bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties"

Transcriptie

1 bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties

2 bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties In dit informatiebulletin wordt ingegaan op een aantal zaken die bij de horeca-inrichtingen in sportkantines, wijkwelzijnsgebouwen, kerkgebouwen e.d. een rol spelen. Tevens geeft dit informatiebulletin aan welke criteria de gemeente Groningen stelt met betrekking tot de uitvoering van de Drank- en Horecawet dan wel de in dit bulletin genoemde verordeningen. Dit bulletin heeft niet de opzet volledig te zijn. Aan dit bulletin kunnen geen rechten worden ontleend die in strijd zijn met de wet. Voor vragen kunt u terecht bij de horecacoördinator van de gemeente Groningen, telefoon (050)

3 informatie t.b.v. vrijwilligersorganisaties Alvorens een horecabedrijf in exploitatie kan worden genomen dient de ondernemer een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning aan te vragen. Ook vrijwilligersorganisaties met horeca-inrichtingen in eigen beheer vallen onder het begrip horecabedrijf. Met vrijwilligersorganisaties worden bedoeld, niet commerciële organisaties of instellingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Onder het begrip horecabedrijf wordt verstaan de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse. In dit informatiebulletin gaat het met name om kantines van sportverenigingen, het wijkwelzijnsgebouw betreffende o.a. het sociaal cultureel werk en kerkgebouwen, waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder een vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf uit te oefenen. Niet commerciële stichtingen en verenigingen (de vrijwilligersorganisaties), vallen tevens onder artikel 4 van de Drank-en Horecawet. Aan een vergunning, die op grond van artikel 3 voor het horecabedrijf wordt verleend aan een rechtspersoon niet zijnde een NV of BV met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, verbinden burgemeester en wethouders een of meer voorschriften of beperkingen die, gelet op de plaatselijke of regionale omstandigheden, nodig zijn ter voorkoming van mededinging door het verstrekken van alcoholhoudende dranken, die uit het oogpunt van ordelijk economisch verkeer als onwenselijk moet worden beschouwd. Artikel 4 handelt over het zogenaamde paracommercialisme. Paracommercialisme is een vorm van (oneerlijke) concurrentie door instellingen die buiten hun doelstelling om, horecadiensten verlenen aan het publiek. Bij dergelijke instellingen kan worden gedacht aan ontmoetingscentra, sociaal-culturele centra, verenigingskantines, wijkcentra, sportkantines en kerkelijke gebouwen, als volgt genoemd vrijwilligers-organisaties. Of de instelling op enigerlei wijze gesubsidieerd wordt of niet doet niet ter zake. De gemeente Groningen heeft vastgesteld dat aan alle horecavergunningen van stichtingen en verenigingen (de vrijwilligersorganisaties), zoals boven bedoeld, de volgende voorschriften worden verbonden: a. de vergunning geldt niet voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse voor, tijdens of na bijeenkomsten van persoonlijke aard; b. het is niet toegestaan om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard aan te prijzen; 3

4 c. de vergunning geldt uitsluitend voor het schenken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse één uur voor, tijdens en één uur na afloop van de activiteit, mits die activiteit in overeenstemming is met het doel van de rechtspersoon. Wat zijn bijeenkomsten van persoonlijke aard. Dit zijn o.a. bruiloften, verjaardagsfeestjes e.d., met andere woorden horeca-activiteiten in de privé-sfeer. Horeca-activiteiten mogen door vrijwilligersorganisaties slechts worden uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de betreffende organisaties in de ruimste zin van het woord betrokken zijn. Verder mag de vrijwilligersorganisatie de horeca-inrichting niet aan derden verhuren of ter beschikking stellen. Tot 1 oktober 2000 kregen de sportverenigingen, die aangesloten zijn bij overkoepelende organisaties, zoals b.v. KNSB, Nederlandse Volleybalbond, bovenbedoelde voorschriften via deze overkoepelende organisaties opgelegd. Deze overkoepelende organisatie hadden geldende afspraken betreffende het paracommercialisme gemaakt met het Bedrijfschap Horeca en Catering. Dit was geregeld in artikel 3b van de Drank- en Horecawet van voor Artikel 3b luidde: Artikel 3a is niet van toepassing, indien de betrokken rechtspersoon gehouden is uitvoering te geven aan een regeling, betrekking hebbende op een of meer van de in artikel 3a, tweede lid, bedoelde onderwerpen, die door die rechtspersoon of een organisatie waarbij deze is aangesloten, schriftelijk is overeengekomen met het Bedrijfschap Horeca en Catering. In het najaar van 1999 heeft het bestuur van het Bedrijfschap besloten dat de bestrijding van het paracommercialisme geen taak meer is van het Bedrijfschap maar moet worden overgelaten aan de private organisaties. Als gevolg daarvan heeft het bedrijfschap met het NOC*NSF overleg gepleegd en zijn met ingang van 1 oktober 2000 alle overeenkomsten met de sportbonden opgezegd. Dit houdt in dat nu er geen overeenkomst meer bestaat tussen het bedrijfschap en de sportbonden, gemeenten op grond van het nieuwe artikel 4 (zie boven) beperkende voorschriften moeten verbinden aan alle vergunningen van de daarvoor in aanmerking komende stichtingen en verenigingen. Dit zal ook moeten gelden voor die stichtingen en verenigingen en de daaraan reeds verleende vergunningen, die voorheen onder artikel 3b van de toen geldende Drank- en Horecawet vielen. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 november 2000 in werking getreden. De regels betreffende het paracommercialisme zijn op bepaalde punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: - het paracommercialisme wordt nu geregeld in artikel 4 (voorheen artikel 3a en 3b) - het bestuur moet een bestuursreglement vaststellen; - er moeten twee leidinggevenden op de vergunning met sociale hygiëne worden vermeld; - tijdens tijden waarop alcohol wordt geschonken dient een leidinggevende met sociale hygiëne of een barvrijwilliger aanwezig te zijn; - de barvrijwilligers moeten instructies over verantwoord alcoholgebruik hebben gehad. het bestuursreglement Op grond van artikel 9 van de Drank- en Horecawet moet het bestuur van een vereniging of stichting die in aanmerking wil komen voor een drank- en horecavergunning een bestuursreglement vaststellen en deze bij de aanvraag overleggen. Het bestuur van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 dient voor het verkrijgen van een vergunning een reglement vast te stellen dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting gedurende de openingstijden vanuit het oogpunt van sociale hygiëne te allen tijde geschiedt door op dit gebied gekwalificeerde personen. De kwaliteitsnormen hiervoor worden eveneens in het in dit artikel genoemde reglement vastgesteld. 4

5 Het reglement geeft in ieder geval aan op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen worden duidelijk zichtbaar in de horecalokaliteit aangegeven. Het reglement voorziet in de wijze waarop wordt toegezien op de naleving. Uit artikel 9 blijkt dat het bestuur zelf een bestuursreglement op moet stellen waarin in ieder geval het volgende moet worden geregeld: - De openings- en taptijden - Sociale hygiëne bepalingen - Kwalificatienormen voor barvrijwilligers - De naleving Bij dit informatiebulletin wordt een model bestuursreglement gevoegd. Let wel het gaat om een model waarin in ieder geval datgene wat de wet voorschrijft is geregeld. Dit model hoeft u niet te gebruiken. U kunt ook uw eigen bestuursreglement vaststellen of indien het sportverenigingen betreft de overeenkomst met het bestuursreglement van de NOC gebruiken. Onverlet datgene de NOC*NSF in de toelichting bij het model bestuursreglement beweerd, zal de gemeente de drie voorschriften ter voorkoming van paracommercialisme zoals de raad deze heeft vastgesteld, aan elke nieuwe vergunning verbinden. Dit is namelijk in artikel 4 van de Drank- en Horecawet bepaald. de leidinggevenden Op de vergunningaanvraag moeten twee leidinggevenden worden vermeld die in het bezit zijn van de verklaring Sociale Hygiëne. Deze leidinggevenden zijn belast met de algehele leiding v.w.b. het horecagebeuren. Deze leidinggevenden hoeven geen bestuursleden zijn, maar het is wel wenselijk dat indien er sprake is van een vereniging dat men lid is van deze vereniging, temeer deze leidinggevenden belast zijn met de algehele leiding en verantwoording moeten afleggen bij het bestuur. Uiteraard draagt het bestuur de eindverantwoording (artikel 45 Drank- en Horecawet) de barvrijwilligers (gekwalificeerde personen) Barvrijwilligers draaien veelal bij toerbeurt de bardiensten. Zoals artikel 24 aangeeft moet er altijd of een leidinggevende of een barvrijwilliger tijdens de verstrekking van alcoholhoudende dranken aanwezig zijn. Deze barvrijwilliger moet minimaal 16 jaar oud zijn. Uiteraard kan het bestuur bepalen dat een dergelijke vrijwilliger ouder moet zijn. De barvrijwilliger moet een gekwalificeerde persoon zijn. Dit houdt in dat hij/zij een instructie verantwoord alcoholgebruik moet hebben gehad de zgn. barinstructies. Deze instructies kan het bestuur zelf verzorgen. Alle barvrijwilligers moeten op een lijst worden vermeld. Deze lijst moet goed zichtbaar in de kantine worden opgehangen. openings- en taptijden De dagen en de tijdstippen waarop alcohol wordt verstrekt moeten in het bestuursreglement zijn opgenomen en tevens goed zichtbaar in de kantine worden opgehangen. overgangstermijn Vergunningen die voor 1 november 2000 zijn verleend en nog rechtsgeldig zijn, hoeven niet te voldoen aan de nieuw gestelde eisen, zoals b.v. het vaststellen van een bestuursreglement. De nieuwe eisen treden in werking zodra er een nieuwe drank- en horecavergunning moet 5

6 worden aangevraagd omdat b.v. de leidinggevenden (voorheen de beheerders/bedrijfsleiders) niet meer als zodanig fungeren of bij locatiewijziging e.d. exploitatievergunning op grond van de algemene plaatselijke verordening Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten ook vrijwilligersorganisaties met een horeca-inrichting in het bezit zijn van een exploitatievergunning. Voor vrijwilligersorganisaties die voor 13 oktober 1997 reeds een horeca-inrichting in exploitatie hadden met een rechtsgeldige drank- en horecavergunning geldt een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat zij wel een aanvraag voor een exploitatievergunning moeten indienen maar hiervoor geen leges hoeven te betalen. Alvorens een horecabedrijf in exploitatie kan worden genomen dient het bestuur van de vrijwilligersorganisatie een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning aan te vragen. Het systeem van de exploitatievergunning is het juridisch juiste instrument om in de toekomst onder omstandigheden te kunnen optreden als een nieuw bedrijf zich wil vestigen op een ongeschikte locatie, of als er sprake is van structurele onaanvaardbare overlast die de leefomgeving ernstig aantast. Verder wordt het bestemmingsplan getoetst. Deze vergunning is persoons/stichtings/verenigings-gebonden en dus niet overdraagbaar. milieuregelgeving Horecaondernemingen vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Deze milieuregelgeving stelt verplicht dat een meldingsformulier moet worden ingediend. Wanneer is een meldingformulier nodig: 1. Bij het starten van een nog niet bestaand horecabedrijf (op het locatieadres was nog niet een horecabedrijf gevestigd). 2. Indien er een bouwkundige wijziging in of aan het pand plaatsvindt, waardoor de indeling of de geluidsisolatie van het pand verandert. 3. Als de functie van het bedrijf wijzigt, waarbij de werkingssfeer verandert (bijvoorbeeld: u hebt een groentezaak maar besluit een horecabedrijf te beginnen). Om het meldingsformulier samen te stellen heeft de overheid een internetmodule (AIM) ontwikkeld. De internetmodule is te vinden op Als u de vragenboom van de internetmodule doorloopt, kunt u vaststellen of u een melding moet indienen. Tevens worden door de module de milieuvoorschriften samengesteld, die voor uw bedrijf gaan gelden. U krijgt de keuze om zowel digitaal als op papier een melding in te dienen bij het bevoegd gezag. Het complete pakket aan milieuvoorschriften van het Barim kunt u vinden via Maatwerkvoorschiften/geluid Het kan zijn dat voor uw horecabedrijf maatwerkvoorschriften (vroeger genaamd: nadere eisen) uit het verleden van kracht zijn. Dit zijn specifieke locatiegebonden voorschriften, die een invulling vormen van de algemene voorschriften uit het Barim. Dat kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, omdat er bijvoorbeeld een geluidbegrenzer wordt voorgeschreven, het ten gehore brengen van levende muziek niet is toegestaan, of gedragsregels zijn opgelegd die geluidoverlast voor de omgeving moeten voorkomen of beperken. Als de geluidsisolatie van uw pand slecht is, dan is het mogelijk dat u het bedrijf niet kunt exploiteren zoals u dat van plan was. Indien u niet weet hoeveel muziekgeluid u in uw horecabedrijf mag produceren en of er maatwerkvoorschriften voor uw bedrijf van kracht zijn, kan de Milieudienst u hierover informeren. Voor vragen over geluid kunt u terecht bij: H. Schaareman, van de afdeling Beleid en Advies van de Milieudienst of W. van Hofslot, (050)

7 Afval Op grond van het Barim bent u gehouden om allereerst het vrijkomen van afval bij het bedrijfsproces zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens moet u het afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. Dit verbetert namelijk de mogelijkheid van hergebruik. Hierbij valt te denken aan de volgende categorieën: - Glas - Verpakkingen en papier - Keukenafval (swill) - Vetput (als deze in uw horecabedrijf aanwezig is, check of deze regelmatig geledigd wordt) In het restafval dat overblijft mogen dus de bovengenoemde categorieën van afval niet voorkomen. De Afvalstoffenverordening van de gemeente Groningen verbiedt het zonder meer aanbieden van bedrijfsafval tegelijk met het huishoudelijk afval. U mag dus ook geen gebruik maken van de openbare voorzieningen zoals de papier- en glascontainers. U dient voor de afvoer van het bedrijfsafval een separaat contract aan te gaan met ofwel de Milieudienst, ofwel een andere afvalverwerker. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer W. van Hofslot van de Milieudienst Groningen, (050) speelautomaten In horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties zijn geen kansspelautomaten toegestaan. Deze horeca-inrichtingen vallen onder de definitie van laagdrempelige inrichtingen. In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee behendigheidsautomaten toegestaan. De aanwezigheid van deze behendigheidsautomaten is vergunningplichtig. Aanwezigheidsvergunningen dienen bij de gemeente te worden aangevraagd, middels een door de gemeente voorgeschreven aanvraagformulier. gebruiksvergunning en gebruiksmelding Brandweer Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Alle gebouwen vallen onder het Gebruiksbesluit, dat de voorschriften van de Bouwverordening op het gebied van Brandveiligheid vervangt. Elk gebouw moet aan de voorschriften van het Gebruiksbesluit voldoen. Wat betekent dit voor u? Met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit vervalt voor veel gebouwen de gebruiksvergunningplicht (voor gebouwen waarin aan meer dan 10 personen nachtverblijf wordt verschaft of dagverblijf aan meer dan 10 kinderen of gehandicapte personen blijft de vergunningplicht bestaan). In plaats van de gebruiksvergunningplicht bestaat de plicht om een gebruiksmelding te doen (meer dan 50 personen tegelijk aanwezig, toepassing van een gelijkwaardigheid, kamerverhuur). Om een meldingsplichtig gebouw in gebruik te kunnen nemen, dient minimaal 4 weken voor ingebruikname van het gebouw een gebruiksmelding te zijn gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om ervoor te zorgen dat het gebouw bij ingebruikname aan de voorschriften van het Gebruiksbesluit voldoet. Na de melding kunnen burgemeester en wethouders besluiten nadere voorwaarden op te leggen, wanneer dat noodzakelijk is ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. 7

8 De formulieren voor de gebruiksmelding kunt u downloaden van het internet via en opsturen naar de Gemeente Groningen, HVD, afdeling Brandpreventie, Postbus 584, 9700 AN Groningen. U dient de formulieren en de daarbij behorende plattegronden in drievoud aan te leveren bij de Brandweer. Overgangsbepalingen Is er voor uw pand reeds een gebruiksvergunning afgegeven en valt u met ingang van 1 november 2008 onder de meldingsplicht, dan hoeft u slechts een melding te doen als u veranderingen heeft aangebracht of wilt aanbrengen (b.v. bouwkundig of een wijziging in het gebruik), die afwijken van de oorspronkelijke aanvraag. Indien er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden, dan wordt de gebruiksvergunning na 1 november beschouwd als een melding. U hoeft alleen eventuele wijzigingen betreffende de gebruiker aan de brandweer door te geven. Wanneer voor uw pand een gebruiksvergunning is afgegeven en bent u ook na 1 november 2008 gebruiksvergunningplichtig dan hoeft u niets te doen, mits er geen wijzigingen plaatsvinden. De bestaande gebruiksvergunning blijft gehandhaafd. Indien u niet melding- of vergunningplichtig bent, dient het gebouw te voldoen aan de voorschriften van het Gebruiksbesluit. Kosten Voor een gebruiksvergunning is leges verschuldigd. De minimale kosten bedragen 371,70. Voor een melding of een naamswijziging (van een gebruiksmelding of -vergunning) worden geen leges geheven. Informatie Voor nadere informatie kunt u terecht op de site Daar vindt u een uitgebreide uitleg, het aanvraagformulier, een checklist met algemene voorschriften, een tekenmodule ten behoeve van de benodigde plattegronden en een rekenmodule voor de personenbezetting. In geval van vragen of er voor het pand een gebruiksvergunning is afgegeven, wat u eventueel nog moet doen om aan de voorschriften van het Gebruiksbesluit te voldoen, of u meldingsplichtig danwel gebruiksvergunningplichtig bent of voor het aanvragen van een formulier kunt u ook contact opnemen met de afdeling preventie van de brandweer Groningen, (050)

9 bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties naam rechtspersoon gevestigd te Dit bestuursreglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering of bestuursvergadering* d.d. * doorhalen wat niet van toepassing is Een kopie van de notulen van de desbetreffende vergadering bijvoegen Plaats Datum Naam voorzitter Handtekening Naam secretaris Handtekening 9

10 Inleiding In overweging nemende dat: - vrijwilligersorganisaties op grond van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met vrijwilligersorganisatie wordt bedoeld: een niet-commerciële organisatie of instelling die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een horeca-inrichting in eigen beheer; - een kantine en/of verenigingsgebouw van een vrijwilligersorganisatie met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horeca-inrichting, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen enige vorm van betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt; - een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de horeca-inrichting waarborgen; heeft het bestuur het volgende vastgesteld dan wel laten bekrachtigen of vaststellen door de algemene ledenvergadering van de organisatie/instelling. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende dranken Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. b. Sociale Hygiëne Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de horeca-inrichting gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de horeca-inrichting kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. c. Leidinggevenden Het bestuur heeft (minimaal) twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. d. Barvrijwilliger Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de horeca-inrichting uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. Artikel 2 - Wettelijke bepalingen Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: - Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. - Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. - Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de horeca-inrichting worden opgehangen. 10

11 - De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. - Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. - Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan personen die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. - Het is verboden personen toe te laten in de horeca-inrichting die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan het bij of krachtens de Drank- en Horeca-wet gestelde. Het bestuursreglement treedt in werking op de ingangsdatum zoals die in het vaststellingsbe-sluit wordt aangegeven. 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 2 Sociaal Hygiënische bepalingen Artikel 4 - Aanwezigheid 1. Op de momenten dat in de horeca-inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne en als zodanig op de drank- en horecavergunning vermeld staat ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. 2. Een lijst met de barvrijwilligers hangt duidelijk zichtbaar in de kantine. Artikel 5 - Huis- en gedragsregels 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de horeca-inrichting of elders op het terrein van de vereniging of instelling. 2. Het is niet toegestaan om in de horeca-inrichting gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de horeca-inrichting of op het terras (indien het terras vermeldt staat in de vergunning). 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: - Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van deelnemers aan of naar activiteiten. 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de horeca-inrichting niet toegestaan. 11

12 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de horeca-inrichting verwijderd. Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden 1. a. De openingstijden van de horeca-inrichting zijn: maandag van tot uur en van tot uur dinsdag van tot uur en van tot uur woensdag van tot uur en van tot uur donderdag van tot uur en van tot uur vrijdag van tot uur en van tot uur zaterdag van tot uur en van tot uur zondag van tot uur en van tot uur b. Binnen de openingstijden zal in de volgende uren geen alcoholhoudende drank worden verstrekt: maandag van tot uur en van tot uur dinsdag van tot uur en van tot uur woensdag van tot uur en van tot uur donderdag van tot uur en van tot uur vrijdag van tot uur en van tot uur zaterdag van tot uur en van tot uur zondag van tot uur en van tot uur 2. Als tijdens de openingstijden van de horeca-inrichting 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 12

13 Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers - zijn tenminste 16 jaar oud; - hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; - staan als zodanig bij de organisatie/instelling geregistreerd, en - zijn betrokken bij de organisaties/instelling, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige leden, deelnemers). Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige. De instructie schenkt in elk geval aandacht aan de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de horeca-inrichting kan worden bevorderd, de huis- en gedragsregels en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Artikel 8 - Voorlichting 1. Leeftijdsgrenzen (zie artikel 2), huis- en gedragsregels en de lijst van gekwalificeerde barvrijwilligers worden goed zichtbaar in de horeca-inrichting opgehangen. 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik. 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken. Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de organisatie/instelling en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de horeca-inrichting. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 2. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de organisatie of instelling. 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 4. Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 13

14 meer weten? Bedrijvenloket dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Gedempte Zuiderdiep 98 postbus JB Groningen (050) uitgave Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, november 2009

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in de sportkantine

bestuursreglement alcohol in de sportkantine VERENIGING VOOR AANGEPAST EN GEINTEGREERD SPORTEN OPGERICHT 20 NOVEMBER 1979 Gevestigd te Zoetermeer. Forelsloot 5 2724 CA bestuursreglement alcohol in de sportkantine Zoetermeer, 20 oktober 2003 1 e wijziging:

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Bestuursreglement alcohol in het clubhuis voor de Volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders In overweging nemende dat: Volkstuinparken, op basis van de Drank-

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Het bestuursreglement is bedoeld om te waarborgen dat wordt gewerkt aan alcoholmatiging. In het reglement staan interne werkafspraken in

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron.

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Bijlage 7 Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Op 14 april 2005 is door het gemeentebestuur van Stede Broec op grond van de Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de uitoefening

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB Bestuursreglement alcohol in clubhuis opgesteld mei 2001, gewijzigd tijdens de ALV van november 2011 en wederom gewijzigd tijdens de ALV van november 2014. In overweging

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht versie 06-2014. Inhoudsopgave: preambule 3 paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen 5 Artikel

Nadere informatie

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88 Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels September 2008 Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0. Preambule

Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0. Preambule Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0 Preambule In overweging nemende dat: verenigingen op basis van de Drank-en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines 2200 AC Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort.

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van S.V. Zandvoort. 01-05-2017 Horecabeleid Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort. J.J. v.d. Leden Hogeweg 5 2042 GD Zandvoort betreffende de inrichting: Kantine S.V. Zandvoort Duintjesveldweg

Nadere informatie

WSV de Zuiderzee Postbus 128 8320 AC Urk

WSV de Zuiderzee Postbus 128 8320 AC Urk Reglement alcohol in sport kantines Leidinggevenden: J. Hakvoort en P. Post Preambule In overweging nemende dat: - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Inleiding: In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting Bestuursreglement Stichting Kantine Sportcentrum Postbus 217 7500 AE Enschede betreffende de inrichting Kantine Sportcentrum De Hems 20 7522 NL Enschede Januari 2011 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Adres accommodatie: (straat, nr, plaatsnaam en telefoonnummer) Preambule

Adres accommodatie: (straat, nr, plaatsnaam en telefoonnummer) Preambule Model bestsreglement West-Friesland (voor activiteiten sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard) Gemeente Opmeer Statutaire naam vereniging / stichting: Secretariaat: (naam

Nadere informatie

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 Clubhuis- reglement Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 T.S.V. THEOLE Clubhuisreglement In overweging nemende dat: Verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines"

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines" Definitief d.d. 10-04-2016 Bekrachtigd door Bestuur AV Gouda d.d. 10-04- 2016 Voorzitter Marleen Verbruggen Secretaris Annelies van Dorp Penningmeester Marian

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie: 10 mei 2016 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen als

Nadere informatie

Kantinereglement CVV Zwervers

Kantinereglement CVV Zwervers Kantinereglement CVV Zwervers 1 KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS In overweging nemende dat: de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent

Nadere informatie

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis'

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Vastgesteld door het Bestuur van Pinoké te Amstelveen op 7 oktober 2010 Aangepast aan de gewijzigde regelgeving per 1-1-2014 Ter kennis gebracht van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960

BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960 BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO)

BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO) H ORECA BESTUURS REGELEMENT 2020 N A N S I B O N E K R A A I G E I H O L E N D R E H T N O L I M I BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO) 2 HORECABELEID PBAZO 2017-2020 Bestuursregelement

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS

KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS In overweging nemende dat: de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatste bedrijfsmatig

Nadere informatie

Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn

Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn Algemeen De exploitatie en beheer van ons clubhuis de Kribbebijter is ondergebracht bij de Stichting Vrienden van de Rijn. In overeenstemming met de

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld, dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging/stichting.

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld, dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging/stichting. Bestuursreglement vv Zwanenburg Postbus 5, 1161 AA Zwanenburg vv Zwanenburg Populierenlaan 44, 1161 SP Zwanenburg Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009 Aanwezig: Esther Stad, Ina Heidotting, Rolanda Dijkman, Anette Valk, Jaap Perlot, Klaas Mulder, Philinne van Veelen,

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers

Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers Vastgesteld door de leden van IJVV De Zwervers d.d. 3 oktober 2014 1 Inleiding Onze sportvereniging vindt het welzijn van jeugdleden, leden

Nadere informatie

ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Hockeyvereniging Bleiswijk, juni 2016 1 HVB vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die

Nadere informatie

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer:

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: MODEL B: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING PARA-COMMERCIEEL HORECABEDRIJF (art. 4 DHW) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en

Nadere informatie

Rechtspersoon A a. Naam: b. Vestigingsplaats: Rechtspersoon B c. Naam: d. Vestigingsplaats: 2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer:

Rechtspersoon A a. Naam: b. Vestigingsplaats: Rechtspersoon B c. Naam: d. Vestigingsplaats: 2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: MODEL B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Dranken Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

Alcohol Reglement RHV Leonidas. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Alcohol Reglement RHV Leonidas. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Alcohol Reglement RHV Leonidas Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Kantinereglement WZV Trident

Kantinereglement WZV Trident Kantinereglement WZV Trident In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model B Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

Dit document is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017

Dit document is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES DVSA vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die nageleefd worden. Dit reglement is bedoeld om:

Nadere informatie