Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017."

Transcriptie

1 Beleidsregel Peuteropvang Koggenland Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld door het college. In de ASV is bepaald dat het college belast is met de uitvoering van de ASV en beleidsregels kan opstellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de criteria voor de verdeling per beleidsterrein zijn omschreven. Daarbij is zij gebonden aan het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen subsidieplafond. Dit budget mag niet worden overschreden (art. 4:25 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Wel kan de gemeenteraad een nieuw besluit nemen om het budget te verhogen. Het subsidieplafond is daarom een van de grondslagen die van toepassing is op de te verlenen subsidies voor kinderopvang. In deze beleidsregel zijn de specifieke subsidiecriteria opgenomen voor peuteropvang, gevolgd door een indicatieve financiële vertaling. Het college vertaalt deze beleidsregel en het budget naar het subsidieprogramma.de uiteindelijke bedragen worden bepaald door de gemeenteraad die de begroting en het subsidieplafond vaststelt. Algemene Subsidieverordening Koggenland. Normaliter wordt slechts subsidie verleend aan rechtspersonen. Ingevolge artikel 3 lid 3 ASV kan het college, in bijzondere gevallen, subsidie verlenen aan natuurlijke personen. Gelet op de intentie van deze beleidsregel (zo groot mogelijk bereik van de peuters) en het niet langer subsidiëren van peuteropvangorganisaties, maakt het college gebruik van deze bevoegdheid. In artikel 10 lid 1a ASV is opgenomen dat een aanvraag tot verlening van structurele subsidie moet worden ingediend vóór 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar. Toepassing van dit artikel is voor deze beleidsregel echter niet haalbaar, omdat peuters gedurende het hele kalenderjaar kunnen instromen. Instroom is namelijk afhankelijk van de geboortedag. Om die reden wordt dit artikel buiten toepassing verklaard voor deze beleidsregel. Relatie met de Nota Subsidiebeleid en de Beleidsregel Subsidieverstrekking. Deze beleidsregel beschrijft de specifieke subsidievoorwaarden voor peuteropvang. In de Beleidsregel Subsidieverstrekking 2016 is het Peuterspeelzaalwerk opgenomen als budgetsubsidie. Dit onderdeel uit die beleidsregel komt te vervallen zodra de nu voorliggende beleidsregel in werking treedt. De algemene subsidievoorwaarden, die van toepassing zijn op alle door de gemeente Koggenland te verstrekken subsidies, zijn namelijk beschreven in de Nota Subsidiebeleid Deze is onverkort van toepassing op hetgeen beschreven is in deze beleidsregel. Nadere regelgeving Het college is bevoegd aanvullende regels vast te stellen of gemotiveerd- af te wijken van deze beleidsregel. Citeertitel en inwerkingtreding Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017 en is van toepassing op de aanvragen die worden ingediend voor peuteropvang met ingang van 1 januari 2017.

2 Beleidsregel Peuteropvang Koggenland Beleidsuitgangspunten Werkende ouders/verzorgers kunnen voor hun kinderen die de peuteropvang bezoeken, (onder voorwaarden) een beroep doen op een kinderopvangtoeslag (KOT). Met ingang van 1 januari 2018 wordt de huidige Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen waarschijnlijk gewijzigd, waardoor ook het peuterspeelzaalwerk onder de wettelijke regeling van de kinderopvang gaat vallen. Daardoor kunnen werkende ouders ook voor hun kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken, (onder voorwaarden) een beroep doen op een kinderopvangtoeslag. Met betrekking tot deze harmonisatie heeft het college met de aanbieders voor peuter-/ en kinderopvang in Koggenland afgesproken dat deze wijziging reeds met ingang van 1 januari 2017 wordt ingevoerd en dat de gemeente daartoe budget beschikbaar stelt. De subsidieregeling staat open voor alle organisaties die binnen de gemeente Koggenland peuteropvang aanbieden en voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden. Uitwerking uitgangspunten 1. Doelstelling activiteiten: Zoveel mogelijk peuters van 2 en 3 jaar gebruik laten maken van peuteropvang door de financiële belemmeringen weg te nemen. 2. Producten / activiteiten / diensten: Het verzorgen van peuteropvang gedurende twee dagdelen per week voor peuters die niet geïndiceerd zijn als doelgroeppeuter of vier dagdelen per week voor kinderen die geïndiceerd zijn als doelgroeppeuter. 3. Subsidiegrondslagen: 1. Het aantal dagdelen waarop de kinderen de peuteropvang bezoeken; 2. Het al dan niet geïndiceerd zijn van de peuter als doelgroepkind; 3. De inkomensverklaring(en) van de ouder(s)/verzorger(s); 4. De beschikkingen van de Belastingdienst met betrekking tot de kinderopvangtoeslag; 5. Het beschikbare budget; 6. De regeling kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst; 7. Het expertmodel kostprijzen kinderopvang zoals dat wordt gepubliceerd door de MOgroep; 8. De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld; 4. Subsidievoorwaarden: Subsidieverlening is slechts mogelijk: 1. Aan ouders/verzorgers ten behoeve van peuters van 2 en 3 jaar die zijn ingeschreven bij een peuter-/kinderopvangorganisatie die voldoet aan de nadere subsidievoorwaarden als bedoeld onder punt 5 van deze beleidsregel; 2. Aan ouders/verzorgers die van de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen en waarvan het gezamenlijk toetsingsinkomen lager is dan het maximum van schaal 3 van de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. 3. Aan ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

3 4. Ten behoeve van in Koggenland wonende kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3 jaar, tenzij het Zorgteam van de gemeente, in overleg met de peuter-/kinderopvang organisatie, heeft bepaald dat toelating tot het onderwijs nog niet in het belang van de ontwikkeling van het kind is; 5. Voor twee dagdelen (zes uur) per week, tenzij de peuter door GGD Hollands Noorden is geïndiceerd (de zogenaamde doelgroeppeuter). In die gevallen wordt vier dagdelen (twaalf uur) kinderopvang per week gesubsidieerd; 6. Over maximaal 40 weken per kalenderjaar; 7. Vanaf het moment van plaatsing indien de ouder de aanvraag niet later heeft ingediend dan drie maanden nadat de peuter daadwerkelijk de opvang bezoekt. Het niet toekennen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst over een bepaalde periode omdat de aanvraag te laat is ingediend (later dan 3 maanden nadat de peuter voor het eerst naar de opvang is gegaan), wordt niet gecompenseerd door deze beleidsregel; 8. Indien de peuter-/kinderopvangorganisatie voldoet aan de hieronder vermelde nadere subsidievoorwaarden. 5. Nadere subsidievoorwaarden: Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidieverlening dient de peuter- /kinderopvangorganisatie: 1. een rechtspersoon te zijn aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregistratiewet toebehoort, waarbij onder onderneming wordt begrepen een in Koggenland gevestigde locatie voor kinderopvang waar kinderopvang wordt uitgevoerd en die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staat geregistreerd als kinderopvang; 2. te voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 3. te voldoen aan het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; 4. te voldoen aan het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 5. zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd in het convenant Vooren vroegschoolse educatie van september 2012; 6. Het product peuteropvang gedurende 40 weken op jaarbasis aan te bieden voor drie uur per dagdeel gedurende twee dagdelen per week. In het geval van doelgroeppeuters dient gedurende vier dagdelen per week drie uur opvang te worden aangeboden. Dit product mag geen onderdeel uitmaken van een ander product. 7. gebruik te maken van een observatiesysteem en maakt bij de overdracht naar de basisschool gebruik van het formulier overdracht voorschoolbasisschool gemeente Koggenland ; 8. de ouders/verzorgers voor de peuteropvang de kostprijs per bezet uur in rekening te brengen zoals die is opgenomen in het Expertmodel Kostprijs Peuteropvang. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen wel en niet doelgroeppeuters. 9. een administratie bij te houden van de documenten aan de hand waarvan de toetsing op een gesubsidieerde plek is gedaan alsmede van de bevindingen van deze toetsing;

4 Vereisten bij de aanvraag: Voor de aanvraag is het vereist dat de ouder/verzorger het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, voorzien van de benodigde bijlage, inlevert bij de peuter-/kinderopvangorganisatie. Wijze van berekening van de subsidie: Voor het berekenen van de subsidies zijn drie zaken van belang, te weten of een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt ontvangen, of de peuter een doelgroepkind is en het inkomen van de ouders. De volgende situaties kunnen voorkomen: 1. De ouder ontvangt een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, de peuter is niet geïndiceerd als doelgroepkind en het inkomen van de ouder is lager dan het maximale bedrag van schaal 3 als vermeld in de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. De subsidie bedraagt het verschil tussen de maximale kostprijs per uur, zoals voor deze categorie is vastgesteld in het Expertmodel Kostprijzen Kinderopvang (2017: 8,84) en het op basis van de jaarlijks vast te stellen VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk vastgestelde tarief (2017: 7,18. Per peuter wordt per week 6 uur x ( 8,84 7,18 =) 1,66 = 9,96 gesubsidieerd). Indien het inkomen van de ouder hoger is dan het maximale bedrag van schaal 3 van de VNG adviestabel ouderbijdrage peuterwerk, wordt geen gemeentelijke subsidie verstrekt. 2. De ouder ontvangt een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, de peuter is geïndiceerd als doelgroepkind en het inkomen van de ouder is lager dan het maximale bedrag van schaal 3 als vermeld in de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. De subsidie bedraagt het verschil tussen de maximale kostprijs per uur, zoals voor deze categorie is vastgesteld in het Expertmodel Kostprijzen Kinderopvang (2017: 9,54) en het op basis van de jaarlijks vast te stellen VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk vastgestelde tarief (2017: 7,18. Per peuter wordt per week 12 uur x ( 9,54 7,18 =) 2,36 = 28,32 gesubsidieerd.) Indien het inkomen van de ouder hoger is dan het maximale bedrag van schaal 3 van de VNG adviestabel ouderbijdrage peuterwerk, wordt geen subsidie verstrekt. 3. De ouder ontvangt géén kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de peuter is niet geïndiceerd als doelgroepkind. Indien de ouder niet voldoet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst kan een gemeentelijke subsidie worden gevraagd. Deze subsidie is inkomensafhankelijk. De subsidie bedraagt dan het verschil tussen het jaarlijks bij Expertmodel Kostprijzen Kinderopvang vastgestelde maximale kostprijs per uur (2017: 8,84) minus de ouderbijdrage peuterwerk per uur volgens de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. Per peuter wordt per week 6 uur gesubsidieerd.

5 4. De ouder ontvangt géén kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de peuter is geïndiceerd als doelgroepkind. Indien de ouder niet voldoet aan de voorwaarden voor kinderopvang van de Belastingdienst kan een gemeentelijke subsidie worden gevraagd. Deze subsidie is inkomensafhankelijk. De subsidie bedraagt dan het verschil tussen het jaarlijks bij Expertmodel Kostprijzen Kinderopvang vastgestelde maximale kostprijs per uur (2017: 9,54) minus de ouderbijdrage peuterwerk per uur volgens de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. Per peuter wordt per week 12 uur gesubsidieerd. Subsidiebudget en - relaties Het budget voor deze beleidsregel bedraagt maximaal ,-. De subsidie wordt op basis van de door de ouder/verzorger ondertekende verklaring rechtstreeks betaald aan de in Koggenland gevestigde locatie voor peuter-/ kinderopvang waar peuteropvang ten behoeve van 2- en 3-jarigen wordt uitgevoerd in groepsverband, indien die voldoet aan de nadere subsidievoorwaarden als beschreven in punt 5 onder het kopje uitwerking uitgangspunten. Gastouders voldoen niet aan deze voorwaarden

6 Toelichting op de Beleidsregel Peuteropvang Koggenland Algemeen Een ouder die gebruik maakt van peuteropvang kan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, bij de Belastingdienst een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen kan naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een gemeentelijke subsidie worden aangevraagd. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om, indien niet aan de voorwaarden van de Belastingdienst wordt voldaan, toch een gemeentelijke subsidie te verkrijgen. Voor bepaling van het recht op subsidieverlening op grond van deze beleidsregel, is de woonsituatie van het kind het uitgangspunt. Indien het bij beide ouders woont, dienen beide ouders de gevraagde gegevens te verstrekken. Indien het kind bij één van de ouders woont, dient alleen die ouder de gevraagde gegevens te verstrekken. Wijze van indienen en berekenen Voor de aanvraag is het vereist dat de ouder/verzorger het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, voorzien van de benodigde bijlage(n), inlevert bij de peuter-/kinderopvangorganisatie. Deze zendt de stukken naar de gemeente die op basis daarvan een subsidiebeschikking afgeeft aan de ouders. De gemeente verstrekt de peuter-/kinderopvangorganisatie daarvan een afschrift. De gemeente verstrekt de organisatie per kwartaal een voorschot op basis van de door de ouders/verzorgers ingediende subsidieaanvragen. De organisatie verrekent de verstrekte subsidie met de ouders/verzorgers. Voor het toetsingsinkomen sluit deze beleidsregel aan bij de definitie zoals die door de Belastingdienst wordt gehanteerd. De ouder dient een inkomensverklaring te verstrekken over het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing (= T -2). Bijvoorbeeld, het jaar van aanvragen is 2017, de inkomensverklaring dient te worden verstrekt over het jaar Na afloop van het kalenderjaar verrekent de gemeente met de peuter/kinderopvangorganisatie het totaalbedrag van de verstrekte voorschotten met het totaalbedrag van de aan de ouders afgegeven beschikkingen. Nieuw kalenderjaar In het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar dient de ouder/verzorger de peuter/kinderopvangorganisatie een inkomensverklaring te verstrekken over het dan geldende jaar T-2, óf de meest recente door de Belastingdienst afgegeven beschikking kinderopvangtoeslag. De organisatie stuurt deze stukken digitaal door naar de gemeente die vervolgens een herbeoordeling maakt van de aanvraag. Op basis daarvan geeft de gemeente een nieuwe beschikking af. Wijzigingen in de situatie Wijzigingen in de situatie die optreden nadat de subsidieaanvraag is ingediend en die van invloed kunnen zijn op het recht op subsidie, dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan de peuter/kinderopvangorganisatie. Slechts wijzigingen in gezinssamenstelling en/of inkomen zouden van invloed kunnen zijn op de te verstrekken subsidie. Dit is maatwerk en wordt ter beoordeling voorgelegd aan het college.

7 De Inkomensverklaring: Er zijn drie situaties mogelijk: 1. De ouder doet aangifte inkomstenbelasting In dit geval is het verzamelinkomen zoals vermeld op de aanslag het zogenaamde toetsingsinkomen. De ouder hoeft dan geen inkomensverklaring bij de belastingdienst op te vragen, omdat daarop dezelfde gegevens staan als op de aanslag. 2. De ouder doet geen aangifte inkomstenbelasting Bij de BelastingTelefoon ( (gratis)) van de Belastingdienst dient een inkomensverklaring (voorheen IB-60 verklaring) worden opgevraagd. Dat is een officiële verklaring met de inkomensgegevens van de werkgever of uitkeringsinstantie over het gevraagde belastingjaar. 3. De ouder is ondernemer Is de ouder ondernemer, dan geldt hetgeen bij de punt 1 is vermeld. Daarop staan alle gegevens die nodig zijn voor de berekening. De regelgeving omtrent de kinderopvangtoeslag staat vermeld op de website van de Belastingdienst.

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten,

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeist Nr. 126026 20 juli 2017 Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 119466 11 december 2015 Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder.

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling: Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 13284 26 januari 2017 Nadere regels subsidie peuterspeelzalen en VVE De Ronde Venen 2017 Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR600886_1

CVDR. Nr. CVDR600886_1 CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR600886_1 23 december 2016 Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel

Nadere informatie

ntv Gn\Ç;e- ~'1 - o 1-1Jo1 T Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door

ntv Gn\Ç;e- ~'1 - o 1-1Jo1 T Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Publiekshal, Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist www.facebook.com/gemeentezeist Aan de leden van de raad gemeente Zeist

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011; Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 32815 24 maart 2016 Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem Op 8 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Subsidieregeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 RIS298646 SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 1 januari 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

Nadere Regel Subsidieregeling peuteropvang gemeente Heerenveen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen,

Nadere Regel Subsidieregeling peuteropvang gemeente Heerenveen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 55519 3 mei 2016 Nadere Regel Subsidieregeling peuteropvang gemeente Heerenveen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 94709 1 augustus 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Nadere regels voorschoolse educatie 2016

Nadere regels voorschoolse educatie 2016 Nadere regels voorschoolse educatie 2016 Vastgesteld door college van B&W 7 juni 2016 1 1. Nadere regels subsidie voorschoolse voorziening met vve, 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

DEELSUBSIDIEVERORDENING VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DEN HELDER

DEELSUBSIDIEVERORDENING VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DEN HELDER DEELSUBSIDIEVERORDENING VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DEN HELDER ARTIKEL 1 BEGRIPPENKADER Algemene subsidieverordening Boekjaar College Doelgroepkind Eigen bijdrage Kinderdagopvang Kinderopvangtoeslag Leerlingengewicht

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen

Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 131339 26 september 2016 Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaltbommel Nr. 190612 1 november 2017 Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld De raad van de gemeente

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Peuterwerk en Voorschoolse Educatie januari tot en met juli 2015

Nadere regels subsidies Peuterwerk en Voorschoolse Educatie januari tot en met juli 2015 Nadere regels subsidies Peuterwerk en Voorschoolse Educatie januari tot en met juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

1. Uw kind heeft een indicatie voor VVE* en u heeft géén recht op kinderopvangtoeslag

1. Uw kind heeft een indicatie voor VVE* en u heeft géén recht op kinderopvangtoeslag Voorburg, 20 oktober 2017 Beste ouders, verzorgers, Met deze brief laten wij u weten, dat de overheid met ingang van 1 januari 2018, meebetaalt aan de kosten die u heeft voor de peuterspeelzaal. Waarom?

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Verordening voorschoolse educatie en kinderopvang SMI gemeente Hollands Kroon

Verordening voorschoolse educatie en kinderopvang SMI gemeente Hollands Kroon Verordening voorschoolse educatie en kinderopvang SMI gemeente Hollands Kroon Inhoud 1. Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Definities 2 2. Bepalingen over de vergoeding 3 Artikel 2. Doel en toepassingsbereik

Nadere informatie

Nadere regel subsidieregeling peuteropvang gemeente Heerenveen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen,

Nadere regel subsidieregeling peuteropvang gemeente Heerenveen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, Nadere regel subsidieregeling peuteropvang gemeente Heerenveen 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, Gelet op het bepaalde in artikel 3, van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 (nummer BV13000339);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 (nummer BV13000339); De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 (nummer BV13000339); gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Peuterwerk en Voorschoolse Educatie augustus tot en met december 2015

Nadere regels subsidies Peuterwerk en Voorschoolse Educatie augustus tot en met december 2015 Nadere regels subsidies Peuterwerk en Voorschoolse Educatie augustus tot en met december 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2015, Besluit: Vast te stellen de Subsidieregeling

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel:

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen Gemeenteblad Texel 2014 nr 7 21-05-2014 Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen Voor peuterplaatsen en vve-peuterplaatsen

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; Overwegende dat: - aan alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Gouda de mogelijkheid wordt geboden

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2016, No. 421805 B E S L U I T: 1. Instemmen met de vervroegde invoeringsdatum harmonisatie.

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 71000 3 augustus 2015 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

U krijgt deze brief, omdat er vanaf 1 januari 2017 veranderingen zijn bij de peuterspeelzaal.

U krijgt deze brief, omdat er vanaf 1 januari 2017 veranderingen zijn bij de peuterspeelzaal. Aan ouders/verzorgers die niet beide werken/studeren of bij een eenoudergezin aan de ouder/verzorger die niet werkt/studeert en u heeft voor uw kind geen recht op 5 dagdelen Geachte ouder(s), U krijgt

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Inleiding In uw gemeente gaan de peuterspeelzalen en dagopvang harmoniseren. Maar wat is dit nu eigenlijk? En wat voor gevolgen heeft dit? Hierop

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Toelichting Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Echt- Susteren 2013.

Toelichting Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Echt- Susteren 2013. Toelichting Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Echt- Susteren 2013. Een regeling voor de bekostiging van het aanbieden van een peuterprogramma door kindercentra. Algemene toelichting. 1. Inleiding.

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016

Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 130899 30 december 2015 Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016 De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0803 d.d. 18-9-2012 Onderwerp Vaststellen deelverordening subsidieregeling peuterspeelzaalwerk Leiden 2013 voor de inspraak Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de deelverordening

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 RIS294909 SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: Overwegende dat: de gemeente verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke beleid op het terrein van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Schiedam Officiële naam regeling Subsidieregeling peuteropvanggroepen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

briefnrs. corr. SAM - Welzijn, onderwijs en sport DF telefoon (0511) Weth. datum 27 oktober 2015

briefnrs. corr. SAM - Welzijn, onderwijs en sport DF telefoon (0511) Weth. datum 27 oktober 2015 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL INTEGRAAL ADVIES B&W Vergadering punt portefeuillehouder B&W punt punt Beoordeling college Secr. OdJ afdoen akk. bespr. afw. Burg. EJtK briefnrs. corr. afdeling SAM - Welzijn,

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten November 2017 Wat is harmonisatie? Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland d.d., gepubliceerd in

Nadere informatie

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2017 Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 3 Goede voorschoolse voorzieningen De harmonisatie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Samenvatting Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college budgetsubsidie aan instellingen verstrekt. Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2018

Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Nr. 128765 26 juli 2017 Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2018 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterprogramma Nederweert 2017

Subsidieregeling peuterprogramma Nederweert 2017 Subsidieregeling peuterprogramma Nederweert 2017 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NEDERWEERT; overwegende dat ingevolge het bepaalde in artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs ons college dient te

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel,nr,: Geraadpleegd consulent. Datum: Nummer: 13A Datum: Team: JLV Financieel: Nee

Van: H. Steijn Tel,nr,: Geraadpleegd consulent. Datum: Nummer: 13A Datum: Team: JLV Financieel: Nee VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 22-10-2013 Team: JLV Financieel: Nee Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE STEIN gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015;

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE STEIN gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015; SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE STEIN 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015; gelet op de wet OKE (op 1 augustus 2010

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; gelezen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, de Wet op het primair

Nadere informatie