ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en het structuurschema 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 A. Ondernemingsmanagement A1. Algemeen management A2. Marketing management A3. Financieel management B. Communicatiemanagement B1. Communicatieanalyse B2. Communicatieplanning B3. Interne communicatie B4. Marketingcommunicatie B5. Corporate communicatie B6. Interculturele communicatie C. Communicatievaardigheden C1. Communicatievaardigheden C2. Professional English D. Communicatiemedia D1. Communicatiemedia D2. E-mediavaardigheden E. Project in ondernemingscommunicatie E1. Projectwerk 5. Methodologische wenken Evaluatie 41 Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 2

3 Structuur van de afdeling en het structuurschema Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Ondernemingscommunicatie Economisch 40 weken (20 weken per semester) 50 minuten Totaal aantal lestijden: 960 Structuurschema: Zie bijlage. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 3

4 Beginsituatie Worden toegelaten tot de opleiding (bron: - houders van een diploma van secundair onderwijs; - houders van een diploma van een hogere secundaire technische leergang; - houders van een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs; - houders van een diploma van voltijds hoger onderwijs. Cursisten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's of getuigschriften, en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Cursisten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 4

5 Doelstellingen Waar communicatie vroeger een veeleer dienende rol had, zijn succesvolle ondernemingen vandaag communicatie-georiënteerd. Communicatie wordt zelfs geciteerd als misschien wel het belangrijkste ingrediënt van het hedendaagse ondernemen. Grote organisaties, maar evenzo kleine en middelgrote ondernemingen hebben daarom nood aan knowhow met betrekking tot het communiceren en wel op zo n manier dat het de relaties met de verschillende doelgroepen versterkt. Doeltreffende communicatie is een kwestie van kennen en kunnen, steunend op planning, consistentie en integratie. Nog nooit was het aanbod aan communicatiemiddelen zo hoog. Zo ook het risico op versnipperde budgetten en gebrek aan synergie. Communicatie richt zich op de eigen medewerkers, maar ook op externe stakeholders. De opleiding Ondernemingscommunicatie wil cursisten leren hoe doordachte beslissingen te nemen bij de keuze van boodschap, medium, en tekst. Cursisten kunnen aan het eind van de opleiding bogen op een ruim kader van principes uit het ondernemingsmanagement, het communicatiemanagement, en de communicatiemedia. Bovendien hebben ze zich ook bekwaamd in communicatievaardigheden, waarbij de praktijk van het communiceren binnen de onderneming integraal deel uitmaakt van de opleiding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan ondernemingscommunicatie over de grenzen heen. De opleiding omvat daarom ook modules zoals Professional English, interculturele communicatie, en e-mediavaardigheden. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 5

6 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie A. Ondernemingsmanagement A1. Algemeen management A2. Marketing management A3. Financieel management Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 6

7 A1. Algemeen management 1/2 Situering van de module in de opleiding Eerste jaar 40 lestijden Hoofddoelstelling van de module Bedrijfsmanagement is de student(e) vertrouwd te maken met de voornaamste managementtaken en functionele domeinen van het moderne management, zodat hij/zij zich beter kan integreren en beter kan functioneren in een onderneming. Meer specifiek wordt beoogd een beeld te schetsen van de complexe relaties tussen onderneming en maatschappij, een basisinzicht te geven in enkele relevante topics uit de functionele domeinen van de onderneming en het analyseren van de taken van de manager: strategie bepalen, organiseren, leidinggeven en evalueren. Stuk voor stuk topics waarmee men later in het beroepsleven wordt geconfronteerd. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist heeft een inzicht in de algemene managementprincipes en weet hoe een bedrijf kan georganiseerd worden. De cursist kent diverse stijlen van leidinggeven en weet welke stijl best past in diverse situaties. De cursist weet hoe mensen kunnen worden gemotiveerd en kan mensen motiveren. De cursist kent diverse stromingen in bedrijfsstrategieën. De cursist is vertrouwd met verschillende aspecten van HRM (Human Resources Management).. Inhoud 1. Manager en management 1.1. Organisatie en management 1.2. Managementniveaus in een organisatie 1.3. Kernactiviteiten van managers 1.4. Managers: geboren of gemaakt? 1.5. Management als proces en kerntaken 1.6. Kenmerken van een gezonde organisatie en van succesvol management 1.7. Manager en organisatiecultuur 2. Strategiebepaling en strategisch management 2.1. Voorwaarden voor succes 2.2. Strategieformulering als proces 2.3. De organisatie van strategische planning 2.4. Samenwerkingsverbanden 2.5. Implementatie van strategische plannen 2.6. Weerstand en vermindering van weerstand bij implementatie 3. Ontwerp van de organisatiestructuur 3.1. Organisatiestructuur: arbeidsverdeling en coördinatie 3.2. Opbouw organisatiestructuur: via verticale en horizontale uitbouw 3.3. Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie én coördinatie 3.4. Organisatiestructuur in ontwikkeling Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 7

8 3.5. Naar platte organisaties Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 8

9 A1. Algemeen management 2/2 4. Motivatie, werkgedrag en loopbaan 4.1. Sleutelvariabelen in individueel gedrag 4.2. De nieuwe medewerker en veranderend gedrag 4.3. Groepen in organisaties 4.4. De kracht van teams 4.5. Motivatie: een nadere verkenning 4.6. Empowerment 4.7. De nieuwe context van talentontwikkeling en human resources management 4.8. Human resources management : integraal concept én samenstel van instrumenten 4.9. Waardering en beloning van inzet van mensen Loopbaanontwikkeling nader bezien 5. Leiding geven, motiveren en communiceren binnen een organisatiestructuur 5.1. Leiding geven, managen en ondernemen 5.2. Managers en hun motieven 5.3. Leiderschap en stijl van leiding geven 5.4. Beïnvloeding van menselijk gedrag 5.5. Stijl van leiding geven en conflicthantering 5.6. Organisatie, stijl van leiding geven en (beïnvloeding van) organisatiecultuur Handboek-Cursustekst Grondslagen van het management Prof. Dr. D. Keuning Uitgeverij: Stenfert Kroese Bibliografie Management vaardigheden Robert E. Quinn Uitgeverij: Academic Service Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 9

10 A2. Marketing management 1/2 Situering van de module in de opleiding Hoofddoelstelling is de cursisten een inzicht te bieden in het marketingmanagement van een onderneming zodat ze de ondernemingscommunicatie kunnen situeren binnen het globale marketinggebeuren van een onderneming. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist is in staat om een omgevingsanalyse van een onderneming te ontwikkelen. De cursist kan een beperkt marktonderzoek uitvoeren. De cursist kan een analyse maken van een product of een dienst van een onderneming aan de hand van de 4 P's. De cursist kan een marketingplan opstellen voor een product of een dienst. De cursist heeft inzicht in hoe de prijs van een product tot stand komt. Inhoud 1. Marketing en marketingbeleid 1.1. Herkomst en omlijning van het begrip 1.2. Marketingbeleid 1.3. De voornaamste stappen in het marketingbeleid 2. De marketingomgeving 2.1. Environmental scanning 2.2. De kernmarketingomgeving 2.3. De publieken 2.4. De macro-omgeving 3. Het koopgedrag 3.1. De belangrijkste variabelen 3.2. Types koopgedrag 4. Marktsegmentatie 4.1. Het marktsegmentatieproces 4.2. Segmentatiecriteria 4.3. Positionering 5. Marketingonderzoek 5.1. Het marktingonderzoeksproces 5.2. Het verzamelen van informatie 5.3. Statistische analysemethoden 6. Strategische marketingplanning 6.1. De productportfolio 6.2. Generieke concurrentiestrategieën Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 10

11 A2. Marketing management 2/2 7. Productstrategie 7.1. Het ontstaan van een nieuw product 7.2. De productlevenscyclus 8. Prijsstrategie 8.1. Belangrijke beïnvloedende factoren 8.2. Methoden van prijsbepaling 9. Distributiestrategie 9.1. Factoren met invloed op de distributiestrategie 9.2. Distributiedoelstellingen 9.3. Distributiebeslissingen 10. De uitvoeringsfase en de controlefase in het marketingbeleid De plaats van de marketingomgeving in het organogram Types van marketingorganisatie Internationale marketingorganisatie Bibliografie Marketingbeleid : theorie en praktijk, Prof. R. Bilsen & Walter van Waterschoot & Leen Lagasse, Standaard Uitgeverij - MIM., 2000 Grondslagen van marketing, B. Verhage, Stenfert Kroese Marketing : an introduction, Gary Armstrong & Philip Kotler, Prentice Hall, Upper Saddle River Marketing management, Philip Kotler, Prentice Hall, Upper Saddle River Marketing, Dibb, Simkin, Pride & Ferrell, Houghton Mifflin, New York Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 11

12 A3. Financieel management 1/2 Situering van de module in de opleiding Eerste jaar 40 lestijden Dit onderdeel heeft tot doel de student een basisinzicht te verschaffen in de voornaamste topics van het financieel management zodat hij enerzijds in staat is financiële informatie te begrijpen en te interpreteren en anderzijds de financiële impact van beslissingen in zijn functie als communicatiemedewerker kan inschatten en kan rapporteren aan het management. Meer specifiek wordt beoogd dat de student in staat is de jaarrekening te lezen en te analyseren, de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen en een financiële tekst te interpreteren en analyseren. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist : - moet in staat zijn de jaarrekening van een onderneming te lezen; - moet in staat zijn de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen in eenvoudige situaties; - moet in staat zijn de financieringsproblematiek van de onderneming te begrijpen; - moet in staat zijn een jaarrekening van een onderneming te analyseren d.m.v. kengetallen en een globale financiële evaluatie over de onderneming te maken; - moet in staat zijn een budget op te stellen. Inhoud 1. Kostprijsberekening 1.1. Directe en indirecte kosten Verbijzonderingsmethoden Oefeningen 1.2. Vaste en variabele kosten De winst-volumegrafiek en berekeningen Oefeningen (manueel + Excel) 2. Het evalueren van een investering 2.1. Inleiding 2.2. Evaluatie van de rendabiliteit van een investering De terugwinningstermijn De netto-actuele waarde De interne rendabiliteitsvoet Oefeningen (manueel + Excel) Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 12

13 3. De jaarrekening 3.1. Inhoud van de jaarrekening: informatie t.b.v. de financiële besturing De informatiebehoefte en -voorziening De registratie van bezit en vermogen, opbrengsten en kosten Algemene beginselen t.a.v. balanswaardering en winstbepaling 3.2. Analyse van de jaarrekening: financiële ratio-analyse Beoordeling van kengetallen Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, Actuele financiële teksten uit de media 4.1. Interpretatie financiële jargon 4.2. Inhoudelijke analyse Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 13

14 A3. Financieel management 2/2 Cursustekst De cursustekst bestaat uit hoofdstukken genomen uit volgende handboeken: Financieel management: analyse, planning en beheer Drs. Th.A. Van Beek, ea. Uitgeverij: Stenfert Kroese Elementaire bedrijfseconomie Prof.Dr. R. Slot Uitgeverij: Stenfert Kroese Bibliografie Fundamentals of corporate finance R. Brealey, S. Myers Uitgeverij: R. Irwin Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 14

15 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie B. Communicatiemanagement B1. Communicatieanalyse B2. Communicatieplanning B3. Interne communicatie B4. Marketingcommunicatie B5. Corporate communicatie B6. Interculturele communicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 15

16 B1. Communicatieanalyse 1/2 Situering van de module in de opleiding Cursisten verwerven een grondige theoretische kennis van de diverse aspecten van het communicatieproces. Deze module is de theoretische achtergrond omtrent het fenomeen communicatie voor de cursisten ondernemingscommunicatie. Het inzicht in de communicatie moet helpen om diverse communicatieprocessen te kunnen begrijpen en efficiënt te sturen. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - communicatie modelmatig schematiseren en toelichten; - de diverse communicatieaxioma s uitleggen; - kan een psychologische visie over communicatie verwoorden en toelichten; - kan de impact van psychologische aspecten in communicatie verwoorden en implementeren; - kan een sociologische visie over communicatie verwoorden en toelichten; - kan de impact van sociologische aspecten in communicatie verwoorden en implementeren. Inhoud 1. Algemene begrippen 1.1. Communicatiekader en categorieën 1.2. Communicatiebehoeften 1.3. Geschiedenis van de verbale communicatie: de retoriek 2. Communicatie bij dieren 3. Communicatiemodellen 3.1. Communicatiekanalen 3.2. Kanaalruis 3.3. Coderen en decoderen 3.4. Communicatie als proces 3.5. Het referentiekader 3.6. Selectieprocessen 3.7. De ontvangers 3.8. Boodschappen 4. Communicatiekanalen 4.1. Kanaaleigenschappen 4.2. Kanaalgebruikers 4.3. Interpersoonlijke kanalen, massamedia of interactieve media? Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 16

17 B1. Communicatieanalyse 2/2 5. Groepscommunicatie 5.1. Stadia binnen de groepsontwikkeling 5.2. Conflicthantering 5.3. Omgaan met conflicten 5.4. Communicatie binnen de groep 5.5. Feedback 6. Sociologische analyse van de communicatie 6.1. Sociale feiten 6.2. Sociaal handelen, interactie en communicatie, posities en relaties 6.3. Sociale status en sociale rol 6.4. Samenlevingsverbanden 6.5. Cultuurpatronen en componenten 6.6. Het verband tussen cultuurpatronen en samenlevingen 6.7. Macht en mobiliteit 6.8. Vormen van ongelijkheid 7. Taalkundige analyse van communicatie 7.1. Iconen 7.2. Taal en cultuur 7.3. Taal en reclame 7.4. Taal en communicatie: bedoelingen 7.5. Regels en gedragslijnen 7.6. Semantische en pragmatische betekenissen 8. Persuasieve communicatie 8.1. Basisuitgangspunten 8.2. Wat is een attitude 8.3. Hoe meet je attitudes 8.4. Effecten van persuasieve communicatie, meetinstrumenten 8.5. Hoe breng ik een boodschap 8.6. Persuasieve communicatie in de marketing 8.7. Methoden 8.8. Modellen 8.9. Speciale vormen Onbedoelde effecten op het individuele niveau Cumulatieve effecten Bibliografie Feldman, C., Rosenberg,M.,(2002) Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) Ed. La Découverte, Paris. Bax, M., Martinus H., (2001) Een spiegel van de geest : over taal, communicatie en cognitie, Paper. Watzlawick,P., (2009). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, Deventer, Van Loghum Slaterus Steehouder,M., (2006), Leren communiceren. Groningen : Wolters Oomkes,F., (2008), Communicatieleer, Amsterdam, Boom Meppel Holzhauer, F., (2002), Communicatie, Theorie en Praktijk. Academic Service, Schoonhoven. Van den Bulck, J., (2000), Communicatiewetenschap, Leuven: Acco Van den Bulck, H., (2008), De celebritysupermarkt, Epo uitgeverij Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 17

18 B2. Communicatieplanning 1/2 Situering van de module in de opleiding Deze module leert de cursisten het belang inzien van een planmatige aanpak van de ondernemingscommunicatie. Tevens reikt deze module de vaardigheden aan om een communicatieplan te kunnen uitwerken; Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - de diverse componenten van een communicatieplan beschrijven en toelichten; - kan de doelstellingen van een communicatieplan verwoorden en toelichten; - kan verschillende doelgroepen van een communicatieplan onderscheiden; - de diverse componenten van het communicatieplan selecteren in functie van de doelstellingen en de doelgroep van het communicatieplan; - de gewenste respons van een communicatieplan opstellen; - de boodschap van een communicatieplan verwoorden; - de gepaste media selecteren voor het communicatieplan; - kan het communicatieplan testen; - kan het communicatieplan evalueren; - kan een communicatiebudget opstellen; - kan een communicatie plan opstellen met WBS - structuur, estimating, pert chart, Gantt chart, kritisch pad analyse, risico s inschatten, resources toewijzen en het plan opvolgen. Inhoud 1. Overzicht van de commerciële communicatie Commerciële theorieën: -De formule van Lasswell -Maletzkes model van de massamedia 2. Sociaal-psychologische factoren bij communicator en ontvanger 3. Gatekeeping 4. De communicator Zelfbeeld en persoonlijkheid Team Organisatie Sociale context Openbaarheid 5. De boodschap Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 18

19 B2. Communicatieplanning 2/2 6. Product 7. De boodschap zelf 8. Het medium 9. Beeldvorming & het model van Grönroos 10. De ontvanger 11. Kritiek op en regelgeving van commerciële communicatie 12. Van theorie naar praktijk: een communicatieplan in 9 stappen 1. Doelstellingen bepalen 2. Doelgroepen bepalen 3. De boodschap formuleren 4. Media en kanalen bepalen 5. Mediaplanning opmaken 6. Organisatie 7. Budget 8. Monitoring 9. Evaluatie Bibliografie Kotler,P., (2009), Principes van Marketing Pearson Education Uitgeverij Gevers,T., Zijlstra T., (2010) Praktisch projectmanagement. Schoonhoven : Academic Service t Lam, P., (2008), Werkboek Communicatieplanning, Amsterdam, Coutinho Van Dyck, F. (2007), Het merk mens, Leuven, LannooCampus Weyts, K. (2003), Communicatieplanning - van theorie naar praktijk, Cultuurnet Vlaanderen Oomkes,F., (2008), Communicatieleer, Amsterdam, Boom Meppel Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 19

20 B3. Interne communicatie 1/3 Situering van de module in de opleiding Hoofddoelstelling is de cursisten een inzicht te bieden in het management van de interne communicatie van een onderneming zodat ze die kunnen situeren en implementeren binnen het globale communicatiemanagement van een onderneming. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist begrijpt de verschillende aspecten van een organisatiecultuur en de implicaties ervan voor de interne communicatie. De cursist kan een interne communicatiestrategie linken aan de algemene ondernemingsstrategie. De cursist weet hoe een atmosfeer, processen en methodes gecreëerd worden voor een geïntegreerde interne communicatiestrategie. De cursist weet hoe informele communicatiestructuren te gebruiken De cursist begrijpt hoe interne communicatie werkt binnen een omgeving van continue verandering. De cursist is in staat om een brede waaier van interne communicatie technieken te evalueren en de meest geschikte te identificeren voor een specifieke boodschap. De cursist onderkent verschillende vormen van obstructie. Inhoud 1. Inleiding 1.1. Interne communicatie: korte historiek 2. Communicatie binnen organisaties 2.1. Communicatie en organisaties: definities 2.2. Het communicatieproces 2.3. Soorten informatie: formeel, informeel 2.4. Communicatiekanalen 2.5. Informatiestromen: horizontaal, vertikaal, diagonaal 2.6. Specifieke eigenschappen: structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 20

21 B3. Interne communicatie 2/3 3. Interne communicatiekanalen: persoonlijke 3.1. Vergadering 3.2. Werkoverleg 3.3. Tweegesprek 3.4. Toespraak 3.5. Management by walking around 3.6. Personeelsfeest 3.7. Overleg met OR en CPBW 3.8. Brainstormsessies 3.9. Managed meals Lezingen Trainingen Introductie nieuwe medewerkers Ombudsman 4. Interne communicatiekanalen: schriftelijke 4.1. Personeelsblad 4.2. Nieuwsbrief 4.3. Prikbord 4.4. Brieven bij loonslips 4.5. Posters 4.6. Ideeënbus 4.7. Knipselkrant 4.8. Personeelsgids 4.9. Wie-Is-Wie-gids Bedrijfsarchief Bedrijfsbibliotheek Interne bewegwijzering 5. Interne communicatiekanalen: audiovisuele-digitale Videojournaal 5.3. Intranet 5.4. Kabelkrant 5.5. CD-rom 5.6. Videoconferencing 6. Basisstructuur voor interne communicatie 6.1. Doelstellingen van intern communicatiemanagement 6.2. Organiseren van het intern communicatiemanagement - Taken en verantwoordelijkheden van de actoren - Specifieke rol van de interne communicatiemanager - Procedure en budget 6.3. Geïntegreerde communicatie 7. Communicatie bij verandering 7.1. Acceptatie en weerstand 7.2. Veranderingsprocessen 7.3. Aanpak van communicatie bij verandering 7.4. Fasen van het veranderingsproces 7.5. Opstarten van het communicatieplan 7.6. Hoe omgaan met crisissen? 8. Onderzoek van communicatie 8.1. De communicatie-audit 8.2. Typologie van intern communicatie-onderzoek 8.3. Onderzoek in de praktijk Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 21

22 B3. Interne communicatie 3/3 Handboek Interne communicatie als managementinstrument Huib Koeleman Uitgeverij : Kluwer ISBN : Bibliografie Communicating at Work : McGraw Hill; Adler R and Elmhorst J.M. (1999) Managing Change in Organisations ; Prentice-Hall (3 rd edition) Brown A. (1998) Effective Employee Communication : Kogan Page; Bland M. and Jackson P. (1996) Organisational Culture : Pitman (2 nd Edition); Brown A. (1990) Communicating Change : McGraw Hill; Larkin T.J. and Larkin S. (1994) Organisational Communication : Connectedness in Action : Sage ; Stohl C. (1995) Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 22

23 B4. Marketingcommunicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Marketingcommunicatie is in de praktijk een wezenlijk onderdeel van de globale communicatie-mix van de meeste bedrijven. Het betreft hier namelijk de communicatie die helpt de commerciële doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Hoofddoelstelling van de cursus is de studenten inzicht te bieden in het management van de diverse aspecten van marketingcommunicatie zodat ze die kunnen situeren en implementeren binnen het globale communicatiemanagement van een onderneming. De focus hierbij ligt op het strategisch goed onderbouwen van de acties en dit op een zeer actieve manier (nl. a.d.h.v. cases, workshops, brainstormings, rollenspelen...). Instapvereisten Cursisten moeten een basiskennis marketing bezitten, alsook de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan kennen. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de module A2. Marketing management gevolgd hebben, alsook de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan: het globaal proces van marketingcommunicatie beschrijven en toelichten de diverse modellen van marketingcommunicatie begrijpen en in een praktische situatie gebruiken de doelstellingen en behoeften van een onderneming formuleren, alsook de hieruit voortvloeiende strategie het merkconcept achter het product en de dienst ontleden en praktisch gebruiken de diverse tools in marketingcommunicatie (reclame, sponsoring, salespromotie, winkelcommunicatie, e-communicatie, social media...) beschrijven en selecteren in functie van de specifieke behoeften van een onderneming het creatief proces in gang zetten door een inspirerende briefing op te stellen de mediastrategie en -plan opstellen de diverse vormen van communicatieonderzoek onderscheiden en opzetten Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 23

24 B4. Marketingcommunicatie 2/2 Inhoud 1. Inleiding Definiëring marketingcommunicatie, de diverse aspecten, het begrip geïntegreerde marketingcommunicatie, het globaal proces 2. Modellen in marketingcommunicatie Hoe werkt marketingcommunicatie? Welke modellen? Hoe deze gebruiken in de praktijk? 3. Merkenbeleid Wat is een merk? Welke vormen van beleid? Branding values en gebruik van het instrument waardenladder 4. Doelgroepen en positionering Doelgroepsegmentatie Positioneringsstrategie 5. Reclame Diverse aspecten Inzichten over creatieve strategieën De creatieve briefing 6. Sponsoring Belang van sponsoring Diverse aspecten Selectie van voorstellen 7. Verkooppromoties Belang van sales promotion Diverse aspecten Evaluatie 8. Winkelcommunicatie Belang van winkelcommunicatie Doelstellingen en instrumenten Diverse aspecten Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 24

25 9. E-communicatie Belang en specificiteit van online communicatie Doelstellingen en instrumenten Diverse aspecten Aanpak inzake social media 10. Mediaplanning Het mediaplanningproces Mediadoelstellingen en criteria Media kiezen Timingstrategie 11. Reclameonderzoek Situering in het proces en doelstellingen Diverse soorten Onderzoek kiezen Handboek: Marketingcommunicatie Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van Den Bergh Uitgeverij Pearson education (Vierde editie) Bibliografie Er wordt voorts gebruikgemaakt van diverse teksten en voorbeelden uit de praktijk, variërend in functie van de actualiteit. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 25

26 B5. Corporate communicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Deze module belicht diverse communicatietechnieken om uiteenlopende doelgroepen in het relatienetwerk van bedrijven en organisaties te bereiken. Waar het doel van marketing-communicatie zich vooral situeert op het vlak van de ondersteuning van de output van de organisatie, zal bij corporate communicatie meer de nadruk liggen op het verwerven van een positief imago bij die doelgroepen waar de organisatie een afhankelijkheidsrelatie mee heeft. De kern van deze cursus gaat over Reputation Management, of hoe je als bedrijf of organisatie technieken kan hanteren om je online en offline reputatie op te krikken. In een eerste deel maakt de cursist kennis met de basiselementen van corporate communicatie. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke communicatietechnieken gericht op de verschillende doelgroepen. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan 1) de verschillende begrippen beschrijven en toelichten en 2) de verschillende communicatietechnieken kunnen verwoorden en toepassen binnen het communicatieplan. Inhoud Deel 1. Basisbegrippen 1.1. Corporate Communication 1.2. Marketingcommunicatie 1.3. Publieksdoelgroepen 1.4. Multistakeholderdialoog Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 26

27 Deel 2. Reputatiemanagment 2.1. Identiteit, imago en reputatie 2.2. Reputatiequotiënt en Global Pulse Score Deel 3: Publieksdoelgroepen Deel 4: Pijlers 4.1. Public Relations 4.2. Financiële Communicatie 4.3. Arbeidsmarktcommunicatie 4.4. Event management 4.5. Omgevingsrelaties / Public Affairs 4.6. Mediacontacten Deel 5: Crisiscommunicatie Deel 6: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Deel 7: Netwerken Deel 8: Middelen voor Corporate Communication Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 27

28 B5. Corporate communicatie 2/2 Bibliografie 1. Public Relations. De communicatie van organisaties. Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2004 (5de druk) - Auteurs: Jan Mastenbroek, Margreet van Persie en Guido Rijnja, 435 blzn. 2. In de Naam van de Faam. Lannoo, Academic Service, Auteur: Peter Frans Anthonissen, 295 blzn. 3. Stop de Pers. Hoe de media werken. Hoe werken met de media. Lannoo, Auteur: Peter Frans Anthonissen, 267 blzn. 4. Radically Transparent. Monitoring and managing reputations online. Wiley Publishing Auteurs: Andy Beal en Judy Strauss 5. PR 2.0. New media, new tools, new audiences. Pearson Education, 2008 Auteur: Deirdre Breakenridge Essentials of Corporate Communication. Routledge, 2007 Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 28

29 B6. Interculturele communicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Gezien onze multiculturele samenleving en het intensieve contact met andere culturen is het evident dat specialisten in ondernemingscommunicatie inzicht hebben in interculturele communicatie en efficiënt kunnen communiceren in een multiculturele omgeving. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - het begrip cultuur verwoorden; - de diverse onderdelen van een cultuur onderscheiden; - de grote culturen toelichten; - de vuistregels van interculturele communicatie hanteren; - de componenten van een organisatiecultuur verwoorden. De cursist zal aandacht hebben voor de culturele component in communicatie. De cursist zal zich verdraagzaam opstellen naar andere culturen. De cursist zal zin voor samenwerking met diverse culturen ontwikkelen.. Inhoud 1. Het belang van interculturele communicatie 1.1. Intermenselijke relaties 1.2. Zakelijke relaties 1.3. Definities en begrippen 2. Cultuur en identiteit 2.1. Wat is cultuur 2.2. Identiteit: begrippen Nationaliteit Perceptie Tijd en ruimte Taal en denkpatronen Niet-verbale communicatie Waarden Gedrag: normen, regels, omgangsvormen Cultuurdimensies: Hofstede, Trompenaars 3. Integratie, assimilatie, aanpassing 4. Evoluties in interculturele communicatie 4.1. Globale structuren Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 29

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 VSKO Leerplan Telecommunicatietechnieken HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 Leerplan graduaat Telecommunicatietechnieken 1 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Digitale geletterdheid en 21 e eeuwse vaardigheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Auteurs: DNV-CIBIT adviseurs Rob van der Spek, Jan Kingma, Annelies Kleijsen, Eelco Kruizinga, Ben Römgens 1 Inleiding In de bijdrage Een kennisgerichte

Nadere informatie

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

Veranderingen in het denken over cultuurverandering Veranderingen in het denken over cultuurverandering Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie