Verbinding r Analyse. 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' ltrgr; 4* (:F. on g p^

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding r Analyse. 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' ltrgr; 4* (:F. on g p^"

Transcriptie

1 ltrgr; 4* Verbinding r Analyse 'Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen' (:F o '9 rd FT on g p^ a,

2 An.lyse t Verbinding Eigenlljk zljn alle problemen waarmee zij in haar beroepspraktijk als coach en organisatieadviseur wordt geconfronteerd terug te voeren op een gebrek aan verbinding, schrijft Ellie van de! Elst in haar b oek De kracht vanverbinding.'door het individualisme is een deelvan ons samenzijn naar de achtergrond verdwenen, Door verbinding bewust op te pakken kunje 'wat werkt voor mij' transformeren naar'wat werkt voor het geheel'. Een geheel waarvan eenieder deel uitmaakt.' Va,n der Elst definieert verbinding als het moment waarop wi1' ons Oezenlijk verstaan voelen door een ander.'dan is er de chemievan duidelijkheid in combinatie met nabijheid, hoe p[jnlijkde realiteit ook kan zijn. Wanneerverbindingen zijn gelegd ofhersteld, levert datveel kracht en efficientie od.' Het woord verbinding duikt ineens overalop. Adviesbureaus, coaches, gemeenten en bedrijven hebben het ersteeds vaker over. Maar wat is verbinding precies? En waarom is hetopeens zo belangrijk om verbonden te zijn?'het is een wezenlijke menselijke behoefte.' DOOR DOMINIQUE HAUTEMA ILTUSTRATIES JOYCE SCHELLEKENS Regelmatig vindt er een Dag van Verbinding plaats. Onlangs nog - op 2t september - in de vorm van een 'bezinnningssymposiurn' over letselschade. De gemeente Zwolle organiseert al enkelejaren eenweek van de Verbindingen ook Elburg heeft dat idee omarmd. Het adviesbureau &Samhoud bedacht de 'blauwe bal van verbinding'. Op websites, Linkedln en Twitter benadrukken steeds meej coaches het thema verbinding en trainingsbureau Het land van nu organiseert een verbindingsdag met de vraag: neem jij jezelf mee naarje werk? llieuw tovcrwoord Ook Angela van de Loo gelooft in de krachtvan verbinding. Zij is eigenaar van advies- en trainingsbureau Target Point in Heusden. 'Hetwordt steeds duidelijker dat niemand meeriets inzijn eentje kanbereiken. Alles ontstaat door interactie. Als die interactie niet goed is, leidt dit tot veel verspilling van tijd en energie. Het is daarom belangrijk dat er verbinding is. Dat betekent biivoorbeeld dat je elkaar begrijpt of hetzelfde doel nastreeft.' Waarom hebben we het daar nu opeens met z'n allen over? 'Verbinding lijkt als nieuw toverwoord de plaats in te nemen van leiderschap. In hi rarchische organisaties moest iemand de leiding nemen. Nu praten we over winnende teams, samenwerking en betrokken ztn bij een groter geheel. Het gaat dus niet meer alleen over jezel?, zegtvan de Loo. '.Verbinding gaat uit van gelijkwaardigheid, terwijl leiderschap eerder gebaseerd was op ongelijkwaardigheid: iernand anders weet het beter. Dat is het grote verschil.' Target Point bestaat al zzjaar en werkt volgens de eigenaar al die tijd al vanuit de gedachte van verbinding zonder dat woord ooit als zodanig te gebruiken ofhet er expliciet overte hebben. Het staat ook niet op de agenda van de bedrljven waar zij voor werkt. 'Onze klanten, waaronder verzekeraars, woningbouwcorporaties, bouw- en vastgoedbedrlven, zijn nu meerbezig met de vragen: 'Hoe houden we het hoofd boven water' of 'Hoe houden we de moed erin?' Bij bouwbedrijven hoorje vooral grappen als het over 'vage' onderwerpen gaat. Bij eenterm als passie gaat het meteen over passie (past ie) wel ofpassie niet.' Relaties in plaats yan transacties Blj woningbouwcorporatie Ymere bijvoorbeeld - eenvan die klanten - valt de kreetverbinding nooit, terwll het daarwel over gaat. 'Vroegerbepaalde de organisatie wat er aan renovatie nodigwas, nu gaatdat in samenspraak )

3 Verbinding r Analyse Praten over verbinding is mooi, maar het daadwerkelijk in de praktuk brengen is allesbehalve gemakkelijk, aldus Van de Loo. 'Dat doenweinig mensen ofbedrijven. Als ik me met een klantverbindt, wil ik er ookvolledig kunnen zijn voor die klant. We hebben als bureau dan ook geenhonderden klanten, die zouden we nooitgoed kunnen bedienen.' Piramide van ltlaslow De adviseur met haarbureau in het Brabantse vestingstadje Heusden ziet od< nog een andere redenwaarom verbinding als onderwerp overal opduikt. 'Kijk eens naar de piramide van Maslow. De afgelopenjaren waren we vooral bezig met waardering en erkenning, het op een na hoogste niveau. Maar het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Het ging vooral om status. Welvaart in plaats van welzijn. Een crisis drukt ons weer naarbeneden in de piramide. We hebben het nu weer over sociaal contact, er is nood aan liefde en verbondenheid.' Volgens Van de Loo is het een algemeen verschijnsel in moeiliike ttden. 'Onderzoek leertbijvoorbeeld dat mensen die een ontvoering meemaken er beter uitkomen als ze eenverbinding met hun ontvoerder aangaan. In een crisis wordt samenzijn belangrljker.' Ook uit psychologisch onderzoek blijkt telkens dat een traumatische belevenis beter wordt verwerkt als erverbindins is met andere mensen. ANGELAVAl{ DE l-oo:'ln EEN CRISISWORDT SAMENZUN BET]ANGRIIKER.' met de bewoners. Dat is voor mij een voorbeeld van in verbinding zijn en de ander sedeus nemen.' In feite, stelt Van de Loo, bestaat haar hele werk uit verbinding. Ze noemt het betekenisvolle betrokkenheid.'wii zijn verbonden met onze klanten in plaats van deals afte slui ten. Nu zieje steeds vaker dathet minder om transacties gaat, maar meer om langdurige relaties ontwikkelen. Wijdedenhet altijd al samen metde klant. Zodatzijhet ook zonder ons kunnen. Zo delenwe onze kennis met co-trainers in bedrijven om een cultuurverandering te realiseren. Nu heet dat ineens co-creatie.' Van de Loo toont zich overigens optimistisch. Volgens haar heeft de mensheid de afgelopen jaren duidelij'k iets geleerd. 'Kijk maar naar Europa. Vroeger zou el een oorlog zijn ontstaan bij een problematiek zoals we op dit moment meemaken... Nu proberen wij het met elkaar op te lossen omdat we voelen en begrijpen dat alles met elkaarsamenhangt en verbondenheid ookeen prijs heeft.' lrlechanistisch Nee, verbondenheid heeft niet leiderschap van de troon gestoten als belangrijkste thema, maar inspiratie, vindt Ralph Zebregs. Hij is oprichter en directeurvan adviesbureau De Droomfabriek, gevestigd in het vroegere zendstation Radio Kootwijk, niet ver van Apeldoorn.

4 Analyse r Verbinding Meet je Verbindingsindex Vef bonden zijn betekent dat je weet wat je wilt en weetwatje kunt. Deze definitie staat op deweb- ' site van adviesbureau &samhoud. Daarstaat ook de Verbindingsindex, een anoniemevragenltst om je eigen mate van verbindingte meten. Je score wordtvergeleken met een gemiddelde van inmiddels ruim rz.ooo anderen die de test hebben gedaan. 'Tot voor kort moest alles inspirerend zijn. Inspiratie is echter alleen mogelijk alsje met iemand verbonden bent. Het gaatdus een stapjeverderen is een belangrijke voorwaarde voor inspiratie.' Nederland loopt volgens hem redelijk voorop in de wereld als het om bewustzijn rond dit themagaat. 'De onderlinge verbondenheid neemtoveral dramatisch toe en datvoelen zowel individuen als bedrijven, We hebben een overheidsinstelling als klant die tot vijfjaar geleden nooit publiekelijk van zich liethoren als eriets negatiefs gebeurde- Datkan nu niet meer. Door de technologische ontwikkelingen kan iedereen bljna altijd overal op reageren.' Ook Zebregs kan de toegenomen belangstelling voor verbinding verklaren. Volgens hem is het en reactie

5 Verbinding I Analyse op de bestaande situatie, die steeds meer wringt. 'Het merendeel van de bedrijven is nog steeds zo opgetuigd en ingericht dat gebrek aanverbinding b[jna een logisch gevolg is. We hanteren functieprofielen ofiets als een service level agreement oftewel afspraken hoe ik een ander bedien. Het is echter een misvatting te denken dat formele procedures tot een goede samenwerking ofeen mooi product leiden. Ook al weet iedereen wat ie moet doen, dan hoeft er nog geen verbinding te ztn. Organisaties zijn mechanistisch ingericht als het gaat om functies ofgewenste output. Dat geeft een gevoel van controle en beheersbaarheid.' Wederzijdse behoeftes Verbinding mag dan belangrijk zijn, in tijdenvan crisis zien we nog steeds veel organisaties als in een reflex in de kosten snijden. Ze hopen de negatieve effecten te beperken door de kaasschaaf te hanteren en bijvoorbeeld overaltien procentvan afte halen of minder in training en opleiding te investeren. Als je denkt datje dan toch nog hetzelfde bedrijfhebt, hebje het mis', benadrukt Zebregs. Mede door het groeiende bewustzijn dat het anders moet enkan, komen in zijn vakgebied de laatste jaren steeds meer interessante vmgen op, vindt hij. 'Nu willen bedrijven eerst weten wie ze zijn en wat ze echt willen, voordat ze de organisatie veranderen. Dan kom ik meteenlangs, dat zijn leuke vragen.' Nietmeteenactieondernemen, maareerstmetelkaarin gesprekgaan over de wederzijdse behoeftes, is wat hem

6 An.lyse I Verbinding betreft de essentie van verbinding. Als voorbeeld noemt hij een sociale werkvoorziening voor rnensen met een arbeidshandicap, die weinig bezieling of eigen initiatief constateerde. Als eerste stap startte De Droomfabriek met een aantal trainingen waarbij de medewerkers zelf konden aangeven wat verbeterd zou moetenworden in de organisatie. 'Op een gegeven moment zei de directeur dat we het programma moesten stoppen omdat de trainingen niet bevielen. Toen ik doorvroeg, bleek hetbij die kritiek slechts om C n enkele medewerker te gaan. Ik adviseerde de directeur om die ene medewerker rechtstreeks te vragen wat hij nodig had om te bltven deelnemen aan de trainingen, omdathij belangrijk was voor de organisatie. Dat gesprek bleekvoldoende om door te kunnen gaan', vertelt Zebregs.'Die manwas gewoon heel blij dat hij als belangrijkwerd gezien.' Afstandelijk klinkende teghneut Wij mensenwillen simpelweg gehoord en gewaardeerd worden, we willen meer zijn dan een salaris ofeen fte, stelt Zebregs. 'Mensen zijn geen productie-e nheden zoals machines. Medewerkers willen zich verbonden voelen met hun werk en hun collega's. Dat is eenwezenlijke behoefte. Als kind moetjejezelfal metje moeder ZEBREGS:'BUilA I{IEMAND KAN EEN BESTUIT NEMEl{ ZO1{DER DAT DtT CONSEQUENTTES HEEFT VOOR EEI{ ANDER.' verbinden om in leven te blijven.' Als bureau probeert De Droomfabriek dit uitgangspunt zelfin de praktijkte brengen, zowel binnen de eigen organisatie als bij klanten. 'Wiiformuleren geen enkele frnanciele doelstelling, maar de omzet groeit aljaren. Als een opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet tevreden is met ons werk, hoefthijniette betalen. Dat is slechts 66n keer voorgekomen - en die klant had gelijk.' Een volgende vraag is: hoe ontwikkel je verbondenheid? En eigenlijk gaat daar nog een vraag aanvooraf: hoe kwantificeer je verbondenheid? Best lastig, vindt Zebregs. Want hoe meetje dat en hoeveel kilo verbondenheid hebje nodig om goed ofoptimaalte kunnen functioneren? 'Het is een beetje vergelijkbaar met spieren. Ook die kunje ontwikkelen. Alles watje aandacht geeft, groeit. Ook die rationeel en afstandeluk klinkende techneut die over de inhoud van zijn vak blift doorpraten - ook al valje er bij flauw - kan leren om meer verbinding te voelen en te maken. Iedereen heeft dat talent, maar niet iedereen heeft het ontwikkeld.' Zebregs geeft nog een ander voorbeeld van verbinding in de praktijk. 'Bij een van onze klanten, een Nederlandse bank, was de lol er een beetje vanaf. Na een aantal ftainingen kwamen medewerkers zelf met suggesties omhun werk te verbeteren. Zo werkt dat. De p

7 Verbinding r An.lyse dienstverlening wordt bijna vanzelfgoed als medewerkers trois en bevlogen zijn. Inmiddels adviseren sommige medewerkers zelfs buiten werktijd nogklanten om hen uit de schulden te houden.' Funegt Net als Van de Loo is Zebregsvan mening dat er zonder verbinding feitelijk helemaal niets gebeurt. Voor fundamentele groei ofontwikkeling is verbinding noodzakelijk, is zijn enaring. 'Verbinding is niet alleen inspiratie, het is ook dunen toegeven datje het niet weet. Het is kwetsbaarheid en gewoon menselijkheid. We komen uit een tijd waarin de leider alles moest weten, maarvandaagde dag is niemand meer alwetend. En als een bedrijf zegt "We willen nummer n zijn" wordt niemand daar creatief of betrokken van. Veel organisaties zijn ongelooflijk complex, bijna niemand kan een besluit nemen zonder dat dit consequenties heeft voor een ander. Alles hangt met alles samen en iedere medewerker moet steeds onderzoeken wat het beste of slimste is om te doen. Je kunt alleenviaverbinding naar problemen kijken.' Omgekeerd kan het gebrek aan verbinding funest zijn. Angela van de Loo heeft een van haar klanten, een Nederlandse bank, inde afgelopen l5jaardownthe drain zien gaan. 'We waren er vroeger allemaal tlots op. De medewerkers en de klanten deden er toe. De individuele, ondernemende cultuur zou naar meer samenwerking gaan. Maar het moest effici nter. De bank bleef groeien en ging alles formaliseren, tot en met eenjaarlijkse meetingvan htnwinning perjormance culture. En mensenafrekenenophetcijferdatze daarhaalden.' De verbindingtussen de top en de medewerkers ging verloren. 'Erkwamen nieuwe helden, veelal technocratische managers die te grote risico's namen ende dienstverlening helemaal opsplitsten. Niemand voelde zich verantwoordelijk, want overalgingwel iemand anders ergens over. Inmiddels worden in groten getale mensen naal huis gestuurd en durft niemand meerte zeggen dalze in zo'n organisatie niet willenwerken.' Autonomie In de visie van Van de Loo bestaat betrokkenheid uit rationele en emotionele verbondenheid en zijn er methoden om vast te stellen in hoeverreje verbonden bent met je team, je leidinggevende, de inhoud vanje werk en de organisatie zelf. Als je als organisatie op al deze onderdelen hoog scoort, doeje het volgens onderzoek beter dan de concurrentie en zijn de klanten en medewerkers meer tevreden. Daarmee is verbondenheid een vorm van betrokkenheid die verder gaat dan tevredenheid. Het is getngageerd zijn. Verbondenheid meten is overigens nog wat anders dan eraan werken, waarschuwt zij. 'Daat gaat het meestal mis. Je moet niet alleennaareen score kijken maarmedewerkers een stem geven, echt in gesprek gaan envragen wat iemand nodig heeft orn zichverbonden te voelen.' Van de Loo benadrukt ook het belang van autonomie. Zonder autonomie is het volgens haarvrij lastig omwerkelijk verbonden te zijn. Niet iedereen is echter bereid om de consequenties van gelijkwaardigheid te aanvaarden. 'Ikvraagvaak aan bestuurders van grote organisaties hoeveel macht zijbereid zijn afte staan, maar daar krijg ik nooit een goed antwoord op.' Dat steeds meer mensen voor zichzelfbeginnen, is volgens haar een logische ontwikkelingvanuit die behoefte aan autonomie en vrijheid. 'Je moet er dan echter wel voor waken dat je niet alleen verbonden bent met de inhoud vanje werk. Na verloop van ttd ontstaat er toch weervanzelfbehoefte aan contact met anderen, We willen deel uitmakenvan een groep. Daarom gaanwe ons meestal vanzelf weer organiseren in netwerken.' Alles is liefde Ralph Zebregs denkt overigens dat verbinding niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. 'Voor sommige functies geldt datje niet veel meer bent dan een productieeenheid en makkelijker vervangbaar. Iedereen kan in korte tijd leren om hamburgers te bakken bij McDonald's. Als daar iemand uitvalt, kunje hem vervangen. Daar maakt het niet ofje Ralph of Dominique bent. Bij lager geschoold werk zieje dat mensen de behoefte aan verbinding eerderbuiten hun werk zoeken en werk soms niet veel meer is dan een manier om geld te verdienen. En dat is jammer, omdat we daarmee onvoldoende gebruikmaken van ons potentieel.' Toch kan op elk niveau van een organisatie verbondenheid heel mooi zijn, meentvan de Loo. Ze wijst op haar eigen ervaring met het verblijfvan haar moeder in een hospice, voor de laatste fase in haar leven. 'Iedereen in dat hospice werkt met de grootst mogelijke zorg en vanuit een diepe betrokkenheid. Dat is voelbaar op het moment datje daar binnenstapt. Dat geldt ookvoor de mevrouw die de eitjes bakt of de bloemen schikt. De

8 Analyse I Verbinding werkelijke behoefte is zinvolle relaties met anderen te ontwitkelen. Wie werkelijk verbonden is, doet net zo liefdevol de afwas als ingewikkelde projecten.' Verbondenheid staat yoor haar dan ook gelijk aan liefde. Als iemand met liefde zijn werk doet, maakt dat zichtbaar verschil. Op welk niveauje ookwerkzaam bent. 'Ik liet een verbouwing doen door een aannemerdie zichtbaar en merkbaar tegen het einde van zijn werkzame leven liep. Hij had er gewoon geen zin meer in. Die verbouwing kon ik opnieuw doen.' WcdGrkerigheid Rest nog de belangrijke vraag: hoe creeerjeverbondenheid? Door oprecht geinteresseerd zijn in een ander, stelt Van de Loo. 'Nieuwsgierigheid en openheid zljn belangrijke voorwaarden. Het gaat om het vermogen om intimiteit te ontwikkelen en emotioneel dichtblj een ander te komen.'voor haar is verbondenheid bovendien een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen. Je kunt niet inje eentje verbonden zijn. Voor een betekenisvolle verbiniling zijn twee mense nodig die zowel gelijkwaardig als geinteresseerd elkaar zijn. Die wederkerigheid isvanbelang. 'Je kunt ook aflankelijk zijn van een ander, dat is meer een binding en meestal nietgezond. Dan speelt macht een grctere rol. Voor mli betekent verbinding dat je een relatie hebt - met iets of iemand - die er toe doet. Daar worden zoweljij als die ander beter van. Als gelljkwaardigheid ontbreekt, gaat dat meestal ook ten koste van het resultaat. Een verbindingbetekent datje iets leert, een beter mens wordt of resultaten haalt. Je groeit ervan. Het betekent overigens ook datje beiden een keuze hebt om je wel of niet te verbinden.' Ralph Zebregs voegt bewustztn toe als cruciaal gegeven voor verbinding. 'fe moet je bewust ztn vanje eigen lichaam, je gevoelens en de twijfels die je hebt. En vervolgens hebje moed en het vermogen tot kwetsbaarheid nodigom dit ook in gesprek te brengen. We hoeven daar niet zo spastisch overte doen inbedrijven. Thuis doen we het tenslotte ook. Alleen moetje als organisatie wel een omgeving credren waarin dit kan. Inhoud ondergeschikt Wat Zebregs betreft, is de inhoud meestal ondergeschikt. 'Bij verbinding is het van belang ofje man of vrouwbent en wat voortype persoonje bent. Als ik bij een opdrachtgever kom, wordt ik geacht metvoorbeelden ofreferenties aan te tonendat ik een geschikte kandidaat ben. Daar zitvoor mij weinig verbiniling in. Het HET GRAPPIGE IS DATWU BUNA NOOIT VIA DE INHOUD EEN ANDER ERGENS VANOVERTUIGEN. gaat danvooral over de taak ofklus die geklaard moet worden. Die opdrachtgever is niet geinteresseerd in mijn achtergrond of persoonlijke drijfueren, maar kijkt vooral of ik het vierkantje ben dat precies in hun puzzel past.'maar... het grappige is dat wij bijna nooit via de inhoud een ander ergens van oveltuigen. 'Het beeld dat iemand zich van mij vormt ofal heeft, is uiteinde' lijk van doorslaggevend belang. of iemand mij gelooft, vertrouwt en uiteindelijk een opdracht gunt, gaatbijna altijd via de as van verbinding', legt Zebregs uit. 'Bij gebrek aan verbinding voel je weinig energie. lntegendeel. Dan kost een gesprek ofsamenwerking vaak meerenergie dan het oplevert. En dan gebeun er meestalweinig.' Blj taakgerichte mensen kan de inhoud soms noghetvertrekpunt zljnvoor een samenwerking, stelt Van de Loo op haar beurt. 'Maar woeg of laat komt het moment waarop de een ergens heel anders over denkt dan de ander en ontstaat een conflict. Zo'n conflict gaat vewolgens nooit over de inhoud, maar over hoe wij met elkaar omgaan en wat wij daarbij voelen. Meestal gaat het over hetgeen waar we het niet over durven te hebben. Als we het er wel over hebben en dat gaat goed, ontstaat er pas echt vertrouwen enverbondenheid. A cot{lict is a cryjor intimacy; Van de Loo denkt overigens niet datje per se eerstverbonden moet ztn metjezelfvoordat een goede verbinding met een ander mogelijk is. Wie het aandurft zich te verbinden, leert gedurende een relatie steeds meer over zichzelfen kan daardoor beter verbonden raken met zichzelf. 'Het helpt natuurlijk alsje enige zelflennis hebtenweethoeje zelfin relaties staat. Ik denkook nietdatje altijd coaches oftherapeuten nodighebt. Het leven zelfkanje coach zijn.'

9 De m pathie Ia cto r De empathiefactor Business Contact, 2012, paperback, z86 b z. 4.. : 5: It! "-z -n (, Jelle Drlkstra en Paul Peter Feld -., Gedeeldleiderschap *. Van Corcum, 2or2, paper,j! back, r9,1 blz. 'b : I 'Een boek over nieuwe Ellie von der Est De kracht van verbinding f4anagement, zotz, gebonden, 102 DtZ. ri' We lossen het samen wel op SWq 2o12, ingenaaid, r85 b z. ', :.I 11- Leontine v6n HooJt De kracht van Afrikaans denken Thema, zorz, gebonden, 156 blz. \,o.men Var O,ganisc-Fn en samerwerken. Comnand & Con rol l^ceft atgedaan in Cedeeld Leiderschap. We werken rnet een organisatle- en leiderschapsmodel u t de tijd van de fd-ao s. Dat pdst n,et meer rn de.ennisecotorre Nreuw leiderschap is nodig: leiderschap als resu taat van co creatie. Door leiderschap te delen verbetert de kwaliteit. lury Managementbaek van hetjaat 2a12.l[-.iiliFR: r {f!a_,'. t' Astrd Schutte Echte leiders hebben een goed verhaal Uitgeverlj Haystack. 2or2, gebonden 3or blz. 'Een goed verhaal hebben als manager is belangrijk. Zonder een sterk verhaa kan je een bepaalde boodschap meestal niet goed overbrengen. Klein detail: het s 1og 'riet nal(er,i( o r watje wtllegg.n een beetje leuk en aansprekend te brengen. Anauk Etgenraom. l'1t anline S:t tn Rp (o s o d(n if'i '';.': v ''"1 {"- - lr'l. HerweiJer en M.J. Fraanle Samen werken aan bestuurskracht Kluwe; zorz, paperback, r69 blz. laco van der Schoor, Moryreeth Kloppenburg en Rob Craen Leve het verschil! Academic Service, zoo9, gebon den, t6z b z. _ Corliin Postna Zakelijk twitteren voor beginners Uitgeve rl Hay.-ar- zo 'o papf'da.r' 144 Drl :::.,:. :::: : Volgens auteur Postma zin tweets het liefst een combi natie van pr v6 en zakelijke berichten. (..) Voornaam ste functies van het medium ziln nieuws verspreiden en ontvangen, marketingkanalen aanboren, vragen stellen, antwoord krijgen en het is het nieuwe netwerken. Redactie Conprcs

Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen

Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen 20 Verbinding Analyse Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen Verbinding is het nieuwe toverwoord Analyse Verbinding 21 Eigenlijk zijn alle problemen waarmee zij in haar beroepspraktijk

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Leugen en waarheid Gedachten over de film Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen.

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2011

Nieuwsbrief Januari 2011 Nieuwsbrief Januari 2011 Eerste nieuwsbrief 2011 Het jaar 2010 is een jaar geweest waarin hard is gewerkt en ook weer veel is gebeurd. Een mens kan veel meer dan hij/zij denkt, als hij/zij vertrouwen heeft

Nadere informatie

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement)

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) wct134417 pagina 1 Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) Login: wct134417 Testdatum: 2 december 2008 U heeft deelgenomen aan de Webcamtest-leidinggeven voor middelmanagement.

Nadere informatie

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten aan te reiken voor het

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Luisteren is: erkenning geven

Luisteren is: erkenning geven enuit nuit Luisteren is: erkenning geven it Luisteren is: erkenning geven Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons omgaat? En als

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN. OLOD Online reputatie- en relatiemanagement

JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN. OLOD Online reputatie- en relatiemanagement JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN OLOD Online reputatie- en relatiemanagement A. SENTIMENTANALYSE Social Mention: Twitter Advanced Search Via Twitter zagen we dat er heel veel negatieve

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Het huis Kijkt u echter even mee naar dit huis, een metafoor voor de organisatie.

Het huis Kijkt u echter even mee naar dit huis, een metafoor voor de organisatie. Als organisaties gaan veranderen, wordt vaak in de hardware, de structuur ingegrepen. Er wordt gesaneerd, gereorganiseerd, afdelingen worden opgeheven of samengevoegd, werkprocessen worden veranderd enzovoort.

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak?

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak? Oefenvragen Middle Management A Module Leiderschap 1. Welke stijl van leidinggeven wordt bedoeld met het kernbegrip 'De kunst van het loslaten'? A. Uitleggen. B. Instrueren. C. Stimuleren. D. Delegeren.

Nadere informatie

1 Voor de medewerker is duidelijk waarom het voor de organisatie belangrijk is om de motieven voor vertrek te horen

1 Voor de medewerker is duidelijk waarom het voor de organisatie belangrijk is om de motieven voor vertrek te horen EXITINTERVIEW drs. D. Dresens 1 SITUATIE Het exitinterview is een gesprek dat uw organisatie met een vertrekkende medewerker kan voeren. Het doel van dit gesprek is duidelijk te krijgen wat de reden van

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING

DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING Conflicten hanteren DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING Conflicten hanteren Het is makkelijk om kwaad te worden. Maar hoe slaag je er in het conflict in goede banen te leiden en voorkom je dat het onnodig

Nadere informatie

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten

Nadere informatie

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Transactionele Analyse Begrijpen en beïnvloeden De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT Iedereen werkt samen: met collega s in de organisatie en met externe partijen. In projectteams, met leidinggevenden en met medewerkers om leiding aan te geven. Ook privé werk

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Blij ben ik om het grote nieuws te kunnen verkondigen: Ons (e)-boek Wegwijzer bij conflicten. Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict? is klaar!

Blij ben ik om het grote nieuws te kunnen verkondigen: Ons (e)-boek Wegwijzer bij conflicten. Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict? is klaar! Nieuwsbrief december 2011 Speciaal voor de feestdagen een extra lange! Karin Smith (http://www.kjsmith.nl) Wegwijzer bij conflicten. Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict? Blij ben ik om het grote nieuws

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

[DE 3 MAGISCHE SMSSEN]

[DE 3 MAGISCHE SMSSEN] 2012 Life Coach Désirée Desiree [DE 3 MAGISCHE SMSSEN] Hoe je op een subtiele en liefdevolle manier je man kunt manipuleren zodat hij zich realiseert hoe blij hij mag zijn met jou. De 3 magische smssen

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

De schoolleider aan de macht?

De schoolleider aan de macht? De schoolleider aan de macht? Carla Schouten Een inleiding in leiding voor Corrie. De school waar Corrie werkt is één van de mooiste ROC s van Nederland. Het heeft prachtige gebouwen, een sterke financiële

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Wat is een goeie relatie?

Wat is een goeie relatie? Wat is een goeie relatie? Hoewel een relatie een heel menselijk fenomeen is, is het ook een constructie waaraan je als partners gedurende de hele relatie moet bouwen. Wat de uitkomst ervan is en hoe dat

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Ik ben te vertrouwen. Ik help. Ik speel niet de baas. Ik lach niet uit. Ik ben niet zielig.

Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Ik ben te vertrouwen. Ik help. Ik speel niet de baas. Ik lach niet uit. Ik ben niet zielig. Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Ik ben te vertrouwen. Ik help. Ik speel niet de baas. Ik lach niet uit. Ik ben niet zielig. Doet iemand expres naar? Dan denk ik: bekijk het maar! Ik gedraag me

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST

VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

Lees meer over. Nieuwsbrief februari 2013. Leer de rust in jezelf herkennen Nieuwsbrief september 2012

Lees meer over. Nieuwsbrief februari 2013. Leer de rust in jezelf herkennen Nieuwsbrief september 2012 Nieuwsbrief februari 2013 Leer de rust in jezelf herkennen Nieuwsbrief september 2012 Praktijk voor massagetherapie & begeleiding bij persoonlijke veranderingstrajecten Lees meer over 2 3 3 4 5 Aanraken

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

Soort document: Samenvatting / Bewerking artikel SenS ID: 06 00 001 Format: docx pdf Titel samenvatting Moe van veranderen Omschrijving samenvatting

Soort document: Samenvatting / Bewerking artikel SenS ID: 06 00 001 Format: docx pdf Titel samenvatting Moe van veranderen Omschrijving samenvatting Soortdocument: Samenvatting / Bewerking artikel SenS ID:06 00 001 Format: docx pdf Titel Moe van veranderen Omschrijving In veel organisaties hebben de vele veranderingen van de afgelopen jaren mensen

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation 1. HR treedt doorgaans op als intern adviseur voor managers en medewerkers. Welke risico s loopt men hierbij? A. Dat men te maken krijgt met een situatie waarin manager en medewerker tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie