Scheiden. Een lastig proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scheiden. Een lastig proces"

Transcriptie

1 Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei Inhudspgave pagina Wat u wilt weten ver scheiding 2 He vertel je het elkaar? De scheidingsmelding 2 De kinderen 3 Het verlp van de echtscheiding 4 Tijdsduur 4 Praktische kant van de echtscheiding 5 Juridische kant van de echtscheiding 9 Checklist en instructie echtscheiding

2 Wat u wilt weten ver scheiding Als het samenleven niet meer lekker lpt, kan een scheiding ndig zijn. Als één van de partners echt wil stppen met de relatie kmt die scheiding er meestal wel. Ok kunt u samen beslissen dat het beter is m uit elkaar te gaan. Als u vr scheiding kiest, kunt u er samen aan meewerken dat het hele traject ged verlpt. Geznd verstand speelt daarbij zeker een rl. In deze tekst gaan we in p de verschillende stappen van de scheiding, zdat u weet wat u te wachten staat. Ok zal inzicht wrden gegeven in de tijd en ksten die gemeid zijn met een prcedure. Juridische infrmatie wrdt genemd. Ok wrdt ingegaan p de emtinele gevlgen van de echtscheiding en p de gevlgen vr kinderen. Bij mensen die niet getruwd zijn maar samenwnden, kunnen zich vrijwel dezelfde prblemen vrden. Daarvr bestaat ng geen verkepelende scheidingsprcedure waarin alle nderdelen tegelijk aan de rde kmen. He vertel je het elkaar? De scheidingsmelding De echtscheiding heeft gevlgen vr de partners en vr eventuele kinderen. Vaak zijn de gevlgen vr de kinderen en minst verdienende partner het meest ingrijpend. Kinderen beleven de scheiding van hun uders drgaans als een aardbeving in hun bestaan. Alle zekerheid die zij tt dan te hadden wrdt weggeslagen. Vaak hebben kinderen schuldgevelens en denken zij dat het aan hen ligt. De ervaring leert dat het belangrijk is dat de reden van de scheiding ged begrepen wrdt. Zwel de partner als de kinderen hebben er recht p te weten dat de andere partner het huwelijk wenst te beëindigen en vral waarm. Een scheiding die p verzek van één van de partners is begnnen en waarbij de reden van de scheiding niet ged is verteld f begrepen, zal vaak niet ged geaccepteerd wrden dr de andere partner en de kinderen. Het is dus belangrijk m pen kaart te spelen en elkaar k de tijd te gunnen m dat ged te verwerken. Dat geldt zwel vr de partners als vr de kinderen. Wees eerlijk tegen elkaar, maar znder elkaar nndig pijn te (willen) den. Tips Enkele tips ver he u met elkaar m kunt gaan tijdens de scheiding: natuurlijk is er na de eerste schk veel afstand en grte emties. Prbeer het gesprek gaande te huden dr ver praktische zaken afspraken te maken. Sms zijn pauzes ndig. Pik dan later het gesprek weer p; uit elkaar gaan en alles wat daarmee samenhangt regel je niet in één dag; respecteer elkaar als (ex-)partner en als uder: kraak de ander niet af en zeker niet waar - 2 -

3 de kinderen bij zijn; prbeer met uw partner te blijven praten, vral ver de zrg vr uw kinderen; praat liefst samen met uw kinderen en vertel hen eerlijk wat er speelt en wat er gaat gebeuren; infrmeer uzelf ged ver de gevlgen van de echtscheiding (internet, juridisch lket, maatschappelijk werk, een vrijblijvend gesprek met een advcaat f mediatr gespecialiseerd p dit terrein); stel niet alleen eisen, maar prbeer tt afspraken te kmen ver uw echtscheiding en de gevlgen ervan. In dit stadium is het beter m cmprmissen te sluiten, te geven en te nemen m het gesprek gaande te huden.; bedenk dat u als u kinderen heeft ng lang met elkaar te maken zult hebben. Bedenk k dat het vr uw kinderen belangrijk is dat zij zien dat hun uders daarver ng steeds met elkaar kunnen verleggen; raadpleeg een adviseur die ervaring heeft met echtscheidingsprcedures en bemiddeling hierin. De kinderen De psitie van kinderen in een echtscheidingsprcedure verdient speciale aandacht. Het grtste prbleem waar kinderen bij een scheiding mee te maken krijgen, is de angst dat zij hun uders (dreigen te) verliezen. In veel gevallen wrden kinderen niet f nauwelijks vrbereid p de scheiding nch p het (pltselinge) vertrek van één van de uders. Bij jnge kinderen kan al grte angst bestaan dat zij van hun uders wrden gescheiden en dat er niemand meer is die vr hen zrgt. Of dat ze meten kiezen. Kinderen hebben ng geen grt besef van tijd en hebben ng een beperkt denkvermgen. Zeer jnge kinderen (tt ca. 6 jaar) hebben ng niet vldende besef m een echtscheiding te begrijpen en te verwerken. Kinderen kunnen hierdr het vertruwen in relaties verliezen. Het is vr de ntwikkeling van een kind heel belangrijk dat zij zich aan hun uders (leren) hechten. De verzrgende uder met het kind het gevel geven dat het de andere uder niet verliest en dat die ng steeds een belangrijke plaats in het leven van het kind mag en zal innemen. De niet-verzrgende uder, meestal degene die vertrkken is, met ervr zrgen dat het cntact met zijn kind intact blijft en dat de band niet verbrken wrdt. Niet vr niets is sinds 1 maart 2009 een bepaling in de wet pgenmen die uders verplicht mgang met het kind te hebben en mgelijk te maken. Daarnaast is sinds die datum het pstellen van een uderschapsplan verplicht. Kmt u daar samen niet uit dan kan de rechter ingrijpen. Die heft zich niet terughudend p te stellen als het gaat m kinderen. He u de scheiding bespreekt met uw kind(eren) is natuurlijk k afhankelijk van he ud ze zijn

4 Het verlp van de echtscheiding Als de scheidingsmelding is gedaan en de eerste praktische afspraken zijn gemaakt, meten stappen wrden gezet m het huwelijk juridisch te beëindigen. Over veel nderdelen kunt u zelf afspraken maken. Als u er samen niet kunt uit kmen, kan dat k met hulp van een mediatr f advcaat/echtscheidingsbemiddelaar. De definitieve afspraken kunt u in een dcument, het echtscheidingscnvenant, neerleggen dat dr de rechter glbaal wrdt getetst en aangehecht aan de beslissing. Vr de definitieve afrnding hiervan is een advcaat ndig, dat staat in de wet. Mcht u zelf geen gekwalificeerde deskundige kunnen vinden, neem dan cntact p met het Juridisch Lket, de Raad vr Rechtsbijstand, vfas f NMI. Ok p internet kunt u allerlei infrmatie vinden ver waar u terecht kunt. Tijdsduur van de prcedure Realiseert u zich k dat als het kmt tt een prcedure bij de rechtbank dat enkele maanden kan duren. Dat kmt niet alleen mdat de rechtbanken het druk hebben, maar dat hangt k af van he u en uw (ex-)partner zich in de prcedure pstellen. Sms meten ingewikkelde zaken uitgezcht wrden. Maar k als u het steeds met elkaar neens bent, kan het allemaal langer duren. Ok kan het dat de scheiding snel wrdt uitgesprken, maar u daarna ng een paar keer naar de rechtbank met mdat u het neens bent ver mgang, alimentatie f de verdeling van bezittingen en schulden. Als p krte termijn maatregelen genmen meten wrden, kan m een vrlpige vrziening gevraagd wrden. Uw zaak kmt dan meestal binnen vier weken p een zitting bij de rechtbank. Daar wrdt beslist ver vragen als: wie blijft in het huis? bij wie zullen de kinderen verblijven? he ziet de vrlpige mgangsregeling eruit? met een vrlpig alimentatie wrden betaald en heveel? Die beslissingen gelden dan terwijl de scheidingsprcedure lpt. Glbaal tijdschema: ver de duur van de prcedure De duur van de prcedure kan per rechtbank en zelfs per geval verschillen: hiernder staat slechts een indicatie. Vrlpige vrzieningen (ls van de scheidingsprcedure): p zitting binnen vier weken, beslissing twee weken later. Echtscheiding p gemeenschappelijk verzek (met cnvenant): twee tt drie maanden. Echtscheiding p verzek van één van de partners znder verweer: drie tt vier maanden. Echtscheiding p tegenspraak: drie tt vier maanden na indiening van het verzekschrift een eerste zitting, waarbij later mgelijk ng andere zittingen

5 Na de uitspraak bij de rechtbank is het mgelijk dat één van de partners ng in hger berep wil, mdat hij f zij het neens is met de beslissing van de rechtbank. Daardr kan de prcedure langer duren. Vr uzelf en vr de ander is het beter m zveel mgelijk tt gede afspraken te kmen. Praktische kant van de echtscheiding Te regelen zaken Welke zaken meten wrden geregeld? Het gaat m hele praktische, maar k juridische zaken. Zals: Heeft u nagedacht ver waar u blijft f gaat wnen? Wie van u beiden kan het snelst andere wnruimte vinden? En wrdt dat dan k het definitieve huis? He zullen bezittingen van u beiden wrden verdeeld? En de schulden? Of de afbetaling van de aut? Wrdt het een scheiding p gemeenschappelijk verzek f een scheiding p tegenspraak? Kunt u de advcaat zelf betalen f heeft u financiële hulp ndig? He gaat u tijdens en na de prcedure tt echtscheiding in uw inkmen vrzien? Bedenk wel: he meer u samen met uw (ex)partner kunt afspreken, he beter het is vr u, uw partner en de kinderen. Die afspraken kunt u maken nder (bege)leiding van een deskundige. He eerder u de praktische zaken weer p de rails heeft, he sneller u uw leven weer ppikt en de scheiding kunt verwerken. Het uderschapsplan bij minderjarige kinderen Sinds 1 maart 2009 is het verplicht m een uderschapsplan p te stellen in een echtscheidingprcedure. In dit uderschapsplan wrden de regelingen ver de kinderen vastgelegd. U met hierbij denken aan de regeling van de zrg en pveding van de kinderen. Dat is de zgenemde zrgregeling, daarin is de mgang k pgenmen. Deze regeling met k met de kinderen wrden besprken. In het uderschapsplan met wrden vermeld f en he de kinderen bij het pstellen van het plan zijn betrkken. Vergeet niet dat k afspraken gemaakt meten wrden ver kinderalimentatie. Dat heft niet meteen met de kinderen besprken te wrden natuurlijk. Wat is een gebruikelijke mgangsregeling? Vreger was een mgangsregeling van een weekend per twee weken het meest gebruikelijk. Tegenwrdig kan het kind k in de tussenliggende weken cntact met zijn andere uder hebben (persnlijk, telefnisch, , MSN, enz). Verder wrden meestal de vakanties en feestdagen gedeeld, waardr een uder m de twee jaar p de belangrijkste feestdagen het - 5 -

6 kind bij zich heeft. Elke haalbare variatie is mgelijk. Maatwerk staat hierbij vrp. Uw deskundige kan hierver meer vertellen. Wél is belangrijk dat u zelf samen de regie hudt ver de mgang. Het initiatief hiervr legt u niet bij de kinderen. Een kind met dan kiezen en dat is niet fair vr een jng kind. C-uderschap? Sms hebben de uders m en m de kinderen een deel van week f maand bij zich. De bedeling is dat de zrg zveel mgelijk gelijk ver beide uders verdeeld wrdt. Dan kan wrden afgesprken dat iedere uder de dagelijkse ksten betaalt vr het kind. Er zijn altijd extra ksten (ziekteksten, schlgeld, enz.) waarver afspraken meten wrden gemaakt, vral als het inkmen van beide uders uiteenlpt. Vraag advies bij een deskundige ver wat het beste is. Bij z n c-uderschapsregeling is het belangrijk dat het schlgaande kind naar dezelfde schl kan blijven gaan. Ouders meten daarte in dezelfde mgeving (blijven) wnen. Sms is een c-uderschapsregeling niet haalbaar. Dan wrdt een zrgregeling vastgesteld waarin de mgang met de niet-verzrgende uder wrdt vastgelegd. In de zrgregeling kan k de kinderalimentatie wrden vastgesteld. Gezag Hfdregel is dat uders na scheiding gezamenlijk het gezag huden. (Ouders die gehuwd zijn hebben dat gezag gezamenlijk, samenwners meten dat gezag samen aanvragen). Over belangrijke beslissingen meten de uders samen beslissen. Naar welke schl gaat uw kind, beslissingen ver medische kwesties, maar k ver hun verblijfplaats. Als de kinderen een prbleemls leven hebben, zal er niet vaak beslist heven wrden, hgstens ver de schlkeuze en de aanvraag van een identiteitsbewijs. Mcht hun leven echter meizamer verlpen dan zal blijken dat er meer gezagsbeslissingen genmen meten wrden. In het uderschapsplan kunt u afspreken he u met dit srt zaken mgaat. Kinderalimentatie De andere uder betaalt vaak kinderalimentatie aan de verzrgende uder. Daar bestaan rekenmdellen vr. De rechter kijkt f u vldende inkmen heeft. Ok bij c-uderschap kan het inkmen van beide partners z sterk uiteenlpen dat vr de kinderen een aanvulling betaald met wrden. Of er wrdt een afspraak gemaakt wie bepaalde ksten vr zijn f haar rekening neemt

7 Partneralimentatie Als beide partners een gelijkwaardige baan hebben, zal dit meestal geen prbleempunt zijn in de prcedure. Het ligt anders als een van beiden altijd een part-time baan heeft gehad f helemaal geen inkmen. Dan zal vaak een partneralimentatie bepaald wrden. Die alimentatie zal gedurende een bepaalde tijd (de duur van het huwelijk f twaalf jaren) betaald meten wrden. Zelfs als een partner recht heeft p alimentatie, wil dat ng niet zeggen dat de ander dat k met betalen. De alimentatieplichtige partner kan dat bedrag misschien niet betalen. De draagkracht kan zijn aangetast bijvrbeeld drdat de huwelijkse schulden te zwaar p het inkmen drukken f dr andere redenen. Het is lastig de hgte van de alimentatie zelf te berekenen. Schakelt u daarvr een deskundige in. Degene die partneralimentatie betaalt, kan dit aftrekken van de belastingen. Degene die partneralimentatie ntvangt zal (bven een bepaalde grens) juist belasting meten betalen. Vral daarm is het zinvl m het betalen f ntvangen van alimentatie ged dr te laten rekenen. Of het nu gaat m kinderalimentatie f partneralimentatie: in beide gevallen zal de betaler belastingaangifte meten den m de belastingvrdelen te krijgen. De ntvanger van partneralimentatie heft alleen maar die eigen alimentatie aan te geven. De kinderalimentatie is bij de ntvanger nbelast. Let p Als één van de partners in de wning blijft terwijl de ander de hyptheekrente blijft betalen, kan dat k gezien wrden als betaling van alimentatie. Als de inkmens redelijk gelijk zijn, kunnen partners sms afstand den van partneralimentatie. Kmt echter één van beiden bij de Gemeentelijke Sciale Dienst terecht, dan vervalt z n afspraak. Dan zal de ander tch inkmensgegevens meten verleggen. Pensien Sinds 1992 geldt de Wet Verevening Pensienrechten. Daarin staat dat ex-huwelijkspartners ver en weer recht hebben p een evenredig deel van het pensien van de ander vr zver dit pensien is pgebuwd tijdens de huwelijkse peride. U kunt daarvan afwijken. Binnen twee jaar na de scheiding met u een en ander melden aan de pensienverzekeraars. Uw adviseur kan u hierbij helpen

8 Bedelverdeling Een van de zaken ( nevenvrzieningen ) die u bij echtscheiding kunt vragen, is verdeling van de gemeenschap van gederen. Uw bezittingen en schulden zullen verdeeld meten wrden, waarbij het uitgangspunt is dat elk recht heeft p de helft. Hierbij kan het gaan m bjecten met emtinele waarde, maar k m bten, caravans, landgederen f de inbedel. Leningen, afbetalingsregelingen en andere schulden zult u k meten delen. Kleding, sieraden f spullen die ndig zijn vr het dagelijks gebruik (tiletartikelen) zullen ver het algemeen alleen maar gebruikt wrden dr degene die ze ndig heeft. Die wrden niet in de verdeling betrkken, tenzij ze kstbaar zijn en de waarde ervan in de bedel met wrden teruggestrt. De inbedel en de andere spullen in de echtelijke wning zijn vreger misschien vr veel geld gekcht, maar verschat de waarde niet. Het gaat eigenlijk m tweedehands gederen. Vaak krijgt de partner die vrnamelijk de kinderen verzrgt het grtste deel van de inbedel. Vr de andere partner hudt men dan bij de bepaling van de alimentatie rekening met herinrichtingsksten. Als er dingen zijn die erg veel waard zijn, zals kunst f schilderijen, kan een taxatie ndig zijn. Eén van beiden kan de aut meenemen, maar dan met de waarde wel verdeeld wrden. Er kan sms een reden zijn m een van de partners meer te geven (verbedelen), maar dat kan in geld gecmpenseerd wrden. Bij een frse verbedeling is het mgelijk dat de fiscus zich p het standpunt stelt dat er sprake is van een belastbare schenking. Ok hier geldt dat uw adviseur hierver nadere infrmatie kan geven. U en uw partner kunnen bepalen he de bezittingen verdeeld wrden. Als u er niet uitkmt, kunt u dit na eventueel advies aan de rechter laten vrleggen f bij de ntaris regelen. Kphuis De echtelijke wning kan dr de partner die in het huis blijft wnen wrden gekcht, als het m een kphuis gaat en het inkmen dat telaat. Dit gaat via een ntaris. De ene partner kpt de ander uit tegen de helft van de verwaarde. Als de partner die het huis kpt en dit bedrag niet ineens kan betalen kan sms een betalingsregeling wrden getrffen. Sms zal de wning verkcht meten wrden en krijgen beide partners de helft van de verwaarde. Vaak blijft echter na verkp een restschuld ver. Daarver met met de hyptheekbank een regeling wrden getrffen. In beginsel zijn beide partners daarvr aansprakelijk te huden. Let p Het is verstandiger m tijdig een regeling te treffen en een plssing te zeken dan te wachten tt er een achterstand in betalingen van hyptheekrente ntstaat en de bank tt veiling vergaat. De kans p een restschuld is dan immers grter

9 Huurhuis Gaat het m een huurhuis dan kan de rechter beslissen dat het huurrecht aan één van de partners wrdt tegewezen. De verhuurder met z'n beslissing respecteren. De andere partner met wel zrgen dat hij frmeel van het huurcntract wrdt verwijderd. U kunt dat k samen zelf met de verhuurder vereenkmen. Juridische kant van de echtscheiding Echtscheiding p gemeenschappelijk verzek Als u het samen eens bent ver het merendeel van de nderwerpen, dan kunt u samen van één deskundige gebruik maken. Die stelt een cnvenant p en gaat na f u alle afspraken ged heeft begrepen. Mgelijk schakelt deze vervlgens ng een andere deskundige in (advcaat, fiscalist, pensiendeskundige). Echtscheiding p eenzijdig verzek Kmt u er samen niet uit en k niet met uw adviseur, dan zult u sms elk een eigen advcaat meten zeken. Een advcaat is p grnd van de gedragsregels verplicht m zveel mgelijk in verleg met de andere advcaat van uw ex-partner tt een regeling te kmen. Daarbij gaat hij uit van wat gebruikelijk, haalbaar en redelijk is. Lukt dat verleg niet dan weet uw advcaat wat er vr mgelijkheden zijn m alsng tt een plssing te kmen; bijvrbeeld dr het aan de rechter vr te leggen. Vrlpige maatregelen Sms ntstaat een acute situatie die snel geregeld met wrden. Ok hier geldt dat ndanks alle emties van het mment er verleg met zijn. Vrlpige vrzieningen kunnen getrffen wrden ver de financiën, het cntact met- en de verblijfplaats van de kinderen en wie in het huis mag blijven. De rechter kan p heel krte termijn vrlpige maatregelen treffen die zullen gelden tijdens de echtscheidingsprcedure. Veel aanstaande ex-partners ervaren z n eerste zitting als zeer spannend. Je hele leven staat p de kp en dan is er eindelijk de kans m de rechter te vertellen wat u p uw hart heeft. Dat werkt z niet. De vrlpige vrzieningenrechter is een ervaren rechter die ver een aantal cncrete punten een beslissing met nemen. Wie nu de schuld van de echtscheiding heeft, maakt niet uit. Hij zal u beiden aanspreken p uw verantwrdelijkheden ten pzichte van de kinderen. Dat betekent dat er snel een mgangsregeling met kmen (m de kinderen het vertruwen te geven dat k die vertrkken uder niet uit hun leven verdwijnt.) Ok dat de kinderalimentatie vrlpig wrdt vastgesteld. En misschien k partneralimentatie. Als u dat zelf ng niet geregeld heeft, zal hij k bepalen dat de ander de spullen vr zijn dagelijks gebruik met krijgen. En dat kan sms gewn gaan m de sleutel f de papieren van de aut, een pasprt, bankafschriften, het bankpasje f de visspullen

10 U bent niet verplicht naar een zitting te gaan, het is wel beter. Er kan namelijk gevraagd wrden naar allerlei dingen die u zelf het beste weet. Ok als u niet degene bent die de prcedure in gang heeft gezet en eigenlijk niet wilt scheiden, is het wenselijk dat u kmt. Niet kmen hudt de scheiding niet tegen en kan in uw nadeel werken. U zult nder gen meten zien dat uw partner niet langer met u getruwd wil zijn. De prcedure zelf Om de scheidingsprcedure bij de rechtbank te starten, heeft de deskundige gegevens ndig. Er meten uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie wrden vergelegd, gebrteakten van alle kinderen en een gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte van recente datum. De advcaat weet aan welke eisen deze stukken meten vlden. In het verzek tt echtscheiding staat het scheidingsverzek zelf. Daarnaast wrden k de verlangde andere vrzieningen pgenmen, zals het huurrecht van de echtelijke wning, de zrg vr de kinderen, alimentatie en verdeling van de gemeenschap f afwikkeling van huwelijksvrwaarden. Bij een eenzijdig verzek met het echtscheidingsverzek dr de deurwaarder aan de ander betekend wrden. De deurwaarder maakt het verzek dan aan de ander bekend. Daarna met u met dat stuk z snel mgelijk aan de slag en het aan uw advcaat verhandigen. Meestal heeft u zes weken m verweer te veren, dat wil zeggen hierp te reageren. Het is dus belangrijk dat u er meteen mee naar een advcaat gaat. U kunt zich p de nderdelen verweren. Het kan dan bijvrbeeld gaan m de alimentatie. Sms blijkt dat de ander geen idee heeft welke inkmsten en lasten er zijn en wrdt een hge alimentatie gevraagd. U kunt zich daar alleen tegen verweren dr penheid van zaken te geven. Uw advcaat zal u vragen naar stukken waaruit uw inkmen en uw lasten blijken. Deed u belastingaangifte dan zal hij vragen naar uw aangiftes ver de afgelpen drie jaren. Bent u zelfstandige dan zal hij vragen naar jaarrekeningen. Er zijn alimentatienrmen, er zijn nrmen ver een gebruikelijke mgangsregeling en er zijn standaardregelingen ver he verwaarde van huizen verdeeld dient te wrden. Dit betekent dat uw advcaat u af en te af zal remmen en u duidelijk zal maken dat de rechter bjectief beslist, p basis van deze regels. Als u gede argumenten heeft en die kunt u nderbuwen, dan zal uw advcaat deze verwerken in een verweerschrift. Dit verweerschrift stuurt uw advcaat naar de rechtbank, al dan niet na verleg met de advcaat van de andere partij. De echtscheiding zelf wrdt p één zitting behandeld. Daarbij gaat het meestal m de nderdelen waar partijen het niet ver eens zijn. Mcht dat te ingewikkeld blijken dan kan de zaak wrden aangehuden tt een latere zitting

11 De echtscheidingsbeslissing zelf is dan vaak p krte termijn beschikbaar. Sms met alle nevenvrzieningen en dan is het vrijwel rnd. Sms zal een nadere zitting ndig zijn f is het ndig m ng meer stukken te verleggen. Daarna vlgt de beschikking. Ksten Als uw inkmen beneden bepaalde grenzen ligt, kmt u mgelijk in aanmerking vr gesubsidieerde rechtshulp. Daarbij wrdt gekeken naar uw individuele inkmen en f de kinderen vrnamelijk bij u verblijven. U zult een deel zelf meten betalen, de eigen bijdrage. Die kan uiteen lpen van 101 tt 756 eur. Dat zijn bedragen van februari 2011, de bedragen wijzigen regelmatig. Vr actuele grenzen en bedragen kunt u kijken p Naast de eigen bijdrage zult u de ksten van griffierecht ( 71) zelf meten betalen en eventueel de ksten van uittreksels. Als u niet in aanmerking kmt vr gesubsidieerde rechtshulp met u rekening huden met een uurtarief dat uiteenlpt van 125 tt een paar hnderd eur per uur. Het griffierecht ligt hger ( 258 (peil februari 2011, bedragen wijzigen regelmatig). Uw advcaat zal dit k met u bespreken en waar ndig uitleggen. Heveel uren ndig zijn hangt af van uw pstelling, de pstelling van uw partner en van he ingewikkeld uw echtscheiding is. Mediatin: Ok als u vr het mediatintraject kiest, kmt u sms in aanmerking vr gesubsidieerde rechtshulp. Als uw inkmen te hg is, wrden de ksten in het algemeen wel ver beide partijen verdeeld. Bent u getruwd dan is een prcedure ndzakelijk en geldt wat hierbven staat ver het griffierecht en uittreksels. Was u alleen samenwnend dan is dat niet ndzakelijk, maar is een ntaris misschien ndzakelijk als u een kphuis heeft. Vr nadere infrmatie kunt u terecht bij: het juridisch lket f p de website van de Rijksverheid ( de Raad vr Rechtsbijstand ( en andere instanties als de Orde van Advcaten, de vfas, het NMI, het NIP, enzvrt

12 Checklist en instructie echtscheiding. Een echtscheiding kan ingrijpend zijn, vral als er kinderen bij betrkken zijn. Bedenk ged f u deze weg wilt bewandelen en laat u vrlichten. Meld de scheiding aan de ander. Die heft dat niet meteen te begrijpen maar heeft daar waarschijnlijk tijd vr ndig. Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat ze de uders niet kwijtraken. Prbeer in nderling verleg plssingen te vinden vr praktische zaken. Wie blijft in de wning en waar gaat de ander heen? Bij wie blijven de kinderen en he huden zij cntact huden met de andere uder? Heeft elk vldende geld f met er een regeling wrden getrffen f bijstand wrden aangevraagd? Kunnen al afspraken gemaakt wrden ver de prcedure: den we het samen met één advcaat f nemen we twee advcaten? Wat vertellen we aan nze uders, vrienden en kennissen? Is al een glbale verdeling van spullen te maken? Benader een gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige (mediatr, advcaat), al dan niet samen. Inventariseer belangrijke gegevens: vlledige namen van alle betrkkenen, gebrtedata, plaats van gebrte, huwelijksdatum en plaats. Bent u langs een ntaris geweest (vlak) vr het huwelijk? Dan heeft u waarschijnlijk huwelijksvrwaarden pgemaakt. Zek die p f vraag ze p bij de ntaris. Maak een lijstje van uw waardevlle bezittingen en zaken van emtinele waarde. Maak k een lijstje van schulden en langdurende verplichtingen. Bedenk dat een en ander bij vrkeur evenredig verdeeld met wrden. Maak kpieën van lnstrken, jaarpgaven, bankrekeningen en belastingaangiften. Uw advcaat heeft die ndig m te nderzeken f u vr gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking kmt. Ok kijkt de advcaat f er alimentatie vr de partner f vr de kinderen betaald met wrden. Bedenk u, f bespreek met de ander, he de scheiding er p langere termijn uit gaat zien: wrdt het huis verkcht, he ziet de definitieve mgangsregeling er uit, meten we gezamenlijke bankrekeningen pheffen, he verdelen we de schulden, kunnen we al een uderschapsplan pstellen? Als heel snel een regeling getrffen met wrden, kan dat in een vrlpige vrziening gevraagd wrden. Het gaat dan bijvrbeeld m tevertruwing van de kinderen aan één van de uders, tewijzing van de wning aan één van hen f een vrlpige alimentatie. Als het

13 ndig is, vindt een zitting vaak binnen vier weken plaats. De prcedure zelf Vraagt u samen, via dezelfde advcaat de scheiding aan dan kan de prcedure een paar maanden duren. Neemt u elk een eigen advcaat en bent u het ver allerlei dingen neens, dan kan de prcedure meerdere maanden (sms meer dan een jaar) duren en zijn sms meerdere zittingen ndzakelijk. De ksten van een prcedure Is uw individuele belastbaar inkmen beneden de eur vr een alleenstaande f nder de vr de uder bij wie de kinderen zullen blijven? Dan kmt u in wellicht aanmerking vr een teveging. Deze inkmensgrenzen gelden vanaf 2011, recentere gegevens kunt u vinden p De ksten liggen dan rnd de 210 eur tt 860 eur, afhankelijk van uw belastbaar inkmen. Ligt uw inkmen daarbven dan betaalt u al meer aan griffierecht en zal de advcaat u een uurtarief in rekening brengen. Heveel uren ndzakelijk zijn, is afhankelijk van de pstelling van de partners in de prcedure en de ingewikkeldheid van de zaak. Bespreek dat met uw gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige

Koningsstraat 66 6654 AG Afferden (Gld) www.nexxtlevel.nl info@nexxtlevel.nl 0487-516480

Koningsstraat 66 6654 AG Afferden (Gld) www.nexxtlevel.nl info@nexxtlevel.nl 0487-516480 Wat u wilt weten over scheiding Als het samenleven niet meer lekker loopt, kan een scheiding nodig zijn. Als één van de partners echt wil stoppen met de relatie komt die scheiding er meestal wel. Ook kunt

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen)

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen) gemeente Eindhven Inbeknummer 12bst02008 Beslisdatum B&W 20 nvember 2012 Dssiernummer 12.47.103 (2.4.1) Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) ver het afschuiven van verantwrdelijkheid (vervlgvragen)

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Dieter Telemans. Laat meer na. door Protos op te nemen in uw testament

Dieter Telemans. Laat meer na. door Protos op te nemen in uw testament Dieter Telemans Laat meer na dr Prts p te nemen in uw testament Vrwrd Geachte mevruw, geachte heer, Vr ns is drinkwater iets heel nrmaal, net als een prper tilet. Over drinkwater en sanitaire vrzieningen

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer. Factsheets 2012

Financiële problemen op de werkvloer. Factsheets 2012 Financiële prblemen p de werkvler Factsheets 2012 Bent u financieel geznd? De test geeft inzicht in uw financiële situatie Laat u rekeningen nbetaald liggen? Krijgt u pst van de deurwaarder f het incassbureau?

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig Gede relatie met cllega s, maakt leraren gelukkig He leraren zich velen, f ze het vlhuden in nderwijs en geneg energie krijgen, hangt k af van de kwaliteit van hun relaties met cllega s p schl. Dat blijkt

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Inkomenstoets bij nieuwe huurders van studentenhuisvesters

Inkomenstoets bij nieuwe huurders van studentenhuisvesters Inkmenstets bij nieuwe huurders van studentenhuisvesters Praktijkrichtlijn inzake de uitvering van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Utrecht,

Nadere informatie

Ouders die heftig strijden hebben vaak te weinig inzicht in het effect van hun strijd op hun kinderen.

Ouders die heftig strijden hebben vaak te weinig inzicht in het effect van hun strijd op hun kinderen. Bijlage 10: SEMINARIE VECHTSCHEIDING VAN HET VLAAMS FORUM KINDERMISHANDELING (11.12.2012). Presentatie signalen uit de werkgrep hgcnflictueuze scheiding IJH Deinze-Eekl-Gent en de bezekruimten. Werktekst

Nadere informatie