Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari 2011 Versie 07 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari 2011 Versie 07 februari 2011"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari Versie 07 februari onderdeel vraag antwoord d.d. algemeen algemeen algemeen Een vraag over niet NHG taxaties: Kunnen deze nog gewoon worden opgesteld met het model 2002 of moet hier ook het nieuwe model worden toegepast maar dan zonder modelwaarden? Bij combinatiepanden is een splitsing in aparte waardes van het woon- en bedrijfsdeel noodzakelijk; dit is niet standaard opgenomen in het model. Wordt in een oplossing voorzien? Welke onderdelen mogen wegvallen indien niet van toepassing? Het model is het model taxatierapport voor alle woningfinancieringen, NHG en niet NHG. De mogelijkheid om modelwaarderapporten op te nemen in het taxatierapport sluit aan bij de bestaande praktijk bij de validatieinstituten en de normen vanuit NHG. In de controlevraag (F) is daarom ook aansluiting gezocht bij de 10% norm die door NHG wordt gehanteerd. Aangezien er bij financieringstaxaties zonder NHG ook financiers zijn die geen behoefte hebben aan modelmatige onderbouwing, is de modelwaarde als optioneel opgenomen. Dit model is uitsluitend bedoeld voor financiering woonruimte. Woonwinkelpanden e.d. vereisen een geheel eigen benadering. De volgende onderdelen mogen volledig wegvallen: G.2.a. ; G.2.b. ; G.2.c. I.1. ; I.2. ; I.3. J.2.e. (indien antwoord op J.2.d Nee is) K.1.laatste vraag (indien antwoord bij K.1. tweede streepje nee is) L.3. De volgende onderdelen mogen vervallen waarbij het de voorkeur heeft dat zichtbaar blijft welk onderdeel het betrof (bijvoorbeeld door de kop te laten staan met daarachter NVT): F.7. K.2. algemeen Hoe komt erfpacht tot uitdrukking in het waardeoordeel van de taxateur? Alle voor de financier van belang zijnde gegevens worden zichtbaar gemaakt in paragraaf G.2.c. Het waardeoordeel van de taxateur is in de regel gebaseerd op objectvergelijking, waarbij de taxateur aangeeft welke objecten bij de vergelijking een rol hebben gespeeld. Daarbij wordt alle relevante informatie, ook die uit G.2.c. in de waardering verdisconteerd. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 1 van 11

2 algemeen A. A. B. B C.a. C. Wat te doen met taxaties waarbij de taxateur niet in het pand kan? Mag als uitgangspunt worden aangenomen dat de waardepeildatum de datum van opname en inspectie is? Kan de waardepeildatum ook na de datum van opname en inspectie liggen? Mag na Woningtype de mogelijkheid geboden worden om, indien bekend, het bijzonder woningtype aan te geven, gekoppeld aan de fotowijzer woningen? Wat wordt bedoeld met "woningtype"? Wat moet daar worden ingevuld? De mogelijke financier? Een Ja of een Nee? Mag na het doel b. verkrijging NHG nog een extra doel c toegevoegd worden om breder gebruik dan van het model dan alleen voor financiering mogelijk te maken? Indien de taxateur echt op geen enkele manier in het pand kan, is dat vermeldenswaardig. De plek om dit te vermelden is onder N. nadere mededelingen. Voor de volgende versie van het modelrapport wordt gekeken of het nodig is voor dergelijke gevallen een onderdeel op te nemen onder F. Bijzondere aandachtspunten. Het is de verantwoordelijkheid van de taxateur of hij een waardeoordeel kan geven zonder in het pand geweest te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de inhoud van het rapport tot zich te nemen waarbij vast gebruik zou moeten zijn dat in ieder geval onderdeel N en F (zie bijlage) echt gelezen worden. Het is verstandig vooraf, in overleg met taxateur, opdrachtgever en financier, te bepalen of het niet kunnen betreden van het pand een blokkade oplevert bij de financiering. Prima als een automatiseerder dat als default neemt. Het model noemt beide data. Levert dus geen probleem op. Nee, de NHG-regels rekenen met de waardepeildatum. Toegestaan. Taxateurs krijgen hiermee meer mogelijkheden om duidelijk aan te geven om wat voor soort object het gaat. Aandachtspunt voor volgende versie model. Het betreffende woningtype uit de opsomming op pagina 7 van de fotowijzer (eerste kolom). Dit mag aangevuld worden met één of meer bijzondere woningtype(n) en/of subtype(n). Het rapport is alleen bedoeld voor financiering, niet voor andere doeleinden. Hier hoeft dus niets ingevuld te worden. NHG is wel optioneel. Daar dus wel een keuzemogelijkheid. Dit model is alleen bedoeld voor taxaties in het kader van financiering of afhandeling/beëindiging financiering woonruimte. Voor laatstgenoemde situatie (executie- en ovov-trajecten) kan het doel daartoe worden aangevuld. Aanvulling met andere doelen maakt dat het rapport niet langer conform het model is. Uiteraard kan wel afgeleid van dit model een (model)rapport voor andere doeleinden worden opgesteld maar dan is wel vereist dat de titel van het rapport alsmede de verwijzingen naar het model financiering woonruimte en het normblad verwijderd of vervangen worden. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 2 van 11

3 C. Bij de overgang naar marktwaarde, wordt de definitie van Hordijk en Berkhout wordt gehanteerd. Als we optioneel marktwaarde in verhuurde staat opnemen waarom spreken we dan niet van marktwaarde vrij van huur en gebruik i.p.v. kortweg marktwaarde? Het begrip marktwaarde is theoretisch gezien een ander begrip dan de vrije onderhandse verkoopwaarde, zoals het taxatierapport ook definieert. In de praktijk zal de taxateur waarschijnlijk géén verschil zien tussen de twee waardebegrippen. Indien gekozen wordt voor andere waardebegrippen dan de standaard is het niet mogelijk om de definitie hiervan weer te geven, anders dan bij N. Nadere mededeling. Is het raadzaam om hiervoor toch een andere plek in te ruimen? Het hanteren van de marktwaarde zal een impact op de hypotheekprocessen hebben aangezien deze apart geregistreerd moet worden. Bij het securitiseren van een hypothekenportefeuille is het van belang dat er duidelijkheid is over de te hanteren waarderingsmethode, zowel theoretisch als praktisch. Het begrip executiewaarde wordt anders gedefinieerd dan voorheen. Wat is hiervan de reden, aangezien de naam niet is aangepast en dit wel is gedaan bij de vrije onderhandse verkoopwaarde (die nu marktwaarde wordt genoemd)? Het begrip executiewaarde is in veel gevallen een afgeleide van het begrip vrije onderhandse verkoopwaarde. In de meeste gevallen is de executiewaarde te herleiden naar 80% tot 90% van de VoV-waarde. Met andere woorden: er ligt volgens ons geen (kwalitatieve) beoordeling aan ten grondslag aangezien de taxateur in eerste instantie de VoV-waarde c.q. marktwaarde vaststelt. Het idee is om de aparte marktwaarde in verhuurde staat in de toekomst te laten vervallen en zodoende nog meer aan te sluiten bij de internationale waardebegrippen. In NL is het verhuurd zijn wel van belang. Er zal dan elders in het rapport een indicatie Let op, verhuurd pand terug moeten komen. In de praktijk zal de marktwaarde inderdaad grotendeels overeenkomen met de onderhandse verkoopwaarde. Om deze reden is de aansluiting bij de internationale waardebegrippen een haalbare stap. Voor taxateurs en andere (financiële) dienstverleners is een leaflet in de maak waarin de verschillen maar vooral de grote overeenkomst tussen de oud en nieuw waardebegrip duidelijk wordt uitgelegd. In principe zijn geen andere waardebegrippen nodig. Indien toch gewenst dan is vermelding onder N. op zijn plaats. De onderdelen N. en F. zijn de signaalonderdelen voor de eindgebruiker. Invoering van een nieuw waardebegrip heeft enige gevolgen. Zowel voor financier als voor taxateur. Het belang van aansluiting bij de internationale waardebegrippen weegt daar ruimschoots tegen op. Er is aansluiting gezocht bij MARKTWAARDE. Vandaar de aangepaste definitie. De discussie over de executiewaarde dient wat ons betreft snel gevoerd te worden omdat het verworden is tot een onzin waarde. Omdat nog niet iedereen overtuigd lijkt te zijn van nut en noodzaak van afschaffing van de executiewaarde en we het product niet langer wilden ophouden, hebben we die discussie even geparkeerd en toch een executiewaarde opgenomen. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 3 van 11

4 F.1. F.4. G.1. G.2. Sluit de definitie marktwaarde aan bij de definitie marktwaarde die AFM in haar feedbackstatement heeft gebruikt? De executiewaarde heeft géén toegevoegde waarde aangezien deze waarde de veilingopbrengst in de verste verte niet benadert (zeker niet in deze tijden). Daarnaast hanteert de AFM alleen het begrip marktwaarde en van daaruit wordt de maximale financiering berekend. Het gebruik van executiewaarde zal dus in sterke mate afnemen. Waarom wordt de actuele WOZ-waarde,niet toegevoegd, dit kan ook bij L.1 worden opgenomen? Zijn de waarden voor en na verbouwing gebaseerd op de Marktwaarde? Waarom is de tekst "bijzondere lasten of beperkingen" vervangen door "Privaatrechtelijke bijzonderheden"? Wat wordt bedoeld met instandhouding van het object? Hier is gekozen om altijd het eigendomsbewijs op te vragen, ook als dit een akte is die een stuk grond betreft die de gemeente heeft verkocht aan een woningcorporatie in de jaren 60 welke vervolgens deze heeft bebouwd en later kadastraal gesplitst. Indien de woningen nu worden verkocht met het recht van erfpacht is de koopovereenkomst belangrijker aangezien de akte van levering weinig aanknopingspunten bevat t.o.v. de huidige situatie. Er is slechts ruimte voor één kadastraal perceel. Hoe moet dat bij een object dat uit meerdere percelen bestaat? Voor zover wij kunnen nagaan, geeft AFM geen eigen definitie. We mogen aannemen dat de AFM ook de internationale waardebegrippen hanteert. Zegt het voort! Schrijf de reële executiewaarde op! Het invoeren van het begrip marktwaarde is een stap onderweg naar het afschaffen van de executiewaarde. De nieuwe AFM richtlijn inzake Loan-to-Value draagt daaraan bij. De NVM pleit al langer bij banken voor de afschaffing maar omdat het als financieringsgrondslag wel de basis is zal het nog wel even duren voordat dit bedrag volledig geschrapt is. De NVM zou graag zien dat de WOZ-waarde-gegevens voor taxateurs toegankelijk zijn. Dit is helaas nog niet het geval en er is een wetswijziging voor nodig. Hier wordt volop voor gelobbyd. Ja, de marktwaarde is uitgangspunt. Het gaat dus ook om Marktwaarde voor en na verbouwing etc. De cursieve tekst duidt slechts de mogelijkheid van de varianten aan. F.1 verwijst naar G.2 privaatrechtelijke aspecten in zijn geheel en niet alleen naar het onderdeel over de bijzondere lasten of beperkingen. F.4 verwijst naar I.2.b. Instandhouding van het object houdt in dat er maatregelen nodig zijn om het pand normaal bruikbaar te laten blijven. Er moet dus meer aan de hand zijn dan een cosmetische kwestie. Vanzelfsprekend zijn er situaties waarin het nuttig of noodzakelijk is naast het eigendomsbewijs ook andere documenten te raadplegen. Dat een koopakte extra informatie kan leveren is op zich geen reden om het eigendomsbewijs niet te raadplegen. Indien het praktisch vrijwel onmogelijk is een eigendomsbewijs te raadplegen (en er dus ook geen verwijzing in de splitsingsakte is opgenomen) dan kan raadpleging achterwege blijven. Dit dient wel expliciet met opgaaf van reden in het taxatierapport vermeld te worden. Indien een koopovereenkomst belangrijke informatie bevat, wordt verwacht dat de taxateur deze wel raadpleegt en die informatie in het rapport vermeld. Uiteraard mogen meer percelen toegevoegd worden. De automatiseerder kan hier invulvelden voor aanbieden of automatische verwerking toepassen. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 4 van 11

5 G.2.a. G2.c. G.2. G.2. G.2.b. G.2.b. G.2.b. G.2.b. Is het correct dat bij een recht van erfpacht bij G.2.a. de kadastrale gegevens vermeld worden onder het kopje "Het perceel/perceel met opstallen kadastraal bekend" en vervolgens bij G.2.c. alleen maar ingevuld wordt of er sprake is van een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik of recht van bewoning? Bij de kadastrale gegevens kun je wel de gegevens kwijt en de totale grootte, maar niet dat het om een zoveelste aandeel gaat. Niet van een appartementencomplex maar ook niet van een aandeel in een brandgang of dergelijke. Waar moet een recht van opstal ingevuld worden? Dit komt tegenwoordig ook voor bij woningen die gekocht worden met bijv. "Koop Goedkoop"- regelingen via de woningbouwcorporaties. Verzoek bij appartementen de terminologie te wijzigen Gemeente, Complexaanduiding en Appartementsindex, overeenkomstig de terminologie die gebruikt wordt in splitsingsaktes en eigendomsbewijzen. De plaats KvK, wordt daarmee bedoeld de statutaire vestigingsplaats van de VvE of wordt de plaats van de KvK waar het uittreksel vandaan komt bedoeld? Een appartementsrecht met een hoofdsplitsing en meerdere ondersplitsingen. De woning valt in ondersplitsing A3 en de parkeerplaats en de berging in onderspliting A4. Hoe moet dit ingevoerd worden in het model taxatierapport? Bij het Saldo reservefonds VvE ook een datumveld toegevoegen omdat deze kan afwijken van de datum vermogenspositie. Geeft meer duidelijkheid. De gangbare wijze van invullen is als volgt: Woning op eigen grond: a Woning op erfpacht: a en c Appartement: b Appartement op erfpacht: b en c Strikt naar de letter lijkt een andere invulling juridisch zuiverder: Een recht van erfpacht wordt dan opgenomen onder G.2.c. en niet onder G.2.a. Ook de kadastrale omschrijving wordt daarbij in G.2.c. opgenomen (in het eerste veld). Dit onderdeel wordt heroverwogen bij de volgende versie van het model. Het breukdeel mag toegevoegd worden maar is niet verplicht. Het breukdeel blijkt niet uit het kadaster en het kan onevenredig veel zoekwerk zijn terwijl het voor de financier weinig toegevoegde waarde heeft. Bij kleine VVE s kan het wel relevant zijn als er een onevenredige verdeling is toegepast. Voor een volgende versie van het model wordt dit heroverwogen. Een recht van opstal kan onder G.2.c worden opgenomen. Akkoord. Mag nu al worden aangepast. Wordt meegenomen in volgend model. Achter dit onderdeel mag ook het aandeel in het geheel worden vermeld. Bedoeld is de KvK waar de vereniging geregistreerd staat. Deze informatie is niet meer relevant nu de KvK registratie landelijk is geregeld. Hier kan worden volstaan met het KvK nummer. In de volgende versie van het model zal dit onderdeel vervallen. De volledige kadastrale aanduiding dient opgenomen te worden. De automatiseerder kan daar ruimte voor bieden. Hetzelfde geldt voor een woning die bestaat uit meerdere kadastrale percelen. Akkoord. Wordt meegenomen in volgend model. Mag nu al worden toegevoegd. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 5 van 11

6 G.2.b. G.2.b. G.2.c. G.2.c. H.1. H.1.a. H.1.g. H.2.b. Hoe moet omgegaan worden met een niet ingeschreven VVE? Wat wordt bedoeld met de Vermogenspositie van de VVE. Is dat het eigen vermogen of eigen vermogen plus reservefonds? Of wordt hier bedoeld in termen als voldoende, prima, zorgwekkend, positief, negatief? Waarom wordt de erfverpachter vermeld? Kunnen de kadastrale gegevens bij erfpacht toegevoegd worden? Er is te weinig ruimte voor de omschrijving van de onroerende zaak (zowel woning als appartement) Hier wordt gevraagd naar de definitie conform de fotowijzer. Wordt daarmee bedoeld: Vrijstaande woning (woningtype) of de volledige definitie: Een vrijstaande woning is een eengezinswoning die los staat van (eventuele) aanwezige andere objecten Wat is "gebouwgebonden buitenruimte" en waarom staat hier geen perceeloppervlakte? Hier wordt van de taxateur verwacht dat hij aangeeft of de waarde van het object meer dan 15% afwijkt van soortgelijke objecten in de directe omgeving. Voorheen was dit 25 %. Wat is de reden geweest om hier naar 15% toe te gaan? Invullen: niet ingeschreven Bedoeld is het eigen vermogen op te nemen. Dit is het eigen vermogen zonder het reservefonds. Dit zal regelmatig 00 euro blijken te zijn. Dit onderdeel moet duidelijker kunnen. In de huidige tekst zou hier zowel een bedrag als een goed/voldoende of onvoldoende of prettig/vervelend ingevuld kunnen worden. Wordt strikter omschreven in de volgend versie van het model. Gezien de actuele ontwikkeling van particuliere erfpacht, is het dringend gewenst om de erfverpachter te vermelden, zodat direct duidelijk is of het om particuliere erfpacht gaat. Ook bij erfpacht dienen, onder G.2.c. de kadastrale gegevens opgenomen te worden. Hier is gebruik gemaakt van een open mogelijkheid tot omschrijven in plaats van detailvelden omdat hier verschillende varianten mogelijk zijn. H.1.b. biedt alle ruimte voor een omschrijving. Men mag hier volstaan met het woningtype. Aanvulling met de definitie is toegestaan. Aangezien Woningtype ook onder B. al aan de orde komt is vermelding van alleen de definitie ook toegestaan. Het begrip Gebouw gebonden buitenruimte is afkomstig uit de branchebrede meetinstructie, opgesteld door Waarderingskamer,VNG, NVM, VastgoedPRO en VBO. De perceelsoppervlakte is onderdeel van G % bleek in de praktijk erg ruim te zijn. Er bleek behoefte aan een eerdere signalering en is daarom naar 15% aangepast. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 6 van 11

7 H.2.c. I.2. I.2. I.3 I.3 Hoe om te gaan met omgevings- of planologische informatie (bouwplannen in de directe omgeving) die absoluut de vermelding waard zijn, maar niet direct een waardeveranderend effect hebben? Onderhoudstoestand 'matig' is niet meer opgenomen in het model. Waarom komt dat niet meer voor? De passage Onder dergelijke onderhoudskosten door derden (professionals) is geschrapt. Dit is wel belangrijke info voor de opdrachtgever Wat is de gedachte achter de splitsing in "vernieuwen" en "bouwkundige aanpassingen"? Hoe ga je met verbouwingen om die zowel uit vernieuwen als uit bouwkundige aanpassingen bestaan? Vaak bestaan de werkzaamheden uit een combinatie: een nieuwe open keuken waarbij het verwijderen van een muur tot bouwkundige aanpassingen behoort en het nieuwe keukenblok tot vernieuwen van de bestaande situatie. Dat betekent dus dat de cliënten (en dus hun hypotheekadviseur) voor een zeer gespecificeerd kostenoverzicht moeten zorgen; zelfs de aannemer zal over het algemeen geen offerte opstellen die zo gespecificeerd is. De commissie, waarin zowel taxateursorganisaties als CHF/NVB vertegenwoordigd zijn, heeft gezocht naar een balans tussen een compact rapport (zodat het gelezen wordt door de acceptant), de relevante informatie en een reële inspanning en verantwoordelijkheid voor de taxateur. De genoemde informatie is voor de financier voornamelijk ballast in het rapport waar hij weinig aan heeft. Om die reden is de vraag beperkt tot factoren die substantieel van invloed zijn op de waarde. Als de vraag al met ja beantwoord is kunnen naast de waardebeïnvloedende factoren als extra ook de niet-waardebeïnvloedende factoren aan de toelichting worden toegevoegd. Er is verder geen bezwaar tegen een toelichting/extra informatie indien het antwoord op de vraag H.2.c. nee is. Indeling in categorieën blijft altijd arbitrair. In de praktijk was de functie van matig vooral het niet kwetsen van de opdrachtgever/(toekomstig) eigenaar. De taxateur wordt nu gedwongen tot een uitspraak. Het bekijken van alternatieven zoals het opnemen van een cijferreeks wordt meegenomen in evaluatie van dit model. Deze passage is niet geschrapt maar is verhuisd naar het Normblad omdat het daar meer op zijn plek is. Voor de financier is het van belang of het gaat om bestaande onderdelen of om het vergroten (of verkleinen) van het casco. Als het daadwerkelijk om zowel vernieuwen als uitbreiding gaat dan is een gesplitste weergave de juiste weg. Bij bouwkundige aanpassingen/uitbreidingen wordt vooral gedoeld op zaken die de bruikbare ruimte groter maken zoals een uitbouw, een dakkapel of een vaste trap. In het gegeven voorbeeld ligt onderbrengen van het geheel bij vernieuwen/verbeteren van de bestaande situatie voor de hand. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 7 van 11

8 J. J. J.1.a. J. J.1.b. Wat is, zo vraagt een bank zich af, de motivatie om de onderzoeksplicht van de taxateur te beperken tot de kadastrale recherche. Waarom is de achtergrond van deze maatregel niet door NVB toegelicht? In het taxatierapport is geen artikel meer opgenomen voor (ondergrondse) tanks. Stel dat de taxateur toch over informatie hieromtrent beschikt, waar kan dan vermeld worden dat er een tank aanwezig is en wat daarover bekend is? blijkbaar is de noodzakelijke milieu-informatie bij het kadaster verkrijgbaar, klopt dat? De verplichting tot onderzoek via het bodemloket (bij gemeente of provincie) zien we niet meer terug. Wordt er vanuit gegaan dat de gegevens bij het kadaster op deze onderdelen zijn bijgewerkt? Info omtrent eventueel aanwezige onder- of bovengrondse opslagtanks is niet meer opgenomen in het model. Wordt hiervan nog wel melding gemaakt? Wat zijn de redenen om het onderzoek en de geraadpleegde informatie te beperken? Verontreiniging leidt meestal tot een significant lagere marktwaarde of zelfs dat de opdrachtgever de woning afwijst op basis van deze informatie. Nu lijkt het of alles in het midden wordt gelaten, taxateur dient hier een volledig onderzoek te verrichten en over de volledige informatie te beschikken. Indien gekozen wordt voor antwoord ja, is het dan niet relevant om tevens de naam van de gebruiker/eigenaar te vermelden zodat duidelijk is wie de informatie heeft gegeven? De commissie, waarin zowel taxateursorganisaties als CHF/NVB vertegenwoordigd zijn, heeft gezocht naar een balans tussen een compact en concreet rapport met de meest relevante informatie voor de acceptant en een reële inspanning en verantwoordelijkheid voor de taxateur. Het model is vanuit NVB/CHF ter consultatie langs alle aangesloten banken geweest en geaccordeerd door NVB/CHF Voor specifieke beweegredenen van CHF/NVB dient men zich tot CHF/NVB te wenden. Indien deze informatie niet past onder J.2. b of c dan kan dit onder N. Het is aan een geldverstrekker zelf om te beoordelen wat zij als noodzakelijk beschouwt. Uitgangspunt van de commissie is dat de milieu-informatie die ingrijpend van invloed is op de waarde van het object (ernstige verontreiniging )bij het kadaster beschikbaar is. De relevante informatie wordt geacht uit het kadaster gehaald te kunnen worden. Olietanks zijn op zichzelf voor de financiers vandaag de dag nauwelijks meer een issue. Dat mag vanzelfsprekend worden toegevoegd maar is niet verplicht. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 8 van 11

9 J.1.b. K.1. K.1. K.2. K.2. L.1. Wat is de toegevoegde waarde van een toelichting indien de eigenaar/gebruiker niet is geraadpleegd? Zou het bij thans geheel of gedeeltelijk bewoond door derden niet zo moeten zijn dat bij antwoord ja een nadere toelichting wordt verlangd en bij antwoord nee een verdere toelichting achterwege kan blijven? De volgorde is nu net andersom. Hoe om te gaan met de vraag in eigen gebruik genomen door de aanvrager van de financiering indien het object reeds is bewoond door de opdrachtgever? Moet de vraag dan worden beantwoord of mag deze vervallen? Moet deze vraag niet ook beantwoord worden indien een ander dan de opdrachtgever het object bewoont? Kan er een vrij invulveld komen, zodat de mogelijkheid bestaat er zelf tekst aan toe te voegen? De geboden keuzemogelijkheden zijn hier te beperkt. Denk aan intensief bewoond, verwaarloosd etc. Zou hier niet moeten worden voorgeschreven dat bij de referentiepanden de volgende info wordt vermeld: adres, laatste verkoopdatum en prijs? Er is van uitgegaan dat deze veelal aanwezig is bij de opname. De gevraagde toelichting schept duidelijkheid of deze aanwezig was. Indien de eigenaar/gebruiker niet beschikbaar is, kan de verkopende makelaar geraadpleegd worden en onder c. worden vermeld. Aan de hand van de ervaringen uit de praktijk zal in een volgende versie dit onderdeel heroverwogen worden. Er dient een toelichting gegeven te worden bij ja. De bestaande volgorde is inderdaad niet logisch. Wordt meegenomen in volgende versie van het model. Aanbeveling aan automatiseerders om dit nu alvast aan te passen. (verwisselen ja en nee ) Met ja beantwoorden. In de volgende versie van het model zal gekeken worden of de vraagstelling zuiverder kan zodat er geen misverstand kan bestaan dat ook bij herfinanciering door de eigenaar-bewoner en bij zittende huurders die kopen het antwoord ja moet zijn. Deze vraag is in eerste instantie relevant bij herfinanciering of een kopende huurder. De geldverstrekker wil een beeld hebben hoe de aanvrager zijn pand bewoont. Hoe de vertrekkende bewoner er mee omging is op deze plek niet relevant. (dat hoort onder I.2.) Voor een belegger die een financiering aanvraagt voor een verhuurd pand is dit model eigenlijk niet bedoeld. Aan de andere kant wordt wel onder K.1. gevraagd of er sprake is van een huurovereenkomst. Dit wordt heroverwogen bij de volgende versie van het model. Hier is, onder andere voor de vergelijkbaarheid, gekozen voor drie opties om te dwingen tot een keuze en te voorkomen dat er allerlei creatieve makelaars-omschrijvingen gaan ontstaan. Daarbij leek slordig bewoond een goed samenvattend begrip voor de genoemde omschrijvingen. Het is inderdaad de bedoeling meer informatie te verstrekken dan alleen het adres. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 9 van 11

10 M. M.1.b. Ter stimulering van de markt zijn diverse koopconstructies (verkoop onder voorwaarden, maatschappelijk gebonden eigendom en particulier erfpacht) in de markt. Wij vinden dat deze verkoopvoorwaarden de marktwaarde beïnvloeden maar kunnen dit niet plaatsen onder verkoopbelemmerende bepalingen aangezien het niet belemmerend is voor de verkoop maar wel voor de waarde. Ons advies is om dit apart op te nemen naast verkoopbelemmerende bepalingen ook waardebelemmerende bepalingen op te nemen. Hier wordt een antwoord gevraagd op de vraag of het gebruik van het object conform het bestemmingsplan is. Het antwoord op deze vraag is niet relevant/volledig omdat het bestemmingsplan niet het antwoord geeft of een pand gebruikt mag worden als woning. Een aantal voorbeelden: - een pand is op basis van overgangsrecht een bedrijfsruimte en het feit dat het nieuwe bestemmingsplan nu aangeeft dat het een woning is, betekent nog niet dat het als woning gebruikt mag worden. Hiervoor moet eerst een bestemmingswijziging aangevraagd worden bij de gemeente. - een pand heeft volgens het bestemmingsplan de bestemming woning, maar er is ooit op basis van een artikel 17 of 19 procedure toestemming verkregen voor een andere bestemming: ook nu zegt het bestemmingsplan dus niets over het toegestane gebruik. Bovendien zijn er diverse gebieden waar geen bestemmingsplan van toepassing is (onder de vorige WRO was hiertoe binnen de bebouwde kom namelijk geen verplichting toe.) Bijvoorbeeld in Rotterdam en Schiedam zijn de enige bestemmingsinformatiebronnen die het werkelijke toegestane gebruik vermelden, de zogenaamde pandkaarten bij de gemeente. Waardebelemmerend is een gevolg van gebruiksbelemmerend of verkoopbelemmerend. Het waardeoordeel is aan de taxateur de gebruiks- of verkoopbepalingen zijn feitelijk. De genoemde voorbeelden liggen op privaatrechtelijk terrein. Dit onderdeel gaat over publiekrechtelijke aspecten. In dergelijke gevallen is een toelichting bij ja gewenst zo niet noodzakelijk. Wordt meegenomen in volgende versie van het model. Aanbeveling aan automatiseerders om dit nu alvast aan te passen. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 10 van 11

11 M.2. O. Normblad Waarom zijn de gebruiksbelemmerende en de verkoopbelemmerende bepalingen nu separaat vermeld? De bijlage bewijs van eigendom of akte van levering wordt niet als verplicht beschouwd terwijl in G.1. geen onderscheid wordt gemaakt. Er worden minimaal vier foto s gevraagd, wij vinden dat er minimaal zes foto s genomen moet worden, aangezien voor het interieur maar één foto wordt gereserveerd en dat is te weinig. Wij pleiten voor minimaal twee á drie foto s van het interieur. Daarnaast is het ook van belang om een foto van de zijkant van de woning te hebben. Volgens ons zijn er géén beperkingen zoals kosten en of tijdsdruk in het digitale tijdperk om minimaal zes foto s te eisen. Het zijn wezenlijk verschillende bepalingen met een verschillende invloed. Door afzonderlijke vermelding wordt de transparantie vergroot. Hier is een onderscheid gemaakt tussen raadplegen en bijvoegen. Alles overziend is de commissie tot de conclusie gekomen dat vier foto s in de meeste gevallen een prima beeld kunnen geven. Indien het voor een goed beeld noodzakelijk is meer foto s te maken dan behoort dat uiteraard tot de mogelijkheden. Een foto van de zijkant is in veel gevallen niet mogelijk. Bij evaluatie van het modelrapport zal hier extra aandacht voor zijn. Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari versie 07 februari Pagina 11 van 11

object: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie G. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door:

object: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie G. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie A. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door: Sectie B. OBJECT Woningtype: vrijstaand / 2-1 kap / geschakelde 2-1 kap / geschakeld / halfvrijstaand / tussen-

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte januari 2011 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME. Datum opdracht : Naam opdrachtgever : Adres opdrachtgever :

ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME. Datum opdracht : Naam opdrachtgever : Adres opdrachtgever : TAXATIERAPPORT financiering woonruimte model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte november 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van het verkijgen van (hypothecaire) financiering Maximaal te behalen punten: 1

Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van het verkijgen van (hypothecaire) financiering Maximaal te behalen punten: 1 Examen: Praktijktoets Wonen versie 2017 Toetsnummer: 75-00 Agglomeratie: Wonen Examen datum: 10 oktober 2016 A. Opdracht/opname Maximaal te behalen punten: 0 (nog te verdelen punten 0) 1 Maximaal te behalen

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 5 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Vraag: 1 Omschrijving: Maximaal te behalen punten: 5

Vraag: 1 Omschrijving: Maximaal te behalen punten: 5 Examen: Praktijktoets Wonen versie 2017 Toetsnummer: 75-00 Agglomeratie: Wonen Examen datum: 10 oktober 2016 A. Opdracht/opname Maximaal te behalen punten: 5 (nog te verdelen punten 0) 1 Maximaal te behalen

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 --------------------------------------------------------------------- A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht Naam

Nadere informatie

Taxateurs Unie Toelichting. Model financiering woonruimte 2013. TU_versie_1.1

Taxateurs Unie Toelichting. Model financiering woonruimte 2013. TU_versie_1.1 Taxateurs Unie Toelichting Model financiering woonruimte 2013 TU_versie_1.1 Deze toelichting is bedoeld als handvat voor het invullen van het taxatierapport Model Financiering woonruimte 2013. Binnen de

Nadere informatie

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA BREDA Referentie aanvrager: BIJN3926897 Rapportnummer: W4089VP8743_4 Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.taxatievergelijk.nl)

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2013 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte januari 2013 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari

Nadere informatie

taxatierapport Straat 250 Enschede Object: Straat 250 te Enschede Datum: 12 mei 2004 Naam Taxateur: Paraaf:

taxatierapport Straat 250 Enschede Object: Straat 250 te Enschede Datum: 12 mei 2004 Naam Taxateur: Paraaf: taxatierapport Straat 250 Enschede Taxatierapport Financiering woonruimte Model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht: 8 mei 2004 Naam opdrachtgever:

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte. MODEL januari 2013

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte. MODEL januari 2013 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2013 Wijzigingen t.o.v. model januari 2011 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte januari 2013 TAXATIERAPPORT

Nadere informatie

Taxateurs Unie Toelichting. Model Bijzonder Beheer woonruimte Versie 1.1. TU_versie_1.0

Taxateurs Unie Toelichting. Model Bijzonder Beheer woonruimte Versie 1.1. TU_versie_1.0 Taxateurs Unie Toelichting Model Bijzonder Beheer woonruimte Versie 1.1 TU_versie_1.0 Deze toelichting is bedoeld als handvat voor het invullen van het taxatierapport Model Bijzonder Beheer woonruimte

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Versie:

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Advies brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten

Advies brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten Advies brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten Op 17 november 2009 heeft Karel Schifer aan de voorziters van de

Nadere informatie

ALGEMEEN. Het object is per waardepeildatum getaxeerd op: - Marktwaarde : 125.000,00 zegge: EENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO. opdrachtgevers.

ALGEMEEN. Het object is per waardepeildatum getaxeerd op: - Marktwaarde : 125.000,00 zegge: EENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO. opdrachtgevers. TAXATIERAPPORT A. OPDRACHT/OPNAME ALGEMEEN Waardepeildatum : 19 september 2014 Naam opdrachtgever(s) : Stichting Destion Adres opdrachtgever : Siebengewaldseweg 24 5854 PC Bergen L Opdracht namens opdrachtgever

Nadere informatie

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0, naast enkele tekstuele aanpassingen en verduielijking.

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0, naast enkele tekstuele aanpassingen en verduielijking. Wijzigingen t.o.v. versie 1.0, naast enkele tekstuele aanpassingen en verduielijking. G.2.a. Het perceel/perceel met opstal(len), kadastraal bekend als: Indien er sprake is van: een grondgebonden object;

Nadere informatie

Lid van /aangesloten bij :... Naam kantoor :... Adres kantoor :... Datum opname en inspectie :... -... 201..

Lid van /aangesloten bij :... Naam kantoor :... Adres kantoor :... Datum opname en inspectie :... -... 201.. TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: 1.0. Dit rapport is geregistreerd bij onder nummer: Referentie: ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME Waardepeildatum :... -... - 201..

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie.

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Beklaagde heeft in het kader van de financiering en verkrijging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een koper

Nadere informatie

Invulinstructie Taxatierapport financiering woonruimte model 2013

Invulinstructie Taxatierapport financiering woonruimte model 2013 Wijziging versie 2.1 naar 2.2 Wijziging in het toevoegen van de eigen referentieobjecten Wijziging wijze van commentaar modelwaarde Wijziging in eigenschappen en vereisten van de foto s Naast de in de

Nadere informatie

: Koeze Makelaars & Taxateurs b.v.. Adres opdrachtnemer : Laan van Meerdervoort 1362, 2555 CH, Den Haag. De taxatie is uitgevoerd door. : E. Koeze.

: Koeze Makelaars & Taxateurs b.v.. Adres opdrachtnemer : Laan van Meerdervoort 1362, 2555 CH, Den Haag. De taxatie is uitgevoerd door. : E. Koeze. TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO ---------------------------------------------------------------------- ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME Datum

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 25 september 2017 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart

Nadere informatie

Invulinstructie Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

Invulinstructie Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) A. Opdracht / opname A. Waardepeildatum: Deze datum wordt geautomatiseerd weergegeven (in een aantal taxatiesoftwarepakketten). Indien de taxateur hiervan af wil wijken, dient er bij N. nadere mededelingen

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant

Taxatie-instructie Koopgarant Taxatie-instructie Koopgarant 1 oktober 2016 1. Inleiding Deze taxatie-instructie is met name afgestemd op de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijktoets Wonen versie 1.2 (juli 2013) 1 Opzet van de praktijktoets Elke kandidaat krijgt een praktijktoets

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

: Koeze Makelaars & Taxateurs b.v.. Adres opdrachtnemer : Laan van Meerdervoort 1362, 2555 CH, Den Haag. De taxatie is uitgevoerd door. : E. Koeze.

: Koeze Makelaars & Taxateurs b.v.. Adres opdrachtnemer : Laan van Meerdervoort 1362, 2555 CH, Den Haag. De taxatie is uitgevoerd door. : E. Koeze. TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO ---------------------------------------------------------------------- ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME Datum

Nadere informatie

ALGEMEEN. Woningtype :... Bijzonder woningtype :... Adres :... Postcode, Plaats :...

ALGEMEEN. Woningtype :... Bijzonder woningtype :... Adres :... Postcode, Plaats :... Bij dit taxatierapport behoort TAXATIERAPPORT het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte financiering woonruimte, Versie: april 2016 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar versie

Nadere informatie

Versie d.d. 01-11-2010

Versie d.d. 01-11-2010 Advies van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten en de controle erop, ten behoeve van financieringen

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte complex

TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte complex TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte complex Versie: april 2016 ------------------------------------------------------------------------- Dit rapport is geregistreerd bij onder

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. met referentie aanvrager: Uitgebracht op: 29 januari 2014. Orteliuslaan 850 3528 BB UTRECHT De heer M.C.A.H.

TAXATIERAPPORT. met referentie aanvrager: Uitgebracht op: 29 januari 2014. Orteliuslaan 850 3528 BB UTRECHT De heer M.C.A.H. TAXATIERAPPORT Rapportnummer: met referentie aanvrager: W2431XM15_1 Testrapport Uitgebracht op: 29 januari 2014 Uitgebracht door: Taxateur: De Plaatselijke Makelaar Orteliuslaan 850 3528 BB UTRECHT De

Nadere informatie

Normen voor taxateurs en taxatierapporten en de controle erop ten behoeve van financieringen met NHG-garantie

Normen voor taxateurs en taxatierapporten en de controle erop ten behoeve van financieringen met NHG-garantie Advies van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten en de controle erop, ten behoeve van financieringen

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte

TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: april 2016 ------------------------------------------------------------------------- Dit rapport is geregistreerd bij onder

Nadere informatie

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN De komst van de EVS en de introductie van de nieuwe taxatiemodellen vragen om aandacht voor het gebruik van de begrippen marktwaarde en marktwaarde met bijzondere

Nadere informatie

Zaaknummer: 15-033 Datum: 10 februari 2016. Uitspraak. in de zaak van: X wonende te O., Klager. tegen:

Zaaknummer: 15-033 Datum: 10 februari 2016. Uitspraak. in de zaak van: X wonende te O., Klager. tegen: Zaaknummer: 15-033 Datum: Uitspraak in de zaak van: X wonende te O., Klager tegen: Y handelend onder de naam: R, gevestigd te L., Beklaagde, hierna ook: de Taxateur - 2-1. Ingekomen stukken en verloop

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. adres 00 te Plaatsnaam. Uitgebracht op: 04-08-2009. Junohof 14 1829 DB ALKMAAR. Telefoonnummer: 06-21543003

TAXATIERAPPORT. adres 00 te Plaatsnaam. Uitgebracht op: 04-08-2009. Junohof 14 1829 DB ALKMAAR. Telefoonnummer: 06-21543003 TAXATIERAPPORT adres 00 te Plaatsnaam Uitgebracht op: 04-08-2009 Uitgebracht door: Taxateur: Atlas Taxaties Junohof 14 1829 DB ALKMAAR N.J. Gerssen Telefoonnummer: 06-21543003 TAXATIERAPPORT financiering

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: 1.1. Dit rapport is geregistreerd bij <naam validatie instituut> onder nummer: Referentie:

TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: 1.1. Dit rapport is geregistreerd bij <naam validatie instituut> onder nummer: Referentie: TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: 1.1. Dit rapport is geregistreerd bij onder nummer: Referentie: A. OPDRACHT/OPNAME ALGEMEEN Bij dit taxatierapport behoort

Nadere informatie

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning.

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning. TAXATIERAPPORT OPDRACHTGEVER Naam Adres Postcode en plaats Telefoon E-mail TAXATEUR Naam Iman Verhelst Registraties Vastgoedcert RMT V668886248 NRVT RT 521380868 Naam kantoor De Koopmakelaar Adres kantoor

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Meesterhof 9 4871 MA ETTEN-LEUR. Uitgebracht op: 31 oktober 2012. Oude Bredaseweg 58 4872 AG ETTEN-LEUR

TAXATIERAPPORT. Meesterhof 9 4871 MA ETTEN-LEUR. Uitgebracht op: 31 oktober 2012. Oude Bredaseweg 58 4872 AG ETTEN-LEUR TAXATIERAPPORT Meesterhof 9 4871 MA ETTEN-LEUR Rapportnummer: W4871MA9_1 Uitgebracht op: 31 oktober 2012 Uitgebracht door: Taxateur: Zegers Makelaardij o.g. Oude Bredaseweg 58 4872 AG ETTEN-LEUR De heer

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

ALGEMEEN. : 46 tussenwoningen en 16 hoekwoningen

ALGEMEEN. : 46 tussenwoningen en 16 hoekwoningen TAXATIERAPPORT A. OPDRACHT/OPNAME ALGEMEEN Waardepeildatum : 4 juni 2013 Naam opdrachtgever(s) : gemeente Wageningen Adres opdrachtgever : Postbus 1 6700 AA Wageningen Opdracht namens opdrachtgever verstrekt

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

B verbonden aan [makelaarskantoor Y] kantoorhoudende te G., beklaagde,

B verbonden aan [makelaarskantoor Y] kantoorhoudende te G., beklaagde, Taxatie. Echtscheiding. Boedeltaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Beklaagde heeft op verzoek van klaagsters ex-echtgenoot, in het kader van de echtscheiding de voormalige echtelijke woning getaxeerd. Klaagster

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil. 12-60 RvT Rotterdam De Raad van Toezicht Rotterdam Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil. Beklaagde heeft i.v.m. een hypotheekaanvraag een woning getaxeerd. Een bank,

Nadere informatie

Taxateurs Unie Toelichting. Model Transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1. TU_versie_1.0

Taxateurs Unie Toelichting. Model Transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1. TU_versie_1.0 Taxateurs Unie Toelichting Model Transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1 TU_versie_1.0 Deze toelichting is bedoeld als handvat voor het invullen van het taxatierapport

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte individueel

TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte individueel TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte individueel Versie: april 2016 ------------------------------------------------------------------------- Dit rapport is geregistreerd bij

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Rapporttype: Model Financiering Woonruimte 2013 Uitgebracht op: 30 december 2015

Rapporttype: Model Financiering Woonruimte 2013 Uitgebracht op: 30 december 2015 #1 TAXATIERAPPORT Kruitmolen 1 A 3995 ES Houten Rapportnummer: W3995ES1A_1 Rapporttype: Model Financiering Woonruimte 2013 Uitgebracht op: 30 december 2015 Uitgebracht door: Taxateur: NWWI testkantoor

Nadere informatie

Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1

Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1 TAXATIERAPPORT Conradstraat 1 1505 KA Zaandam Rapportnummer: Rapporttype: I1505KA1_2 Uitgebracht op: 8 december 2014 Uitgebracht door: Taxateur: Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever)

Nadere informatie

Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1

Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1 TAXATIERAPPORT Klimopzoom 105 2353 RH Leiderdorp Rapportnummer: Rapporttype: I2353RH105_2 Uitgebracht op: 21 mei 2015 Uitgebracht door: Taxateur: Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele

Nadere informatie

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. Domein Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

Nadere informatie

Bodegraafsestraatweg 1-207, 2805 GK, Gouda

Bodegraafsestraatweg 1-207, 2805 GK, Gouda Bodegraafsestraatweg 1-207, 2805 GK, Gouda Vraagprijs 125.000,00 kosten koper Mooie HOEKmaisonnette appartement met achter uitzicht op de tennisbaan en de zijkant weids uitzicht, gelegen op de 1e en 2e

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

OBJECT-INFORMATIE DIRK SCHAFERSTRAAT 27 AMSTERDAM VOORAANZICHT

OBJECT-INFORMATIE DIRK SCHAFERSTRAAT 27 AMSTERDAM VOORAANZICHT OBJECT-INFORMATIE DIRK SCHAFERSTRAAT 27 AMSTERDAM VOORAANZICHT ALGEMENE OBJECT-INFORMATIE DIRK SCHAFERSTRAAT 27 AMSTERDAM ALGEMEEN Op een perfecte locatie nabij de Zuid As, de Ring A10, het Vu Medisch

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Boedeltaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Klager en zijn ex-vrouw hebben beklaagde gevraagd om i.v.m. boedelscheiding hun woning te taxeren. Klager meent dat beklaagde als redelijk handelend taxateur

Nadere informatie

Stoofsteeg 14 - Gouda

Stoofsteeg 14 - Gouda Huurprijs 750,-- p.m. Kenmerken Huurprijs : 750,-- p.m. Soort : Eengezinswoning Type : Tussenwoning Aantal kamers : 3 Inhoud : 240 m 3 Perceeloppervlakte : 54 m 2 Woonoppervlakte : 70 m 2 Soort bouw :

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING 1. Waarom is er geen Koopinstrument voor alle woningen die te koop staan? De koopregeling is een proef. Deze proef geldt voor huizen van eigenaarbewoners en biedt

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Print dit formulier uit, vul

Nadere informatie

Geervliet 5, Amsterdam

Geervliet 5, Amsterdam Adres : Geervliet 5, Amsterdam Wijk : Buitenveldert Perceeloppervlakte : 0 M² Woonoppervlakte : ca. 75 M² Kamers : 3 Bouwjaar : Omstreeks 1985 Inhoud van de woning : ca. 230 M³ Vraagprijs 248.000.- k.k.

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport:

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport: WONINGRAPPORT Adres: Datum aanmaak rapport: juni 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Kadastrale informatie 1.1. Situatiekaart 1.2. Kadastraal bericht object 1.3. Uittreksel kadastrale kaart 2. Gegevens woning

Nadere informatie

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde.

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde. RAAD VAN TOEZICHT s GRAVENHAGE Niet voldoen aan wens van opdrachtgever: verkoop van appartementen apart én als geheel. Zorgdragen voor vertrek huurder. Beweerdelijke druk op verkoper om accoord te gaan

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april 2014 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar een gemeentelijk

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort 11 juni 2014 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties bij de Taxatie-instructie Koopcomfort. Van deze

Nadere informatie

Nieuwendijk 3 te Rumpt

Nieuwendijk 3 te Rumpt Nieuwendijk 3 te Rumpt Vraagprijs 1.300.000,-- k.k. VG Makelaardij Roodseweg 11A 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 / 06-23401100 Kenmerken & Locatie Objectomschrijving: Op prachtige landelijke locatie

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Net voordat de woonboerderij van klager op verzoek van de bank geveild zou worden, werd alsnog een bod van EUR 400.000,-- ontvangen. Het pand is vervolgens in opdracht

Nadere informatie

Rondeel 96, Amsterdam

Rondeel 96, Amsterdam Adres : Rondeel 96, Amsterdam Wijk : Buitenveldert Perceeloppervlakte : 0 M² Woonoppervlakte : ca. 105 M² Kamers : 3 Bouwjaar : Omstreeks 1989 Inhoud van de woning : ca. 305 M³ Vraagprijs 1.575.-- p.mnd.

Nadere informatie

Bennekom Krommesteeg ong.

Bennekom Krommesteeg ong. Bennekom Krommesteeg ong. Op een geweldige locatie in het buitengebied gelegen BOUWKAVEL Vrijstaand landhuis mogelijk van 660 m³ en 75 m² aan bijgebouwen Bouwkavel met boomgaard Prachtig project met in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bureau Monumenten monumenten@rotterdam.nl Projectgegevens / monument Gegevens over het object waarvoor een aanvraag wordt

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. G heeft in 2011 een gedeelte van een pand gekocht als woon- en atelierruimte. In verband met de financiering is het pand door beklaagde getaxeerd. Beklaagde stelde de marktwaarde

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K. Brusselsestraat 84-84A MAASTRICHT TE KOOP Karakteristiek beleggingsobject in deels verhuurde staat, bestaande uit ca. 2.900 m² BVO en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. Diverse mogelijkheden tot herontwikkeling

Nadere informatie

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k.

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor Van Gellicum Vastgoed b.v. Roodseweg 11 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 Kenmerken & Locatie Vraagprijs

Nadere informatie

E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID. 1. Voorwaarden

E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID. 1. Voorwaarden E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Voorwaarden Op deze taxatie zijn IN 'T VELD B.V. - Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten dij d. De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen

Nadere informatie

Taxateurs Unie Toelichting. Model financiering woonruimte TU_versie_1.0

Taxateurs Unie Toelichting. Model financiering woonruimte TU_versie_1.0 Taxateurs Unie Toelichting Model financiering woonruimte 2016 TU_versie_1.0 Deze toelichting is bedoeld als handvat voor het invullen van het taxatierapport Model Financiering woonruimte 2016. Binnen de

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 690.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 690.000,- K.K. Volksplein 34A/34B-35 MAASTRICHT TE KOOP Woon-/winkelobject in volledig verhuurde staat, bestaande uit een supermarkt op de begane grond en 8 studentenkamers. Netto huuropbrengst 65.758,- per jaar. VRAAGPRIJS

Nadere informatie

TE KOOP Dorpsstraat vo Steenstraat 26 c te De Bilt

TE KOOP Dorpsstraat vo Steenstraat 26 c te De Bilt VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Dorpsstraat vo Steenstraat 26 c te De Bilt Praktisch ingedeelde ruime 3-kamer appartement

Nadere informatie

TE KOOP. Looiersgracht 13

TE KOOP. Looiersgracht 13 TE KOOP Maastricht - Jekerkwartier Moderne, volledig gerenoveerde kantoorruimte (VVO 72 m²) met 2 kantoren op begane grond met pantry en toilet en een grote bergruimte in gewelfd souterrain. Vraagprijs

Nadere informatie

Onjuiste taxatiewaarde. Boedeltaxatie. Belangenverstrengeling.

Onjuiste taxatiewaarde. Boedeltaxatie. Belangenverstrengeling. Onjuiste taxatiewaarde. Boedeltaxatie. Belangenverstrengeling. Klager en zijn ex-partner waren eigenaar van een woning. I.v.m. boedelscheiding heeft beklaagde de woning in opdracht van klagers ex-partner

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k.

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar even. Het is een grote

Nadere informatie

executoriale verkoop

executoriale verkoop executoriale verkoop AMBACHTSWEG 13 (3161 GL) RHOON T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Algemeen De volle eigendom omvattende het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Modelwaarden bij woningtaxaties: de voordelen en de risico s Wat vinden de toezichthouders DNB en AFM ervan? Welke banken accepteren modelmatige

Modelwaarden bij woningtaxaties: de voordelen en de risico s Wat vinden de toezichthouders DNB en AFM ervan? Welke banken accepteren modelmatige Modelwaarden bij woningtaxaties: de voordelen en de risico s Wat vinden de toezichthouders DNB en AFM ervan? Welke banken accepteren modelmatige taxaties? Wat zijn de risico s voor de consument? Wat zijn

Nadere informatie

Wijzigingen Eenduidigheid en Laaghangend fruit Reglement Wonen

Wijzigingen Eenduidigheid en Laaghangend fruit Reglement Wonen Wijzigingen 2017 - Eenduidigheid en Laaghangend fruit Titel Preambule (p. 3 1 e alinea) Gelet op de wens te komen tot algemene regels voor de uitvoering van de professionele taxatiedienst ten aanzien van

Nadere informatie