BIJBLIJVEN - 28 oktober Inhoudsopgave 1 MILIEU ENERGIE ARBO KWALITEIT BODEM EN WATER DUURZAAMHEID...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID..."

Transcriptie

1 Bijblijven KAM contactdag dinsdag 28 oktober 2014

2 Inhoudsopgave 1 MILIEU ENERGIE ARBO KWALITEIT BODEM EN WATER DUURZAAMHEID

3 1 Milieu Activiteitenbesluit en regeling: voorstel vierde tranche In juli 2014 is het voorstel van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gepubliceerd. De vierde tranche wijzigt het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling op verschillende punten. Zo vervallen voor een aantal nieuwe groepen bedrijven de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu. De volgende bedrijven komen onder het Activiteitenbesluit te vallen: Het smelten en gieten van metalen; Het opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen; Schieten op buitenschietbanen; Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen; Dierencrematoria; Honden, lawaaivogels en dierentuinen; Asbestverwijdering; Bloemenververijen; Enkele activiteiten met mergel, grind en kalk (winnen, breken, malen, zeven en drogen). Daarnaast worden in het Activiteitenbesluit voorschriften gesteld met betrekking tot lozingen, waarmee de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor bepaalde handelingen en specifieke lozingen vanuit inrichtingen vervalt. Dit betreft: Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam; Lozen ten gevolge van het schoonmaken van drinkwaterleidingen; Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteit. De onderstaande wet- en regelgeving wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit: Besluit LPG-tankstations; Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen; Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer; Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Ten slotte zijn er nog enkele wijzigingen van dit besluit ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van de lasten en ter reparatie, bijvoorbeeld: Stookinstallaties, zoals stookinstallaties die ten hoogste 500 uur per jaar in gebruik zijn, zijn vrijgesteld van de emissie-eisen; De VOS oplosmiddelenboekhouding is niet verplicht voor bedrijven met oplosmiddelengebruik beneden drempels, zoals vastgesteld in Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging); Voor energiebesparingsmaatregelen wordt niet meer gekeken naar netto contante waarde ; Voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen geldt voortaan een jaarlijkse keuringsplicht. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Jan-Carel Nieuwland, of F-gassenverordening Op 1 januari 2015 treedt Verordening EU/517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen (F-gassenverordening) in werking. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening wordt de oude F-gassenverordening (Verordening EG/842/2006) ingetrokken. 3-19

4 Het doel van de nieuwe verordening is ook het milieu beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (zoals fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6)) te verminderen. Hierbij wordt dezelfde benadering gebruikt als Verordening EG/2009/1005 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen; namelijk het geleidelijk beëindigen van het gebruik van dergelijke gassen. Over het algemeen veranderen de eisen in de nieuwe F-gassenverordening niet, maar er zijn toch enkele wijzigingen. Een zeer belangrijke wijziging betreft de inspectie. Zo worden nieuwe inspectiecategorieën toegevoegd. Dit zijn onder andere: Koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens; Elektrische schakelinrichtingen; Organische rankinecycli. Verder wordt het vereiste aantal lekcontroles niet vastgesteld op basis van kilogram koudemiddelinhoud (3, 30, 300 kg), maar op basis van tonnage CO 2 -equivalent (5, 50, 500 ton). Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Fons Pennartz, of Externe veiligheid buisleidingen Per 1 juli 2014 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet alleen van toepassing op aardgas en aardolieproducten, maar ook op butaan, buteen, chloor, ethyleen, kooldioxide, stikstof, waterstof en zuurstof. Dit is het gevolg van een wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen. Als gevolg moeten exploitanten van buisleidingen met voornoemde stoffen de zorgplicht in acht nemen en maatregelen nemen ter voorkoming van ongewone voorvallen. Verder moeten ze leidingen aanleggen volgens de constructie-eisen van de NEN 3650, een veiligheidsmanagementsysteem opstellen volgens de NTA 8000 en een sanering uitvoeren binnen drie jaar als een kwetsbaar object binnen de PR 10-6 contour ligt. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Erik Krops, of Omgevingswet en Natuurwet Het voorstel voor de Omgevingswet is op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer verzonden. De Omgevingswet voegt wetgeving betreffende het milieu, de ruimtelijke ordening en een deel over water samen. Het plan is dat in 2018 deze wet in werking treedt. Interessant is om te vermelden is dat indien de voorgestelde Omgevingswet wordt aangenomen het begrip inrichting vervalt. Dit wordt vervangen door het begrip milieubelastende activiteit. Dit moet het makkelijker maken om algemeen geldende regels, zoals het Activiteitenbesluit, van toepassing te kunnen verklaren. Echter, door het nieuwe begrip kunnen voor verschillende milieubelastende activiteiten verschillende vergunningen nodig zijn. Op 18 juni 2014 is het gewijzigde voorstel van de Natuurwet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van de nieuwe Natuurwet is het beschermen van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. De Natuurwet voegt verschillende wetten samen, namelijk de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Door de Natuurwet krijgen de provincies onder andere de wettelijke plicht hun natuurbeleid vast te leggen. 4-19

5 Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Marlies Huijbers, of PGS 9 PGS 9 over cryogene gassen is per april 2014 niet alleen van toepassing op de opslag van vloeibare zuurstof, maar ook op andere cryogene gassen, zoals stikstof, argon, koolstofdioxide, helium en lachgas in hoeveelheden van 0,125 m³-100 m³. Daarnaast zijn voor de meeste gevallen de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden en zijn extra eisen gesteld aan de omgeving, de ruimtelijke indeling van de opslagvoorziening en aan de fundatie. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Martin van der Slik, of 5-19

6 2 Energie Energieprijzen Na een korte opleving zijn de elektriciteitsprijzen ongeveer op het niveau van een half jaar geleden, met uitzondering van cal-15. Het is niet ongewoon dat deze aan het eind van het jaar oploopt. De gasprijzen zijn redelijk constant, maar met een dalende olieprijs in de laatste weken is het afwachten of gas gaat volgen. 6-19

7 De constante gasprijs bij een lage elektriciteitsprijs is nog steeds kritisch voor WKK s, maar biedt ruimte voor warmtepompen. De marge (sparkspread) is nog steeds laag, maar lijkt door het laagste punt te zijn gegaan. Onderstaande grafiek toont de sparkspread, welke de afgelopen drie jaar nagenoeg is gehalveerd. Het laagste punt is met cal-16 afgelopen voorjaar bereikt. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst, kunt u contact opnemen met Jan van Eijk, of of Ruud van Kolfschooten, of CO 2 en NO x CO 2 -emissiehandel en Carbon Leakage De nieuwe Carbon Leakage lijst vanaf is in concept gepubliceerd. Zie ook Op het moment dat de lijst definitief is, roept NEa op tot het verstrekken van additionele gegevens. Deze komen veelal overeen met de gegevens die voor de allocatie in 2011 zijn gebruikt en dienen wederom goedkeuring van een verificateur te krijgen. Let naast eventuele aanpassingen van de Carbon Leakage lijst ook op fysieke uitbreidingen en inkrimpingen. Bij fysieke uitbreidingen is het mogelijk om aanspraak te maken op extra emissierechten, maar een dergelijke aanvraag is niet eenvoudig en is aan deadlines gebonden. Prijsontwikkeling CO 2 De prijs voor EUA CO 2 -emissierechten was een half jaar geleden 5,--/ton voor cal-14 en iets onder de 7,--/ton voor cal-20. Op 20 oktober 2014 was deze prijs 6,12 (komende maand) tot 7,19 voor cal

8 NO x Over het algemeen zijn de verscherpte NO x -emissie-eisen die ingaan in 2017 wel al enige tijd bekend. Maar het onderwerp begint dit jaar pas echt te leven. Afgelopen jaar hebben verschillende partijen informatiedagen georganiseerd, zowel KWA als Infomil in samenwerking met de samenwerkende branderleveranciers. De branderleveranciers schatten in dat ongeveer 50% van de bestaande ketels groter dan 1 MW een brander heeft die niet voldoet aan de regelgeving. Ook zij roepen op om spoedig inventarisaties uit te voeren naar de eisen die gelden voor diverse installaties. Niet alleen zijn dat emissie-eisen, maar ook periodieke keuring inclusief brandstoftoevoerleidingen worden vanaf nu in het Activiteitenbesluit geregeld. Voor procesinstallaties worden geen eisen gegeven en dient er maatwerk in de vergunning te worden opgenomen. Emissiemetingen dienen minimaal één keer per vier jaar te worden uitgevoerd voor gasturbines/ gasmotoren en dieselmotoren. Voor ketels is dit eenmalig. Houd er rekening mee dat er ook bij typekeur branders nu alsnog emissie-metingen vereist zijn. Voor vragen over de inhoud van zowel CO 2 als NO x kunt u contact opnemen met Bart Simons, of of Bas Oldenhof, of MJA3/MEE Ook buiten de convenanten worden sectorspecifieke maatregellijsten opgesteld. Deze lijsten worden in de loop van 2015 ook integraal in het Activiteitenbesluit opgenomen. Bij type A- en B-bedrijven is in het Activiteitenbesluit reeds opgenomen dat bij een bepaald energieverbruik maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar dienen te worden uitgevoerd. Met de maatregellijsten verwacht men in de toekomst eenvoudiger te kunnen handhaven op energieverplichtingen, in plaats van vrijwillige naleving hiervan in convenantverband. De vraag is echter of de overheid hiervoor voldoende geld, mankracht en kennis ter beschikking kan stellen. De houdbaarheid van de convenanten lijkt voorlopig nog niet te zijn verlopen. Omdat het uitvoeren van een energieaudit (het op laten stellen van een EEP valt daar ook onder) verplicht wordt gesteld, komt de bijdrage van de overheid hiervoor in de toekomst te vervallen. Verplichtingen mogen namelijk niet worden gefinancierd. Hoe dit exact ingevuld wordt, is nog niet duidelijk. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Marcel van den Bovenkamp, of Subsidies en fondsen Subsidie Overijssel Agro & Food De provincie Overijssel hanteert de subsidieregeling Innovatie Agro & Food Overijssel. Het doel van de regeling is het bijdragen aan de verduurzaming van de Agro & Food-sector. Organisaties of ondernemingen uit de Agro & Food-sector met een vestiging in Overijssel komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie is beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de Agro & Food-sector. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor: Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een nieuw product, techniek, dienst of proces. Inhuur van deskundigen ten behoeve van de realisatie van een innovatief project. Investeringen ten behoeve van de realisatie van een innovatief project. 8-19

9 Zie ook: Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Martijn Goorts, of of Bart Simons, of ETS-subsidie Vanaf begin 2015 kunnen weer aanvragen in het kader van de subsidieregeling indirecte emissiekosten worden ingediend. Hiervoor gelden twee eisen, aanvragers moeten deelnemen aan MJA- of MEE-convenant en zij dienen producten te produceren die én op de Carbon Leakage lijst staan in het kader van EU-ETS en ook nog eens elektriciteitsintensief zijn. Zie hiervoor bijlage I van de relevante Staatscourant via onderstaande link. Of de lijst in de toekomst uitgebreid wordt, door uitbreiding van de CL-lijst, is nog niet bekend. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Bas Oldenhof, of of Bart Simons, of Verplichte keuring airco-installaties Sinds december 2013 is de keuring van airco-installaties voor comfortkoeling (dus geen koel- en vriescellen) verplicht indien het totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau meer is dan 12 kilowatt (kw). Niet alleen geldt dit voor compressie koelmachines, maar ook voor andere koudeopwektechnieken, zoals WKO en absorptiesystemen. De wetgeving is afgelopen jaar gepubliceerd in Staatscourant nr Meer informatie is te vinden op de website van STEK ( of in de folder van RVO.nl. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Fons Heuven, of of Fons Pennartz, of 9-19

10 3 Arbo Beleidsregel arbocatalogi 2010 Er is een wijziging van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 in verband met de toevoeging van enkele nieuwe (deel)catalogi. Deze deelarbocatalogi zijn door de Arbeidsinspectie na de publicatie van de beleidsregel marginaal getoetst en voldoen voor de daarin vermelde risico's. Voor de betreffende branches zijn de nieuwe deelcatalogi gecombineerd met de deelcatalogi die al eerder waren getoetst en gepubliceerd. Voor de volgende branches worden nieuwe (deel)arbocatalogi ingevoegd: Meubelindustrie; Reisbranche; Aardappelen, groente en fruit, groothandel; Mechanisch loonwerk; Onderwijs, primair; Overdrukwerk; Tank- en wasstations; Universitaire Medische Centra. De actualisering van getoetste catalogi vindt enkele malen per jaar plaats. Voor de arbocatalogi die voldoen aan de marginale toets wordt, indien mogelijk (soms is bijvoorbeeld een wachtwoord vereist), een link geplaatst op de internetpagina Bron: MakeClear ( Voor vragen over de inhoud van bovenstaande kunt u contact opnemen met Wim van de Koppel, of Jaarplan Inspectie SZW De Inspectie SZW heeft haar meerjarenplan en jaarplan 2015 gepubliceerd. Belangrijke speerpunten uit het jaarplan zijn onder andere gericht op: Arbozorg algemeen (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en preventiemedewerker); Asbest (onder andere naleving van de nieuwe grenswaarden voor de verschillende asbestcategorieën); Gevaarlijke stoffen. Daarnaast richt de Inspectie SZW zich met name specifiek op sectoren als afval, bouw, chemie, grond/water/weg-, metaal- en vleessector. Zie voor meer informatie: publicaties/kamerstukken/2014/09/15/aanbiedingsbrief-meerjarenplan en-jaarplan inspectie-szw.html. Bron: MakeClear ( Voor vragen over de inhoud van bovenstaande kunt u contact opnemen met Pim Verhulst, of 10-19

11 PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading Nieuwe publicatie PGS 12 in Een geactualiseerde versie van PGS 12 is gepubliceerd. Deze richtlijn bevat eisen voor een veilige opslag en verlading van ammoniak en het beperken van eventuele effecten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn: Het verplichten van lekdetectie tussen de binnen- en buitentank; Het plaatsen van bluswatermonitoren in plaats van waterslangen; De mogelijkheid om alternatieve inspectiemethoden (op basis van Risk Based Inspection) te gebruiken bij grootschalige opslag; Het uniformeren van voorschriften van verschillende verladingsmodaliteiten op basis van Fertilizers Europe Guidance documenten; Het verwijderen van de veiligheidsvoorschriften bij transport in de landbouw. Meer informatie over deze PGS is te vinden op: Indien u te maken heeft met de opslag en verlading van ammoniak, beoordeel dan voor bestaande installaties de verschillen tussen de oude en de nieuwe norm en daarmee de mogelijke gevolgen van de wijzigingen van deze richtlijn. Pas bij nieuwe toepassingen met ammoniak de PGS 12:2014 toe. Bron: MakeClear ( Voor vragen over de inhoud van bovenstaande kunt u contact opnemen met Martin van der Slik, of 11-19

12 4 Kwaliteit Groen licht voor ISO/DIS 9001 De DIS-versie (Draft International Standard) van de nieuwe kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht. Na publicatie van ISO/DIS 9001 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatieinstituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee-derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één-vierde van alle stemmen negatief was. Nederlandse feedback op ISO/DIS 9001 De normcommissie Kwaliteitsmanagement heeft alle in Nederland verzamelde commentaren besproken en vooral gediscussieerd over de mate waarin het onderwerp risicomanagement over de hele PDCA-cyclus in de norm is doorgevoerd en met name in de beheersmaatregelen. Uiteindelijk is besloten om voor te stemmen en om in het commentaar nog een paar cruciale verbeteringen met betrekking tot risicomanagement toe te voegen. Volgende fase De norm kan nu klaargemaakt worden voor publicatie in de vorm van een FDIS-versie (Final Draft International Standard). Ook hierop kunnen de leden van ISO een stem uitbrengen. In deze laatste ronde moet minimaal 75% van de landen positief stemmen om de norm als International Standard te kunnen publiceren. Naar verwachting wordt ISO 9001:2015 in september 2015 definitief gepubliceerd. Inmiddels is door de NEN een handig boekje ter beschikking gesteld met Alles wat je moet weten! De nieuwe ISO normen. Duurzame verandering in managementsystemen, ISBN: Handig overzicht van LRQA LRQA heeft een uitgebreide vergelijking van de twee Draft International Standards (DIS) opgesteld, zodat gebruikers de details van elke clausule side-by-side kunnen zien. Dit helpt gebruikers om de veranderingen en welke stappen zij kunnen nemen om de overgang naar de nieuwe standaarden te begrijpen. Zie ook: 20at%20a%20glance_tcm pdf 12-19

13 Herstructurering ISO voor security sector In juni 2014 heeft het Technische Management Board van ISO besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC 292 Security. Daarnaast wordt gewerkt aan een aantal normen die mogelijk raakvlakken hebben met de analyse van de externe context: kansen en risico s vanuit de externe omgeving, waaronder: ISO Societal security - Business continuity management systems - Business impact analysis (BIA) ISO Societal Security - Business continuity management - Guidance for supply chain continuity ISO Security Management System - Guidance for use - Security risk assessment ISO Security Management System Groen licht voor Nederlandse deelname aan mondiale ontwikkeling richtlijnen Innovatiemanagement Onlangs organiseerden NEN en STEM Industrial Marketing Centre een informatie-/discussiemiddag over ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. Het merendeel van de aanwezigen staat positief tegenover de ontwikkeling van ondersteunende richtlijnen, gemeenschappelijke spreektaal en methodieken op het gebied van innovatiemanagement en vindt dat Nederland moet deelnemen (62%). NEN is daarom gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie Innovatiemanagement met stakeholders

14 De richtlijnen betreffen management, definities, tools en methodieken voor innovatietrajecten, open-innovatie en co-creatie. Hiermee moet een level playing field worden gecreëerd waarin grote èn kleine partijen effectief kunnen samenwerken, los van grenzen en culturen. Momenteel participeren 23 landen in het ISO-traject voor de ontwikkeling van richtlijnen voor innovatiemanagement. Delegaties uit deze landen zijn gestart met het opstellen van werkprogramma s en voorstellen voor de inhoud van de diverse richtlijnen. Het Europese normalisatietraject en de ontwikkelde normen worden gekoppeld aan het ISO-traject. Nederland kan alsnog aansluiten bij dit traject om invloed uit te oefenen en bij te dragen aan het opstellen van deze internationale (ISO) richtlijnen. Nederlandse belanghebbenden kunnen nu meedoen en bepalen hoe zij hierbij betrokken willen zijn. Deelname aan de ontwikkeling van de richtlijnen voor innovatiemanagement bestaat uit een lidmaatschap van de normcommissie en een serie kennis verrijkende workshops rond een aantal belangrijke thema s van het ISO-traject. Dankzij presentaties van gastsprekers en het delen van elkaars best practices kunnen deelnemers bevindingen direct toepassen en dragen ze tegelijkertijd bij aan het ISO-traject. Het is ook mogelijk om in de rol van follower of supporter de ontwikkelingen te volgen en met een financiële bijdrage de Nederlandse deelname mede mogelijk te maken. Voor wie? Bent u (innovatie)manager in het MKB of in een grotere organisatie? Of werkt u bij een kennisinstelling of de overheid en heeft u met innovatiemanagement te maken? Dan is deelname voor u wellicht van belang. Veiligheidsmanagementsystemen bij Brzo-bedrijven In juni 2014 is de conceptversie van de NTA 8620 gepubliceerd. De NTA 8620 is een richtlijn waarin de eisen zijn vastgelegd voor een veiligheidsbeheerssysteem. Deze NTA is vooral bedoeld voor bedrijven die als gevolg van de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn de wettelijke verplichting hebben een dergelijk systeem in te voeren. De wettelijke eisen aan het VMS zijn beschreven in bijlage III van de Europese Seveso III-richtlijn. Men is in afwachting van de inhoud van de Brzo 2015 (de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn), waarna dit concept wordt aangepast. Dan wordt ook bekeken of verdere afstemming op de concepttekst van ISO 14001:2015 gewenst is. In de tekst zijn her en der strofen geel gemarkeerd. Dat zijn gedeelten die in ieder geval moeten worden aangepast op het nieuwe wettelijke kader. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Henk Bootsma, / of Gebruikte bronnen: website NEN/website Lloyd s /website SCCM/ 14-19

15 5 Bodem en water Bodembescherming: maatwerkvoorschriften in kader van Activiteitenbesluit steeds vaker toegepast Verscheidene bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben de afgelopen periode het bevoegd gezag verzocht om maatwerkvoorschriften, bijvoorbeeld voor bestaande grondwatermonitoring en de eigen waterzuivering. In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling zijn eisen opgenomen voor bodembedreigende activiteiten. Deze eisen betreffen verplichte maatregelen en voorzieningen om bodemrisico s van een bodembedreigende activiteit verwaarloosbaar te maken. Per activiteit is aan de hand van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) het vereiste voorzieningenniveau bepaald om dit verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. In een bestaande situatie kan soms na instemming van het bevoegd gezag worden volstaan met een aanvaardbaar risico. Voor bestaande inrichtingen is het niet altijd mogelijk om aanvullende voorzieningen aan te brengen om te komen tot een verwaarloosbaar risico. Door het opstellen van een Plan van Aanpak kan toch worden voorzien in een goed beschermingsniveau. Mits goed onderbouwd gaan bevoegde gezagen veelal mee in de voorgestelde alternatieve invulling van bodembescherming. Door middel van maatwerk wordt de bodem dan naar behoren beschermd. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Paul Ploumen, of Gebiedsgericht grondwater: bevoegd gezag neemt voortouw in verkenning mogelijkheden Tot 1 juli 2012 ging de Wet bodembescherming uitsluitend uit van het zogenaamde gevalsbegrip. Dit begrip vormde het uitgangspunt voor de sanering van individuele gevallen van verontreiniging, maar ook voor de clustergerichte aanpak van dergelijke gevallen. Het gevalsbegrip levert met name problemen op bij verontreinigingen in de ondergrond, waarbij de pluimen in de ondergrond die in verbinding staan met bronzones in de bovengrond vaak niet goed van elkaar zijn te onderscheiden. Sinds 1 juli 2012 biedt de Wet bodembescherming een mogelijkheid om verontreinigingen in het diepere grondwater langs juridische weg gebiedsgericht aan te pakken. Bij deze gebiedsgerichte aanpak wordt het gevalsbegrip buitenspel gezet. Daarmee wordt tevens een belemmering voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied weggenomen. De verontreinigingen in de ondergrond worden niet meer als individuele gevallen aangemerkt, maar de gebiedsbeheerder (altijd een bestuursorgaan) neemt de gebiedsgerichte aanpak voor zijn rekening, waarbij van de belanghebbenden bij de bovengrond en de ondergrond betaling van een afkoopsom wordt gevraagd. Momenteel zijn diverse bevoegde gezagen druk bezig om gebiedsgerichte projecten te verkennen en op te zetten. Veel bedrijven worden hiervoor benaderd, zeker als sprake is van saneringen die met spoed moeten worden aangepakt (zogenaamde spoedlocaties). Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met André Lokhorst, of 15-19

16 Asbest: aanpassing nieuwe grenswaarde asbest per 1 juli 2014 voor laag risico saneringen en per 1 januari 2015 voor hoog risico saneringen. Asbest is een gevaarlijke stof. Er overlijden jaarlijks ongeveer 900 mensen als gevolg van blootstelling aan asbest in het verleden. Ook nu worden er nog mensen beroepsmatig aan asbest blootgesteld. Dat zijn met name werknemers die asbest saneren, of die er mee in aanraking komen bij onderhoud. Vanwege de schadelijke gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, is het belangrijk dat er grenswaarden zijn: waarden die aangeven wat de maximale concentratie is waar mensen op het werk aan mogen worden blootgesteld. Op dit moment geeft het Arbeidsomstandighedenbesluit één grenswaarde voor alle soorten asbest. De huidige nationale grenswaarde is al tien keer strenger dan de Europese asbestgrenswaarde. In 2010 adviseerde de Gezondheidsraad dat deze grenswaarde verder omlaag moet, om een risiconiveau voor werknemers te bereiken dat zo laag is dat het maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Bovendien gaf de Gezondheidsraad aan dat er reden is om onderscheid te maken tussen verschillende asbestsoorten: de Raad adviseerde aparte grenswaarden voor zogenaamd chrysotiel asbest en voor asbest amfibolen. De SER (Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek) adviseerde in 2011 over de haalbaarheid van de grenswaarden: de grenswaarden van vezels/m 3 voor chrysotiel en 420 vezels/m 3 voor amfibolen zijn volgens de SER haalbaar. De SER adviseerde aanvankelijk de grenswaarden in te voeren in juli Bij het uitwerken van de verlaging van de grenswaarden in werkmethoden, werkprocessen en normen (bijvoorbeeld op het gebied van meetmethoden) binnen de beheersstichting voor asbestcertificatie (Ascert), bleek echter dat er technische vragen opkwamen over de wijze waarop de lagere grenswaarden kunnen worden bereikt. Naar aanleiding van nieuwe inzichten uit het onderzoek heeft de SER op 20 december 2013 opnieuw geadviseerd over de verlaging van de asbestgrenswaarden. De SER adviseert de grenswaarden voor hoog-risico werkzaamheden met asbest (amfibool asbest) in te laten gaan per 1 januari 2015 en die voor werkzaamheden met minder risico (in de praktijk met name chrysotiel asbest) per 1 juli De minister heeft besloten het advies van de SER voor wat betreft de invoeringstermijnen over te nemen. Dat betekent een verlaging van de grenswaarde voor chrysotiel per 1 juli 2014 naar vezels/m 3. Voor amfibool geldt een grenswaardeverlaging naar 300 vezels/m 3 per 1 januari Deze laatste grenswaarde wordt daarmee iets lager dan oorspronkelijk geadviseerd door de SER. Daarmee worden de grenswaarden voor blootstelling op de werkplek en voor milieublootstelling gelijk getrokken. In de praktijk doen zich namelijk veel overgangssituaties voor tussen milieu- en werkpleksituaties, waardoor onduidelijkheid kon ontstaan over te hanteren normen. In meettechnische zin zijn de waarden van 300 respectievelijk 420 vezels/m 3 overigens nauwelijks verschillend door de relatief grote meetonzekerheid. Het halen van genoemde invoeringstermijnen vergt een grote inspanning van alle betrokken partijen, met name van beheersstichting Ascert die belast is met het aanpassen van de certificatieschema s en van de betrokken asbestbranches. Momenteel wordt druk gewerkt aan de invoering van de strenge norm voor amfibool asbest. De verwachting is dat deze niet per 1 januari 2015 operationeel is. Geluiden zijn dat er dan ook een tijdelijke overgangsnorm van vezels/m 3 gaat gelden voor amifbool asbest. De overall verwachting is dat de scherpere grenswaarden leiden tot verhoging van de benodigde tijdsduur voor controlemetingen en de kosten hiervan

17 Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Marcel Hilwig, of Water Certificering bodemenergie Bodemenergie is een succesvolle, duurzame techniek, die steeds meer wordt toegepast. De verwachte groei mag niet leiden tot wildgroei. De overheid heeft per 1 oktober 2014 een erkenningsplicht ingevoerd. Bodemenergie bestaat in Nederland sinds eind jaren tachtig. De laatste jaren is het aantal systemen enorm gegroeid en de toename gaat steeds sneller. De groei wordt versterkt, omdat de overheid steeds strengere eisen stelt aan de energiehuishouding van gebouwen. Daarnaast maakt technologische innovatie deze vorm van duurzame energie bereikbaar voor steeds meer gebruikers. Een hogere energieprijs en beleidsdoelen op het gebied van duurzame energie versterken de groei nog verder. Groei of wildgroei? De groei van deze duurzame techniek is een goede zaak. Wildgroei is echter niet gewenst. Elk bodemenergiesysteem is in principe een verstoring in de bodem. Bodemenergie mag niet leiden tot onacceptabele verstoring, het gebruik van de bodem moet nuttig en efficiënt zijn. De overheid gaat een erkenningsplicht invoeren voor certificering van bodemenergiesystemen. In het kader van het SWKO programma (Samenwerkingsprogramma WKO) heeft de overheid deze erkenningsplicht uitgewerkt, samen met belanghebbende partijen. De erkenningsplicht geldt voor adviesbureaus, installatiebedrijven, boorfirma s en beheer en onderhoudsbedrijven, zowel voor het bovengrondse als voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. Certificering Doel van de erkenningsplicht is waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en daadwerkelijk energiebesparing opleveren. Met de certificering wordt de eigenaar, die meestal niet ter zake onderlegd is, beschermd. De uitvoerende partijen moeten wel goed onderlegd zijn, ter waarborging van de juiste kwaliteit. De richtlijnen bij de certificering verschaffen duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de ontwerper, het realisatiebedrijf en de beheerder. De erkenningsplicht geldt voor de bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen en aanleggen, maar ook voor de bedrijven die deze systemen beheren. Indien een systeem in eigen beheer wordt gehouden, moeten opdrachtgevers zelf ook erkend zijn. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met Marette Zwamborn, of 17-19

18 6 Duurzaamheid Best-practices grondstoffenefficiëntie en optimalisatie reststromen Voedselderving is al jaren een belangrijk maatschappelijk thema. Momenteel staat dit thema weer hoog op de nationale politieke en publieke agenda door onder andere het gezamenlijke onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken naar feiten en cijfers over voedselverspilling bij consumenten, de debatreeks It s the food, my friend, organisaties, zoals Damn Food Waste en evenementen als Food Battle. Veel bedrijven in de agro en voedselketen zijn met slimme innovaties bezig om voedselderving te voorkomen of te reduceren. KWA Bedrijfsadviseurs B.V. heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, voorheen AgentschapNL) en in samenwerking met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI, deelnemer aan de Alliantie Verduurzaming Voedsel) best-practices om voedselderving tegen te gaan geïnventariseerd. Het resultaat is negentien succesvolle, gerealiseerde best practices om voedselderving te voorkomen of te reduceren (afkomstig van tien verschillende organisaties). Teelt Verminderen van reststromen 1. LambWeston/Meijer: zoektocht naar het perfecte aardappelras 2. LambWeston/Meijer: tegengaan van krimp en blauwe plekken Verwaarden van reststromen 9. Kenniscentrum Plantenstoffen: verpakkingen van tomaten 10. Kenniscentrum Plantenstoffen: sauzen en soepen met klasse 3-producten Eigen proces Afnemer/ consument 3. Arla Foods: meten en monitoren van 11. Arla Foods: reststromen naar diervoeder verlies 4. NZO: Monitoring 12. D.E Masterblenders: tonnen koffiedik benut als hernieuwbare energiebron 13. LambWeston/Meijer: golf(aardappel)ballen 14. Koffiebranderij Peeze: het sluiten van kringlopen 15. Suiker Unie: zuivering 16. Suiker Unie: vergistinginstallaties 17. Voedselbanken Nederland: mensen helpen én tegengaan van voedselverspilling 5. Arla Foods: afspraken 18. Sonneveld: van oud brood naar nieuw brood 6. NZO: consumentenvoorlichting 19. Sonneveld: van oud brood naar nieuw voedselderving product 7. Zwanenburg: verlenging van 17. Voedselbanken Nederland: mensen helpen houdbaarheid én tegengaan van voedselverspilling 8. Zwanenbrug: voorkomen derving door aanpassen portiegrootte 18-19

19 Transparantie: uitdrukkelijke eis Duurzaamheidsbeleid Organisaties spreken in het kader van hun duurzaamheidsbeleid met hun interne, maar ook externe, stakeholders. Eén van de geuite wensen is de behoefte aan transparantie. Stakeholders willen de op te pakken duurzaamheidsthema s weten én zien, met daarbij de gestelde doelen en wat de voortgang is. Vooralsnog is de duurzaamheidsverslaglegging, al dan niet volgens de Global Reporting Initiative (GRI), vrijblijvend. In het najaar van 2014 treedt er echter een Europese richtlijn in werking betreffende transparantie van niet-financiële en diversiteit informatie. De lidstaten van de Europese Unie hebben twee jaar om deze richtlijn in nationale wetgeving te implementeren. De richtlijn gaat gelden voor meer dan zogenoemde public interest entiteit bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Hieronder bevinden zich onder andere beursgenoteerde bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en kredietverstrekkers. Deze bedrijven worden onder andere verplicht te rapporteren over hun business model, resultaten en risico's van het beleid op sociaal, milieu- en medewerkers gerelateerde zaken, inclusief omkopings- en corruptiekwesties. KWA heeft meerdere duurzaamheidsverslagen, al dan niet volgens GRI 4.0, opgesteld. Deze praktijkervaring benutten wij graag om bedrijven te ondersteunen bij invulling van de verantwoordingsplicht met het opstellen van een transparant duurzaamheidsverslag. Voor vragen over de inhoud van bovenstaande kunt u contact opnemen met Amy Keverling Buisman, of 19-19

20 20-19 BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014

Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei!

Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Marette Zwamborn KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Bestuurslid BodemenergieNL Bodemenergie is een succesvolle, duurzame techniek, die steeds meer wordt toegepast.

Nadere informatie

Stichting Ascert Actueel - juli 2014

Stichting Ascert Actueel - juli 2014 Stichting Ascert Actueel - juli 2014 Minister scherpt grenswaarden asbest aan Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de wettelijke waarden aangescherpt die aangeven

Nadere informatie

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling.

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. 1 Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. Er wordt kort ingegaan op: de 4e tranche reparaties met de inhoudelijke gevolgen; de verwijzing naar de geactualiseerde

Nadere informatie

De 4 e tranche in vogelvlucht

De 4 e tranche in vogelvlucht De 4 e tranche in vogelvlucht Gijs van Luyn Kenniscentrum InfoMil 1 Water, Verkeer en Leefomgeving De vierde tranche Vierde tranche van tweede fase project modernisering van de algemene regels Laatste

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Milieuwetgeving. Veranderingen en borging. mr. M.J. (Marlies) Huijbers ir. R.J. (Robin) Sinke 13 oktober 2016

Milieuwetgeving. Veranderingen en borging. mr. M.J. (Marlies) Huijbers ir. R.J. (Robin) Sinke 13 oktober 2016 Milieuwetgeving Veranderingen en borging mr. M.J. (Marlies) Huijbers ir. R.J. (Robin) Sinke Programma Korte kennismaking Overzicht wijzigingen wet- en regelgeving Inzoomen op belangrijkste wettelijke ontwikkelingen:

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Assnlkrtgl9

Antwoorden AIM sessie Assnlkrtgl9 en AIM sessie Assnlkrtgl9 In de AIM heeft u tijdens sessie Assnlkrtgl9 op 07 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Werkinstructie beoordeling concern-eeps variant 2

Werkinstructie beoordeling concern-eeps variant 2 MJA3-kernteam bevoegde gezagen Bas Heerma van Voss (EZ), Marcel Verzandvoort (RVO.nl) www.rvo.nl Contactpersoon Frerik van de Pas T 088-6027886 frerik.vandepas@rvo.nl Werkinstructie beoordeling concern-eeps

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Asww88b6w9k

Antwoorden AIM sessie Asww88b6w9k en AIM sessie Asww88b6w9k In de AIM heeft u tijdens sessie Asww88b6w9k op 21 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; Verordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Januari 15 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 22112 8 december 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zak Werkgelegheid van 1 december 2011, nr. G&VW/AA/2011/20111,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Voedingsmiddelen onder algemene regels

Voedingsmiddelen onder algemene regels Kenniscentrum Infomil Voedingsmiddelen onder algemene regels 22 en 27 november 2012 Margreet van der Honing Rommy Ytsma Inhoud presentatie Voedingsmiddelen: 3 categorieën Voedingsmiddelenindustrie Grenzen

Nadere informatie

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen Aangepast: 17 november 2016 Achtergrond 1) Waarom wordt de grenswaarde voor asbest amfibolen verlaagd? De grenswaarde

Nadere informatie

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 55896 23 juni 2015 Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 32710 25 november 2013 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zak Werkgelegheid van 31 oktober 2013, 2013-0000152033,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Kees Kwant Inhoud Doelstellingen duurzaam energiebeleid Energiesituatie in Nederland Ondersteuning vanuit SenterNovem (SDE, EOS, EIA, DEN-B)

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s en AIM sessie As42vxso84s In de AIM heeft u tijdens sessie As42vxso84s op 18 01 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Milieu < > Arbo. Safety is in our nature. An Hacour & Lieve Lamberigts

Milieu < > Arbo. Safety is in our nature. An Hacour & Lieve Lamberigts Milieu < > Arbo Safety is in our nature An Hacour & Lieve Lamberigts Agenda Wolters Kluwer staat voor ECO-systeem ARBO ECO-systeem MILIEU Stellingen 2 Wolters Kluwer staat voor 1836 40 landen 19.000 medewerkers

Nadere informatie

Veehouderij en volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid Veehouderij en volksgezondheid Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie Peter Bokelaar Inleiding Gezondheidseffecten veehouderij nog steeds een actueel thema. Q-koorts uitbraak in 2008/2009: bewustwording

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit

Nadere informatie

Activiteitenbesluit en bodem

Activiteitenbesluit en bodem Activiteitenbesluit en bodem VMR Praktijkdag Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Advocaten en Notarissen Rijksuniversiteit Groningen 27 november 2013 Agenda 1. Inleiding: bodem in het Activiteitenbesluit =

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met vaststelling van de jaarverplichting voor 2015 en enkele technische

Nadere informatie

Innovatieve saneringsmethoden in de asbestbranche. Jody Schinkel en Ko den Boeft

Innovatieve saneringsmethoden in de asbestbranche. Jody Schinkel en Ko den Boeft Innovatieve saneringsmethoden in de asbestbranche Jody Schinkel en Ko den Boeft 1 Inhoud presentatie 1. Aanleiding van dit onderzoek 2. Bronmaatregelen onderzoek 3. Resultaten bronmaatregelen onderzoek

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB s Water besluit Abm Waterbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer Blbi Bbk Besluit lozen buiten inrichtingen

Nadere informatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer CSP B.V./Sitech Services B.V. deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI) te Sittard-Geleen Zaaknummer: 2015-2084

Nadere informatie

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen 9 april 2013 Simone de Groot Wettelijk kader tot 1 juli 2013 Open systemen o Waterwet: provincie bevoegd gezag Gesloten systemen o Geen melding, vergunning of registratieplicht

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanvaarding van de wijziging van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende

Nadere informatie

Ascert Actueel - februari 2015

Ascert Actueel - februari 2015 Ascert Actueel - februari 2015 In deze nieuwsbrief: Ascert doet voorstellen om gebruik dubbele certificaten tegen te gaan Actuele projecten van Ascert Geactualiseerd ADK-schema wordt een certificaat Huidige

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol

Nadere informatie

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency 1. Het Convenant Benchmarking energie efficiency Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid met de industrie het Convenant Benchmarking energieefficiency.

Nadere informatie

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil Workshop stookinstallaties 2017 Wim Burgers Inhoud 1. Regelgeving 2014 2. Wijzigingen 2016 3. Wijzigingen 2017 2 Regelgeving 2014 (1) Vijf smaken voor emissie-eisen 1. Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Aangevraagde activiteiten : Milieuneutraal veranderen en bouwen Locatie : Coevorderweg

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Wet milieubeheer De kennis, knoet en honingversie! Praktijkseminar Installatiesector 11 oktober 2011 p.teunissen@dmb.amsterdam.nl Wet milieubeheer Bescherming milieu Voormalige Hinderwetaspecten:

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie At5dx27ggp6

Antwoorden AIM sessie At5dx27ggp6 en AIM sessie At5dx27ggp6 In de AIM heeft u tijdens sessie At5dx27ggp6 op 19 05 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Statenmededeling Onderwerp Mestbewerking in Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Aanleiding In maart 2014 hebben

Nadere informatie

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 23 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind om vergunning

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Asxkctzcho8

Antwoorden AIM sessie Asxkctzcho8 en AIM sessie Asxkctzcho8 In de AIM heeft u tijdens sessie Asxkctzcho8 op 23 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Nummer Onderwerp 2 3 FEB, 2075 Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Van Gansewinkel B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Van Gansewinkel B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning Van Gansewinkel B.V. te Venlo Zaaknummer: 2014-0777 Kenmerk: 2014/51651 d.d. 25 september 2014 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

Inrichting, adieu! Mr. G.C.W. (Godert) van der Feltz

Inrichting, adieu! Mr. G.C.W. (Godert) van der Feltz Inrichting, adieu! Mr. G.C.W. (Godert) van der Feltz 1 Uitgangspunten Omgevingswet heeft blijkens MvT dubbel doel: a. het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Asjn77k92wr

Antwoorden AIM sessie Asjn77k92wr en AIM sessie Asjn77k92wr In de AIM heeft u tijdens sessie Asjn77k92wr op 09 03 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

2015D25469 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D25469 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D25469 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om aanvullende vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing. DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik

SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing. DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik Energiebesparing = winst voor de lokale groene economie beperking van woon-

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Stappenplan WKO Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst Activiteitenbesluit

Verleden, heden en toekomst Activiteitenbesluit Verleden, heden en toekomst Activiteitenbesluit VMR-praktijkdag Activiteitenbesluit Dorothé Albers Programmamanager Activiteitenbesluit 27 november 2013 Opbouw presentatie Korte terugblik op de totstandkoming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 5329 29 maart 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zak Werkgelegheid van 21 maart 2011, nr. G&VW/AA/2011/3996,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Commissie Arbeidsomstandigheden Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Kern van het advies De Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in een

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2024428/2752304 op de op 26 april 2011 bij hen ingekomen aanvraag van FrieslandCampina Consumer Products, om vergunning

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Seveso III-richtlijn. implementatie in BRZO 2015. Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap

Seveso III-richtlijn. implementatie in BRZO 2015. Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap Seveso III-richtlijn implementatie in BRZO 2015 Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap Besluit risico s zware ongevallen - Doel BRZO: beheersen van de veiligheid om zware ongevallen te voorkomen

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) in het BAL. Schakeldag 2015 Robbert van t Veer (InfoMil) Paula Bohlander (NEN)

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) in het BAL. Schakeldag 2015 Robbert van t Veer (InfoMil) Paula Bohlander (NEN) Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) in het BAL Schakeldag 2015 Robbert van t Veer (InfoMil) Paula Bohlander (NEN) 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Omgevingsveiligheid in het Besluit Activiteiten Leefomgeving

Nadere informatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie 1 Wat kunt u verwachten? De nieuwe aanpak van ISO normen voor managementsystemen Eerste ervaringen bij herziening ISO 14001 en ISO 9001 Betekenis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

: Nota van Beantwoording inspraak- en overlegreacties voorontwerp bestemmingsplan Leidingtracés NAM, gemeente De Wolden

: Nota van Beantwoording inspraak- en overlegreacties voorontwerp bestemmingsplan Leidingtracés NAM, gemeente De Wolden Memo Aan : Gemeente De Wolden, dhr. B. Bonkestoter Van : D. Mereboer, F. Baarslag Datum : 4 januari 2011 Kopie : Nederlandse Aardolie Maatschappij, mevr. J. Hadderingh Onze referentie : 9V9529/M002/DMB/Ensc

Nadere informatie

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager Opening Introductie Harwig Wat is ISO 14001 Waarom ISO 14001 De weg naar certificering Resultaat tot nu toe Borging en continuering Duurzame oplossingen Afsluiting Agenda Opening Welkom Theo Drenth ICT

Nadere informatie

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk NOx reductie Oscar Moers en Max Breedijk Oscar Moers Afgestudeerd HTS Werktuigbouwkunde en HTS Technische Bedrijfskunde Werkzaam bij Elco Burners B.V. sinds 2006, eindverantwoordelijk voor service Elco

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Toezicht op Asbest. Regelgeving

Toezicht op Asbest. Regelgeving Toezicht op Asbest Regelgeving Belangrijkste regelgeving Asbestverwijderingsbesluit Productenbesluit Asbest Besluit asbestwegen Bouwbesluit Activiteitenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit Subregelgeving

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Emissieregelgeving voor stookinstallaties

Emissieregelgeving voor stookinstallaties Emissieregelgeving voor stookinstallaties Themadag Stoomplatform NOX uitstoot bij stoomketels 8 december 2011 Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Emissieregelgeving Ontwikkelingen voor complexe

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Grote ondernemingen die geen ISO 14.001 of ISO 50.001-certificaat hebben en niet zijn toegetreden tot een energiebeleidsovereenkomst (MEE / MJA3) moeten

Nadere informatie