Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen."

Transcriptie

1 Bedrijfsadministratie niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. In het online examen hoeft de kolom Aan en Naam grootboekrekening niet te worden ingevuld. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven rekeningschema correctiemodel Het aantal te behalen punten is 94. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: woordenboek rekenmachine

2 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering

3 Vraag 1 2 punten Welke van onderstaande kenmerken heeft het Referentie Grootboekschema? Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. a Het Referentie Grootboekschema kent uitsluitend een numerieke codering. b In het Referentie Grootboekschema ontbreekt rubriek 5 (kostenplaatsen). c In het Referentie Grootboekschema worden geen doorberekende kosten geboekt. d In het Referentie Grootboekschema komen geen rekeningen voor cumulatieve afschrijvingen voor. Vraag 2 Van Koten bv handelt onder andere in tuinaarde. De tuinaarde wordt geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van 2,80 per zak van 40 liter. De vaste verrekenprijs is de geschatte gemiddelde inkoopprijs voor het komende jaar. Op 8 januari ontvangt de onderneming de factuur van de inkoop van zakken tuinaarde tegen een inkoopprijs van 2,60 per zak exclusief 21% omzetbelasting. De tuinaarde en de factuur worden tegelijk op 8 januari ontvangen. Van Koten bv gebruikt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening: 706 Voorraad tuinaarde Journaliseer de op 8 januari ontvangen factuur van de tuinaarde en de ontvangst van de tuinaarde. Vraag 3 De Jong bv handelt in huishoudelijke apparaten. De voorraad wordt geadministreerd tegen consumentenprijs inclusief 21% omzetbelasting. Op 1 juni koopt De Jong bv voor ,-- exclusief 21% omzetbelasting aan staafmixers. De consumentenprijs inclusief 21% omzetbelasting is ,--. De vaste verrekenprijs is de geschatte gemiddelde inkoopprijs voor het komende jaar. De factuur en de staafmixers worden tegelijk op 1 juni ontvangen. De Jong bv gebruikt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening: 712 Voorraad staafmixers Journaliseer de ontvangst van de factuur en de ontvangst van de staafmixers op 1 juni. Bedrijfsadministratie niveau 5 3 / 12

4 Vraag 4 Ten Hove bv heeft op 1 maart van jaar 1 een brandverzekering afgesloten op het nieuwe bedrijfspand. De jaarpremie is 3.000,-- en moet steeds op 1 maart en 1 september voor de helft vooruit worden betaald per Rabobank. Met ingang van 1 maart van jaar 2 wordt de jaarpremie verhoogd met 2%. Ten Hove bv past de permanence de l inventaire toe met resultaatbepaling per kwartaal. Van de betaling van de assurantiepremie op 1 maart van jaar 2 is geboekt: Aan Rekeningnummer Naam grootboekrekening Debet Credit 156 Nog te betalen bedragen 1.500, Incidentele resultaten 15,-- Aan 110 Rabobank 1.515,-- Journaliseer de correctie van de betaling van de assurantiepremie en journaliseer de assurantiekosten van de brandverzekering over het 1 e kwartaal van jaar 2. Vraag 5 Bronswerk bv heeft een pand verhuurd voor ,-- per jaar. De huur wordt aan het begin van elk kwartaal vooruitontvangen per Rabobank. Op 1 augustus wordt de huur met 4% verhoogd. De huuropbrengsten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Bronswerk bv past de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultaatbepaling. Van de ontvangst van de huur over het 3 e kwartaal is geboekt: Aan Rekeningnummer Naam grootboekrekening Debet Credit 110 Rabobank 4.560,-- Aan 151 Nog te ontvangen bedragen 4.560,-- Journaliseer de correctie van de ontvangst van de huur over het 3 e kwartaal en journaliseer de huuropbrengst over augustus. Vraag 6 Hansen bv handelt in zand. Op 1 juli sluit Hansen bv met een leverancier een voorinkoopcontract af voor de levering van kuub straatzand voor 10,-- per kuub exclusief 21% omzetbelasting. Op 15 juli wordt 600 kuub straatzand geleverd. De factuur wordt op 20 juli ontvangen. Er is een vaste volgorde tussen de ontvangst van het straatzand en de factuur. Hansen bv boekt altijd eerst de ontvangst van het straatzand en daarna de ontvangst van de factuur. Hansen bv gebruikt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening: 705 Voorraad straatzand Journaliseer de ontvangst van de factuur en het storneren van het contract op 20 juli. Bedrijfsadministratie niveau 5 4 / 12

5 Vraag 7 De loonadministrateur van Rootz bv heeft over de maand juli de volgende loonlijst opgesteld: berekening grondslagen kosten werkgever berekening nettoloon Bruto maandloon , , ,-- Pensioenpremie, deel werkgever ,-- - Pensioenpremie, deel werknemer -/ ,-- -/ ,-- Grondslag premies ,-- werknemersverzekeringen WIA/WW ,-- Premie ZVW , ,-- Grondslag loonheffingen ,-- Loonheffing -/ ,-- Nettoloon werknemers ,-- Loonkosten werkgever ,-- Voor de vakantietoeslag wordt door de loonadministrateur de volgende berekening gemaakt: 8% van ,-- = ,--, verhoogd met 2.700,-- werkgeverslasten premies werknemersverzekeringen en 1.800,-- premie zorgverzekeringswet. Journaliseer de loonlijst en de vakantietoeslag over juli. Vraag 8 Santbrink bv heeft op 1 januari van jaar 1 een zaagmachine aangeschaft. De zaagmachine heeft een aanschafprijs van ,--. De geschatte economische gebruiksduur is zes jaar. De restwaarde is begroot op 6.000,--. De zaagmachine wordt in gelijke bedragen per jaar afgeschreven. Aan het eind van jaar 5 wordt de zaagmachine voor de boekwaarde buiten gebruik gesteld en voor 7.500,-- exclusief 21% omzetbelasting per ING Bank verkocht. Santbrink bv gebruikt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening: 028 Buitengebruikgestelde machines Journaliseer de buitengebruikstelling en verkoop van de zaagmachine. Vraag 9 Resoc bv heeft op 15 januari van jaar 1 een machine in gebruik genomen. De aanschafprijs van de machine is ,--. De machine wordt in 5 jaar lineair afgeschreven tot een restwaarde van nihil. Over januari van jaar 1 wordt een halve maand afgeschreven. De machine wordt geadministreerd tegen de historische aanschafprijs. De afschrijvingskosten worden geboekt op basis van actuele waarde. Vanaf jaar 4 zijn de maandelijkse afschrijvingskosten op basis van actuele waarde 1.440,--. In jaar 6 is de machine nog volledig in gebruik. Journaliseer de overboeking van de calculatorische en comptabele afschrijving naar rubriek 9 over de maand januari van jaar 6. Bedrijfsadministratie niveau 5 5 / 12

6 Vraag 10 Arbico bv heeft een machine in gebruik voor het verpakken van diverse soorten artikelen. De machine heeft een aanschafprijs van ,--. De geschatte economische gebruiksduur is 10 jaar. De restwaarde is nihil. De machine wordt in gelijke bedragen per jaar afgeschreven. Aan het begin van jaar 6 vindt een revisie plaats. Hiervoor wordt een factuur ontvangen voor ,-- exclusief 21% omzetbelasting. Na de revisie werkt de machine weer hetzelfde als voorheen en bovendien wordt verwacht dat de machine nog 6 jaar meegaat. Arbico bv gaat ervan uit dat het revisiebedrag in de komende 6 jaar wordt terugverdiend. Journaliseer de ontvangen factuur van de revisie en de afschrijvingskosten over juni van jaar 6. Vraag 11 Pietz bv schaft op 1 januari van jaar 1 een machine aan voor ,--. De gebruiksduur wordt gesteld op 7 jaar en de restwaarde op ,--. De machine wordt in gelijke bedragen per jaar afgeschreven. De machine is voor ,-- gefinancierd met een 6% lening. De lening wordt in 6 jaar met gelijke bedragen per jaar afgelost, telkens op 31 december. De interest wordt achteraf per jaar betaald op 31 december. De eerste betaling van de aflossing en interest heeft plaats op 31 december van jaar 1. De ingecalculeerde interest wordt berekend over de boekwaarde van de machine aan het begin van het jaar. Bij de kostencalculatie over jaar 2 wordt uitgegaan van 12% interest. Journaliseer de interestkosten en de interest over het vreemd vermogen over november van jaar 2. Vraag 12 Bij Krooij2Wielers bv staat per 1 oktober van jaar 6 de garantievoorziening op de balans met een bedrag van ,--. Aan de garantievoorziening wordt 4% van de inkoopwaarde van de gedoteerd. In verband met garantieverplichtingen worden in het 4 e kwartaal van jaar 6: nieuwe onderdelen verstrekt met een inkoopprijs van 3.000,-- reparaties verricht, waarvan de arbeidskosten 8.000,-- zijn. In het 4 e kwartaal van jaar 6 worden 165 fietsen verkocht met een inkoopwaarde van ,--. Per 31 december van jaar 6 wordt vastgesteld dat op 900 verkochte fietsen nog garantieverplichtingen rusten. De verwachte garantieverplichting per fiets is 30,--. Rubriek 3 is niet in gebruik bij Krooij2Wielers bv. Journaliseer de verandering(en) van de garantievoorziening over het 4 e kwartaal van jaar 6. Bedrijfsadministratie niveau 5 6 / 12

7 Vraag 13 Mul bv past voor het risico van wanbetaling door debiteuren de dynamische methode toe. Per 31 december van elk jaar wordt met behulp van de statische methode onderzocht of de beschikbare voorziening toereikend is. Op 1 januari van jaar 5 vermeldt de balans van Mul bv de volgende gegevens met betrekking tot de debiteuren: Gedeeltelijke balans per 1 januari van jaar 5 Debiteuren ,-- Voorzieningen debiteuren ,-- Dubieuze debiteuren ,-- De financiële gegevens over jaar 5 ten aanzien van debiteuren zijn: De omzet op rekening is inclusief ,-- omzetbelasting. Op 31 december van jaar 5 is ,-- te vorderen van debiteuren. 3% van de omzet op rekening exclusief omzetbelasting wordt gedurende het boekjaar gedoteerd aan de voorziening debiteuren. Op 31 december is op basis van een statische toetsing ,-- exclusief 21% omzetbelasting vermoedelijk oninbaar. In het boekjaar zijn vorderingen op dubieuze debiteuren met een totaalbedrag van ,-- exclusief 21% omzetbelasting definitief oninbaar geworden. De omzetbelasting over deze vorderingen kan worden verrekend in de aangifte omzetbelasting over de maand december van jaar 5. Journaliseer de mutatie(s) in de voorziening debiteuren over jaar 5. Vraag 14 Vermeij bv past de kostenplaatsenmethode toe met maandelijkse resultaatbepaling. De indirecte fabricagekosten worden bewaakt met behulp van de kostenplaats Fabricage, de indirecte verkoopkosten met behulp van de kostenplaats Verkoop. De indirecte verkoopkosten worden voor het komende jaar begroot op 10% van de omzet. De indirecte fabricagekosten worden voor het komende jaar begroot op ,--, waarvan ,-- vast en ,-- variabel. De indirecte fabricagekosten worden aan de producten toegerekend op basis van een tarief per machine-uur. De standaardtijd per eenheid product is 0,1 machine-uur. Het normale aantal machine-uren is per jaar, en het verwachte aantal machineuren is voor het komende jaar. Over de maand maart zijn de volgende gegevens bekend: Productie stuks Aantal machine-uren 700 Omzet ,-- Journaliseer de dekking van de kostenplaatsen Fabricage en Verkoop over de maand maart. Bedrijfsadministratie niveau 5 7 / 12

8 Vraag 15 Per 2 januari van jaar 13 besluit de heer De Vries zijn eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap, Grad bv. De inbreng van de eenmanszaak vindt plaats op basis van de balans van de eenmanszaak per 1 januari van jaar 13. De balans van de eenmanszaak per 1 januari jaar 13 ziet er als volgt uit: Debet Credit Gebouw ,-- Eigen vermogen ,-- Kas 8.000,-- Hypothecaire lening o/g ,-- Debiteuren ,-- Rabobank ,-- Voorraad producten ,-- Crediteuren ,-- Verschuldigde 6.000,-- omzetbelasting Totaal , ,-- In het grootboek van de eenmanszaak komt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening voor: 099 Eigen vermogen Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Grad bv bestaat uit aandelen van 10,-- nominaal per aandeel. De heer De Vries ontvangt voor zijn inbreng aandelen van nominaal 10,-- per aandeel. Het pand wordt op 2 januari van jaar 13 getaxeerd op ,--. Aan de heer De Vries wordt voor goodwill ,-- toegekend. De administrateur van Grad bv besluit de boekhouding van de bv voort te zetten in het grootboek van de eenmanszaak. De bedragen op de balans per 1 januari van jaar 13 van de eenmanszaak Grad bv staan dan als openingssaldo op de desbetreffende grootboekrekeningen. Grad bv gebruikt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening: 199 Rekening-courant De Vries De creatie van de aandelen in Grad bv is al geboekt. Journaliseer de inbreng van de heer De Vries in Grad bv en de uitreiking van de aandelen aan de heer De Vries. Vraag 16 Stichting Gelderse Vallei geeft via haar bank een 6% Obligatielening van uit, in obligaties van 100,-- nominaal aan toonder. De lening heeft jaarcoupons per 1 maart. De koers van uitgifte is 99%. De uitreiking van de obligaties vindt plaats op 1 maart van jaar 2 tegen betaling per Rabobank van het verschuldigde bedrag. De aflossing gebeurt in 20 gelijke jaarlijkse termijnen, voor het eerst op 1 maart van jaar 3. De aflossing vindt plaats à pari. Journaliseer het betaalbaar stellen van de coupons op 1 maart van jaar 3 en het aflosbaar stellen van uitgelote obligaties op 1 maart van jaar 3. Bedrijfsadministratie niveau 5 8 / 12

9 Vraag 17 HGA bv schaft op 1 mei een machine aan op basis van financial lease. De contante prijs van de machine is bij aankoop ,--. De jaarlijkse leasetermijn is ,-- gedurende 5 jaar. De betaling vindt ieder jaar plaats op 1 mei. De door de lessor berekende interest is 10%. De lessor brengt eenmalig 1.000,-- aan afsluitkosten in rekening. Bij levering van de machine betaalt HGA bv aan de lessor ,-- per ING bank voor omzetbelasting en afsluitkosten. Journaliseer voor HGA bv het sluiten van de leaseovereenkomst en de levering van de machine. Vraag 18 Van Vliet bv past de kostenplaatsenmethode toe. Voor het komende jaar zijn de indirecte verkoopkosten van de kostenplaats Verkoop als volgt begroot: Constant ,-- Variabel ,-- De indirecte verkoopkosten worden aan de producten toegerekend op basis van een percentage van de omzet. De normale omzet voor het komende jaar is en de verwachte omzet Werkelijke gegevens over januari: omzet ,-- kostprijs omzet ,-- werkelijke indirecte verkoopkosten ,-- rabatten en kortingen ,-- directe verkoopkosten 5.000,-- Journaliseer de overboeking van de resultaten in rubriek 5 en 8 naar rubriek 9 over de maand januari. Vraag 19 Van der Toonen bv houdt zich bezig met personenvervoer. Van der Toonen bv ruilt op 1 september van jaar 9 een bedrijfswagen in. Naar aanleiding van deze inruil is onderstaande factuur ontvangen. Aan u geleverd 1 touringcar De Luxe ,-- Inruil 1 touringcar Basis , ,-- Omzetbelasting 21% , ,-- De ingeruilde touringcar Basic is op 1 maart van jaar 1 in gebruik genomen. De aanschafprijs van de ingeruilde touringcar is ,--, met een geschatte economische gebruiksduur van 10 jaar en een geschatte restwaarde aan het einde van het 10 e gebruiksjaar van 3.000,--. De touringcar wordt in gelijke bedragen per jaar afgeschreven. Van de inruil van de touringcar is geboekt: Aan Rekeningnummer Naam grootboekrekening Debet Credit 030 Bedrijfsauto s , Te verrekenen ,-- omzetbelasting Aan ,-- Journaliseer de correctie van de inruil van de touringcar. Bedrijfsadministratie niveau 5 9 / 12

10 Vraag 20 Op 1 juni van jaar 1 begint Van der Wielen bv met de handel in gezondheidsproducten. Van der Wielen bv heeft een pand gehuurd. De huur wordt achteraf per Rabobank betaald op 1 juni, 1 september, 1 december en 1 maart, voor het eerst op 1 september van jaar 1. De huurprijs is 3.000,-- per kwartaal. Op 1 juni van jaar 1 sluit Van der Wielen bv een productaansprakelijkheidsverzekering af. De premie van de verzekering is 1.800,-- per jaar en wordt jaarlijks per Rabobank betaald op 1 juni, voor het eerst op 1 juni van jaar 1. De betalingen per Rabobank van de huur en verzekering in jaar 1 zijn zodanig geboekt dat de posten Assurantiekosten en Huurkosten als volgt voorkomen op de winst-enverliesrekening over jaar 1: Gedeeltelijke winst-en-verliesrekening van Van der Wielen over jaar 1: Rekeningnummer Naam grootboekrekening Bedrag 430 Huurkosten 6.000, Assurantiekosten 1.800,-- Andere boekingen dan de betalingen van de huur en verzekering zijn er niet geweest. Journaliseer de correctie van de huurkosten en assurantiekosten over jaar 1. Vraag 21 De Vries bv handelt onder andere in compost. De voorraad compost wordt geadministreerd tegen de inkoopprijs van 1,50 per kg. Op 10 november van jaar 1 verkoopt De Vries bv 100 kg compost aan Jochems bv voor 2,80 per zak exclusief 21% omzetbelasting. De factuur en de compost worden tegelijk op 10 november verzonden. Hiervan is niets geboekt in jaar 1. Op 16 december wordt 338,80 per Rabobank ontvangen van Jochems bv. Hiervan is geboekt in jaar 1: Aan Rekeningnummer Naam grootboekrekening Debet Credit 110 Rabobank 338,-- Aan 707 Voorraad compost 338,-- Het boekjaar over jaar 1 is afgesloten. De gemaakte fout wordt beschouwd als een fout met geringe betekenis. In januari van jaar 2 wordt de fout gecorrigeerd. De Vries bv gebruikt naast de in de voorinformatie gegeven grootboekrekeningen, de volgende grootboekrekening: 707 Voorraad compost Journaliseer in januari van jaar 2 de correctie van de in jaar 1 gemaakte fout. Bedrijfsadministratie niveau 5 10 / 12

11 Casus Adviesbureau Haffo bv hanteert een projectadministratie. Bij Haffo bv zijn drie typen consultants werkzaam: type 1: senior-consultants type 2: consultants type 3: assistent-consultants In het grootboek van Haffo bv komen in, in afwijking van het in de voorinformatie gegeven rekeningschema, in rubriek 5, 6 en 8 de volgende grootboekrekeningen voor: 510 Indirecte kosten 515 Doorberekende indirecte kosten 599 Overboekingsrekening 640 Kosten projecten 650 Doorberekende kosten projecten 699 Overboekingsrekening 830 Standaardkosten van de projecten 860 Omzet projecten 899 Overboekingsrekening Haffo bv hanteert de volgende tarieven van haar medewerkers: Overzicht tarieven Medewerker Type consultant Basisuurtarief Opslag voor indirecte kosten Totaal uurtarief Factureerbaar uurtarief Senior 1 90,-- 40,-- 130,-- 160,-- consultant Consultant 2 60,-- 30,-- 90,-- 120,-- Assistent consultant 3 40,-- 20,-- 60,-- 80,-- Per medewerker wordt vastgelegd hoeveel tijd wordt gewerkt aan projecten en hoeveel tijd kan worden beschouwd als indirecte uren. Extracomptabel berekent Haffo bv het resultaat per project via het volgende model: (I) Medewerker (II) Verkoopresultaat (III) Directe loonkosten (IV) Toeslag indirecte kosten (V) Doorberekende kosten (VI) Resultaat = (II) + (V)- (III) - (IV) Resultaat project A Over de maand augustus van jaar 16 zijn onderstaande uren besteed aan de projecten A en B. Beide projecten zijn in augustus van jaar 16 gestart en afgerond. Overzicht tarieven Naam medewerker Type consultant Project A Project B Totaal van de projecten Indirecte uren Totaal aantal uren H. Jansen F. de Vries H. Pieters Totalen Bedrijfsadministratie niveau 5 11 / 12

12 1. De loonlijst over augustus van jaar 16 ziet er als volgt uit: Brutolonen ,-- Bijdrage Zorgverzekeringswet 1.662, ,-- Inhouding loonbelasting, premies volksverzekeringen en 9.495,-- bijdrage Zorgverzekeringswet Inhouding pensioenpremies 1.187, ,-- Te betalen nettolonen ,-- 2. Lijst met overige kosten van menselijke arbeid: Premies werknemersverzekeringen 2.373,-- Vakantietoeslag 1.900,-- Aandeel pensioenpremies 1.187, ,-- 3. De loonverdeelstaat over augustus van jaar 16 ziet er als volgt uit: Medewerker Directe lonen Indirecte lonen Totaal H. Jansen 125 uur ,-- 43 x 90,-- = 3.870, F. de Vries (*) 151 uur 9.240,-- 23 x 60,-- = 1.380, H. Pieters 113 uur 4.520,-- 15 x 40,-- = 600, Totaal , ,-- Personeelskosten augustus jaar (*) F. de Vries heeft in augustus 6 overuren gewerkt waarvoor 90,-- per uur is uitbetaald. De loonlijst en de lijst van overige kosten van menselijke arbeid over augustus van jaar 16 zijn al geboekt. Haffo bv heeft over augustus 5.550,-- geboekt aan overige indirecte kosten. Haffo bv heeft rubriek 4 niet in gebruik. Vraag 22 Journaliseer de doorberekende indirecte kosten aan de projecten en journaliseer de loonverdeelstaat over augustus van jaar 16. Vervolg casus Vraag 23 Vraag 24 In augustus van jaar 16 is aan de opdrachtgevers van project A en B gefactureerd: 125 uur x 160,-- = , uur x 120,-- = , uur x 80,-- = 9.040, ,-- Journaliseer de omzet van de projecten en de standaardkosten van de projecten over augustus van jaar 16. Bereken het resultaat van project A van medewerker F. de Vries over augustus van jaar 16. Einde examen Bedrijfsadministratie niveau 5 12 / 12

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 2 Beschikbare tijd 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300 Opgave 8.1 a. 110 Rabobank 120.000 071 Aan Onderhandse lening 120.000 b. 470 Interestkosten 600* 153 Aan Nog te betalen bedragen 600 * 6% 120.000 / 12 = 600 c. 071 Onderhandse lening 5.000 153 Nog te betalen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Fiscale Jaarrekening niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Dit examen

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel

Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.2 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 BV = beginvoorraad

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Uitwerkingen zelftoetsen

Uitwerkingen zelftoetsen Uitwerkingen zelftoetsen Hoofdstuk 2 a 1 140 paar 40 = 5.600 = VVP-waarde van de voorraad op 1 december - 5.320 = fifo-waarde van de voorraad op 1 december 280 Invoeren memoriaalboekingen Datum 1/12 1/12

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9 Kostencalculatie niveau 4 Correctiemodel 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat zijn de functies

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI 2013 19.45 UUR 21.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie