Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot 2017... 2. Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3"

Transcriptie

1 UPDATE Nieuwsbrief februari 2015 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen voor u, nu en in de toekomst? Hoe kunt u ermee omgaan en waar moet u op anticiperen? Mandema & Partners bespreekt graag de mogelijkheden en oplossingen met u. Voor uw specifieke situatie en op basis van uw wensen. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw adviseur, rechtstreeks of via onze receptie op Inhoud Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3 De Werkkostenregeling en uw arbobeleid... 4 Verlenging jaarcontract zieke werknemers leidt tot claims... 6 Verhaalsrecht ziektekostenverzekeraars bij aansprakelijkheid... 8 Mogelijke pensioenopbouw over 30%-vergoeding expats Nieuwsbrief februari 2015

2 Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot 2017 Minister Asscher heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij voornemens is de samenvoeging van vaste en flexibele WGA-risico s als onderdeel van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa), met één jaar uit te stellen tot 1 januari Deze wet beoogt het onevenredig grote aantal zogenaamde vangnetters dat de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) instroomt, te beperken. Door dit uitstel heeft u als werkgever pas vanaf 2017 de mogelijkheid om het WGA-flexrisico voor eigen rekening te nemen. Tot die tijd bent u verplicht voor dit risico bij UWV te blijven. Verzekeraars zijn nog niet voorbereid Ondanks dat de verzekeraars hier al sinds eind 2012 van op de hoogte zijn, hebben zij aangegeven nog niet klaar te zijn voor de samenvoeging van de vaste en flexibele WGArisico s. Ze hebben nog geen goede risicoanalyse van de uitbreiding van het risico kunnen maken. Daarnaast moeten zij re-integratie op maat ontwikkelen voor flexibele krachten. Het doel hiervan is dat minder vangnetters de WGA instromen. Voor de minister is het van belang dat ook de private verzekeringsmarkt hier klaar voor is. Waarmee kunnen wij u helpen? De loondoorbetalingsverplichting voor zieke vaste en flexmedewerkers en met name de Ziektewet voor zieke ex-medewerkers, zijn het voorportaal van de WGA-vast en WGA-flex. Wij zijn ervan overtuigd dat uw inspanningen, juist in dit voorportaal, het meest effectief zijn om instroom in de WGA te voorkomen. Daarom is het belangrijk de nodige inspanningen binnen uw verzuimbeleid te verankeren. Heeft u hierbij hulp nodig? Wij helpen u graag bij de inrichting van uw verzuimbeleid. Meer weten? Meer informatie over de WGA leest u in ons eerdere nieuwsitem: WGA- en Ziektewetpremies 2015: verhaal en bezwaar? Ook kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via telefoonnummer Nieuwsbrief februari 2015

3 Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling Pensioenregelingen op basis van middelloon gaan doorgaans uit van een vaste rekenrente van 2,5-3%. Als de langetermijnrente lager is dan de vaste rekenrente berekent de verzekeraar middels een renteopslag een rentegarantie door in het pensioentarief dat u moet betalen. Dit kan grote financiële gevolgen voor u hebben. Verwachte kostenstijging De langetermijnrente bedraagt momenteel ongeveer 1,5%. Dit rentepercentage is dus aanzienlijk lager dan de vaste rekenrente. Gelet op de renteopslag die de pensioenverzekeraar aan u als werkgever doorrekent, kan dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen en mogelijk zelfs uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Let u op de expiratiedatum Indien uw collectieve pensioencontract komende jaar expireert, dient u gezien de huidige langetermijnrente rekening te houden met een aanzienlijke kostenstijging. Kostenstijgingen van meer dan 50% zijn niet ongewoon. Graag gaan wij tijdig met u in gesprek over uw pensioencontract en de mogelijkheden om de kostenstijging in de toekomst beheersbaar te houden. Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur via telefoonnummer Wij helpen u graag. 3 Nieuwsbrief februari 2015

4 De Werkkostenregeling en uw arbobeleid In de nieuwsbrief van oktober informeerden wij u over de verplichtstelling van de Werkkostenregeling (WKR) per Deze regeling stelt u als werkgever in staat om onbelaste vergoedingen te geven en verstrekkingen te doen aan uw werknemers. Voorwaarde is dat zij in de vrije of forfaitaire WKR-ruimte vallen. Hieronder gaan we in op een paar punten die van belang zijn voor uw arbobeleid. WKR tot 2015 Vanuit uw arbobeleid biedt u mogelijk al geruime tijd arbeidsgerelateerde hulpmiddelen en ondersteuning voor het goed en gezond functioneren van uw medewerkers. Denkt u hierbij aan veiligheidsbrillen, arm- en handondersteuning bij veelvuldig computer gebruik, medische keuringen en vaccinaties zoals de griepprik. Tot 2015 viel deze ondersteuning alleen onder de gerichte vrijstellingen (zodat zij buiten de vrije WKR-ruimte vielen), als deze aangemerkt stond als voorziening op de werkplek. Andere arbeidsgerelateerde hulpmiddelen en ondersteuningen moesten fiscaal afgehandeld worden, bijvoorbeeld binnen de fiscale vrije WKR-ruimte of door het verrekenen met het nettoloon, bruteren, en dergelijke. In de verplichte WKR per 2015 is dit op een paar punten veranderd. WKR per 1 januari 2015 De fiscale vrije WKR-ruimte bedraagt in ,2% van de totale fiscale brutoloonsom van uw organisatie. Dit is de ruimte die u heeft om uw werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen. Enerzijds betreft dit percentage een verkleining van de vrije ruimte. Anderzijds worden er meer producten vrijgesteld zodat zij voortaan buiten de vrije WKRruimte vallen. Over het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Wijziging fiscale behandeling arbovoorzieningen Per 1 januari is het onderscheid opgeheven tussen de fiscale behandeling van vergoedingen en de fiscale behandeling van verstrekkingen van arbovoorzieningen en bepaalde hulpmiddelen. Het flexibele werken maakt dat het gunstiger kan zijn om arbovoorzieningen bij de werknemer thuis of nabij huis te faciliteren. Hieronder valt ook het toegankelijk maken van zorg welke in lijn ligt met de arbeidsrisico s van uw werknemer, denkt u bijvoorbeeld aan fysio-/bewegingstherapie en omgang met psychosociale belasting. De Belastingdienst heeft hier op ingespeeld door de gerichte vrijstelling uit te breiden met bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen: Arbovoorzieningen op de werkplek. Arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische keuring). Hulpmiddelen die ook buiten de werkplek gebruikt kunnen worden en die uw medewerker voor 90% of meer zakelijk gebruikt. Deze vrijstelling geldt ook voor vergoedingen in geld en verstrekkingen. Voorwaarde is wel dat al deze arboverstrekkingen in redelijkheid onderdeel uitmaken van uw arboplan, voortkomend uit uw verplichtingen op grond van de Arbowet (RI&E e.d.). 4 Nieuwsbrief februari 2015

5 Collectieve zorg inkopen aantrekkelijker Deze wijziging van de fiscale behandeling maakt het nu ook fiscaaltechnisch interessant om (preventief) zorg in te kopen voor uw medewerkers. Een belangrijk aspect is echter dat de voorziening de werknemer geen aanmerkelijke privébesparing mag opleveren. Een algemene vergoedingverstrekking voor de (aanvullende) zorgverzekering, valt daardoor buiten de vrijstelling. U kunt deze wel binnen de vrije WKR-ruimte laten vallen. Nadeel is dat de ruimte beperkt is en wellicht al door andere vergoedingen is ingenomen. Een alternatief is het inkopen van een werkgevers- of preventiepakket. Als de functie van het pakket duidelijk wordt onderschreven in uw arboplan, dan betreft dit vergoeding voor arbovoorzieningen. Waar werknemers steeds vaker kiezen voor geen of beperkte zorginkoop, kunt u op deze wijze belangrijke zorg - fiscaal vriendelijk - toegankelijk maken. Meer informatie? Kijkt u dan op de website van de Belastingdienst. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen uw organisatie te laten aansluiten op de nieuwe WKR? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer of mailt u naar Wij helpen u graag. 5 Nieuwsbrief februari 2015

6 Verlenging jaarcontract zieke werknemers leidt tot claims Op grond van de nieuwe Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) wordt de Ziektewetuitkering, die (ex)werknemers ontvangen als zij ziek uit dienst gaan, verhaald op u als de werkgever. Eerder werd al gewaarschuwd dat deze wet een mogelijk nadelig gevolg voor verzuimverzekeraars zou hebben. In de praktijk leidt dit tot nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen door Wet BeZaVa Doordat bovengeschetste Ziektewetuitkering op de werkgever wordt verhaald, kan het voor u als werkgever met een ziekteverzuimverzekering lonend zijn om het jaarcontract van de zieke werknemer te verlengen. Er ontstaat dan immers geen Ziektewetschade die op u verhaald kan worden. U behoudt alleen uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Omdat deze verplichting al gedekt is door de lopende verzuimverzekering, lijdt u minder schade. Verzuimverzekeraars blijken nu claims neer te leggen bij werkgevers om de uitkering in dergelijke gevallen terug te vorderen. Ook zien we dat verzuimverzekeraars de polisvoorwaarden hierop aanpassen. Of het voor u als werkgever lonend is om het jaarcontract van de zieke werknemer te verlengen, hangt sterk af van de omvang van uw bedrijf. De effecten werken zwaarder door naarmate het aantal werknemers toeneemt. Verzekeraar vordert uitkering verzuimverzekering terug De Financiële Telegraaf schreef onlangs in een artikel dat Avéro Achmea een uitkering vanuit een verzuimverzekering probeert terug te vorderen, omdat dit een uitkering betrof voor een werknemer waarvan het contract tijdens ziekte was verlengd. Avéro stelt dat zij handelt conform haar polisvoorwaarden. In deze zaak is er sprake van een werkgever, Gjald, die graag verder wilde met de werknemer ondanks zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Uit het artikel in De Financiële Telegraaf blijkt dat de zaak Avéro Gjald nog niet is besloten. Avéro zegt nog in gesprek te willen met Gjald. Gjald bereidt een juridische procedure voor tegen Avéro. Polisaanpassingen ten behoeve van claims Enkwest heeft medio 2014 een onderzoek uitgevoerd onder de belangrijkste verzuimverzekeraars. Hieruit bleek dat verzuimverzekeraars werknemers met tijdelijk dienstverband niet anders behandelen dan werknemers met een vast dienstverband. Toch zien we dat een aantal verzuimverzekeraars hun polisvoorwaarden hebben aangepast. In de polisvoorwaarden staat dan bijvoorbeeld vermeld dat u als werkgever geen vergoeding ontvangt, als de verzekerde arbeidsongeschikt was op de datum dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd verlengd, tenzij u kunt aantonen dat de verlenging overeengekomen was voordat hij arbeidsongeschikt werd. Avéro Achmea kent een dergelijke polisvoorwaarde echter niet. Bron: Enkwest Ongeoorloofd handelen van verzekeraar of werkgever? Verzekeraars blijken dus zware druk uit te oefenen op bedrijven om jaarcontracten met zieke werknemers niet te verlengen. De vraag is of de polisvoorwaarden van een 6 Nieuwsbrief februari 2015

7 verzuimverzekeraar zover mogen gaan dat zij ertoe leiden dat, vanwege tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, geen vervolgcontract wordt gesloten. In die zin zou een rechterlijke uitspraak in deze kwestie interessant zijn. Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact met één van onze adviseurs opnemen via telefoonnummer U kunt ook mailen naar Wij helpen u graag. 7 Nieuwsbrief februari 2015

8 Verhaalsrecht ziektekostenverzekeraars bij aansprakelijkheid Stel: u als werkgever heeft een ingeleende kracht voor u werken die letsel oploopt en daardoor wordt geconfronteerd met aanzienlijke ziektekosten. Hoe zit het dan met het verhaalsrecht van de ziektekostenverzekeraar van de ingeleende kracht? Mag deze verzekeraar de schade dan verhalen op u als werkgever? De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan die een nieuw vorderingsrecht heeft gecreëerd. Dit heeft gevolgen voor het financiële risico dat u loopt wanneer u uitzendkrachten inleent of zzp-ers inhuurt. Wanneer wel of geen verhaalsrecht? In een recent arrest van de Hoge Raad stond de vraag centraal hoe in bovenstaand geval wordt omgegaan met artikel 7:962 BW lid 3. Dit artikel gaat over verhaalsrechten. Zo bepaalt het onder andere dat geen regres mogelijk is op de werkgever, noch op degene die in dienst staat van dezelfde werkgever. In die gevallen kan een regresnemende partij, bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar, dus niet in de plaats treden van het slachtoffer. Oordeel van de Hoge Raad De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verhaalsverbod van een ziektekostenverzekeraar niet geldt voor personen die niet in een formele arbeidsverhouding te werk zijn gesteld. Dus een ziektekostenverzekeraar van een ingeleend persoon met letsel kan wel regresnemen op de verantwoordelijke werkgever. Deze (inlenende) werkgever is immers niet hun formele werkgever vanwege het ontbreken van een formele arbeidsverhouding Beperkte uitleg: alleen de formele werkgever De ziektekostenverzekeraar wordt in deze zaak dus niet belemmerd door art 7:962 lid 3 BW dat onder andere bepaalt dat er geen regres mogelijk is op degene die in dienst staat van dezelfde werkgever. Dit artikel moet beperkt worden uitgelegd en ziet alleen op de formele werkgever, aldus de Hoge Raad. Er moet namelijk aangenomen worden dat de werkgever juist geen duurzame arbeidsrelatie heeft beoogd wanneer hij krachten inleent of inhuurt. Daarom past het hier niet om hen gelijk te stellen aan werknemers met wie de werkgever wel een formele arbeidsverhouding is aangegaan. Wat betekent dit voor de schadepraktijk? Het nieuwe vorderingsrecht van de ziektekostenverzekeraar zal zeker leiden tot een verhoogde schadelast op de aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook kan het leiden tot een aanvullende vordering in recent lopende (letsel)schadezaken. Praktijkvoorbeeld Mandema & Partners heeft dit al mogen ervaren in een jarenlang lopend zwaar letselschadedossier. Dit betreft de letselschade van een zzp-er die was ingehuurd door een onderaannemer. Onze relatie werd uit hoofde van schending van een veiligheidsnorm aangesproken voor de letselschade die op ruim was becijferd. De vordering van de ziektekostenverzekeraars was in het verleden al afgewezen op basis van het regresverbod in artikel 7:962 lid 3 BW. Echter, door de recente uitspraak van de Hoge 8 Nieuwsbrief februari 2015

9 Raad moet de vordering opnieuw in behandeling worden genomen. Regres op de nietformele (inlenende) werkgever is nu immers wel mogelijk. Die vordering zal al gauw meer dan bedragen. Uiteraard moet de ziektekostenverzekeraar wel aansprakelijkheid aantonen. Daarbij kan die verzekeraar geen gebruik maken van de risicoaansprakelijkheden zoals opgenomen in Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten (TRV) geregeld in art. 6:197 BW De zware werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van art. 7:658 BW valt niet onder dit verbod, dus dat verhaalsrecht blijft onaangetast. Welke risico s loopt u nu? Het nieuwe vorderingsrecht van schuldeisers op gecontracteerde uitzendbureaus en ingehuurde zzp-ers, staat natuurlijk los van schadepreventie dat ziet op de oorzaak van een schade. Toch is het goed te realiseren dat u als formele of materiële werkgever uit hoofde van art 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid) verantwoordelijk bent voor het letsel dat uw werknemer of de door u ingeleende of ingehuurde kracht oploopt, als u in uw veiligheidsverplichtingen (zorgplicht) bent tekortgeschoten. Maakt u gebruik van ingeleende of ingehuurde krachten? Wees u er dan van bewust dat het regresverbod (art. 7:962 lid 3) voor ziektekostenverzekeraars van uw werknemers (formeel dienstverband) niet geldt ten aanzien van ingeleende of ingehuurde krachten. De schadelast van een niet-werknemer (uitzendkracht/zzp-er) die letsel oploopt en waarvoor u verantwoordelijk bent, kan dus al gauw veel hoger uitvallen doordat u ook voor de vordering van de ziektekostenverzekeraar dient op te komen. Wat kunt u preventief doen? Als inlenende of inhurende werkgever heeft u een belangrijke financiële prikkel om de risico s op letselschade van een ingeleende of ingehuurde kracht (uitzendkracht/zzp-er) verder te beperken. En als u gebruik maakt van onderaannemers die op hun beurt weer zzp-ers of inleenkrachten inhuren, waar u ook verantwoordelijk bent voor wat betreft de algemene veiligheid op het werk, zorgt u er dan voor dat dit professionals zijn. Meer informatie? Voor meer informatie of bij vragen, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via telefoonnummer U kunt ook mailen naar Wij helpen u graag. 9 Nieuwsbrief februari 2015

10 Mogelijke pensioenopbouw over 30%-vergoeding expats De 30%-regeling is de - onder bepaalde voorwaarden - belastingvrije kostenvergoeding aan werknemers met een specifieke expertise, in verband met een tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De voordelen uit deze regeling zijn bedoeld om de extra kosten in verband met dit verblijf, zoals huisvesting, te kunnen bekostigen. Tot 1 januari 2015 kon er in principe geen pensioenopbouw plaatsvinden over de 30%-vergoeding. Dit was wel mogelijk als er gebruik werd gemaakt van het cafetariamodel (keuzemodel arbeidsvoorwaarden), waarbij binnen de fiscale grenzen vrijwillig aanvullend pensioen kan worden ingekocht. Gerichte vrijstelling WKR Vanaf 1 januari 2015 valt de 30%-regeling onder het regime van de Werkkostenregeling (WKR). Een aantal vergoedingen is vrijgesteld van deze regeling en kan daardoor buiten de WKR-ruimte om via een vaste vergoeding worden vergoed. Eén van de vrijgestelde vergoedingen is de 30%-vergoeding. Pensioenopbouw over 30%-vergoeding De vergoeding behoort in beginsel tot het eindheffingsloon. Dat de 30%-vergoeding vervolgens gericht is vrijgesteld, doet daar niets aan af. Er mag dus pensioen over worden opgebouwd! Mogelijk moet het pensioenreglement wel aangepast worden om bijvoorbeeld het eindheffingsbestanddeel inzake de 30%-regeling aan te merken als pensioengevend inkomen. Meer informatie? Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer Wij helpen u graag. 10 Nieuwsbrief februari 2015

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3 UPDATE Nieuwsbrief april 2013 Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3 UPDATE Nieuwsbrief december 2017 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief mei 2013 Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen Nummer 39 April 2012 RONDUIT is een uitgave van Van Oers Loonadvies, www.vanoers.nl Inleiding In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken naar de wetgeving en jurisprudentie

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2016 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Overzicht cijfers en sociale premies voor de werkgever 2015... 2. Vrijstelling verplichtstelling nettopensioen: voor wie en hoe?...

Overzicht cijfers en sociale premies voor de werkgever 2015... 2. Vrijstelling verplichtstelling nettopensioen: voor wie en hoe?... UPDATE Nieuwsbrief november 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Rekenrente 2015 bij waardeoverdracht pensioen. Gaat u bijbetalen?... 2. Nawerking van de Ziektewet: grote financiële gevolgen... 4

Rekenrente 2015 bij waardeoverdracht pensioen. Gaat u bijbetalen?... 2. Nawerking van de Ziektewet: grote financiële gevolgen... 4 UPDATE Nieuwsbrief oktober 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

WELKOM IN DE KUNSTKEUKEN

WELKOM IN DE KUNSTKEUKEN WELKOM IN DE KUNSTKEUKEN Marc van Herpt Wouter Dielissen Raymond Poublon (mr.) Donderdag 11 december 2014 Programma vanavond 19:00 Kent u de wet BeZaVa? Wouter Dielissen en Marc van Herpt 19:45 Pauze 20:15

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Productkaarten WGA- en ZW ERD verzekeringen

Productkaarten WGA- en ZW ERD verzekeringen Inleiding In de productkaarten van de WGA- en ZW ERD verzekeringen vindt u de algemene verzekeringsinformatie per maatschappij. De productkaarten beperken zich tot de productuitleg. Verder zijn er aan

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief november 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid Actualiteiten Ziektewet Verzekeren Sociale Zekerheid Sociale zekerheid in Nederland verandert Historisch perspectief: 1913-1930: eerste Ziektewet regelgeving Ongeschikt voor eigen werk Maximaal 1 jaar

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie