CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM"

Transcriptie

1 Nummer CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht va cemet, zorg e domotica op Bouw & ICT p. 4 Feestelijke uitreikig BGB-keurmerk Zoehuisgroep p. 5 Iterview met CIB directeur Piet Oskam over itegraal bouwe p. 6

2 2 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE EDITORIAL: Gebouw e ICT Steeds vaker ervare we het belag om techische oplossige al i de otwerp fase va bouwprojecte te itegrere. Piet Oskam va het Cetrum voor de Iovatie va de Bouwkolom (CIB) oemt i deze uitgave va Cotact ook ekele bekede voorbeelde zoals ICT, domotica, duurzaamheid, eergie beheer e brad veiligheid. Juist i die fase is er amelijk ruimte voor ee vraaggestuurde aapak waardoor veel geld bespaard ka worde. De otwikkelig va ieuwe oplossige e dieste wordt door Ascom altijd gedreve door úw vraag aar ee veilige e efficiëte orgaisatie e ee hoge graad va diestverleig aa uw cliëte. Om dit te realisere is het oodzakelijk dat partije e techieke samewerke. Co Hoohoud, Algemee Directeur Ascom Daarom zie we het als oze rol om brugge te slaa e mure te doorbreke. Op 17 februari hebbe we bij de Zoehuisgroep Amstellad het eerste BGB-keurmerk voor ieuwbouw uitgereikt. Ee mooi voorbeeld va samewerkig: door bradveiligheid i het vroegste stadium als doelstellig va het bouwteam te beoeme, stijgt de aadacht voor dit oderwerp e worde faalkoste gereduceerd. Gebouweigeare borge bovedie dat ze krijge waar ze recht op hebbe, amelijk ee bradveilig gebouw. Itegraal deke uit zich ook i de Ascom oplossig Service at Home: bouwers, woigcorporaties, istallateurs, zorg- e diesteaabieders participere op dit platform e focusse gezamelijk op specifieke woowese. U leest hierover meer op pagia 4. Ik hoop dat Cotact uw vrage beatwoordt e ispireert op welke wijze Ascom ee bijdrage ka biede aa uw orgaisatie. Voor meer iformatie kut u ook terecht op: Co Hoohoud, Algemee Directeur Nieuws op BEVEILIGINGSGEBIED De beveiligigsmarkt staat beked als traditioeel. Desodaks zij er regelmatig iteressate otwikkelige! Zo vidt IP-techologie steeds vaker haar weg bie beveiligigsoplossige, met ieuwe toepassigsmogelijkhede als resultaat. Voor Ascom uit zich dat vooral op het gebied va toegagscotrole- e camerasysteme. Netwerkcamera s, of IP-camera s, trede steeds meer aar de voorgrod. Videobeelde worde over het IP-etwerk verstuurd aar de cetrale apparatuur voor weergave e opslag. I vergelijkig met de aaloge camera bet u ee stuk flexibeler: beelde worde eevoudig getrasporteerd over verschillede etwerke, tusse diverse locaties, zoder aapassig aa de bekabelig. Maar ook fuctioeel biede etwerkcamera s voordele. Wat te deke va beheer op afstad? Istellige zij hierdoor gemakkelijk te wijzige e camera s worde aagestuurd via het IP-etwerk. Er zij ook uitstekede mogelijkhede om aaloge camera s e etwerkcamera s aast elkaar te late fuctio ere. Met video-ecoders biedt Ascom ee migratiepad va aaloog aar IP. Het toegagscotrolesysteem va Ascom heeft al vele jare terug de stap gezet aar beheer via IP. Zo kue de beheer ders va oze systeme vaaf ee cetrale locatie toegagsrechte verlee e toekee. Vaaf hetzelfde cetrale put hebbe zij cotiu cotrole over alle gebeurteisse. Bijvoorbeeld door altijd izage te hebbe i waar persoeel zich op alle locaties bevidt, ogeacht de afstad tot de locatie. De werkig va het toegagscotrolesysteem is overiges iet afhakelijk va het IP-etwerk, omdat de cetrale cotrollers volledig zelfsta dig Beheerstatio locatie A werke e het IPetwerk Database server allee ge- brui ke voor cofi guratie e ra p portage. De laatste otwikkelig TCP/IP LAN WAN Locatie A i het toe gags - co tro lesys teem is het web based beheer. Ecoder Vaaf elke locatie kut Aaloge u u specifieke gebruikers camera toegag geve tot beperkte beheerfucti oaliteite, zoals het wijzige va rechte va toegagspasse. Dit beheer is dus iet allee mogelijk vaaf de hoofdlocatie, maar ook vaaf de evelocaties die toegagscotrole gebruike. Meer wete over het systeem e de ieuwste mogelijkhede? Neem cotact op met Tom va Doge (tel ) Beleef toegagscotrole va Ascom! Ga aar klik op Katoor e ervaar hoe de TU Twete de veiligheidscirkel rod maakt. Beheerstatio locatie B Locatie B TCP/IP LAN IP-camera Cetrale voor aasturig (deur)cotacte Op de hoogte blijve va het LAATSTE NIEUWS? Volg os op Twitter via e klik op follow. U otvagt vaaf dat momet alle Ascom tweets i uw Twitter accout.

3 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 3 JAN VAN DEN BERK, HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING, RABOBANK NEDERLAND: EERST DE MENSEN, da de techiek Op de werkvloer kue zich kleie e grote ogelukke voordoe. Dek hierbij aa ee collega die owel wordt of ee brad. De Arbo-wet stelt werkgevers veratwoordelijk om goed voorbereid te zij op calamiteite e deskudige Bedrijfshulpverleig (BHV) aa te stelle. Hoe meer medewerkers ee bedrijf heeft, hoe complexer het wordt om BHV adequaat te orgaisere. Rabo Uplugged Medio 2011 eemt Rabobak Nederlad ee ieuw pad va 25 etages i gebruik i Utrecht. Same met drie bestaade gebouwe zal dit het ieuwe bestuurscetrum worde waar straks ruim mese werke. Het is ormaal al ee hele uitdagig om voor zo groot aatal mese de BHV i te vulle. Maar die uitdagig wordt groter u Rabobak ee ieuwe maier va werke itroduceert. Rabo Uplugged staat voor loslate i de ruimste zi va het woord: va regels, va aawezigheidscotrole e va je eige werkplek. Dat loslate gaat gepaard met vertrouwe geve e mese uitdage hu eige veratwoordelijkheid te eme. Je kiest zelf waar, waeer, met wie e met welke middele je het selst tot het beste resultaat voor de klat kut kome. Deze vrijheid maakt het lastig voor de BHV. Aa het woord is Ja va de Berk, bie het Busiess Cotiuïty Maagemet Facilitair Bedrijf veratwoordelijk voor ivullig va BHV bie alle pade va Rabobak Nederlad. Ja va de Berk, Hoofd Bedrijfshulpverleig, Rabobak Nederlad groot scherm. Bij mogelijke tekorte bie ee compartimet ka de beveiligig teams uit overige compartimete ischakele. Bij ee ogeval krijge de BHV ers va het betreffede compartimet ee meldig op hu pager, acceptere de meldig, wat zichtbaar is voor de beveiligig. Hulpmiddele zoals EHBO-koffer, AED, hesjes e portofoo zij per compartimet aawezig om metee de beodigde hulp te kue verlee. Bij bradmeldige i bijvoorbeeld de hoogbouw voert de beveiligig e techische diest ee cotroleverkeig uit. Hierbij make zij gebruik va éé va de twee bradweerlifte i het pad. Dit oder specifieke afgestemde voorwaarde met toestemmig va de bradweer. Na verkeig wordt doorgegeve of de tore gecotroleerd i totaliteit otruimd moet worde of iet. Maatwerk De cotacte met Ascom zij uitsteked. Per vestigig kijke we wat odig is. Met het advies va de medewerkers va Ascom wordt zodoede maatwerk geleverd. Hierdoor drage de ruim 350 BHV ers og beter bij aa de veiligheid va oze medewerkers. Techiek aapasse aa de behoefte Same met de Bradweer Utrecht e Ascom hebbe wij gekeke hoe we BHV zo goed mogelijk kode vormgeve bie oze grote vestigige. Vaak wordt i ee gebouw techiek geplaatst e daar moet je da mee werke. Wij hebbe dat omgedraaid. Er is gekeke aar uiformiteit va BHV bie oze vestigige, meselijk gedrag e emoties bij calamiteite e de massaliteit va oze gebouwe. Daara zij de behoefte geïvetariseerd e heeft Ascom os geadviseerd hoe we de techiek daar op aa kue sluite. BHV i de praktijk Va de Berk schetst ee voorbeeld va ee huidige otruimigsoefeig. Bij ee otruimig worde de BHV ers via het cetrale omroepsysteem opgeroepe. Omdat we regelmatig oefee, blijkt dat medewerkers het oproepe associëre met ee oefeig. Odaks dat de medewerkig zeer hoog is, is dit atuurlijk ee verkeerd uitgagsput. Na gesprekke met Bradweer Utrecht e twee pilots met Ascom is er voor ee ader omroepsysteem gekoze. Je moet er bijvoorbeeld iet aa deke dat bij ee vals alarm ma buite staa e bedrijfsprocesse schade oplope. Daarom hebbe we alle locaties i BHV-compartimete verdeeld. Per compartimet worde tie BHV ers opgeleid. Ieder compartimet krijgt tie pagers. We hebbe bereked dat er miimaal vijf BHV ers dagelijks aawezig zij. De pagers zij iet op aam, bij biekomst is het iet belagrijk welke pager me pakt. Zodra ee pager uit het rek gepakt wordt, ziet de beveiligig dit op ee Impressie ieuw pad Rabobak i Utrecht Over Rabobak Nederlad Op 15 grote e ee aatal kleie vestigige i verzamelgebouwe werke ogeveer medewerkers bij Rabobak Nederlad. Rabobak is ee vooruitstrevede, iovatieve e duurzame bak die middei de samelevig staat e de mes cetraal stelt.

4 4 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE Alles over ÉÉN NETWERK dakzij IP Ideaal... of toch iet? Het Iteret Protocol (IP) dakt zij aamsbekedheid aa het iteret, maar wordt al vele jare voor veel meer etwerke e toepassige gebruikt. IP is da ook ee uiverseel protocol, dat systeme e gebruikers i staat stelt om over verschillede type etwerke met elkaar te commuicere. Dit kue wereldwijde etwerke zij, maar ook de lokale etwerke die uw orgaisatie gebruikt. Eé va de grote voordele va IP is dat verschillede toepassige gebruik kue make va éé etwerk. IP-telefoie is hier ee spreked voorbeeld va: er is gee apart (telefoie)etwerk meer odig, maar er ka ee globaal of lokaal etwerk worde beut dat gebaseerd is op IP. Ook de systeme va Ascom make steeds meer gebruik va IP e va de oderliggede etwerktechologieë. Voorbeelde zij draadloze commuicatie, verpleegoproep, sociale alarmerig, camerasysteme e braddetectie. IP-techologie biedt ieuwe fuctioele mogelijkhede, maar tegelijkertijd plaatst het Ascom voor ee dilemma: ka éé etwerk voor meerdere toepassige óók gebruikt worde voor bedrijfskritieke commuicatie? Wat beteket dit voor de bedrijfszekerheid e performace? E levert dit beveiligigsrisico s op? IP e adere gestadaardiseerde protocolle biede gelukkig diverse voorzieige om de beschikbaarheid e veiligheid va etwerkdieste te verhoge. Dek aa virtueel gescheide etwerke, bewaakte protocolle (zoals TCP), Quality of Service, autheticatie va gebruikers e systeme, e vercijferig va getrasporteerde gegeves. Met deze e adere mechaisme kue etwerke zeer betrouwbaar e veilig gemaakt worde. Ascom past dergelijke mechaisme optimaal toe i haar eige systeme, e verwacht hetzelfde va leveraciers die etwerke istallere waar kritieke toepassige gebruik va make. Daaraast is va belag om te beseffe dat IP iet dicteert dat verschillede toepassige bie éé etwerk fuctioere. Het is heel goed mogelijk om ee gescheide etwerk speciaal i te zette voor éé of ekele bedrijfskritieke toepassige. Hierdoor beut u de voordele va IP é va ee glasheldere afbakeig va fuctioaliteite. Ascom is i staat om zelf gescheide IP-etwerke te istallere e te oderhoude. Dit betreft zowel de bekabelig als de actieve apparatuur. Wij zij hiermee i staat de volledige veratwoordelijkheid va het systeem op os te eme, terwijl u ee gegaradeerd veilige stap aar IP maakt. Egied Bormas, Product Markt Maager Commuicatie & Beveiligig De bidigskracht va CEMENT, ZORG e DOMOTICA op Bouw & ICT Vaak zij meerdere opdrachtgevers betrokke bij projecte waar woe, zorg, comfort e dieste samekome. Maar wie ivesteert, oderhoudt e wordt eigeaar va deze systeme? Ascom gaf op de stad e tijdes de lezig op het domoticapaviljoe va Bouw & ICT haar visie op de exploitatie-, aaschaf- e beheeraspecte va ieuwe techieke. Zorgistellige e woigbouwvereigige bevide zich i de overgag va ee aabodgestuurde vastgoedbeslissig aar ee vraaggestuurde aapak. Mede door de veraderde fiacierigsstrome wordt er meer toekomstgericht met de vastgoedportefeuille omgegaa. Al bij het make va de plae moet worde bepaald welke voorzieige meegeome worde voor zorg, veiligheid e welzij. Ascom liet de bezoekers va Bouw & ICT keismake met de - vaak kostebesparede - mogelijkhede va Service at Home. Service at Home itegreert oder meer domotica, alarmerig, comfort e services e waarborgt odersteuig i elke levesfase. Bouwers, woigcorporaties, istallateurs, zorg- e diesteaabieders kome same op dit platform e hebbe hetzelfde doel: ee itegrale oplossig realisere als atwoord op specifieke woowese. De bezoekers va Bouw & ICT ware va meig dat de meest optimale situatie otstaat door samewerkig, ee ope houdig e exploitatiemodelle voor alle betrokke partije. Ook voerde we iteressate discussies over hoe om te gaa met de (eergie)besparige die domotica- e zorgsysteme oplevere. Wilt u ook graag va gedachte wissele over de totstadkomig va ee levesloopbestedige samewerkig met Service at Home? Neem da cotact met os op!

5 Feestelijke uitreikig BGB-KEURMERK aa ZONNEHUISGROEP Amstellad CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 5 Zoehuisgroep Amstellad uit Amstelvee otvig op 17 februari als eerste ieuwbouwproject va ee zorgistellig het officiële Kiwa-bradveiligheidskeurmerk. Voorafgaad aa de feestelijke uitreikig vod er ee iteressate paeldiscussie plaats over bradveiligheid bij ieuwbouw, veratwoordelijkhede va betrokke partije e de oodzaak va het keurmerk. Het BGB-keurmerk (Bradveilig Gebruik Bouwwerke) is voor gebouweigeare va zorgistellige hét middel om bij opleverig te toetse of gebouwe voldoe aa de essetiële bradveiligheidseise. Door de BGB-opames worde tekortkomige tijdig gecostateerd e opgelost. Hiermee borge gebouweigeare dat ze krijge waar ze recht op hebbe, amelijk ee bradveilig gebouw. Ascom begeleidt de zes ieuw bouwprojecte va Z o e h u i s g r o e p A m stellad bij het voldoe aa de eise, waarbij iet allee het gebouw, maar ook aspecte als de techische voorzieige, oodplae e ee adequate bedrijfshulpverleig oder de loep worde geome. De primeur gig aar de locatie Zoehof Bovekerk. Tijdes de discussiemiddag i Amstelvee merkte we dat het BGB-keurmerk alles i zich heeft om uit te groeie tot Burgemeester Ja va Zae reikte het keurmerk uit aa voorzitter Marja Sprecher va de Raad va Bestuur de APK voor bradveiligheid, zegt Co Hoohoud, Algemee Directeur va Ascom. Het levert iet allee de bradweer voordeel op, maar is voor eigeare ee middel om ivullig te geve aa hu veratwoordelijkhede. Door bradveiligheid e het keurmerk i het vroegste stadium als doelstellig va het bouwteam te beoeme, stijgt de aadacht voor dit oderwerp e reducere faalkoste. Daaraast profitere gebouweigeare va verzekerigs kortige. Het levert alle betrokke partije dus aazielijke voordele op. We zij bijzoder trots dat Kiwa os als eerste ieuwbouwproject heeft bekrood met het BGB-keurmerk. Hierdoor late we zie dat we ee modere, bradveilige istellig zij, zegt To va der Horst, maager Bouw e Beheer bij Zoehuisgroep Amstellad. Ascom heeft os uitsteked odersteud bij het verkrijge va de certificerig. Ze hebbe os gedurede de bouw geadviseerd e ee belagrijke bijdrage geleverd aa de voortgag va de implemetatie. To va der Horst, maager Bouw e Beheer va Zoehuisgroep Amstellad De film e de samevattig va deze discussie zij te zie op Meer iformatie? Mail aar Paeldiscussie BRANDVEILIGHEID Felix Rotteberg begeleidde, voorafgaad aa de uitreikig va het BGB-keurmerk, de discussie va het pael, bestaade uit v.l..r. Ja Boeve (Directeur Bouwed Nederlad), Carolie va de Wiel (Commadat Bradweer Amsterdam Amstellad), Klaas Pieter Roemelig (Directeur Cetraal Beheer Achmea), Ja-Mark Vik (Product Markt Maager Bradveiligheid Ascom), To va der Horst (Maager Bouw e Beheer Zoehuisgroep Amstellad), Peter Jasse (Secretaris Bradveiligheid VNO NCW & MKB-Nederlad) e Piet Oskam (Directeur Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom). De paellede zij het er over ees dat ee keurmerk gebouweigeare e betrokkee i de bouw stimuleert hu veratwoordelijk hede te eme op het gebied va bradveiligheid. Ze cocludere bovedie dat over 10 jaar te miste 20 tot 25% va alle gebouwe i Nederlad het keurmerk zou moete hebbe.

6 6 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE PIET OSKAM, DIRECTEUR CIB: Het BELANG va de EINDGEBRUIKER VERSUKKELT i de bouw CIB zet zich i voor itegraal bouwe e katele va de bouwkolom Het Cetrum voor de Iovatie va de Bouwkolom (CIB) zet zich oder adere i voor ee itegrale aapak va bouwprojecte. Het autooom operere va de verschillede schakels bie de bouwkolom maakt het erg moeilijk om bijvoorbeeld ICT e duurzame oplossige al i de otwerpfase va ee project te itegrere. Dit valt ook same met de actuele discussie rodom het BGBkeurmerk. Juist i deze fase kue projectotwikkelaars veel geld bespare met ee itegrale aapak va bradveiligheid. Ee iterview met de gedreve directeur va het CIB, Piet Oskam (52). Bovei de bouwkolom zitte de opdrachtgever e de architect. Die spele oder éé hoedje e kijpe de rest af, zoals de aaemer e het istallatiebedrijf. Wat je aa het eide krijgt, is ee gebouw waar de gebruikers iet om gevraagd hebbe e waar ze ook iet tevrede mee zij. Piet Oskam, directeur va het Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom (CIB), gooit maar metee de kuppel i het hoederhok. Hij ziet het als ee belagrijke taak va het CIB om door de traditioele structure va de bouwsector hee te breke e het bouwproces volledig te richte op de eidgebruiker. Volges Oskam bouwe de verschillede partije bie ee bouwproject voor elkaar. Door de fragmetatie va de schakels i de bouwkolom (zie illustratie), ziet ee partij de schakel bove hem als klat. Ee bouwproject wordt hierdoor eerder ee Busiess-2-Busiess- da ee Busiess-2- Cosumer-project. Oskam: Iederee wil dat de schakel bove hem tevrede is e erges tusse de schakels versukkelt het belag va de eidgebruiker. Hiërarchisch Dit is voor het CIB rede om zich te richte op het katele va de bouwkolom. Va ee hiërarchische aar ee platte structuur. Het CIB wil dat de bouwsector gaat werke op basis va gelijkwaardigheid, gezamelijke ambitie e ee gedeelde visie. Ee gekatelde bouwkolom zal ook itegrale projecte eevoudiger make die doorlope i alle schakels va die kolom. Oskam schat dat u og slechts tie procet va alle bouwprojecte itegraal gebeurt. Waarom werkt de bouwsector og lags traditioele structure? Oskam: Er wordt vaak gebouwd met publiek geld. E er is ee structureel tekort aa woige, zeker aa starters- e seiorewoige. Dus alles wat je bouwt, wordt toch wel verkocht. Die aabodgerichte cultuur levert woige op waar klate iet tevrede mee zij. Het is raar om te zie dat mese die ee ieuw huis hebbe gekocht daar metee dige aa gaa veradere. Carport erbij, dakkapel erbij, ieuwe keuke of badkamer. Vergelijk dat ees met ee auto. Welke autobezitter gaat metee structurele aapassige aa zij auto make? Dat is odekbaar. Bradveiligheid Vooral overkoepelede vraagstukke die door de hele bouwkolom heelope, seuvele of worde eevoudigweg iet opgepakt. Als bekede voorbeelde oemt Oskam ICT & domotica, duurzaamheid, eergiebeheer e bradveiligheid. Ascom is mede-iitiatiefemer va het Kiwa-keurmerk Bradveilig Gebruik Bouwwerke (BGB). Het keurmerk bestaat uit 146 bradveiligheidseise, die ook ee bouwer moet implemetere i verschillede fase va ee bouwproject. Die eise moete da wel al worde meegeome op de teketafel. Voor het BGBkeurmerk zet het CIB same met Ascom ee expertisegroep op om competeties te otwikkele bij otwikkelaars, architecte, aaemers e istallateurs. Oskam: Piet Oskam, directeur CIB Bradveiligheid leet zich bij uitstek voor ee itegrale aapak, omdat het i alle segmete va de bouwkolom terugkomt. Same met ee partij als Ascom zette we het BGB-keurmerk op de ageda. Helaas ka ee zwakke schakel het hele proces frustrere. Het is hard werke om alle partije op éé lij te krijge. Bouwbesluit Op dit momet is er og gee overkoepelede bradveiligheidsregelgevig. Er is wel ee Bouwbesluit, maar dat regelt allee de meest basale bouw eise. Bij de opleverig va ee gebouw cotroleert de bradweer de bradveiligheid mede op basis va het gebruiksbesluit e geeft opdracht voor aapassige. Oskam: Dergelijke aapassige koste hadevol geld. Juist door dit soort zake te itegrere e coördiere, ka ee eigeaar eorm veel geld bespare. Bradwerede deure achteraf aabrege kost vier keer zoveel als het vooraf opeme i ee project. Dat het ook aders ka, bewijst de ieuwbouw va locatie Het Zoehof Bovekerk va Zoehuisgroep Amstellad i Amstelvee. Dit hypermodere verpleeghuis werd i 2010 i gebruik geome. Het is het eerste gebouw dat direct bij opleverig het keurmerk heeft otvage (lees meer op pagia 5). Oskam: Het bijzodere bij Het Zoehof is dat er vaaf het begi zwaar is igezet op bradveiligheid e dat de opleverig is gekoppeld aa het BGB-keurmerk. Die komt terug i elke schakel va de kolom. I bradwerede materiale, de lay-out, vluchtwege, bradhaarde beperke, vetilatiekaale, cv-ketels et cetera. Omdat het keurmerk het uitgagsput was, heeft de opdrachtgever het project gegud op basis va expertise e iet op basis va prijs. Total Cost of Owership Oskam pleit voor ee verschuivig va prijs- e aabodgedreve bouw aar klatgerichte e TCO-gedreve bouw. Oskam: Als de Total Cost of Owership wordt meegewoge,

7 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 7 kome otwikkelaars e eigeaars va gebouwe vaak tot heel adere coclusies. Maar de bouwcultuur is heel moeilijk te veradere. Ee goed argumet om te veradere, is dat i Nederlad zes tot tie miljoe m2 utiliteitsbouw leegstaat. Het moet verbode worde om voor de markt te bouwe, er mag wat het CIB betreft allee og gebouwd worde als er ee cocrete fuctie va ee gebouw is aagetood. Bedek ees wat die leegstad doet met de TCO, dat is zeker iet i het belag va de eigeaar. I zij strijd voor itegraal deke i de bouw, is Oskam blij met de steu va parters. Bedrijve als Ascom zij heel belagrijk om tegewicht te biede. Zij kome regelmatig met iovatieve oplossige. Maar ook zij lope tege mure op e krijge iet iedere partij mee. Ascom moet daarom iovatieve partije uit de bouwkolom, partije die bove het Bouwbesluit uit durve te stijge, om zich hee verzamele. E het CIB ka de lik zij met dat etwerk. Het CIB wil ee adrukkelijke rol spele i het veraderproces i de bouwsector. Oskam: Als keiscetrum wille we os hard make voor dit oderwerp. Uiteidelijk zal het CIB de traditioele bracheorgaisaties overbodig make. Wij zij de bracheorgaisatie va de toekomst. Het Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom (CIB) Het Cetrum voor Iovatie va de Bouwkolom (CIB) is ee bracheorgaisatie voor orgaisaties uit de gehele bouwkolom. Het CIB is i 2002 opgericht door Piet Oskam e telt imiddels twitig medewerkers. Het CIB streeft eraar zij deelemers zo goed mogelijk te bediee op basis va drie pijlers: keis, etwerk e positioerig. Het CIB werkt met de volgede keisgebiede: iovatie, duurzaamheid, samewerkig e klatgerichtheid e diverse adviesmogelijkhede op marketig-, commuicatie- e orgaisatiegebied. Het CIB iitieert eige projecte om deze keis te dele e werkt ook i opdracht va orgaisaties die vrage hebbe op deze gebiede. Meer iformatie is te vide op: De bouwkolom De bouwkolom bestaat uit bedrij ve die ee rol spele bij de otwikkelig e opleverig va ee gebouw. De kolom bestaat uit, va bove aar beede: de opdrachtgever/ project otwikkelaar de architect het igeieursbureau het afbouwbedrijf het istallatiebedrijf de bouw- e sloop - afvalverwerker de bouwtoeleveraar e het gebouwmaagemet Volges het CIB is het oodza kelijk om deze hiërarchische kolom te katele, waardoor de betrokkee bij ee bouw project samewerke i ee platte orgaisatie. Dit zal het itegraal deke bevordere e komt de klatgerichtheid te goede. SERVICE AT HOME: met ee GERUST HART thuis Oudere thuis overvalle e Oudere voele zich bag i eige huis zij items die we regelmatig i het ieuws treffe. Ee gevoel va veiligheid heeft prioriteit voor mese die zelfstadig woe. Het brede begrip veiligheid maakt daarom ee belagrijk oderdeel uit va het cocept Service at Home. Op welke maier kue we oudere of mider valide, met odersteuig va techologie, ee veilig gevoel biede i de eige wooomgevig? Het is erg belagrijk om te kue zie wie bij de voordeur staat zodra er wordt aagebeld. De uit Amido va Service at Home staat ope voor de realisatie e itegratie va video-deuritercom. Als de bel gaat, wordt er automatisch ee camera geactiveerd, die ervoor zorgt dat het beeld va de bezoeker i kleur op het scherm wordt getood. Idie de bezoe ker beked is, ka de bewoer door ee dui delijke kop of plaatje op het scherm de deur otgredele. Extra optie is spraakcommuicatie met de bezoeker, zodat de bewoer bij twijfel ka vrage wie er voor de deur staat. Het iitiatief ligt dus altijd bij de bewoer, die de deur allee hoeft te opee als deze zich er veilig bij voelt. Is het iet allee va belag om (cetrale) deure op afstad te opee, maar is het ook va belag om toegagsactiviteite te cotrolere? I deze situatie vormt de toepassig va ee elektrisch slot de uitkomst. Het op afstad opee is bovedie hadig é veilig voor bewoers die bijvoor beeld i ee rolstoel zitte of afhakelijk zij va ee rollator. Dit geldt teves voor hulpverleers die sel ter plekke diee te zij. Zij opee het slot eevoudig e automatisch door ee uiversele toegagseeheid. Veiligheid is het uitgagsput, maar ook vele adere fucties op het gebied va alarmerig, dieste e domotica otmoete elkaar bie Service at Home. Ascom dekt graag mee e om ee passede oplossig te realisere waarmee oudere e gehadicapte met ee gerust hart thuis kue woe. Ruud Lohuis, Product Markt Maager Health Care

8 IPTV: televisie over het INTERNET Maximalisatie va de servicegraad is voor de meeste zorgistellige erg belagrijk. De vraag aar multimedia rod het ziekehuisbed eemt daarom steeds meer toe. Uitgagsput hierbij is veelal het creëre va ee vertrouwde omgevig. De cliët west fuctioaliteite zoals thuis e de belevig hierva moet vertrouwd zij. Ee moder LCD-scherm voldoet optimaal aa deze wese. De ormale fucties als tv, teletekst e radio worde via dit scherm aagebode. Daaraast is het voor cliëte belagrijk om met de buitewereld i cotact te blijve tijdes het verblijf. Iteret, , chat e social etworks als Hyves, LikedI e Twitter zij kemerked voor oze hededaagse maier va commuicere e daarom omisbaar i ee ziekehuis. Teslotte is ook het elemet otspaig essetieel, i de vorm va films e games. cliëte veelzijdige services wese, ka gebruik worde gemaakt va ee multimediatermial, terwijl de IPTV-oplossig specifiek beatwoordt aa wese op het gebied va etertaimet e het gevoel va thuis. Meer iformatie vraag u aa via de atwoordkaart. U kut os ook maile: Ruud Lohuis, Product Markt Maager Health Care IPTV va Ascom is gebaseerd op bestaade oplossige zoals televisie via COAX of ieuwe techieke als ee IPetwerkaasluitig. Gebruikmaked va ee set-top box, ee computer die ee televisie verbidt met extere broe, ka ee televisie diestdoe als ee scherm waarop sigale va verschillede broe worde gepreseteerd. Op de set-top box wordt ee muis e toetsebord aageslote waarmee de cliët vauit het bed eevoudig het iteret op gaat e cotact heeft met het thuisfrot. Ee hoteltelevisie maakt het mogelijk deze e adere fucties te otsluite e het aabod e gebruik gemakkelijk te behere. Ascom past ee ieuwe, modere gebruikersiterface toe op het LCD-scherm. Deze is idetiek aa de iterface die we hatere op de touchscree multimediatermial. Zo kue de oplossige aast elkaar worde beut: op afdelige waar Beleef Ascom! Weet u hoe ee selle reactie het verschil ka make? Oze relaties dele graag hu ervarige op Via iteractieve films e aimaties beleeft u de veelzijdige toepassige die ook uw orgaisatie veiligheid e efficiëtie kue biede. U TREFT ONS BINNENKORT OP DE VOLGENDE EVENTS: april maart Builig Hollad RAI, Amsterdam april NVTG-cogres, Cogreshotel Mooirivier, Dalfse Het ieuwe Buildig Hollad omvat de deeleveemete BouwRAI, Urba Desig e Gebouwtechiek e is daarmee aatrekkelijk voor heel bouwed Nederlad. U treft Ascom op Themaplei Veiligheid, opgezet door VEBON. Jaarlijks cogres va de Nederladse Vereigig voor Techici i de Gezodheidszorg. Wij otmoete u graag op de bedrijvemarkt. Kijk voor meer iformatie over deze evets e de deelame va Ascom op Ascom (Nederlad) B.V. Postbus AA Utrecht T (030) F (030)

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie