejaren eenweek van de Verbindingen ook Elburg heeft dat idee omarmd. Het adviesbureau &Samhoud bedacht de 'blauwe bal van verbinding'. Op websites, Linkedln en Twitter benadrukken steeds meej coaches het thema verbinding en trainingsbureau Het land van nu organiseert een verbindingsdag met de vraag: neem jij jezelf mee naarje werk? llieuw tovcrwoord Ook Angela van de Loo gelooft in de krachtvan verbinding. Zij is eigenaar van advies- en trainingsbureau Target Point in Heusden. 'Hetwordt steeds duidelijker dat niemand meeriets inzijn eentje kanbereiken. Alles ontstaat door interactie. Als die interactie niet goed is, leidt dit tot veel verspilling van tijd en energie. Het is daarom belangrijk dat er verbinding is. Dat betekent biivoorbeeld dat je elkaar begrijpt of hetzelfde doel nastreeft.' Waarom hebben we het daar nu opeens met z'n allen over? 'Verbinding lijkt als nieuw toverwoord de plaats in te nemen van leiderschap. In hi rarchische organisaties moest iemand de leiding nemen. Nu praten we over winnende teams, samenwerking en betrokken ztn bij een groter geheel. Het gaat dus niet meer alleen over jezel?, zegtvan de Loo. '.Verbinding gaat uit van gelijkwaardigheid, terwijl leiderschap eerder gebaseerd was op ongelijkwaardigheid: iernand anders weet het beter. Dat is het grote verschil.' Target Point bestaat al zzjaar en werkt volgens de eigenaar al die tijd al vanuit de gedachte van verbinding zonder dat woord ooit als zodanig te gebruiken ofhet er expliciet overte hebben. Het staat ook niet op de agenda van de bedrljven waar zij voor werkt. 'Onze klanten, waaronder verzekeraars, woningbouwcorporaties, bouw- en vastgoedbedrlven, zijn nu meerbezig met de vragen: 'Hoe houden we het hoofd boven water' of 'Hoe houden we de moed erin?' Bij bouwbedrijven hoorje vooral grappen als het over 'vage' onderwerpen gaat. Bij eenterm als passie gaat het meteen over passie (past ie) wel ofpassie niet.' Relaties in plaats yan transacties Blj woningbouwcorporatie Ymere bijvoorbeeld - eenvan die klanten - valt de kreetverbinding nooit, terwll het daarwel over gaat. 'Vroegerbepaalde de organisatie wat er aan renovatie nodigwas, nu gaatdat in samenspraak )

3 Verbinding r Analyse Praten over verbinding is mooi, maar het daadwerkelijk in de praktuk brengen is allesbehalve gemakkelijk, aldus Van de Loo. 'Dat doenweinig mensen ofbedrijven. Als ik me met een klantverbindt, wil ik er ookvolledig kunnen zijn voor die klant. We hebben als bureau dan ook geenhonderden klanten, die zouden we nooitgoed kunnen bedienen.' Piramide van ltlaslow De adviseur met haarbureau in het Brabantse vestingstadje Heusden ziet od< nog een andere redenwaarom verbinding als onderwerp overal opduikt. 'Kijk eens naar de piramide van Maslow. De afgelopenjaren waren we vooral bezig met waardering en erkenning, het op een na hoogste niveau. Maar het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Het ging vooral om status. Welvaart in plaats van welzijn. Een crisis drukt ons weer naarbeneden in de piramide. We hebben het nu weer over sociaal contact, er is nood aan liefde en verbondenheid.' Volgens Van de Loo is het een algemeen verschijnsel in moeiliike ttden. 'Onderzoek leertbijvoorbeeld dat mensen die een ontvoering meemaken er beter uitkomen als ze eenverbinding met hun ontvoerder aangaan. In een crisis wordt samenzijn belangrljker.' Ook uit psychologisch onderzoek blijkt telkens dat een traumatische belevenis beter wordt verwerkt als erverbindins is met andere mensen. ANGELAVAl{ DE l-oo:'ln EEN CRISISWORDT SAMENZUN BET]ANGRIIKER.' met de bewoners. Dat is voor mij een voorbeeld van in verbinding zijn en de ander sedeus nemen.' In feite, stelt Van de Loo, bestaat haar hele werk uit verbinding. Ze noemt het betekenisvolle betrokkenheid.'wii zijn verbonden met onze klanten in plaats van deals afte slui ten. Nu zieje steeds vaker dathet minder om transacties gaat, maar meer om langdurige relaties ontwikkelen. Wijdedenhet altijd al samen metde klant. Zodatzijhet ook zonder ons kunnen. Zo delenwe onze kennis met co-trainers in bedrijven om een cultuurverandering te realiseren. Nu heet dat ineens co-creatie.' Van de Loo toont zich overigens optimistisch. Volgens haar heeft de mensheid de afgelopen jaren duidelij'k iets geleerd. 'Kijk maar naar Europa. Vroeger zou el een oorlog zijn ontstaan bij een problematiek zoals we op dit moment meemaken... Nu proberen wij het met elkaar op te lossen omdat we voelen en begrijpen dat alles met elkaarsamenhangt en verbondenheid ookeen prijs heeft.' lrlechanistisch Nee, verbondenheid heeft niet leiderschap van de troon gestoten als belangrijkste thema, maar inspiratie, vindt Ralph Zebregs. Hij is oprichter en directeurvan adviesbureau De Droomfabriek, gevestigd in het vroegere zendstation Radio Kootwijk, niet ver van Apeldoorn.

4 Analyse r Verbinding Meet je Verbindingsindex Vef bonden zijn betekent dat je weet wat je wilt en weetwatje kunt. Deze definitie staat op deweb- ' site van adviesbureau &samhoud. Daarstaat ook de Verbindingsindex, een anoniemevragenltst om je eigen mate van verbindingte meten. Je score wordtvergeleken met een gemiddelde van inmiddels ruim rz.ooo anderen die de test hebben gedaan. 'Tot voor kort moest alles inspirerend zijn. Inspiratie is echter alleen mogelijk alsje met iemand verbonden bent. Het gaatdus een stapjeverderen is een belangrijke voorwaarde voor inspiratie.' Nederland loopt volgens hem redelijk voorop in de wereld als het om bewustzijn rond dit themagaat. 'De onderlinge verbondenheid neemtoveral dramatisch toe en datvoelen zowel individuen als bedrijven, We hebben een overheidsinstelling als klant die tot vijfjaar geleden nooit publiekelijk van zich liethoren als eriets negatiefs gebeurde- Datkan nu niet meer. Door de technologische ontwikkelingen kan iedereen bljna altijd overal op reageren.' Ook Zebregs kan de toegenomen belangstelling voor verbinding verklaren. Volgens hem is het en reactie

5 Verbinding I Analyse op de bestaande situatie, die steeds meer wringt. 'Het merendeel van de bedrijven is nog steeds zo opgetuigd en ingericht dat gebrek aanverbinding b[jna een logisch gevolg is. We hanteren functieprofielen ofiets als een service level agreement oftewel afspraken hoe ik een ander bedien. Het is echter een misvatting te denken dat formele procedures tot een goede samenwerking ofeen mooi product leiden. Ook al weet iedereen wat ie moet doen, dan hoeft er nog geen verbinding te ztn. Organisaties zijn mechanistisch ingericht als het gaat om functies ofgewenste output. Dat geeft een gevoel van controle en beheersbaarheid.' Wederzijdse behoeftes Verbinding mag dan belangrijk zijn, in tijdenvan crisis zien we nog steeds veel organisaties als in een reflex in de kosten snijden. Ze hopen de negatieve effecten te beperken door de kaasschaaf te hanteren en bijvoorbeeld overaltien procentvan afte halen of minder in training en opleiding te investeren. Als je denkt datje dan toch nog hetzelfde bedrijfhebt, hebje het mis', benadrukt Zebregs. Mede door het groeiende bewustzijn dat het anders moet enkan, komen in zijn vakgebied de laatste jaren steeds meer interessante vmgen op, vindt hij. 'Nu willen bedrijven eerst weten wie ze zijn en wat ze echt willen, voordat ze de organisatie veranderen. Dan kom ik meteenlangs, dat zijn leuke vragen.' Nietmeteenactieondernemen, maareerstmetelkaarin gesprekgaan over de wederzijdse behoeftes, is wat hem

6 An.lyse I Verbinding betreft de essentie van verbinding. Als voorbeeld noemt hij een sociale werkvoorziening voor rnensen met een arbeidshandicap, die weinig bezieling of eigen initiatief constateerde. Als eerste stap startte De Droomfabriek met een aantal trainingen waarbij de medewerkers zelf konden aangeven wat verbeterd zou moetenworden in de organisatie. 'Op een gegeven moment zei de directeur dat we het programma moesten stoppen omdat de trainingen niet bevielen. Toen ik doorvroeg, bleek hetbij die kritiek slechts om C n enkele medewerker te gaan. Ik adviseerde de directeur om die ene medewerker rechtstreeks te vragen wat hij nodig had om te bltven deelnemen aan de trainingen, omdathij belangrijk was voor de organisatie. Dat gesprek bleekvoldoende om door te kunnen gaan', vertelt Zebregs.'Die manwas gewoon heel blij dat hij als belangrijkwerd gezien.' Afstandelijk klinkende teghneut Wij mensenwillen simpelweg gehoord en gewaardeerd worden, we willen meer zijn dan een salaris ofeen fte, stelt Zebregs. 'Mensen zijn geen productie-e nheden zoals machines. Medewerkers willen zich verbonden voelen met hun werk en hun collega's. Dat is eenwezenlijke behoefte. Als kind moetjejezelfal metje moeder ZEBREGS:'BUilA I{IEMAND KAN EEN BESTUIT NEMEl{ ZO1{DER DAT DtT CONSEQUENTTES HEEFT VOOR EEI{ ANDER.' verbinden om in leven te blijven.' Als bureau probeert De Droomfabriek dit uitgangspunt zelfin de praktijkte brengen, zowel binnen de eigen organisatie als bij klanten. 'Wiiformuleren geen enkele frnanciele doelstelling, maar de omzet groeit aljaren. Als een opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet tevreden is met ons werk, hoefthijniette betalen. Dat is slechts 66n keer voorgekomen - en die klant had gelijk.' Een volgende vraag is: hoe ontwikkel je verbondenheid? En eigenlijk gaat daar nog een vraag aanvooraf: hoe kwantificeer je verbondenheid? Best lastig, vindt Zebregs. Want hoe meetje dat en hoeveel kilo verbondenheid hebje nodig om goed ofoptimaalte kunnen functioneren? 'Het is een beetje vergelijkbaar met spieren. Ook die kunje ontwikkelen. Alles watje aandacht geeft, groeit. Ook die rationeel en afstandeluk klinkende techneut die over de inhoud van zijn vak blift doorpraten - ook al valje er bij flauw - kan leren om meer verbinding te voelen en te maken. Iedereen heeft dat talent, maar niet iedereen heeft het ontwikkeld.' Zebregs geeft nog een ander voorbeeld van verbinding in de praktijk. 'Bij een van onze klanten, een Nederlandse bank, was de lol er een beetje vanaf. Na een aantal ftainingen kwamen medewerkers zelf met suggesties omhun werk te verbeteren. Zo werkt dat. De p

7 Verbinding r An.lyse dienstverlening wordt bijna vanzelfgoed als medewerkers trois en bevlogen zijn. Inmiddels adviseren sommige medewerkers zelfs buiten werktijd nogklanten om hen uit de schulden te houden.' Funegt Net als Van de Loo is Zebregsvan mening dat er zonder verbinding feitelijk helemaal niets gebeurt. Voor fundamentele groei ofontwikkeling is verbinding noodzakelijk, is zijn enaring. 'Verbinding is niet alleen inspiratie, het is ook dunen toegeven datje het niet weet. Het is kwetsbaarheid en gewoon menselijkheid. We komen uit een tijd waarin de leider alles moest weten, maarvandaagde dag is niemand meer alwetend. En als een bedrijf zegt "We willen nummer n zijn" wordt niemand daar creatief of betrokken van. Veel organisaties zijn ongelooflijk complex, bijna niemand kan een besluit nemen zonder dat dit consequenties heeft voor een ander. Alles hangt met alles samen en iedere medewerker moet steeds onderzoeken wat het beste of slimste is om te doen. Je kunt alleenviaverbinding naar problemen kijken.' Omgekeerd kan het gebrek aan verbinding funest zijn. Angela van de Loo heeft een van haar klanten, een Nederlandse bank, inde afgelopen l5jaardownthe drain zien gaan. 'We waren er vroeger allemaal tlots op. De medewerkers en de klanten deden er toe. De individuele, ondernemende cultuur zou naar meer samenwerking gaan. Maar het moest effici nter. De bank bleef groeien en ging alles formaliseren, tot en met eenjaarlijkse meetingvan htnwinning perjormance culture. En mensenafrekenenophetcijferdatze daarhaalden.' De verbindingtussen de top en de medewerkers ging verloren. 'Erkwamen nieuwe helden, veelal technocratische managers die te grote risico's namen ende dienstverlening helemaal opsplitsten. Niemand voelde zich verantwoordelijk, want overalgingwel iemand anders ergens over. Inmiddels worden in groten getale mensen naal huis gestuurd en durft niemand meerte zeggen dalze in zo'n organisatie niet willenwerken.' Autonomie In de visie van Van de Loo bestaat betrokkenheid uit rationele en emotionele verbondenheid en zijn er methoden om vast te stellen in hoeverreje verbonden bent met je team, je leidinggevende, de inhoud vanje werk en de organisatie zelf. Als je als organisatie op al deze onderdelen hoog scoort, doeje het volgens onderzoek beter dan de concurrentie en zijn de klanten en medewerkers meer tevreden. Daarmee is verbondenheid een vorm van betrokkenheid die verder gaat dan tevredenheid. Het is getngageerd zijn. Verbondenheid meten is overigens nog wat anders dan eraan werken, waarschuwt zij. 'Daat gaat het meestal mis. Je moet niet alleennaareen score kijken maarmedewerkers een stem geven, echt in gesprek gaan envragen wat iemand nodig heeft orn zichverbonden te voelen.' Van de Loo benadrukt ook het belang van autonomie. Zonder autonomie is het volgens haarvrij lastig omwerkelijk verbonden te zijn. Niet iedereen is echter bereid om de consequenties van gelijkwaardigheid te aanvaarden. 'Ikvraagvaak aan bestuurders van grote organisaties hoeveel macht zijbereid zijn afte staan, maar daar krijg ik nooit een goed antwoord op.' Dat steeds meer mensen voor zichzelfbeginnen, is volgens haar een logische ontwikkelingvanuit die behoefte aan autonomie en vrijheid. 'Je moet er dan echter wel voor waken dat je niet alleen verbonden bent met de inhoud vanje werk. Na verloop van ttd ontstaat er toch weervanzelfbehoefte aan contact met anderen, We willen deel uitmakenvan een groep. Daarom gaanwe ons meestal vanzelf weer organiseren in netwerken.' Alles is liefde Ralph Zebregs denkt overigens dat verbinding niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. 'Voor sommige functies geldt datje niet veel meer bent dan een productieeenheid en makkelijker vervangbaar. Iedereen kan in korte tijd leren om hamburgers te bakken bij McDonald's. Als daar iemand uitvalt, kunje hem vervangen. Daar maakt het niet ofje Ralph of Dominique bent. Bij lager geschoold werk zieje dat mensen de behoefte aan verbinding eerderbuiten hun werk zoeken en werk soms niet veel meer is dan een manier om geld te verdienen. En dat is jammer, omdat we daarmee onvoldoende gebruikmaken van ons potentieel.' Toch kan op elk niveau van een organisatie verbondenheid heel mooi zijn, meentvan de Loo. Ze wijst op haar eigen ervaring met het verblijfvan haar moeder in een hospice, voor de laatste fase in haar leven. 'Iedereen in dat hospice werkt met de grootst mogelijke zorg en vanuit een diepe betrokkenheid. Dat is voelbaar op het moment datje daar binnenstapt. Dat geldt ookvoor de mevrouw die de eitjes bakt of de bloemen schikt. De

8 Analyse I Verbinding werkelijke behoefte is zinvolle relaties met anderen te ontwitkelen. Wie werkelijk verbonden is, doet net zo liefdevol de afwas als ingewikkelde projecten.' Verbondenheid staat yoor haar dan ook gelijk aan liefde. Als iemand met liefde zijn werk doet, maakt dat zichtbaar verschil. Op welk niveauje ookwerkzaam bent. 'Ik liet een verbouwing doen door een aannemerdie zichtbaar en merkbaar tegen het einde van zijn werkzame leven liep. Hij had er gewoon geen zin meer in. Die verbouwing kon ik opnieuw doen.' WcdGrkerigheid Rest nog de belangrijke vraag: hoe creeerjeverbondenheid? Door oprecht geinteresseerd zijn in een ander, stelt Van de Loo. 'Nieuwsgierigheid en openheid zljn belangrijke voorwaarden. Het gaat om het vermogen om intimiteit te ontwikkelen en emotioneel dichtblj een ander te komen.'voor haar is verbondenheid bovendien een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen. Je kunt niet inje eentje verbonden zijn. Voor een betekenisvolle verbiniling zijn twee mense nodig die zowel gelijkwaardig als geinteresseerd elkaar zijn. Die wederkerigheid isvanbelang. 'Je kunt ook aflankelijk zijn van een ander, dat is meer een binding en meestal nietgezond. Dan speelt macht een grctere rol. Voor mli betekent verbinding dat je een relatie hebt - met iets of iemand - die er toe doet. Daar worden zoweljij als die ander beter van. Als gelljkwaardigheid ontbreekt, gaat dat meestal ook ten koste van het resultaat. Een verbindingbetekent datje iets leert, een beter mens wordt of resultaten haalt. Je groeit ervan. Het betekent overigens ook datje beiden een keuze hebt om je wel of niet te verbinden.' Ralph Zebregs voegt bewustztn toe als cruciaal gegeven voor verbinding. 'fe moet je bewust ztn vanje eigen lichaam, je gevoelens en de twijfels die je hebt. En vervolgens hebje moed en het vermogen tot kwetsbaarheid nodigom dit ook in gesprek te brengen. We hoeven daar niet zo spastisch overte doen inbedrijven. Thuis doen we het tenslotte ook. Alleen moetje als organisatie wel een omgeving credren waarin dit kan. Inhoud ondergeschikt Wat Zebregs betreft, is de inhoud meestal ondergeschikt. 'Bij verbinding is het van belang ofje man of vrouwbent en wat voortype persoonje bent. Als ik bij een opdrachtgever kom, wordt ik geacht metvoorbeelden ofreferenties aan te tonendat ik een geschikte kandidaat ben. Daar zitvoor mij weinig verbiniling in. Het HET GRAPPIGE IS DATWU BUNA NOOIT VIA DE INHOUD EEN ANDER ERGENS VANOVERTUIGEN. gaat danvooral over de taak ofklus die geklaard moet worden. Die opdrachtgever is niet geinteresseerd in mijn achtergrond of persoonlijke drijfueren, maar kijkt vooral of ik het vierkantje ben dat precies in hun puzzel past.'maar... het grappige is dat wij bijna nooit via de inhoud een ander ergens van oveltuigen. 'Het beeld dat iemand zich van mij vormt ofal heeft, is uiteinde' lijk van doorslaggevend belang. of iemand mij gelooft, vertrouwt en uiteindelijk een opdracht gunt, gaatbijna altijd via de as van verbinding', legt Zebregs uit. 'Bij gebrek aan verbinding voel je weinig energie. lntegendeel. Dan kost een gesprek ofsamenwerking vaak meerenergie dan het oplevert. En dan gebeun er meestalweinig.' Blj taakgerichte mensen kan de inhoud soms noghetvertrekpunt zljnvoor een samenwerking, stelt Van de Loo op haar beurt. 'Maar woeg of laat komt het moment waarop de een ergens heel anders over denkt dan de ander en ontstaat een conflict. Zo'n conflict gaat vewolgens nooit over de inhoud, maar over hoe wij met elkaar omgaan en wat wij daarbij voelen. Meestal gaat het over hetgeen waar we het niet over durven te hebben. Als we het er wel over hebben en dat gaat goed, ontstaat er pas echt vertrouwen enverbondenheid. A cot{lict is a cryjor intimacy; Van de Loo denkt overigens niet datje per se eerstverbonden moet ztn metjezelfvoordat een goede verbinding met een ander mogelijk is. Wie het aandurft zich te verbinden, leert gedurende een relatie steeds meer over zichzelfen kan daardoor beter verbonden raken met zichzelf. 'Het helpt natuurlijk alsje enige zelflennis hebtenweethoeje zelfin relaties staat. Ik denkook nietdatje altijd coaches oftherapeuten nodighebt. Het leven zelfkanje coach zijn.'

9 De m pathie Ia cto r De empathiefactor Business Contact, 2012, paperback, z86 b z. 4.. : 5: It! "-z -n (, Jelle Drlkstra en Paul Peter Feld -., Gedeeldleiderschap *. Van Corcum, 2or2, paper,j! back, r9,1 blz. 'b : I 'Een boek over nieuwe Ellie von der Est De kracht van verbinding f4anagement, zotz, gebonden, 102 DtZ. ri' We lossen het samen wel op SWq 2o12, ingenaaid, r85 b z. ', :.I 11- Leontine v6n HooJt De kracht van Afrikaans denken Thema, zorz, gebonden, 156 blz. \,o.men Var O,ganisc-Fn en samerwerken. Comnand & Con rol l^ceft atgedaan in Cedeeld Leiderschap. We werken rnet een organisatle- en leiderschapsmodel u t de tijd van de fd-ao s. Dat pdst n,et meer rn de.ennisecotorre Nreuw leiderschap is nodig: leiderschap als resu taat van co creatie. Door leiderschap te delen verbetert de kwaliteit. lury Managementbaek van hetjaat 2a12.l[-.iiliFR: r {f!a_,'. t' Astrd Schutte Echte leiders hebben een goed verhaal Uitgeverlj Haystack. 2or2, gebonden 3or blz. 'Een goed verhaal hebben als manager is belangrijk. Zonder een sterk verhaa kan je een bepaalde boodschap meestal niet goed overbrengen. Klein detail: het s 1og 'riet nal(er,i( o r watje wtllegg.n een beetje leuk en aansprekend te brengen. Anauk Etgenraom. l'1t anline S:t tn Rp (o s o d(n if'i '';.': v ''"1 {"- - lr'l. HerweiJer en M.J. Fraanle Samen werken aan bestuurskracht Kluwe; zorz, paperback, r69 blz. laco van der Schoor, Moryreeth Kloppenburg en Rob Craen Leve het verschil! Academic Service, zoo9, gebon den, t6z b z. _ Corliin Postna Zakelijk twitteren voor beginners Uitgeve rl Hay.-ar- zo 'o papf'da.r' 144 Drl :::.,:. :::: : Volgens auteur Postma zin tweets het liefst een combi natie van pr v6 en zakelijke berichten. (..) Voornaam ste functies van het medium ziln nieuws verspreiden en ontvangen, marketingkanalen aanboren, vragen stellen, antwoord krijgen en het is het nieuwe netwerken. Redactie Conprcs

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Ik twijfel dus ik coach

Ik twijfel dus ik coach 11.6-2. Ik twijfel dus ik coach Spannende momenten uit de coachingpraktijk Dr. E. de Haan Handboek Effectief Opleiden 40/151 juni 2006 11.6-2.01 11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/ WERKBEGELEIDING Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Focus. Horizon. Identiteitsmarketing: bouwen op betekenis. Lectorale Rede Kaj Morel. Identiteitsmarketing. Kom verder. Saxion.

Focus. Horizon. Identiteitsmarketing: bouwen op betekenis. Lectorale Rede Kaj Morel. Identiteitsmarketing. Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap Identiteitsmarketing 9 Goed doen 8 Verschil maken 7 Betekenis hebben Focus 6 Persoonlijk groeien 5 Presteren Horizon 4 Zelfachting hebben 3 Goede relaties onderhouden

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

OPEN BOEK HANDBOEK VOOR PADAWANS

OPEN BOEK HANDBOEK VOOR PADAWANS OPEN BOEK HANDBOEK VOOR PADAWANS 1 2 4 VOORWOORD Na de oprichting van Youwe was er de nadrukkelijke wens, of eigenlijk droom, om de volgende stap te maken met de organisatie. Een leuker bedrijf. Minder

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie