Personeel gevraagd in het MKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel gevraagd in het MKB"

Transcriptie

1 M Personeel gevraagd in het MKB Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tot 2020 Arjan Ruis Wim Verhoeven Peter van der Hauw Zoetermeer, juli 2012

2

3 Schaarste op de arbeidsmarkt Het bedrijfsleven in Nederland krijgt in de periode tot 2020 te maken met fikse tekorten op bepaalde segmenten. De tekorten zullen zich vooral voordoen binnen de technische, medische, verzorgende en transportberoepen. De schaarste zal het grootst zijn in de bouwnijverheid, maar ook de transportsector, de zorg en de industrie zullen veel moeite krijgen met het vinden van gekwalificeerd personeel. Voor het totale bedrijfsleven gaat het om bijna 450 duizend personen, waarvan ongeveer 250 duizend in het MKB. Daar staat een overschot van circa 320 duizend aan met name de onderkant van de arbeidsmarkt tegenover. De werkgelegenheid in het bedrijfsleven zal in de periode tot 2020 beperkt toenemen. De groei concentreert zich vooral in de zorgsector. De vraag naar arbeid komt dan ook hoofdzakelijk door vervanging. Het belang van deze component van de totale vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen. De vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. In de periode zullen ongeveer 1 miljoen werkenden met pensioen gaan. Met name in de landbouw, maar ook in de transportsector, de industrie en de zorg is het aandeel ouderen bovengemiddeld. In het MKB ligt het aandeel ouderen iets lager dan in het grootbedrijf en zodoende is de impact van de vergrijzing wat kleiner, maar nog steeds aanzienlijk. Aan de aanbodzijde is er sprake van een 'dubbele ontgroening'. Enerzijds doordat er minder jongeren zijn. Anderzijds doordat jongeren gemiddeld langer doorleren. De instroom vanuit het onderwijs vormt de belangrijkste component van het totale aanbod. Vooral het MKB is sterk afhankelijk van de instroom vanuit het onderwijs. We zien dat binnen de beroepsopleidingen de keuze voor sommige opleidingen, zoals techniek, onder druk staat. Imago en conjunctuurgevoeligheid van sectoren spelen hierbij een rol. 1 Inleiding Dat vergrijzing en ontgroening ontwikkelingen zijn waar Nederland (net als andere Westerse landen) de komende jaren in steeds sterkere mate mee te maken gaat krijgen is al lang geen nieuws meer. Op de lange termijn wordt economische groei bepaald door technologische vernieuwing en de beschikbaarheid van de factor arbeid. Vergrijzing en ontgroening zullen leiden tot een grotere vervangingsvraag en een geringere instroom, wat op delen van de arbeidsmarkt leidt tot schaarste en onvervulbare vacatures. Schaarste op de arbeidsmarkt heeft zijn weerslag op de groeipotentie van sectoren, regio's en daarmee voor Nederland als land. Deze rapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het bedrijfsleven 1 tot Het rapport gaat zowel in op de vraag- als de 1 De overheid (openbaar bestuur en onderwijs) wordt niet in de resultaten meegenomen. 3

4 aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Confrontatie van vraag en aanbod geeft inzicht in de te verwachten aanbodoverschotten en tekorten. In de resultaten wordt onderscheid gemaakt naar sectoren 1 en beroepsgroepen. Daarnaast zal ook specifiek worden ingegaan op ontwikkelingen binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB, bedrijven met 1 tot 250 werkzame personen). 2 Confrontatie vraag en aanbod Confrontatie van toekomstige ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt kan imperfecties (knelpunten of discrepanties) op de arbeidsmarkt aan het licht brengen. In theorie kunnen op de arbeidsmarkt drie soorten imperfecties optreden: kwantitatieve discrepanties; kwalitatieve discrepanties; ondoorzichtigheid van de arbeidsmarkt. Van kwantitatieve discrepanties is sprake wanneer op de arbeidsmarkt als geheel of voor bepaalde beroepsgroepen of opleidingsniveaus te weinig werkzoekenden of te weinig vacatures zijn. Confrontatie van de prognoses van de uitbreidings- en vervangingsvraag enerzijds en de arbeidsmarktinstroom anderzijds, laat zien waar kwantitatieve discrepanties worden verwacht. Naast kwantitatieve discrepanties kunnen ook kwalitatieve discrepanties optreden. Kwalitatieve discrepanties treden op wanneer de eisen van werkgevers verschillen van de kwalificaties van werknemers/werkzoekenden, of als werknemers/werkzoekenden hogere eisen stellen aan arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden dan werkgevers kunnen en willen bieden. Ten slotte kan ook sprake zijn van knelpunten op het gebied van ondoorzichtigheid van de arbeidsmarkt. Het gaat dan in feite om verschillen tussen het wervingsgedrag van werkgevers en het zoekgedrag van werkzoekenden. Ook het imago van sectoren of werkgevers onder werkzoekenden kan daarbij een probleem vormen. Aan de andere kant kunnen werkgevers een negatief beeld hebben van bepaalde (groepen) werkzoekenden. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt op welke segmenten van de arbeidsmarkt tekorten dan wel overschotten aan gekwalificeerd personeel worden verwacht. Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar grootteklasse, sector en beroepsgroep. Sector en grootteklasse Figuur 1 geeft de totale verwachte tekorten (als percentage van de werkgelegenheid in 2020) naar de verschillende sectoren en voor het MKB weer. 1 Voor meer informatie over de sectorindeling (inclusief bijbehorende SBI-codes) wordt verwezen naar bijlage I. 4

5 Dit overigens onder de veronderstelling dat de berekende tekorten voor de verschillende beroepsgroepen (zie verderop) zich in gelijke mate zullen voordoen binnen de acht sectoren. Door bijvoorbeeld het imago van de sector en de geboden arbeidsvoorwaarden, kunnen tekorten per beroepsgroep verschillen tussen de sectoren. Hierover hebben we echter geen informatie. De bouwnijverheid krijgt naar verhouding te maken met de grootste tekorten. Ook in de transportsector, de zorg en in de industrie worden relatief grote tekorten verwacht. In het totale bedrijfsleven gaat het om bijna 450 duizend banen, waarvan circa 250 duizend in het MKB. Het figuur toont eveneens het aandeel van het MKB in iedere sector (het gearceerde deel). Door de tekorten in met name de bouwnijverheid wordt het MKB sterk getroffen. De tekorten in de gezondheidszorg hebben veel meer effect in het grootbedrijf. Figuur 1 Verwachte tekorten in (als percentage van de werkgelegenheid in 2020), naar sector en grootteklasse -11% Bouwnijverheid -10% Transport -8% Gezondheids- en welzijnszorg -7% Industrie en energie -4% Horeca en persoonlijke diensten -3% Financiële en zakelijke diensten -3% Handel en reparatie -1% Landbouw -5% Totaal bedrijfsleven -5% MKB -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% tekort aandeel MKB in de sector NB: Onder de veronderstelling dat de verwachte tekorten per beroepsgroep in gelijke mate optreden binnen iedere sector. Bron: Prognose EIM, Beroepsgroepen In deze rapportage onderscheiden we negen beroepsrichtingen. Op de elementaire beroepen na worden deze beroepsrichtingen nog onderverdeeld in vier niveaus (lager, middelbaar, hoger en wetenschappelijk). 1 Bij het interpreteren van de resultaten moet in ogenschouw worden genomen dat er geen rekening is gehouden met mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het gaat hier dus niet om baanwisselaars, maar om toetreding tot of ver- 1 Voor meer informatie over de indeling in beroepsgroepen wordt verwezen naar bijlage II. 5

6 dwijning van de arbeidsmarkt in zijn totaliteit. 1 Voor de arbeidsmarkt als totaal zijn bewegingen van baan naar baan neutraal. Tabel 1 toont de verwachte tekorten/overschotten voor de belangrijkste beroepsgroepen per sector. Overschotten leiden tot werkloosheid, terwijl tekorten zich zullen uiten in moeilijk vervulbare vacatures. De grootste tekorten in het bedrijfsleven worden verwacht voor de technische, transport-, (para)medische en verzorgende beroepen. Voor de technische beroepen wordt een aanzienlijk tekort op ieder niveau verwacht. Dit speelt voornamelijk in de bouw en de industriële sectoren. Voor de transportberoepen zal het tekort zich vooral op het lagere segment voordoen, maar zal er ook sprake zijn van een tekort op middelbaar niveau. De zorg krijgt te maken met tekorten binnen de (para)medische beroepen, welke we terugzien op zowel het middelbare als het hogere niveau. Daarnaast worden voor de zorg en de horeca en persoonlijke diensten ook tekorten verwacht voor de middelbare verzorgende beroepen. Het grote overschot binnen de elementaire beroepen zal zich vertalen in werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Beroepsgroepen die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen maar waarvoor eveneens een tekort wordt verwacht, zijn de hogere landbouwkundige beroepen, de hogere transportberoepen en de hogere en wetenschappelijke technische beroepen. 2 Het aandeel van deze beroepsgroepen in de verschillende sectoren is echter relatief klein, waardoor de impact van het tekort ook minder groot zal zijn. Overschotten worden naast de eerder genoemde elementaire beroepen ook voorzien binnen de sociaal-culturele beroepen. 1 Baanwisselaars blijven immers actief op de arbeidsmarkt en zijn daarmee niet van invloed op het totale aanbod. De mobiliteit hangt samen met de sectorontwikkeling, carrièreperspectief, baanzekerheid en imago. Bij hoogconjunctuur is de mobiliteit hoger dan bij laagconjunctuur. 2 Ook voor de hogere en met name de wetenschappelijke pedagogische beroepen wordt een aanzienlijk tekort verwacht, maar deze beroepsgroep valt in dit onderzoek binnen de categorie overige beroepen. Bovendien zal zich dit tekort voor het overgrote deel voordoen in het onderwijs en dus niet binnen het bedrijfsleven. 6

7 Tabel 1 Verwachte overschotten en tekorten, naar sector en belangrijkste beroepsgroepen a Sector Belangrijkste beroepsgroep Typering overschot/tekort b Landbouw Industrie en energie Bouwnijverheid Handel en reparatie Transport Financiële en zakelijke diensten Gezondheids- en welzijnszorg Horeca en persoonlijke diensten - Lager agrarisch - Middelbaar agrarisch - Elementair - Lager technisch - Middelbaar technisch - Middelbaar administratief - Lager technisch - Middelbaar technisch - Elementair - Lager administratief - Middelbaar administratief - Elementair - Lager transport - Middelbaar transport - Middelbaar administratief - Elementair - Middelbaar administratief - Hoger economisch administratief - Middelbaar (para)medisch - Middelbaar verzorgend - Hoger (para)medisch - Elementair - Lager verzorgend - Middelbaar verzorgend a b beroepsgroep heeft een belang van ten minste 10% in de sector. verklaring symbolen: -- groot tekort (meer dan 10% van het aantal banen in 2020) - tekort (tussen de 2% en 10% van het aantal banen in 2020) 0 (vrijwel) geen tekort/overschot (tussen -2% en 2% van het aantal banen in 2020) + overschot (tussen 2% en 10% van het aantal banen in 2020) ++ groot overschot (groter dan 10% van het aantal banen in 2020). Bron: Prognose EIM, In de navolgende hoofdstukken wordt ingegaan op de ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tot

8 3 De vraagzijde van de arbeidsmarkt 3.1 Samenstelling van de vraag De vraag in het basisjaar (2010) wordt gevormd door het huidige aantal banen en het aantal openstaande vacatures. In 2010 waren er in Nederland gemiddeld 122 duizend openstaande vacatures (CBS). In tijden van hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt ligt dit aantal een stuk hoger (ter illustratie: in 2007 lag het aantal openstaande vacatures op gemiddeld 240 duizend). Landelijk gezien ligt het gemiddeld aandeel openstaande vacatures ten opzichte van het aantal banen van werknemers op zo'n 3 procent. In het MKB ligt dit percentage over het algemeen wat hoger. Dit doordat de sectorstructuur in het MKB verschilt van de totale sectorstructuur (groter aandeel sectoren met relatief veel openstaande vacatures) en omdat (met name kleine) bedrijven in het MKB minder middelen kunnen inzetten voor werving en selectie in vergelijking met het grootbedrijf. Tabel 2 toont de samenstelling van de werkgelegenheid (in termen van het aantal banen van zowel werknemers als zelfstandigen) in het bedrijfsleven naar sector en grootteklasse in het basisjaar. In 2010 telde het bedrijfsleven ongeveer 7,8 miljoen banen. Ruim een kwart hiervan valt binnen de financiële en zakelijke dienstverlening. Ook de zorg heeft met 18 procent een betrekkelijk groot aandeel in de werkgelegenheid. Tabel 2 Samenstelling werkgelegenheid naar sector en grootteklasse, 2010 MKB Totaal Banen Aandeel Banen Aandeel Sector (x 1.000) (%) (x 1.000) (%) Landbouw 241 5% 248 3% Industrie en energie % % Bouwnijverheid 415 9% 501 6% Handel en reparatie % % Transport 271 6% 427 5% Financiële en zakelijke diensten % % Gezondheids- en welzijnszorg 321 7% % Horeca en persoonlijke diensten % 741 9% Totaal bedrijfsleven % % Bron: EIM o.b.v. CBS Statline. Het MKB is in het bedrijfsleven goed voor ongeveer 60 procent van het aantal banen. Binnen het MKB zijn de landbouw, bouw, handel, en horeca en persoonlijke diensten oververtegenwoordigd. De zorg heeft juist een relatief klein aandeel in het MKB. 8

9 De vraag naar beroepsrichting en niveau De banen van werknemers en zelfstandigen kunnen verder worden opgesplitst in beroepen. In tabel 3 is de verdeling van het aantal banen naar beroepsrichtingen opgenomen. De economisch administratieve beroepen komen in alle sectoren voor en hebben met 37 procent het grootste aandeel binnen het bedrijfsleven. Ook het aandeel technische beroepen is met 17 procent relatief groot. De tabel laat tevens het belang van de beroepsrichtingen zien in de verschillende sectoren. Tabel 3 Verdeling banen in het bedrijfsleven naar beroepsrichtingen, 2010 Beroepsrichting Aandeel in totaal aantal banen Heeft een relatief groot aandeel in (% v/h aantal banen in de sector) Elementair 10% Horeca en persoonlijke diensten (15%) Financiële en zakelijke diensten (14%) Industrie en energie (12%) Handel en reparatie (11%) Agrarisch 3% Landbouw (84%) Technisch 17% Bouwnijverheid (82%) Industrie en energie (47%) Transport 5% Transport (55%) Medisch en paramedisch 8% Gezondheids- en welzijnszorg (41%) Economisch administratief 37% Handel en reparatie (68%) Financiële en zakelijke diensten (52%) Sociaal-cultureel 6% Gezondheids- en welzijnszorg (14%) Horeca en persoonlijke diensten (8%) Verzorgend 8% Horeca en persoonlijke diensten (42%) Gezondheids- en welzijnszorg (23%) Overig 6% Financiële en zakelijke diensten (11%) Horeca en persoonlijke diensten (10%) Totaal beroepsgroepen 100% - Bron: EIM o.b.v. Enquête Beroepsbevolking CBS. Het belang van sommige beroepsrichtingen is op totaalniveau soms gering, maar kan binnen één of meerdere sectoren beeldbepalend zijn. Dit geldt in sterke mate voor de agrarische beroepen, maar bijvoorbeeld ook voor de transportberoepen, medische beroepen en verzorgende beroepen. Naast beroepsrichtingen worden ook beroepsniveaus onderscheiden. Het gaat hier nadrukkelijk om het beroepsniveau en niet om het opleidingsniveau. Weliswaar zijn de twee sterk met elkaar gecorreleerd, maar het komt bijvoorbeeld voor dat iemand met een hogere opleiding (HBO) een middelbare functie bekleedt. Figuur 2 laat zien wat het aandeel van de verschillende niveaus is voor het totale bedrijfsleven en naar sector. Het middelbare segment heeft met 38 procent het grootste aandeel in de werkgelegenheid. Lagere beroepen zien we vooral terug in de landbouw, transportsector en de handel. Middelbare beroepen zijn sterk vertegenwoordigd in de bouw, de zorg, de landbouw en de industrie. Hogere en wetenschappelijke beroepen hebben een relatief groot aandeel in de financiële en zakelijke dienstverlening en de zorg. 9

10 In het MKB zijn relatief meer middelbare beroepen en wat minder hogere en wetenschappelijke beroepen. Het grootbedrijf kent dan ook een grotere mate van specialisatie. Het aandeel lagere beroepen ligt in sommige sectoren, zoals de industrie en de zakelijke dienstverlening, iets lager dan in het grootbedrijf. Figuur 2 Verdeling banen in het bedrijfsleven naar beroepsniveau en sector, 2010 Landbouw 5% 45% 42% 7% 1% Industrie en energie 12% 28% 42% 13% 5% Bouwnijverheid 3% 35% 51% 9% 1% Handel en reparatie 11% 41% 37% 9% 2% Transport 8% 45% 34% 11% 2% Financiële en zakelijke diensten 14% 17% 31% 24% 14% Gezondheids- en welzijnszorg 4% 16% 47% 22% 12% Horeca en persoonlijke diensten 15% 32% 35% 12% 6% Totaal bedrijfsleven 10% 28% 38% 16% 8% 0% 100% elementair lager middelbaar hoger wetenschappelijk Bron: EIM o.b.v. Enquête Beroepsbevolking CBS. 3.2 Toekomstige vraag De veranderingen in de omvang en de samenstelling van de werkgelegenheid komen tot uitdrukking in de uitbreidingsvraag. De uitbreidingsvraag benaderen we door naar de groei van de werkgelegenheid te kijken. Een positieve groei betekent dat een toename van de werkgelegenheid wordt verwacht, terwijl een negatieve groei duidt op krimp van de werkgelegenheid; in dat geval wordt een deel van de uitstroom niet vervangen. Naast de uitbreidingsvraag is er een tweede component van de totale arbeidsvraag: de vervangingsvraag. De vervangingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten als gevolg van de vrijgekomen arbeidsplaatsen van werkenden die met pensioen gaan, arbeidsongeschikt raken, emigreren of zich (tijdelijk) terugtrekken van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld vanwege zorgtaken). 1 Hierdoor ontstaan vacatures die moeten worden vervuld door nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dit kunnen zowel werknemers als zelf- 1 Daarnaast is er ook vervanging als gevolg van mobiliteit van werknemers, de zogeheten baan-baanmobiliteit. De in- en uitstroom door deze vorm van mobiliteit laten we in dit onderzoek buiten beschouwing. Dit is een complexe materie die onder meer samenhangt met imago en carrièreperspectief. In totaal zal baan-baanmobiliteit niet leiden tot extra vraag. Landelijk gezien is de vervangingsvraag als gevolg van baan-baanmobiliteit per saldo dan ook nul. 10

11 standigen 1 zijn. De arbeidsplaatsen die vervallen als gevolg van krimp van de werkgelegenheid worden niet vervangen. Werkgelegenheidsgroei tot 2020 De uitbreidingsvraag tot 2020 voor de verschillende sectoren is opgenomen in figuur 3. De groei is weergegeven als de gemiddelde jaarlijkse mutatie van de werkgelegenheid. Voor de totale periode wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,8 procent van de werkgelegenheid verwacht. Dit betekent dat er ruim banen bijkomen in 10 jaar. De zorg heeft met een groei van bijna 3 procent per jaar een zeer grote bijdrage in de banengroei. Ook in de financiële en zakelijke dienstverlening groeit de werkgelegenheid stevig (circa banen). Krimp van de werkgelegenheid zien we terug in de landbouw en in de industrie, sectoren waar de afzet en werkgelegenheid trendmatig afnemen. Figuur 3 Werkgelegenheidsgroei tot 2020 naar sector en grootteklasse (gemiddelde jaarlijkse mutatie) Landbouw Industrie en energie -2,0% -1,6% Bouwnijverheid Handel en reparatie 0,6% 0,6% Transport 0,1% Financiële en zakelijke diensten 0,9% Gezondheids- en welzijnszorg 2,9% Horeca en persoonlijke diensten 0,3% Totaal bedrijfsleven MKB 0,4% 0,8% Grootbedrijf 1,2% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Bron: EIM, Tussen het MKB en het grootbedrijf zijn verschillen voor wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De verwachte groei in het MKB ligt lager dan in het grootbedrijf. Een belangrijke reden hiervoor is het verschil in sectorstructuur; het aandeel van de zorg in het MKB is met zeven procent aanzienlijk lager dan het aandeel van de zorg in het grootbedrijf (34 procent). Terwijl sectoren die slechts beperkt groeien, zoals de handel en de horeca en persoonlijke diensten, juist sterk vertegenwoordigd zijn in het MKB. Niet alleen de samenstelling zorgt voor verschillen. In het MKB wordt de werkgelegenheidsgroei voor een belangrijk deel veroorzaakt door de oprichting van nieuwe bedrijven. In het grootbedrijf wordt groei vooral gerea- 1 Conform het CBS wordt als zelfstandige aangemerkt 'een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep'. Meewerkende gezinsleden maken volgens deze definitie ook deel uit van de groep zelfstandigen. In de praktijk gaat het vooral om eigenaren/ondernemers van niet rechtspersonen (zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen). Directeuren/eigenaren van bv's zitten hier niet bij. Het CBS heeft deze groep ingedeeld bij de werknemers. 11

12 liseerd door uitbreiding. Verder ligt, in vergelijking met het grootbedrijf, de arbeidsproductiviteit gemiddeld genomen lager in het MKB. Dit zorgt enerzijds voor een lagere groei van de productie. Anderzijds is bij een lage productiviteit relatief veel arbeid nodig. Tot slot is de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen een belangrijke factor in de werkgelegenheidsontwikkeling in het MKB. Bijna een kwart van de werkzame personen in het MKB is zelfstandig ondernemer. Vooral in de persoonlijke dienstverlening en in de bouw zijn veel zelfstandigen werkzaam. Vervangingsvraag tot 2020 De vervangingsvraag bestaat uit vervanging als gevolg van pensioen en een overig deel, bestaand uit vervanging als gevolg van arbeidsongeschiktheid, emigratie of (tijdelijke) terugtrekking van de arbeidsmarkt. Ongeveer 60 procent van de vervangingsvraag wordt bepaald door uitstroom van gepensioneerden. In totaal stroomt in de periode in het bedrijfsleven naar schatting 13 procent van het personeelsbestand uit als gevolg van pensioen (zie figuur 4). 1 In absolute zin bedraagt de uitstroom van gepensioneerden ruim 1 miljoen personen. De vergrijzing gaat bovendien niet alleen gepaard met een uitstroom van mensen, maar tevens met een uitstroom van kennis en kunde. Figuur 4 Aandeel personen dat met pensioen gaat in de periode , naar sector Landbouw 26% Industrie en energie 15% Bouwnijverheid 13% Handel en reparatie 12% Transport 16% Financiële en zakelijke diensten 11% Gezondheids- en welzijnszorg 14% Horeca en persoonlijke diensten 12% Totaal bedrijfsleven 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Bron: EIM o.b.v. Enquête Beroepsbevolking CBS. De grijze druk verschilt aanzienlijk naar sector. De landbouw springt eruit; een kwart van de werkenden zal met pensioen gaan in de periode Ook in de transportsector, de industrie en de zorg is het aandeel ouderen bovengemiddeld. Naar beroepsrichting bezien zal er met name een sterke uitstroom ontstaan bij de transportberoepen en agrarische beroepen. Het aandeel ouderen is relatief laag binnen de economisch administratieve beroepen. Gelet op de omvang van de bedrijven zal de vergrijzing iets min- 1 Uitgangspunt in dit onderzoek is de huidige (juni 2012) wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. De voorgenomen toekomstige verhoging van de pensioenleeftijd is niet meegenomen. 12

13 der sterk zijn in het MKB; het aandeel 55-plussers ligt wat lager dan in het grootbedrijf. Daarentegen ligt het aandeel jongeren wel hoger in het MKB, waardoor de ontgroening (zie ook hoofdstuk 4) een groter effect zal hebben in het MKB dan in het grootbedrijf. De totale uitstroom (pensioen plus overige uitstroom) in het bedrijfsleven uitgedrukt als percentage van de werkgelegenheid in wordt geraamd op 22 procent. De vervangingsvraag is hiermee ongeveer een factor drie groter dan de extra vraag als gevolg van werkgelegenheidsgroei. Let wel, in sectoren waar de werkgelegenheid krimpt (zoals de landbouw) hoeft niet de volledige uitstroom te worden vervangen. 4 De aanbodzijde van de arbeidsmarkt Aan de aanbodkant is de arbeidsmarktinstroom vanuit het onderwijs (schoolverlaters) de belangrijkste categorie. Het gaat hier om de verwachte arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters die vanuit het initiële (dag)onderwijs op de arbeidsmarkt instromen. De Referentieramingen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) omtrent de arbeidsmarktinstroom vanuit de diverse opleidingsrichtingen en -niveaus zijn vertaald naar het niveau van de acht sectoren. Daarnaast is gebruikgemaakt van onderwijsstatistieken van het CBS omtrent voortijdige schoolverlaters en gediplomeerden op de arbeidsmarkt. In de periode tot 2020 zullen ongeveer 1,9 miljoen schoolverlaters zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Aan de aanbodzijde zal er de komende jaren sprake zijn van ontgroening. In feite is er sprake van een 'dubbele ontgroening'. Enerzijds doordat er minder jongeren zijn (als gevolg van lagere geboortecijfers uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw). Anderzijds doordat jongeren gemiddeld langer doorleren. Verder is er sprake van meer doorstroom naar een hogere opleiding. Steeds minder leerlingen zullen na het VMBO de arbeidsmarkt betreden, maar doorstromen naar het MBO. Deze ontwikkeling speelt in geringere mate ook binnen het MBO; een deel van de afgestudeerde MBO'ers stroomt door naar het HBO. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is de laatste 10 jaar dan ook toegenomen (zie figuur 5). Figuur 5 Beroepsbevolking naar onderwijsniveau, 2001 en % 22% 45% 17% 9% % 18% 43% 22% 12% 0% 100% Basisonderwijs Laag (VMBO, MBO 1) Middelbaar (Havo, VWO, MBO 2-4) Hoog (HBO) Wetenschappelijk (WO) Bron: EIM o.b.v. Enquête Beroepsbevolking CBS. 13

14 Binnen de beroepsopleidingen staat de keuze voor sommige opleidingen, zoals techniek, onder druk (zie ook tabel 4). Dit komt onder meer door het imago van de technische beroepen. Daarnaast zijn deze beroepen veelal terug te vinden in de relatief conjunctuurgevoelige sectoren, wat in tijden van economische neergang een drukkend effect heef op de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs. Economische opleidingen zijn veelal populairder. Verder mag er verwacht worden dat er in de toekomst meer leerlingen zullen kiezen voor een (para)medische opleiding, aangezien de baanzekerheid groot is als gevolg van de sterke groei van de werkgelegenheid in de gezondheidszorg. Tabel 4 Beroepsbevolking naar onderwijsrichting, 2001 en 2010 Onderwijsrichting Leraren 6% 7% Sociale wetenschappen, kunst 7% 9% Economie, management en administratie 22% 22% Juridisch, bestuurlijk, veiligheid 4% 4% Wiskunde, natuurwetenschap, informatica 4% 4% Techniek 28% 23% Agrarisch en milieu 4% 4% Gezondheidszorg, sociale dienstverlening 20% 22% Horeca, recreatie, transport en logistiek 5% 5% Totaal 100% 100% Bron: EIM o.b.v. Enquête Beroepsbevolking CBS. De instroom vanuit het onderwijs geeft inzicht in de verandering van het aanbod. De omvang van het huidige aanbod wordt gevormd door de werkenden. Daarnaast maakt ook de groep niet-werkende werkzoekenden deel uit van het aanbod. Deze groep concentreert zich met name in het lagere segment (ongeschoolden en lager opgeleiden) en in beroepen waarvoor (momenteel) een aanbodoverschot is. In 2010 telde Nederland circa 500 duizend niet-werkende werkzoekenden. 1 1 UWV, 14

15 BIJLAGE I Sectorindeling De sectoren zijn ingedeeld op basis van SBI Het bedrijfsleven betreft alle bedrijfstakken/branches, exclusief 'O. Openbaar bestuur en overheidsdiensten', 'P. Onderwijs', 'T. huishoudens' en 'U. Extraterritoriale organisaties en lichamen'. Tabel 5 Het bedrijfsleven naar sectoren (o.b.v. SBI 2008, 1 e digit) Sector SBI 2008 Landbouw A (01-03) Industrie en energie B-E - Delfstoffenwinning B (06-09) - Industrie C (10-33) - Energievoorziening D (35) - Waterbedrijven en afvalbeheer E (36-39) Bouwnijverheid F (41-43) Handel en reparatie G (45-47) - Handel in en reparatie van auto's 45 - Groothandel 46 - Detailhandel 47 Transport H (49-53) Financiële en zakelijke diensten J-N - Informatie en communicatie J (58-63) - Financiële dienstverlening K (64-66) - Verhuur en handel van onroerend goed L (68) - Specialistische zakelijke dienstverlening M (69-75) - Verhuur en overige zakelijke dienstverlening N (77-82) Gezondheids- en welzijnszorg Q (86-88) Horeca en persoonlijke diensten I, R-S - Horeca I (55-56) - Cultuur, sport en recreatie R (90-93) - Overige dienstverlening S (94-96) Bron: EIM o.b.v. SBI

16 BIJLAGE II Beroepsgroepen De beroepsgroepen zijn ingedeeld op basis van de Standaard Beroepenclassificatie (1992). Tabel 6 Indeling in beroepsgroepen (o.b.v. SBC '92, 2 e digit) Beroepsgroep (inclusief bijbehorende niveaus) SBC '92 Elementair 11 Agrarisch (lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk) 24, 44, 64, 84 Technisch (lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk) 26, 46, 66, 86 Transport (lager, middelbaar, hoger) 28, 48, 68 (para)medisch (lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk) 29, 49, 69, 89 Economisch administratief (lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk) 31, 51, 71, 91 Sociaal-cultureel (middelbaar, hoger, wetenschappelijk) 55-56, 75-76, 96 Verzorgend (lager, middelbaar, hoger) 37, 57, 77 Overig - Lagere niet-specialistisch 21 - Docenten transport-, sportvakken (lager, middelbaar) 22, 42 - Wiskundig/natuurwetenschappelijk (lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk) - Juridisch, bestuurlijk, beveiliging (lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk) 25, 45, 65, 85 33, 53, 73, 93 - Pedagogisch (hoger, wetenschappelijk) 62, 82 - Managers (hoger, wetenschappelijk) 78, 98 Bron: EIM o.b.v. SBC '92. 16

17 BIJLAGE III Arbeidsmarktanalyse Economische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Onder impulsen van innovatie, internationalisering en het zoeken naar groeimogelijkheden bewegen bedrijven zich in de economie. De toenemende dynamiek in de economie vindt zijn weerslag op de arbeidsmarkt. De eisen die bedrijven stellen aan het in te zetten personeel worden steeds hoger in termen van kwalificaties en opleidingsniveau. Aan aanbodzijde bepalen demografische ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing in belangrijke mate het beschikbare menselijke kapitaal dat bedrijven kunnen inzetten. Voor zowel bedrijven als voor werknemers is het van belang dat er een goede match plaatsvindt tussen de eisen die het bedrijf stelt aan een functie, en de kwalificaties en competenties van de werknemer. Een dergelijke match komt ten goede aan zowel de productiviteit van het bedrijf als de arbeidssatisfactie van de werknemer. Arbeidsmarktanalyse kan heel breed of juist heel specifiek zijn. Afhankelijk hiervan kunnen de onderzoeksvragen worden beantwoorden met één van onderstaande producten of een combinatie daarvan: 1. arbeidsmarktmonitor: systematische beschrijving van de arbeidsmarkt; 2. arbeidsmarktprognoses, voor zowel korte, middellange als lange termijn; 3. analyse van sectorale arbeidsmarkt; 4. analyse van regionale arbeidsmarkt, op elk gewenst niveau (gemeente, RPA, provincie, landelijk etc.); 5. analyse van arbeidsmarkt m.b.t. specifieke beroepsgroepen; 6. in kaart brengen van effecten van beleid(smaatregelen), zowel ex ante als ex post; 7. advisering en implementatie van oplossingsrichtingen. In deze studie ligt de nadruk op de aspecten 1, 2, 3 en 5, met speciale aandacht voor grootteklassen. Visie Om vraag en aanbod in kaart te brengen, knelpunten te signaleren en oplossingsrichtingen te formuleren, is een arbeidsmarktmodel nodig. Aan een beleidsrelevant arbeidsmarktmodel zijn de volgende eisen te stellen: Zowel de vraag- als aanbodkant van de arbeidsmarkt dienen te worden belicht. Het model moet zich niet alleen richten op het meer statische deel van de arbeidsmarkt (werkgelegenheid en beroepsbevolking), maar ook en vooral op het meer dynamische deel daarvan (vacatures en werkzoekenden). Van belang is vooral de stromen (in-, door- en uitstroom) op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Bij instroom is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang. Even belangrijk als cijfermatige gegevens over vraag en aanbod zijn een confrontatie van vraag en aanbod en een goede duiding daarvan in termen van (huidige en te verwachten) knelpunten en oplossingen daarvoor. Arbeidsmarktbeleid is per definitie toekomstgericht: betrouwbare arbeidsmarktprognoses zijn van groot belang. Elementen arbeidsmarktanalyse Een arbeidsmarkt staat niet op zichzelf. Om te begrijpen waar knelpunten vandaan komen en om haalbare en kansrijke oplossingen te bedenken, moeten allerlei dwarsverbanden worden gelegd. De volgende elementen van de arbeidsmarktanalyse zijn dan ook onontbeerlijk: Bedrijfsleven en arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid wordt vooral bepaald door de bedrijvendynamiek (groei/krimp van bedrijven) en de economische en technologische ontwikkeling. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Het beschikbare aanbod wordt in grote mate bepaald door de instroom vanuit het onderwijs. Voor een goede match is het ten eerste van belang dat het aantal gekwalificeerde schoolverlaters toereikend is om in de vraag van bedrijven te voldoen. Ten tweede moet de inhoud van de (vak)opleidingen zijn afgestemd op de praktijk van het bedrijfsleven. Sectorale en regionale context. Naar branches kan de vraag naar arbeid zeer specifiek zijn, bijv. vooral hoger opgeleiden of technici worden gevraagd. Naar regio bezien is de sectorstructuur in grote mate bepalend voor 17

18 de vraag. Daarnaast kunnen sectorale mobiliteit van werknemers en pendelstromen het aanbod voor een sector of regio vergroten of verkleinen. Kern voor beleid: knelpunten en oplossingen De uitkomst van de arbeidsmarktanalyse kan zijn dat er geen knelpunten zijn of worden verwacht. In dat geval hoeft er niet beleidsmatig te worden ingegrepen en kan de markt haar werk doen. Bijna altijd komen echter knelpunten aan het licht: Kwantitatieve discrepanties: er zijn te weinig werkzoekenden of te weinig vacatures. Kwalitatieve discrepanties: de eisen van werkgevers (in termen van opleiding, competenties etc.) zijn hoger dan de kwalificaties van werkzoekenden, of werkzoekenden stellen hogere eisen aan arbeidsvoorwaarden dan werkgevers willen/kunnen bieden. Ondoorzichtigheid van de markt: vraag en aanbod zijn wel in evenwicht, maar weten elkaar niet te vinden. Discrepantiemodel: mogelijke imperfecties op de arbeidsmarkt Bij het zoeken naar oplossingen en beleidsrichtingen wordt gebruikgemaakt van de Arbeidsmarktcirkel, ook wel Cirkel van Stimulus genoemd. Deze brengt in kaart welke oplossingen er zijn voor knelpunten en benoemt probleemeigenaren. Oplossingen kunnen worden gezocht bij beleid rondom arbeidsmarktreserves, versterking van het onderwijs, het 'fit' houden van het zittende personeel (employability) en productiviteitsverbeteringen. Arbeidsmarktcirkel (Cirkel van Stimulus): oplossingen voor imperfecties op de arbeidsmarkt Oplossingsrichtingen Probleemeigenaren Oplossingsrichtingen Probleemeigenaren 18

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021

Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021 Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021 Ontwikkelingen in de vraag- en aanbodzijde april 2012 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) Postbus 895 2700 AW Zoetermeer Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek in de. ambachtseconomie. Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde tot Arjan Ruis Tommy Span

Arbeidsmarktdynamiek in de. ambachtseconomie. Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde tot Arjan Ruis Tommy Span Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde tot 2021 Arjan Ruis Tommy Span Zoetermeer, april 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Ambachten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB

Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Nieuwsbrief december 2009 SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Als uitbreiding van de gebruikelijke APO-gegevens is Etil de afgelopen maanden druk bezig geweest om informatie te leveren rond de aansluiting

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Wim Verhoeven 25 mei 2016 Human Capital Agenda Logistiek Werk berust op 3 pijlers: Bevordering instroom

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 804 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Gemiddeld is een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna tweeduizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt september 2006 De beleidsmatige belangstelling voor de arbeidsmarkt spitst zich over het algemeen toe op gevreesde tekorten aan de bovenkant van de markt en gevreesde

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 2012-2016 Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses Nieuwsbrief juni 2011 (APO). In aanvulling daarop brengt Etil de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van Midden-Nederland

De arbeidsmarkt van Midden-Nederland De arbeidsmarkt van Midden-Nederland Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde tot 2020 Arjan Ruis Mickey Folkeringa Robert van der Poel Wim Verhoeven Zoetermeer, oktober 2010 ISBN: 978-90-371-1018-0

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie. Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek

Vraaggestuurde re-integratie. Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek Vraaggestuurde re-integratie Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek Overzicht presentatie Probleemstelling Onderzoeksaanpak Uitgevoerde

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Marktinformatie meo-heo door afdeling IBO, team Arbeidsmarktonderzoek

Marktinformatie meo-heo door afdeling IBO, team Arbeidsmarktonderzoek 12 Marktinformatie meo-heo 2006 door afdeling IBO, team Arbeidsmarktonderzoek Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Auteur juni 2007 definitief Meo-heo arbeidsmarktinformatie rapportage 2006

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

De betekenis van additionele scholing

De betekenis van additionele scholing De betekenis van additionele scholing Auteur(s): Grip, A. de (auteur) Jacobs, A. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht. V erschenen in: ESB,

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Knelpunten blijven, ondanks daling groei

Knelpunten blijven, ondanks daling groei Knelpunten blijven, ondanks daling groei Auteur(s): Cörvers, F. (auteur) Diephuis, B. J. (auteur) Golsteyn, B. (auteur) Marey, Ph. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen economische geografie Datum MACRO analyse Werknemers dynamiek: kansen en groei

faculteit ruimtelijke wetenschappen economische geografie Datum MACRO analyse Werknemers dynamiek: kansen en groei Datum 28-10-2013 1 MACRO analyse Werknemers dynamiek: kansen en groei Presentatie Datum 28-10-2013 2 Onderzoeksopzet MACRO Eerste resultaten: - beroepsbevolking (m/v, lft, opleiding) - banen (sector, regio)

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 18. Openbaar bestuur Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Openbaar bestuur...3 1. Sectorfiche...3

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Nieuws. Innovatieve topsectoren

Nieuws. Innovatieve topsectoren Nieuwsbrief september 2011 In het coalitieakkoord van Provincie Overijssel, met de titel De kracht van Overijssel - Inspireren, innoveren en investeren', hebben de coalitiepartijen hun ambities bekend

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie