Scheiden. Een lastig proces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scheiden. Een lastig proces"

Transcriptie

1 Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei Inhudspgave pagina Wat u wilt weten ver scheiding 2 He vertel je het elkaar? De scheidingsmelding 2 De kinderen 3 Het verlp van de echtscheiding 4 Tijdsduur 4 Praktische kant van de echtscheiding 5 Juridische kant van de echtscheiding 9 Checklist en instructie echtscheiding

2 Wat u wilt weten ver scheiding Als het samenleven niet meer lekker lpt, kan een scheiding ndig zijn. Als één van de partners echt wil stppen met de relatie kmt die scheiding er meestal wel. Ok kunt u samen beslissen dat het beter is m uit elkaar te gaan. Als u vr scheiding kiest, kunt u er samen aan meewerken dat het hele traject ged verlpt. Geznd verstand speelt daarbij zeker een rl. In deze tekst gaan we in p de verschillende stappen van de scheiding, zdat u weet wat u te wachten staat. Ok zal inzicht wrden gegeven in de tijd en ksten die gemeid zijn met een prcedure. Juridische infrmatie wrdt genemd. Ok wrdt ingegaan p de emtinele gevlgen van de echtscheiding en p de gevlgen vr kinderen. Bij mensen die niet getruwd zijn maar samenwnden, kunnen zich vrijwel dezelfde prblemen vrden. Daarvr bestaat ng geen verkepelende scheidingsprcedure waarin alle nderdelen tegelijk aan de rde kmen. He vertel je het elkaar? De scheidingsmelding De echtscheiding heeft gevlgen vr de partners en vr eventuele kinderen. Vaak zijn de gevlgen vr de kinderen en minst verdienende partner het meest ingrijpend. Kinderen beleven de scheiding van hun uders drgaans als een aardbeving in hun bestaan. Alle zekerheid die zij tt dan te hadden wrdt weggeslagen. Vaak hebben kinderen schuldgevelens en denken zij dat het aan hen ligt. De ervaring leert dat het belangrijk is dat de reden van de scheiding ged begrepen wrdt. Zwel de partner als de kinderen hebben er recht p te weten dat de andere partner het huwelijk wenst te beëindigen en vral waarm. Een scheiding die p verzek van één van de partners is begnnen en waarbij de reden van de scheiding niet ged is verteld f begrepen, zal vaak niet ged geaccepteerd wrden dr de andere partner en de kinderen. Het is dus belangrijk m pen kaart te spelen en elkaar k de tijd te gunnen m dat ged te verwerken. Dat geldt zwel vr de partners als vr de kinderen. Wees eerlijk tegen elkaar, maar znder elkaar nndig pijn te (willen) den. Tips Enkele tips ver he u met elkaar m kunt gaan tijdens de scheiding: natuurlijk is er na de eerste schk veel afstand en grte emties. Prbeer het gesprek gaande te huden dr ver praktische zaken afspraken te maken. Sms zijn pauzes ndig. Pik dan later het gesprek weer p; uit elkaar gaan en alles wat daarmee samenhangt regel je niet in één dag; respecteer elkaar als (ex-)partner en als uder: kraak de ander niet af en zeker niet waar - 2 -

3 de kinderen bij zijn; prbeer met uw partner te blijven praten, vral ver de zrg vr uw kinderen; praat liefst samen met uw kinderen en vertel hen eerlijk wat er speelt en wat er gaat gebeuren; infrmeer uzelf ged ver de gevlgen van de echtscheiding (internet, juridisch lket, maatschappelijk werk, een vrijblijvend gesprek met een advcaat f mediatr gespecialiseerd p dit terrein); stel niet alleen eisen, maar prbeer tt afspraken te kmen ver uw echtscheiding en de gevlgen ervan. In dit stadium is het beter m cmprmissen te sluiten, te geven en te nemen m het gesprek gaande te huden.; bedenk dat u als u kinderen heeft ng lang met elkaar te maken zult hebben. Bedenk k dat het vr uw kinderen belangrijk is dat zij zien dat hun uders daarver ng steeds met elkaar kunnen verleggen; raadpleeg een adviseur die ervaring heeft met echtscheidingsprcedures en bemiddeling hierin. De kinderen De psitie van kinderen in een echtscheidingsprcedure verdient speciale aandacht. Het grtste prbleem waar kinderen bij een scheiding mee te maken krijgen, is de angst dat zij hun uders (dreigen te) verliezen. In veel gevallen wrden kinderen niet f nauwelijks vrbereid p de scheiding nch p het (pltselinge) vertrek van één van de uders. Bij jnge kinderen kan al grte angst bestaan dat zij van hun uders wrden gescheiden en dat er niemand meer is die vr hen zrgt. Of dat ze meten kiezen. Kinderen hebben ng geen grt besef van tijd en hebben ng een beperkt denkvermgen. Zeer jnge kinderen (tt ca. 6 jaar) hebben ng niet vldende besef m een echtscheiding te begrijpen en te verwerken. Kinderen kunnen hierdr het vertruwen in relaties verliezen. Het is vr de ntwikkeling van een kind heel belangrijk dat zij zich aan hun uders (leren) hechten. De verzrgende uder met het kind het gevel geven dat het de andere uder niet verliest en dat die ng steeds een belangrijke plaats in het leven van het kind mag en zal innemen. De niet-verzrgende uder, meestal degene die vertrkken is, met ervr zrgen dat het cntact met zijn kind intact blijft en dat de band niet verbrken wrdt. Niet vr niets is sinds 1 maart 2009 een bepaling in de wet pgenmen die uders verplicht mgang met het kind te hebben en mgelijk te maken. Daarnaast is sinds die datum het pstellen van een uderschapsplan verplicht. Kmt u daar samen niet uit dan kan de rechter ingrijpen. Die heft zich niet terughudend p te stellen als het gaat m kinderen. He u de scheiding bespreekt met uw kind(eren) is natuurlijk k afhankelijk van he ud ze zijn

4 Het verlp van de echtscheiding Als de scheidingsmelding is gedaan en de eerste praktische afspraken zijn gemaakt, meten stappen wrden gezet m het huwelijk juridisch te beëindigen. Over veel nderdelen kunt u zelf afspraken maken. Als u er samen niet kunt uit kmen, kan dat k met hulp van een mediatr f advcaat/echtscheidingsbemiddelaar. De definitieve afspraken kunt u in een dcument, het echtscheidingscnvenant, neerleggen dat dr de rechter glbaal wrdt getetst en aangehecht aan de beslissing. Vr de definitieve afrnding hiervan is een advcaat ndig, dat staat in de wet. Mcht u zelf geen gekwalificeerde deskundige kunnen vinden, neem dan cntact p met het Juridisch Lket, de Raad vr Rechtsbijstand, vfas f NMI. Ok p internet kunt u allerlei infrmatie vinden ver waar u terecht kunt. Tijdsduur van de prcedure Realiseert u zich k dat als het kmt tt een prcedure bij de rechtbank dat enkele maanden kan duren. Dat kmt niet alleen mdat de rechtbanken het druk hebben, maar dat hangt k af van he u en uw (ex-)partner zich in de prcedure pstellen. Sms meten ingewikkelde zaken uitgezcht wrden. Maar k als u het steeds met elkaar neens bent, kan het allemaal langer duren. Ok kan het dat de scheiding snel wrdt uitgesprken, maar u daarna ng een paar keer naar de rechtbank met mdat u het neens bent ver mgang, alimentatie f de verdeling van bezittingen en schulden. Als p krte termijn maatregelen genmen meten wrden, kan m een vrlpige vrziening gevraagd wrden. Uw zaak kmt dan meestal binnen vier weken p een zitting bij de rechtbank. Daar wrdt beslist ver vragen als: wie blijft in het huis? bij wie zullen de kinderen verblijven? he ziet de vrlpige mgangsregeling eruit? met een vrlpig alimentatie wrden betaald en heveel? Die beslissingen gelden dan terwijl de scheidingsprcedure lpt. Glbaal tijdschema: ver de duur van de prcedure De duur van de prcedure kan per rechtbank en zelfs per geval verschillen: hiernder staat slechts een indicatie. Vrlpige vrzieningen (ls van de scheidingsprcedure): p zitting binnen vier weken, beslissing twee weken later. Echtscheiding p gemeenschappelijk verzek (met cnvenant): twee tt drie maanden. Echtscheiding p verzek van één van de partners znder verweer: drie tt vier maanden. Echtscheiding p tegenspraak: drie tt vier maanden na indiening van het verzekschrift een eerste zitting, waarbij later mgelijk ng andere zittingen

5 Na de uitspraak bij de rechtbank is het mgelijk dat één van de partners ng in hger berep wil, mdat hij f zij het neens is met de beslissing van de rechtbank. Daardr kan de prcedure langer duren. Vr uzelf en vr de ander is het beter m zveel mgelijk tt gede afspraken te kmen. Praktische kant van de echtscheiding Te regelen zaken Welke zaken meten wrden geregeld? Het gaat m hele praktische, maar k juridische zaken. Zals: Heeft u nagedacht ver waar u blijft f gaat wnen? Wie van u beiden kan het snelst andere wnruimte vinden? En wrdt dat dan k het definitieve huis? He zullen bezittingen van u beiden wrden verdeeld? En de schulden? Of de afbetaling van de aut? Wrdt het een scheiding p gemeenschappelijk verzek f een scheiding p tegenspraak? Kunt u de advcaat zelf betalen f heeft u financiële hulp ndig? He gaat u tijdens en na de prcedure tt echtscheiding in uw inkmen vrzien? Bedenk wel: he meer u samen met uw (ex)partner kunt afspreken, he beter het is vr u, uw partner en de kinderen. Die afspraken kunt u maken nder (bege)leiding van een deskundige. He eerder u de praktische zaken weer p de rails heeft, he sneller u uw leven weer ppikt en de scheiding kunt verwerken. Het uderschapsplan bij minderjarige kinderen Sinds 1 maart 2009 is het verplicht m een uderschapsplan p te stellen in een echtscheidingprcedure. In dit uderschapsplan wrden de regelingen ver de kinderen vastgelegd. U met hierbij denken aan de regeling van de zrg en pveding van de kinderen. Dat is de zgenemde zrgregeling, daarin is de mgang k pgenmen. Deze regeling met k met de kinderen wrden besprken. In het uderschapsplan met wrden vermeld f en he de kinderen bij het pstellen van het plan zijn betrkken. Vergeet niet dat k afspraken gemaakt meten wrden ver kinderalimentatie. Dat heft niet meteen met de kinderen besprken te wrden natuurlijk. Wat is een gebruikelijke mgangsregeling? Vreger was een mgangsregeling van een weekend per twee weken het meest gebruikelijk. Tegenwrdig kan het kind k in de tussenliggende weken cntact met zijn andere uder hebben (persnlijk, telefnisch, , MSN, enz). Verder wrden meestal de vakanties en feestdagen gedeeld, waardr een uder m de twee jaar p de belangrijkste feestdagen het - 5 -

6 kind bij zich heeft. Elke haalbare variatie is mgelijk. Maatwerk staat hierbij vrp. Uw deskundige kan hierver meer vertellen. Wél is belangrijk dat u zelf samen de regie hudt ver de mgang. Het initiatief hiervr legt u niet bij de kinderen. Een kind met dan kiezen en dat is niet fair vr een jng kind. C-uderschap? Sms hebben de uders m en m de kinderen een deel van week f maand bij zich. De bedeling is dat de zrg zveel mgelijk gelijk ver beide uders verdeeld wrdt. Dan kan wrden afgesprken dat iedere uder de dagelijkse ksten betaalt vr het kind. Er zijn altijd extra ksten (ziekteksten, schlgeld, enz.) waarver afspraken meten wrden gemaakt, vral als het inkmen van beide uders uiteenlpt. Vraag advies bij een deskundige ver wat het beste is. Bij z n c-uderschapsregeling is het belangrijk dat het schlgaande kind naar dezelfde schl kan blijven gaan. Ouders meten daarte in dezelfde mgeving (blijven) wnen. Sms is een c-uderschapsregeling niet haalbaar. Dan wrdt een zrgregeling vastgesteld waarin de mgang met de niet-verzrgende uder wrdt vastgelegd. In de zrgregeling kan k de kinderalimentatie wrden vastgesteld. Gezag Hfdregel is dat uders na scheiding gezamenlijk het gezag huden. (Ouders die gehuwd zijn hebben dat gezag gezamenlijk, samenwners meten dat gezag samen aanvragen). Over belangrijke beslissingen meten de uders samen beslissen. Naar welke schl gaat uw kind, beslissingen ver medische kwesties, maar k ver hun verblijfplaats. Als de kinderen een prbleemls leven hebben, zal er niet vaak beslist heven wrden, hgstens ver de schlkeuze en de aanvraag van een identiteitsbewijs. Mcht hun leven echter meizamer verlpen dan zal blijken dat er meer gezagsbeslissingen genmen meten wrden. In het uderschapsplan kunt u afspreken he u met dit srt zaken mgaat. Kinderalimentatie De andere uder betaalt vaak kinderalimentatie aan de verzrgende uder. Daar bestaan rekenmdellen vr. De rechter kijkt f u vldende inkmen heeft. Ok bij c-uderschap kan het inkmen van beide partners z sterk uiteenlpen dat vr de kinderen een aanvulling betaald met wrden. Of er wrdt een afspraak gemaakt wie bepaalde ksten vr zijn f haar rekening neemt

7 Partneralimentatie Als beide partners een gelijkwaardige baan hebben, zal dit meestal geen prbleempunt zijn in de prcedure. Het ligt anders als een van beiden altijd een part-time baan heeft gehad f helemaal geen inkmen. Dan zal vaak een partneralimentatie bepaald wrden. Die alimentatie zal gedurende een bepaalde tijd (de duur van het huwelijk f twaalf jaren) betaald meten wrden. Zelfs als een partner recht heeft p alimentatie, wil dat ng niet zeggen dat de ander dat k met betalen. De alimentatieplichtige partner kan dat bedrag misschien niet betalen. De draagkracht kan zijn aangetast bijvrbeeld drdat de huwelijkse schulden te zwaar p het inkmen drukken f dr andere redenen. Het is lastig de hgte van de alimentatie zelf te berekenen. Schakelt u daarvr een deskundige in. Degene die partneralimentatie betaalt, kan dit aftrekken van de belastingen. Degene die partneralimentatie ntvangt zal (bven een bepaalde grens) juist belasting meten betalen. Vral daarm is het zinvl m het betalen f ntvangen van alimentatie ged dr te laten rekenen. Of het nu gaat m kinderalimentatie f partneralimentatie: in beide gevallen zal de betaler belastingaangifte meten den m de belastingvrdelen te krijgen. De ntvanger van partneralimentatie heft alleen maar die eigen alimentatie aan te geven. De kinderalimentatie is bij de ntvanger nbelast. Let p Als één van de partners in de wning blijft terwijl de ander de hyptheekrente blijft betalen, kan dat k gezien wrden als betaling van alimentatie. Als de inkmens redelijk gelijk zijn, kunnen partners sms afstand den van partneralimentatie. Kmt echter één van beiden bij de Gemeentelijke Sciale Dienst terecht, dan vervalt z n afspraak. Dan zal de ander tch inkmensgegevens meten verleggen. Pensien Sinds 1992 geldt de Wet Verevening Pensienrechten. Daarin staat dat ex-huwelijkspartners ver en weer recht hebben p een evenredig deel van het pensien van de ander vr zver dit pensien is pgebuwd tijdens de huwelijkse peride. U kunt daarvan afwijken. Binnen twee jaar na de scheiding met u een en ander melden aan de pensienverzekeraars. Uw adviseur kan u hierbij helpen

8 Bedelverdeling Een van de zaken ( nevenvrzieningen ) die u bij echtscheiding kunt vragen, is verdeling van de gemeenschap van gederen. Uw bezittingen en schulden zullen verdeeld meten wrden, waarbij het uitgangspunt is dat elk recht heeft p de helft. Hierbij kan het gaan m bjecten met emtinele waarde, maar k m bten, caravans, landgederen f de inbedel. Leningen, afbetalingsregelingen en andere schulden zult u k meten delen. Kleding, sieraden f spullen die ndig zijn vr het dagelijks gebruik (tiletartikelen) zullen ver het algemeen alleen maar gebruikt wrden dr degene die ze ndig heeft. Die wrden niet in de verdeling betrkken, tenzij ze kstbaar zijn en de waarde ervan in de bedel met wrden teruggestrt. De inbedel en de andere spullen in de echtelijke wning zijn vreger misschien vr veel geld gekcht, maar verschat de waarde niet. Het gaat eigenlijk m tweedehands gederen. Vaak krijgt de partner die vrnamelijk de kinderen verzrgt het grtste deel van de inbedel. Vr de andere partner hudt men dan bij de bepaling van de alimentatie rekening met herinrichtingsksten. Als er dingen zijn die erg veel waard zijn, zals kunst f schilderijen, kan een taxatie ndig zijn. Eén van beiden kan de aut meenemen, maar dan met de waarde wel verdeeld wrden. Er kan sms een reden zijn m een van de partners meer te geven (verbedelen), maar dat kan in geld gecmpenseerd wrden. Bij een frse verbedeling is het mgelijk dat de fiscus zich p het standpunt stelt dat er sprake is van een belastbare schenking. Ok hier geldt dat uw adviseur hierver nadere infrmatie kan geven. U en uw partner kunnen bepalen he de bezittingen verdeeld wrden. Als u er niet uitkmt, kunt u dit na eventueel advies aan de rechter laten vrleggen f bij de ntaris regelen. Kphuis De echtelijke wning kan dr de partner die in het huis blijft wnen wrden gekcht, als het m een kphuis gaat en het inkmen dat telaat. Dit gaat via een ntaris. De ene partner kpt de ander uit tegen de helft van de verwaarde. Als de partner die het huis kpt en dit bedrag niet ineens kan betalen kan sms een betalingsregeling wrden getrffen. Sms zal de wning verkcht meten wrden en krijgen beide partners de helft van de verwaarde. Vaak blijft echter na verkp een restschuld ver. Daarver met met de hyptheekbank een regeling wrden getrffen. In beginsel zijn beide partners daarvr aansprakelijk te huden. Let p Het is verstandiger m tijdig een regeling te treffen en een plssing te zeken dan te wachten tt er een achterstand in betalingen van hyptheekrente ntstaat en de bank tt veiling vergaat. De kans p een restschuld is dan immers grter

9 Huurhuis Gaat het m een huurhuis dan kan de rechter beslissen dat het huurrecht aan één van de partners wrdt tegewezen. De verhuurder met z'n beslissing respecteren. De andere partner met wel zrgen dat hij frmeel van het huurcntract wrdt verwijderd. U kunt dat k samen zelf met de verhuurder vereenkmen. Juridische kant van de echtscheiding Echtscheiding p gemeenschappelijk verzek Als u het samen eens bent ver het merendeel van de nderwerpen, dan kunt u samen van één deskundige gebruik maken. Die stelt een cnvenant p en gaat na f u alle afspraken ged heeft begrepen. Mgelijk schakelt deze vervlgens ng een andere deskundige in (advcaat, fiscalist, pensiendeskundige). Echtscheiding p eenzijdig verzek Kmt u er samen niet uit en k niet met uw adviseur, dan zult u sms elk een eigen advcaat meten zeken. Een advcaat is p grnd van de gedragsregels verplicht m zveel mgelijk in verleg met de andere advcaat van uw ex-partner tt een regeling te kmen. Daarbij gaat hij uit van wat gebruikelijk, haalbaar en redelijk is. Lukt dat verleg niet dan weet uw advcaat wat er vr mgelijkheden zijn m alsng tt een plssing te kmen; bijvrbeeld dr het aan de rechter vr te leggen. Vrlpige maatregelen Sms ntstaat een acute situatie die snel geregeld met wrden. Ok hier geldt dat ndanks alle emties van het mment er verleg met zijn. Vrlpige vrzieningen kunnen getrffen wrden ver de financiën, het cntact met- en de verblijfplaats van de kinderen en wie in het huis mag blijven. De rechter kan p heel krte termijn vrlpige maatregelen treffen die zullen gelden tijdens de echtscheidingsprcedure. Veel aanstaande ex-partners ervaren z n eerste zitting als zeer spannend. Je hele leven staat p de kp en dan is er eindelijk de kans m de rechter te vertellen wat u p uw hart heeft. Dat werkt z niet. De vrlpige vrzieningenrechter is een ervaren rechter die ver een aantal cncrete punten een beslissing met nemen. Wie nu de schuld van de echtscheiding heeft, maakt niet uit. Hij zal u beiden aanspreken p uw verantwrdelijkheden ten pzichte van de kinderen. Dat betekent dat er snel een mgangsregeling met kmen (m de kinderen het vertruwen te geven dat k die vertrkken uder niet uit hun leven verdwijnt.) Ok dat de kinderalimentatie vrlpig wrdt vastgesteld. En misschien k partneralimentatie. Als u dat zelf ng niet geregeld heeft, zal hij k bepalen dat de ander de spullen vr zijn dagelijks gebruik met krijgen. En dat kan sms gewn gaan m de sleutel f de papieren van de aut, een pasprt, bankafschriften, het bankpasje f de visspullen

10 U bent niet verplicht naar een zitting te gaan, het is wel beter. Er kan namelijk gevraagd wrden naar allerlei dingen die u zelf het beste weet. Ok als u niet degene bent die de prcedure in gang heeft gezet en eigenlijk niet wilt scheiden, is het wenselijk dat u kmt. Niet kmen hudt de scheiding niet tegen en kan in uw nadeel werken. U zult nder gen meten zien dat uw partner niet langer met u getruwd wil zijn. De prcedure zelf Om de scheidingsprcedure bij de rechtbank te starten, heeft de deskundige gegevens ndig. Er meten uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie wrden vergelegd, gebrteakten van alle kinderen en een gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte van recente datum. De advcaat weet aan welke eisen deze stukken meten vlden. In het verzek tt echtscheiding staat het scheidingsverzek zelf. Daarnaast wrden k de verlangde andere vrzieningen pgenmen, zals het huurrecht van de echtelijke wning, de zrg vr de kinderen, alimentatie en verdeling van de gemeenschap f afwikkeling van huwelijksvrwaarden. Bij een eenzijdig verzek met het echtscheidingsverzek dr de deurwaarder aan de ander betekend wrden. De deurwaarder maakt het verzek dan aan de ander bekend. Daarna met u met dat stuk z snel mgelijk aan de slag en het aan uw advcaat verhandigen. Meestal heeft u zes weken m verweer te veren, dat wil zeggen hierp te reageren. Het is dus belangrijk dat u er meteen mee naar een advcaat gaat. U kunt zich p de nderdelen verweren. Het kan dan bijvrbeeld gaan m de alimentatie. Sms blijkt dat de ander geen idee heeft welke inkmsten en lasten er zijn en wrdt een hge alimentatie gevraagd. U kunt zich daar alleen tegen verweren dr penheid van zaken te geven. Uw advcaat zal u vragen naar stukken waaruit uw inkmen en uw lasten blijken. Deed u belastingaangifte dan zal hij vragen naar uw aangiftes ver de afgelpen drie jaren. Bent u zelfstandige dan zal hij vragen naar jaarrekeningen. Er zijn alimentatienrmen, er zijn nrmen ver een gebruikelijke mgangsregeling en er zijn standaardregelingen ver he verwaarde van huizen verdeeld dient te wrden. Dit betekent dat uw advcaat u af en te af zal remmen en u duidelijk zal maken dat de rechter bjectief beslist, p basis van deze regels. Als u gede argumenten heeft en die kunt u nderbuwen, dan zal uw advcaat deze verwerken in een verweerschrift. Dit verweerschrift stuurt uw advcaat naar de rechtbank, al dan niet na verleg met de advcaat van de andere partij. De echtscheiding zelf wrdt p één zitting behandeld. Daarbij gaat het meestal m de nderdelen waar partijen het niet ver eens zijn. Mcht dat te ingewikkeld blijken dan kan de zaak wrden aangehuden tt een latere zitting

11 De echtscheidingsbeslissing zelf is dan vaak p krte termijn beschikbaar. Sms met alle nevenvrzieningen en dan is het vrijwel rnd. Sms zal een nadere zitting ndig zijn f is het ndig m ng meer stukken te verleggen. Daarna vlgt de beschikking. Ksten Als uw inkmen beneden bepaalde grenzen ligt, kmt u mgelijk in aanmerking vr gesubsidieerde rechtshulp. Daarbij wrdt gekeken naar uw individuele inkmen en f de kinderen vrnamelijk bij u verblijven. U zult een deel zelf meten betalen, de eigen bijdrage. Die kan uiteen lpen van 101 tt 756 eur. Dat zijn bedragen van februari 2011, de bedragen wijzigen regelmatig. Vr actuele grenzen en bedragen kunt u kijken p Naast de eigen bijdrage zult u de ksten van griffierecht ( 71) zelf meten betalen en eventueel de ksten van uittreksels. Als u niet in aanmerking kmt vr gesubsidieerde rechtshulp met u rekening huden met een uurtarief dat uiteenlpt van 125 tt een paar hnderd eur per uur. Het griffierecht ligt hger ( 258 (peil februari 2011, bedragen wijzigen regelmatig). Uw advcaat zal dit k met u bespreken en waar ndig uitleggen. Heveel uren ndig zijn hangt af van uw pstelling, de pstelling van uw partner en van he ingewikkeld uw echtscheiding is. Mediatin: Ok als u vr het mediatintraject kiest, kmt u sms in aanmerking vr gesubsidieerde rechtshulp. Als uw inkmen te hg is, wrden de ksten in het algemeen wel ver beide partijen verdeeld. Bent u getruwd dan is een prcedure ndzakelijk en geldt wat hierbven staat ver het griffierecht en uittreksels. Was u alleen samenwnend dan is dat niet ndzakelijk, maar is een ntaris misschien ndzakelijk als u een kphuis heeft. Vr nadere infrmatie kunt u terecht bij: het juridisch lket f p de website van de Rijksverheid (www.rijksverheid.nl), de Raad vr Rechtsbijstand (www.rvr.rg) en andere instanties als de Orde van Advcaten, de vfas, het NMI, het NIP, enzvrt

12 Checklist en instructie echtscheiding. Een echtscheiding kan ingrijpend zijn, vral als er kinderen bij betrkken zijn. Bedenk ged f u deze weg wilt bewandelen en laat u vrlichten. Meld de scheiding aan de ander. Die heft dat niet meteen te begrijpen maar heeft daar waarschijnlijk tijd vr ndig. Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat ze de uders niet kwijtraken. Prbeer in nderling verleg plssingen te vinden vr praktische zaken. Wie blijft in de wning en waar gaat de ander heen? Bij wie blijven de kinderen en he huden zij cntact huden met de andere uder? Heeft elk vldende geld f met er een regeling wrden getrffen f bijstand wrden aangevraagd? Kunnen al afspraken gemaakt wrden ver de prcedure: den we het samen met één advcaat f nemen we twee advcaten? Wat vertellen we aan nze uders, vrienden en kennissen? Is al een glbale verdeling van spullen te maken? Benader een gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige (mediatr, advcaat), al dan niet samen. Inventariseer belangrijke gegevens: vlledige namen van alle betrkkenen, gebrtedata, plaats van gebrte, huwelijksdatum en plaats. Bent u langs een ntaris geweest (vlak) vr het huwelijk? Dan heeft u waarschijnlijk huwelijksvrwaarden pgemaakt. Zek die p f vraag ze p bij de ntaris. Maak een lijstje van uw waardevlle bezittingen en zaken van emtinele waarde. Maak k een lijstje van schulden en langdurende verplichtingen. Bedenk dat een en ander bij vrkeur evenredig verdeeld met wrden. Maak kpieën van lnstrken, jaarpgaven, bankrekeningen en belastingaangiften. Uw advcaat heeft die ndig m te nderzeken f u vr gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking kmt. Ok kijkt de advcaat f er alimentatie vr de partner f vr de kinderen betaald met wrden. Bedenk u, f bespreek met de ander, he de scheiding er p langere termijn uit gaat zien: wrdt het huis verkcht, he ziet de definitieve mgangsregeling er uit, meten we gezamenlijke bankrekeningen pheffen, he verdelen we de schulden, kunnen we al een uderschapsplan pstellen? Als heel snel een regeling getrffen met wrden, kan dat in een vrlpige vrziening gevraagd wrden. Het gaat dan bijvrbeeld m tevertruwing van de kinderen aan één van de uders, tewijzing van de wning aan één van hen f een vrlpige alimentatie. Als het

13 ndig is, vindt een zitting vaak binnen vier weken plaats. De prcedure zelf Vraagt u samen, via dezelfde advcaat de scheiding aan dan kan de prcedure een paar maanden duren. Neemt u elk een eigen advcaat en bent u het ver allerlei dingen neens, dan kan de prcedure meerdere maanden (sms meer dan een jaar) duren en zijn sms meerdere zittingen ndzakelijk. De ksten van een prcedure Is uw individuele belastbaar inkmen beneden de eur vr een alleenstaande f nder de vr de uder bij wie de kinderen zullen blijven? Dan kmt u in wellicht aanmerking vr een teveging. Deze inkmensgrenzen gelden vanaf 2011, recentere gegevens kunt u vinden p De ksten liggen dan rnd de 210 eur tt 860 eur, afhankelijk van uw belastbaar inkmen. Ligt uw inkmen daarbven dan betaalt u al meer aan griffierecht en zal de advcaat u een uurtarief in rekening brengen. Heveel uren ndzakelijk zijn, is afhankelijk van de pstelling van de partners in de prcedure en de ingewikkeldheid van de zaak. Bespreek dat met uw gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie