Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002"

Transcriptie

1 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

2 2

3 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2001 MR. A.F.J. BLONDEEL MR. D.J. TEN BOOM MR. R.PH. ELZAS MR. J.A. GIELINK MEVR. J. LAUMEN MR. S.D. LINDENBERGH PROF.DR. A.C. RIJKERS D.A.T. SCHILDERMAN Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) Den Haag 2002

4 Realisatie: Uitgeverij Kerckebosch b.v. Zeist ISBN , Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 4

5 Voorwoord Deze derde grote PIV-publicatie gaat over het thema Letselschade en de Fiscus. Bij de vergoeding van personenschade speelt immers een aantal fiscale aspecten, waarover zowel in de literatuur als in de jurisprudentie niet altijd met eenstemmigheid wordt geoordeeld. Dit schept naar zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij een stuk onzekerheid. Door de introductie van de Wet IB 2001 zijn nieuwe discussiepunten ontstaan, hoewel op andere punten wellicht wat meer helderheid is gekomen. Dit alles was dan ook aanleiding voor de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) dit boek te gaan maken. Wij hebben ervoor gekozen de nadruk te leggen op de relatie letselschade en inkomstenbelasting. Andere typen belastingen en ook de fiscale aspecten van de vergoeding van overlijdensschade komen slechts incidenteel aan de orde. Bij de vergoeding van letselschade gaat het met name om de schadecomponent verlies aan arbeidsvermogen, ook wel verlies aan verdienvermogen genoemd. De visie van het PIV is dat deze schadecomponent in beginsel onbelast is, waarbij het niet zou mogen uitmaken of sprake is van tijdelijke of van blijvende arbeidsongeschiktheid. In dit boek vindt u op verschillende plaatsen steun voor deze stelling. Wél is hierbij van belang met name wanneer het gaat om ondernemers dat in het dossier door zowel de aansprakelijkheidsverzekeraar als het slachtoffer en diens belangenbehartiger! de juiste terminologie wordt gehanteerd. Ook daar gaat het boek nader op in, zodat ook de praktische kant van het gekozen thema ruim aan bod komt. Tevens moet worden bedacht dat sommige termen voor de civilist een andere betekenis kunnen hebben dan voor de fiscalist. De term periodieke uitkering is hiervan een goed voorbeeld. Vandaar dat in dit boek ook een begrippenlijst is opgenomen. Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en een groot aantal bijlagen. In het eerste hoofdstuk geeft mr. S.D. Lindenbergh, universitair hoofddocent burgerlijk recht RUL, een inleidend overzicht van een aantal civielrechtelijke aspecten dat bij het algemene thema van het boek aan de orde komt, bijvoorbeeld de verschillende soorten schade. In hoofdstuk 2 werkt mr. R.Ph. Elzas, Dirkzwager Advocaten & Notarissen, dit verder uit en gaat in op praktische thema s als begrotingsmethode en rekenrente. Hoofdstuk 3 auteur mr. A.F.J. Blondeel, AMEV Personenschade behandelt de praktische aspecten van de afwikkeling van letselschade in relatie tot de fiscus, zoals de inrichting van dossiers en een model voor de tekst van een belastinggarantie. In hoofdstuk 4 gaat mr. D.J. ten Boom, Abz Branche Initiatieven, in op rekenmodellen inzake de begroting van personenschade, waarbij ook kapitalisatie en looptijd aan de orde komen. Mevrouw J. Laumen, Valau Rekenkundig Advies, borduurt hierop 5

6 VOORWOORD voort in hoofdstuk 5 met een uitgebreid overzicht van de aspecten die spelen bij de berekening van verlies van arbeidsvermogen. In de twee slothoofdstukken komt het fiscale recht aan de orde. In hoofdstuk 6 schetst prof.dr. A.C. Rijkers, hoogleraar belastingrecht UVT, de hoofdlijnen van het fiscale recht in het kader van het gekozen thema, waaronder de bronnentheorie, een aantal belangrijke arresten en de Wet IB Tenslotte behandelen mr. J.A. Gielink en D.A.T. Schilderman, beiden werkzaam bij Loyens & Loeff, in hoofdstuk 7 de fiscale kant van de begroting van letselschade, waarin een ruim overzicht wordt gegeven van de jurisprudentie op dat punt. Na deze zeven hoofdstukken vindt u een uitgebreid aantal bijlagen met de belangrijkste wetsartikelen, een aantal rechterlijke uitspraken en enige artikelen uit de vakliteratuur. In het algemeen betreft het stukken waar in de hoofdstukken naar wordt verwezen. Naast het zijn van een naslagwerk, beoogt dit boek uitdrukkelijk een praktische handleiding te zijn van de fiscale aspecten voor de vergoeding van letselschade. Ik dank alle auteurs voor hun mooie bijdragen en de interessante discussies die wij tijdens de redactievergaderingen mochten hebben; ook daar was wel eens sprake van verschillende inzichten. Gezien ieders achtergrond en ervaringen binnen het thema van dit boek, was dit echter ook wel te verwachten. Uiteindelijk is een fraai product afgeleverd. Tevens dank ik mr. Monique Volker en Jenny M. Polman voor hun redactionele ondersteuning. Het zou mooi zijn, als mede door dit boek de toekomstige procedures over belastbaarheid dan wel niet belastbaarheid van welke schadecomponent dan ook tot een minimum beperkt zouden blijven! Den Haag, augustus 2002 F. Theo Kremer, directeur PIV 6

7 Inhoudsopgave Voorwoord Begrippenlijst 1 Vergoeding van personenschade MR. S.D. LINDENBERGH 1.1 Inleiding 1.2 Het stelsel van het civiele aansprakelijkheidsrecht Aansprakelijkheid Schadevergoeding Concreet geleden schade 1.3 Soorten schade bij personenschade Vermogensschade en ander nadeel Vermogensschade Ander nadeel 1.4 Wanneer ontstaat het recht op schadevergoeding? Algemeen Verlies van arbeidsvermogen Vergoeding van immateriële schade 1.5 De verplichting om de schade te beperken Grondslag en betekenis Enige uitwerking 1.6 Besluit 2 De civiele kant van de fiscale component MR. R.PH. ELZAS 2.1 Inleiding 2.2 Fiscale schade? 2.3 Regres 2.4 Schadevergoedingsgerechtigden 2.5 Zwarte inkomsten 2.6 Soorten schade Tijdstip schade Duurschade 2.7 Begrotingsmethode 2.8 Rekenrente 2.9 Varia 2.10 Conclusie 3 Praktische aspecten MR. A.F.J. BLONDEEL 3.1 Belastinggarantie Inleiding Inhoud

8 INHOUD 3.2 Inrichting dossiers Algemeen Dossieradviezen Geen inkomensgarantie 3.3 Onderhandelen met de inspecteur 3.4 Invoering belastingstelsel IB 2001 en de letselschaderegelingspraktijk Algemeen Box 3, Vermogensrendementheffing over uitgekeerde schade Box 3 en belaste vermogensaanspraken Wettelijke rente Individualiserend effect van de invoering van de wet IB Suggestie redactie Belastinggarantie IB Rekenmodellen MR. D.J. TEN BOOM 4.1 Inleiding 4.2 Systematiek Letselschade Overlijdensschade Kapitalisatie Looptijd en leeftijd 4.3 Berekening fiscale component : Oort Vanaf 2001: Vermeend Kinderen 4.4 Impact Wet IB Bruto/netto Tarieven Eigen woning Auto van de zaak Heffingskortingen Brutering overhevelingstoeslag Totaal effect bruto/netto Fiscale component Rente- en vermogensvrijstelling Rendement en marginaal tarief Totaal effect fiscale component 4.5 Conclusie 5. Aspecten berekening verlies van arbeidsvermogen MEVROUW J. LAUMEN 5.1 Inleiding 5.2 Het arbeidsvermogen in de situatie zonder ongeval

9 INHOUD Werknemers Zelfstandigen 5.3 Het arbeidsvermogen na ongeval Werknemers Zelfstandigen 5.4 Van bruto naar netto Het fiscale traject Het consumptieve traject 5.5 Berekening verlies van arbeidsvermogen per jaar 5.6 Kapitalisatie 5.7 Belastingschade c.q. fiscale component 5.8 Rente en inflatie versus rekenrente 5.9 Rekenkundige 5.10 Lijst van te verzamelen gegevens ten behoeve van een berekening 5.11 Opbouw van een rekendossier 5.12 Varia 6 Hoofdlijnen fiscale behandeling van vergoedingen voor letselschade PROF.DR. A.C. RIJKERS 6.1 Fiscaalrechtelijke inleiding en begripsomschrijvingen Oorsprong van de bronnentheorie 6.2 Hoofdpunten van het nieuwe belastingstelsel 6.3 Componenten en kwalificatie schadevergoeding Terminologie en belastinggarantie 6.4 Jurisprudentie Wet IB Kernarrest BNB 1984/ Rechtspositionele aspecten Periodieke uitkeringen Conditio sine qua non irrelevant Waarderingsmaatstaven Schadevergoeding van derden 6.5 Ondernemers Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Grijs gebied Illustratieve uitspraken 6.6 Resumé 6.7 Schadevergoedingen onder Wet IB Begroting van letselschade; de fiscale kant MR. J.A. GIELINK EN D.A.T. SCHILDERMAN 7.1 Inleiding 7.2 Privé-sfeer versus ondernemingssfeer Winst uit onderneming Causaliteit

10 INHOUD Finaliteit Milieu Privé-sfeer Loon uit dienstbetrekking Niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten 7.3 Vervanging van inkomsten Inleiding Vervanging van inkomsten Bijzondere omstandigheden 7.4 Stand van zaken in de jurisprudentie inzake de fiscale behandeling van letselschade 7.5 Tijdelijke invaliditeit versus permanente invaliditeit 7.6 Elementen van een schadevergoeding Inleiding Vergoeding voor (im)materiële schade Verlies van arbeidsvermogen Te derven levensvreugde c.q. smartengeld Belastingschade 7.7 Belastingheffing in Box 3 onder Wet IB Gevolgen voor de te hanteren rekenrente Belastbaarheid van de component wettelijke rente Heffingsvrijstellingen wanneer gelaedeerde een partner heeft Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Relevante wetsartikelen Wet IB 1964, artikel 4 Wet IB 1964, artikel 21 Wet IB 1964, artikel 30 Wet IB 1964, artikel 31 Wet LB 1964, artikel 3 Wet LB 1964, artikel 10 Wet IB 2001, artikel 2.14 Wet IB 2001, artikel 2.18 Wet IB 2001, artikel 3.1 Wet IB 2001, artikel 3.2 Wet IB 2001, artikel 3.28 Wet IB 2001, artikel 3.81 Wet IB 2001, artikel 3.82 Wet IB 2001, artikel 3.90 Wet IB 2001, artikel Relevante jurisprudentie Hoge Raad, 5 juni 1963 Hoge Raad, 23 februari

11 INHOUD Bijlage 3 Hoge Raad, 4 april 1979 Hoge Raad, 29 juni 1983 Hoge Raad, 24 juni 1987 Hoge Raad, 3 november 1993 Hoge Raad, 1 november 2000 Hoge Raad, 21 februari 2001 Hof Amsterdam, 20 januari 1999 Hof Arnhem, 1 augustus 1989 Hof Arnhem, 7 februari 1992 Hof s-gravenhage, 21 november 1966 Hof s-gravenhage, 11 juni 1993 Hof s-gravenhage, 31 januari 1996 Hof s-gravenhage, 22 maart 1996 Hof s-gravenhage, 4 juli 2001 Hof s-hertogenbosch, 9 juli 1986 Hof s-hertogenbosch, 3 augustus 2001 Hof Leeuwarden, 22 december 1976 Hof Leeuwarden, 23 december 1977 Hof Leeuwarden, 27 oktober 1978 Hof Leeuwarden, 12 januari 1996 Rechtbank Amsterdam, 15 maart 2000 Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2000 Rechtbank Utrecht, 21 maart 1990 Brief Staatssecretaris van Financiën, 8 maart 1999 Relevante literatuur P.J.M. Bongaarts, De fiscale behandeling van eenmalige of periodieke schadevergoeding wegens verlies van arbeidsvermogen na wetswijziging met ingang van 1984, VR 1987 R.Ph. Elzas, Personenschade en fiscus, Vrb 1997 C. Visser, Wetsvoorstel belastingherziening 2001, PIV-Bulletin 1999/08 J. Rensema, Het nieuwe belastingrecht en de letselschade, TVP 2000/04 H.C. Voers, De niet-belastbaarheid van een schade-uitkering wegens verlies van arbeidsvermogen, PIV-Bulletin 2000/01 R.M.T.J. van Dort, Schadevergoeding en fiscaliteit, VR 2001 J. Streefkerk, Reactie op Van Dort Schadevergoeding en fiscaliteit, VR 2001 J. Laumen en P. Heinen, Twee aspecten van berekeningen in de letselschade, L&S 2001/01 E.S. Groot, Reactie op de bijdrage van mevrouw J. Laumen, L&S 2001/01 R.M.T.J. van Dort en J. Rensema, Schadevergoeding, Fiscale monografieën

12 Begrippenlijst Arbeidsongeschiktheid: Het niet in staat zijn een beroep uit te oefenen. Belastinggarantie: Verklaring, waarin de aansprakelijke partij of zijn WA-verzekeraar, de onbelastbaarheid van de door hem gedane uitkering wegens verlies van arbeidsvermogen garandeert. De gelaedeerde wordt hierdoor gevrijwaard tegen eventuele fiscale heffingen en heffingen terzake van sociale premies over de door hem ontvangen schadevergoeding. Bovenbronnelijk (buitenbronnelijk): Niet aan een belastbare bron van inkomsten toe te rekenen. Indien een vergoeding niet aan een concrete bron is toe te rekenen, is deze vergoeding niet belastbaar. Bronnentheorie (bronnenstelsel): Theorie die ervan uit gaat dat voordelen alleen belast zijn, indien zij ontsproten zijn aan een concrete bron van inkomen, zoals bijvoorbeeld een dienstbetrekking. Het bronnenstelsel vormt de grondslag van de inkomstenbelasting. Causaliteit (in fiscale zin): De fiscalist verstaat onder causaliteit: het verband tussen activiteiten enerzijds en de fiscale gevolgen anderzijds. Voorbeeld: bij de beoordeling van het begrip winst wordt gekeken of uit een ondernemingsactiviteit een voordeel voortvloeit. Civiel plafond: Het voor regres in aanmerking komend bedrag, dat de gelaedeerde zelf had kunnen vorderen, de sociale uitkering weggedacht. Consumptief inkomen (besteedbaar inkomen): Het privé-inkomen na aftrek van inkomstenbelasting en premieheffing, welk netto bedrag de basis vormt van de schadebegroting. Contante waarde: De uitkomst van de vermenigvuldiging van de jaarschade met de vermenigvuldigingsfactor (zie rekenrente). Finaliteit (in fiscale zin): De fiscalist bekijkt met welke bedoeling bepaalde handelingen worden verricht. Niet de oorzaak, maar het doel van de handelingen is beslissend. 12

13 BEGRIPPENLIJST Fiscale component: Een bedrag ter dekking van de toekomstige belastingheffing over een schadevergoeding in de vorm van een som ineens. Immateriële schade: Schade in de vorm van pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Kapitaliseren: Het berekenen van de contante waarde. Letselschade: Schade als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel, waarvoor een derde aansprakelijk is. Materiële schade: Vermogensschade als gevolg van zaaksbeschadiging. Milieu (in fiscale zin): De fiscalist kijkt voor de bepaling van de belastbaarheid niet alleen naar causaliteit en finaliteit, maar ook naar het milieu. Hierbij is beslissend of een bepaald voor- of nadeel in de persoonlijke sfeer of in de ondernemingssfeer ligt. Periodieke uitkering (in civielrechtelijke zin): Een uitkering, bestaande uit gedurende veelal een vaste looptijd periodiek uit te keren bedragen, waarvan de begroting bij voorbaat geschiedt na afweging van goede en kwade kansen. Periodieke uitkering (in fiscaalrechtelijke zin): Een uitkering die van tijd tot tijd wordt betaald, zodat een zekere regelmaat aanwezig is, zonder dat vereist is, dat de periodes of de uitkeringen gelijk zijn en waarbij onzekerheid over het totale bedrag van de uitkering wezenlijk is. Personenschade: Iedere vorm van schade door de aantasting van een persoon, waarvoor een derde aansprakelijk is. Te onderscheiden zijn letselschade en overlijdensschade. Rekenrente: De vermenigvuldigingsfactor die gebruikt wordt bij het contant maken van een toekomstige schade. In de rekenrente zijn het rendement, dat met de bij voorbaat ontvangen vergoeding gerealiseerd kan worden, de inflatie en eventueel de fiscale component verdisconteerd. Voorbeeld: looptijd 13 jaar, rendement 6% verminderd met inflatie 3% geeft een kapitalisatierente 3 en levert op een vermenigvuldigingsfactor

14 BEGRIPPENLIJST Overlijdensschade: Schade geleden door nabestaanden, als gevolg van het overlijden door een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is. Verlies van arbeidsvermogen: Verlies van arbeidskracht: Verlies van arbeidscapaciteit: Verlies van verdienvermogen: Verlies van verdiencapaciteit: Het verminderen of het wegvallen van de arbeidskracht, waarmee iemand zich een inkomen kan verwerven. Een schadevergoeding wegens verlies van arbeidsvermogen compenseert de verloren gegane bron en niet de inkomsten, die hieruit werden genoten. Vermogensschade: Schade die tot het vermogen is te herleiden en aldus in geld is uit te drukken. 14

15 1 Vergoeding van personenschade MR. S.D. LINDENBERGH UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT, DEPARTEMENT CIVIELRECHTELIJKE VAKKEN, UNIVERSITEIT LEIDEN 15

16 VERGOEDING VAN PERSONENSCHADE 1.1. Inleiding Schade aan het menselijk lichaam kan op uiteenlopende wijzen een aanspraak meebrengen op een geldelijke vergoeding. Een beschouwing over de relevantie van dergelijke aanspraken vanuit fiscaal perspectief vergt allereerst een beeld van de stand van zaken ten aanzien van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel. Daartoe zal in paragraaf 2 beknopt het stelsel van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in kaart worden gebracht. Daarna worden in paragraaf 3 de verschillende schadeposten als gevolg van letsel geïnventariseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 4 ingegaan op het tijdstip van het ontstaan van de schade en van de aanspraak op schadevergoeding. Ten slotte zal in paragraaf 5 de verplichting tot beperking van de schade aan bod komen. De nadruk ligt daarbij op schade aan de gezondheid in de vorm van lichamelijk of geestelijk letsel Het stelsel van het civiele aansprakelijkheidsrecht Aansprakelijkheid Hoewel het als leidraad of imperatief omstreden is, kan in het civiele aansprakelijkheidsrecht nog immer als systematisch vertrekpunt worden uitgegaan van het adagium Ieder draagt zijn eigen schade. 2 De vele andere voorzieningen waaruit de benadeelde kan putten om zijn schade te dekken, doen er immers niet aan af dat de systematiek van het aansprakelijkheidsrecht zich het beste vanuit dit vertrekpunt laat benaderen. Voor wat betreft die andere voorzieningen kan de benadeelde in de eerste plaats zelf hebben gezorgd voor een afwentelingsmogelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van een ziektekostenverzekering of een eigen ongevallenverzekering. Voorts kan de overheid inspringen met behulp van voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid (WAO, bijstand, en dergelijke). In deze gevallen wordt steeds een deel van de schade gedekt zonder dat het civiele aansprakelijkheidsrecht daaraan te pas komt. 3 Op basis van het civiele aansprakelijkheidsrecht bestaat eerst dan een mogelijkheid tot afwenteling van de schade, wanneer daartoe in het aansprakelijkheidsrecht een grondslag kan worden gevonden. Men kan het adagium Ieder draagt zijn eigen schade vanuit het perspectief van het aansprakelijkheidsrecht dan ook aanvullen: tenzij er een grond bestaat om de schade op een ander af te wentelen. Het civiele aansprakelijkheidsrecht bevat daartoe een reeks grondslagen. In zijn algemeenheid zou kunnen worden gesteld dat het aansprakelijkheidsrecht de aanspraken regelt die (rechts)personen rechtens toekomen, daaronder begrepen bijvoorbeeld de aanspraak dat geen schade wordt toegebracht en de aanspraak dat een verbintenis wordt nagekomen. Het aansprakelijkheidsrecht pleegt evenwel doorgaans 1 De problematiek van schade als gevolg van schending van eer en goede naam en van andere persoonlijkheidsrechten blijft hier buiten beschouwing. Zie daarover, alsmede over de fiscale aspecten daarvan S.D. Lindenbergh, Smartengeld (diss. Leiden), Deventer: 1998, p. 103 e.v. en 341 e.v. 2 Zie hierover uitvoerig T. Hartlief, Ieder draagt zijn eigen schade (oratie Leiden), Deventer: Zij het dat de kosten van deze voorzieningen soms via regresrechten kunnen worden verhaald op de veroorzaker, zodat zij langs deze weg het aansprakelijkheidsrecht alsnog binnentreden. 16

17 MR. S.D. LINDENBERGH enger te worden opgevat, in die zin dat dit het ontstaan van aanspraken regelt in de gevallen waarin reeds schade is toegebracht. De meeste regels uit het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht zijn dan ook geformuleerd als verplichtingen tot schadevergoeding. Men denke, als het gaat om schade aan de mens, in de eerste plaats aan de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), aan de kwalitatieve aansprakelijkheden van art BW en aan de verkeersaansprakelijkheid uit art. 185 Wegenverkeerswet. Voorts kan worden gedacht aan aansprakelijkheid wegens tekortkoming in de nakoming van verbintenissen uit overeenkomst (art. 6:74 BW), waarbij in de praktijk vooral aanspraken uit art. 7:446 e.v. BW (geneeskundige behandelingsovereenkomst) en uit art. 7: 658 BW (aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten) van belang zijn. De wetsystematiek gaat hierbij steeds uit van een zij het enigszins ruw en soms kunstmatig onderscheid tussen de vestiging van aansprakelijkheid enerzijds eerst moet er een grondslag zijn voor het recht op schadevergoeding, zoals hiervoor beschreven en de inhoud en omvang van de verplichting tot schadevergoeding anderzijds, waarover nu nader Schadevergoeding Is eenmaal een dergelijke grondslag voor aansprakelijkheid gevonden, dan geldt vervolgens als uitgangspunt dat de benadeelde zoveel mogelijk in de positie moet worden gebracht waarin hij zich zonder de schadetoebrengende gebeurtenis zou hebben bevonden. Dat kan soms daadwerkelijk geschieden met behulp van een verbod of bevel (art. 3:296 BW) of met schadevergoeding in een andere vorm dan in geld (art. 6:103 BW), maar in de praktijk komt het, zeker als het gaat om personenschade in de vorm van letsel, vrijwel steeds aan op een vergoeding in geld. Daartoe wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie zoals die daadwerkelijk is na de schadetoebrengende gebeurtenis en de situatie zoals die zonder de schadetoebrengende gebeurtenis vermoedelijk zou zijn geweest. 4 Dit pleegt te geschieden door de nadelige gevolgen van de normschending in de vorm van schadeposten in kaart te brengen en vervolgens de omvang daarvan te begroten. Aldus geldt, wanneer eenmaal een grondslag voor de vestiging van een verplichting tot schadevergoeding is gevonden, als uitgangspunt dat de schade van de benadeelde volledig moet worden vergoed, anders zou de benadeelde immers niet zoveel mogelijk in de positie worden gebracht waarin hij zonder de schadetoebrengende gebeurtenis zou hebben verkeerd. Wél kent de wet verschillende uitzonderingen op dit beginsel van volledige vergoeding: immateriële schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de wet daarop recht geeft (art. 6:95 BW). De aansprakelijke hoeft in beginsel alleen op te komen voor de gevolgen die redelijkerwijs aan zijn normschending zijn toe te rekenen (art. 6:98 BW) en niet voor gevolgen van eigen schuld van de benadeelde (art. 6:101 BW), schade van derden komt slechts binnen de grenzen van art. 6:107, 107a en 108 BW voor vergoeding in aanmerking. Onder omstandigheden kan de vergoeding door de rechter op billijkheidsgronden worden gematigd (art. 6:109 BW) of door de wetgever aan banden worden gelegd (limite- 4 Zie in deze zin onder meer HR 15 mei 1998, NJ 1998, 624, Vehof/Helvetia. 17

18 VERGOEDING VAN PERSONENSCHADE ring, art. 6:110 BW). Dit alles doet evenwel niets af aan het beginsel dat vergoeding van de volledige schade van de benadeelde het uitgangspunt bepaalt. Uit het voorgaande blijkt voorts dat het begrip (personen)schade zowel een hypothetisch element vergelijking met de hypothetische toestand die er zonder de schadetoebrengende gebeurtenis vermoedelijk zou zijn geweest 5 heeft als een persoonlijk element: de schade wordt steeds bezien in verband met de persoon die haar lijdt. Dat laatste vergt iets meer aandacht Concreet geleden schade De invulling van het begrip schade wordt op de persoon van de benadeelde afgestemd, doordat bij de vaststelling van de schade en de begroting van de omvang daarvan steeds de concrete situatie van dit slachtoffer als uitgangspunt wordt genomen. Dat kan betekenen dat eenzelfde normschending voor de één een veel grotere schade meebrengt dan voor een ander en voor de aansprakelijke partij een dienovereenkomstig grotere vergoedingsplicht. Wie een jeugdige directeur van een florerend bedrijf invalide rijdt, is financieel aanzienlijk slechter af dan degene die een alleenstaande bejaarde dood rijdt. Anders dan in het strafrecht vormt in het civiele aansprakelijkheidsrecht derhalve niet de aard en ernst van de normschending, maar in beginsel slechts de omvang van het in concreto ontstane nadeel de maat voor de sanctie. 6 De betrokken aansprakelijke zal overigens zelden zelf met dit onderscheid worden geconfronteerd, nu zijn aansprakelijkheid in de praktijk in veruit de meeste gevallen door een verzekering zal zijn gedekt. 7 Vanuit het perspectief van de benadeelde kan deze werkwijze echter evenzeer tot verschil in uitkomst leiden. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat niet het lichamelijk letsel zélf rechtens als schade wordt aangemerkt, maar dat het steeds gaat om een inventarisatie van de gevolgen die het letsel voor de getroffen persoon in concreto teweeg heeft gebracht. Het letsel kan aldus worden gezien als de oorzaak van schade, die zich per persoon op zeer uiteenlopende wijzen kan doen gevoelen. Dat kan leiden tot aanzienlijke verschillen. Om het maar eens scherp te stellen: de zojuist genoemde succesvolle directeur kan in geval van invaliditeit als gevolg van andermans fout ter zake van verlies van arbeidsvermogen aanspraak maken op een veelvoud van het bedrag aan schadevergoeding waarop de niet aan het betaalde arbeidsproces deelnemende huisvrouw aanspraak kan maken. 8 In enkele gevallen benaderen wetgever en rechter bepaalde schade als gevolg van letsel vanuit een oogpunt van redelijkheid en billijkheid en doelmatigheid door meer van de concrete omstandigheden van de benadeelde te abstraheren. Een voorbeeld daarvan vormt de schadevergoeding wegens de vertraging in de nakoming van de 5 Zie over dit hypothetische element vooral A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad (diss. Utrecht), Deventer: 1965, nr In beginsel, omdat de aard en ernst van de normschending nog wel kunnen doorwerken in de omvang van de schadevergoedingsplicht in verband met art. 6:98, 100, 101, 104, 106 en 109 BW. Zie nader Mon. B-34 (Bloembergen/Lindenbergh), nr Men denke aan Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) of Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). 8 Zie over het onderscheid naar geslacht bij schadebegroting S.D. Lindenbergh, Nemesis 2001, p

19 MR. S.D. LINDENBERGH verplichting tot betaling van een geldsom, die in art. 6:119 BW wordt gefixeerd op de wettelijke rente, ongeacht of de benadeelde in het concrete geval meer of minder schade heeft geleden. Men denke voorts aan de vraag of er schade is wanneer ouders van een jong kind (veel) tijd besteden aan de verzorging van een ernstig gewond kind, terwijl die verzorging ook had kunnen worden uitbesteed aan professionele hulpverleners. In dat geval mag worden geabstraheerd van de omstandigheid dat de taken niet door professionele hulpverleners zijn verricht, dat de ouders jegens het kind geen aanspraak hebben op een geldelijke beloning voor hun inspanningen en dat zij in staat zijn geweest de taken te vervullen zonder daardoor inkomsten te derven. 9 Deze uitzonderingen moeten niettemin worden gezien als bevestiging van de regel dat de schadevergoeding in geval van personenschade wordt bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de benadeelde Soorten schade bij personenschade Vermogensschade en ander nadeel Zoals gezegd pleegt de omvang van de schade te worden vastgesteld door een vergelijking van de situatie na de schadetoebrengende gebeurtenis met de hypothetische situatie die er vermoedelijk zou zijn geweest indien de schadetoebrengende gebeurtenis niet had plaatsgevonden. 10 Daarbij pleegt de schade te worden onderscheiden in verschillende schadeposten die in beginsel ieder afzonderlijk plegen te worden begroot. Op dit punt kan althans globaal een onderscheid worden gemaakt tussen vermogensschade schade die zich betrekkelijk rechtstreeks tot het vermogen laat herleiden en aldus in geld is uit te drukken en ander nadeel immateriële schade in de vorm van pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Zie ook Elzas 2.6 en Gielink/Schilderman 7.6. Voor wat betreft de terminologie verdient het volgende opmerking. Het Burgerlijk Wetboek spreekt van vermogensschade (art. 6:95 en 96) en ander nadeel (art. 6:95 en 106). Hetzelfde onderscheid wordt in de praktijk ook wel aangeduid met het begrippenpaar materiële en immateriële schade. De vergoeding voor ander nadeel dan vermogensschade immateriële schade pleegt te worden aangeduid als smartengeld. In het verzekeringsrecht wordt de term materiële schade doorgaans echter gereserveerd voor de vermogensschade als gevolg van zaaksbeschadiging, en wordt deze dan geplaatst tegenover schade vermogensschade en ander nadeel als gevolg van letsel. De wet definieert de inhoud van de begrippen vermogensschade en ander nadeel niet nader Vermogensschade Voor wat betreft vermogensschade bepaalt art. 6:95 BW dat deze gesteld dat zij als gevolg van een normschending aan de aansprakelijke kan worden toegerekend (art. 6:98) in beginsel steeds en geheel voor vergoeding in aanmerking komt. Art. 6:96 9 Aldus HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 Losser/De Vries, m.nt. Bloembergen. 10 Zie laatstelijk nog eens uitdrukkelijk in deze zin HR 26 april 2002, RvdW 2002, 74 19

20 VERGOEDING VAN PERSONENSCHADE BW werkt dat nog enigszins uit door enkele schadeposten met zoveel woorden te noemen (geleden verlies en gederfde winst en enkele kostenposten). Wanneer het gaat om schade als gevolg van lichamelijk letsel bij geestelijk letsel is het overigens niet wezenlijk anders kan worden gedacht aan schadeposten als kosten van geneeskundige behandeling, verpleging en revalidatie, kosten van aanpassingen in verband met handicaps 11 (rolstoel, lift in huis), kosten omdat de gekwetste in en om huis bepaalde activiteiten niet meer kan verrichten (huishouden, tuinieren, onderhoud) en daarvoor nu al dan niet tegen betaling anderen moet inschakelen, verlies van betaalde arbeidscapaciteit, kosten van deskundigen en overige buitengerechtelijke kosten en aan wettelijke rente. Met name de schade in de vorm van verlies van arbeidscapaciteit verdient hierna nadere aandacht, omdat dit doorgaans met het hierna te bespreken smartengeld de grootste schadepost vormt, waarvoor (dan?) ook vanuit fiscaal oogpunt de meeste belangstelling bestaat. Naast de schade die de gelaedeerde zelf lijdt kunnen ook derden familieleden, werkgever van het slachtoffer schade lijden. Op dit punt geven de artikelen 6:107, 107a en 108 BW een regeling voor de schade die anderen dan het slachtoffer zelf als gevolg van diens verwonding of overlijden ondervinden (bezoekkosten, doorbetaald loon, derving van levensonderhoud, kosten van lijkbezorging etc.) Ander nadeel Naast vergoeding van vermogensschade biedt art. 6:95 BW tevens een recht op vergoeding van immateriële schade voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. Dat betekent dat slechts recht op smartengeld bestaat indien de wet dat met zoveel woorden bepaalt. De wet geeft geen nadere omschrijving van het begrip ander nadeel, maar volstaat met het noemen van gevallen waarin een recht op vergoeding van dergelijke schade bestaat. Door de Hoge Raad is de immateriële schade wel omschreven als pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. 12 In de literatuur wordt meer algemeen gesproken van vermindering van welzijn. 13 De belangrijkste grondslag voor het recht op smartengeld ligt in art. 6:106 BW dat een aantal categorieën van gevallen, zoals lichamelijk letsel en andere aantastingen van de persoon waaronder te begrijpen geestelijk letsel 14 omschrijft. In die gevallen draagt art. 6:106 BW de rechter op naar billijkheid een vergoeding vast te stellen. Het gaat hier in zekere zin om een restcategorie van schade die zich niet direct in het vermogen doet gevoelen en aldus ook niet concreet in geld kan worden gewaardeerd, maar waarbij een vergoeding niettemin op haar plaats wordt geacht om het bestaan van deze schade te erkennen en het leed met behulp van een vergoeding te verzachten Ik laat hier nu in het midden of die schade steeds daadwerkelijk door de gelaedeerde wordt gedragen, dan wel dat daarin wordt voorzien door eigen verzekeringen van de benadeelde of door voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid. 12 HR 8 juli 1992, NJ 1992, 714 AMC/O. 13 S.D. Lindenbergh, Smartengeld (diss. Leiden), Deventer: 1998, p Zie o.m. HR 13 januari 1995, NJ 1997, 366 Ontvanger/Bos, m.nt. Brunner en HR 23 januari 1998, NJ 1998, 366 B/Stichting FIOM. 15 Zie over de functies van de vergoeding van immateriële schade uitvoerig mijn dissertatie Smartengeld, Leiden, Deventer: Kluwer 1998, Hoofdstuk 2, alsmede A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon (diss. Amsterdam VU), Nijmegen: 2002, p. 387 e.v. 20

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Omslagontwerp: Stephan van den Brink, www.woods.tv Opmaak binnenwerk: Klaartje Hoeberechts, afdeling editing Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Leereenheid 1 De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringstussenpersoon

Leereenheid 1 De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringstussenpersoon Leereenheid 1 De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringstussenpersoon 1 Algemene inleiding 1.1 Inleiding Met het verzekeringscontract kan iemand zich, binnen de door het recht

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L. Orvini LLB C.R.R. Loeve LLB Prof. mr. I. Giesen Ten verzoeke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L.L.

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie