Gemeentebulletin. Een bouwproject in mijn stad. Ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing. voor gemeenten over risicomanagement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebulletin. Een bouwproject in mijn stad. Ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing. voor gemeenten over risicomanagement."

Transcriptie

1 Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement Ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing In deze uitgave is er uitgebreid aandacht voor de ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing. Het jaar 2009 stond in het teken van een aantal grote crisissen. De ramp met Türkish Airlines bij Schiphol, de strandrellen bij Hoek van Holland, het Koninginnedagdrama en de crisis op de financiële markten hebben het nieuws beheerst. Bij een groot deel van deze crisissen heeft het COT een belangrijke rol vervuld. In deze editie van het Gemeentebulletin gaat het COT in op ontwikkelingen in de crisisbeheersing. Verder in dit bulletin onder meer aandacht voor risico s tijdens bouwprojecten en de intrede van PPS in gemeentelijke projecten. Wij wensen u veel leesplezier toe! Gemeentedag: Een bouwproject in mijn stad Donderdag 20 mei organiseerde Aon zijn jaarlijkse Gemeentedag met dit jaar als onderwerp: Een bouwproject in mijn stad. Wie houdt zicht op de risico's? Met het Bouw & Infra park als locatie, 3 interessante sprekers, 34 aanmeldingen en een prachtige zonnige dag waren alle ingrediënten aanwezig voor een geslaagd evenement. De hele dag stond in het teken van bouwen in de praktijk. In het ochtendprogramma werd een aantal spectaculaire projecten toegelicht. Arnold Schenk vertelde als Corporate Insurance Manager van Structon Groep nv over de bouw van een innovatieve parkeergarage in Harderwijk en het Project de Groene Loper. Arnold Schenk besprak de rol van het verzekeringsprogramma en de problemen die men hierbij verwacht. Herman van Velsen van het schadebureau Noord/ Zuidlijn gaf vervolgens een uiteenzetting over de rol van omgevingsmonitoring en de rol hiervan bij het voorkomen van schade. Charley Veels heeft namens de adviescommissie Bouwrisico s een primeur weggegeven betreffende de Publicatie 223 van de CUR richtlijn. Na de lunch kon iedereen genieten van het heerlijke weer tijdens de rondleiding op het park. Iedereen heeft tijdens het middagprogramma kennis kunnen maken met het bouwen in de praktijk door met een graafmachine grondwerk te verzetten. Met de oud olympische bobsleeër Arend Glas heeft iedereen als afsluiting een start mee kunnen maken in een olympische bobslee op een stukje van de bobsleebaan van Turijn. Deze wedstrijd resulteerde in een winnend team van Patrick de Vetter (gemeente Utrecht) en John Degen (property specialist Aon). Na een lekker hapje en drankje kon iedereen met een voldaan gevoel terugkijken op een geslaagde dag. september 2010 nr 2 jaargang 12 In deze editie Gemeentedag Ontwikkelingen in crisisbeheersing Intrede PPS De WION Overstap naar eigenrisicodragerschap WGA Enterprise Risk Management Meer weten? Voor meer informatie over het Gemeentebulletin, kunt u contact opnemen met Marijke Pool. T

2 Voorbereid zijn: ontwikkelingen in crisisbeheersing Een crisissituatie is een situatie die grote negatieve gevolgen kan hebben en die niet kan worden afgehandeld met de normale organisatie. Tijdens een crisis moeten in korte tijd belangrijke beslissingen worden genomen en worden uitgevoerd. Dit zonder dat precies duidelijk is wat de situatie is en vaak zonder dat goed kan worden ingeschat of maatregelen zullen werken of niet. Het gaat om een situatie van dreiging, urgentie en onzekerheid. Crisisbeheersing omvat al die activiteiten die gericht zijn op het wegnemen van de bron van een crisis en op het beperken van de gevolgen ervan. Crisisbeheersing gaat over voorbereiden, reageren en herstellen/aanpassen. In deze bijdrage schetsen wij kort enkele belangrijke uitdagingen en trends. Verantwoordelijkheden gemeente De gemeente is een belangrijke partner in de crisisbeheersing. Dit is een directe afgeleide van de verantwoordelijkheid die de burgemeester heeft als opperbevelhebber bij een (dreigende) ramp of een zwaar ongeval. De hulpverleningsdiensten opereren onder gezag van de burgemeester. In enkele situaties hebben anderen een belangrijke beslissingsmacht, zoals een dijkgraaf of een minister. Sommige taken kunnen ook alleen door een gemeente worden gedaan, in het verlengde van het dagelijks werk: burgerzaken, voorlichting en dergelijke. Goede voorbereiding is het halve werk Tijdens een crisis moet de juiste informatie tijdig op de juiste plaats komen. Ook moeten alle betrokkenen weten wat ze moeten doen. Dit vereist dat zij weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en wat er nodig is om die verantwoordelijkheid ook waar te maken. De crisisorganisatie moet goed functioneren. Plannen en procedures moeten bekend zijn bij diegenen die er mee moeten werken. De uitdaging is om plannen te maken die ook echt worden gelezen. Dit betekent dat een gemeente een inzichtelijk basisplan moet hebben en dat specialisten binnen de gemeenten aanvullende specifieke plannen hebben. Tegenwoordig zijn steeds meer crisisbeheersingsplannen en specifieke deelplannen gebaseerd op modelplannen die in samenwerking tussen gemeenten zijn opgesteld: op regionaal niveau. Dit kan ten koste gaan van de lokaal beschikbare kennis en inzichten. Een goed model betekent nog niet dat een gemeente goed is voorbereid. Het is belangrijk dat iedereen met een rol in de crisisbeheersing weet wat hij of zij moet doen en hoe dit moet worden gedaan. In een volgende stap dienen functionarissen en het hele crisisteam te worden getraind. Op deze wijze kan de voorbereiding op een mogelijke crisis zo optimaal mogelijk plaatsvinden. Het is hierbij in toenemende mate van belang om realistisch te oefenen: met de eigen mensen, de eigen ICT ondersteuning en direct contact met derden, zoals burgers en bedrijven die ook een rol hebben. Gemeenten moeten samen met de regionale partners zoeken naar manieren om goed te oefenen. 2 Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement

3 Ze dienen ook goed te weten wat ontwikkelingen rond zogenoemde veiligheidsregio s voor hen betekenen, met name voor de voorbereiding op crises. Deze ontwikkelingen zijn verre van vrijblijvend. De uitdaging is het ontwikkelen van de veiligheidsregio tot een slagvaardige organisatie voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisismanagement, met een goede democratische borging. Het is in de eerste plaats een gezamenlijke opgave voor hulpverleningsdiensten, gemeenten en hun partners. Dit is een complex proces met vele dilemma s en strategische afwegingen. In de operationele uitwerking heeft de regio te maken met verschillen in wensen, uitgangspunten, gewoonten en cultuur van de betrokken partners. Eisen van het Rijk De uitdagingen voor de veiligheidsregio s volgen mede uit een aantal eisen dat het Rijk voor de veiligheidsregio s heeft geformuleerd. De belangrijkste zijn: Het opstellen van een risicoprofiel; Vernieuwde planvorming; Het presteren op basis van normen; Regionalisering van de brandweer, integratie van besturen van brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR); Samenwerking met de politie en de externe veiligheidspartners. De gevolgen Als het mis gaat moeten gemeenten en hun partners zoveel mogelijk de gevolgen van een crisis beperken. Het gaat niet alleen om de acute fase, maar juist ook over wat wij de nafase noemen. Deze nafase behoeft meer aandacht, juist van gemeenten. Na een crisis moet er worden geleerd. Veiligheidsregio s doen dit in toenemende mate zelf. Meer gevoelige en/of complexe evaluaties worden veelal door externe onderzoekers uitgevoerd. Het is belangrijk om te leren, juist bij ogenschijnlijk kleine incidenten. De crisisbeheersing is in ontwikkeling. Het is belangrijk om als gemeente zicht te houden op de vele projecten en initiatieven. Uiteindelijk is het de gemeente die een belangrijke rol heeft bij grote ongevallen en rampen, maar zeker ook bij kleinere incidenten. Ook dan is de uitdaging groot. Meer weten? Neem voor meer informatie over de dienstverlening van het COT, contact op met Marco Zannoni, Managing Senior Crisisbeheersing. T E. Het kan gaan om de basisvereisten crisismanagement die in wetgeving worden opgenomen, maar ook om normen waar de regio zelf behoefte aan heeft. Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement 3

4 Intrede PPS in gemeentelijke projecten In de afgelopen jaren heeft Publiek Private Samenwerking (PPS) bij door de overheid geïnitieerde bouwprojecten steeds meer aan populariteit gewonnen. Vooralsnog zie je deze vorm van samenwerking vooral terugkomen in de grotere infrastructurele en huisvestingsprojecten waar de Rijksoverheid als opdrachtgever optreedt. Bij gemeentelijke bouwprojecten is het nog een relatief nieuw fenomeen om dit soort samenwerking toe te passen. In dit artikel gaan wij in op PPS binnen gemeentelijke projecten, de uitdagingen en de kansen voor de toekomst. Publieke Private Samenwerking Voor het begrip PPS wordt doorgaans de definitie van het Ministerie van Financiën aangehouden: PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Dit ligt binnen bereik als overheid en bedrijfsleven ieder datgene doen waar ze het best in zijn; er ontstaat zo een win-win situatie. Rijksoverheid en PPS Zoals vermeld is PPS bij grote overheidsprojecten al redelijk ingeburgerd. Zo worden bijna alle versnelde uitbreidingen van het nationale wegennet, op basis van het Wegaanpassingsbesluit, door middel van deze samenwerkingsvorm in de markt gezet. Tevens is de huisvesting van enkele Ministerie- en Defensieonderdelen als PPS gecontracteerd en worden de nieuw te bouwen detentiecentra van de overheid volgens deze contractsvorm aanbesteed. De rijksoverheid lijkt dus duidelijk de meerwaarde van Publiek Private Samenwerking te onderkennen en daar ook actief gebruik van te willen maken. In zekere zin is de overheid veranderd van aanbieder van standaardinfrastructuur naar bedenker van oplossingen voor mobiliteits- en huisvestingsvraagstukken en gebruikt zij voor de realisatie daarvan de diensten en expertise van de particuliere sector. PPS standaardisatie Vanuit de Rijksoverheid en haar private partners ontstaan ook steeds meer initiatieven om de procedures rondom PPS aanbesteding en contractering verder te standaardiseren en te vereenvoudigen. PPS Netwerk Nederland is bijvoorbeeld een initiatief van veel verschillende private partijen die betrokken zijn bij PPS projecten in binnenen buitenland. Dit platform heeft zich als doel gesteld om publieke partijen met raad en daad bij te staan bij de afweging al dan niet PPS toe te passen in hun projectinvesteringsbeslissingen. Hiernaast is het ook een platform waar private partijen onderling én samen met publieke partijen, kennis en ervaring kunnen delen omtrent PPS initiatieven en ervaringen en zo voor alle betrokkenen een professionelere invulling aan deze projecten kunnen geven. Ook de verschillende ministeries hebben initiatieven gelanceerd in dit kader. Onder meer door markt consultaties met professionele samenwerkingsverbanden, zoals het IPFA Nederland (International Project Finance Association) en Bouwend Nederland, over standaardisering in aanbestedingsprocedures en de gebruikte DBFM contracten (Design Build Finance Maintain). Dit met als doel om tot enkele standaarden te komen die breed voor PPS projecten kunnen worden ingezet en die de efficiency van de aanbestedings-/contracteringsprocedures verhogen. Op gemeentelijk niveau Bij de Rijksoverheid is PPS dus al een breed toegepaste samenwerkingsvorm. Maar hoe zit dit bij de lagere overheden en met name bij gemeenten? De bouwprojecten die gemeenten uit (laten) voeren zijn vaak weliswaar kleiner in omvang dan die van de Rijksoverheid, maar daardoor niet minder cruciaal voor de burger. Op het moment hebben juist de gemeenten te kampen met een enorme vraag vanuit de bevolking naar nieuw- en verbouw van (brede) scholen en openbare gebouwen zoals theaters en stadskantoren. Naast de hoeveelheid projecten op stapel, hebben alle gemeenten in het huidige economische klimaat een enorme druk om te bezuinigen op hun budgetten. Dit heeft tot gevolg dat veel van de noodzakelijke projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Een samenwerking volgens de principes van PPS zou uitkomst kunnen bieden. Het financieringsprobleem van de gemeente kan weggenomen worden door het project voor te laten financieren door de private opdrachtnemer, die dit doet door een combinatie van eigen vermogen en externe financiering. Na realisatie van het project exploiteert de opdrachtnemer het gedurende een vastgestelde periode (bijvoorbeeld 25 jaar) en krijgt daarvoor compensatie van de gemeente op basis van de vastgestelde beschikbaarheidcriteria. In veel gevallen is de private sector ook beter in staat om met creatieve en kostenefficiënte oplossingen te komen voor de constructie en met name de gehele life-cycle van het object. Hiermee wordt dan ook gestreefd naar optimalisatie van de prijs-kwaliteit verhouding, bekeken vanuit de volledige levensduur van het object. Struikelblokken Enkele van de voornaamste argumenten tegen PPS die veel gehoord worden binnen gemeenten zijn: Complexiteit en lange doorlooptijden van de aanbesteding; PPS vraagt veel dure adviseurs; PPS is alleen geschikt voor projecten met een grote investeringswaarde; PPS contracten hebben een té lange looptijd. Hoewel deze punten medegebaseerd zijn op de opgedane ervaring met PPS op Rijksniveau vertrouwt men er op dat de markt en de overheid met gemeenschappelijke inspanning PPS tot een toegankelijk model voor gemeentes zullen omvormen. Dit door bijvoorbeeld de reeds genoemde verdere standaardisatie in procedures, maar ook door het creatief combineren van projecten tot een geheel dat op PPS wijze kan worden aanbesteed. Creatief en innovatief denken zullen daarbij vereist zijn. 4 Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement

5 Gestarte gemeentelijke PPS projecten Enkele gemeenten vervullen al een voortrekkersrol op het gebied van PPS. De gemeente Den Haag heeft bijvoorbeeld de nieuwbouw van het Montaigne Lyceum door middel van een PPS-constructie uit laten voeren. Het gebouw werd eind 2006 opgeleverd en voldeed volledig aan de kwaliteitseisen die de gemeente en het schoolbestuur hadden gesteld. Ondanks dat dit gemeentelijke Publiek Private Samenwerking project niet vlekkeloos verliep, blijkt uit onderzoek achteraf dat het absoluut als een succesverhaal gezien mag worden. Zo blijkt uit onderzoek van Ernst & Young dat dit project ten opzichte van traditionele aanbesteding een kwalitatieve en financiële meerwaarde heeft opgeleverd van 16%. Tevens sluit het ontwikkelde gebouw volledig aan bij de specifieke onderwijskundige visie van het Montaigne Lyceum. Andere voorbeelden van PPS projecten bij gemeenten zijn onder andere: Gemeente Den Helder voor de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis; Gemeente Leiden in het kader van het project Huis van de Sport ; Een project dat door een school is geïnitieerd en met medewerking van de gemeente gedeeltelijk als PPS wordt gerealiseerd is het Petrus Canisius College in Alkmaar. Ook de ervaringen van deze pioneers zullen bijdragen aan het aanpassen van PPS voor toepassing binnen gemeentelijke projecten. Natuurlijk is PPS niet voor elk project de geschikte samenwerkingsvorm, maar dat neemt niet weg dat het op veel meer projecten succesvol toe te passen is dan nu het geval is. De vaak gehoorde reden om tot PPS over te gaan, namelijk het gebrek aan geld voor nodige gemeentelijke voorzieningen, zal daarbij zeker als stuwende kracht werken. Meer weten? Neem voor meer informatie over de dienstverlening van Aon op het gebied van PPS, contact op met Sonja Janicijevic. T E. Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement 5

6 De wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Met de wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de grondroerdersregeling wordt er een nieuwe aansprakelijkheid gecreëerd voor de gemeente. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld in de hoedanigheid van leidingbeheerder/netwerkbeheerder voor schade aan kabels en leidingen van wie de eigenaar onbekend is. Dit is om de eenvoudige reden dat de bewuste kabel/leiding zich binnen uw gemeente bevindt. In samenwerking met advocatenkantoor Severijn Hulshof heeft Aon op diverse locaties in Nederland seminars gehouden om u bij te praten over dit onderwerp en de gevolgen. Uit de grote opkomst hebben wij mogen opmaken dat dit onderwerp erg speelt binnen gemeenten. Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Carla Louwerens. T E. 6 Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement

7 Overstap naar eigenrisicodragerschap WGA, gemakkelijker en winstgevender Al eigenrisicodrager? Ook als u al eigenrisicodrager bent en de contractsvervaldatum van de verzekering is , dan is het raadzaam om te bekijken of de huidige premie (aanzienlijk) naar beneden kan. Die kans is erg groot en kan forse besparingen opleveren! De gedifferentieerde premie die een gemeente betaalt aan het UWV en/of de belastingdienst voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (de WGA Premie) is begin 2010 fors gestegen. Voor veel gemeenten is dit de aanleiding om de afweging tussen publieke of private financiering (opnieuw) op de agenda te zetten. Ongeveer dertig procent van de werkgevers is momenteel eigenrisicodrager, waarbij het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers meestal wordt ondergebracht bij een private verzekeraar. Het door de overheid aangekondigde moment van volledige privatisering van de WGA nadert. Daardoor - en vanwege de oplopende prijs bij het UWV - doen de achterblijvers er goed aan nu te bepalen welk moment voor hen het meest gunstig is om over te stappen. Eigenrisicodragerschap overwegen Dat niet iedereen het eigen risicodragerschap al heeft overwogen komt voornamelijk door het beeld dat het risicovolle en complexe materie betreft. Dit geldt met name voor gemeenten. Ten opzichte van gewone werkgevers zijn er voor gemeenten een aantal bijzonderheden. Zo is er de mogelijkheid het eigenrisicodragerschap in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor dient er een balansvoorziening te zijn c.q. dienen reserveringen te worden aangehouden. Bij een verzekeringsoplossing daarentegen zult u waarschijnlijk rekening moeten houden met een Europese aanbesteding. Een verzekeringsoplossing heeft als voordeel dat je weet waar je aan toe bent wat betreft kosten en er geen onnodige reserveringen op de balans nodig zijn. Mogelijkheden voor uw gemeente Toch is het eigen risicodragerschap meestal de moeite waard. In ieder geval is het goed om inzicht te hebben in de huidige mogelijkheden voor uw gemeente. Uittreden kan bij gemeenten namelijk tot forse besparingen leiden. Bij een grotere gemeente kan het zelfs gaan om honderdduizenden euro s. Ieder jaar weer. Wanneer de overwegingen worden doorgerekend, de operationele consequenties in kaart worden gebracht en de werkgever goed in het proces wordt begeleid is een succesvolle overstap lang zo complex niet meer. Een professionele partij met specifieke ervaring in het begeleiden van gemeenten kan hierbij helpen en bovendien veel werk uit handen nemen. Een goed traject levert vaak al winst bij aanvang. Aon adviseert als eerste stap de uitgangspunten voor een juiste premiebepaling te controleren. Dit doet u door een Gedifferentieerde Premiecontrole uit te laten voeren. Met deze controle kijken we op basis van no cure no pay - of de gemeente in het verleden de juiste gedifferentieerde premie voor de WGA heeft afgedragen. Eventueel teveel betaalde premies worden vervolgens door Aon voor u teruggevraagd. Dit kan voor uw gemeente dit jaar nog een zeer forse teruggaaf betekenen. Of u nu eigen risicodrager wordt of niet. Een correctie op eerder betaalde premies geldt voor een bepaald aantal jaren. Indien u geen actie neemt, verjaren de aanspraken! Financieel en menselijk Een zorgvuldig besluit neemt u wanneer een gedegen financiële analyse hand in hand gaat met een goede inrichting van uw organisatie. En - niet te vergeten - als ook de menselijke kant van verzuim en reïntegratie steeds in ogenschouw wordt genomen. Het overwegen van eigenrisicodragerschap is een leerzaam traject, ga er zeker mee aan de slag! Meer weten? Neem voor meer informatie en/of een brochure contact op met Olaf A.M. Babeliowsky REB. T E. Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement 7

8 Enterprise Risk Management: een Executive Opleiding aan de UvA Zeker na de kredietcrisis vraagt men zich af wat risk management eigenlijk heeft bijgedragen aan het verkrijgen van inzicht. Hebben we niet teveel vertrouwd op mooi wiskundige modellen? Welke rol heeft het menselijk gedrag gespeeld? Uit de gedragseconomie hebben we geleerd dat mannen, vrouwen, westerse of oosterse een verschillende kijk hebben op risico en daar ook verschillend mee omgaan. Hoe kun je hier je voordeel mee doen? Risicomanagement is een vak dat meer is dan modellen en op de Universiteit van Amsterdam worden al deze aspecten met mensen uit de academia en de praktijk behandeld in een Executive Masteropleiding ERM die opleidt tot een Master of Science titel (www.abs.uva.nl). De Executive Master ERM is een specialisatie binnen de Executive Master Verzekeringskunde. Naast een gedegen kennis van modellen wordt ook bestudeerd welke culturele aspecten van belang zijn en hoe je persoonlijk je effectiviteit kunt vergroten. Hoe kun je risico s beter kwantificeren? Welke beperkingen en veronderstellingen hebben deze modellen? Hoe kun je met scenarioanalyse inzicht in je risico s krijgen? Wat is jouw persoonlijke effectiviteit? De opleiding draagt er toe bij dat het vak ERM zich verder ontwikkelt doordat mensen uit de wetenschap en praktijk samenwerken. De organisatorische aspecten van ERM vormen een belangrijk deel van de opleiding. Voor een organisatie is een gestructureerde aanpak van ERM van belang. Docenten uit theorie en praktijk lichten toe wat wel en niet goed werkt aan b.v. een COSO-model. Een ander belangrijk onderdeel is het kwantificeren van risico s. Hierbij worden zowel financiële als operationele risico s behandeld. Aangetoond wordt dat het voordelen heeft ook risico s als een portefeuille te beschouwen en te managen. Deze verdiepingsvakken volgt men na basisvakken zoals financiering, recht en kwantitatieve methoden. Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Prof. Dr. Arjen Ronner, Executive Director Aon Risk Solutions en Programmadirecteur Executive Master ERM Universiteit van Amsterdam/Amsterdam Business School. E. Redactie Contact Auteurs Jolande Waterschoot Johan Blanc Hans Bouma Marijke Pool Peter Hartman Marijke Pool T E. Marco Zannoni Sonja Janicijevic Carla Louwerens Olaf A.M. Babeliowsky Arjen Ronner Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Nederland.

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Onze dienstverlening... 4 2 Payroll Monitor...

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

4 juni Ministerie van Financiën, PPS & Asset management

4 juni Ministerie van Financiën, PPS & Asset management De Waarheid over DBFM PIANOo-congres 4 juni 2009 Wie zijn wij? Erik Jan Snik Merlijn Nijhof Ministerie van Financiën, PPS & Asset management www.minfin.nl/onderwerpen/publiek_private_samenwerking Voorheen:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn cruciaal voor uw continuïteit

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2016 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

PRIVATISERING VAN DE WGA...

PRIVATISERING VAN DE WGA... PRIVATISERING VAN DE WGA... Wilt u voor verrassingen komen te staan? PRIVATISERING VAN DE WGA U bent werkgever. Continuïteit is voor uw bedrijf erg belangrijk. Maar het kan altijd gebeuren dat een medewerker

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Goed risicomanagement voor optimale zorg

Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Marktwerking, grote investeringstrajecten, kritische zorgverzekeraars en mondige consumenten maken de dagelijkse zorgpraktijk

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

PPS Lindeplein Brunssum

PPS Lindeplein Brunssum PPS Lindeplein Brunssum De huiskamer Math Feijen, OPPS Brunssum 10 maart 2009 Deze presentatie Wat is PPS en wat is DBFMO? Waarom DBFMO Lindeplein? Concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsvorm Wat

Nadere informatie

WIA BULLETIN. Het eigen risicodragerschap WGA is zeker het onderzoeken waard INHOUD: informatie over de WIA voor werkgevers STATUS PRIVATISERING

WIA BULLETIN. Het eigen risicodragerschap WGA is zeker het onderzoeken waard INHOUD: informatie over de WIA voor werkgevers STATUS PRIVATISERING MAART 2008 NUMMER 1 WIA BULLETIN informatie over de WIA voor werkgevers Het eigen risicodragerschap WGA is zeker het onderzoeken waard Op Prinsjesdag gaf het Kabinet aan dat de privatisering van de WGA

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers Re-integratie door Keerpunt Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers 9 mei 2017 Levert private WIA verzekering meerwaarde op voor de klant ten opzichte van publieke

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Dienstverlening COT. Crisisservice 24/7. COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011

Dienstverlening COT. Crisisservice 24/7. COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011 Dienstverlening COT Crisisservice 24/7 COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011 Visie op crisismanagement >> Het continu veranderende risicolandschap, de toenemende druk van stakeholders,

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Floris Bannink Il Shik Sloover 13 maart 2013 1 Agenda - Introductie - Inleiding - Modellen - Uw randvoorwaarden - Casus - Inhoudelijk - Afwegingskader

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Verzuim &.IN CONTROL Eén loket voor al uw zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Cerr ovit Aut Vedae Hsum

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

Excellente schadebehandeling door specialisten

Excellente schadebehandeling door specialisten Aon Risk Solutions Claims Department Excellente schadebehandeling door specialisten Beperk de impact van schade op uw onderneming Risk. Reinsurance. Human Resources. De impact van schade Een schade aan

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie TLBURG TLBURG Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving U wil de juiste omgeving om in te recreëren, sporten, werken of leren. Met onze services kunnen wij zo n omgeving voor u realiseren. Design

Nadere informatie

Veiligheids- en crisismanagement in de zorg: 3 ontwikkelingen op strategisch niveau Marco Zannoni mei 2014

Veiligheids- en crisismanagement in de zorg: 3 ontwikkelingen op strategisch niveau Marco Zannoni mei 2014 Veiligheids- en crisismanagement in de zorg: 3 ontwikkelingen op strategisch niveau Marco Zannoni mei 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Artikelen 2 Crisis = impact Ontwikkeling

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen?

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen? Kies voor loonregres U laat toch geen geld liggen? Wat is loonregres? Als uw medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, of verzuimt als gevolg van een daad van agressie

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Risico Inventarisatie Ziektewet en WGA flex

Risico Inventarisatie Ziektewet en WGA flex Risico Inventarisatie Ziektewet en WGA flex Projectvoorstel 17 mei 2013 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Risico Inventarisatie Ziektewet... 1 1.1 Doel van het

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie?

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Als werkgever bent u aangesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Naast

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Vastgoed & Financiering. Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen

Vastgoed & Financiering. Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen Vastgoed & Financiering Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen Bouwen zonder geld Veel maatschappelijke organisaties hebben te maken met verouderde huisvesting en te hoge exploitatiekosten.

Nadere informatie

Pensioen in 5 stappen! Regel het zelf

Pensioen in 5 stappen! Regel het zelf Pensioen in 5 stappen! Regel het zelf 1 Auteur boek: Greetje Remmerde Titel boek: Pensioen in vijf stappen! Regel het zelf ISBN nummer: 9789402126976 2015, G.M. Remmerde Uitgegeven in eigen beheer (info@pensioendoehetzelf.nl)

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

WERKGEVER MOET WGA-RISICO LOPEN

WERKGEVER MOET WGA-RISICO LOPEN Pensioen Niet beleggen is geen optie Onderzoek Zakelijke klant is online, nu de aanbieder nog Serviceproviders Adviseurs zien dienstverlening vooruit gaan Inkomen Asscher redt marktwerking WGA ICT Maakt

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling 10 april 2015 Contractvormen in de bouw Voorafgaand In een tijd waarin de bouwbranche voorzichtige tekenen van herstel vertoont, wil Hekkelman proberen daaraan een

Nadere informatie

PPS en maatschappelijk vastgoed

PPS en maatschappelijk vastgoed PPS en maatschappelijk vastgoed 19 april 2011 Peter Oussoren Tenman Inhoud: Is er een probleem? Wat verwachten we van een oplosssing Even herhalen :PPS PPS nieuwe stijl : lean en mean Probleemstelling:

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie

Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie Programma 13.00 13.30 uur: Ontvangst met Lunch 13.30 13.45 uur: Welkomstwoord ZorgZijn Werkt 13.45 14.45

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Eigenrisicodrager voor de WW

Eigenrisicodrager voor de WW Eigenrisicodrager voor de WW Combineer goed werkgeverschap met kostenbesparing. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW. Dit leidt tot enorme kosten. Zij kunnen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu?

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Eigenrisicodragers krijgen het nodige voor hun kiezen. Verzekeraars berekenen fors hogere premies voor hun WIAverzekeringen nu de instroom in diverse sectoren hoger

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie