JAARBOEK JAARBOEK Postbus BA Gorinchem Telefoon Website

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag."

Transcriptie

1 JAARBOEK JAARBOEK Postbus BA Gorinchem Telefoon Website Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in Nederlandse Gemeenten

2 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De vereniging 7 Het VIAG bestuur 8 2. Waar staat de VIAG voor? 11 Doelstelling, visie en beleid Activiteiten en producten van de VIAG 15 Congres 15 Netwerkdagen 15 VIAG nieuwsbrief 15 Algemene Leden Vergadering (ALV) 16 Website 16 (Internationale) samenwerking 16 VIAG product 17 Regiovorming ICT beraad 17 Denktank 18 Lustrumjaar: studiereis Financiële verantwoording Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Begroting Bijlagen 33 Bijlage 1. Verslag Kascommissie Bijlage II. Verslag Algemene Ledenvergadering 37 Bijlage III. Verslagen themabijeenkomsten Workshoppen met de VIAG 39 Bijlage IV. Citadel Statement 41 Bijlage V. ICT KAART 45

4 Ledenlijst per 1 januari Voorwoord 4 Gepensioneerd lid 63 Ereleden 63 Lid van verdienste 63 Bedrijfsleden per 1 januari Het VIAG bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden. In het voor u liggende boekje kunt u nog eens nalezen welke activiteiten de VIAG in 2010 heeft ondernomen. Het VIAG- Congres 2010 de tafel van de toekomst was een zeer geslaagd congres. De verschillende plenaire sprekers afkomstig van de VNG, het Rijk en uit de kring van de gemeentesecretarissen (VGS) hebben hun visie en gedachten ten aanzien van de Arend van Beek, voorzitter ontwikkelingen bij Gemeenten en Rijk, met ons gedeeld. Tijdens ons congres is de GV Centric bijeen gekomen om hun 10 jarig bestaan luister bij te zetten. Op de leveranciersmarkt is de voorzitter van de GV Centric dhr A.J. Gerritsen (Burgermeester van de gemeente de Bilt) gefeliciteerd met dit jubileum. Het jaar 2010 stond voor de VIAG in het teken van Verbinding. Verbinding was hét thema dat we in onze activiteiten tot en met het congres tot uiting hebben laten komen. De VIAG heeft in 2010 vooral de verbinding gezocht met KING (gebruikersraad) en met onze binnen en buitenlandse zusterverenigingen. De highlights hiervan zijn: 5 Deelname aan de KING gebruikersraad. Deze gebruikersraad bespreekt en werkt aan een drietal hoofdthema s: Bestuurlijk: het ontwikkelen van strategische leergangen voor bestuurders over ICT en Dienstverlening. Organisatorisch: werken aan procesinnovatie om zo een forse impuls te geven aan de kwaliteit van de dienstverlening. Technologisch: gestandaardiseerde en gedeelde basisvoorzieningen te laten ontwikkelen en beheren. Deze samenwerking is onlangs tijdens het KING congres van 6 januari 2011 formeel bevestigd door een handtekening te plaatsen onder de samenwerkingsovereenkomst die door KING is opgesteld.

5 6 Met onze binnenlandse zusterverenigingen stemmen wij gedurende het jaar af ten aanzien van diverse thema s die ons allen raken. Zoals u weet werkt de VIAG nauw samen met een aantal buitenlandse zuster - verenigingen. Deze buitenlandse contacten bevinden zich in België, Engeland, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Nieuw Zeeland. Tezamen hebben de zusterverenigingen een samenwerkingskoepel opgericht met de naam LOLA (Linked Organisation of Local Authority ICT Sociaties). In 2010 is LOLA actief geweest op het gebied van e-government. Deze activiteit heeft in december 2010 geleid tot het ondertekenen van de Citadel Statement. De ondertekening vond plaats in Gent. Andere organisaties die dit initiatief ook hebben ondertekend zijn onder andere Smartcity s, zusterverenigingen uit andere landen en de vertegenwoordiger van het Vlaamse e-government. De VIAG regio s zijn al vroeg na de oprichting van de VIAG in het leven geroepen. De laatste jaren, is het in een aantal regio s stiller geworden of heeft men een andere vorm gevonden om elkaar te informeren. In het afgelopen jaar heeft het bestuur samen met regiovoorzitters en leden die lieten weten een actieve rol te willen vervullen nagedacht hoe het netwerk meer geactiveerd kan worden. Dit heeft geleid tot een voorstel waarbij de VIAG-regio s en de regio s zoals ze bekend zijn bij de gebruikersverenigingen meer met elkaar gaan optrekken. Dit komt tot uiting in 2011 waarbij vergaderingen meer en meer gezamenlijk plaats zullen vinden en waarbij het middaggedeelte desgewenst nog een specifiek karakter kan hebben, gericht op de gebruikersvereniging of specifieke VIAG regio. Het is u mogelijk niet ontgaan dat het thema van het VIAG congres en het product de laatste jaren in elkaars verlengde liggen. Het thema voor 2011 is het Nieuwe Werken. Niet dat het nodig is om u te vertellen wat het is, als wel onderzoeken wat er voor nodig is om het mogelijk te maken. Dat gaat verder dan de aanschaf van software of tools met een hoog gadget gehalte. Aandacht dient er ook te zijn voor de vorm van de organisatie, het inrichten van beheer. Kortom de achterkant en randvoorwaarden die horen bij Het Nieuwe Werken. Arend van Beek Voorzitter VIAG 1. De vereniging De vereniging draagt de naam VIAG (Vereniging van Coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse gemeenten) en is opgericht op 22 oktober 1991 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer De VIAG is de beroepsorganisatie van personen werkzaam bij de lokale overheid in de verschillende deelgebieden van de Informatie, - en Communicatie Technologie, en verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke informatievoorziening. De VIAG is een vereniging van en voor leden. De VIAG spreekt niet namens de "BV Nederlandse Gemeenten", omdat leden op persoonlijke titel lid zijn van onze beroepsvereniging. De VIAG staat los van partij, - en politieke belangen. Mede hierdoor heeft de VIAG zich in de loop van haar bestaan een duidelijke en herkenbare plaats als gesprekspartner weten te verwerven bij landelijke ontwikkelingen van vooral de gemeentelijke informatievoorziening. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de identiteit van de gemeentelijke coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het beleggen van vergaderingen, congressen; het instellen van platforms en werkgroepen; het behandelen van zowel vaktechnische als organisatorische vraagstukken; het zorgdragen voor contacten met en vertegenwoordiging in externe organisaties, commissies en werkgroepen; en alle middelen die daartoe bevorderlijk zijn. De VIAG is opgericht door een aantal coördinatoren vanwege de behoefte aan samenwerking. In de afgelopen jaren zien we de functionaris en het taakveld verschuiven van de A(utomatisering) naar de I(nformatisering) en zelfs naar de O(rganisatie). Maar dit laat onverlet dat een groot deel van onze leden zich bezig houdt met de A-kant. Ook al heeft dit wel een andere invulling gekregen mede door de diverse landelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op de gemeentelijke Informatievoorziening. 7

6 Het VIAG bestuur De VIAG heeft een bestuur dat bestaat uit 6 leden en een voorzitter. De voorzittersfunctie is sinds 2009 een betaalde functie, de bestuursleden worden gekozen uit de leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur is in de loop der jaren steeds professioneler gaan sturen en vervult een intermediaire rol. Vanuit deze rol wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de leden ter voorbereiding van producten en uitvoering van activiteiten. Administratie en ondersteuning De administratieve aangelegenheden rondom ledenadministratie en contributie zijn ook in 2010 uitgevoerd door de firma Cantrijn. De VIAG administratie is te bereiken via of De activiteiten die te maken hebben met de nieuwsbrief, promotie en marketing, worden uitgevoerd door de firma Eventhouse. Het organiseren van het jaarlijkse VIAG congres in november wordt eveneens door Eventhouse verzorgt. Het volledige bestuur is het afgelopen jaar zeven keer bijeengeweest voor een bestuursvergadering. De diverse bestuursleden hebben hun eigen portefeuilles. Een actueel overzicht kunt u vinden op Onderstaand de samenstelling van het bestuur. 8 9 Samenstelling van het bestuur Van links naar rechts: Roel Bakker / penningmeester Antoinette van Leeuwen / bestuurslid Robin Paalvast / bestuurslid Arend van Beek / voorzitter & bestuursadviseur Chantal Beijer / bestuurslid Frank Kerkhoven / bestuurslid Hans Weststrate / secretaris

7 2. Waar staat de VIAG voor? De VIAG houdt zich bezig met de informatievoorziening binnen de gemeenten. Dit domein kent een groot spectrum, van de harde automatisering tot informatiebeleid en alles wat daartussen zit. Als VIAG lid beweegt u zich binnen dit domein in het bewustzijn dat u het contact wilt onderhouden met de directe omgeving. Die directe omgeving wordt enerzijds gevormd door collega s van andere afdelingen en bestuurders, anderzijds is dat de burger waarvoor de gemeente dienstverlenend is. Het alledaagse binnen gemeenten is niet altijd aantrekkelijk, maar wel belangrijk. Als wij ons als professionals op het gebied van informatievoorziening en ICT buigen over het alledaagse, en dat als uitgangspunt nemen, worden ICT en begrippen zoals architectuur vanzelf aantrekkelijk. We dienen samen te leren om andersom te denken. Niet beginnen bij ICT, maar bij klanten en de business. En niet te beginnen bij de oplossing maar bij de probleemstelling Als VIAG-lid bent u aan het schakelen en verbinden tussen mensen, organisaties, processen en informatiesystemen, om samen de klant- en organisatiedoelen te realiseren. U kunt, juist vanuit uw rol met een helicopterview over de business en de daarbij behorende vaardigheden, het verschil maken. Om de tafel dus met bestuurders, business managers en (keten)collega s! Mocht u zich afvragen waar u het dan over moet hebben, een kleine suggestie: Om als gemeente samen met de ketenpartners de klant- en organisatiedoelen te realiseren en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen, hebben we een plan ofwel een bouwtekening nodig. Dat geeft richting, zorgt voor focus, maakt de samenhang inzichtelijk, voorkomt verrommeling en zorgt er voor dat we weten waarop gestuurd moet worden. Het begin van een goed gesprek met bestuurders en managers over architectuur. Bestuurlijke doelen zoals betere dienstverlening en handhaving, maar ook administratieve lastenverlichting kunnen we niet realiseren zonder de (slimme) inzet van ICT, goede gegevens uitwisseling en gemeenschappelijk gegevensgebruik.

8 12 Een goede start om met bestuurders, managers en (keten)collega s te praten over de realisatie van de basisvoorzieningen in het NUP Business en ICT zijn van elkaar afhankelijk. Burgers, bedrijven en instellingen willen bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen via welk kanaal ze dienstverlening van onze gemeente afnemen. Ze rekenen er op dat wij de contacten via die verschillende kanalen goed op elkaar afstemmen. Als business en ICT managers onder elkaar praat je over welke producten en diensten via welke kanalen beschikbaar moeten zijn, wat dat betekent voor jullie als managers, voor de processen, de medewerkers en de informatiesystemen waar je mee werkt. De VIAG wil als vereniging graag de verbindende factor zijn. En dit willen we vorm en inhoud geven door (nog) meer gebruik te maken van de kennis en expertise die onze leden maar ook de bedrijfsleden in huis hebben. En door scherp te krijgen welke onderlinge gemeentelijke samenwerkingsverbanden er zijn. Zodat we kennis en expertise kunnen delen. De VIAG als verbindende factor geldt natuurlijk ook voor de relatie tussen gemeente- en bedrijfsleden. De VIAG vormt een belangrijk referentiekader bij landelijke ontwikkelingen en dat moet zo blijven. U als gemeentelid of bedrijfslid maakt dat mogelijk. Alleen samen zijn we een vereniging. het beleid naar concrete uitvoering, maar ook om juist vanuit het werkveld de beleidsuitgangspunten van de centrale overheid te beïnvloeden. De VIAG vervult daarmee de functie van spin in het web. Vanuit deze visie wordt het VIAG beleid geformuleerd en biedt het de kaders voor de te voeren strategie en de diverse uitvoeringsplannen. Het VIAG beleid concentreert zich op de volgende punten: De VIAG is de vakvereniging voor medewerkers ICT bij lagere overheden De VIAG stimuleert de ontwikkeling van de informatievoorziening bij de lagere overheden. De VIAG is de landelijke vertegenwoordiging van de lagere overheden betreffende de informatievoorziening. 13 Doelstelling, visie en beleid Het doel van de vereniging is om de identiteit van het VIAG lid en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening te bevorderen. Naast het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen en tendensen wil de vereniging ook de vakinhoudelijke kennis van haar leden verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de gemeentelijke informatievoorziening verhogen. De VIAG is van mening dat de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kaderstellend zijn voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de lokale overheid. Dit is ook de reden dat de VIAG hierop inspeelt, waarbij het de uitdaging is om te kijken welke mogelijkheden de (slimme) inzet van ICT hierbij biedt. Gezien het toenemend strategisch belang van de inzet van ICT en de I-functionaris binnen de bedrijfsvoering, zal de VIAG en het VIAG lid zich steeds meer bij het topmanagement van de gemeenten dienen te profileren. De ontwikkelingen, zowel binnen de centrale overheid als in Europees verband, zijn zo breed geformuleerd dat een vereniging zoals de VIAG onontbeerlijk is. Niet alleen voor de kleine(re) gemeenten om te ondersteunen bij de vertaling van

9 3. Activiteiten en producten van de VIAG Congres In 2010 heeft het congres plaatsgevonden in het Schiphol hotel in Hoofddorp. Het thema van 2010 was De tafel van de toekomst. Er was een goede opkomst van zowel leden als bedrijfsleden en de diverse lezingen en workshops zijn goed bezocht. De gemeenten Alkmaar, Arnhem, Den Haag, s-hertogenbosch en Schijndel hebben het initiatief genomen om een verbindend fundament te maken (zie voor de presentatie op het VIAG congres 2010). Dit om een antwoord te hebben op de druk vanuit de landelijke overheid om allerlei ontwikkelingen uit het NUP bij de gemeenten neer te leggen. KING en de VNG hebben hun mede - werking hieraan verleend. Een prachtig voorbeeld van een verbinding die echt iets oplevert voor gemeenten. Door hier kennis van te nemen is sturing en afstemming mogelijk. Op kunt u de lezingen en presentaties downloaden Foto Congres 2010 eigendom van en beschikbaar gesteld door Eventhouse Netwerkdagen In 2008 is gestart met het organiseren van contact- en netwerkmomenten. Deze dagen, waarbij we het noodzakelijke (bijgepraat worden over landelijke ontwikkelingen) gecombineerd hebben met het aangename (netwerken, hapje en drankje), zijn door onze (bedrijfs)leden zeer gewaardeerd. In 2010 hebben we drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Een korte samenvatting van deze dagen treft u aan in bijlage III. VIAG nieuwsbrief In 2010 hebben we tweewekelijks een elektronische nieuwsbrief aan onze (bedrijfs)leden verzonden. We proberen in deze nieuwsbrief een mix te vinden van

10 16 actuele landelijke informatie op het vakgebied en algemene informatie vanuit de bedrijfsleden. U vindt in de nieuwsbrief vooral samenvattingen, met voor de geïnteresseerde een link naar achterliggende achtergrond informatie. Algemene Leden Vergadering (ALV) De VIAG houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarbij het jaarverslag wordt vastgesteld. In 2010 heeft de ALV plaatsgevonden in kasteel Wijk bij Duurstede en is gecombineerd met een themadag. Odinfo en VKA (product 2009) hebben een workshop gegeven over Werken onder Architectuur en Ordina heeft een workshop verzorgd over Zaakgewijs werken. Beiden workshops zijn door de deelnemers positief beoordeeld. Website De VIAG is druk bezig om voor de (bedrijfs)leden een nieuwe website in te richten. Een met functionaliteiten die het werk van de VIAG leden en het bestuur beter ondersteund en waarbij we gebruik maken van moderne technieken om kennis te delen. Ook de ondersteuning van de regio's gaat u terug zien in de nieuwe website, doordat de regio's de mogelijkheid krijgen om regiogebonden nieuws te ontsluiten. Ook de presentatie van de bedrijfsleden wordt verbeterd. Ondanks dat dit misschien niet zichtbaar is, is er achter de schermen in 2010 al veel werk verzet om dit alles mogelijk te maken. In het komend jaar doen wij een beroep op u om, bijvoorbeeld in de redactieraad, mee te denken en de site verder uit te bouwen en te professionaliseren. Dit zodat wij u in de 2de helft van 2011 de resultaten van deze verbeterslag kunnen laten zien. (Internationale) samenwerking Al een aantal jaren is de VIAG actief in de (Internationale) samenwerking. Er is vooral een nauwe samenwerking met een aantal Europese zusterorganisaties, zoals SOCITM (Engeland), KOMMITS (Zweden) en V-ICT-OR (België) In 2010 is LOLA actief geweest op het gebied van e-government. Deze activiteit heeft in december 2010 geleid tot het ondertekenen van de Citadel Statement 1 (bijlage IV). De ondertekening vond plaats in Gent. Andere organisaties die dit initiatief ook hebben ondertekend zijn onder andere SmartCity s, zusterverenigingen uit andere landen en de vertegenwoordiger van het Vlaamse e-government. Zie voor meer informatie: VIAG product In 2010 is er in samenwerking met de Digital Groep een boekje gemaakt gebaseerd op het thema van 2010 De tafel van de toekomst. De titel van het boekje is: DE VERBINDING maak je samen, aan tafel!. De zoektocht naar de integraliteit op de gebieden informatiebeleid, dienstverlening en management lag aan de basis van dit boekje. Want daar is verbinding voor nodig. En verbinding gaat over contact, over het samen dingen doen voorbij structuren en hiërarchie. Gemeentesecretarissen en directeuren publiekszaken hebben mee gewerkt aan deze productie. Daarom is het product zowel aan alle (bedrijfs)leden als aan alle gemeentesecretarissen, directeuren publiekszaken en coördinatoren informatievoorziening gestuurd, in de hoop dat de verbinding breed wordt gezocht. In 2011 zal de VIAG in samenwerking met de Digital groep themadagen organiseren. Indien u aan de hand van dit themaboekje meer wilt weten of wilt doen, kunt u contact opnemen met de Digital groep. Regiovorming ICT beraad De VIAG heeft als belangrijk speerpunt om de regio's meer te betrekken bij de landelijke ontwikkelingen en de onderlinge kennisuitwisseling tussen de regio's en de gemeenten te verbeteren. Wij trekken hierbij samen op met de regio's van de GV Centric. Op landelijk niveau dient er een ICT-beraad te komen waarin de regio's en diverse landelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingespannen om de regio's te activeren en draagvlak te verwerven voor dit plan. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar. Naast de al actieve regio s zoals Midden-Nederland, is inmiddels de regio Noord-Holland opgericht en organiseert bijeenkomsten. De oprichtingsvergadering in Stede Broec kende een zeer hoge opkomst. Regionale samenwerking leeft dus duidelijk. Met KING en VNG is gesproken over het afstemmen van regionale activiteiten. Dat sluit mooi aan op onze visie over de regionale samenwerking waarbij het ICT-beraad de linking pin vormt naar landelijk niveau. De contacten tussen het VIAG-bestuur en de regio's wordt geïntensiveerd, evenals de contacten met KING en VNG. Hierdoor zal een betere uitwisseling onstaan tussen landelijke ontwikkelingen en de praktijk waar wij als I&A coordinatoren 17 1)

11 4. Financiële verantwoording 2010 tegenaan lopen. Een schematische weergave van de structuur, enige achtergrondinformatie en het advies over het ICT beraad kunt u vinden op De inkomsten van de VIAG bestaan vooral uit de contributiegelden Denktank van de (bedrijfs)leden. De contributie wordt Het doel van de denktank is tweeledig. Enerzijds reageren op landelijke ontwikkelingen aan gepast op basis van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie en anderzijds een inhoudelijke bijdrage leveren aan specifieke onderwerpen welke jaarlijks door het CPB (Centraal Plan Bureau) wordt binnen ons vakgebied. De ambitie van de VIAG met de denktank is om de leden te vastgesteld. De algemene reserve dient de hoogte te hebben van minimaal 50% faciliteren. Niet alleen op een hoog abstractie niveau maar juist op tactisch van de vaste uitgaven. De VIAG is behoedzaam in haar uitgaven en neemt geen niveau. Je maakt dan een statement naar de omgeving zoals het in gezamenlijkheid risico's die de draagkracht van de vereniging te boven gaan. formuleren van standpunten naar regelgevers. Op deze wijze kan de VIAG gekend en betrokken worden bij de landelijke ontwikkelingen. Toelichting op de jaarrekening 2010 De denktank bestaat uit bedrijfs- en gemeenteleden. Zij brengen hun kennis in die ze hebben opgedaan binnen de overheid en bedrijfsleven. De leden vinden elkaar Algemeen op de inhoud en niet zozeer op hun afkomst. De continuïteit van de denktank is De werkelijke totale inkomsten zijn 3% meer dan de geraamde inkomsten en de belangrijk. Afhankelijk van het thema kan de denktank aangevuld worden met werkelijke totale uitgaven zijn 14% minder uitgevallen dan geraamd. Er zijn geen bijvoorbeeld ketenpartners of deskundigen vanuit het rijk of veld. Ook leden buiten grote onvoorziene uitgaven geweest. Hierdoor is een voordelig resultaat van eigen vereniging kunnen dus benaderd worden om hun expertise in te brengen ontstaan. In de praktijk blijkt het uitdiepen van onderwerpen waar gemeenten tegenaan lopen de nodige tijd te vragen. Voor dit jaar willen we samen met KING kijken Er is extra aandacht besteed aan de hoge stand van de openstaande debiteuren 18 naar de praktische inrichting van midoffice concepten. Wat kunnen we leren aan het begin van het jaar. Het debiteurenbeleid is verder aangescherpt. 19 van de implementaties bij andere gemeenten? Zijn er ideaaltypische midoffice configuraties te onderkennen in gemeenteland? Het resultaat moet een document zijn waarin oplossingen van gemeenten beschreven staan, bezien vanuit de informatiearchitectuur. Voor een verdere toelichting of aanmelding kunt u terecht op de website Lustrumjaar: studiereis Traditiegetrouw organiseert de VIAG voor haar leden ieder lustrum jaar een studiereis. Van deze traditie zal in 2011 ook niet worden afgeweken. De voorbereiding voor een studiereis naar Seattle (USA) van 24 september t/m 1 oktober 2011 zijn in volle gang. Samen met Hewlett Packard en Microsoft worden praktijk ervaringen op het gebied van Het Nieuwe Werken bezocht en zowel non-profit als profit organisaties zullen hun visie op Het Nieuwe Werken geven. Algemene Reserve De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld door het verschil tussen de begrote vaste verplichtingen, verminderd met 50% van de begrote jaarlijkse inkomsten vast te stellen. Dat betekent voor dit jaar: Totaal van de vaste verplichtingen in begroting % inkomstenderving verwachte inkomsten Minimale stand van de algemene reserve Dit bedrag is op een aparte bankrekening aanwezig (Roparco instellingenrekening). Balanspositie Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Voor het lustrumjaar 2011 is gereserveerd. Voor de doorontwikkeling van de website is voor onttrokken aan het eigen vermogen. Deze onttrekkingen tasten de minimale stand van de algemene reserve niet aan. De balans laat een evenwichtig beeld zien van de vermogenspositie van de vereniging. -

12 Risico Er zijn dit jaar geen vorderingen ten laste van de vereniging ontstaan of situaties bekend die de huidige financiële positie aan kunnen tasten. Inkomsten en uitgaven Voor de posten waar de werkelijke inkomsten of uitgaven meer dan naar boven of beneden afwijken ten opzichte van de geraamde bedragen of die andere bijzonderheden kennen volgt een korte toelichting. INKOMSTEN Contributies en lidmaatschapsgelden Aan lidmaatschapgelden is meer ontvangen door toename van het aantal bedrijfsleden. Het aantal gemeenteleden is gedaald, waardoor minder contributiegelden zijn ontvangen. Per saldo is meer ontvangen dan geraamd. Diverse ontvangsten Vanaf 2010 zijn de bijdragen voor exploitatie van de website door de zustervereniging IMG ook onder deze post opgenomen. 20 UITGAVEN Internationale contacten Er zijn afgelopen jaar minder internationale congressen bezocht. 21 Secretariaat De uren voor het beheer van de website door Cantrijn zijn lager uitgevallen vanwege uitgestelde invoering van de nieuwe website. Onvoorzien De post onvoorzien is grotendeels gebruikt om oninbare debiteuren op te vangen. Door het actievere debiteurenbeleid kon deze eventuele tegenvaller worden beperkt, waardoor niet alles uitgegeven hoefde te worden.

13 Jaarrekening 2010 Uitgaven Begroot 2010 Werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Jaarrekening 2010 Inkomsten Begroot 2010 Werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Programma's Congres , , ,00 Programma's Contributies , , ,50 Website , , ,72 Bedrijfslidmaatschappen 59,220, , ,00 Ledenparticipatie , , ,72 Bestaande producten 4.979,50 Strategiedag ,66 Diverse ontvangsten 1.250, , ,00 Marketing en promotie 5.997,60 VIAG mail ledencommunicatie 6.600, , ,00 Product 2010: De verbinding , , ,54 Internationale contacten , , ,57 Besturenconferentie 5.000, ,00 Europese samenwerking 2.000, , ,54 Algemene ledenvergadering 6.000, , ,80 VIAG award 22 Onvoorzien Reserveringen , , ,38 23 Bedrijfsvoering Secretariaat Kantoorartikelen , , , , , ,57 Bedrijfsvoering IMG exploitatie website 3.890,92 Bestuursondersteuning , , ,36 Rente 1.200,00 948, ,54 Bestuursuitvoering 4.600, , ,47 Exploitatieresultaten , ,44 Juridische zaken 26,14 Verzekeringen 295,63 Betalingsverkeer 129,38 Oninbare vorderingen ,38 Exploitatieresultaten ,98 Totalen , , ,90 Totalen , , ,90 Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april de voorzitter de secretaris de penningmeester A.A. van Beek J.P. Weststrate R.C. Bakker Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april de voorzitter de secretaris de penningmeester A.A. van Beek J.P. Weststrate R.C. Bakker

14 24 Toelichting op de balans ACTIVA Liquide middelen Het totaal van betalingsmiddelen bestaat uit saldi op een Roparco instellingen rekening, speciaal voor de algemene reserve en reserveringen en het saldo op de lopende (betaal)rekening bij de ABN/Amro. Debiteuren Door het actieve aangescherpte debiteurenbeleid is de (te) hoge stand van de debiteuren aan het begin van het jaar terug gebracht tot overzichtelijke proporties. De bedragen die nu nog open staan zijn actueel open staande jonge vorderingen. PASSIVA Crediteuren Betalingsverplichtingen die op het afgelopen jaar drukken en pas in het nieuwe jaar worden betaald. Reserveringen Om de extra verwachte kosten voor de activiteiten in het lustrumjaar 2011 op te kunnen vangen zijn in 2009 en 2010 bedragen gereserveerd. Voor de ontwikkeling van de website is in 2010 een bedrag gereserveerd. In de begroting van 2011 wordt uit het eigen vermogen toegevoegd om het totaal aan geraamde uitgaven te dekken. Het restant ad is voldoende om de verplichte minimale hoogte van de algemene reserve ad ,00 in stand te houden. Balans VIAG 2010 Liquide middelen Debiteuren Vooruit betaald Crediteuren Vooruit ontvangen Reservering lustrumjaar Reservering ontwikkeling website Resultaat Eigen vermogen Activa , ,16 307,53 Activa , ,35 307,53 Passiva , , ,58 Passiva , , , , ,15 25 Resultaat Vorig jaar was het resultaat niet apart in de balans getoond, maar in het eigen vermogen opgenomen. Dit was tekstueel in de toelichting verklaard. Door het resultaat wel op te nemen wordt in één oogopslag de toename van het eigen vermogen duidelijk(er). Eigen vermogen Dit is het totaal aan bezittingen (activa) verminderd met de schulden (passiva) en de reserveringen. Het totale eigen vermogen is ,15, vermeerderd met het resultaat van vorig jaar 4.800,98 is dit totaal nu ,13. Een stabiele financiële situatie. Totalen , , , ,88 Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april de voorzitter de secretaris de penningmeester A.A. van Beek J.P. Weststrate R.C. Bakker

15 5. Begroting 2011 Toelichting op de begroting De meeste begrote inkomsten of geraamde uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven met het vorig jaar. De posten met een wat grotere afwijking of met een bijzonderheid worden hieronder toegelicht. INKOMSTEN Contributies Er is uitgegaan van 370 gemeenteleden met een contributie ad 375,00. De contributie is op grond van de statuten en op basis van de CPB index voor consumptie verhoogd met 1,6%. Bedrijfslidmaatschappen Er is uitgegaan van 80 bedrijfsleden met een contributie ad 860,00. Het lidmaatschapsgeld is op grond van de statuten en op basis van de CPB index voor consumptie verhoogd met 1,6%. 26 Toevoeging uit eigen vermogen De geraamde uitgaven zijn dit jaar hoger dan de verwachte ontvangsten. Zoals ook in de toelichting op de balans vermeld, wordt uit het eigen vermogen een deel onttrokken om dit op te vangen. 27 UITGAVEN Website Dit jaar bestaat de uitgave weer uit de reguliere kosten voor met name het onderhoud en de webhosting van de site. Onvoorzien Was vorig jaar hoger geraamd, omdat er toen rekening is gehouden met veel oninbare debiteuren. Dat is dit jaar niet (meer) het geval. Reserveringen Dit is een nieuwe post waarop bedragen worden geraamd voor uitgaven in de toekomst. Dit zal met name gebeuren voor extra gelden in een lustrumjaar. Aangezien 2011 een lustrumjaar is wordt er geen reservering geraamd.

16 RESERVERINGEN / VOORZIENINGEN Lustrumjaar Dit jaar bestaat de VIAG 20 jaar. Traditiegetrouw wordt er dan een studiereis georganiseerd. De verwachte kosten worden betaald uit de reserveringen die de afgelopen twee jaren uit het eigen vermogen zijn gereserveerd. Uitgaven worden niet in de jaarrekening verwerkt, maar apart verantwoord. Website Er is een reserve van uit 2010 waaruit de kosten voor de ontwikkeling van de website in 2011 betaald kunnen worden

17 Begroting 2011 Uitgaven Begroot 2010 Begroot 2011 Begroting 2011 Inkomsten Begroot 2010 Begroot 2011 Programma's Congres , ,00 Programma's Contributies , ,00 Website , ,00 Bedrijfslidmaatschappen , ,00 Ledenparticipatie , ,00 Diverse ontvangsten 1.250, ,00 VIAG mail 6.600, ,00 Product , ,00 Internationale contacten , ,00 Algemene ledenvergadering / Jaarboek 6.000, ,00 Besturenconferentie 5.000, ,00 Europese samenwerking 2.000, ,00 Onvoorzien , ,00 Reserveringen Bedrijfsvoering Secretariaat , ,00 Bedrijfsvoering Rente 1.200, ,00 Kantoorartikelen 5.100, ,00 Toevoeging uit eigen vermogen , ,00 Bestuursondersteuning , ,00 Bestuursuitvoering 4.600, ,00 Totalen , ,00 Totalen , ,00

18 Bijlagen 32 33

19 Bijlage 1. Verslag Kascommissie 2010 Op 4 februari 2011 heeft de controlecommissie van de Vereniging Coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse gemeenten (VIAG) de boeken van het dienstjaar 2010 gecontroleerd. De controlecommissie bestaande uit, de heer R. Vriens van Furore BV de heer A. Verboom van de gemeente Stichtse Vegt verklaren dat de administratie een getrouw beeld van het gevoerde financieel beleid geeft en dat de gegeven toelichtingen aansluiten bij de werkelijkheid. De controlecommissie heeft de volgende opmerkingen: 1. de Algemene Reserve heeft minimaal de vereiste hoogte om de vaste verplichtingen te kunnen voldoen; 2. het saldo openstaande debiteuren is naar tevredenheid gedaald en 34 controlecommissie spreekt de verwachting uit dat deze daling zich in 2011 versterkt zal voortzetten; tevredenheid wordt uitgesproken over de gevolgde procedure bij het betaalbaar stellen van facturen. De algemene ledenvergadering wordt geadviseerd het bestuur decharge te verlenen. Opgemaakt in tweevoud, Gorinchem, 4 februari 2011 De heer R. Vriens de heer A. Verboom

20 Bijlage II. Verslag Algemene Ledenvergadering ALV 2010 tijdens de pauze van Workshoppen met de VIAG 2 in het mooie Kasteel Ufot te Wijk bij Duurstede op donderdag 22 april Verslag van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april 2010 te Wijk bij Duurstede. Opening Voorzitter Arend van Beek opent de vergadering en heet een ieder op deze prachtige locatie welkom (helaas wat koud en veel trappen). Mededelingen Arend van Beek meldt dat het jaarboekje 2009/2010 in een nieuwe stijl is vorm gegeven. Dit boekje heeft u per post ontvangen. Er is gekozen om de inhoud met behulp van foto s leesbaarder te presenteren. De voorzitter is blij met Chantal Beijer als beoogd bestuurslid Robin Paalvast is helaas verhinderd. 36 Verantwoording De voorzitter vat kort de mijlpalen 2009 samen: thema architectuur met congres Informatiearchitectuur: bent u de Architect van de Toekomst? en het product 2009 Beeldhouwen: Handvatten voor werken onder architectuur. De resultaten van de denktank voor input voor diverse brieven richting het Haagse. En de druk bezochte regionale netwerkevents, waarvan Scheveningen een bijzondere was. Gevraagd wordt of de leden nog vragen hebben. De heer Chris Batist uit Den Haag zegt slechts: ga zo door! Jaarrekening 2009 De penningmeester Roel Bakker geeft een korte toelichting op de cijfers, voor wat betreft de grotere afwijkingen. Er is meer uitgegeven dan ontvangen, verlies euro. Dit is opgevangen door vermindering eigen vermogen/reserve. Door die extra middelen is er wel een hogere kwaliteit geleverd, zoals al bij verantwoording gemeld. Ook zijn er nog al wat dubieuze debiteuren afgeboekt. Robert Vriens en Febe Visser van de kascommissie hebben de boeken gecontroleerd en niets vreemds ontdekt en adviseren de ALV het bestuur decharge te verlenen. Wat ook gebeurt. De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 2) Workshop: Werken onder Architectuur door ODINFO en VKA en workshop: Met de goede bril op is zaakgericht werken een verademing door Ordina.

Citadel Statement: Praktische vertaling van Malmö voor een gerichte ondersteuning van lokaal e-government

Citadel Statement: Praktische vertaling van Malmö voor een gerichte ondersteuning van lokaal e-government Citadel Statement: Praktische vertaling van Malmö voor een gerichte ondersteuning van lokaal e-government Op 18 november 2009 ondertekenden de Europese ministers bevoegd voor e-government de Ministeriële

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord door de voorzitter Jaarverslag 2011 Voorwoord door de voorzitter Het VIAG bestuur legt jaarlijks in het VIAG jaarboek verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Zoals u kunt zien heeft het jaarboek dit jaar

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord door de voorzitter VIAG Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord door de voorzitter... 3 De onderdelen van het verslag... 3 Jaarverslag 2012 - Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 30 maart 2012... 4 Opening... 4 Verantwoording

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

De derde themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma.

De derde themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma. Uitnodiging VIAG themadag 23 mei 2014 De derde themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma. Thema 2014 is Informatieveiligheid Er vinden een groot aantal ontwikkelingen plaats op het vakgebied

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

ARM-OPM-VIAG JAARBOEK 2006:Opmaak 1 06-07-2007 10:36 Pagina 1

ARM-OPM-VIAG JAARBOEK 2006:Opmaak 1 06-07-2007 10:36 Pagina 1 ARM-OPM-VIAG JAARBOEK 2006:Opmaak 1 06-07-2007 10:36 Pagina 1 1 ARM-OPM-VIAG JAARBOEK 2006:Opmaak 1 06-07-2007 10:36 Pagina 2 2 ARM-OPM-VIAG JAARBOEK 2006:Opmaak 1 06-07-2007 10:36 Pagina 3 Voorwoord 7

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government Jaarverslag 2015 ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag 2015 1 Algemeen. Zoals gebruikelijk staan wij in het jaarverslag stil bij de activiteiten die in

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018)

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest Jaarrekening 2015/2016 (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Opgericht: 1 december 1945 Ingeschreven K.v.K. Haaglanden,

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 Lelystad, september 2010 Communicatieplatform Flevoland p/a Lindelaan 20 8224 KT Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Wij hebben onze ALV in Volendam gehouden in het bijzondere hotel Spaander. Wim Runderkamp, wethouder van Edam-Volendam en penningmeester van

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk Financieel Jaarverslag 2015-2016 Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk 2015-2016 1 Algemeen 1 Aanbieding jaarrekening Jaarrekening vereniging Newschool.nu 2015-2016, goedgekeurd in de schoolmeeting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

IVN Noord-Kennemerland

IVN Noord-Kennemerland IVN Noord-Kennemerland Rapport inzake jaarbericht 2015 3 maart 2016 Pagina 1 van 14 Blad Inhoudsopgave Jaarbericht 2015 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2015 (inclusief

Nadere informatie

Stichting School s cool Nederland

Stichting School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2015 UITGEBRACHT AAN : Stichting I N H O U D S O P G A V E pagina JAARREKENING 2015 Algemeen I Balans per 31 december 2015 1/2 II Staat van Baten en Lasten over 2015 3 III Toelichtingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2010

Financieel Jaarverslag 2010 Financieel Jaarverslag 2010 Personeelsvereniging Delfland Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Controle jaarrekening 2010... 4 Samenstelling bestuur... 5 Toelichting algemeen... 5 Waarderingsgrondslagen... 5 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

Vereniging BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse Kerk in Nederland

Vereniging BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Kerk in Nederland Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Toelichting op de Jaarrekening blz. 1 t/m 3 Balans per 31 december 2014 blz. 4 en 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARREKENING 2013-2014

JAARREKENING 2013-2014 JAARREKENING STICHTING ZIJNSORIËNTATIE 2013-2014 (1 september 2013 t/m 31 augustus 2014) Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.1

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014 Vereniging voor Vogelbescherming s-gravenhage en omstreken Financieel verslag 2014 April 2015 Balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIEF 31 dec. 2014 1 sept. 2014 31 dec.

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie