Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl"

Transcriptie

1 Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

2 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring

3 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Wat is continuous auditing? 5 Wat is continuous monitoring? 5 Zijn CA en CM belangrijk? 5 Wat is bepalend voor de investeringsbeslissing? 6 Het uitgevoerde onderzoek 7 Samenvatting 7 Algemene conclusie 8 Bewustzijn omtrent CA en CM 10 Uitkomsten van het onderzoek 11 Analyse KPMG 12 Huidige stand van zaken 13 Uitkomsten van het onderzoek 14 Analyse KPMG 15 Gebruik van IT 16 Uitkomsten van het onderzoek 17 Analyse KPMG 19 De toekomst van de implementatie van CA en CM 20 Uitkomsten van het onderzoek 21 Analyse KPMG 22 Over KPMG 23 Trackrecord KPMG op het gebied van CA/CM 23 Over KPMG Nederland 23 Contactinformatie 24

4 4 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Voorwoord Als gevolg van de financiële crisis eisen de verschillende stakeholders van een organisatie dat zij een grote mate van assurance kan verschaffen over de betrouwbaarheid van haar (financiële) processen, uitgevoerd met een grote mate van efficiëntie. Daarom hebben veel organisaties hun focus de laatste jaren verlegd van een betrouw baar en volledig beheersingsframework naar een effectievere en efficiëntere monitoring en toetsing van de bedrijfs processen. Om dit doel te bereiken bekijken organisaties welke mogelijk heden de huidige IT-technologieën en harmonisatie van IT-systemen bieden. Het tandem continuous auditing en continuous monitoring (CA/CM) kan een grote bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstellingen. CA/CM staat bij organisaties weliswaar op de agenda, maar daarbij zijn veelal nog geen antwoor den gegeven op de volgende vragen: Hoeveel organisaties passen CA/CM daadwerkelijk toe? Begrijpen (potentiële) gebruikers de toegevoegde waarde van CA/CM? Is men in de huidige (economische) omstandigheden huiverig om businesscases om te zetten in implementatieprojecten? Het doel van onderliggend document is een samenvattend inzicht te geven in een door KPMG recentelijk uitgevoerd on der zoek op het gebied van CA/CM. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 89 bedrijven, verdeeld over verschil len de sectoren en geeft inzicht in de huidige status van CA/CM in Nederland en in de mate waarin CA/CM reeds is geïmple men teerd. KPMG verwacht dat de implementatie van CA/CM de komende jaren versneld zal plaatsvinden. Dit wordt enerzijds ingegeven door een organisatorische behoefte om meer grip te krijgen op de kwaliteit van bedrijfsprocessen (perfor mance en betrouwbaarheid), anderzijds door de snel groeiende technische mogelijkheden van CA/CM-tooling om de kwaliteit van processen en data te kunnen bewaken.

5 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 5 Inleiding Wat is continuous auditing? Het IIA (Institute of Internal Auditors) definieert continuous auditing (CA) als a method to perform audit-related activities on a continuous basis. In de praktijk betekent dit dat CA zich richt op het verkrijgen van audit evidence en indicatoren uit IT-systemen, processen en beheersingsmaatregelen die op frequente of continue basis worden verzameld door de third line of defense van een organisatie, te weten de Internal Audit-afdeling. Vaak, maar niet per definitie, wordt deze afdeling hierbij ondersteund door analytische IT-tools. Door middel van het opnieuw inrichten van de traditionele auditaanpak door onder meer te steunen op CA zal een organisatie beter in staat zijn om niet-werkende beheersingsmaatregelen snel te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen. CA stelt organisaties in staat om beheersingsmaat re gelen, transacties en gebeurtenis sen te volgen en ondersteunt het proces om vast te stellen dat deze in overeenstemming zijn met het afgesproken beleid, procedures en wet- en regelgeving. Wat is continuous monitoring? Continuous monitoring (CM) is een techniek en werkwijze, gehanteerd door het management van een organisatie, om vast te stellen dat beheersingsmaatregelen en ITsystemen goed functioneren en dat transacties volgens de gestelde norm accuraat worden verwerkt. Met behulp van CM kan het management tests en analyses uitvoeren om wijzigingen in en ontwijkingen van beheersingsmaatregelen en onge brui kelijke transacties te detecteren die zouden kunnen wijzen op een fout in processen, fraude, uitval of verkeerd gebruik. Zijn CA en CM belangrijk? Wij zijn van mening van wel. Voortdurende veranderingen in de eigen organisatie en de omgeving, wet- en regelgeving en het raamwerk met beheersingsmaatregelen verhogen de druk op mensen, processen en kosten. Wanneer het management niet in staat is om zich tijdig aan te passen aan deze veranderingen, komt niet alleen de concurrentiepositie in gevaar, maar kan dit zelfs gevolgen hebben voor de continuïteit van de organisatie. Wanneer CA en CM op een effectieve en weloverwogen manier worden toegepast, kan dit organisaties helpen om op een beheerste manier de belangrijkste risico s te adresseren. CA en CM zijn ondersteunend in het proces om afwijkingen eenvoudiger en sneller te signaleren, te monitoren en te voorkomen, en wel in sterkere mate dan mogelijk is met traditionele benaderingen. Vaak ervaren organisaties de kosten voor implementatie van CA en CM als struikelblok. Men vergeet echter veelal dat CA en CM na implementatie een eenvoudige en effectieve monitoring van risico s en afwijkingen in beheersingsmaatregelen mogelijk maken, tegen relatief lage kosten die in het niet vallen bij de consequenties van de gevaren die de integriteit van een organisatie bedreigen.

6 6 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Wat is bepalend voor de investeringsbeslissing? Er zijn diverse voordelen te behalen wanneer CA en CM worden geïmplementeerd en toegepast, waaronder: verbeterd en tijdig inzicht in de risico s die een organisatie (wereldwijd) loopt; effectiever en efficiënter geheel van automatische beheersingsmaatregelen, dat resulteert in een verlaging van kosten en benodigd personeel; effectievere en efficiëntere uitvoering van bedrijfsprocessen door een verminderd aantal fouten en foutenherstel, waardoor het personeel op belangrijke, waardetoevoegende bedrijfsactiviteiten kan worden ingezet; de mogelijkheid om op efficiënte wijze te rapporteren en met zekerheid vast te stellen dat wordt gehandeld in overstemming met interne vereisten en verschillende wet- en regelgeving. Uiteraard is er geen one size fits all -manier voor het omgaan met de strategie- en projectdoelstellingen omtrent CA/CM en zal het management eerst een businesscase moeten op stel len om de investeringsbeslissing in CA/CM te ondersteunen. Kosten, complexiteit van proces- en IT-infrastructuur, de te gebruiken technieken en tools en de impact die CA/CM heeft op de betrokken functies en medewerkers spelen alle een belangrijke rol in de uiteindelijke go/no-go -beslissing.

7 Het uitgevoerde onderzoek Continuous Auditing en Continuous Monitoring 7 De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van 138 respondenten. Een groot gedeelte van deze groep is werkzaam binnen Internal Audit, maar ook medewerkers van Finance, Risk Management en de Compliancefunctie hebben deelgenomen aan het onderzoek dat is uitgevoerd in de eerste helft van Meer dan 60 procent van de respondenten is werkzaam voor organisaties met een omzet van meer dan 1 miljard. Zij vertegenwoordigen Nederlandse organisaties uit een breed scala van sectoren waaronder: Banken Bouw en Vastgoed(ontwikkeling) Chemie en farmacie Consumentenproducten en -dienstverlening Elektronica en Technologie Energie Gezondheidszorg Samenvatting Uit het onderzoek blijkt dat organisaties in Nederland vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die CA/CM biedt voor hun interne beheersing. Een goede implementatie van CA/CM kan leiden tot verhoogde efficiency, kostenreductie, verbeterde performance en toegenomen bedrijfsbrede transparantie. Organisaties dienen zich in hun businessplan voor te bereiden op toekomstig gebruik van CA/CM. Hierin moet ten minste aandacht zijn voor IT-systemen, verantwoordelijkheden, implementatieplan en benodigd kapitaal (mensen en investeringen). Industriële producten Media en entertainment Olie en gas Onderwijs Overheid en agentschappen Overige financiële dienstverlening Retail Telecom Transport, Vrije tijd en Toerisme Verzekeraars Door middel van het onderzoek hebben we inzicht willen verkrijgen in: het bewustzijn omtrent CA/CM bij (potentiële) gebruikers; de ontwikkeling en barrières voor implementatie; het gebruik van IT-technologieën; gerealiseerde resultaten; toekomstplannen. Wij willen alle bedrijven en hun vertegenwoor digers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek hartelijk danken voor hun medewerking

8 8 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Algemene conclusie Onze analyses naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er een mismatch bestaat tussen een goed begrip en bewustzijn van CA/CM enerzijds en de beperkte mate van implementatie anderzijds. Slechts 3 procent heeft CA/CM geïm ple menteerd in de eigen organisatie, terwijl 21 procent van de respondenten aangeeft op dit moment pilots uit te voeren. 40 procent van de respondenten over weegt op dit moment het toepassen van CA/CM maar is óf nog niet overgegaan tot implementatie (25 procent), óf niet overtuigd van de toegevoegde waarde (15 procent). Bij bijna 20 procent staat CA/CM in zijn geheel niet op de agenda. Desondanks sluiten Nederlandse organisaties CA/CM niet in zijn geheel uit: veel organisaties verwachten de komende twee jaar grote ontwikkelingen op dit gebied. Zo verwacht 18 procent real time alerting en follow-up te hebben geïmplementeerd (tegen 3 procent op dit moment) en denkt slechts 10 procent (tegen 19 procent op dit moment) dat CA/ CM-toepassingen in zijn geheel niet zullen worden gebruikt. Slechts 9 procent verwacht de komende twee jaar geen budget te hebben voor implementatie van CA/CM, terwijl 33 procent aangeeft dat het budget ten minste zal zijn. 50 procent van de deelnemers beschouwt de meeromvattende zekerheid met grotere dekking en meer diepgang als een groot voordeel van het toepassen van CA/CM, gevolgd door het verbeteren van management informatie (41 procent) en de moge lijkheid om procesverbeteringen op continue basis door te voeren (38 procent). Aan de andere kant verwacht slechts 8 procent dat CA/CM zal resulteren in een verlaging van de kosten. De reden dat nog maar enkele organisaties een volledig uitgewerkte businesscase voor het gebruik van CA/CM hebben, wordt mogelijk verklaard doordat 79 procent ervan overtuigd is dat hun organisatie op effectieve wijze wordt beheerst door de uitvoer van voornamelijk handmatige controles. 19 procent hanteert een mix van real time handmatige en geautomatiseerde controles, terwijl slechts 2 procent gebruikmaakt van voornamelijk real time geautomatiseerde controles en dashboards. Het onderzoek heeft overduidelijk aangetoond dat CA/CM in Nederland nog in beperkte mate wordt toegepast of dat respondenten slechts voorbereidingen treffen om CA/CM in de nabije toekomst toe te passen. Hoewel dit speculaties zijn, zouden onderstaande punten hiervan de oorzaak kunnen zijn: de investeringen die nodig zijn voor implementatie van CA/CM en verminderde interesse als gevolg van de huidige financiële malaise; het gevoel dat de huidige manier van werken effectief is en niet hoeft te worden gewijzigd; een gebrek aan geloof in of het ont bre ken van bewustzijn ten aanzien van de mogelijke economische, operationele en efficiencyvoordelen. Als gevolg daarvan heeft men moeite om een overtuigende businesscase op te stellen die de investering afzet tegen kostenbesparingen door snelle en effectieve opsporing en het ver hel pen van controlefouten;

9 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 9 het beperkte aantal vooraanstaande bedrijven dat CA en CM op grote schaal implementeert, waardoor andere bedrijven zich nauwelijks genoodzaakt voelen om dit voorbeeld te volgen om zodoende bij te blijven ; de bezorgdheid dat het concept van CA/CM mogelijk een onafhankelijkheids issue veroorzaakt tussen het management en de assurance providers in een organisatie. Wat de onderliggende oorzaken ook zijn, het lijkt erop dat we ons op een omslagpunt bevinden en dat een doorbraak van CA/CM niet lang meer kan uitblijven. Het niveau van awareness, de toenemende beschikbaarheid van technologische hulpmiddelen en de behoefte aan een hoger niveau van coördinatie en efficiency om control effectiveness te waarborgen dragen hieraan bij. Echter, het feit dat CA/CM vandaag de dag nog maar beperkt wordt toegepast en de aarzeling om stappen in deze richting te zetten, tonen aan dat het merendeel van de Nederlandse organisaties nog overtuigd moet worden van het nut van CA/CM.

10 10 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Bewustzijn omtrent CA en CM Wat weten organisaties over continuous auditing en monitoring? En begrijpen zij volledig welke voordelen dit kan opleveren?

11 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 11 Uitkomsten van het onderzoek Respondenten tonen aan zich bewust te zijn van CA/CM: 94 procent gaf aan dat CA door assurance providers zoals Internal Audit wordt uitgevoerd, terwijl CM de verantwoordelijkheid is van het management. Daarnaast ziet 72 procent CA en CM als afzon derlijke, maar complemen taire tools. 86 procent is van mening dat CA/CM is gebaseerd op geautomatiseerde data-analyses, in plaats van op handmatige controles. Echter, het is opvallend dat 73 procent van de respondenten van mening is dat CA/ CM niet geheel afhankelijk is van de implementatie van nieuwe technologieën. Dit suggereert dat handmatig testen in enigerlei vorm zal blijven bestaan. Een groot deel van de respondenten (78 procent) geeft daarnaast aan dat CA/CM de gebruiker in staat stelt om alle transacties te beoordelen in plaats van een klein gedeelte (steekproef). Dat CA/CM organisatorische voordelen oplevert wordt door 95 procent van de respondenten onderkend; het verschaft meer omvattende zekerheid over een juiste werking van processen en beheersingsmaatregelen met een grotere dekking en meer diepgang. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om procesverbeteringen op continue basis door te voeren. 86 procent is er bovendien van overtuigd dat CA/CM meer mogelijkheden biedt om fraude te voorkomen en te detecteren en 77 procent denkt dat CA/CM kan aantonen dat er sprake is van good governance binnen de organisatie. De deelnemende organisaties lijken er echter niet van overtuigd dat CA/CM in dezelfde mate als bovenstaande voordelen bijdraagt aan kostenbesparing; slechts 46 procent is ervan overtuigd dat CA/CM hiertoe bijdraagt. Dit duidt op onzekerheid of hoge initiële investeringen kunnen worden goedgemaakt door latere kostenbesparingen. 86 procent van de respondenten ziet CA/CM grote toegevoegde waarde hebben in het fraude - risicomanagementproces Kostenbesparingen als gevolg van het automatiseren van handmatige processen met als doel het vroegtijdig opsporen van fouten wordt door respondenten niet als opmerkelijk voordeel gezien Op de vraag van welke specifieke processen men de grootste voordelen verwacht, antwoordden respondenten: Processen Frauderisicomanagement Inkoopproces Treasury en cashmanagement Financiële verantwoording 84% 79% 78% 74% Personeelsonkosten (incl. salaris, reis- en verblijfkosten) Verkoopproces 67% 65%

12 12 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Analyse KPMG Het lijkt erop dat respondenten begrijpen welke potentiële voordelen er zijn te behalen door de inzet van CA/CM. Natuurlijk kunnen CA en CM ook onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Onze ervaring is echter dat organisaties meer toegevoegde waarde kunnen behalen door CA en CM gezamenlijk in te zetten en dat dit vaak slechts een minimaal beslag legt op marginale kosten en hulpbronnen. Bovendien draagt de integratie van CA en CM bij aan de volledigheid van assurance en voorkomt het dubbel werk. Dit past binnen het streven om verkokering te doorbreken en te komen tot een ondernemingsbrede, integrale benadering van risicomanagement- en assurance-activiteiten. Wij hebben vastgesteld dat CA vaak wordt geïntroduceerd op aandringen van de interne-auditafdeling en dat voor het uitvoeren van CA geen CM vereist is. Toch kiest het management er in de meeste gevallen uiteindelijk voor om een aantal van de meest voorkomende verantwoordelijkheden in verband met CM op zich te nemen. Dit stelt de auditafdeling in staat om assurance te geven omtrent de effectiviteit van de CM-processen van het management en helpt voorkomen dat de scheiding tussen verantwoordelijkheidsgebieden verwatert. Een integrale aanpak stelt een onderneming ook in staat om problemen stringenter aan te pakken. Zo kunnen ondernemingen bijvoorbeeld niet volstaan met het identificeren van een dubbele aankoop en het corrigeren van een foutieve boeking. De oorzaken voor doublures moeten worden on der zocht en het probleem moet bij de bron worden aangepakt om herhaling te voorkomen, waarbij de auditafdeling zorg moet dragen voor gedegen documentatie en toelichtingen. Het is opvallend dat de respon den ten slechts in beperkte mate kostenbesparingen als potentieel voordeel van CA/CM zien. Voortijdige opsporing door middel van automatisering kan voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen, waardoor kosten voor herstelwerkzaamheden achteraf niet nodig zijn. Het voorkomen van fouten verbetert de efficiency van bedrijfspro cessen en zorgt ervoor dat er minder tijd verspild wordt aan het corrigeren van zaken die niet hadden hoeven plaats vinden, hetgeen leidt tot kostenreductie en het vrijkomen van middelen voor waardetoevoegende activiteiten. Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat respondenten de verbetering van risicomanagement en inkoop zien als de grootste voordelen van CA/CM. Door op deze terreinen gerichte pilot projecten te starten, kunnen ondernemingen die aan het begin staan van hun CA/CM-implementatie snelle resultaten boeken. Mogelijk kan CA/ CM dan self funding worden. Dit kan de basis leggen voor een bredere implementatie.

13 Huidige stand van zaken Organisaties begrijpen de voordelen van continue audit en monitoring, maar hoe vergevorderd zijn hun inspanningen op dit vlak? Continuous Auditing en Continuous Monitoring 13

14 14 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Uitkomsten van het onderzoek Van de deelnemende organisaties maakt een minderheid gebruik van geautomatiseerde realtime controles en dashboards De overgrote meerderheid vertrouwt nog steeds op handmatige assurancetechnieken Slechts weinig organisaties zijn vergevorderd in hun implementatie van CA/CM. Veel organisaties zijn nog niet of pas recentelijk begonnen met het opstarten van CA/CM. De antwoorden van de respondenten weerspiegelen dit. De meerderheid van de respondenten gebruikt voornamelijk conventionele technieken zoals steekproeven om het management assurance te kunnen geven inzake de effectiviteit van zijn beheersingsmaatregelen. Minder dan één op de vijf organisaties gebruikt een combinatie van automatische en handmatige real-time controles. Men is niet erg vertrouwd met het concept van het voornamelijk gebruikmaken van automatische real-time controles en dashboards (minder dan één procent). Deze benadering van het vergaren van assurance-informatie heeft ook zijn uitwerking op de status van de CA/CM; slechts een gering aantal respondenten vindt dat de implementatie vergevorderd is. Figuur 1 laat zien dat slechts één procent van de respondenten vindt dat real-time signalering en vervolgstappen zijn verankerd in hun organisatie. Daarentegen heeft wel 21 procent aangegeven dat er pilots in verschillende organisatieonderdelen plaatsvinden. Figuur 1: Status van CA- en CM-initiatieven binnen de deelnemende organisaties 19% 26% 15% 2% 21% 2% 1% 14% CA/CM wordt niet overwogen Overwogen maar nog niet geïmplementeerd Getracht de toegevoegde waarde te achterhalen Businesscase afgerond, budget verkrijgen Pilots worden gedraaid Real-time alerting/follow up geïntegreerd binnen Internal Audit Real time alerting/follow up volledig geïntegreerd Overig/weet ik niet

15 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 15 Analyse KPMG Op dit moment heeft slechts een gering aantal ondernemingen CA/ CM geïmplementeerd. Voor veel ondernemingen is dit wellicht ook niet nodig gezien hun huidige behoeften. Wij willen niet suggereren dat elke onderneming op stel en sprong dient te beginnen met een implementatieproject. Het lijkt ons echter wel verstandig om een strategie voor implementatie op te stellen. Als men deze weg wil bewandelen, dient men het doel en de noodzaak van CA/CM scherp op het netvlies te hebben. Door het opstellen van een businesscase met daarin motivering en scope van het project, alsmede de verwachte kosten en baten en de wijze waarop deze gemeten kunnen worden, kan het denken over CA/ CM worden geformaliseerd en kan ondersteuning en formele accordering door het senior management worden verkregen. Dit biedt ook de gelegenheid om te kijken naar mogelijke integratie van afzonderlijke governance- en assuranceactiviteiten. Diverse governanceactiviteiten, zoals rapportage aan toezichthouders, kwaliteitsmanagement, risicomanagement en veiligheidsmanagement, kunnen baat hebben bij het delen van methodieken, platforms en tools. Ondernemingen die op de drempel staan van de implementatiefase, kunnen opzien tegen het nemen van deze stap. De implementatie van CA/ CM dient men echter te beschouwen als een proces dat bestaat uit diverse fasen. Dit proces kan bijvoorbeeld van start gaan door de introductie van technieken voor data-analyses die een aanvulling zijn op bestaande handmatige assuranceprocedures. Vervolgens kan dit proces leiden tot vervanging van de handmatige procedures, waardoor de frequentie en automatisering van de controle toenemen. Uiteindelijk kan de controle op deze manier dicht bij real-time komen te liggen. Ook kan het voor de implementatie van CA/CM nodig zijn om een initiatief te starten op het gebied van verandermanagement en een externe partner in te schakelen voor ondersteuning en assistentie. Gezien het feit dat CA en CM relatief nieuwe concepten zijn, wekt het geen verbazing dat de meeste ondernemingen hun implementatie (nog) niet volledig van de grond hebben gekregen en dat slechts een gering aantal vindt dat men significante vooruitgang heeft geboekt. Echter, vertrouwen op conventionele handmatige technieken, zoals steekproeven, is niet meer toereikend gezien de voortdurend veranderende en strenger wordende wet- en regelgeving. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat niet alle transacties worden gecontroleerd, hetgeen het risico op niet opgemerkte fouten en fraude verhoogt.

16 16 Continuous Auditing en Continuous Monitoring Gebruik van IT Het gebruik van geavanceerde IT-toepassingen kan ondernemingen helpen bij het implementeren van continuous auditing en continuous monitoring. Hoe wijdverspreid is de kennis over deze tools en hoeveel ondernemingen maken er effectief gebruik van?

17 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 17 Uitkomsten van het onderzoek Zoals blijkt uit figuur 2, maakt slechts 5 procent van de respondenten inten sief gebruik van gespecialiseerde auditing- en monitoring-tools, terwijl 33 procent hier in beperkte mate gebruik van maakt. Een kwart vertrouwt voor zijn signalering nog steeds op de standaardrapportages die worden gegenereerd door systemen zoals Enterprise Resource Planning (ERP). Deze groep is op dit moment niet van plan om aanvullende IT-tools te gebruiken. Terwijl 24 procent van de respondenten meldt dat men geen kennis heeft over gespecialiseerde assurance-tools of er geen gebruik van maakt, denkt 13 procent er actief over na hoe IT de implementatie van geautomatiseerde assuranceactiviteiten zou kunnen ondersteunen. Slechts een klein aantal ondernemingen minder dan 12 procent vindt zichzelf marktleider op het gebied van de toepassing van IT. 14 procent vindt dat zijn onderneming achterloopt op de concurrentie, terwijl 57 procent meent dat men in de pas loopt met de concurrentie. Op de markt zijn verschillende soorten Governance, Risk & Compliance (ook wel CA/CM)-tools beschikbaar die een verscheidenheid aan functionaliteit bieden. Over het algemeen biedt deze CA/CM-tooling in meer of mindere mate de volgende functionaliteiten: documenteren van Risk en Control Matrices; workflowondersteuning voor het aansturen van uit te voeren testen op controlemaatregelen en het kunnen verantwoorden van de effectiviteit van (handmatige) controlemaatregelen; workflowondersteuning voor het kunnen opvolgen van issues en uitzonderingen (exceptions); analyse van het doorbreken van functiescheidingen in de onderliggende IT- systemen; functionaliteit voor het automatisch bewaken van wijzigingen in de configuratie van geautomatiseerde controles in applicaties, het bewaken van wijzigingen in kritieke velden in stamgegevens en het bewaken van uitzonderingen in financiële boekingen en logistieke transacties. Over het algemeen zijn de verschillende beschikbare GRC- en CA/CM-tools ontstaan uit verschillende soorten tools: procesmodelleringstools (zoals ARIS); brede GRC-tools (zoals SAP GRC (Process Controls); Bwise; Oracle GRC) die een sterke verankering hebben met de onderliggende ERP-systemen; tooling om functiescheidingen te kunnen analyseren (SAP GRC (Access Controls), CSI Authorization Monitor en Approva Bizzrights); data-analysetools (ACL, IDEA, Oversight). Gedurende de laatste jaren zijn de verschillende soorten tooling naar elkaar toegegroeid. Zo bevat tooling dat zich initieel richtte op procesmodel lering tegenwoordig ook de functionaliteit voor het documenteren van (de effectiviteit van) controls. Figuur 2: Hoe wijdverspreid is het gebruik van IT ter ondersteuning van CA en CM? 24% 25% 13% 33% 5% Geheel niet/weet ik niet Gebruik van standaard rapportage tools Gebruik van tools in overweging Beperkt gebruik van specifieke tools Intensief gebruik van specifieke tools

18 18 Continuous Auditing en Continuous Monitoring De verschillende leveranciers bieden ook meer koppelingen aan om de controls en transacties in de verschillende transactiesystemen te analyse ren. Op deze wijze kunnen data-analy ses eenvoudiger worden uit ge voerd en is het mogelijk om wijzigingen op configuraties en uitzonderingen in transacties via een workflow te signaleren en te beoor delen. Daarnaast is het evident dat deze GRC- en CA/CM-tooling niet alleen kan worden ingezet voor het continu monitoren van controls maar ook voor het continu monitoren van de performance van de bedrijfsprocessen(mogelijkheden voor procesverbetering). De tooling kan op deze wijze een bij dra ge leveren aan de KPI s (Key Performance Indicatoren) voor de proces sen in de Business Balanced Scorecard. Ondanks de relatief geringe toepassing van IT zijn de deelnemende ondernemingen redelijk goed bekend met de Governance, Risk & Compliance (GRC)-tools die worden geleverd door ERP-leveranciers zoals SAP en Bwise, zoals blijkt uit figuur 3. Ook is er sprake van een redelijk goede bekendheid met en toepassing van conventionele audit-tools, zoals ACL en IDEA. De gespecialiseerde CA- en CM- add-on producten van Approva, Synaxion en Oversight zijn echter relatief onbekend. Figuur 3: Bekendheid met IT-tools voor CA en CM Idea ACL Bwise Aris SAP GRC Oracle GRC Approva Bizrights Hoewel de bekendheid met IT-tools op een relatief hoog niveau ligt, zijn er maar weinig marktleiders op het gebied van het toepassen van IT Synaxion Oversight Niet bekend Bekend Overwegen om aan te schaffen Momenteel aan het implementen In gebruik Slechts weinig organisaties zijn vergevorderd in hun implementatie van CA en CM

19 Analyse KPMG Continuous Auditing en Continuous Monitoring 19 IT kan een waardevolle bijdrage leveren aan CA/CM en het aantal leveranciers neemt voordurend toe. Hoewel IT het eenvoudiger maakt om patronen in complexe data te analyseren, transacties en beheersingsmaatregelen real-time te monitoren en problemen en onregelmatigheden te signaleren, is dit niet het vertrekpunt voor de implementatie van CA/CM. IT is geen wondermiddel. De organisatie dient eerst de bedrijfsdoelstellingen, de scope van het project en de businesscase vast te leggen voordat men begint met de implementatie van CA/CM. Pas als dit gebeurd is, moet men tools gaan beoordelen op hun geschiktheid. Daarom is het bemoedigend dat organisaties weliswaar bekend zijn met de beschikbare technologieën maar deze niet overhaast aanschaffen. Men evalueert wat er op dit moment aanwezig is en hoe dit effectiever benut kan worden. Extra tools toevoegen aan het arsenaal is geen oplossing wanneer de reeds aanwezige technologie onvoldoende wordt ingezet. Het vertrekpunt voor de implementatie van CA en CM dient te liggen bij mensen, processen, bedrijfsdoelstellingen en risicobeoordeling. Pas daarna komt IT in beeld

20 20 Continuous Auditing en Continuous Monitoring De toekomst van de implementatie van CA en CM Hoewel men zich bewust is van de voordelen van CA en CM, verloopt de transitie traag en maakt men vaak gebruik van handmatige in plaats van van geautomatiseerde rapportages en controles. Dit suggereert dat CA/CM wellicht niet geschikt zou zijn voor sommige ondernemingen. Tijdens het onderzoek werd aan respondenten gevraagd waar zij zichzelf over twee jaar zien op het gebied van CA/CM en hoeveel zij van plan zijn uit te geven aan assuranceactiviteiten.

21 Continuous Auditing en Continuous Monitoring 21 Uitkomsten van het onderzoek De meeste ondernemingen verwachten dat ze over twee jaar nog steeds bezig zijn inzicht te verkrijgen in de CA/CM-waardepropositie hoewel 10 procent nog steeds meent dat men niet gebaat is bij implementatie. KPMG verwacht een stijging van het aantal ondernemingen dat begint aan een CA- of CM-proces. Het percentage dat binnen de komende twee jaar real-time signalering en vervolgstappen heeft verankerd in de Internal Auditafdeling ligt 11 procent hoger dan het percentage waar dergelijke signalering en vervolgstappen nu al geïmplementeerd zijn. Dat ondernemingen vooruitgang willen boeken op het gebied van CA/CM wordt ook ondersteund door de bereidheid om hierin te investeren. Bijna 20 procent van de organisaties is van plan meer dan 1 miljoen te investeren, terwijl slechts 8 procent verwacht de komende twee jaar geen investeringen op het gebied van CA/CM-implementatie te doen. Respondenten verwachten dat de uitrol onder meer met de volgende belemmeringen te maken zal krijgen: gebrek aan resources voor implementatie en/of continue sturing; Figuur 4: Actuele status van CA en CM en geplande status over twee jaar. Implementatiefase Actueel Gepland Nog niet overwogen 19% 10% Inzicht in waardepropositie 41% 34% Businesscase afgerond 2% 2% Pilotprojecten opgestart 21% 21% Real-time signalering en vervolgstappen verankerd in Internal Audit Real-time signalering en vervolgstappen verankerd in de organisatie als geheel 2% 13% 1% 5% Overig 14% 15% Figuur 5: Bedrag dat ondermemingen van plan zijn te investeren in CA en CM 19% > 1 miljoen 14% miljoen 15% % % < % 0 noodzaak tot kostenbesparingen vanwege de huidige economische omstandigheden; beperking in huidige bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld in systemen).

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Op weg naar digitale volwassenheid

Op weg naar digitale volwassenheid Op weg naar digitale volwassenheid PwC-onderzoek naar de digitale stand van zaken in de transport & logistieksector April 2014 www.pwc.nl 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie