Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth"

Transcriptie

1 Aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Utrecht de weledelgestrenge heer mr. H. Dulack Hieronymusplantsoen KV UTRECHT Correspondentieadres: LetselCash.nl B.V. Niasstraat WR UTRECHT Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth Geachte heer Dulack, Letselcash.nl is een onderneming die in directe concurrentie leeft met andere aanbieders op de letselschademarkt. Tot deze andere aanbieders behoort het kantoor van Sap Advocaten dat is gevestigd in (3817 BA) Amersfoort aan de Stadsring 189. Door advocaten die aan dat kantoor verbonden zijn wordt een voortdurende stroom negatieve publiciteit over onze organistatie georkestreerd, waarbij op een schandelijke manier afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en faam van onze onderneming. Daarbij bereiken ons via voormalige cliënten van dit kantoor regelmatig klachten over de wijze van het behandelen van letselschadezaken. Deze feiten zijn voor ons aanleiding geweest enkele gedragingen van dit kantoor in kaart te brengen en onder uw aandacht te brengen. Deze klacht richt zich tegen meesters M.J. de Witte, J.W. Koeleman en J.F. Roth die alle drie verbonden zijn aan Sap Advocaten.

2 De klacht betreft het navolgende. LETSELSCHADEBUREAU KLOPPENBURG, NO CURE, NO PAY EN DERDENGELDEN De betrokken advocaten veroorzaken door hun betrokkenheid bij "Letselschadebureau Kloppenburg" opzettelijk ernstig verwarring over de hoedanigheid waarin ze handelen. Daarbij overtreden ze de samenwerkingsverordening, de verordening op de beloning, de boekhoudverordening en het handelsregisterbesluit. Ter toelichting het volgende. Op de website van Sap Advocaten wordt het navolgende vermeld: "Onderdeel van Sap Advocaten is Letselschadebureau Kloppenburg (www.deletselschadespecialist.nl)" (bijlage 1: afdruk van de site van Sap Advocaten). Er blijkt ook een website te bestaan van Letselschadebureau Kloppenburg onder de naam "deletselschadespecialist.nl" (bijlage 2: afdruk van de site van Letselschadebureau Kloppenburg). Echter, in het handelsregister zijn de handelsnamen deletselschadespecialist.nl en/of Kloppenburg niet vermeld. De ratio van vermelding in het handelsregister is dat het voor een ieder duidelijk is met wie zaken wordt gedaan. Dat is nu dus niet het geval. Het is in strijd met art. 9 van het Handelsregisterbesluit om de handelsnaam van een onderneming niet in het handelsregister op te nemen. Dit delict is strafbaar gesteld in art. 1 onder 4 als overtreding. Nader onderzoek bij het Benelux Merkenbureau leert dat het woordmerk "Letselschadebureau Kloppenburg" is gedeponeerd door Nederlands Letselschade Instituut B.V., gevestigd aan de Basicweg 14 (3821 BR) Amersfoort (bijlage 3: inschrijving merkenregister Benelux Merkenbureau). Op de website van Geerars Communicatie is te vinden dat het beeldmerk Letselschadebureau Kloppenburg voor Nederlands Letselschade Instituut B.V. zou zijn vervaardigd door Geerars Communicatie (bijlage 4: afdruk van de site van Geerars Communicatie).

3 Onderzoek bij het handelsregister leert dat Nederlands Letselschade Instituut B.V. gevestigd is in Amersfoort. De directie wordt gevormd door M.J. de Witte Holding B.V. (directeur mr. M.J. de Witte), J.F. Roth Holding B.V. (directeur mr. J.F. Roth) en Matje B.V. (directeur mr. J.W. Koeleman) (bijlage 5: uittreksel handelsregister Nederlands Letselschade Instituut B.V.). Op het adres van Nederlands Letselschade Instituut B.V. is de Stichting Beheer Derdengelden Nederlands Letselschade Instituut gevestigd met als directie mr. J.B.C. Obbink en mr. J.W. Koeleman (bijlage 6: uittreksel handelsregister Stichting Beheer Derdengelden Nederlands Letselschade Instituut). Deze stichting beheert kennelijk de derdengelden van Nederlands Letselschade Instituut B.V. d.w.z. van Kloppenburg. Echter, dit is geen stichting gelden van derden die is gebonden aan de boekhoudverordening. Het is volstrekt onduidelijk of "Letselschadebureau Kloppenburg" gedreven wordt door en voor rekening van voornoemde Nederlands Letselschade Instituut B.V. of voor rekening en risico van Sap Advocaten en/of op één of andere andere wijze door of voor rekening van mr. M.J. de Witte, mr. J.F. Roth en/of mr. J.W. Koeleman. Door de verwijzing op de website en de persoonlijke verwevenheid moet echter worden aangenomen dat Letselschadebureau Kloppenburg een onderdeel is van Sap Advocaten. De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor handelingen van medewerkers van Letselschadebureau Kloppenburg is echter volstrekt onhelder. Op de website van Letselschadebureau Kloppenburg wordt het navolgende vermeld over de betaling:

4 "No Cure No Pay In de publiciteit komt de term No Cure No Pay regelmatig aan de orde. In veruit de meeste schadegevallen is al snel duidelijk in hoeverre een verzekeraar tot schadevergoeding over dient te gaan. Bij volledige erkenning van de aansprakelijkheid zijn er voor u geen kosten verbonden aan de inzet van Letselschadebureau Kloppenburg. Indien (vooraf al blijkt) dat partijen er niet uit zullen komen dan kan een civiele procedure, ofwel de gang naar de rechter, noodzakelijk zijn. De kosten van de advocaat, medische specialisten, griffierechten etc. komen in beginsel voor rekening van het slachtoffer. Deze kosten kunnen flink oplopen. Bij no-cure-nopay neemt Letselschadebureau Kloppenburg dit risico van de cliënt over. Voor dit risico wordt dan een beperkt percentage van het uiteindelijke schadebedrag in rekening gebracht. In de praktijk komt deze methode weinig voor, omdat wij vooraf meestal al de nodige duidelijkheid kunnen scheppen. Indien wij in goed overleg met u besluiten om toch tot een No Cure No Pay constructie te komen, dan zullen wij daarover vooraf een goede uitleg geven en de afspraken samen met u vastleggen." (vergelijk bijlage 2) Ook op een andere plaats in de betreffende website wordt het aanbod gedaan om zaken op basis van no cure no pay in behandeling te nemen. Onder het kopje "Wat kost het" staat in het hoofdstuk "Een vordering van een werkgever bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer." het navolgende vermeld: "Wat kost het? Als u Letselschadebureau Kloppenburg inschakelt om de loonschade voor u te verhalen, dan brengen wij daarvoor een percentage van het verhaalde bedrag in rekening. U hoeft ons niet vooraf te betalen, wij brengen onze kosten pas in rekening zodra de aansprakelijke verzekeraar betaald heeft. Mocht het ons niet lukken om de schade te verhalen, dan zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

5 Overigens stellen wij u na onze eerste beoordeling op de hoogte van de haalbaarheid van de zaak. Als behandelingskosten brengen wij in principe 15% van het verhaalde bedrag bij u in rekening. Bij loonschades boven ,- wordt een lager percentage gehanteerd. Wij hanteren het volgende tarief: Over loonschade tot ,- 15% Over loonschade boven ,- tot ,- 10% Over loonschade boven ,- tot ,- 7,5% Over loonschade boven ,- 6% Ter verduidelijking: Indien er sprake is van een loonschade van ,-, dan wordt over de eerste ,- een percentage van 15% berekend. Over de volgende ,- wordt 10% berekend en over de laatste 5.000,- wordt 7,5% in rekening gebracht." (vergelijk bijlage 2) Conclusie: Letselschadebureau Kloppenburg is onderdeel van Sap Advocaten, staat niet als zodanig ingeschreven in het handelsregister, wordt waarschijnlijk gedreven uit een onduidelijke besloten vennootschap genaamd Nederlands Letselschade Instituut B.V. en biedt aan om zaken op basis van no cure no pay te behandelen. Dit is in strijd met de verordening op de beloning. Ik dien hierover hierbij uitdrukkelijk een klacht in. Het handelsregister vermeldt dat Nederlands Letselschade Instituut B.V. over het jaar 2004 haar jaarrekening nog niet openbaar heeft gemaakt. Dit is in strijd met het bepaalde in art. 2:394 lid 1 BW en tevens een economisch delict. De wel gepubliceerde jaarrekening over 2003 biedt een merkwaardig beeld (bijlage 7: gepubliceerde jaarrekening 2003 en 2002 Nederlands Letselschade Instituut B.V.). De gehele financiering van de vennootschap vindt plaats door middel van kortlopende leningen tot totaal een bedrag van ,-. Desalniettemin houdt de vennootschap aan liquide middelen een bedrag van ,- in kas, dit terwijl het eigen vermogen niet meer dan ,- bedraagt.

6 Het jaar 2002 laat een soortgelijk beeld zien bij een negatief eigen vermogen van ,-. Dat zoveel geld kortlopend wordt geleend kennelijk om het op de bank te zetten is onbegrijpelijk. Dit, tenzij de volgende verklaring juist is. Gezien de aard van de financiering van de betreffende onderneming is het mogelijk dat de financiering - direct of indirect - plaatsvindt door de Stichting Beheer Derdengelden Nederlands Letselschade Instituut. Daarbij is het goed mogelijk dat de onderneming in 2005 is ingebracht in Sap Advocaten omdat de resultaten ook in 2004 slecht waren. Van het jaar 2002 naar het jaar 2003 zijn onderhandenwerk en voorraden vrijwel verdubbeld terwijl de schulden onverminderd hoog blijven (ruim ,-). Of de waardering van onderhandenwerk en voorraden per 31 december 2003 deugt (op de groei waarvan de bepaling van het het resutaat over 2003 uitsluitend gebaseerd is) is zonder nadere gegevens niet vast te stellen. Als deels geen betaling voor onderhanden werk en voorraden (uren, door te berekenen kosten en declaraties) wordt ontvangen ligt een liquiditeitstekort voor de hand. Hetzelfde geldt als de bovenmatige kortlopende schulden moeten worden terugbetaald. Het niet publiceren van de jaarrekening over 2004 in combinatie met de feiten die blijken uit de jaarrekening over 2003 en het feit dat Letselschadebureau Kloppenburg een voortzetting van de onderneming onder de zelfde naam is die indertijd is gefailleerd en die thans kennelijk onderdeel uitmaakt van Sap Advocaten, is naar mijn inzicht reden per direct een onderzoek te doen naar de financiële verwevenheden en risico's binnen de praktijkvoering van Sap Advocaten en Letselschadebureau Kloppenburg. Ik verzoek u daartoe over te gaan. DE LETSELSCHADEKRANT Sap Advocaten handelt naar mijn oordeel onrechtmatig en niet als een behoorlijk advocaat bij de uitgave van de letselschadekrant. Daarbij wordt de verordening op de publiciteit overtreden. Ter toelichting het volgende.

7 Onder de naam de letselschadekrant geeft Sap Advocaten een internetkrant uit met als redactie Martin de Witte en Edwin van Sloten (bijlage 8: afdruk de letschadekrant.nl). In deze letselschadekrant wordt door hen - met de pose van onafhankelijke redacteuren - gewaarschuwd tegen het behandelen van letselschadezaken op basis van no cure no pay in het algemeen en Letselcash in het bijzonder (bijlage 9: artikel "Overzicht belangenbehartigers in Nederland" letselschadekrant.nl). Deze internetuitgave wordt door mr. M.J. de Witte c.s. gebruikt om negatief nieuws over ons bedrijf op het internet te verspreiden (bijlage 10: artikel "No Cure No pay = No Way?" letselschadekrant.nl). Beide heren gaan in genoemd artikel buiten hun boekje door Letselcash B.V. in verband te brengen met ongeoorloofde praktijken. De bewering in dit artikel dat de Orde van Advocaten nog aan het nadenken zou zijn wat met de betreffende advocaten zou moeten gebeuren, is voor zover mij bekend onwaar, in ieder geval schadelijk voor onze onderneming. De heer De Witte laat zich naar mijn mening kennen als een hypocriet waar hij enerzijds beweert dat no cure no pay voor advocaten verboden is, verboden zou moeten zijn, niet deugt, terwijl hij anderzijds - nota bene - binnen zijn eigen kantoor via de Kloppenburg-constructie expliciet aanbiedt om zaken op basis van no cure no pay te behandelen. Sap Advocaten gaat ernstig over de schreef in haar concurrentie met onze onderneming. Ik beklaag mij uitdrukkelijk over deze handelswijze van de heer De Witte. Gezien de ernst van de klachten en de houding die Sap Advocaten tegenover ons heeft ingenomen, verzoek ik u deze klachten direct, zonder tussenliggend bemiddelingstraject, voor te willen leggen aan de Raad van Discipline. Hoogachtend, mr. G.J. Meijer

8 1 Home Wat we doen Wat kost dat Wie we zijn Onze advocaten Vacatures Contact

9 LETSEL ACTUALITEITEN 13 JUNI 2006 SAP in het nieuw s Recent nieuws Slachtoffer pesten werk ander mens dankzij SAP Advocaten NRC, 12 maart 2006 Onderzoek wijst uit: RSI zit niet tussen de oren Trouw, 28 februari 2006 Kritiek op uitzetten na Schipholbrand NRC, 20 januari 2006 Hulp aan overlevenden van de Schipholbrand Netwerk, 19 januari 2006 WAT KAN ONZE LETSELSCHADEADVOCAAT BIJ LETSEL VOOR U BETEKENEN? Heeft u letsel en een letselschade advocaat nodig? Ons team van specialisten staat voor u klaar. SAP advocaten is hét advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade, dat landelijk opereert. Onderdeel van SAP Advocaten is Letselschadebureau Kloppenburg (www.deletselschadespecialist.nl). Wij verlenen ook rechtsbijstand aan particulieren in België (www.letselschade.be). Daarmee is SAP Advocaten de grootste gespecialiseerde organisatie in de Benelux. Onze letselschade- advocaat wijst u de weg in letselschadeland en neemt u graag zoveel mogelijk zorgen uit handen. Lees verder CAMPAGNE GESTART ONDER ADVOCATEN Er zijn al een aantal advocaten die hun letselschadezaken doorverwijzen, maar nog niet iedereen weet dat dit beter is voor de rechtzoekende met letsel. Lees verder PLASTISCHE CHIRURGIE 'MAKING ME BEAUTIFUL' Niet altijd wordt je beter van een behandeling door de plastisch chirurg. Lees verder WAT ONZE LETSELSCHADE-ADVOCAAT DOET VOOR PATIËNTEN MET WHIPLASH Wanneer u een aanrijding heeft gehad, en u heeft letsel, is het noodzakelijk dat u deze direct, binnen 48 uur, meldt aan de huisarts. Lees verder

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 8 Letselschade nieuws 15 juni 2006 Zoek op onderw erp zoek DE LETSELSCHADEKRANT ::: DE LETSELSCHADEKRANT BESTAAT SINDS 1 DECEMBER 2005 EN HEEFT ALS DOEL OM DE BERICHTGEVING OVER LETSELSCHADE TE BUNDELEN EN NUTTIGE INFORMATIE OVER LETSELSCHADES TE VERSTREKKEN. REDACTIEADRESSEN DE LETSELSCHADEKRANT POSTBUS AK AMERSFOORT Advocaat/belangenbehartiger DE LETSELSCHADEKRANT POSTBUS AT AMERSFOORT Uw rechten als patiënt REDACTIE MARTIN DE WITTE (TELEFOON ) EDWIN VAN SLOOTEN ( ) CONTACT MET DE REDACTIE VIA OF BOVENGENOEMDE TELEFOONNUMMERS. Vragen over letselschade? VOOR ADVERTENTIES VIA OF BOVENGENOEMDE TELEFOONNUMMERS. DISCLAIMER Gedrag verzekeraars DE LETSELSCHADEKRANT BESTEEDT DE GROOTST MOGELIJKE AANDACHT AAN DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE. FOUTEN ZIJN ECHTER NIET VOLLEDIG UIT TE SLUITEN. LEES VERDER DE DISCLAIMER OP DEZE SITE. WIA en letselschade Nieuwe zorgstelsel Letselschade? Het laatste nieuws vind u op

24 Mail de redactie letselschadekrant.nl Colofon Disclaimer Home

25 9 Letselschade nieuws 15 juni 2006 Zoek op onderw erp zoek OVERZICHT BELANGENBEHARTIGERS IN NEDERLAND ::: IN NEDERLAND KUNNEN MENSEN DIE EEN ONGEVAL HEBBEN GEHAD, ZELF EEN BELANGENBEHARTIGER KIEZEN. DIE ZIJN ER IN ALLE SOORTEN EN MATEN. DEZE PAGINA IS BEDOELD OM U TE INFORMEREN WAT ER TE KOOP IS EN WAT DE VERSCHILLEN ZIJN. Advocaat/belangenbehartiger ALS U EEN ONGEVAL IS OVERKOMEN EN DE WEDERPARTIJ DIENT DE SCHADE TE VERGOEDEN, DAN KOMEN DE REDELIJKE KOSTEN VAN DESKUNDIG ADVIES ALS ONDERDEEL VAN DE SCHADE VOOR VERGOEDING IN AANMERKING. IN DE GEDRAGSREGELS VOOR DE AFHANDELING VAN LETSELSCHADES IN HET VERKEER STAAT DAT DE AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR, ALS UW LETSEL LANGER DUURT DAN DRIE MAANDEN, WIJST OP DE NOODZAAK OM EEN BELANGENBEHARTIGER IN TE SCHAKELEN. OMDAT HET REGELEN VAN LETSELSCHADES INGEWIKKELD IS, IS HET OOK RAADZAAM OM DAT TE DOEN. OOK IN HET GEVAL ER DISCUSSIE IS OVER DE AANSPRAKELIJKHEID KAN HET RAADZAAM ZIJN DESKUNDIG ADVIES IN TE WINNEN. Uw rechten als patiënt Vragen over letselschade? ADVOCATEN IN NEDERLAND WERKEN ONGEVEER ADVOCATEN. ER ZIJN GESPECIALISEERDE LETSELSCHADEADVOCATEN DIE LOUTER EN ALLEEN LETSELSCHADEZAKEN BEHANDELEN. EN ER ZIJN ADVOCATEN DIE DAT VOOR EEN BEPERKT AANTAL UREN PER WEEK DOEN. OOK ZIJN ER NOG ADVOCATEN DIE DE LETSELSCHADEZAKEN ER BIJ DOEN. JE HEBT ADVOCATEN DIE WERKEN VOOR SLACHTOFFERS, VOOR SLACHTOFFERS EN VERZEKERAARS, EN ADVOCATEN DIE ALLEEN WERKEN VOOR VERZEKERAARS. DE NAAM LETSELSCHADEADVOCAAT IS OVERIGENS NIET BESCHERMD. EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN ADVOCATEN EN ANDERE SOORT BELANGENBEHARTIGERS IS DAT ADVOCATEN VOOR VEEL CLIËNTEN AANSPRAAK KUNNEN MAKEN OP GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND. VOOR DE VOORWAARDEN ZIE Gedrag verzekeraars DAARNAAST MOETEN ADVOCATEN AAN ALLERLEI KWALITEITSEISEN VOLDOEN OP HET GEBIED VAN HUN ADMINISTRATIE, OMGAAN MET CLIËNTEN, OMGAAN MET DE GELDEN VAN DERDEN, HUN (PERMANENTE) OPLEIDING ETC. ZIJ MOETEN VERDER EEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING HEBBEN AFGESLOTEN EN ZIJN ONDERWORPEN AAN HET TUCHTRECHT. WIA en letselschade Nieuwe zorgstelsel ADVOCATEN DIE EEN DEEL VAN HUN TIJD BESTEDEN AAN LETSELSCHADEZAKEN, EN MEER DAN VIJF JAAR ADVOCAAT ZIJN, MOGEN LID WORDEN VAN DE LSA (WWW.LSA.NL) ALS ZIJ EEN OPLEIDING MET GOED GEVOLG HEBBEN AFGESLOTEN. VAN DE LSA ZIJN ADVOCATEN LID, DIE ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS WERKEN, ALLEEN VOOR VERZEKERAARS WERKEN OF VOOR ALLEBEI. ADVOCATEN DIE MEER DAN 50% TIJD AAN LETSELSCHADEZAKEN BESTEDEN, EN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS WERKEN, MOGEN LID WORDEN VAN DE ASP (ZIE ADVOCATEN.NL). VAN DE WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN MOGEN ARTSEN EN ADVOCATEN LID WORDEN, ZIE DAARNAAST IS ER NOG EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE, GENAAMD PEOPIL, ZIE OP AL DEZE SITES VINDT U EEN LEDENLIJST. 9 Mail de redactie LETSELSCHADEBUREAUS IN NEDERLAND ZIJN ER EEN AANTAL LETSELSCHADEBUREAUS. DEZE BUREAUS HOUDEN ZICH UITSLUITEND MET DE LETSELSCHADEREGELING BEZIG. ER ZIJN KLEINE BUREAUS DIE SLECHTS MET ÉÉN OF TWEE MENSEN WERKEN EN ER ZIJN EEN AANTAL GROTERE BUREAUS, VERSPREID OVER HET LAND, DIE MEERDERE EXPERTS IN DIENST HEBBEN. Colofon Disclaimer ER ZIJN GEEN WETTELIJK VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN. U DIENT ER DUS ZELF ACHTER TE KOMEN OF U MET EEN KWALITATIEF GOEDE BELANGENBEHARTIGER TE MAKEN HEEFT. HET ENIGE KWALITEITSMEETPUNT IS OF HET BETREFFENDE BUREAU ALLEEN EXPERTS IN DIENST HEEFT DIE DE EEN NIVRE-OPLEIDING (ZIE VOLGEN OF HEBBEN GEVOLGD. INDIEN EEN EXPERT 5 JAAR WERKZAAM IS IN DE LETSELSCHADEREGELING EN DE OPLEIDING MET GOED GEVOLG HEEFT AFGELEGD MAG HIJ/ZIJ ZICH REGISTEREXPERT NOEMEN. OOK NA HET AFRONDEN VAN DE OPLEIDING BLIJVEN ER VERPLICHTINGEN BESTAAN OM DE KENNIS OP PEIL TE HOUDEN.

26 10 Letselschade nieuws 15 juni 2006 NO CURE NO PAY = NO WAY? Zoek op onderw erp Advocaat/belangenbehartiger zoek DOOR MARTIN DE WITTE EN EDWIN VAN SLOOTEN ::: GEEN SCHADEVERGOEDING, DAN OOK GEEN KOSTEN. DAT KLINKT AANTREKKELIJK, MAAR IS DAT HET OOK? HET IS EEN HARDNEKKIG MISVERSTAND TE DENKEN DAT ADVOCATEN OP DEZE BASIS WERKEN. HET IS (LETSELSCHADE)ADVOCATEN VERBODEN. SOMMIGEN HEBBEN HIER IETS OP GEVONDEN: SAMENWERKEN MET TUSSENHANDELAREN ALS EUROCLAIM EN HET RECENTE LETSELCASH. DEZE ADVOCATEN BETALEN BEDRAGEN AAN DIT SOORT BEDRIJVEN OM AAN ZAKEN TE KOMEN EN BEGEVEN ZICH DAARMEE OP GLAD IJS: HET IS ADVOCATEN NIET ALLEEN VERBODEN OM OP NO CURE NO PAY-BASIS TE WERKEN, MAAR OOK OM TE BETALEN VOOR ZAKEN. DE ORDE VAN ADVOCATEN IS NOG AAN HET NADENKEN WAT ER MET DE BETREFFENDE ADVOCATEN MOET GEBEUREN. IMMERS, OF ALLE ADVOCATEN MOGEN HET, OF NIEMAND MAAR NIET EEN DEEL WEL EN EEN DEEL NIET. ALS BESLOTEN ZOU WORDEN OM NO CURE NO PAY TOE TE STAAN, DAN MOETEN ER DUIDELIJKE GEDRAGSREGELS KOMEN VOOR ZOWEL ADVOCATEN ALS ALLE ANDERE BELANGENBEHARTIGERS. Uw rechten als patiënt Vragen over letselschade? Gedrag verzekeraars WIA en letselschade BIJ HET REGELEN VAN LETSELSCHADEZAKEN DIENT HET TE GAAN OM UW BELANG, EN NIET OM DE BELANGEN VAN DE BELANGENBEHARTIGER. VAAK IS IEMAND DIE EEN ONGEVAL KRIJGT EEN LEEK, EN DAARBIJ OOK NOG EENS GEHEEL AFHANKELIJK VAN DEGENE DIE ZEGT ZIJN SCHADE TE KUNNEN VERHALEN. U DIENT ECHTER TOCH GOED UIT TE KIJKEN DAT U GEEN DIEF WORDT VAN UW EIGEN PORTEMONNEE. IN DE PRAKTIJK WORDT NO CURE NO PAY NAMELIJK AANGEBODEN ALS DE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN SCHADE AL VAST STAAT, DUS NA HET ERKENNEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VAAK IS HET SNEL DUIDELIJK OF DE AANSPRAKELIJKHEID ERKEND WORDT. ALS DAT ZO IS, KOMEN DE KOSTEN VAN DE BELANGENBEHARTIGER GEHEEL VOOR REKENING VAN DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ. IN DAT GEVAL IS HET GEBRUIKELIJK DAT DEZE KOSTEN RECHTSTREEKS WORDEN GEDECLAREERD BIJ DE AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR. HET ZAL DUIDELIJK ZIJN DAT U DAN GEEN ENKELE BEHOEFTE HEEFT AAN NO CURE NO PAY. FEIT IS ECHTER WEL DAT EEN DERGELIJKE CONSTRUCTIE TOCH WORDT VOORGESTELD AAN HET NIETSVERMOEDENDE SLACHTOFFER. STEL DAT HIJ EEN SCHADE HEEFT GELEDEN VAN ,00 EN AFGESPROKEN IS DAT 15 PROCENT VOOR DE BELANGENBEHARTIGER IS, DAN ONTVANGT HET SLACHTOFFER SLECHTS ,00. BOVENDIEN KAN DE BELANGENBEHARTIGER ZIJN KOSTEN OOK NOG EENS VERHALEN WAARDOOR DEZE DUS IN FEITE DUBBEL WORDT BETAALD. HELAAS KOMT DIT ECHT VOOR IN DE PRAKTIJJK. DE BELANGENBEHARTIGER IS NIET VERPLICHT OM TE MELDEN DAT HIJ EEN DEEL VAN UW SCHADEVERGOEDING IN ZIJN ZAK KAN STEKEN, DUS NIEMAND DIE ER WAT VAN ZEGT. Nieuwe zorgstelsel MET ANDERE WOORDEN: HET KLINKT AANTREKKELIJK, MAAR IS DAT VAAK ABSOLUUT NIET. LAAT U VAN TE VOREN GOED INFORMEREN VOORDAT U IETS TEKENT, ZODAT U WEET DAT U ECHT UW VOLLEDIGE SCHADE VERGOED KRIJGT. VOOR MEER INFORMATIE, ONDER ANDERE OVER SUBSIDIES VOOR RECHTSBIJSTAND, KIJKT U NAAR HET HOOFDSTUK ADVOCAAT/BELANGENBEHARTIGER. NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET DE REDACTIE. DE LETSELSCHADEKRANT. YOUR WAY! Mail de redactie Colofon Stuur Print ::: Vorige pagina door Disclaimer

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie