JAARBOEK JAARBOEK Postbus BA Gorinchem Telefoon Website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag."

Transcriptie

1 JAARBOEK JAARBOEK Postbus BA Gorinchem Telefoon Website Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in Nederlandse Gemeenten

2 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De vereniging 7 Het VIAG bestuur 8 2. Waar staat de VIAG voor? 11 Doelstelling, visie en beleid Activiteiten en producten van de VIAG 15 Congres 15 Netwerkdagen 15 VIAG nieuwsbrief 15 Algemene Leden Vergadering (ALV) 16 Website 16 (Internationale) samenwerking 16 VIAG product 17 Regiovorming ICT beraad 17 Denktank 18 Lustrumjaar: studiereis Financiële verantwoording Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Begroting Bijlagen 33 Bijlage 1. Verslag Kascommissie Bijlage II. Verslag Algemene Ledenvergadering 37 Bijlage III. Verslagen themabijeenkomsten Workshoppen met de VIAG 39 Bijlage IV. Citadel Statement 41 Bijlage V. ICT KAART 45

4 Ledenlijst per 1 januari Voorwoord 4 Gepensioneerd lid 63 Ereleden 63 Lid van verdienste 63 Bedrijfsleden per 1 januari Het VIAG bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden. In het voor u liggende boekje kunt u nog eens nalezen welke activiteiten de VIAG in 2010 heeft ondernomen. Het VIAG- Congres 2010 de tafel van de toekomst was een zeer geslaagd congres. De verschillende plenaire sprekers afkomstig van de VNG, het Rijk en uit de kring van de gemeentesecretarissen (VGS) hebben hun visie en gedachten ten aanzien van de Arend van Beek, voorzitter ontwikkelingen bij Gemeenten en Rijk, met ons gedeeld. Tijdens ons congres is de GV Centric bijeen gekomen om hun 10 jarig bestaan luister bij te zetten. Op de leveranciersmarkt is de voorzitter van de GV Centric dhr A.J. Gerritsen (Burgermeester van de gemeente de Bilt) gefeliciteerd met dit jubileum. Het jaar 2010 stond voor de VIAG in het teken van Verbinding. Verbinding was hét thema dat we in onze activiteiten tot en met het congres tot uiting hebben laten komen. De VIAG heeft in 2010 vooral de verbinding gezocht met KING (gebruikersraad) en met onze binnen en buitenlandse zusterverenigingen. De highlights hiervan zijn: 5 Deelname aan de KING gebruikersraad. Deze gebruikersraad bespreekt en werkt aan een drietal hoofdthema s: Bestuurlijk: het ontwikkelen van strategische leergangen voor bestuurders over ICT en Dienstverlening. Organisatorisch: werken aan procesinnovatie om zo een forse impuls te geven aan de kwaliteit van de dienstverlening. Technologisch: gestandaardiseerde en gedeelde basisvoorzieningen te laten ontwikkelen en beheren. Deze samenwerking is onlangs tijdens het KING congres van 6 januari 2011 formeel bevestigd door een handtekening te plaatsen onder de samenwerkingsovereenkomst die door KING is opgesteld.

5 6 Met onze binnenlandse zusterverenigingen stemmen wij gedurende het jaar af ten aanzien van diverse thema s die ons allen raken. Zoals u weet werkt de VIAG nauw samen met een aantal buitenlandse zuster - verenigingen. Deze buitenlandse contacten bevinden zich in België, Engeland, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Nieuw Zeeland. Tezamen hebben de zusterverenigingen een samenwerkingskoepel opgericht met de naam LOLA (Linked Organisation of Local Authority ICT Sociaties). In 2010 is LOLA actief geweest op het gebied van e-government. Deze activiteit heeft in december 2010 geleid tot het ondertekenen van de Citadel Statement. De ondertekening vond plaats in Gent. Andere organisaties die dit initiatief ook hebben ondertekend zijn onder andere Smartcity s, zusterverenigingen uit andere landen en de vertegenwoordiger van het Vlaamse e-government. De VIAG regio s zijn al vroeg na de oprichting van de VIAG in het leven geroepen. De laatste jaren, is het in een aantal regio s stiller geworden of heeft men een andere vorm gevonden om elkaar te informeren. In het afgelopen jaar heeft het bestuur samen met regiovoorzitters en leden die lieten weten een actieve rol te willen vervullen nagedacht hoe het netwerk meer geactiveerd kan worden. Dit heeft geleid tot een voorstel waarbij de VIAG-regio s en de regio s zoals ze bekend zijn bij de gebruikersverenigingen meer met elkaar gaan optrekken. Dit komt tot uiting in 2011 waarbij vergaderingen meer en meer gezamenlijk plaats zullen vinden en waarbij het middaggedeelte desgewenst nog een specifiek karakter kan hebben, gericht op de gebruikersvereniging of specifieke VIAG regio. Het is u mogelijk niet ontgaan dat het thema van het VIAG congres en het product de laatste jaren in elkaars verlengde liggen. Het thema voor 2011 is het Nieuwe Werken. Niet dat het nodig is om u te vertellen wat het is, als wel onderzoeken wat er voor nodig is om het mogelijk te maken. Dat gaat verder dan de aanschaf van software of tools met een hoog gadget gehalte. Aandacht dient er ook te zijn voor de vorm van de organisatie, het inrichten van beheer. Kortom de achterkant en randvoorwaarden die horen bij Het Nieuwe Werken. Arend van Beek Voorzitter VIAG 1. De vereniging De vereniging draagt de naam VIAG (Vereniging van Coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse gemeenten) en is opgericht op 22 oktober 1991 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer De VIAG is de beroepsorganisatie van personen werkzaam bij de lokale overheid in de verschillende deelgebieden van de Informatie, - en Communicatie Technologie, en verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke informatievoorziening. De VIAG is een vereniging van en voor leden. De VIAG spreekt niet namens de "BV Nederlandse Gemeenten", omdat leden op persoonlijke titel lid zijn van onze beroepsvereniging. De VIAG staat los van partij, - en politieke belangen. Mede hierdoor heeft de VIAG zich in de loop van haar bestaan een duidelijke en herkenbare plaats als gesprekspartner weten te verwerven bij landelijke ontwikkelingen van vooral de gemeentelijke informatievoorziening. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de identiteit van de gemeentelijke coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het beleggen van vergaderingen, congressen; het instellen van platforms en werkgroepen; het behandelen van zowel vaktechnische als organisatorische vraagstukken; het zorgdragen voor contacten met en vertegenwoordiging in externe organisaties, commissies en werkgroepen; en alle middelen die daartoe bevorderlijk zijn. De VIAG is opgericht door een aantal coördinatoren vanwege de behoefte aan samenwerking. In de afgelopen jaren zien we de functionaris en het taakveld verschuiven van de A(utomatisering) naar de I(nformatisering) en zelfs naar de O(rganisatie). Maar dit laat onverlet dat een groot deel van onze leden zich bezig houdt met de A-kant. Ook al heeft dit wel een andere invulling gekregen mede door de diverse landelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op de gemeentelijke Informatievoorziening. 7

6 Het VIAG bestuur De VIAG heeft een bestuur dat bestaat uit 6 leden en een voorzitter. De voorzittersfunctie is sinds 2009 een betaalde functie, de bestuursleden worden gekozen uit de leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur is in de loop der jaren steeds professioneler gaan sturen en vervult een intermediaire rol. Vanuit deze rol wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de leden ter voorbereiding van producten en uitvoering van activiteiten. Administratie en ondersteuning De administratieve aangelegenheden rondom ledenadministratie en contributie zijn ook in 2010 uitgevoerd door de firma Cantrijn. De VIAG administratie is te bereiken via of De activiteiten die te maken hebben met de nieuwsbrief, promotie en marketing, worden uitgevoerd door de firma Eventhouse. Het organiseren van het jaarlijkse VIAG congres in november wordt eveneens door Eventhouse verzorgt. Het volledige bestuur is het afgelopen jaar zeven keer bijeengeweest voor een bestuursvergadering. De diverse bestuursleden hebben hun eigen portefeuilles. Een actueel overzicht kunt u vinden op Onderstaand de samenstelling van het bestuur. 8 9 Samenstelling van het bestuur Van links naar rechts: Roel Bakker / penningmeester Antoinette van Leeuwen / bestuurslid Robin Paalvast / bestuurslid Arend van Beek / voorzitter & bestuursadviseur Chantal Beijer / bestuurslid Frank Kerkhoven / bestuurslid Hans Weststrate / secretaris

7 2. Waar staat de VIAG voor? De VIAG houdt zich bezig met de informatievoorziening binnen de gemeenten. Dit domein kent een groot spectrum, van de harde automatisering tot informatiebeleid en alles wat daartussen zit. Als VIAG lid beweegt u zich binnen dit domein in het bewustzijn dat u het contact wilt onderhouden met de directe omgeving. Die directe omgeving wordt enerzijds gevormd door collega s van andere afdelingen en bestuurders, anderzijds is dat de burger waarvoor de gemeente dienstverlenend is. Het alledaagse binnen gemeenten is niet altijd aantrekkelijk, maar wel belangrijk. Als wij ons als professionals op het gebied van informatievoorziening en ICT buigen over het alledaagse, en dat als uitgangspunt nemen, worden ICT en begrippen zoals architectuur vanzelf aantrekkelijk. We dienen samen te leren om andersom te denken. Niet beginnen bij ICT, maar bij klanten en de business. En niet te beginnen bij de oplossing maar bij de probleemstelling Als VIAG-lid bent u aan het schakelen en verbinden tussen mensen, organisaties, processen en informatiesystemen, om samen de klant- en organisatiedoelen te realiseren. U kunt, juist vanuit uw rol met een helicopterview over de business en de daarbij behorende vaardigheden, het verschil maken. Om de tafel dus met bestuurders, business managers en (keten)collega s! Mocht u zich afvragen waar u het dan over moet hebben, een kleine suggestie: Om als gemeente samen met de ketenpartners de klant- en organisatiedoelen te realiseren en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen, hebben we een plan ofwel een bouwtekening nodig. Dat geeft richting, zorgt voor focus, maakt de samenhang inzichtelijk, voorkomt verrommeling en zorgt er voor dat we weten waarop gestuurd moet worden. Het begin van een goed gesprek met bestuurders en managers over architectuur. Bestuurlijke doelen zoals betere dienstverlening en handhaving, maar ook administratieve lastenverlichting kunnen we niet realiseren zonder de (slimme) inzet van ICT, goede gegevens uitwisseling en gemeenschappelijk gegevensgebruik.

8 12 Een goede start om met bestuurders, managers en (keten)collega s te praten over de realisatie van de basisvoorzieningen in het NUP Business en ICT zijn van elkaar afhankelijk. Burgers, bedrijven en instellingen willen bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen via welk kanaal ze dienstverlening van onze gemeente afnemen. Ze rekenen er op dat wij de contacten via die verschillende kanalen goed op elkaar afstemmen. Als business en ICT managers onder elkaar praat je over welke producten en diensten via welke kanalen beschikbaar moeten zijn, wat dat betekent voor jullie als managers, voor de processen, de medewerkers en de informatiesystemen waar je mee werkt. De VIAG wil als vereniging graag de verbindende factor zijn. En dit willen we vorm en inhoud geven door (nog) meer gebruik te maken van de kennis en expertise die onze leden maar ook de bedrijfsleden in huis hebben. En door scherp te krijgen welke onderlinge gemeentelijke samenwerkingsverbanden er zijn. Zodat we kennis en expertise kunnen delen. De VIAG als verbindende factor geldt natuurlijk ook voor de relatie tussen gemeente- en bedrijfsleden. De VIAG vormt een belangrijk referentiekader bij landelijke ontwikkelingen en dat moet zo blijven. U als gemeentelid of bedrijfslid maakt dat mogelijk. Alleen samen zijn we een vereniging. het beleid naar concrete uitvoering, maar ook om juist vanuit het werkveld de beleidsuitgangspunten van de centrale overheid te beïnvloeden. De VIAG vervult daarmee de functie van spin in het web. Vanuit deze visie wordt het VIAG beleid geformuleerd en biedt het de kaders voor de te voeren strategie en de diverse uitvoeringsplannen. Het VIAG beleid concentreert zich op de volgende punten: De VIAG is de vakvereniging voor medewerkers ICT bij lagere overheden De VIAG stimuleert de ontwikkeling van de informatievoorziening bij de lagere overheden. De VIAG is de landelijke vertegenwoordiging van de lagere overheden betreffende de informatievoorziening. 13 Doelstelling, visie en beleid Het doel van de vereniging is om de identiteit van het VIAG lid en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening te bevorderen. Naast het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen en tendensen wil de vereniging ook de vakinhoudelijke kennis van haar leden verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de gemeentelijke informatievoorziening verhogen. De VIAG is van mening dat de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kaderstellend zijn voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de lokale overheid. Dit is ook de reden dat de VIAG hierop inspeelt, waarbij het de uitdaging is om te kijken welke mogelijkheden de (slimme) inzet van ICT hierbij biedt. Gezien het toenemend strategisch belang van de inzet van ICT en de I-functionaris binnen de bedrijfsvoering, zal de VIAG en het VIAG lid zich steeds meer bij het topmanagement van de gemeenten dienen te profileren. De ontwikkelingen, zowel binnen de centrale overheid als in Europees verband, zijn zo breed geformuleerd dat een vereniging zoals de VIAG onontbeerlijk is. Niet alleen voor de kleine(re) gemeenten om te ondersteunen bij de vertaling van

9 3. Activiteiten en producten van de VIAG Congres In 2010 heeft het congres plaatsgevonden in het Schiphol hotel in Hoofddorp. Het thema van 2010 was De tafel van de toekomst. Er was een goede opkomst van zowel leden als bedrijfsleden en de diverse lezingen en workshops zijn goed bezocht. De gemeenten Alkmaar, Arnhem, Den Haag, s-hertogenbosch en Schijndel hebben het initiatief genomen om een verbindend fundament te maken (zie voor de presentatie op het VIAG congres 2010). Dit om een antwoord te hebben op de druk vanuit de landelijke overheid om allerlei ontwikkelingen uit het NUP bij de gemeenten neer te leggen. KING en de VNG hebben hun mede - werking hieraan verleend. Een prachtig voorbeeld van een verbinding die echt iets oplevert voor gemeenten. Door hier kennis van te nemen is sturing en afstemming mogelijk. Op kunt u de lezingen en presentaties downloaden Foto Congres 2010 eigendom van en beschikbaar gesteld door Eventhouse Netwerkdagen In 2008 is gestart met het organiseren van contact- en netwerkmomenten. Deze dagen, waarbij we het noodzakelijke (bijgepraat worden over landelijke ontwikkelingen) gecombineerd hebben met het aangename (netwerken, hapje en drankje), zijn door onze (bedrijfs)leden zeer gewaardeerd. In 2010 hebben we drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Een korte samenvatting van deze dagen treft u aan in bijlage III. VIAG nieuwsbrief In 2010 hebben we tweewekelijks een elektronische nieuwsbrief aan onze (bedrijfs)leden verzonden. We proberen in deze nieuwsbrief een mix te vinden van

10 16 actuele landelijke informatie op het vakgebied en algemene informatie vanuit de bedrijfsleden. U vindt in de nieuwsbrief vooral samenvattingen, met voor de geïnteresseerde een link naar achterliggende achtergrond informatie. Algemene Leden Vergadering (ALV) De VIAG houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarbij het jaarverslag wordt vastgesteld. In 2010 heeft de ALV plaatsgevonden in kasteel Wijk bij Duurstede en is gecombineerd met een themadag. Odinfo en VKA (product 2009) hebben een workshop gegeven over Werken onder Architectuur en Ordina heeft een workshop verzorgd over Zaakgewijs werken. Beiden workshops zijn door de deelnemers positief beoordeeld. Website De VIAG is druk bezig om voor de (bedrijfs)leden een nieuwe website in te richten. Een met functionaliteiten die het werk van de VIAG leden en het bestuur beter ondersteund en waarbij we gebruik maken van moderne technieken om kennis te delen. Ook de ondersteuning van de regio's gaat u terug zien in de nieuwe website, doordat de regio's de mogelijkheid krijgen om regiogebonden nieuws te ontsluiten. Ook de presentatie van de bedrijfsleden wordt verbeterd. Ondanks dat dit misschien niet zichtbaar is, is er achter de schermen in 2010 al veel werk verzet om dit alles mogelijk te maken. In het komend jaar doen wij een beroep op u om, bijvoorbeeld in de redactieraad, mee te denken en de site verder uit te bouwen en te professionaliseren. Dit zodat wij u in de 2de helft van 2011 de resultaten van deze verbeterslag kunnen laten zien. (Internationale) samenwerking Al een aantal jaren is de VIAG actief in de (Internationale) samenwerking. Er is vooral een nauwe samenwerking met een aantal Europese zusterorganisaties, zoals SOCITM (Engeland), KOMMITS (Zweden) en V-ICT-OR (België) In 2010 is LOLA actief geweest op het gebied van e-government. Deze activiteit heeft in december 2010 geleid tot het ondertekenen van de Citadel Statement 1 (bijlage IV). De ondertekening vond plaats in Gent. Andere organisaties die dit initiatief ook hebben ondertekend zijn onder andere SmartCity s, zusterverenigingen uit andere landen en de vertegenwoordiger van het Vlaamse e-government. Zie voor meer informatie: VIAG product In 2010 is er in samenwerking met de Digital Groep een boekje gemaakt gebaseerd op het thema van 2010 De tafel van de toekomst. De titel van het boekje is: DE VERBINDING maak je samen, aan tafel!. De zoektocht naar de integraliteit op de gebieden informatiebeleid, dienstverlening en management lag aan de basis van dit boekje. Want daar is verbinding voor nodig. En verbinding gaat over contact, over het samen dingen doen voorbij structuren en hiërarchie. Gemeentesecretarissen en directeuren publiekszaken hebben mee gewerkt aan deze productie. Daarom is het product zowel aan alle (bedrijfs)leden als aan alle gemeentesecretarissen, directeuren publiekszaken en coördinatoren informatievoorziening gestuurd, in de hoop dat de verbinding breed wordt gezocht. In 2011 zal de VIAG in samenwerking met de Digital groep themadagen organiseren. Indien u aan de hand van dit themaboekje meer wilt weten of wilt doen, kunt u contact opnemen met de Digital groep. Regiovorming ICT beraad De VIAG heeft als belangrijk speerpunt om de regio's meer te betrekken bij de landelijke ontwikkelingen en de onderlinge kennisuitwisseling tussen de regio's en de gemeenten te verbeteren. Wij trekken hierbij samen op met de regio's van de GV Centric. Op landelijk niveau dient er een ICT-beraad te komen waarin de regio's en diverse landelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingespannen om de regio's te activeren en draagvlak te verwerven voor dit plan. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar. Naast de al actieve regio s zoals Midden-Nederland, is inmiddels de regio Noord-Holland opgericht en organiseert bijeenkomsten. De oprichtingsvergadering in Stede Broec kende een zeer hoge opkomst. Regionale samenwerking leeft dus duidelijk. Met KING en VNG is gesproken over het afstemmen van regionale activiteiten. Dat sluit mooi aan op onze visie over de regionale samenwerking waarbij het ICT-beraad de linking pin vormt naar landelijk niveau. De contacten tussen het VIAG-bestuur en de regio's wordt geïntensiveerd, evenals de contacten met KING en VNG. Hierdoor zal een betere uitwisseling onstaan tussen landelijke ontwikkelingen en de praktijk waar wij als I&A coordinatoren 17 1)

11 4. Financiële verantwoording 2010 tegenaan lopen. Een schematische weergave van de structuur, enige achtergrondinformatie en het advies over het ICT beraad kunt u vinden op De inkomsten van de VIAG bestaan vooral uit de contributiegelden Denktank van de (bedrijfs)leden. De contributie wordt Het doel van de denktank is tweeledig. Enerzijds reageren op landelijke ontwikkelingen aan gepast op basis van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie en anderzijds een inhoudelijke bijdrage leveren aan specifieke onderwerpen welke jaarlijks door het CPB (Centraal Plan Bureau) wordt binnen ons vakgebied. De ambitie van de VIAG met de denktank is om de leden te vastgesteld. De algemene reserve dient de hoogte te hebben van minimaal 50% faciliteren. Niet alleen op een hoog abstractie niveau maar juist op tactisch van de vaste uitgaven. De VIAG is behoedzaam in haar uitgaven en neemt geen niveau. Je maakt dan een statement naar de omgeving zoals het in gezamenlijkheid risico's die de draagkracht van de vereniging te boven gaan. formuleren van standpunten naar regelgevers. Op deze wijze kan de VIAG gekend en betrokken worden bij de landelijke ontwikkelingen. Toelichting op de jaarrekening 2010 De denktank bestaat uit bedrijfs- en gemeenteleden. Zij brengen hun kennis in die ze hebben opgedaan binnen de overheid en bedrijfsleven. De leden vinden elkaar Algemeen op de inhoud en niet zozeer op hun afkomst. De continuïteit van de denktank is De werkelijke totale inkomsten zijn 3% meer dan de geraamde inkomsten en de belangrijk. Afhankelijk van het thema kan de denktank aangevuld worden met werkelijke totale uitgaven zijn 14% minder uitgevallen dan geraamd. Er zijn geen bijvoorbeeld ketenpartners of deskundigen vanuit het rijk of veld. Ook leden buiten grote onvoorziene uitgaven geweest. Hierdoor is een voordelig resultaat van eigen vereniging kunnen dus benaderd worden om hun expertise in te brengen ontstaan. In de praktijk blijkt het uitdiepen van onderwerpen waar gemeenten tegenaan lopen de nodige tijd te vragen. Voor dit jaar willen we samen met KING kijken Er is extra aandacht besteed aan de hoge stand van de openstaande debiteuren 18 naar de praktische inrichting van midoffice concepten. Wat kunnen we leren aan het begin van het jaar. Het debiteurenbeleid is verder aangescherpt. 19 van de implementaties bij andere gemeenten? Zijn er ideaaltypische midoffice configuraties te onderkennen in gemeenteland? Het resultaat moet een document zijn waarin oplossingen van gemeenten beschreven staan, bezien vanuit de informatiearchitectuur. Voor een verdere toelichting of aanmelding kunt u terecht op de website Lustrumjaar: studiereis Traditiegetrouw organiseert de VIAG voor haar leden ieder lustrum jaar een studiereis. Van deze traditie zal in 2011 ook niet worden afgeweken. De voorbereiding voor een studiereis naar Seattle (USA) van 24 september t/m 1 oktober 2011 zijn in volle gang. Samen met Hewlett Packard en Microsoft worden praktijk ervaringen op het gebied van Het Nieuwe Werken bezocht en zowel non-profit als profit organisaties zullen hun visie op Het Nieuwe Werken geven. Algemene Reserve De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld door het verschil tussen de begrote vaste verplichtingen, verminderd met 50% van de begrote jaarlijkse inkomsten vast te stellen. Dat betekent voor dit jaar: Totaal van de vaste verplichtingen in begroting % inkomstenderving verwachte inkomsten Minimale stand van de algemene reserve Dit bedrag is op een aparte bankrekening aanwezig (Roparco instellingenrekening). Balanspositie Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Voor het lustrumjaar 2011 is gereserveerd. Voor de doorontwikkeling van de website is voor onttrokken aan het eigen vermogen. Deze onttrekkingen tasten de minimale stand van de algemene reserve niet aan. De balans laat een evenwichtig beeld zien van de vermogenspositie van de vereniging. -

12 Risico Er zijn dit jaar geen vorderingen ten laste van de vereniging ontstaan of situaties bekend die de huidige financiële positie aan kunnen tasten. Inkomsten en uitgaven Voor de posten waar de werkelijke inkomsten of uitgaven meer dan naar boven of beneden afwijken ten opzichte van de geraamde bedragen of die andere bijzonderheden kennen volgt een korte toelichting. INKOMSTEN Contributies en lidmaatschapsgelden Aan lidmaatschapgelden is meer ontvangen door toename van het aantal bedrijfsleden. Het aantal gemeenteleden is gedaald, waardoor minder contributiegelden zijn ontvangen. Per saldo is meer ontvangen dan geraamd. Diverse ontvangsten Vanaf 2010 zijn de bijdragen voor exploitatie van de website door de zustervereniging IMG ook onder deze post opgenomen. 20 UITGAVEN Internationale contacten Er zijn afgelopen jaar minder internationale congressen bezocht. 21 Secretariaat De uren voor het beheer van de website door Cantrijn zijn lager uitgevallen vanwege uitgestelde invoering van de nieuwe website. Onvoorzien De post onvoorzien is grotendeels gebruikt om oninbare debiteuren op te vangen. Door het actievere debiteurenbeleid kon deze eventuele tegenvaller worden beperkt, waardoor niet alles uitgegeven hoefde te worden.

13 Jaarrekening 2010 Uitgaven Begroot 2010 Werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Jaarrekening 2010 Inkomsten Begroot 2010 Werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Programma's Congres , , ,00 Programma's Contributies , , ,50 Website , , ,72 Bedrijfslidmaatschappen 59,220, , ,00 Ledenparticipatie , , ,72 Bestaande producten 4.979,50 Strategiedag ,66 Diverse ontvangsten 1.250, , ,00 Marketing en promotie 5.997,60 VIAG mail ledencommunicatie 6.600, , ,00 Product 2010: De verbinding , , ,54 Internationale contacten , , ,57 Besturenconferentie 5.000, ,00 Europese samenwerking 2.000, , ,54 Algemene ledenvergadering 6.000, , ,80 VIAG award 22 Onvoorzien Reserveringen , , ,38 23 Bedrijfsvoering Secretariaat Kantoorartikelen , , , , , ,57 Bedrijfsvoering IMG exploitatie website 3.890,92 Bestuursondersteuning , , ,36 Rente 1.200,00 948, ,54 Bestuursuitvoering 4.600, , ,47 Exploitatieresultaten , ,44 Juridische zaken 26,14 Verzekeringen 295,63 Betalingsverkeer 129,38 Oninbare vorderingen ,38 Exploitatieresultaten ,98 Totalen , , ,90 Totalen , , ,90 Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april de voorzitter de secretaris de penningmeester A.A. van Beek J.P. Weststrate R.C. Bakker Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april de voorzitter de secretaris de penningmeester A.A. van Beek J.P. Weststrate R.C. Bakker

14 24 Toelichting op de balans ACTIVA Liquide middelen Het totaal van betalingsmiddelen bestaat uit saldi op een Roparco instellingen rekening, speciaal voor de algemene reserve en reserveringen en het saldo op de lopende (betaal)rekening bij de ABN/Amro. Debiteuren Door het actieve aangescherpte debiteurenbeleid is de (te) hoge stand van de debiteuren aan het begin van het jaar terug gebracht tot overzichtelijke proporties. De bedragen die nu nog open staan zijn actueel open staande jonge vorderingen. PASSIVA Crediteuren Betalingsverplichtingen die op het afgelopen jaar drukken en pas in het nieuwe jaar worden betaald. Reserveringen Om de extra verwachte kosten voor de activiteiten in het lustrumjaar 2011 op te kunnen vangen zijn in 2009 en 2010 bedragen gereserveerd. Voor de ontwikkeling van de website is in 2010 een bedrag gereserveerd. In de begroting van 2011 wordt uit het eigen vermogen toegevoegd om het totaal aan geraamde uitgaven te dekken. Het restant ad is voldoende om de verplichte minimale hoogte van de algemene reserve ad ,00 in stand te houden. Balans VIAG 2010 Liquide middelen Debiteuren Vooruit betaald Crediteuren Vooruit ontvangen Reservering lustrumjaar Reservering ontwikkeling website Resultaat Eigen vermogen Activa , ,16 307,53 Activa , ,35 307,53 Passiva , , ,58 Passiva , , , , ,15 25 Resultaat Vorig jaar was het resultaat niet apart in de balans getoond, maar in het eigen vermogen opgenomen. Dit was tekstueel in de toelichting verklaard. Door het resultaat wel op te nemen wordt in één oogopslag de toename van het eigen vermogen duidelijk(er). Eigen vermogen Dit is het totaal aan bezittingen (activa) verminderd met de schulden (passiva) en de reserveringen. Het totale eigen vermogen is ,15, vermeerderd met het resultaat van vorig jaar 4.800,98 is dit totaal nu ,13. Een stabiele financiële situatie. Totalen , , , ,88 Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april de voorzitter de secretaris de penningmeester A.A. van Beek J.P. Weststrate R.C. Bakker

15 5. Begroting 2011 Toelichting op de begroting De meeste begrote inkomsten of geraamde uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven met het vorig jaar. De posten met een wat grotere afwijking of met een bijzonderheid worden hieronder toegelicht. INKOMSTEN Contributies Er is uitgegaan van 370 gemeenteleden met een contributie ad 375,00. De contributie is op grond van de statuten en op basis van de CPB index voor consumptie verhoogd met 1,6%. Bedrijfslidmaatschappen Er is uitgegaan van 80 bedrijfsleden met een contributie ad 860,00. Het lidmaatschapsgeld is op grond van de statuten en op basis van de CPB index voor consumptie verhoogd met 1,6%. 26 Toevoeging uit eigen vermogen De geraamde uitgaven zijn dit jaar hoger dan de verwachte ontvangsten. Zoals ook in de toelichting op de balans vermeld, wordt uit het eigen vermogen een deel onttrokken om dit op te vangen. 27 UITGAVEN Website Dit jaar bestaat de uitgave weer uit de reguliere kosten voor met name het onderhoud en de webhosting van de site. Onvoorzien Was vorig jaar hoger geraamd, omdat er toen rekening is gehouden met veel oninbare debiteuren. Dat is dit jaar niet (meer) het geval. Reserveringen Dit is een nieuwe post waarop bedragen worden geraamd voor uitgaven in de toekomst. Dit zal met name gebeuren voor extra gelden in een lustrumjaar. Aangezien 2011 een lustrumjaar is wordt er geen reservering geraamd.

16 RESERVERINGEN / VOORZIENINGEN Lustrumjaar Dit jaar bestaat de VIAG 20 jaar. Traditiegetrouw wordt er dan een studiereis georganiseerd. De verwachte kosten worden betaald uit de reserveringen die de afgelopen twee jaren uit het eigen vermogen zijn gereserveerd. Uitgaven worden niet in de jaarrekening verwerkt, maar apart verantwoord. Website Er is een reserve van uit 2010 waaruit de kosten voor de ontwikkeling van de website in 2011 betaald kunnen worden

17 Begroting 2011 Uitgaven Begroot 2010 Begroot 2011 Begroting 2011 Inkomsten Begroot 2010 Begroot 2011 Programma's Congres , ,00 Programma's Contributies , ,00 Website , ,00 Bedrijfslidmaatschappen , ,00 Ledenparticipatie , ,00 Diverse ontvangsten 1.250, ,00 VIAG mail 6.600, ,00 Product , ,00 Internationale contacten , ,00 Algemene ledenvergadering / Jaarboek 6.000, ,00 Besturenconferentie 5.000, ,00 Europese samenwerking 2.000, ,00 Onvoorzien , ,00 Reserveringen Bedrijfsvoering Secretariaat , ,00 Bedrijfsvoering Rente 1.200, ,00 Kantoorartikelen 5.100, ,00 Toevoeging uit eigen vermogen , ,00 Bestuursondersteuning , ,00 Bestuursuitvoering 4.600, ,00 Totalen , ,00 Totalen , ,00

18 Bijlagen 32 33

19 Bijlage 1. Verslag Kascommissie 2010 Op 4 februari 2011 heeft de controlecommissie van de Vereniging Coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse gemeenten (VIAG) de boeken van het dienstjaar 2010 gecontroleerd. De controlecommissie bestaande uit, de heer R. Vriens van Furore BV de heer A. Verboom van de gemeente Stichtse Vegt verklaren dat de administratie een getrouw beeld van het gevoerde financieel beleid geeft en dat de gegeven toelichtingen aansluiten bij de werkelijkheid. De controlecommissie heeft de volgende opmerkingen: 1. de Algemene Reserve heeft minimaal de vereiste hoogte om de vaste verplichtingen te kunnen voldoen; 2. het saldo openstaande debiteuren is naar tevredenheid gedaald en 34 controlecommissie spreekt de verwachting uit dat deze daling zich in 2011 versterkt zal voortzetten; tevredenheid wordt uitgesproken over de gevolgde procedure bij het betaalbaar stellen van facturen. De algemene ledenvergadering wordt geadviseerd het bestuur decharge te verlenen. Opgemaakt in tweevoud, Gorinchem, 4 februari 2011 De heer R. Vriens de heer A. Verboom

20 Bijlage II. Verslag Algemene Ledenvergadering ALV 2010 tijdens de pauze van Workshoppen met de VIAG 2 in het mooie Kasteel Ufot te Wijk bij Duurstede op donderdag 22 april Verslag van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april 2010 te Wijk bij Duurstede. Opening Voorzitter Arend van Beek opent de vergadering en heet een ieder op deze prachtige locatie welkom (helaas wat koud en veel trappen). Mededelingen Arend van Beek meldt dat het jaarboekje 2009/2010 in een nieuwe stijl is vorm gegeven. Dit boekje heeft u per post ontvangen. Er is gekozen om de inhoud met behulp van foto s leesbaarder te presenteren. De voorzitter is blij met Chantal Beijer als beoogd bestuurslid Robin Paalvast is helaas verhinderd. 36 Verantwoording De voorzitter vat kort de mijlpalen 2009 samen: thema architectuur met congres Informatiearchitectuur: bent u de Architect van de Toekomst? en het product 2009 Beeldhouwen: Handvatten voor werken onder architectuur. De resultaten van de denktank voor input voor diverse brieven richting het Haagse. En de druk bezochte regionale netwerkevents, waarvan Scheveningen een bijzondere was. Gevraagd wordt of de leden nog vragen hebben. De heer Chris Batist uit Den Haag zegt slechts: ga zo door! Jaarrekening 2009 De penningmeester Roel Bakker geeft een korte toelichting op de cijfers, voor wat betreft de grotere afwijkingen. Er is meer uitgegeven dan ontvangen, verlies euro. Dit is opgevangen door vermindering eigen vermogen/reserve. Door die extra middelen is er wel een hogere kwaliteit geleverd, zoals al bij verantwoording gemeld. Ook zijn er nog al wat dubieuze debiteuren afgeboekt. Robert Vriens en Febe Visser van de kascommissie hebben de boeken gecontroleerd en niets vreemds ontdekt en adviseren de ALV het bestuur decharge te verlenen. Wat ook gebeurt. De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 2) Workshop: Werken onder Architectuur door ODINFO en VKA en workshop: Met de goede bril op is zaakgericht werken een verademing door Ordina.

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie