SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting dient als inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Iedere beslissing om te beleggen in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de overweging van dit Basisprospectus in zijn geheel, met inbegrip van de documenten opgenomen door middel van verwijzing. Ten gevolge van de implementatie van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (een EER Lidstaat ), zal de Emittent niet burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden in enige zulke Lidstaat louter op basis van deze samenvatting, met inbegrip van enige vertaling hiervan, tenzij ze misleidend, onjuist of onverenigbaar is wanneer samen gelezen met andere delen van dit Basisprospectus. In het geval dat een vordering betreffende de informatie vervat in dit Basisprospectus voor een rechtbank van een EER Lidstaat wordt gebracht, kan de eisende partij, onder het nationale recht van die EER Lidstaat waar de vordering is ingediend, verplicht worden de kosten van de vertaling van dit Basisprospectus te dragen alvorens de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Begrippen en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in de Termen en Voorwaarden van de Notes hieronder en in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen dezelfde betekenis hebben in deze samenvatting. Beschrijving van de Emittent De Emittent, NATIXIS Structured Products Limited (voorheen IXIS Structured Products Limited), werd opgericht in Jersey, Kanaaleilanden, op 1 juli 2004 als een naamloze vennootschap (public company with limited liability) onder de Companies (Jersey) Law De Emittent heeft geen werknemers. Het is een 100% dochtervennootschap van NATIXIS. Er zijn geen statutaire beperkingen op de activiteiten van de Emittent. De hoofdactiviteiten van de Emittent zoals deze worden uiteengezet in diens oprichtingsakte zijn, inter alia, het verwerven, handelen met en/of financiering verlenen in de vorm van leningen, opties, derivaten en andere financiële activa en financiële instrumenten in elke vorm en van elke aard, het verwerven van fondsen door de uitgifte van notes of andere financiële instrumenten en het sluiten van overeenkomsten en transacties daaromtrent. De Emittent heeft het Programma opgericht op 17 februari De hoofdbezigheid van de Emittent is, sinds de datum van zijn oprichting, het uitgeven geweest van Notes onder het Programma en warranten overeenkomstig haar warrantenprogramma opgesteld op 25 oktober 2006 en het doorlenen van de opbrengsten van deze uitgiftes aan haar moedervennootschap (tegenwoordig NATIXIS). 1

2 Beschrijving van NATIXIS en Financiële Samenvatting NATIXIS (voorheen Natexis Banques Populaires) is een Franse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) geregistreerd bij het Registre du commerce et des Sociétés de Paris onder Nr De vennootschap wordt geregeld door de bepalingen van het Franse vennootschapsrecht, de bepalingen van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek en haar statuten. De duur van de vennootschap is statutair bepaald op 99 jaar, eindigend op 9 november NATIXIS is ontstaan uit de samenvoeging, eind 2006, van de corporate en investment banking- en dienstenactiviteiten van de Banque Populaire Groep en de Caisse d Epargne Groep en is een belangrijke speler in de Europese bankindustrie. Zij beschikt over een gediversifieerde portfolio van activiteiten met een sterke zakelijke expertise, brede klantenbasissen en een sterke internationale aanwezigheid. NATIXIS werd opgericht op 17 november 2006, ter gelegenheid van de gecombineerde algemene vergadering waarbij werden goedgekeurd, met name, de kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura van een reeks activa in Natexis Banques Populaires overgedragen door Caisse Nationale des Caisses d Epargne (voornamelijk IXIS Corporate & Investment Bank en IXIS Asset Management) en Banque Fédérale des Banques Populaires, alsook de nieuwe vennootschapsnaam (gewijzigd van Natexis Banques Populaires in NATIXIS). NATIXIS is een vennootschap verbonden met de centrale entiteiten Banque Fédérale des Banques Populaires ( BFBP ) en Caisse Nationale des Caisses d Epargne ( CNCE ). Deze dubbele verbondenheid wordt geregeld door de artikelen L en L van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek (Code monétaire et financier) en wordt beheerst door een overeenkomst gesloten tussen BFBP en CNCE op 2 april Volgens deze overeenkomst zijn BFBP en CNCE in dezelfde mate gezamenlijk verantwoordelijk, en indien nodig hoofdelijk aansprakelijk, voor het garanderen van de liquiditeit en de solvabiliteit van NATIXIS. Deze garantie is ingebouwd in de interne solidariteitsschema s van de BFBP en CNCE groepen. De Algemene Vergadering (Assemblée Générale Mixte) van de aandeelhouders van NATIXIS gehouden op 20 december 2007 keurde de fusie goed tussen IXIS CIB en NATIXIS (de Fusie ) en de daaruitvolgende opslorping van IXIS CIB door NATIXIS met een finale voltooiingsdatum op 31 december 2007, om middernacht Parijse tijd (de Effectieve Datum ). Belangrijkste cijfers van NATIXIS 2

3 Inkomen Jaar eindigend op 31 december (pro forma versie niet gecontroleerd (1) ) 2007 In miljoenen euros Netto bankinkomen Bruto operationeel inkomen Netto operationeel inkomen Netto inkomen dat aan de houders van kapitaal van de moedervennootschap toe te schrijven is (1) de gecontroleerde pro forma inkomstenrekeningen zijn voorbereid alsof de Combinatie Transacties die plaats hebben gevonden in november 2006 plaats zouden hebben gevonden op 1 januari Zie noot 5 van de Jaarrekeningen 2007 voor verdere inlichtingen. Balans Op 31 december 2006 Op 31 december 2007 In miljoenen euros Totale activa Risicofactoren Factoren die de mogelijkheid van de Emittent kunnen beïnvloeden om diens verbintenissen na te komen onder de Notes uitgegeven onder het Programma. De Notes vormen niet-gewaarborgde schulden van de Emittent en van geen andere persoon (behalve zoals vermeld in de NATIXIS Garantie). Op eender welk moment kan het uitstaande bedrag aan financiële instrumenten uitgegeven door de Emittent hoog zijn. De Emittent en elk van diens verbonden vennootschappen kunnen (a) materiële informatie bezitten of verwerven over onderliggende activa en/of (b) kunnen zich inlaten met handels- of hedgingtransacties waarin de Notes betrokken worden, of enige onderliggende effecten of andere afgeleide producten die de waarde van de Notes kunnen beïnvloeden. Zij zijn niet verplicht welke informatie dan ook bekend te maken of zich te onthouden van dergelijke transacties. De Emittent draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige nadelige impact op de belegging in 3

4 de Notes. De Emittent is blootgesteld aan de kredietwaardigheid van zijn cliënten en tegenpartijen. Onvoorziene gebeurtenissen en/of noodtoestanden kunnen leiden tot een abrupte onderbreking van de activiteiten van de Emittent, hetgeen kan leiden tot aanzienlijke verliezen en bijkomende kosten. Enige storing of onderbreking in de communicatie- en informatiesystemen kunnen een materieel nadelig effect hebben op de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten van de Emittent. Het kan zijn dat het niet mogelijk is voor beleggers om in de Verenigde Staten de Emittent of diens bestuurders en leidinggevend personeel te dagvaarden of de vonnissen bekomen voor rechtbanken van de Verenigde Staten ten aanzien van enige van hen in de rechtbanken van de Verenigde Staten uit te voeren. De omvang van de garantie van NATIXIS is beperkt overeenkomstig diens termen en is niet beperkt tot de verbintenissen van de Emittent onder de Notes uitgegeven onder het Programma. De NATIXIS Garantie is gecreëerd om bepaalde transacties te omvatten, enkel aangegaan door de Emittent gedurende de periode van 14 oktober 2005 (wat hun respectievelijke Vervaldatum ook is) zonder het voordeel van enige tegen-garantie, en is niet beperkt tot de verbintenissen van de Emittent onder de Notes uitgegeven onder het Programma. De NATIXIS Garantie is geen op eerste verzoek garantie. Alvorens een tegenpartij onder de garantie kan claimen, dient deze eerst een schriftelijke aanvraag tot betaling aan de Emittent te richten voor de bedragen die verschuldigd zijn maar onbetaald, en als het geclaimde bedrag onbetaald blijft, kan de tegenpartij een schriftelijke vraag indienen binnen de tijdsperioden en overeenkomstig de termen van de NATIXIS Garantie. De NATIXIS Garantie kan herroepen worden overeenkomstig diens termen. Dit kan de algehele kredietwaardigheid van de Emittent beïnvloeden. Er zijn bepaalde factoren die belangrijk zijn voor het beoordelen van de risico s die verbonden zijn aan de Notes, met inbegrip van de volgende: De Notes kunnen in een voortijdige terugbetaling voorzien, naar de keuze van de Emittent. Het rendement verkregen bij de terugbetaling kan lager zijn dan verwacht, en het terugbetaalde bedrag van de Notes kan lager zijn dan de aankoopprijs voor de Notes en een deel van de belegging van de houders van de Notes kan verloren worden. Notes met variabele interestvoeten kunnen volatiele beleggingen zijn. 4

5 De marktwaarde van effecten uitgegeven met een substantiële korting of premie op de hoofdsom hebben de neiging meer te fluctueren in verhouding tot algemene veranderingen in interestvoeten dan prijzen voor conventionele interestdragende effecten. De belastingimpact op een individuele houder van de Notes kan verschillen van de situatie beschreven voor houders van de Notes in het algemeen. Interestbetalingen onder de Notes gedaan door betalingsagenten in een Lidstaat aan individuen die in een andere Lidstaat van de EU wonen kunnen onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Beleggers in obligaties in een vreemde munt zijn blootgesteld aan de volatiliteit van de wisselkoers. Veranderingen in marktinterestvoeten kunnen de waarde van Vastrentende Notes (Fixed Interest Rate Notes) negatief beïnvloeden. Het kan niet verzekerd worden dat een actieve markt voor de Notes zich zal ontwikkelen of gehandhaafd zal blijven. Interest inkomen en opbrengst op Vlotrentende Notes (Floating Rate Notes) kan niet voorspeld worden. Gezien hun hefboomeffect worden Nulcoupon Notes (Zero Coupon Notes) geassocieerd met een bijzonder hoog prijsrisico. Grondstofgerelateerde Interest Notes (Commodity Linked Notes), Indexgerelateerde Interest Notes (Index Linked Interest Notes), andere Notes met aan variabelen gerelateerde couponbedragen (met inbegrip van Kapitaalgerelateerde Notes (Equity Linked Notes)), Index gerelateerd Aflossingsbedrag Notes (Index Linked Redemption Amount Notes) en andere Notes met aan variabelen gerelateerde Aflossingsbedragen (met inbegrip van Kapitaalgerelateerde Notes (Equity Linked Notes)) houden aanzienlijke risico s in die niet verbonden zijn aan gelijkaardige beleggingen in een conventioneel vast of vlotrentend schuldeffect. De Voorwaarden van de Notes zijn gebaseerd op Engels recht zoals van kracht op de datum van dit Basisprospectus. Het is mogelijk dat ratings niet de potentiële impact weerspiegelen van alle risico s verbonden aan de structuur, markt en andere factoren die de waarde van de Notes kunnen beïnvloeden. De marktwaarde van de Notes zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en bijkomende factoren, met inbegrip van de waarde en de volatiliteit van de referentie activa of index, tot, interest- en rendementsvoeten op de effectenmarkt en de tijd tot de vervaldag. Houders van Notes voor een bedrag van minder dan EUR in hoofdsom (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid) mogen geen definitieve Notes ontvangen waarvan de minimale Nominale Waarde per eenheid EUR is (of het 5

6 equivalent daarvan in een andere munteenheid). Omvang van het Programma Definitieve Voorwaarden Munteenheden Nominale waarde per eenheid Vorm van de Notes Tot EUR (of het equivalent in andere munteenheden op de dag van uitgifte) globale hoofdsom van de Notes uitstaand op enig moment. De karakteristieken van iedere uitgifte van Notes zal worden uiteengezet in de relevante Definitieve Voorwaarden. Mits naleving van de relevante wetten, reglementen en richtlijnen kunnen Notes worden uitgegeven in iedere munteenheid overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Dealer(s). Clearing System Registered Notes kunnen worden uitgegeven in euro, of in geval van Noorse Notes, Noorse Kronen ( NOK ) en enige andere munteenheid goedgekeurd door de Noorse CSD Regels (Norwegian CSD Rules), of in het geval van Zweedse Notes, Zweedse Kronen ( SEK ) en enige andere munteenheid goedgekeurd door de Zweedse CSD Regels (Swedish CSD Rules), of in het geval van Zwitserse Notes, Zwitserse Franken ( CHF ) en enige andere munteenheid goedgekeurd door de Zwitserse CSD Regels (Swiss CSD Rules) en, in het geval van enige andere Clearing System Registered Notes, enige andere munteenheid goedgekeurd door de relevante CSD Regels (CSD Rules). Notes zullen zulke waarden hebben als gespecifieerd wordt in de relevante Definitieve Voorwaarden, behalve dat, tenzij anders toegelaten door dan toepasselijke wetten en reglementen, Notes (met inbegrip van Notes met een waarde in sterling) welke een vervaldatum hebben van minder dan één jaar en ten aanzien van dewelke de opbrengsten van de uitgifte dienen geaccepteerd te worden door de Emittent in het Verenigd Koninkrijk of van dewelke de uitgifte anderszins een inbreuk vormt op sectie 19 van de Financial Services and Markets Act 2000 een waarde zullen hebben van minimum GBP (of het equivalent daarvan in andere munteenheden). De Notes kunnen worden uitgegeven aan toonder, aan toonder verwisselbaar voor Notes op naam of op naam alleen. Indien de toepasselijke Definitieve Voorwaarden voorzien dat de Globale Notes aan toonder zullen worden uitgegeven in nieuwe globale note vorm ( NGN ), zijn zij bedoeld om in aanmerking te komen als onderpand in het Eurosystem monetair beleid en de Globale Notes zullen geleverd worden op of vóór de oorspronkelijke datum van uitgifte van de Tranche aan een Gemeenschappelijke Bewaarnemer (Common Safekeeper). Globale Notes aan toonder die niet zijn uitgegeven in NGN vorm en Certificaten kunnen (a) in het geval van een Tranche die bedoeld is om verrekend te worden door Euroclear en/of Clearstream Luxembourg, op de datum van uitgifte in naam van Euroclear en Clearstream Luxemburg gedeponeerd worden bij een gemeenschappelijke depositaris en (b) in het geval van een 6

7 Tranche die bedoeld is om verrekend te worden door een ander verrekeningssysteem dan Euroclear en Clearstream Luxemburg, of ernaast, of geleverd worden buiten een verrekeningssysteem, gedeponeerd worden zoals overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Dealer. De Notes kunnen ook worden uitgegeven op naam, in nietgecertificeerde vorm of gedematerialiseerde vorm (boeking op rekening) overeenkomstig alle toepasselijke wetten van het relevante rechtsgebied en de regels, reglementen en procedures van enig lokaal verrekeningssysteem van tijd tot tijd waarin zulke Notes gedeponeerd worden en waardoor zij worden verrekend. Alle zaken met betrekking tot de eigendom en overgang van zulke Notes, en de uitoefening van bepaalde rechten onder zulke Notes zullen beheerst worden door zulke van tijd tot tijd toepasselijke wetten, regels, reglementering en procedures. Terugbetaling Optionele Terugbetaling Herbepaling van de munteenheid, herbepaling van de nominale waarde en/of consolidatie Status van de Notes Negative Pledge Notes kunnen worden terugbetaald tegen hun nominale bedrag of tegen een variabel bedrag. Notes kunnen terugbetaald worden in hun geheel op de vervaldag of in schijven op specifieke data en in specifieke bedragen. Notes kunnen Vastrentende Notes (Fixed Interest Notes), Vlotrentende Interest Notes (Floating Rate Interest Notes), Grondstofgerelateerde Interest Notes (Commodity Linked Notes), Indexgerelateerde Notes (Index Linked Notes), Nulcoupon Notes (Zero Coupon Notes), hoge interest Notes, lage interest Notes, step-up Notes, step-down Notes, tweevoudige munt Notes (dual currency Notes), omgekeerd tweevoudige munt Notes (reverse dual currency Notes), optioneel tweevoudige munt Notes (optional dual currency Notes), gedeeltelijk betaalde Notes (partly-paid Notes) zijn. Deze en enig ander type van Note dat de Emittent en een Dealer of Dealers kunnen overeenkomen uit te geven onder het Programma zullen bepaald worden in de relevante Definitieve Voorwaarden. Notes kunnen terugbetaald worden (hetzij geheel, hetzij deels) vóór de aangegeven vervaldag naar keuze van de Emittent en/of de houders, indien zo gespecifieerd in de relevante Definitieve Voorwaarden. Notes uitgedrukt in een munteenheid die kan worden omgezet in euro kunnen onderworpen worden aan herbepaling van de munteenheid, herbepaling van de nominale waarde en/of consolidatie met andere Notes uitgedrukt in euro. De verbintenissen van de Emittent onder de Notes zullen nietachtergestelde en niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent vormen. Zo lang als er nog enige Notes, en Ontvangsten of Coupons met betrekking tot de Notes, uitstaand blijven zal het geen hypotheek, pand, voorrecht of enige andere zekerheid of vorm van bezwaring 7

8 creëeren of toestaan op het geheel of een deel van haar onderneming, activa of inkomsten, tegenwoordig of toekomstig, om enige Relevante Schuld of enige garantie of waarborg door de Emittent ten aanzien van enige Relevante Schuld te waarborgen, tenzij tegelijkertijd of voordien de verbintenissen van de Emittent onder de Notes, en Ontvangsten of Coupons met betrekking tot deze (A) eveneens pari passu is gerangschikt, of (B) het voordeel hebben van enige andere zekerheid, garantie, schadeloosstelling of andere schikking zoals deze zal worden goedgekeurd door een Buitengewone Vergadering van de houders van de Notes. Zie Terms and Conditions of the Notes Negative Pledge. Geval van Wanprestatie Vervroegde Terugbetaling Roerende voorheffing Toepasselijk recht Listing en Toelating tot Verhandeling Verkoopsbeperkingen Verplichtingen van NATIXIS Ratings De Notes kunnen onmiddellijk terugbetaalbaar worden gesteld door kennisgeving door een houder wanneer zich een bepaald Geval van Wanprestatie voordoet, zoals gedefinieerd en omschreven onder de Terms and Conditions of the Notes Events of Default. Behalve zoals voorzien in Optionele Terugbetaling hierboven, zullen de Notes enkel terugbetaalbaar zijn vóór de vervaldag naar keuze van de Emittent omwille van belastingredenen en onwettigheid. Zie Terms and Conditions of the Notes Redemption, Purchase and Options. Alle betalingen met betrekking tot de Notes zullen gedaan worden, vrij en onbelast van roerende voorheffing in Jersey, behalve in de gebruikelijke uitzonderingsgevallen, allen zoals beschreven in Terms and Conditions of the Notes Taxation. Engels. De Definitieve Voorwaarden voor elke uitgifte zullen bepalen of de Notes al dan niet, en op welke effectenbeurs/beurzen genoteerd zullen worden. De aanbieding en de verkoop van Notes en de verspreiding van enige documenten in verband daarmee kunnen beperkt zijn in bepaalde landen. Zie Subscription and Sale. NATIXIS heeft bepaalde verplichtingen opgenomen tegenover de Emittent gegeven in de NATIXIS Garantie, zoals beschreven onder NATIXIS Structured Products Limited NATIXIS Guarantuees. Vanaf de Effectieve Datum zullen alle verplichtingen van IXIS CIB tegenover de Emittent gegeven in de IXIS Garantie, verplichtingen worden van NATIXIS onder dezelfde termen en voorwaarden. Tranche van de Notes onder het Programma kan rated of unrated zijn. Een rating is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of te houden en kan worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken op eender welk moment door het agentschap dat de rating toekent. 8

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de bestudering

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA. 1 Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programma

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA. 1 Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programma SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting is opgesteld met het oog op de uitgifte door GDF SUEZ van Notes met een nominale waarde van minder dan 50.000. Investeerders in Notes met een nominale waarde

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze Samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot deze Debt Issuance Programme Prospectus en elke beslissing om in Notes te investeren dient gebaseerd te zijn op

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP SAMENVATTING Deze samenvatting werd opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (de "Prospectusrichtlijn") en dient gelezen te worden als inleiding tot

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basis Prospectus (Base Prospectus) en elke beslissing tot belegging in de Effecten moet gegrond zijn op dit

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basis Prospectus (Base Prospectus) en elke beslissing tot belegging in de Effecten moet gegrond zijn op dit

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe

SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe DIT DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5.2 VAN DE PROSPECTUS RICHTLIJN (RICHTLIJN 2003/71/EG) EN WERD DOOR DE EMITTENT OPGESTELD ONDER ANDERE VOOR DE DOELEINDEN VAN DE KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

[RENDEMENT / SAMENVATTING]

[RENDEMENT / SAMENVATTING] [RENDEMENT / SAMENVATTING] Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het

Nadere informatie

SAMENVATTING Essentiële kenmerken van de Emittent

SAMENVATTING Essentiële kenmerken van de Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Prospectus te worden gelezen en elke beslissing om te beleggen in de Notes dient gebaseerd te worden op de bestudering van dit Prospectus in

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het basisprospectus van 5 Juli 2010 (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Notes, de Certificaten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in de Notes dient gebaseerd te zijn op een bestudering

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus van 15 mei 2009 (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Notes of de Warrants te

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

Translation for information only

Translation for information only SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet als een introductie tot de Samenvatting worden gezien, als de desbetreffende Lidstaat nog niet de veranderingen voor de vereisten van de Samenvatting

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Notes of de Warrants te beleggen moet

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus van 29 juni 2012 te worden gelezen en iedere beslissing om in de Notes, de Certificaten en/of de Warranten te

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten:

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten: SAMENVATTING Deze Samenvattingsectie moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten (Securities) te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Notes of de Warrants te beleggen moet

Nadere informatie

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro Het onderhavige document betreft een informele en indicatieve vertaling van enkel de informatie van de Definitieve Voorwaarden gerelateerd aan de obligaties zoals beschreven in de «Final Terms dated[27

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304 Definitieve Voorwaarden 15 december 2008 DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Reeks Nr: 3304 Uitgifte van Notes tot EUR 100,000,000 met Vaste Interestvoet van 4,25% met vervaldatum 30 december 2013 onder het

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 583 EN 596 JUNCTO 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient te worden gelezen als inleiding op het Basisprospectus van 5 juli 2011 en elke beslissing om in de Notes, de Certificaten en/of de Warranten te beleggen,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet als een introductie tot de Samenvatting worden gezien, als de desbetreffende Lidstaat nog niet de veranderingen voor de vereisten van de Samenvatting

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.")

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev Een originele versie is eveneens beschikbaar in het Frans Anheuser-Busch InBev Naamloze vennootschap Grote Markt 1, 1000 Brussel Rechtspersonenregister: 0417.497.106 (Brussel) Agenda van de Gewone en Buitengewone

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op deze Basis Prospectus en elke beslissing om in de obligaties te beleggen dient te worden gebaseerd op de bestudering

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Credit Suisse handelend via haar London Branch

Credit Suisse handelend via haar London Branch Definitieve voorwaarden van 23 juli 2009 Credit Suisse handelend via haar London Branch Zero Coupon Index-linked Principal Protected Notes (Aan Index gekoppelde Nulcoupon Notes met beschermde hoofdsom)

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES

OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES CALYON Notes waarvan Terugbetaling Geïndexeerd is op een index voor een maximaal totaalbedrag van 100.000.000, vervaldatum 2015, Serie 606 ISIN XS0309489630 (de «Notes»)

Nadere informatie