Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth"

Transcriptie

1 Aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Utrecht de weledelgestrenge heer mr. H. Dulack Hieronymusplantsoen KV UTRECHT Correspondentieadres: LetselCash.nl B.V. Niasstraat WR UTRECHT Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth Geachte heer Dulack, Letselcash.nl is een onderneming die in directe concurrentie leeft met andere aanbieders op de letselschademarkt. Tot deze andere aanbieders behoort het kantoor van Sap Advocaten dat is gevestigd in (3817 BA) Amersfoort aan de Stadsring 189. Door advocaten die aan dat kantoor verbonden zijn wordt een voortdurende stroom negatieve publiciteit over onze organistatie georkestreerd, waarbij op een schandelijke manier afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en faam van onze onderneming. Daarbij bereiken ons via voormalige cliënten van dit kantoor regelmatig klachten over de wijze van het behandelen van letselschadezaken. Deze feiten zijn voor ons aanleiding geweest enkele gedragingen van dit kantoor in kaart te brengen en onder uw aandacht te brengen. Deze klacht richt zich tegen meesters M.J. de Witte, J.W. Koeleman en J.F. Roth die alle drie verbonden zijn aan Sap Advocaten.

2 De klacht betreft het navolgende. LETSELSCHADEBUREAU KLOPPENBURG, NO CURE, NO PAY EN DERDENGELDEN De betrokken advocaten veroorzaken door hun betrokkenheid bij "Letselschadebureau Kloppenburg" opzettelijk ernstig verwarring over de hoedanigheid waarin ze handelen. Daarbij overtreden ze de samenwerkingsverordening, de verordening op de beloning, de boekhoudverordening en het handelsregisterbesluit. Ter toelichting het volgende. Op de website van Sap Advocaten wordt het navolgende vermeld: "Onderdeel van Sap Advocaten is Letselschadebureau Kloppenburg (www.deletselschadespecialist.nl)" (bijlage 1: afdruk van de site van Sap Advocaten). Er blijkt ook een website te bestaan van Letselschadebureau Kloppenburg onder de naam "deletselschadespecialist.nl" (bijlage 2: afdruk van de site van Letselschadebureau Kloppenburg). Echter, in het handelsregister zijn de handelsnamen deletselschadespecialist.nl en/of Kloppenburg niet vermeld. De ratio van vermelding in het handelsregister is dat het voor een ieder duidelijk is met wie zaken wordt gedaan. Dat is nu dus niet het geval. Het is in strijd met art. 9 van het Handelsregisterbesluit om de handelsnaam van een onderneming niet in het handelsregister op te nemen. Dit delict is strafbaar gesteld in art. 1 onder 4 als overtreding. Nader onderzoek bij het Benelux Merkenbureau leert dat het woordmerk "Letselschadebureau Kloppenburg" is gedeponeerd door Nederlands Letselschade Instituut B.V., gevestigd aan de Basicweg 14 (3821 BR) Amersfoort (bijlage 3: inschrijving merkenregister Benelux Merkenbureau). Op de website van Geerars Communicatie is te vinden dat het beeldmerk Letselschadebureau Kloppenburg voor Nederlands Letselschade Instituut B.V. zou zijn vervaardigd door Geerars Communicatie (bijlage 4: afdruk van de site van Geerars Communicatie).

3 Onderzoek bij het handelsregister leert dat Nederlands Letselschade Instituut B.V. gevestigd is in Amersfoort. De directie wordt gevormd door M.J. de Witte Holding B.V. (directeur mr. M.J. de Witte), J.F. Roth Holding B.V. (directeur mr. J.F. Roth) en Matje B.V. (directeur mr. J.W. Koeleman) (bijlage 5: uittreksel handelsregister Nederlands Letselschade Instituut B.V.). Op het adres van Nederlands Letselschade Instituut B.V. is de Stichting Beheer Derdengelden Nederlands Letselschade Instituut gevestigd met als directie mr. J.B.C. Obbink en mr. J.W. Koeleman (bijlage 6: uittreksel handelsregister Stichting Beheer Derdengelden Nederlands Letselschade Instituut). Deze stichting beheert kennelijk de derdengelden van Nederlands Letselschade Instituut B.V. d.w.z. van Kloppenburg. Echter, dit is geen stichting gelden van derden die is gebonden aan de boekhoudverordening. Het is volstrekt onduidelijk of "Letselschadebureau Kloppenburg" gedreven wordt door en voor rekening van voornoemde Nederlands Letselschade Instituut B.V. of voor rekening en risico van Sap Advocaten en/of op één of andere andere wijze door of voor rekening van mr. M.J. de Witte, mr. J.F. Roth en/of mr. J.W. Koeleman. Door de verwijzing op de website en de persoonlijke verwevenheid moet echter worden aangenomen dat Letselschadebureau Kloppenburg een onderdeel is van Sap Advocaten. De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor handelingen van medewerkers van Letselschadebureau Kloppenburg is echter volstrekt onhelder. Op de website van Letselschadebureau Kloppenburg wordt het navolgende vermeld over de betaling:

4 "No Cure No Pay In de publiciteit komt de term No Cure No Pay regelmatig aan de orde. In veruit de meeste schadegevallen is al snel duidelijk in hoeverre een verzekeraar tot schadevergoeding over dient te gaan. Bij volledige erkenning van de aansprakelijkheid zijn er voor u geen kosten verbonden aan de inzet van Letselschadebureau Kloppenburg. Indien (vooraf al blijkt) dat partijen er niet uit zullen komen dan kan een civiele procedure, ofwel de gang naar de rechter, noodzakelijk zijn. De kosten van de advocaat, medische specialisten, griffierechten etc. komen in beginsel voor rekening van het slachtoffer. Deze kosten kunnen flink oplopen. Bij no-cure-nopay neemt Letselschadebureau Kloppenburg dit risico van de cliënt over. Voor dit risico wordt dan een beperkt percentage van het uiteindelijke schadebedrag in rekening gebracht. In de praktijk komt deze methode weinig voor, omdat wij vooraf meestal al de nodige duidelijkheid kunnen scheppen. Indien wij in goed overleg met u besluiten om toch tot een No Cure No Pay constructie te komen, dan zullen wij daarover vooraf een goede uitleg geven en de afspraken samen met u vastleggen." (vergelijk bijlage 2) Ook op een andere plaats in de betreffende website wordt het aanbod gedaan om zaken op basis van no cure no pay in behandeling te nemen. Onder het kopje "Wat kost het" staat in het hoofdstuk "Een vordering van een werkgever bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer." het navolgende vermeld: "Wat kost het? Als u Letselschadebureau Kloppenburg inschakelt om de loonschade voor u te verhalen, dan brengen wij daarvoor een percentage van het verhaalde bedrag in rekening. U hoeft ons niet vooraf te betalen, wij brengen onze kosten pas in rekening zodra de aansprakelijke verzekeraar betaald heeft. Mocht het ons niet lukken om de schade te verhalen, dan zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

5 Overigens stellen wij u na onze eerste beoordeling op de hoogte van de haalbaarheid van de zaak. Als behandelingskosten brengen wij in principe 15% van het verhaalde bedrag bij u in rekening. Bij loonschades boven ,- wordt een lager percentage gehanteerd. Wij hanteren het volgende tarief: Over loonschade tot ,- 15% Over loonschade boven ,- tot ,- 10% Over loonschade boven ,- tot ,- 7,5% Over loonschade boven ,- 6% Ter verduidelijking: Indien er sprake is van een loonschade van ,-, dan wordt over de eerste ,- een percentage van 15% berekend. Over de volgende ,- wordt 10% berekend en over de laatste 5.000,- wordt 7,5% in rekening gebracht." (vergelijk bijlage 2) Conclusie: Letselschadebureau Kloppenburg is onderdeel van Sap Advocaten, staat niet als zodanig ingeschreven in het handelsregister, wordt waarschijnlijk gedreven uit een onduidelijke besloten vennootschap genaamd Nederlands Letselschade Instituut B.V. en biedt aan om zaken op basis van no cure no pay te behandelen. Dit is in strijd met de verordening op de beloning. Ik dien hierover hierbij uitdrukkelijk een klacht in. Het handelsregister vermeldt dat Nederlands Letselschade Instituut B.V. over het jaar 2004 haar jaarrekening nog niet openbaar heeft gemaakt. Dit is in strijd met het bepaalde in art. 2:394 lid 1 BW en tevens een economisch delict. De wel gepubliceerde jaarrekening over 2003 biedt een merkwaardig beeld (bijlage 7: gepubliceerde jaarrekening 2003 en 2002 Nederlands Letselschade Instituut B.V.). De gehele financiering van de vennootschap vindt plaats door middel van kortlopende leningen tot totaal een bedrag van ,-. Desalniettemin houdt de vennootschap aan liquide middelen een bedrag van ,- in kas, dit terwijl het eigen vermogen niet meer dan ,- bedraagt.

6 Het jaar 2002 laat een soortgelijk beeld zien bij een negatief eigen vermogen van ,-. Dat zoveel geld kortlopend wordt geleend kennelijk om het op de bank te zetten is onbegrijpelijk. Dit, tenzij de volgende verklaring juist is. Gezien de aard van de financiering van de betreffende onderneming is het mogelijk dat de financiering - direct of indirect - plaatsvindt door de Stichting Beheer Derdengelden Nederlands Letselschade Instituut. Daarbij is het goed mogelijk dat de onderneming in 2005 is ingebracht in Sap Advocaten omdat de resultaten ook in 2004 slecht waren. Van het jaar 2002 naar het jaar 2003 zijn onderhandenwerk en voorraden vrijwel verdubbeld terwijl de schulden onverminderd hoog blijven (ruim ,-). Of de waardering van onderhandenwerk en voorraden per 31 december 2003 deugt (op de groei waarvan de bepaling van het het resutaat over 2003 uitsluitend gebaseerd is) is zonder nadere gegevens niet vast te stellen. Als deels geen betaling voor onderhanden werk en voorraden (uren, door te berekenen kosten en declaraties) wordt ontvangen ligt een liquiditeitstekort voor de hand. Hetzelfde geldt als de bovenmatige kortlopende schulden moeten worden terugbetaald. Het niet publiceren van de jaarrekening over 2004 in combinatie met de feiten die blijken uit de jaarrekening over 2003 en het feit dat Letselschadebureau Kloppenburg een voortzetting van de onderneming onder de zelfde naam is die indertijd is gefailleerd en die thans kennelijk onderdeel uitmaakt van Sap Advocaten, is naar mijn inzicht reden per direct een onderzoek te doen naar de financiële verwevenheden en risico's binnen de praktijkvoering van Sap Advocaten en Letselschadebureau Kloppenburg. Ik verzoek u daartoe over te gaan. DE LETSELSCHADEKRANT Sap Advocaten handelt naar mijn oordeel onrechtmatig en niet als een behoorlijk advocaat bij de uitgave van de letselschadekrant. Daarbij wordt de verordening op de publiciteit overtreden. Ter toelichting het volgende.

7 Onder de naam de letselschadekrant geeft Sap Advocaten een internetkrant uit met als redactie Martin de Witte en Edwin van Sloten (bijlage 8: afdruk de letschadekrant.nl). In deze letselschadekrant wordt door hen - met de pose van onafhankelijke redacteuren - gewaarschuwd tegen het behandelen van letselschadezaken op basis van no cure no pay in het algemeen en Letselcash in het bijzonder (bijlage 9: artikel "Overzicht belangenbehartigers in Nederland" letselschadekrant.nl). Deze internetuitgave wordt door mr. M.J. de Witte c.s. gebruikt om negatief nieuws over ons bedrijf op het internet te verspreiden (bijlage 10: artikel "No Cure No pay = No Way?" letselschadekrant.nl). Beide heren gaan in genoemd artikel buiten hun boekje door Letselcash B.V. in verband te brengen met ongeoorloofde praktijken. De bewering in dit artikel dat de Orde van Advocaten nog aan het nadenken zou zijn wat met de betreffende advocaten zou moeten gebeuren, is voor zover mij bekend onwaar, in ieder geval schadelijk voor onze onderneming. De heer De Witte laat zich naar mijn mening kennen als een hypocriet waar hij enerzijds beweert dat no cure no pay voor advocaten verboden is, verboden zou moeten zijn, niet deugt, terwijl hij anderzijds - nota bene - binnen zijn eigen kantoor via de Kloppenburg-constructie expliciet aanbiedt om zaken op basis van no cure no pay te behandelen. Sap Advocaten gaat ernstig over de schreef in haar concurrentie met onze onderneming. Ik beklaag mij uitdrukkelijk over deze handelswijze van de heer De Witte. Gezien de ernst van de klachten en de houding die Sap Advocaten tegenover ons heeft ingenomen, verzoek ik u deze klachten direct, zonder tussenliggend bemiddelingstraject, voor te willen leggen aan de Raad van Discipline. Hoogachtend, mr. G.J. Meijer

8 1 Home Wat we doen Wat kost dat Wie we zijn Onze advocaten Vacatures Contact

9 LETSEL ACTUALITEITEN 13 JUNI 2006 SAP in het nieuw s Recent nieuws Slachtoffer pesten werk ander mens dankzij SAP Advocaten NRC, 12 maart 2006 Onderzoek wijst uit: RSI zit niet tussen de oren Trouw, 28 februari 2006 Kritiek op uitzetten na Schipholbrand NRC, 20 januari 2006 Hulp aan overlevenden van de Schipholbrand Netwerk, 19 januari 2006 WAT KAN ONZE LETSELSCHADEADVOCAAT BIJ LETSEL VOOR U BETEKENEN? Heeft u letsel en een letselschade advocaat nodig? Ons team van specialisten staat voor u klaar. SAP advocaten is hét advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade, dat landelijk opereert. Onderdeel van SAP Advocaten is Letselschadebureau Kloppenburg (www.deletselschadespecialist.nl). Wij verlenen ook rechtsbijstand aan particulieren in België (www.letselschade.be). Daarmee is SAP Advocaten de grootste gespecialiseerde organisatie in de Benelux. Onze letselschade- advocaat wijst u de weg in letselschadeland en neemt u graag zoveel mogelijk zorgen uit handen. Lees verder CAMPAGNE GESTART ONDER ADVOCATEN Er zijn al een aantal advocaten die hun letselschadezaken doorverwijzen, maar nog niet iedereen weet dat dit beter is voor de rechtzoekende met letsel. Lees verder PLASTISCHE CHIRURGIE 'MAKING ME BEAUTIFUL' Niet altijd wordt je beter van een behandeling door de plastisch chirurg. Lees verder WAT ONZE LETSELSCHADE-ADVOCAAT DOET VOOR PATIËNTEN MET WHIPLASH Wanneer u een aanrijding heeft gehad, en u heeft letsel, is het noodzakelijk dat u deze direct, binnen 48 uur, meldt aan de huisarts. Lees verder

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 8 Letselschade nieuws 15 juni 2006 Zoek op onderw erp zoek DE LETSELSCHADEKRANT ::: DE LETSELSCHADEKRANT BESTAAT SINDS 1 DECEMBER 2005 EN HEEFT ALS DOEL OM DE BERICHTGEVING OVER LETSELSCHADE TE BUNDELEN EN NUTTIGE INFORMATIE OVER LETSELSCHADES TE VERSTREKKEN. REDACTIEADRESSEN DE LETSELSCHADEKRANT POSTBUS AK AMERSFOORT Advocaat/belangenbehartiger DE LETSELSCHADEKRANT POSTBUS AT AMERSFOORT Uw rechten als patiënt REDACTIE MARTIN DE WITTE (TELEFOON ) EDWIN VAN SLOOTEN ( ) CONTACT MET DE REDACTIE VIA OF BOVENGENOEMDE TELEFOONNUMMERS. Vragen over letselschade? VOOR ADVERTENTIES VIA OF BOVENGENOEMDE TELEFOONNUMMERS. DISCLAIMER Gedrag verzekeraars DE LETSELSCHADEKRANT BESTEEDT DE GROOTST MOGELIJKE AANDACHT AAN DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE. FOUTEN ZIJN ECHTER NIET VOLLEDIG UIT TE SLUITEN. LEES VERDER DE DISCLAIMER OP DEZE SITE. WIA en letselschade Nieuwe zorgstelsel Letselschade? Het laatste nieuws vind u op

24 Mail de redactie letselschadekrant.nl Colofon Disclaimer Home

25 9 Letselschade nieuws 15 juni 2006 Zoek op onderw erp zoek OVERZICHT BELANGENBEHARTIGERS IN NEDERLAND ::: IN NEDERLAND KUNNEN MENSEN DIE EEN ONGEVAL HEBBEN GEHAD, ZELF EEN BELANGENBEHARTIGER KIEZEN. DIE ZIJN ER IN ALLE SOORTEN EN MATEN. DEZE PAGINA IS BEDOELD OM U TE INFORMEREN WAT ER TE KOOP IS EN WAT DE VERSCHILLEN ZIJN. Advocaat/belangenbehartiger ALS U EEN ONGEVAL IS OVERKOMEN EN DE WEDERPARTIJ DIENT DE SCHADE TE VERGOEDEN, DAN KOMEN DE REDELIJKE KOSTEN VAN DESKUNDIG ADVIES ALS ONDERDEEL VAN DE SCHADE VOOR VERGOEDING IN AANMERKING. IN DE GEDRAGSREGELS VOOR DE AFHANDELING VAN LETSELSCHADES IN HET VERKEER STAAT DAT DE AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR, ALS UW LETSEL LANGER DUURT DAN DRIE MAANDEN, WIJST OP DE NOODZAAK OM EEN BELANGENBEHARTIGER IN TE SCHAKELEN. OMDAT HET REGELEN VAN LETSELSCHADES INGEWIKKELD IS, IS HET OOK RAADZAAM OM DAT TE DOEN. OOK IN HET GEVAL ER DISCUSSIE IS OVER DE AANSPRAKELIJKHEID KAN HET RAADZAAM ZIJN DESKUNDIG ADVIES IN TE WINNEN. Uw rechten als patiënt Vragen over letselschade? ADVOCATEN IN NEDERLAND WERKEN ONGEVEER ADVOCATEN. ER ZIJN GESPECIALISEERDE LETSELSCHADEADVOCATEN DIE LOUTER EN ALLEEN LETSELSCHADEZAKEN BEHANDELEN. EN ER ZIJN ADVOCATEN DIE DAT VOOR EEN BEPERKT AANTAL UREN PER WEEK DOEN. OOK ZIJN ER NOG ADVOCATEN DIE DE LETSELSCHADEZAKEN ER BIJ DOEN. JE HEBT ADVOCATEN DIE WERKEN VOOR SLACHTOFFERS, VOOR SLACHTOFFERS EN VERZEKERAARS, EN ADVOCATEN DIE ALLEEN WERKEN VOOR VERZEKERAARS. DE NAAM LETSELSCHADEADVOCAAT IS OVERIGENS NIET BESCHERMD. EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN ADVOCATEN EN ANDERE SOORT BELANGENBEHARTIGERS IS DAT ADVOCATEN VOOR VEEL CLIËNTEN AANSPRAAK KUNNEN MAKEN OP GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND. VOOR DE VOORWAARDEN ZIE Gedrag verzekeraars DAARNAAST MOETEN ADVOCATEN AAN ALLERLEI KWALITEITSEISEN VOLDOEN OP HET GEBIED VAN HUN ADMINISTRATIE, OMGAAN MET CLIËNTEN, OMGAAN MET DE GELDEN VAN DERDEN, HUN (PERMANENTE) OPLEIDING ETC. ZIJ MOETEN VERDER EEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING HEBBEN AFGESLOTEN EN ZIJN ONDERWORPEN AAN HET TUCHTRECHT. WIA en letselschade Nieuwe zorgstelsel ADVOCATEN DIE EEN DEEL VAN HUN TIJD BESTEDEN AAN LETSELSCHADEZAKEN, EN MEER DAN VIJF JAAR ADVOCAAT ZIJN, MOGEN LID WORDEN VAN DE LSA (WWW.LSA.NL) ALS ZIJ EEN OPLEIDING MET GOED GEVOLG HEBBEN AFGESLOTEN. VAN DE LSA ZIJN ADVOCATEN LID, DIE ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS WERKEN, ALLEEN VOOR VERZEKERAARS WERKEN OF VOOR ALLEBEI. ADVOCATEN DIE MEER DAN 50% TIJD AAN LETSELSCHADEZAKEN BESTEDEN, EN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS WERKEN, MOGEN LID WORDEN VAN DE ASP (ZIE ADVOCATEN.NL). VAN DE WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN MOGEN ARTSEN EN ADVOCATEN LID WORDEN, ZIE DAARNAAST IS ER NOG EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE, GENAAMD PEOPIL, ZIE OP AL DEZE SITES VINDT U EEN LEDENLIJST. 9 Mail de redactie LETSELSCHADEBUREAUS IN NEDERLAND ZIJN ER EEN AANTAL LETSELSCHADEBUREAUS. DEZE BUREAUS HOUDEN ZICH UITSLUITEND MET DE LETSELSCHADEREGELING BEZIG. ER ZIJN KLEINE BUREAUS DIE SLECHTS MET ÉÉN OF TWEE MENSEN WERKEN EN ER ZIJN EEN AANTAL GROTERE BUREAUS, VERSPREID OVER HET LAND, DIE MEERDERE EXPERTS IN DIENST HEBBEN. Colofon Disclaimer ER ZIJN GEEN WETTELIJK VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN. U DIENT ER DUS ZELF ACHTER TE KOMEN OF U MET EEN KWALITATIEF GOEDE BELANGENBEHARTIGER TE MAKEN HEEFT. HET ENIGE KWALITEITSMEETPUNT IS OF HET BETREFFENDE BUREAU ALLEEN EXPERTS IN DIENST HEEFT DIE DE EEN NIVRE-OPLEIDING (ZIE VOLGEN OF HEBBEN GEVOLGD. INDIEN EEN EXPERT 5 JAAR WERKZAAM IS IN DE LETSELSCHADEREGELING EN DE OPLEIDING MET GOED GEVOLG HEEFT AFGELEGD MAG HIJ/ZIJ ZICH REGISTEREXPERT NOEMEN. OOK NA HET AFRONDEN VAN DE OPLEIDING BLIJVEN ER VERPLICHTINGEN BESTAAN OM DE KENNIS OP PEIL TE HOUDEN.

26 10 Letselschade nieuws 15 juni 2006 NO CURE NO PAY = NO WAY? Zoek op onderw erp Advocaat/belangenbehartiger zoek DOOR MARTIN DE WITTE EN EDWIN VAN SLOOTEN ::: GEEN SCHADEVERGOEDING, DAN OOK GEEN KOSTEN. DAT KLINKT AANTREKKELIJK, MAAR IS DAT HET OOK? HET IS EEN HARDNEKKIG MISVERSTAND TE DENKEN DAT ADVOCATEN OP DEZE BASIS WERKEN. HET IS (LETSELSCHADE)ADVOCATEN VERBODEN. SOMMIGEN HEBBEN HIER IETS OP GEVONDEN: SAMENWERKEN MET TUSSENHANDELAREN ALS EUROCLAIM EN HET RECENTE LETSELCASH. DEZE ADVOCATEN BETALEN BEDRAGEN AAN DIT SOORT BEDRIJVEN OM AAN ZAKEN TE KOMEN EN BEGEVEN ZICH DAARMEE OP GLAD IJS: HET IS ADVOCATEN NIET ALLEEN VERBODEN OM OP NO CURE NO PAY-BASIS TE WERKEN, MAAR OOK OM TE BETALEN VOOR ZAKEN. DE ORDE VAN ADVOCATEN IS NOG AAN HET NADENKEN WAT ER MET DE BETREFFENDE ADVOCATEN MOET GEBEUREN. IMMERS, OF ALLE ADVOCATEN MOGEN HET, OF NIEMAND MAAR NIET EEN DEEL WEL EN EEN DEEL NIET. ALS BESLOTEN ZOU WORDEN OM NO CURE NO PAY TOE TE STAAN, DAN MOETEN ER DUIDELIJKE GEDRAGSREGELS KOMEN VOOR ZOWEL ADVOCATEN ALS ALLE ANDERE BELANGENBEHARTIGERS. Uw rechten als patiënt Vragen over letselschade? Gedrag verzekeraars WIA en letselschade BIJ HET REGELEN VAN LETSELSCHADEZAKEN DIENT HET TE GAAN OM UW BELANG, EN NIET OM DE BELANGEN VAN DE BELANGENBEHARTIGER. VAAK IS IEMAND DIE EEN ONGEVAL KRIJGT EEN LEEK, EN DAARBIJ OOK NOG EENS GEHEEL AFHANKELIJK VAN DEGENE DIE ZEGT ZIJN SCHADE TE KUNNEN VERHALEN. U DIENT ECHTER TOCH GOED UIT TE KIJKEN DAT U GEEN DIEF WORDT VAN UW EIGEN PORTEMONNEE. IN DE PRAKTIJK WORDT NO CURE NO PAY NAMELIJK AANGEBODEN ALS DE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN SCHADE AL VAST STAAT, DUS NA HET ERKENNEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VAAK IS HET SNEL DUIDELIJK OF DE AANSPRAKELIJKHEID ERKEND WORDT. ALS DAT ZO IS, KOMEN DE KOSTEN VAN DE BELANGENBEHARTIGER GEHEEL VOOR REKENING VAN DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ. IN DAT GEVAL IS HET GEBRUIKELIJK DAT DEZE KOSTEN RECHTSTREEKS WORDEN GEDECLAREERD BIJ DE AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR. HET ZAL DUIDELIJK ZIJN DAT U DAN GEEN ENKELE BEHOEFTE HEEFT AAN NO CURE NO PAY. FEIT IS ECHTER WEL DAT EEN DERGELIJKE CONSTRUCTIE TOCH WORDT VOORGESTELD AAN HET NIETSVERMOEDENDE SLACHTOFFER. STEL DAT HIJ EEN SCHADE HEEFT GELEDEN VAN ,00 EN AFGESPROKEN IS DAT 15 PROCENT VOOR DE BELANGENBEHARTIGER IS, DAN ONTVANGT HET SLACHTOFFER SLECHTS ,00. BOVENDIEN KAN DE BELANGENBEHARTIGER ZIJN KOSTEN OOK NOG EENS VERHALEN WAARDOOR DEZE DUS IN FEITE DUBBEL WORDT BETAALD. HELAAS KOMT DIT ECHT VOOR IN DE PRAKTIJJK. DE BELANGENBEHARTIGER IS NIET VERPLICHT OM TE MELDEN DAT HIJ EEN DEEL VAN UW SCHADEVERGOEDING IN ZIJN ZAK KAN STEKEN, DUS NIEMAND DIE ER WAT VAN ZEGT. Nieuwe zorgstelsel MET ANDERE WOORDEN: HET KLINKT AANTREKKELIJK, MAAR IS DAT VAAK ABSOLUUT NIET. LAAT U VAN TE VOREN GOED INFORMEREN VOORDAT U IETS TEKENT, ZODAT U WEET DAT U ECHT UW VOLLEDIGE SCHADE VERGOED KRIJGT. VOOR MEER INFORMATIE, ONDER ANDERE OVER SUBSIDIES VOOR RECHTSBIJSTAND, KIJKT U NAAR HET HOOFDSTUK ADVOCAAT/BELANGENBEHARTIGER. NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET DE REDACTIE. DE LETSELSCHADEKRANT. YOUR WAY! Mail de redactie Colofon Stuur Print ::: Vorige pagina door Disclaimer

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Een kusje erop doet soms wonderen...

Een kusje erop doet soms wonderen... Een kusje erop doet soms wonderen... 6 doorslaggevende redenen waarom kiezen voor Letselpro een verstandige keuze is. 3 Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op 4 Als Letselpro voor u gaat procederen,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts)

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts) Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts) Naam kantoor : Aantal letselschadebehandelaren : Datum indiening: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere belangenbehartiger

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

KRINGAVOND 16 MAART 2009. WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos

KRINGAVOND 16 MAART 2009. WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos KRINGAVOND 16 MAART 2009 WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos 1 NvvN november 2007 De Commissie Forensische Neurologie heeft zich op het standpunt gesteld dat het post

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten)

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) Naam kantoor : Aantal letselschadebehandelaren : Datum indiening: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) 2012.01

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) 2012.01 Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) 2012.01 Nummer: Datum ontvangst: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere belangenbehartiger een apart afschrift

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 juni 2014

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 juni 2014 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 juni 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/588 NL:TZ:0000009118:F001 08-11-2016 mr. Y.C.M. Heruer mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Wallcon

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Transparant in declareren

Transparant in declareren Transparant in declareren onze tarieven voor 2016 JPR staat voor transparantie in kosten JPR Advocaten kent een aantal methoden om de kosten van haar werkzaamheden in rekening te brengen. Iedere methode

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel?

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen 1 Wat kunt u verwachten bij letsel? U was betrokken bij een ongeval waardoor u letsel heeft opgelopen. Het

Nadere informatie

Letselschade. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch. Verzekerd van een goede schaderegeling

Letselschade. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch. Verzekerd van een goede schaderegeling Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Verzekerd van een goede schaderegeling Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende) Leidraad voor het nakijken van de toets GEDRAGSRECHT 8 FEBRUARI 2013 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Marxman Advocaten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Marxman Advocaten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Marxman Advocaten B.V. 1. Begrippen 1.1 Marxman Advocaten B.V. hierna: Marxman Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Schade en verzekering

Schade en verzekering Schade en verzekering Schade en verzekering Een ongeluk met gewonden, een medische fout of mishandeling. Emotioneel, ingrijpend en vaak met grote financiële gevolgen. Letselschade: wat nu? Letselschade

Nadere informatie

Schade? Wij helpen u

Schade? Wij helpen u Schade? Wij helpen u U heeft recht op hulp Na een ongeluk staat uw leven op zijn kop. Uw herstel en de medische behandelingen vergen veel van uw tijd en energie. Er komt veel op u af en u heeft begrijpelijke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016 15-00049 J. Rip Beheer B.V./faillissement Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

Schade. Hoe nu verder?

Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Fortis ASR voorziet u van een goede dienstverlening, ook als u schade hebt. Schade is vervelend, maar met Fortis ASR weet u zeker dat uw schade snel en deskundig

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/383 NL:TZ:1535:F1 5-9-217 mr. F.A.M Nowee mr. Schoevaars Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 5 september 217 heeft

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Over U... Wat is uw beroep? Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: Hoeveel jaar ervaring heeft u met de opvang van een medisch incident? Medicus, medicus in opleiding

Nadere informatie

Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG

Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG inzake: LSA besluit 30 juni 2005 Geachte Professor Barendrecht, Namens

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Geachte relatie, Met vriendelijke groeten, VerzekerJeGoedkoper.nl. GIDI-wijzer VerzekerJeGoedkoper.nl d.d. 15 september 2005 1

Geachte relatie, Met vriendelijke groeten, VerzekerJeGoedkoper.nl. GIDI-wijzer VerzekerJeGoedkoper.nl d.d. 15 september 2005 1 Geachte relatie, Als VerzekerJeGoedkoper.nl hebben wij ons ten doel gesteld dat consumenten diverse verzekeringen kunnen afsluiten tegen lagere tarieven. Wij kunnen deze scherpere tarieven aanbieden doordat

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.3113 (088.03) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

U heeft recht op hulp van een letselschade-expert!

U heeft recht op hulp van een letselschade-expert! U heeft recht op hulp van een letselschade-expert! Onze dienstverlening: een positieve ervaring na uw ongeval Letselschade, wat is dat eigenlijk? Door toedoen van een ander kunt u betrokken raken bij een

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake "Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht"

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis I. Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Garantie tot aan de deur geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt, naar Nederlands

Nadere informatie

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen?

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen? Kies voor loonregres U laat toch geen geld liggen? Wat is loonregres? Als uw medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, of verzuimt als gevolg van een daad van agressie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/352 NL:TZ:0000000471:F001 16-06-2015 mr. mr. P.C. Rijken Mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/545 NL:TZ:0000012028:F001 15-08-2016 Mr. A Gras mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap Cloudiax

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering schade

Allianz Nederland Schadeverzekering schade Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Letsel? U bent verzekerd van een goede schaderegeling. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch Inhoud 1 2 3 4

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie