CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM"

Transcriptie

1 Nummer CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht va cemet, zorg e domotica op Bouw & ICT p. 4 Feestelijke uitreikig BGB-keurmerk Zoehuisgroep p. 5 Iterview met CIB directeur Piet Oskam over itegraal bouwe p. 6

2 2 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE EDITORIAL: Gebouw e ICT Steeds vaker ervare we het belag om techische oplossige al i de otwerp fase va bouwprojecte te itegrere. Piet Oskam va het Cetrum voor de Iovatie va de Bouwkolom (CIB) oemt i deze uitgave va Cotact ook ekele bekede voorbeelde zoals ICT, domotica, duurzaamheid, eergie beheer e brad veiligheid. Juist i die fase is er amelijk ruimte voor ee vraaggestuurde aapak waardoor veel geld bespaard ka worde. De otwikkelig va ieuwe oplossige e dieste wordt door Ascom altijd gedreve door úw vraag aar ee veilige e efficiëte orgaisatie e ee hoge graad va diestverleig aa uw cliëte. Om dit te realisere is het oodzakelijk dat partije e techieke samewerke. Co Hoohoud, Algemee Directeur Ascom Daarom zie we het als oze rol om brugge te slaa e mure te doorbreke. Op 17 februari hebbe we bij de Zoehuisgroep Amstellad het eerste BGB-keurmerk voor ieuwbouw uitgereikt. Ee mooi voorbeeld va samewerkig: door bradveiligheid i het vroegste stadium als doelstellig va het bouwteam te beoeme, stijgt de aadacht voor dit oderwerp e worde faalkoste gereduceerd. Gebouweigeare borge bovedie dat ze krijge waar ze recht op hebbe, amelijk ee bradveilig gebouw. Itegraal deke uit zich ook i de Ascom oplossig Service at Home: bouwers, woigcorporaties, istallateurs, zorg- e diesteaabieders participere op dit platform e focusse gezamelijk op specifieke woowese. U leest hierover meer op pagia 4. Ik hoop dat Cotact uw vrage beatwoordt e ispireert op welke wijze Ascom ee bijdrage ka biede aa uw orgaisatie. Voor meer iformatie kut u ook terecht op: Co Hoohoud, Algemee Directeur Nieuws op BEVEILIGINGSGEBIED De beveiligigsmarkt staat beked als traditioeel. Desodaks zij er regelmatig iteressate otwikkelige! Zo vidt IP-techologie steeds vaker haar weg bie beveiligigsoplossige, met ieuwe toepassigsmogelijkhede als resultaat. Voor Ascom uit zich dat vooral op het gebied va toegagscotrole- e camerasysteme. Netwerkcamera s, of IP-camera s, trede steeds meer aar de voorgrod. Videobeelde worde over het IP-etwerk verstuurd aar de cetrale apparatuur voor weergave e opslag. I vergelijkig met de aaloge camera bet u ee stuk flexibeler: beelde worde eevoudig getrasporteerd over verschillede etwerke, tusse diverse locaties, zoder aapassig aa de bekabelig. Maar ook fuctioeel biede etwerkcamera s voordele. Wat te deke va beheer op afstad? Istellige zij hierdoor gemakkelijk te wijzige e camera s worde aagestuurd via het IP-etwerk. Er zij ook uitstekede mogelijkhede om aaloge camera s e etwerkcamera s aast elkaar te late fuctio ere. Met video-ecoders biedt Ascom ee migratiepad va aaloog aar IP. Het toegagscotrolesysteem va Ascom heeft al vele jare terug de stap gezet aar beheer via IP. Zo kue de beheer ders va oze systeme vaaf ee cetrale locatie toegagsrechte verlee e toekee. Vaaf hetzelfde cetrale put hebbe zij cotiu cotrole over alle gebeurteisse. Bijvoorbeeld door altijd izage te hebbe i waar persoeel zich op alle locaties bevidt, ogeacht de afstad tot de locatie. De werkig va het toegagscotrolesysteem is overiges iet afhakelijk va het IP-etwerk, omdat de cetrale cotrollers volledig zelfsta dig Beheerstatio locatie A werke e het IPetwerk Database server allee ge- brui ke voor cofi guratie e ra p portage. De laatste otwikkelig TCP/IP LAN WAN Locatie A i het toe gags - co tro lesys teem is het web based beheer. Ecoder Vaaf elke locatie kut Aaloge u u specifieke gebruikers camera toegag geve tot beperkte beheerfucti oaliteite, zoals het wijzige va rechte va toegagspasse. Dit beheer is dus iet allee mogelijk vaaf de hoofdlocatie, maar ook vaaf de evelocaties die toegagscotrole gebruike. Meer wete over het systeem e de ieuwste mogelijkhede? Neem cotact op met Tom va Doge (tel ) Beleef toegagscotrole va Ascom! Ga aar klik op Katoor e ervaar hoe de TU Twete de veiligheidscirkel rod maakt. Beheerstatio locatie B Locatie B TCP/IP LAN IP-camera Cetrale voor aasturig (deur)cotacte Op de hoogte blijve va het LAATSTE NIEUWS? Volg os op Twitter via e klik op follow. U otvagt vaaf dat momet alle Ascom tweets i uw Twitter accout.

3 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 3 JAN VAN DEN BERK, HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING, RABOBANK NEDERLAND: EERST DE MENSEN, da de techiek Op de werkvloer kue zich kleie e grote ogelukke voordoe. Dek hierbij aa ee collega die owel wordt of ee brad. De Arbo-wet stelt werkgevers veratwoordelijk om goed voorbereid te zij op calamiteite e deskudige Bedrijfshulpverleig (BHV) aa te stelle. Hoe meer medewerkers ee bedrijf heeft, hoe complexer het wordt om BHV adequaat te orgaisere. Rabo Uplugged Medio 2011 eemt Rabobak Nederlad ee ieuw pad va 25 etages i gebruik i Utrecht. Same met drie bestaade gebouwe zal dit het ieuwe bestuurscetrum worde waar straks ruim mese werke. Het is ormaal al ee hele uitdagig om voor zo groot aatal mese de BHV i te vulle. Maar die uitdagig wordt groter u Rabobak ee ieuwe maier va werke itroduceert. Rabo Uplugged staat voor loslate i de ruimste zi va het woord: va regels, va aawezigheidscotrole e va je eige werkplek. Dat loslate gaat gepaard met vertrouwe geve e mese uitdage hu eige veratwoordelijkheid te eme. Je kiest zelf waar, waeer, met wie e met welke middele je het selst tot het beste resultaat voor de klat kut kome. Deze vrijheid maakt het lastig voor de BHV. Aa het woord is Ja va de Berk, bie het Busiess Cotiuïty Maagemet Facilitair Bedrijf veratwoordelijk voor ivullig va BHV bie alle pade va Rabobak Nederlad. Ja va de Berk, Hoofd Bedrijfshulpverleig, Rabobak Nederlad groot scherm. Bij mogelijke tekorte bie ee compartimet ka de beveiligig teams uit overige compartimete ischakele. Bij ee ogeval krijge de BHV ers va het betreffede compartimet ee meldig op hu pager, acceptere de meldig, wat zichtbaar is voor de beveiligig. Hulpmiddele zoals EHBO-koffer, AED, hesjes e portofoo zij per compartimet aawezig om metee de beodigde hulp te kue verlee. Bij bradmeldige i bijvoorbeeld de hoogbouw voert de beveiligig e techische diest ee cotroleverkeig uit. Hierbij make zij gebruik va éé va de twee bradweerlifte i het pad. Dit oder specifieke afgestemde voorwaarde met toestemmig va de bradweer. Na verkeig wordt doorgegeve of de tore gecotroleerd i totaliteit otruimd moet worde of iet. Maatwerk De cotacte met Ascom zij uitsteked. Per vestigig kijke we wat odig is. Met het advies va de medewerkers va Ascom wordt zodoede maatwerk geleverd. Hierdoor drage de ruim 350 BHV ers og beter bij aa de veiligheid va oze medewerkers. Techiek aapasse aa de behoefte Same met de Bradweer Utrecht e Ascom hebbe wij gekeke hoe we BHV zo goed mogelijk kode vormgeve bie oze grote vestigige. Vaak wordt i ee gebouw techiek geplaatst e daar moet je da mee werke. Wij hebbe dat omgedraaid. Er is gekeke aar uiformiteit va BHV bie oze vestigige, meselijk gedrag e emoties bij calamiteite e de massaliteit va oze gebouwe. Daara zij de behoefte geïvetariseerd e heeft Ascom os geadviseerd hoe we de techiek daar op aa kue sluite. BHV i de praktijk Va de Berk schetst ee voorbeeld va ee huidige otruimigsoefeig. Bij ee otruimig worde de BHV ers via het cetrale omroepsysteem opgeroepe. Omdat we regelmatig oefee, blijkt dat medewerkers het oproepe associëre met ee oefeig. Odaks dat de medewerkig zeer hoog is, is dit atuurlijk ee verkeerd uitgagsput. Na gesprekke met Bradweer Utrecht e twee pilots met Ascom is er voor ee ader omroepsysteem gekoze. Je moet er bijvoorbeeld iet aa deke dat bij ee vals alarm ma buite staa e bedrijfsprocesse schade oplope. Daarom hebbe we alle locaties i BHV-compartimete verdeeld. Per compartimet worde tie BHV ers opgeleid. Ieder compartimet krijgt tie pagers. We hebbe bereked dat er miimaal vijf BHV ers dagelijks aawezig zij. De pagers zij iet op aam, bij biekomst is het iet belagrijk welke pager me pakt. Zodra ee pager uit het rek gepakt wordt, ziet de beveiligig dit op ee Impressie ieuw pad Rabobak i Utrecht Over Rabobak Nederlad Op 15 grote e ee aatal kleie vestigige i verzamelgebouwe werke ogeveer medewerkers bij Rabobak Nederlad. Rabobak is ee vooruitstrevede, iovatieve e duurzame bak die middei de samelevig staat e de mes cetraal stelt.

4 4 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE Alles over ÉÉN NETWERK dakzij IP Ideaal... of toch iet? Het Iteret Protocol (IP) dakt zij aamsbekedheid aa het iteret, maar wordt al vele jare voor veel meer etwerke e toepassige gebruikt. IP is da ook ee uiverseel protocol, dat systeme e gebruikers i staat stelt om over verschillede type etwerke met elkaar te commuicere. Dit kue wereldwijde etwerke zij, maar ook de lokale etwerke die uw orgaisatie gebruikt. Eé va de grote voordele va IP is dat verschillede toepassige gebruik kue make va éé etwerk. IP-telefoie is hier ee spreked voorbeeld va: er is gee apart (telefoie)etwerk meer odig, maar er ka ee globaal of lokaal etwerk worde beut dat gebaseerd is op IP. Ook de systeme va Ascom make steeds meer gebruik va IP e va de oderliggede etwerktechologieë. Voorbeelde zij draadloze commuicatie, verpleegoproep, sociale alarmerig, camerasysteme e braddetectie. IP-techologie biedt ieuwe fuctioele mogelijkhede, maar tegelijkertijd plaatst het Ascom voor ee dilemma: ka éé etwerk voor meerdere toepassige óók gebruikt worde voor bedrijfskritieke commuicatie? Wat beteket dit voor de bedrijfszekerheid e performace? E levert dit beveiligigsrisico s op? IP e adere gestadaardiseerde protocolle biede gelukkig diverse voorzieige om de beschikbaarheid e veiligheid va etwerkdieste te verhoge. Dek aa virtueel gescheide etwerke, bewaakte protocolle (zoals TCP), Quality of Service, autheticatie va gebruikers e systeme, e vercijferig va getrasporteerde gegeves. Met deze e adere mechaisme kue etwerke zeer betrouwbaar e veilig gemaakt worde. Ascom past dergelijke mechaisme optimaal toe i haar eige systeme, e verwacht hetzelfde va leveraciers die etwerke istallere waar kritieke toepassige gebruik va make. Daaraast is va belag om te beseffe dat IP iet dicteert dat verschillede toepassige bie éé etwerk fuctioere. Het is heel goed mogelijk om ee gescheide etwerk speciaal i te zette voor éé of ekele bedrijfskritieke toepassige. Hierdoor beut u de voordele va IP é va ee glasheldere afbakeig va fuctioaliteite. Ascom is i staat om zelf gescheide IP-etwerke te istallere e te oderhoude. Dit betreft zowel de bekabelig als de actieve apparatuur. Wij zij hiermee i staat de volledige veratwoordelijkheid va het systeem op os te eme, terwijl u ee gegaradeerd veilige stap aar IP maakt. Egied Bormas, Product Markt Maager Commuicatie & Beveiligig De bidigskracht va CEMENT, ZORG e DOMOTICA op Bouw & ICT Vaak zij meerdere opdrachtgevers betrokke bij projecte waar woe, zorg, comfort e dieste samekome. Maar wie ivesteert, oderhoudt e wordt eigeaar va deze systeme? Ascom gaf op de stad e tijdes de lezig op het domoticapaviljoe va Bouw & ICT haar visie op de exploitatie-, aaschaf- e beheeraspecte va ieuwe techieke. Zorgistellige e woigbouwvereigige bevide zich i de overgag va ee aabodgestuurde vastgoedbeslissig aar ee vraaggestuurde aapak. Mede door de veraderde fiacierigsstrome wordt er meer toekomstgericht met de vastgoedportefeuille omgegaa. Al bij het make va de plae moet worde bepaald welke voorzieige meegeome worde voor zorg, veiligheid e welzij. Ascom liet de bezoekers va Bouw & ICT keismake met de - vaak kostebesparede - mogelijkhede va Service at Home. Service at Home itegreert oder meer domotica, alarmerig, comfort e services e waarborgt odersteuig i elke levesfase. Bouwers, woigcorporaties, istallateurs, zorg- e diesteaabieders kome same op dit platform e hebbe hetzelfde doel: ee itegrale oplossig realisere als atwoord op specifieke woowese. De bezoekers va Bouw & ICT ware va meig dat de meest optimale situatie otstaat door samewerkig, ee ope houdig e exploitatiemodelle voor alle betrokke partije. Ook voerde we iteressate discussies over hoe om te gaa met de (eergie)besparige die domotica- e zorgsysteme oplevere. Wilt u ook graag va gedachte wissele over de totstadkomig va ee levesloopbestedige samewerkig met Service at Home? Neem da cotact met os op!

5 Feestelijke uitreikig BGB-KEURMERK aa ZONNEHUISGROEP Amstellad CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 5 Zoehuisgroep Amstellad uit Amstelvee otvig op 17 februari als eerste ieuwbouwproject va ee zorgistellig het officiële Kiwa-bradveiligheidskeurmerk. Voorafgaad aa de feestelijke uitreikig vod er ee iteressate paeldiscussie plaats over bradveiligheid bij ieuwbouw, veratwoordelijkhede va betrokke partije e de oodzaak va het keurmerk. Het BGB-keurmerk (Bradveilig Gebruik Bouwwerke) is voor gebouweigeare va zorgistellige hét middel om bij opleverig te toetse of gebouwe voldoe aa de essetiële bradveiligheidseise. Door de BGB-opames worde tekortkomige tijdig gecostateerd e opgelost. Hiermee borge gebouweigeare dat ze krijge waar ze recht op hebbe, amelijk ee bradveilig gebouw. Ascom begeleidt de zes ieuw bouwprojecte va Z o e h u i s g r o e p A m stellad bij het voldoe aa de eise, waarbij iet allee het gebouw, maar ook aspecte als de techische voorzieige, oodplae e ee adequate bedrijfshulpverleig oder de loep worde geome. De primeur gig aar de locatie Zoehof Bovekerk. Tijdes de discussiemiddag i Amstelvee merkte we dat het BGB-keurmerk alles i zich heeft om uit te groeie tot Burgemeester Ja va Zae reikte het keurmerk uit aa voorzitter Marja Sprecher va de Raad va Bestuur de APK voor bradveiligheid, zegt Co Hoohoud, Algemee Directeur va Ascom. Het levert iet allee de bradweer voordeel op, maar is voor eigeare ee middel om ivullig te geve aa hu veratwoordelijkhede. Door bradveiligheid e het keurmerk i het vroegste stadium als doelstellig va het bouwteam te beoeme, stijgt de aadacht voor dit oderwerp e reducere faalkoste. Daaraast profitere gebouweigeare va verzekerigs kortige. Het levert alle betrokke partije dus aazielijke voordele op. We zij bijzoder trots dat Kiwa os als eerste ieuwbouwproject heeft bekrood met het BGB-keurmerk. Hierdoor late we zie dat we ee modere, bradveilige istellig zij, zegt To va der Horst, maager Bouw e Beheer bij Zoehuisgroep Amstellad. Ascom heeft os uitsteked odersteud bij het verkrijge va de certificerig. Ze hebbe os gedurede de bouw geadviseerd e ee belagrijke bijdrage geleverd aa de voortgag va de implemetatie. To va der Horst, maager Bouw e Beheer va Zoehuisgroep Amstellad De film e de samevattig va deze discussie zij te zie op Meer iformatie? Mail aar Paeldiscussie BRANDVEILIGHEID Felix Rotteberg begeleidde, voorafgaad aa de uitreikig va het BGB-keurmerk, de discussie va het pael, bestaade uit v.l..r. Ja Boeve (Directeur Bouwed Nederlad), Carolie va de Wiel (Commadat Bradweer Amsterdam Amstellad), Klaas Pieter Roemelig (Directeur Cetraal Beheer Achmea), Ja-Mark Vik (Product Markt Maager Bradveiligheid Ascom), To va der Horst (Maager Bouw e Beheer Zoehuisgroep Amstellad), Peter Jasse (Secretaris Bradveiligheid VNO NCW & MKB-Nederlad) e Piet Oskam (Directeur Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom). De paellede zij het er over ees dat ee keurmerk gebouweigeare e betrokkee i de bouw stimuleert hu veratwoordelijk hede te eme op het gebied va bradveiligheid. Ze cocludere bovedie dat over 10 jaar te miste 20 tot 25% va alle gebouwe i Nederlad het keurmerk zou moete hebbe.

6 6 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE PIET OSKAM, DIRECTEUR CIB: Het BELANG va de EINDGEBRUIKER VERSUKKELT i de bouw CIB zet zich i voor itegraal bouwe e katele va de bouwkolom Het Cetrum voor de Iovatie va de Bouwkolom (CIB) zet zich oder adere i voor ee itegrale aapak va bouwprojecte. Het autooom operere va de verschillede schakels bie de bouwkolom maakt het erg moeilijk om bijvoorbeeld ICT e duurzame oplossige al i de otwerpfase va ee project te itegrere. Dit valt ook same met de actuele discussie rodom het BGBkeurmerk. Juist i deze fase kue projectotwikkelaars veel geld bespare met ee itegrale aapak va bradveiligheid. Ee iterview met de gedreve directeur va het CIB, Piet Oskam (52). Bovei de bouwkolom zitte de opdrachtgever e de architect. Die spele oder éé hoedje e kijpe de rest af, zoals de aaemer e het istallatiebedrijf. Wat je aa het eide krijgt, is ee gebouw waar de gebruikers iet om gevraagd hebbe e waar ze ook iet tevrede mee zij. Piet Oskam, directeur va het Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom (CIB), gooit maar metee de kuppel i het hoederhok. Hij ziet het als ee belagrijke taak va het CIB om door de traditioele structure va de bouwsector hee te breke e het bouwproces volledig te richte op de eidgebruiker. Volges Oskam bouwe de verschillede partije bie ee bouwproject voor elkaar. Door de fragmetatie va de schakels i de bouwkolom (zie illustratie), ziet ee partij de schakel bove hem als klat. Ee bouwproject wordt hierdoor eerder ee Busiess-2-Busiess- da ee Busiess-2- Cosumer-project. Oskam: Iederee wil dat de schakel bove hem tevrede is e erges tusse de schakels versukkelt het belag va de eidgebruiker. Hiërarchisch Dit is voor het CIB rede om zich te richte op het katele va de bouwkolom. Va ee hiërarchische aar ee platte structuur. Het CIB wil dat de bouwsector gaat werke op basis va gelijkwaardigheid, gezamelijke ambitie e ee gedeelde visie. Ee gekatelde bouwkolom zal ook itegrale projecte eevoudiger make die doorlope i alle schakels va die kolom. Oskam schat dat u og slechts tie procet va alle bouwprojecte itegraal gebeurt. Waarom werkt de bouwsector og lags traditioele structure? Oskam: Er wordt vaak gebouwd met publiek geld. E er is ee structureel tekort aa woige, zeker aa starters- e seiorewoige. Dus alles wat je bouwt, wordt toch wel verkocht. Die aabodgerichte cultuur levert woige op waar klate iet tevrede mee zij. Het is raar om te zie dat mese die ee ieuw huis hebbe gekocht daar metee dige aa gaa veradere. Carport erbij, dakkapel erbij, ieuwe keuke of badkamer. Vergelijk dat ees met ee auto. Welke autobezitter gaat metee structurele aapassige aa zij auto make? Dat is odekbaar. Bradveiligheid Vooral overkoepelede vraagstukke die door de hele bouwkolom heelope, seuvele of worde eevoudigweg iet opgepakt. Als bekede voorbeelde oemt Oskam ICT & domotica, duurzaamheid, eergiebeheer e bradveiligheid. Ascom is mede-iitiatiefemer va het Kiwa-keurmerk Bradveilig Gebruik Bouwwerke (BGB). Het keurmerk bestaat uit 146 bradveiligheidseise, die ook ee bouwer moet implemetere i verschillede fase va ee bouwproject. Die eise moete da wel al worde meegeome op de teketafel. Voor het BGBkeurmerk zet het CIB same met Ascom ee expertisegroep op om competeties te otwikkele bij otwikkelaars, architecte, aaemers e istallateurs. Oskam: Piet Oskam, directeur CIB Bradveiligheid leet zich bij uitstek voor ee itegrale aapak, omdat het i alle segmete va de bouwkolom terugkomt. Same met ee partij als Ascom zette we het BGB-keurmerk op de ageda. Helaas ka ee zwakke schakel het hele proces frustrere. Het is hard werke om alle partije op éé lij te krijge. Bouwbesluit Op dit momet is er og gee overkoepelede bradveiligheidsregelgevig. Er is wel ee Bouwbesluit, maar dat regelt allee de meest basale bouw eise. Bij de opleverig va ee gebouw cotroleert de bradweer de bradveiligheid mede op basis va het gebruiksbesluit e geeft opdracht voor aapassige. Oskam: Dergelijke aapassige koste hadevol geld. Juist door dit soort zake te itegrere e coördiere, ka ee eigeaar eorm veel geld bespare. Bradwerede deure achteraf aabrege kost vier keer zoveel als het vooraf opeme i ee project. Dat het ook aders ka, bewijst de ieuwbouw va locatie Het Zoehof Bovekerk va Zoehuisgroep Amstellad i Amstelvee. Dit hypermodere verpleeghuis werd i 2010 i gebruik geome. Het is het eerste gebouw dat direct bij opleverig het keurmerk heeft otvage (lees meer op pagia 5). Oskam: Het bijzodere bij Het Zoehof is dat er vaaf het begi zwaar is igezet op bradveiligheid e dat de opleverig is gekoppeld aa het BGB-keurmerk. Die komt terug i elke schakel va de kolom. I bradwerede materiale, de lay-out, vluchtwege, bradhaarde beperke, vetilatiekaale, cv-ketels et cetera. Omdat het keurmerk het uitgagsput was, heeft de opdrachtgever het project gegud op basis va expertise e iet op basis va prijs. Total Cost of Owership Oskam pleit voor ee verschuivig va prijs- e aabodgedreve bouw aar klatgerichte e TCO-gedreve bouw. Oskam: Als de Total Cost of Owership wordt meegewoge,

7 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 7 kome otwikkelaars e eigeaars va gebouwe vaak tot heel adere coclusies. Maar de bouwcultuur is heel moeilijk te veradere. Ee goed argumet om te veradere, is dat i Nederlad zes tot tie miljoe m2 utiliteitsbouw leegstaat. Het moet verbode worde om voor de markt te bouwe, er mag wat het CIB betreft allee og gebouwd worde als er ee cocrete fuctie va ee gebouw is aagetood. Bedek ees wat die leegstad doet met de TCO, dat is zeker iet i het belag va de eigeaar. I zij strijd voor itegraal deke i de bouw, is Oskam blij met de steu va parters. Bedrijve als Ascom zij heel belagrijk om tegewicht te biede. Zij kome regelmatig met iovatieve oplossige. Maar ook zij lope tege mure op e krijge iet iedere partij mee. Ascom moet daarom iovatieve partije uit de bouwkolom, partije die bove het Bouwbesluit uit durve te stijge, om zich hee verzamele. E het CIB ka de lik zij met dat etwerk. Het CIB wil ee adrukkelijke rol spele i het veraderproces i de bouwsector. Oskam: Als keiscetrum wille we os hard make voor dit oderwerp. Uiteidelijk zal het CIB de traditioele bracheorgaisaties overbodig make. Wij zij de bracheorgaisatie va de toekomst. Het Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom (CIB) Het Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom (CIB) is ee bracheorgaisatie voor orgaisaties uit de gehele bouwkolom. Het CIB is i 2002 opgericht door Piet Oskam e telt imiddels twitig medewerkers. Het CIB streeft eraar zij deelemers zo goed mogelijk te bediee op basis va drie pijlers: keis, etwerk e positioerig. Het CIB werkt met de volgede keisgebiede: iovatie, duurzaamheid, samewerkig e klatgerichtheid e diverse adviesmogelijkhede op marketig-, commuicatie- e orgaisatiegebied. Het CIB iitieert eige projecte om deze keis te dele e werkt ook i opdracht va orgaisaties die vrage hebbe op deze gebiede. Meer iformatie is te vide op: De bouwkolom De bouwkolom bestaat uit bedrij ve die ee rol spele bij de otwikkelig e opleverig va ee gebouw. De kolom bestaat uit, va bove aar beede: de opdrachtgever/ project otwikkelaar de architect het igeieursbureau het afbouwbedrijf het istallatiebedrijf de bouw- e sloop - afvalverwerker de bouwtoeleveraar e het gebouwmaagemet Volges het CIB is het oodza kelijk om deze hiërarchische kolom te katele, waardoor de betrokkee bij ee bouw project samewerke i ee platte orgaisatie. Dit zal het itegraal deke bevordere e komt de klatgerichtheid te goede. SERVICE AT HOME: met ee GERUST HART thuis Oudere thuis overvalle e Oudere voele zich bag i eige huis zij items die we regelmatig i het ieuws treffe. Ee gevoel va veiligheid heeft prioriteit voor mese die zelfstadig woe. Het brede begrip veiligheid maakt daarom ee belagrijk oderdeel uit va het cocept Service at Home. Op welke maier kue we oudere of mider valide, met odersteuig va techologie, ee veilig gevoel biede i de eige wooomgevig? Het is erg belagrijk om te kue zie wie bij de voordeur staat zodra er wordt aagebeld. De uit Amido va Service at Home staat ope voor de realisatie e itegratie va video-deuritercom. Als de bel gaat, wordt er automatisch ee camera geactiveerd, die ervoor zorgt dat het beeld va de bezoeker i kleur op het scherm wordt getood. Idie de bezoe ker beked is, ka de bewoer door ee dui delijke kop of plaatje op het scherm de deur otgredele. Extra optie is spraakcommuicatie met de bezoeker, zodat de bewoer bij twijfel ka vrage wie er voor de deur staat. Het iitiatief ligt dus altijd bij de bewoer, die de deur allee hoeft te opee als deze zich er veilig bij voelt. Is het iet allee va belag om (cetrale) deure op afstad te opee, maar is het ook va belag om toegagsactiviteite te cotrolere? I deze situatie vormt de toepassig va ee elektrisch slot de uitkomst. Het op afstad opee is bovedie hadig é veilig voor bewoers die bijvoor beeld i ee rolstoel zitte of afhakelijk zij va ee rollator. Dit geldt teves voor hulpverleers die sel ter plekke diee te zij. Zij opee het slot eevoudig e automatisch door ee uiversele toegagseeheid. Veiligheid is het uitgagsput, maar ook vele adere fucties op het gebied va alarmerig, dieste e domotica otmoete elkaar bie Service at Home. Ascom dekt graag mee e om ee passede oplossig te realisere waarmee oudere e gehadicapte met ee gerust hart thuis kue woe. Ruud Lohuis, Product Markt Maager Health Care

8 IPTV: televisie over het INTERNET Maximalisatie va de servicegraad is voor de meeste zorgistellige erg belagrijk. De vraag aar multimedia rod het ziekehuisbed eemt daarom steeds meer toe. Uitgagsput hierbij is veelal het creëre va ee vertrouwde omgevig. De cliët west fuctioaliteite zoals thuis e de belevig hierva moet vertrouwd zij. Ee moder LCD-scherm voldoet optimaal aa deze wese. De ormale fucties als tv, teletekst e radio worde via dit scherm aagebode. Daaraast is het voor cliëte belagrijk om met de buitewereld i cotact te blijve tijdes het verblijf. Iteret, , chat e social etworks als Hyves, LikedI e Twitter zij kemerked voor oze hededaagse maier va commuicere e daarom omisbaar i ee ziekehuis. Teslotte is ook het elemet otspaig essetieel, i de vorm va films e games. cliëte veelzijdige services wese, ka gebruik worde gemaakt va ee multimediatermial, terwijl de IPTV-oplossig specifiek beatwoordt aa wese op het gebied va etertaimet e het gevoel va thuis. Meer iformatie vraag u aa via de atwoordkaart. U kut os ook maile: Ruud Lohuis, Product Markt Maager Health Care IPTV va Ascom is gebaseerd op bestaade oplossige zoals televisie via COAX of ieuwe techieke als ee IPetwerkaasluitig. Gebruikmaked va ee set-top box, ee computer die ee televisie verbidt met extere broe, ka ee televisie diestdoe als ee scherm waarop sigale va verschillede broe worde gepreseteerd. Op de set-top box wordt ee muis e toetsebord aageslote waarmee de cliët vauit het bed eevoudig het iteret op gaat e cotact heeft met het thuisfrot. Ee hoteltelevisie maakt het mogelijk deze e adere fucties te otsluite e het aabod e gebruik gemakkelijk te behere. Ascom past ee ieuwe, modere gebruikersiterface toe op het LCD-scherm. Deze is idetiek aa de iterface die we hatere op de touchscree multimediatermial. Zo kue de oplossige aast elkaar worde beut: op afdelige waar Beleef Ascom! Weet u hoe ee selle reactie het verschil ka make? Oze relaties dele graag hu ervarige op Via iteractieve films e aimaties beleeft u de veelzijdige toepassige die ook uw orgaisatie veiligheid e efficiëtie kue biede. U TREFT ONS BINNENKORT OP DE VOLGENDE EVENTS: april maart Builig Hollad RAI, Amsterdam april NVTG-cogres, Cogreshotel Mooirivier, Dalfse Het ieuwe Buildig Hollad omvat de deeleveemete BouwRAI, Urba Desig e Gebouwtechiek e is daarmee aatrekkelijk voor heel bouwed Nederlad. U treft Ascom op Themaplei Veiligheid, opgezet door VEBON. Jaarlijks cogres va de Nederladse Vereigig voor Techici i de Gezodheidszorg. Wij otmoete u graag op de bedrijvemarkt. Kijk voor meer iformatie over deze evets e de deelame va Ascom op Ascom (Nederlad) B.V. Postbus AA Utrecht T (030) F (030)

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Deur ost. een uitgave van Woonstichting St. Joseph. In dit nummer o.a.:

Deur ost. een uitgave van Woonstichting St. Joseph. In dit nummer o.a.: Deur ost ee uitgave va Woostichtig St. Joseph jaargag 39 ummer 167 - september 2015 Toezichthouders e bestuurders va Goed Woe Liempde e St. Joseph tekee de itetie overeekomst. St. Joseph e Goed Woe Liempde

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie