[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster"

Transcriptie

1 Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 3 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna ook te noemen: de Commissie) geeft op grond van het statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen (hierna ook te noemen: het Statuut) het volgende oordeel naar aanleiding van de aanvraag tot schadevergoeding door: [naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster tegen: [instelling] [vestigingsplaats] vertegenwoordigd door [naam] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: instelling Beslissing Misbruik pleegvader De Commissie vindt aannemelijk dat aanvraagster tijdens het verblijf in een pleeggezin in [periode](hierna te noemen: pleeggezin 1) slachtoffer is geworden van seksueel misbruik door haar pleegvader. De rechtsvoorganger van de instelling was verantwoordelijk voor de plaatsing in en/of de begeleiding van het pleeggezin. De Commissie acht aannemelijk dat de rechtsvoorganger van de instelling op de hoogte was van het misbruik (in pleeggezin 1) zonder dat hiertegen effectief is opgetreden. Aanvraagster ontvangt op grond van het Statuut ,-- van de instelling. De Commissie heeft besloten dat aanvraagster in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op grond van categorie e ter hoogte van ,--. Aanvraagster heeft in het verleden in totaal 7.500,-- ontvangen in verband met seksueel misbruik door haar pleegvader in pleeggezin 1. Daarom wordt dit bedrag in mindering gebracht op de tegemoetkoming volgens het Statuut.

2 Misbruik pleegbroer De Commissie heeft besloten om de aanvraag met betrekking tot het misbruik door de pleegbroer af te wijzen. De Commissie vindt aannemelijk dat aanvraagster tijdens het verblijf in een pleeggezin in [periode] (hierna te noemen: pleeggezin 2) slachtoffer is geworden van seksueel misbruik door haar pleegbroer. Echter, niet voldoende aannemelijk is dat de rechtsvoorganger van de instelling feitelijk op de hoogte was van het misbruik door haar pleegbroer in pleeggezin 2 als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het Statuut. Het oordeel van de Commissie is bindend voor partijen en is niet vatbaar voor enige vorm van bezwaar of beroep. 1. Verloop van de procedure De Commissie heeft het aanvraagformulier met bijlagen ontvangen op 5 november De Commissie heeft het aanvraagformulier met bijlagen op 3 januari 2014 doorgestuurd naar de instelling. Op 26 februari 2014 ontving de Commissie de schriftelijke reactie met bijlagen van de instelling. Aanvraagster en de instelling zijn op 18 april 2014 gehoord door de Commissie. Daarbij is aanvraagster verschenen met onder andere haar moeder. Namens de instelling zijn verschenen [naam] (regiomanager) en [naam] (jurist instelling). Op 19 september 2014 heeft de Commissie de aanvraag behandeld in de raadkamer. 2. De aanvraag Aanvraagster heeft een verzoek tot schadevergoeding ingediend wegens seksueel misbruik gedurende haar verblijf in twee pleeggezinnen. Aanvraagster is door tussenkomst van [naam] in de pleeggezinnen geplaatst. Deze organisatie was destijds geen zelfstandige rechtspersoon, maar een onderdeel van [naam]. [naam] is de rechtsopvolger van [naam]. De instelling is de rechtsopvolger van [naam]. Het misbruik in pleeggezin 1 zou hebben plaatsgevonden in [periode]. Aanvraagster stelt in deze periode door haar pleegvader (hierna te noemen: beschuldigde 1) te zijn misbruikt. Het misbruik omvatte verschillende vormen van misbruik, waaronder het binnendringen van het lichaam van aanvraagster. Het misbruik heeft ongeveer tien keer plaatsgevonden. Het misbruik in pleeggezin 2 zou hebben plaatsgevonden in [periode]. Aanvraagster stelt in deze periode door haar pleegbroer (hierna te noemen: beschuldigde 2) te zijn misbruikt. Het misbruik omvatte verschillende vormen van misbruik, waaronder het binnendringen van het lichaam van aanvraagster. Ook was er daarbij sprake van bedreiging door beschuldigde 2. Beschuldigde 1 en 2 zijn strafrechtelijk veroordeeld voor het misbruik. Aanvraagster stelt dat de rechtsvoorganger van de instelling destijds feitelijk van het misbruik op de hoogte was, zonder dat er effectief is opgetreden.

3 3. Reactie instelling De instelling acht voldoende aannemelijk dat aanvraagster gedurende haar verblijf in pleeggezin 1 door haar pleegvader is misbruikt. Eveneens vindt de instelling voldoende aannemelijk dat aanvraagster gedurende haar verblijf in pleeggezin 2 door haar pleegbroer is misbruikt. De huidige bestuurder van de instelling vindt het verschrikkelijk dat dit heeft plaatsgevonden. De huidige bestuurder van de instelling benadrukt dat de plaatsingen in beide pleeggezinnen hebben plaatsgevonden in het zogenaamde vrijwillig kader (jeugdhulpverlening). Dit betekent dat het laatste woord over de verblijfplaats van aanvraagster bij de ouder met het gezag lag. In dit geval was de moeder van aanvraagster belast met het gezag (destijds voogdij genaamd). De instelling stelt dat niet voldoende aannemelijk is dat medewerkers van [naam] en/of [naam] ten tijde van de plaatsingen feitelijk van het misbruik op de hoogte waren. De instelling erkent dat de moeder van aanvraagster een medewerker van [naam] heeft verteld van haar vermoeden van seksueel misbruik van aanvraagster en haar zusje door beschuldigde 1. De instelling stelt echter dat de betreffende medewerker destijds actie heeft ondernomen. Aanvraagster en haar zusje zijn door de medewerker geobserveerd. Eind [jaar] zou de betreffende medewerker een gesprek zijn aangegaan met beschuldigde 1. De vermoedens van de moeder werden door de observatie niet bevestigd. En beschuldigde 1 ontkende. Voorts vindt de instelling niet voldoende aannemelijk dat [naam]/[naam] ten tijde van de plaatsing van aanvraagster in pleeggezin 2 feitelijk van het misbruik door beschuldigde 2 op de hoogte was. De instelling stelt dat ze pas vanaf [datum] feitelijk op de hoogte was van het misbruik door beschuldigde 1. Tijdens een gesprek tussen [naam]/[naam] en beschuldigde 1 heeft de beschuldigde 1 het misbruik toegegeven. Het misbruik door beschuldigde 2 kwam volgens de instelling pas aan het licht in [jaar] naar aanleiding van psychologisch onderzoek van aanvraagster. De instelling stelt dat, indien de Commissie van oordeel is dat wel voldoende aannemelijk is dat [naam]/[naam] feitelijk van het misbruik op de hoogte was, niet kan worden gesteld dat niet effectief is opgetreden. Ten tijde van de plaatsingen heeft [naam] gehandeld naar aanleiding van de vermoedens van moeder. De medewerker van [naam] heeft aanvraagster en haar zusje geobserveerd en een gesprek gevoerd met beschuldigde 1. De vermoedens van de moeder werden echter niet bevestigd door deze observatie. Daarbij kwam dat beschuldigde 1 ontkende. Wat betreft het effectief handelen verwijst de instelling tevens naar het arrest van het gerechtshof [plaats] van [datum]. De instelling stelt dat daarin is beslist dat [naam] niet kon worden aangesproken op grond van onzorgvuldig of onrechtmatig handelen en er derhalve ook geen grondslag was voor een aanspraak op schadevergoeding. Gezien dit alles stelt de instelling dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming in de zin van art. 6 van het Statuut. Tenslotte merkt de huidige bestuurder van de instelling op dat ten aanzien van de daders, begin jaren negentig, het recht zijn beloop heeft gekregen. Zij zijn strafrechtelijk veroordeeld, ook tot het betalen van schadevergoeding ten behoeve van aanvraagster. De instelling stelt ook dat met betrekking tot het handelen van [naam] het recht zijn beloop heeft gehad. Dit nu zowel de rechtbank [plaats] als het gerechtshof [plaats] heeft geoordeeld dat [naam] niet kon worden aangesproken op grond van onzorgvuldig of onrechtmatig handelen; er was derhalve ook geen civielrechtelijke grondslag voor een aanspraak op schadevergoeding. In het licht van voorgaande vindt de huidige bestuurder van de instelling de vraag opportuun of de Commissie nogmaals tot een (her-)beoordeling moet overgaan, als zowel het strafrechtelijke als het civielrechtelijke traject met betrekking tot aanspraak op schadevergoeding in het verleden zijn afgerond.

4 4. Beoordeling ontvankelijkheid Namens de instelling is aangevoerd dat zowel ten aanzien van het handelen van de daders als het handelen van de instelling het recht zijn beloop heeft gehad. Dit gelet op de strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordelingen van de daders, alsmede het oordeel van het gerechtshof [plaats] ten aanzien van het handelen van instelling. Gezien deze feiten en omstandigheden is volgens de instelling de vraag opportuun of de Commissie nogmaals tot een (her-)beoordeling moet overgaan. De Commissie is van oordeel dat een eerder oordeel over de handelwijze van de beschuldigden en de instelling niet aan een inhoudelijk oordeel van de Commissie in de weg staat. De Commissie komt tot dit oordeel op grond van de volgende omstandigheden. Eerdere veroordelingen Zowel de strafrechtelijke veroordelingen van beschuldigde 1 en 2 als de schadevergoedingen die op grond daarvan zijn vastgesteld hadden betrekking op de gedragingen van de beschuldigden. Het Statuut is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de instelling onder wiens gezag het slachtoffer geplaatst was. Het is niet de beschuldigde die in het kader van het Statuut wordt aangesproken. Derhalve gelden andere uitgangspunten dan de voornoemde beoordeling in het kader van de eerdere strafrechtelijke veroordelingen en schadevergoedingen. Gelet hierop ziet de Commissie in de eerdere veroordelingen en schadevergoedingen geen belemmering om aanvraagster te ontvangen in haar aanvraag op grond van het Statuut. Eerdere uitspraak over handelwijze instelling De instelling verwijst naar het arrest van [datum] waarin het gerechtshof [plaats] zich reeds heeft uitgelaten over het al dan niet onzorgvuldig of onrechtmatig handelen van de instelling. De instelling vraagt zich af of de Commissie, gelet op het arrest, tot een (her-)beoordeling moet overgaan. De Commissie merkt op dat voor aanvragen op grond van het Statuut een ander toetsingskader geldt dan voor vorderingen tot schadevergoeding die buiten het Statuut om aan de burgerlijke rechter worden/zijn voorgelegd. Daarbij komt dat de moeder van aanvraagster in bovengenoemde procedure bij het gerechtshof de eisende partij was. De moeder van aanvraagster trad voor zichzelf op. Aanvraagster was in deze procedure formeel, noch materieel procespartij. Gelet hierop ziet de Commissie geen belemmering om de aanvraag op grond van het Statuut te beoordelen.

5 5. Beoordeling (steun)bewijs 5.1 Aannemelijkheid seksueel misbruik De Commissie vindt aannemelijk dat aanvraagster in [periode] in pleeggezin 1 en in [periode] in pleeggezin 2 verbleef. De Commissie vindt aannemelijk dat aanvraagster gedurende haar verblijf in pleeggezin 1 en pleeggezin 2 is misbruikt, zoals beschreven onder 2. De rechtsvoorganger van de instelling was destijds verantwoordelijk voor de plaatsing in en/of begeleiding van de pleeggezinnen. De Commissie baseert zich hierbij onder andere op het verslag van de interviews van de kinderen [naam], de overeenkomst met beschuldigde 1, de uitspraak van de politierechter inzake beschuldigde 2 van [datum] en de reactie van de instelling met bijlagen en hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht. 5.2 Feitelijke wetenschap en effectief optreden Omdat aanvraagster misbruikt is door haar pleegvader en pleegbroer moet, volgens artikel 2 lid 4 van het Statuut, aannemelijk zijn dat een medewerker van de instelling die verantwoordelijk was voor de plaatsing in en/of begeleiding van het pleeggezin, feitelijk op de hoogte was van het misbruik zonder dat hiertegen effectief is opgetreden. De Commissie dient zowel van het misbruik in pleeggezin 1 als in pleeggezin 2 te beoordelen of het voldoende aannemelijk is dat de instelling feitelijk van het misbruik op de hoogte was en heeft nagelaten om effectief op te treden De Commissie baseert zich hierbij onder andere op de reactie van de instelling met bijlagen, het verslag van [naam] van [datum] en [datum], de brief van [naam medewerkster] van [datum] en hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht. Bij de beoordeling dient volgens de Commissie het volgende als uitgangspunt te worden genomen. [naam]/[naam] waren destijds professionele organisaties die zich onder andere richtten op kinderen die niet thuis kunnen wonen. Dergelijke organisaties zijn doorgaans in staat om zich op situaties als onderhavige voor te bereiden en om procedureafspraken te maken voor (veel) voorkomende gevallen. In de onderhavige zaak mag ervan uit worden gegaan dat er dergelijke kennis bij de instanties aanwezig was over hoe om te gaan met meldingen van misbruik. Deze kennis is van groot belang, omdat de kinderen niet over dergelijke kennis en kunde beschikken. De Commissie is van oordeel dat de beantwoording van de vraag of er al dan niet sprake was van wetenschap en effectief ingrijpen vanuit dit kader moet worden beoordeeld. Vrijwillig kader De instelling heeft aangegeven dat de plaatsing van aanvraagster heeft plaatsgevonden in het zogenaamd vrijwillig kader (jeugdhulpverlening). Dat betekent dat het laatste woord over de verblijfplaats van aanvraagster bij de ouder met gezag lag. In dit geval was de moeder belast met het gezag (destijds voogdij genaamd). Als de moeder van aanvraagster de overtuiging had dat de kinderen werden misbruikt had ze, naar het oordeel van de instelling, de kinderen ook zelf kunnen wegnemen. Allereerst merkt de Commissie op dat het voor het begrip pleeggezin in de zin van het Statuut niet relevant is of de plaatsing in het kader van een maatregel van jeugdbescherming heeft plaatsgevonden danwel in een vrijwillig kader. De vrijwillige plaatsing wordt expliciet genoemd in de definitie van pleeggezin in art. 1 sub i Statuut. De moeder van aanvraagster heeft destijds vrijwillig hulp gezocht, omdat ze de opvoeding en verzorging van haar kinderen niet aankon. Aan de hand daarvan is namens de instelling een hulpaanbod gedaan. De Commissie dient de handelwijze met betrekking tot dat hulpaanbod te beoordelen. Binnen dat kader dient de Commissie te beoordelen of er al dan niet sprake was van wetenschap en effectief ingrijpen. Voor deze beoordeling is het niet relevant dat de hulp vanuit een vrijwillig kader heeft plaatsgevonden.

6 Misbruik in pleeggezin 1 De Commissie acht voldoende aannemelijk dat [naam]/[naam] op de hoogte was van het misbruik in pleeggezin 1 zonder dat hiertegen effectief is opgetreden. De Commissie komt tot dit oordeel op grond van de volgende omstandigheden. De moeder van aanvraagster heeft in [jaar] hulp ingeroepen van [naam] in verband met problemen bij de opvoeding en verzorging van haar kinderen. [naam] was een instelling voor ambulante jeugdhulpverlening, die hulp bood in de vorm van maatschappelijk werk ten behoeve van jongeren en ouders op vrijwillige basis. [naam] was destijds een onderdeel van de [naam]. Aanvraagster en haar zusje zijn kort daarna, door tussenkomst van [naam], uit huis geplaatst en vervolgens in het pleeggezin van beschuldigde 1 geplaatst. Aanvraagster verbleef [periode] in het pleeggezin van beschuldigde 1. Aanvraagster is in [periode] door haar pleegvader misbruikt. Vast staat dat de moeder van aanvraagster in deze periode aan een medewerkster van [naam], [naam medewerkster], heeft verteld van haar vermoeden van seksueel misbruik van aanvraagster door beschuldigde 1. Aanvraagster verbleef op het moment van deze melding in het pleeggezin van beschuldigde 1. Naar aanleiding van de melding heeft de betreffende medewerkster van [naam] aanvraagster geobserveerd. De vermoedens van de moeder werden volgens de instelling door de observatie niet bevestigd. Ook is de betreffende medewerkster een gesprek aangegaan met beschuldigde 1 waarin hij het misbruik ontkende. De Commissie vindt aannemelijk dat aanvraagster ook na de melding nog is misbruikt. Dit gelet op de pleegperiode van het misbruik door beschuldigde 1. Deze feiten en omstandigheden leveren naar het oordeel van de Commissie feitelijke wetenschap in de zin van het Statuut op van het misbruik van aanvraagster. Dit betekent dat de Commissie van oordeel is dat er, naar aanleiding van de melding, voor de instelling een plicht is ontstaan om effectief op te treden. De Commissie dient te beoordelen of het optreden effectief is geweest. Daarbij acht de Commissie de volgende omstandigheden van belang. Naar aanleiding van de melding van de moeder van aanvraagster is door een medewerkster van [naam] actie ondernomen. De medewerkster heeft de kinderen geobserveerd. Ook heeft de medewerkster een gesprek gevoerd met pleegvader 1. Pleegvader 1 ontkende. Nagelaten is om een deskundige te raadplegen. Ook heeft er geen gesprek plaatsgevonden met aanvraagster. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat door de instelling weliswaar is ingegrepen, maar dat er risico s zijn genomen bij de aanpak van de melding. Voor de vraag of het optreden effectief is geweest verwijst de Commissie naar de toelichting bij artikel 7 van het Statuut. Uit de toelichting bij artikel 7 van het Statuut blijkt dat, voor zover is gebleken dat het misbruik ook na de melding nog plaatsvond door dezelfde persoon, er in ieder geval geen sprake is geweest van effectief ingrijpen. Gelet op deze omstandigheden is de Commissie van oordeel dat de instelling niet effectief heeft ingegrepen. Misbruik in pleeggezin 2 De Commissie acht onvoldoende aannemelijk dat (een medewerkster van) [naam]/[naam] feitelijk op de hoogte was van het misbruik in pleeggezin 2. De Commissie komt tot dit oordeel op grond van de volgende omstandigheden. Aanvraagster stelt dat de instelling feitelijk van het misbruik in pleeggezin 2 op de hoogte was. Tijdens de zitting heeft de moeder van aanvraagster aangegeven dat ze haar vermoedens met betrekking tot het misbruik in pleeggezin 2 heeft gemeld bij de opvolgster van [naam medewerkster]. Ze wist geen naam meer van deze persoon, noch of het een man of vrouw was. Aanvraagster heeft haar stelling verder niet kunnen onderbouwen met stukken. De instelling heeft betwist, ten tijde van het misbruik op de hoogte te zijn geweest van het misbruik.

7 Derhalve heeft aanvraagster onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de instelling feitelijk van het misbruik in pleeggezin 2 op de hoogte was gedurende de periode dat aanvraagster daar verbleef. Hierdoor is er niet voldaan aan de voorwaarde, uit artikel 2 lid 4 van het Statuut, dat voldoende aannemelijk moet zijn dat een medewerker van de instelling die verantwoordelijk was voor de plaatsing in en/of begeleiding van het pleeggezin, feitelijk op de hoogte was van het misbruik zonder dat hiertegen effectief is opgetreden. De Commissie betreurt het dat aanvraagster slachtoffer is geworden van het seksueel misbruik ook door beschuldigde 2. Maar omdat de aanvraag niet voldoet aan alle vereisten van het Statuut, is de Commissie genoodzaakt om de aanvraag met betrekking tot het misbruik door haar pleegbroer in pleeggezin 2 af te wijzen. 6. Tegemoetkomingscategorie De tegemoetkoming heeft het karakter van smartengeld ter erkenning van het gepleegde seksueel misbruik. Het is bedoeld om een financiële vergoeding te bieden ter verzachting van het ondergane psychische leed, de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Daarnaast is het toegekende bedrag bedoeld als een tegemoetkoming voor materiële schade als gevolg van het misbruik. Gezien het seksueel misbruik, zoals vermeld onder 2, oordeelt de Commissie dat er sprake is van een uitzonderlijk geval als bedoeld in art. 6 lid 1 onder e van het Statuut. Op basis van de aard, zwaarte en ernst van het misbruik heeft de Commissie de tegemoetkoming vastgesteld op ,--. De Commissie komt tot dit oordeel op grond van de volgende omstandigheden. Het misbruik ving aan op zeer jonge leeftijd, aanvraagster was vijf toen het misbruik begon. Het misbruik heeft ongeveer zes maanden voortgeduurd. Het misbruik omvatte verschillende vormen van misbruik, waaronder het binnendringen van het lichaam van aanvraagster. Het misbruik heeft op regelmatige basis plaatsgevonden. 7. Eerder ontvangen bedragen Aanvraagster heeft in het verleden reeds een aantal bedragen ontvangen in verband met het misbruik. Zo heeft aanvraagster in verband met het misbruik in pleeggezin 1 in het verleden een bedrag ontvangen van beschuldigde 1 van fl ,00 ( 4.537,80). Ook ontving aanvraagster eerder van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna te noemen: Schadefonds) een bedrag van 2.268,90 (op grond van de reguliere regeling van het Schadefonds) en een bedrag van 8.193,30 (op grond van de Tijdelijke regeling). Op grond van artikel 5 Statuut dienen eerder ontvangen bedragen in mindering te worden gebracht op het bedrag van een tegemoetkoming op grond van het Statuut. Van belang is dat de eerder ontvangen bedragen van het Schadefonds niet alleen betrekking hadden op het misbruik van beschuldigde 1. De Commissie brengt alleen de eerder ontvangen bedragen in mindering op de uitkering op grond van het Statuut die betrekking hadden op het misbruik door beschuldigde 1. Dit betekent dat de Commissie voor de bedragen die niet alleen betrekking hadden op het misbruik van beschuldigde 1 verhoudingsgewijs zal verrekenen. Gelet op het voorgaande brengt de Commissie een bedrag van 7.500,-- in mindering op het bedrag op grond van het Statuut. Dit is het bedrag dat aanvraagster verhoudingsgewijs reeds heeft ontvangen voor het misbruik door beschuldigde 1.

8 8. Betaling De Commissie draagt de instelling op het bedrag van ,-- te betalen aan aanvraagster. Dit bedrag wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de uitspraak van de Commissie door de instelling betaald. De tegemoetkoming wordt betaald zonder dat van de aanvraagster finale kwijting met betrekking tot het seksueel misbruik wordt verlangd. Dit betekent niet dat aanvraagster de mogelijkheid wordt ontnomen om de instelling alsnog aansprakelijk te stellen. De uitspraak is gedaan door de civiele kamer van de Commissie en is ondertekend door de voorzitter. Voorzitter, Prof. dr. mr. J.J.M. van Dijk

[aanvrager] [geboortedatum] [woonplaats] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: aanvrager

[aanvrager] [geboortedatum] [woonplaats] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: aanvrager Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 18 juli 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 17 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 3 februari 2017 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 5 juni 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 5 juni 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 6 maart 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Artikel 4 - Verjaring Dit statuut geldt ongeacht of een rechtsvordering tot schadevergoeding is verjaard.

Artikel 4 - Verjaring Dit statuut geldt ongeacht of een rechtsvordering tot schadevergoeding is verjaard. Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen Artikel 1 - Definities In

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC094 Zaaknummer Klachtencommissie 2010T225 datum uitspraak 04/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC161 Zaaknummer Klachtencommissie 2012T698 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC098 Zaaknummer Klachtencommissie 2010T239 datum uitspraak 13/02/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:8157

ECLI:NL:RBDHA:2014:8157 ECLI:NL:RBDHA:2014:8157 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 458241 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 25-02-2009 Datum publicatie 09-03-2009 Zaaknummer 103747 / FA RK 08-654 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-04-2010 Datum publicatie 18-02-2011 Zaaknummer 63270 / HA ZA 08-286 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-10-2015 Datum publicatie 13-06-2016 Zaaknummer C/13/592460 / JE RK 15-996 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:8276

ECLI:NL:RBAMS:2014:8276 ECLI:NL:RBAMS:2014:8276 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-11-2014 Datum publicatie 09-12-2014 Zaaknummer FA RK 14-7711 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-265 d.d. 14 juli 2014 (Prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting In een periode van 6 maanden hebben

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:39. Uitspraak. Centrale Raad van Beroep. Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:CRVB:2014:39. Uitspraak. Centrale Raad van Beroep. Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:CRVB:2014:39 Instantie Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 17-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-7549 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvrager gemachtigde: [naam] [instelling] [vestigingsplaats] vertegenwoordigd door [naam]

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvrager gemachtigde: [naam] [instelling] [vestigingsplaats] vertegenwoordigd door [naam] Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 5 december 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin

Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin Hulp bij het indienen van een aanvraag voor de financiële regelingen van de overheid en jeugdzorginstellingen. Bent u slachtoffer van seksueel

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-202 d.d. 9 juli 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Op naam van Consument is een krediet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 Instantie Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 187067 / FA RK 11-3921 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2182

ECLI:NL:RBOVE:2017:2182 ECLI:NL:RBOVE:2017:2182 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Wetsverwijzingen Vindplaatsen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 200.199.846/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 73 d.d. 15 april 2010 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.Th. de Wit en mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit) Samenvatting De zoon van consument heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC085 Zaaknummer Klachtencommissie 2010T175 datum uitspraak 19/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-10-2016 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer C/09/503343 / FA RK 16-214 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:707

ECLI:NL:RBMNE:2016:707 ECLI:NL:RBMNE:2016:707 Instantie Datum uitspraak 09-02-2016 Datum publicatie 16-02-2016 Zaaknummer 14/6285 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-144 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend. Zaaknummer: 1995/147 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, dr Brommer Datum uitspraak: 4 maart 1996 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden: Fatale datum, bekendmaking

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:3850

ECLI:NL:GHDHA:2013:3850 ECLI:NL:GHDHA:2013:3850 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-10-2013 Datum publicatie 25-11-2013 Zaaknummer 200.131.418-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:11422

ECLI:NL:RBDHA:2014:11422 ECLI:NL:RBDHA:2014:11422 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 12092014 Datum publicatie 23102014 Zaaknummer C09457216 FA RK 1310244 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6800

ECLI:NL:RBLIM:2014:6800 ECLI:NL:RBLIM:2014:6800 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 08-07-2014 Datum publicatie 30-07-2014 Zaaknummer 04/804114-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-321 d.d. 12 november 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:5122

ECLI:NL:CRVB:2016:5122 ECLI:NL:CRVB:2016:5122 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 06-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3697 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2015:1808 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 21-05-2015 Datum publicatie 22-05-2015 Zaaknummer F 200 157 010_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9770

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9770 ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9770 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-01-2013 Datum publicatie 14-05-2013 Zaaknummer 200.114.823/01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2016:416 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 11-02-2016 Datum publicatie 12-02-2016 Zaaknummer 200 180 361_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BX9267

ECLI:NL:CRVB:2012:BX9267 ECLI:NL:CRVB:2012:BX9267 Instantie Datum uitspraak 05-10-2012 Datum publicatie 08-10-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-5 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3463

ECLI:NL:CRVB:2014:3463 ECLI:NL:CRVB:2014:3463 Instantie Datum uitspraak 21-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3170

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art.

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art. Zaaknummer: 1997/209 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Nijenhof Datum uitspraak: 14 januari 1998 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Trefwoorden: Vertrouwensbeginsel, terugwerkende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.207.710_01 Burgerlijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-90 d.d. 20 maart 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1982

ECLI:NL:CRVB:2017:1982 ECLI:NL:CRVB:2017:1982 Instantie Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 08-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/7137 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 Instantie Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer AWB 16_2223 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:7682

ECLI:NL:RBAMS:2016:7682 ECLI:NL:RBAMS:2016:7682 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-11-2016 Datum publicatie 28-11-2016 Zaaknummer C/13/614102 / FA RK 16-5813 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BP1921

ECLI:NL:CRVB:2011:BP1921 ECLI:NL:CRVB:2011:BP1921 Instantie Datum uitspraak 21-01-2011 Datum publicatie 25-01-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-6990 AKW Bestuursrecht

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-420 d.d. 28 november 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2541 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2013:2541 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2013:2541 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-06-2013 Datum publicatie 19-08-2013 Zaaknummer 200.119.707/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2879

ECLI:NL:CRVB:2013:2879 ECLI:NL:CRVB:2013:2879 Instantie Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-211 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655 ECLI:NL:CBB:2016:168 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 24-06-2016 Zaaknummer 15/655 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd F te G tegen C E beide te D Zaak : Mondzorg, orthodontie, aanpassing van de maximale vergoeding gedurende de lopende behandeling Zaaknummer : 2010.00583

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:449

ECLI:NL:RBMNE:2017:449 ECLI:NL:RBMNE:2017:449 Instantie Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 06-02-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/418623 / FA RK 16-4448 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.0691 (013.06) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-357 d.d. 20 december 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. P.A. Offers en dr. D.F. Rijkels, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 Instantie Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 08-02-2013 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.109.671-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

1. [naam] geboren op [datum], overleden op [datum], de persoon over wie geklaagd wordt, hierna ook te noemen: aangeklaagde sub 1,

1. [naam] geboren op [datum], overleden op [datum], de persoon over wie geklaagd wordt, hierna ook te noemen: aangeklaagde sub 1, zaaknummer 2011 T 312 (1) en (2) Advies van 5 december 2012 De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF VHERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Uitspraak op het hoger beroep van * ^ p n i a w a ï i i b.v., gevestigd te > hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Misbruik van de betaalpas tijdens langdurige

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-372 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, waarbij mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument houdt een betaal- en spaarrekening

Nadere informatie