Ontwikkeltafel Jeugd, werkgroep DBC s Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeltafel Jeugd, werkgroep DBC s Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel"

Transcriptie

1 Ontwikkeltafel Jeugd, werkgroep DBC s Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel Voorstel De DBC s als volgt vanaf inpassen in de inkoop maatwerkdiensten jeugd: De volgende productcategorieën hanteren (verder uitgewerkt onder na de contourennotitie ): Dyslexie Jeugd behandeling GGZ licht (hier valt de basis GGZ onder) Jeugd behandeling GGZ specialistisch Jeugd behandeling GGZ diagnostiek De DSM 5 opnemen in de contracten voor het borgen van de kwaliteitseisen. Voor de afrekening van een traject waarbij na de intake blijkt dat de aanbieder geen passende ondersteuning kan leveren werken met een productcode voor diagnose; Nog geen productcategorie GGZ hoog-specialistisch hanteren; De inspanningsgerichte bekostigingssystematiek (p x q) hanteren; Een mixuurtarief hanteren; Bepalen dat bij behandeling - GGZ altijd sprake is van een regiebehandelaar conform het kwaliteitsstatuut GGZ (verder uitgewerkt onder na de contourennotitie ); Opdracht werkgroep De werkgroep heeft de opdracht om voorstellen voor te bereiden met betrekking tot een alternatief voor de DBC-systematiek (vervalt in 2018). Omdat vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer gecontracteerd kan worden met behulp van de DBCsystematiek, dient hiervoor een alternatief te komen. Van gemeenten wordt verwacht dat ze deze zorgvorm contracteren in één van de drie door het programma i-sociaal Domein gedefinieerde uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. De werkgroep heeft als opdracht de DBC in te passen in de bestaande inkoopsystematiek. Hoofdpunten uit de contourennotitie In de contourennotitie is ingegaan op de volgende onderdelen: - De rol van de regiebehandelaar De GGZ definitie uit het model kwaliteitsstatuut GGZ van regiebehandelaar is leidend - De opbouw van een uurtarief Een mixuurtarief hanteren. - Productindeling jeugd-ggz Gaan werken met de productcategorieën Dyslexie, Jeugd GGZ specialistisch, Jeugd GGZ hoog-specialistisch en Jeugd GGZ diagnostiek. - Geen passend aanbod na intake Werken met een product code diagnose. - Deeltijd-GGZ Onderbrengen bij ambulante behandeling. 1

2 - Combinatie met verblijf Werken met een mix-tarief en voor 2018 de huidige indeling voor verblijf A t/m G aanhouden. - Harde afsluiting DBC s Alle DBC s afsluiten per De rol van DSM 5 Inzetten als kwaliteitsinstrument. - Wachtlijst/wachttijd Afspraken maken over het aantal dagen waarbinnen een 301 bericht moet worden afgegeven en (contractuele) meldingsplicht bij MGR. Na de contourennotitie De onderdelen uit de contourennotitie zijn de afgelopen periode verder uitgewerkt en verfijnd en leiden nu tot dit definitieve voorstel. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met aanbieders en is een document opgesteld waarin de verschillende administratieve handelingen zijn uitgewerkt. De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan de voorstellen van de werkgroep: Hard afsluiten DBC s Inmiddels is duidelijk geworden dat het afsluiten van de DBC s op een andere datum dan niet mogelijk is. Het is een wettelijk bepaald dat dit op moet gebeuren, een alternatief is er dus niet. De informatie uit de contourennotitie op dit punt is dus niet meer actueel. Productcategorieën De DBC s worden ingepast in de bestaande inkoopsystematiek. Tot nu toe was het onderscheid tussen het wel of niet bieden van GGZ duidelijk: je werkte met DBC s of niet. Vanaf 1 januari 2018 werken we niet meer met de DBC-systematiek. Daarom gaan we binnen behandeling onderscheid maken tussen behandeling met GGZ en behandeling zonder GGZ. In het onderstaande schema wordt dit onderscheid gedefinieerd en worden de productcategorieën verder toegelicht. Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp-behandeling is primair gericht op het behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal emotionele problemen). Jeugdhulp behandeling met GGZ GGZ-behandeling is primair gericht op het behandelen van psychiatrische stoornissen door het voorkomen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en daardoor de gevolgen ervan voor het dagelijks functioneren. Een (vermoeden van een) DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet van behandeling J-GGZ. Jeugdhulp-behandeling licht GGZ-behandeling licht/basis (Generalistische basis- GGZ) Zie voorstel werkgroep behandeling. Hieronder wordt verstaan: diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychiatrische problemen of stabiele chronische problematiek. Uitgangspunt voor de zorg vormt de zorgvraag van de jeugdige en zijn gezin. De 2

3 hulpverlening is altijd ambulant en is in principe kortdurend. Een (vermoeden van een) DSM 5- benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet van behandeling J-GGZ. Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit: gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater een vorm van e-health (e-health zijn onder andere programma s op internet waarmee hulp wordt geleverd bij psychische problemen) een combinatie van gesprekken en e- health. Jeugdhulp behandeling midden N.v.t. Zie voorstel werkgroep behandeling. Jeugdhulp behandeling zwaar GGZ-behandeling zwaar/specialistisch (specialistische GGZ) Zie voorstel werkgroep behandeling. Hieronder wordt verstaan: diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychiatrisch aandoeningen. De hulpverlening wordt ambulant of indien nodig klinisch geleverd. Werkt de GGZ-hulpverlener in de generalistische zorg overwegend zelfstandig, in de specialistische GGZ werken deskundigen nauw met elkaar samen, zoals psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. Een (vermoeden van een) DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet van behandeling J-GGZ. GGZ-BH Dyslexie Onder behandeling dyslexie valt de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. De dyslexie moet zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling Blomert 2.0. of een nieuwe versie hiervan. Zorgaanbieder dyslexie is geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut dyslexie (NKD) en in het bezit van een geldend keurmerk. Zorgaanbieder committeert op basis van transparante reglementering aan periodieke visitaties door het kwaliteitsinstituut en geeft gehoor aan daaruit voortvloeiende aanwijzingen. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de signalering en intensieve begeleiding van kinderen met leerproblemen (zorgniveau 1,2,3). Wanneer na deze begeleiding (volgens geldende criteria) geen of onvoldoende verbetering optreedt, kan het kind in aanmerking komen voor diagnostiek met behandeling dyslexie of alleen diagnostiek. De verwijzing door school dient te gebeuren door een daartoe bevoegd en 3

4 deskundig functionaris met bijbehorende expertise in samenspraak met ouders. Ouders en jeugdigen voeren hierin de regie en maken de keuze voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Om diagnostiek en/of behandeling te kunnen uitvoeren is een beschikking noodzakelijk. Deze beschikking wordt afgegeven voor het lopende traject voor de duur van 2 jaar. Deze beschikking bevat voor dyslexie twee componenten in een beschikking. Diagnostiek (productcode A) en behandeling (productcode B). Er is sprake van twee prijsstellingen. Een voor diagnostiek en een voor behandeling. De diagnostiek wordt verricht volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling Blomert 2.0. of een nieuwe versie hiervan. Mocht na diagnostiek blijken dat er geen sprake is van EED dan wordt het zorgtraject afgesloten (zorgaanbieder meldt via berichtenverkeer VECOZO einde zorg) Als er na diagnostiek sprake blijkt te zijn van EED dan wordt behandeling ingezet. Behandeling dyslexie valt onder de verantwoordelijkheid/uitvoering van een (jeugd)psycholoog of een orthopedagoog (uitvoering) maar altijd onder verantwoordelijkheid/supervisie van de GZ -psycholoog en/of orthopedagoog generalist (OG) met kennis van dyslexie of door een logopedist met aantekening dyslexie specialist altijd onder supervisie van GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist (OG). Deze GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist is bij dyslexie de regiebehandelaar. Zij voldoen aan de gestelde eisen voor regiebehandelaarschap. Academische opleiding of daarmee vergelijkbaar niveau, welke onderworpen is aan een systeem van accreditatie en her accreditatie en/of voorziet in gerichte bij - en nascholing (NLQF7); BIG-registratie (GGZ en andere sectoren) of SKJ-registratie (andere sectoren); relevante werkervaring; periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing. Trajectprijs Voor de diagnose en behandeling van dyslexie worden met de aanbieders trajectafspraken gemaakt. Dit kan bij dyslexie omdat deze behandeling volledig zijn geprotocolleerd en van te voren duidelijk is welke omvang de ondersteuning heeft. GGZ BH Diagnostiek Behandeling GGZ diagnostiek wordt enkel ingezet voor diagnostiek zonder behandeling (diagnostiek met behandeling valt onder jeugd GGZ specialistisch) ofwel bij intake zonder vervolg als de aanbieder geen passend aanbod kan leveren. Deze kan alleen gebruikt worden als aan de eisen voor jeugdhulp behandeling met GGZ wordt voldaan. GGZ-hoogspecialistisch In het advies van de Gezondheidsraad uit 2014 Hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg wordt hoogspecialistische GGZ als volgt gedefinieerd: Diagnostiek en/of behandeling van complexe problematiek, ofwel ingezet als diagnostiek en/of behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet afdoende is gebleken, ofwel ingezet na inschatting van de verwijzer dat diagnostiek en/of behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet afdoende zal zijn. Het gaat daarbij om patiënten zijn die dusdanig ingewikkelde, zeldzame of moeilijk behandelbare klachten hebben dat er een beroep gedaan wordt op of verwezen wordt naar behandelaren met zeer gespecialiseerde kennis over diagnostiek en/of behandeling. Er is op dit moment nog geen scherpe afbakening te maken voor deze productcategorie. Dit vergt een nadere en zorgvuldige analyse welke in aanloop naar 2019 plaats zal vinden. Daarom is, in afwijking van het voorstel in 4

5 de contourennotitie, gekozen om deze productcategorie voor 2018 niet te hanteren. In 2018 worden ervaringen opgedaan om te bepalen of na 2018 wel behoefte is om deze productcategorie te hanteren. Het is dan ook de bedoeling dat ook hoog-specialistische producten in principe onder GGZ-behandeling zwaar/specialistisch (specialistische GGZ) worden aangeboden. In een enkel geval kan het voorkomen dat hoogspecialistische producten wat inhoud en vorm betreft, niet passen binnen de huidige systematiek van GGZ-behandeling zwaar/specialistisch (specialistische GGZ). In dat geval kunnen deze producten worden aangeboden onder het perceel Overige. Dan zal goed gemotiveerd moeten worden waarom het product niet binnen de bestaande categorieën kan vallen. Voordat een product vervolgens zal worden toegelaten onder Overige zal er contact met de aanbieder zijn om te toetsen of het echt noodzakelijk is het product onder Overige op te nemen. Eisen aanbieders De productcategorieën waarbij sprake is van behandeling met GGZ mogen alleen onder de volgende voorwaarden worden aangeboden: Bij behandeling - GGZ is er altijd sprake van een regiebehandelaar conform het kwaliteitsstatuut GGZ. Aanbieders beschikken over een kwaliteitsstatuut GGZ. Aanbieders zijn aangesloten bij de stichting Benchmark GGZ (SBG). Aanbieders zijn gehouden aan de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot GGZ behandeling: o Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) o Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG) o Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Inspanningsgerichte bekostiging In Noord-Limburg is ervoor gekozen om de inkoop van de jeugdhulp via inspanningsgerichte bekostiging (p x q) vorm te geven. Daarom ligt het voor de hand om deze bekostigingssystematiek ook toe te passen op de inkoop van de specialistische jeugd-ggz. Hierdoor kunnen de DBC s namelijk op een eenvoudige wijze worden ingepast in de huidige inkoopsystematiek. Mix uurtarief De afgelopen periode is door een werkgroep tariefopbouw gewerkt aan de samenstelling en hoogte van het uurtarief. Deze werkgroep heeft zowel naar de uurtarieven voor reguliere als naar het mixtarief gekeken. De hoogte van de tarieven worden uiterlijk 29 juni 2017 bepaald. Bij GGZ behandeling zijn de indirecte uren wel factureerbaar (in tegenstelling tot behandeling Overige Jeugdhulp ). Bij GGZ behandeling zullen we daarom een bepaalde factor op directe uren toepassen, om ook de te declareren indirecte uren toe te kunnen kennen. Zie voor meer informatie hierover het voorstel van de werkgroep tariefopbouw. Om te voorkomen dat aanbieders in de knel komen met het (periodiek) declareren van indirecte uren, is het belangrijk dat gemeenten niet de uren per week toe te kennen, maar over een langere periode, zodat er flexibiliteit mogelijk is (totalen van een product toekennen voor de hele indicatie). Regiebehandelaar Bij behandeling J-GGZ moet er, vanwege kwaliteitswaarborgen, sprake zijn van een regiebehandelaar die (een deel van) de zorg daadwerkelijk zelf verleent. Het regiebehandelaarschap is voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen, zie hiervoor het schema hieronder: Behandeling GGZ-licht Behandeling GGZ-specialistisch Vrijgevestigden GZ- psycholoog Psychotherapeut 5

6 GGZ-Instellingen *Het overzicht is gebaseerd op het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Psychotherapeut Orthopedagoog generalist Kinder- en jeugdpsycholoog GZ- psycholoog Psychotherapeut Verslavingsarts Verpleegkundig specialist GGZ Orthopedagoog generalist Kinder- en jeugdpsycholoog GZ- psycholoog Psychotherapeut Verslavingsarts Verpleegkundig specialist GGZ Orthopedagoog generalist Kinder- en jeugdpsycholoog De regiebehandelaar moet daarnaast in ieder geval voldaan aan de volgende voorwaarden: Academische opleiding of daarmee vergelijkbaar niveau, welke onderworpen is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing (NLQF7); BIG-registratie (GGZ en andere sectoren), aangesloten bij stichting Benchmark GGZ (SBG) of SKJregistratie (andere sectoren); relevante werkervaring; periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing. De taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar staan expliciet beschreven in het model kwaliteitsstatuut GGZ. De J-GGZ aanbieder dient zich hieraan te houden. Daarnaast stellen we als eis dat een aanbieder die GGZ-behandeling biedt, een kwaliteitsstatuut GGZ moet hebben en is gehouden als de bestaande wet- en regelgeving (WGBO, WetBIG, WKKgz) Administratieve handelingen Voor de administratieve handelingen die nodig zijn om de nieuwe werkwijze te implementeren is een notitie in voorbereiding. Deze wordt de komende periode verspreid. In deze notitie zijn alle stappen die back-offices van de gemeenten en de aanbieders moeten zetten om de DBC na goed te laten landen in de administraties. Door de werkgroep DBC s worden twee vaste contactpersonen aangesteld. Zij zijn de komende periode voor aanbieders en backoffices bereikbaar om vragen te beantwoorden en om eventuele knelpunten (ondersteund door de werkgroep DBC s) op te pakken. De contactgegevens van de betrokken personen worden via de website van de Mgr bekend gemaakt. Behandeling met verblijf Deeltijd GGZ Trajecten waarbij sprake is van deeltijd GGZ (dit heeft betrekking op één aanbieder) worden onderbracht onder behandeling GGZ-specialistisch. Deelprestaties 24 uurs verblijf 6

7 In lijn met de contourennotitie is het voorstel om voor 2018 de huidige indeling en tariefopbouw voor de deelprestaties verblijf (A t/m G) te handhaven. Dit geeft ons ruimte om te onderzoeken of een andere indeling wenselijk is. Dit wordt opgepakt door/met de werkgroep verblijf. Wachtlijst/Wachttijden De huidige contractuele bepalingen over wachtlijsten en wachttijden blijven overeind. Daarnaast wordt door de MGR gekeken hoe aanbieders beter inzicht kunnen krijgen in elkaars wachttijden/wachtlijsten. Hierdoor ontstaat beter inzicht. 7

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST IMPLEMENTATIE PDC R E G I O Z U I D O O S T B R A B A N T - 9 O K T O B E R 2017

AANBIEDERSBIJEENKOMST IMPLEMENTATIE PDC R E G I O Z U I D O O S T B R A B A N T - 9 O K T O B E R 2017 AANBIEDERSBIJEENKOMST IMPLEMENTATIE PDC R E G I O Z U I D O O S T B R A B A N T - 9 O K T O B E R 2017 INHOUD PRESENTATIE 1. Start van Producten- en dienstencatalogus 2. Korte toelichting - Totstandkoming

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Inhoudelijk/proces Gespecialiseerde Jeugdhulp 1 van 6

Inhoudelijk/proces Gespecialiseerde Jeugdhulp 1 van 6 1 blz. 9, vierder alinea, vijfde regel binnen de JGGZ spreken van een therapeutisch klimaat en binnen de Het gaat hier om begeleiding, en daarmee niet om een therapeutisch jeugdopvoedhulp van pedagogisch

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Medische Specialistische zorg & ADHD Ziekenhuiszorg

Medische Specialistische zorg & ADHD Ziekenhuiszorg Medische Specialistische zorg & ADHD Ziekenhuiszorg Bijeenkomst: 23 mei 2017 om 11:00 uur. Huis van de Stad Gouda Aanwezigen : Afwezig: Dr. Jurriaan Hoekx, Groene Hart Ziekenhuis Cyanne Janmaat, Groene

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Ernstige

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland.

Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland. Samenvatting Model-Kwaliteitsstatuut ggz Het model kwaliteitsstatuut ggz is opgesteld en ondertekend door: Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut GGZ- Sectie II vrijgevestigde

Kwaliteitsstatuut GGZ- Sectie II vrijgevestigde Kwaliteitsstatuut GGZ- Sectie II vrijgevestigde 1. Algemene informatie 1. Gegevens ggz-aanbieder Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Riel Naam regiebehandelaar: J.M. (Anneke) Witte- van den Broek Straat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Het capaciteitsorgaan heeft het CAOP gevraagd onderzoek te verrichten naar veranderingen in de inzet van de 5 beroepen Geestelijke

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Doelstelling Inhoud Kennismaking DSW Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Inkoopbeleid 2014 Contractmodule DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Inhoudelijke sessie GGZ 2018

Inhoudelijke sessie GGZ 2018 Inhoudelijke sessie GGZ 2018 Werksessie: 25 april 2017 om 14:00 uur. Huis van de Stad Gouda Aanwezigen: Zorgaanbieders: Erica Beverloo, Rondom mens en gezin Corine Heeteberij, Praktijk Heeteberij Agnes

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie