! Teksten!en!liedjes!! Diploma1uitreiking!!! HAVO!! 26!juni!2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Teksten!en!liedjes!! Diploma1uitreiking!!! HAVO!! 26!juni!2015!"

Transcriptie

1 Tekstenenliedjes Diploma1uitreiking HAVO 26juni2015

2 2

3 Diploma1uitreiking Melodie:DeBeatlesEnDeBuren4Acda&DeMunnik Havo5 Kijkonseenseenfeestjebouwen Dathebbenjulliedikverdiend,datmoet Dusstraksstajijdaar Jediplomaligtalklaar Jegaatdaarvoornogevennaarjeeigenmentortoe Havo5 Wijgaanjefeliciteren Enwensenjeeengoudentoekomsttoe, Watzullenwejemissen Nadebelevenissen Jemoetalleennogevennaardeassistententoe 1)Telkenskomteen²groepjebijonsstaaaaaaan 2)Telkenskomteen³groepjebijonsstaaaann 3)Telkenshoorteenkandidaatonsaaaan 1)Somsisereenfilmpje²endantelkensiserweer eengroepje 2)Somsisereenfimpje³endantelkensoehhh 3)Somsisereenfilmpjeoehhhh 1)Telkenshoorteen²kandidaatonsaaaaaan 2)Telkenskomteen³groepjebijonsstaaan 3)telkenshoorteenkandidaatonsaaaaan 1)Somsisereenfilmpje²endantelkenskomter weereennieuwegroep 2)Somsisereenfilmpje³endantelkensoehhhhhhh 3)Somsisereenfilmpjeoehhhh endatgaatdannaarderectortoe Lalala Lalala Lalala Lalala Envoor tdiplomajemoetjebijonslieveröviezijn. 3

4 Groep1 MarcoSikkens4J.Koekkoek WebeginnendeavondmetjouMarco.Ikhebjeditjaarlerenkennenalseen rustigeenevenwichtigaanwezigeleerling.stil,maarheusnietonopgemerkt. Ikvraagmijafhoeveelmedeleerlingenwetendatjouwmoederernstigziekis enhiervanavondnietaanwezigkanzijn.daaromisereenfacetime4 verbindingzodatzetochkanmeemakendatjijhierjediplomakrijgt.jegaat deopleidingaccountancydoenenikdenkdatdezeopleidingjouophetlijf geschrevenis. Marco,ikwiljefeliciterenmetjediplomaensucceswensenmetjeverdere opleiding.tegelijkertijdwilikjeooksterktewensenindekomendemoeilijke tijd AndySmit4A.vanVoorst Huisbezoek,27januari.BijAndySmit.Zijnouders4Andyeenstukminder4 maaktenzichzorgen.mijnboodschapwasstreng:andymoestharder werken,zekerwelééntottweeuurperdag.andyzatersipbij,zijn gedachtenwarenverweg,diepinlevel3vanwarcraft. ThuisnamikeenbiertjeendachtnaoverAndyenz ncijfers.onbewust zakteikwegin tverrelandvanmijnherinneringen.enikdachtaanmijn schooltijd.(fotoandy1)hoeikinklastweemijnrapportkreegmetbestwel knappecijfers.vooralvoorijver.dieperendieperzakteikweg (fotoandy 2)Inklas4ginghetopnieuwmis.Dierotlerarengavenmijeen64voorijver, een64voorgedrag. Gelukkigschrokiktoenwakker.Ikliepnaardekoelkastennamnogeen biertje. Andy, dachtik. Datikmezoheblatengaan. Trouwens,heelhavo5:Sorry,voorelkekeerdatikjullieopjegedrag aansprak,sorryvoorelkepreek,sorryvoorelkebozebui,sorryvoorelke keerdatikjulliejemobieltjeafnam.ikmoetmijschamen. AlaysaGroenewoud4L.K.Brondsema Jebentzekerniethaantjedevoorste,maarjekomtwelvoorjezelfop.Rustig wachtjehetallemaalaf,zoalsookdeafgelopenwekenbijdeeindexamens. Jehebthetallemaalgoedopeenrijtjeenjeweetalheellangwatjewilen datisdepabo.daarbenjealvolopmeebezig.jewordtvasteenhele goedeenlievejuf.heelveelsuccesvolgendjaar. 4

5 CédricdeMyttenaere4P.F.Buikstra IemanduitHoogkarspelwordteenblauwereigergenoemd.Jewoontzelfsop deblauwereigerrustig,geconcentreerdentoehappenalshetmoment daaris.cédric,jijbenteensympathiekesportievehardewerker.jetennist graag(engoed)bijsantanaenhebteengezelligevriendenploeg.eneen leukebijbaanbijdeaction.jehebthetbehalenvanjehavo4diplomanietaan hettoevalovergelaten.metzo ninzetgaatdiestudiebedrijfseconomieaan dehvazekerlukken.hartelijkgefeliciteerdenveelsuccesinamsterdam. AnnaDernison4R.A.Appelman Anna,wekunnenwelstellendatjijondereenAppelmanfloreertMijnzus heeftjevangroep8naardersggeholpen,enikleverjounuafophet CommunityCollegeinSanFranciscoDaarzaljehetechterzondereen Appelman(Engels)moetendoenbenikbang.Jebentovergestaptvanhet atheneumnaardehavoendatiseengoedezetgeweest.hetgingjehier eenstukmakkelijkerafenikhebdanookalleenmaareenleukevrolijkemeid gezien.heelveelsuccesinsanfranciscoensucces DaniëlleHeide4E.H.M.vanderLubbe Dagpauwooghmetamorfose,kleurrijk,langlevend Dedagpauwoogiseenopvallendedagvlinder.Alsrupshoudtzijalleenvan brandnetelseniszijzwart.maareenmaalverpopttotvlinderlustzijnectar vanallerleibloemenengenietzijvaneenlanglevenindezon.zijdoetme denkenaanjou.jehebtvaakhetmoeilijkgehaddoorjeziekteenhetleren omgaanmetjebeperkingen.daarbijtochnogproberen,naastjevmbo4t nògeendiplomatehalen.daarmochtjewellangeroverdoenmaardat betekendeookdatjesteedsinaannieuwegroepmoestwennen.jehebt hetvoorelkaargekregenennubenjijaandebeurtomjehavodiplomain ontvangsttenemen.ziejewel,alsjehetgoedregelt,iserechthéélvéél mogelijk 5

6 ArnaudGraansma4P.M.Scheltema Eigenlijkwildejenietvanschoolaf,endatwasjebijnagelukt.Ishetnu helaasofgelukkigdatjehierstaat?ikhoopvanhartehetlaatste,hoewelikje welzalgaanmissen.jarenhebbenwenaarhetmomentuitgekekendatwe elkaarzoudentreffenindeklas.ditjaarwashetzoverenvoordatjedat goedenwelbeseftishetvoorbij(snik).ikbenergetuigevangeweestdatje bentgegroeidtotdejongemandiejenubent:iemanddieopsommige gebiedendondersgoedweetwathijwil,dieheterafentoeoplaatkomenen dandespurtinzet.maarjebentookdezelfdegeblevendiejealtijdwas: gevoelig,oogvoorzijnomgeving,hethartopdegoedeplaats,sportiefen eenjongendiezichbewustisvanallerleienergieënomzichheenenzich daar,somsteveel,doorlaatleiden.laatjeleidendoorjegevoelendoor goedeenergieendanzaljeookjestudiesportmanagementenorganisatie toteengoedeindebrengen. 6

7 Groep2 CiaraSpataro4A.vanVoorst (achtergrondzachtedoedelzakmuziek) WekwamenteruguitIeper.EnikvroegCiarawatzijhetmooisthad gevondenvanhetlangeweekendindewesthoekvanvlaanderen.ciara keekmijblijaan,meteenspontanelach. Meneer,ikdenkdatikdatwel weet.debegraafplaatsvantynecotmetaldiewittekruisenvan gesneuveldejongens.ofmisschienhill62metdeloopgravenwaarhet geweldvantoenheeldichtbijkomt. ToenaarzeldeCiaraenkeekvoorzichuit. Nee,ietsandersHetleukstwas diedoedelzakspeler (fotociara), savondsvoordeplechtigheidophet pleinbijdelakenhal.ikbenmethemopdefotogegaanikvroeghetniet,hij wildemetmijopdefotohijhadeengrijzebaard.ikvalopmannenmetgrijze baarden. Ciara,gefeliciteerdmetjediploma.Ikhoopdatjelatereengoedebaan,en eengoedsalariskrijgt.enikhoopdatjezulttrouwenmeteenmanmeteen héééllange,grijzebaard.enals4ieooknogdoedelzakspeelt,isdatmooi meegenomen. AnoekBoendermaker4L.K.Brondsema Voormijbenjealseenjongeuitgelatenhond.Eenbeetjedruk,maaraltijd enthousiastenvrolijkkwamjedeklasbinnen.ikzagvaakdeachterkantvan jehoofdomdatjenogevenietsaanjevriendinnenmoestvertellen.watdat betreftlijkjeookweleenbeetjeopeenspookaapje.ikbedoelnietde voorkant,maaromdatikvaakdeachterkantvanjezag.ditaapjekanzijnnek namelijk180gradendraaien.maarnetalsditaapjebenjijookuniekinje soort.blijfzoalsjebentwantdatmaaktjeuniek. MarlijnaDriessen4J.Koekkoek Bescheidenentochdruk.IJverig,resultatensparend.Erwordtserieusaan detoekomstgebouwd.dezakeneconomischaanpakkend.kortom: resultatenhamsterend.maartocheenpluizige,wolligeaaibarebever.ze bouwtaaneendamdiesterkis.eenprachtigdiploma,eengoeiebasis. BeverszijnerweiniginNederland.Nou,toenhetophetopbellenaankwam ronddedagvandeexamenuitslagwasjeinhetbuitenland.padriessenwas heerlijkmetdemeisjesopstapheethijedofwashetwillem?gefeliciteerd Marlijna 7

8 RebeccaSchoenmaker4R.A.Appelman Meestalishetzo,alswebellenvoordeuitslag,datjederestvandedageen piepinjeorenhebtvanhetgegilvandeleerlingen,ofvandemoeders.bij jouvolgdeereenperiodevanlangestilte.heerlijkwasdatjehadeven nodigomhetberichtteverwerken.endatterwijljevolgensmijnergensover inhoefdetezitten.jewerkteerhardvoorenjehebthetdanookecht verdiend.jegaatdeipabodoenenvolgensmijkrijgenweereenhelegoede jufbijmetjougefeliciteerdensucces DaniHoogland4P.F.Buikstra Danijebenteengezellige,hartelijkeblauwereiger.Datbetekentvooreen HoogkarspelerbijnavanzelfvoetballenbijSpiritenBotmeubeleneneen bijbaantjeindetulpen.erbleefgelukkignaastalleaandachtvoorde vriendenploeggenoegtijdovervoorschoolenjehebtjediplomadanookdik verdiend.hartelijkgefeliciteerdenveelsuccesmetjestudieaandehogere EconomischeSchoolvanAmsterdam. ArianSchouw4P.M.Scheltema JehadeenvriendschappelijkerelatiemetDaniël,maarsomskondenjullie elkaarnietluchtenofzien.danrendedeeenachterdeanderaan,alseen stelwildebeestenopdesavanne,daarbijdemeestraregeluidenmakend. Gelukkigduurdendezeuitbarstingennietlangenhaddenjulliedaarnaweer degrootstelolmetelkaar.eengoederelatiehebjeookmetdeexacte vakken,metalsabsolutehoogtepunteen9voorwiskunde.hetmagdanook geenwonderhetendatjouwtoekomstligtineentechnischediscipline:de studieelektrotechniek. SuzanneDriessen4E.H.M.vanderLubbe OlifanthSterk,goedgeheugen,ouderevrouwtjeszijnbesteleiders DatbenjijJehebtechteendrukjaarachterderug.Jezinnengezetopeen havodiploma(naastdievanhetvmbo),extravak,dikkebaannaastschool metteamleidersopleiding,uitvindenwelkeopleidinghetmeestgeschiktisen watjedaarvoornodighebt,stappenensocialecontactenonderhouden, Ennatúúrlijkooknogallesgoedwillendoen.Hetkosttejemisschienwat teveel.maardanstajehierwelenmagjeechttrotsjediplomainontvangst nemen.jijmaaktjelevenwel 8

9 Groep3 DaphneVlaar4P.F.Buikstra Daphnejebenteenheelhartelijkeengetalenteerdejongedame.Datjezou slagenvoorhethavodatwasnietjegrootstezorg.meerwatjenadersg zougaandoen.ietsmetmanagement,metbedrijfseconomieenrechten maardanmeergerichtophetbuitenland...hetaanbodisnatuurlijkenorm. DiverseopleidingeninLeiden,DenHaagenAmsterdamzijnaaneen nauwkeurigonderzoekonderworpen.onafhankelijkeinformatieoverde kwaliteitvandeopleidingenslagingspercentagesvanstudentengavende doorslag.jewiltbestreizenomjedoeltebereiken.ikvergelijkjedaarommet eenkraanvogel.volgendjaarstudeerjebijavensinbreda.daphneheel veelplezierensuccesmetjestudiedaar. IlsePetersen4E.H.M.vanderLubbe IJsvogelhprachtigopvallend,kwetsbaar,strikeapose Omzijndoel(eenvisje)tebereikenkandegekleurdeijsvogelonbeweeglijk stilzittenopéénuitkijkplaats.afgewisselddoorsnellevluchten.jijweetook precieshoejeeenposemoetstrikenvoordecameraenhebtdaarveel succesmee.ditjaarwasvoorjoubestlastig.jezelfbeterlerenkennenen jekwetsbaardurvenopstellen.keuzesmakenvoorjetoekomst.daarinben jegoedgeslaagd.weesnumaarheeltrotsopjezelf DaphnedeJonge4A.vanVoorst EenwedjemetH5overmijnvoetbalclub(FcTwente).Ik: Alsmijnclubwint, krijgikvandeklaseengrote,giga4taart,dieeetikvanbinnenuitop,omdat mijnclubwon. LaatstvroegDaphne: Eh,bijdediploma s,eetudaneen taartvanbinnenuitop? HoekunjeiemandzoalsDaphneietsweigeren? (videodaphne) RicardoStouten4R.A.Appelman Ricardo,jouwvoornemenvoorditschooljaarwas,enikciteer: Ikneem mezelfvoordatditeenleukjaargaatwordenenikinéénkeerslaag.. Volgensmijisdatvoornemenaardiggelukt.Leukjaar:vink.Geslaagd:vink. Ikweetnatuurlijknietofjouwvoornemensaltijdzoduidelijkuitkomen,maarik zoudanwathogerrichten.ikneemmezelfvoordatikmijnstudie, pedagogiek?,intweejaarafrond,bakkenmetgeldgaverdienenenomkom indevrouwen.zoiets.endanspreekikjeovertweejaargraagweerik wildegraagooknogevenjecijfervanengelsbenoemen,een8.2bijhet eindexamen.goedgedaangefeliciteerdensucces. 9

10 DaanBakker4J.Koekkoek Hijblijftaltijdbinnendelijnen.Hijhoudtvanduidelijkheid hetiswitofzwart. Hijgaatduidelijkzijnweg,wachtbij..hetoversteekpad,isheelaaibaar, aanhetworden,engaathiernadewildernisvaneenhogeschooltegemoet. Eenhelefijneleerling,enzebra.GefeliciteerdmetjediplomaDaanBakker. DanaKoppes4L.K.Brondsema Deafgelopen5jaarhebjealtijdhardvoorschoolgewerkt,jewildealtijdalles wetenenvanjefoutenleren.dezeeigenschappengaanjenoggoedvanpas komenindetoekomst.indeklasbescheidenenrustig,maarophetpodium veranderjeineenechtpodiumdier.jehebtveelauditiesgedaanafgelopen jaarenjekreegeigenlijkaltijdietspositiefstehoren,maarjebenthelaasnog tejong.tochgajevolgendjaarietsmetjepassienamelijkzingen,dansenen acterendoen.zokomjeweereenstapjedichterbijjedroom.misschienzien wejevolgendjaarwelergensoptvofineenmusical.heelveelsucces CyrillaSikkens4P.M.Scheltema Hetwasvorigjaarwelevenslikkenhalsenigevandegroepbleefjijhier achteropdersg.datmaaktedatjeaanhetbeginvanhetjaareven zoekendewasnaarjeplekje.maargelukkigbeschikjijover doorzettingsvermogenenlaatjejenietzogauwuithetveldslaan.met hernieuwdekrachtenenergiegingjijertegenaan.enditkeermetsucces.jij bentsterkeruitdestrijdgekomen,stevigerinjeschoenengaanstaan. Achterafgeziendenkikdatditextrajaartjeopschoolnietzoverkeerdis geweest.jegaatbeterbeslagentenijsdetoekomstin,eentoekomstdie begintopdeipaboinalkmaar. 10

11 Groep4 JaapGroot4E.H.M.vanderLubbe BruinvishdolfijntjezwemmendindeNederlandsekustwateren Diegajijduszekertegenkomenwantalsje360dagenopzeebentvoorje opleidingkandatnietmissen.duslettenopeenpaargrijzeruggetjesdie voorofnaasthetschipbovenkomenmeteenzachtpffeah..jatochnogeen beetjebiologiehier. Opeenschipkomtjesportieveaardflinkvanpasenalsjeblijftwerkenen hulpblijftvragenalsdatnodigis,komtdetheorieookzekerinorde.je oudersenjevriendengaanjevastergmissenalsjeweereenslangetijd wegbent.maarhetkannietandersdandatjedaarmetdebemanningook goedemaatjesgaatworden JeroenVisser4R.A.Appelman HeeJeroen,ouweasfaltknuffelaarIkhebjouwafgelopenjaarbestaardig lerenkennen.datbegonalineenvandeeerstementorlessen.jullie moesten5eigenschappennoterendieechtopjezelfvantoepassingwaren. Jijschreefietsvan: ikhouvanpils.prachtigeeigenschapjehebtdaarmee helaaszo nbeetjedehelemannelijkehavo5afdelingbeschreven.maar goed,ikhebjeechtwellerenkennen,jebenteengezellige,openhartigeen lievejongeman.hetwassomsevenmoeilijkvoorjeditjaar,maarjebent daarheelgoeddoorheengekomen.vanhartegefeliciteerdensucces DaniëlvanRoden4P.M.Scheltema Hetheefteentijdjegeduurdmaaruiteindelijkhebjijjeplekgevondenhierop school.jeslooteenvriendschapmetarianensamenkondenjulliedewereld aan.jehadhetsparrenmethemnodig,hetmaaktedatschooleenuitdaging werd.erwasaltijdeen weddenschap tussenjullie:wiehaalthethoogste cijfer?deenekeerwonjij,deanderekeerarian.destrijdtussenjullie maaktedatjijuitgedaagdwerd,datereenbepaaldevormvanstructuur ontstondwaarjijzo nbehoefteaanhebt.enditallesheeftervoorgezorgddat jijvolgendschooljaarkuntbeginnenaanwerktuigbouwkunde. DennisBoon4A.vanVoorst Warenwemetdeklastebowlen,gingDennisBoonnietmee.Kreegeen mailtje,dathijnietkon,hijzatin..volendam.datbleefderestvanhetjaar degrotevraag:watdeeddennisinvolendam? Ikhadeenwedstrijd, zeihij zelf.ja,maarwelvooreenraresport.zonderdatdennishetwist,ishij gefilmd.(videodennis) 11

12 DonnaSlagter4J.Koekkoek Eenlieveheersbeestje.Iedereenvindthetlief.Iedereenraaktervertederd doorengaatdestipjestellen.dattellenhebikookgedaanditjaareneven hadikdevreesdaterteweinigpuntenzoudenzijnomteslagen.onzin.je hebteenprachtigexamengemaakt,jekantevredenjevliesvleugeltjes uitslaan,verdervliegenendeschattigedekschildjessluitenbijje vervolgstudie.hiephiepvoordonna,dietevredendetweevoorpootjestegen elkaarkanwrijven. JordideVries4L.K.Brondsema Voormijbenjeneteenlobbes,rustigenkalmmeteenglimlachopjegezicht. Jedoetgeenvliegkwaadenobserveertallesrustigindeklas.Jeging afgelopenjaarjeeigengangendeedgewoonwatjemoestdoen.endat deedjegoed.datheeftjegebrachttotwaarjenubent.meteenmooi diplomagajenaardevolgendestapinjeleven.heelveelsucces. DennisBroelman4P.F.Buikstra DennisBrullerisje naam.Alsikjedanmeteendiermagassociëren denkikaaneenleeuwofeenbeer.alsmentorhebikjelerenkennenalseen optimistischevrijbuiterdienietbijdepakkenneerzit.jekunttegeneen stootje.jehoudtvanfitness.enjewiltinelkgevalgeenkantoorbaan.je zochteenpassendeopleidingbijdelandmachtofdemarine.erbleken vanwegebezuinigingenopdefensienietveelmogelijkheden.ishetje inmiddelsgelukt?watgaathetworden? 12

13 Groep5 EvaKooiman4P.F.Buikstra Eva,wehebbenjouwlerenkennenalseenijverige,getalenteerde jongedame,eentikkiebescheiden,maarzekernietiemanddiezichdekaas vanhetbroodlaateten.jouwtalentenkomennietalleentotuitingopschool. OokbijSportingAndijkenbijSursumCordaofbijMantelvoeljejealseenvis inhetwater.jijhebtgekozenvoorbusinessstudiesendatgaatmetjouw inzetzekerlukken.hartelijkgefeliciteerdenveelplezierensuccesin Alkmaar. JurrevanderMeulen4R.A.Appelman Jurre,ikhebbijjouevengetwijfeldwelkdierhetbestebijjepast.Jegaatbij defensieinopleidingdusdachtikmisschieneenneushoorn(foto),maarnee. Misschieneenarmadillo(foto)?Nee.EntoenwistikhetEenbeerdiertje (foto).nietalleenvanwegedeenormegelijkenis(foto),maaromdathijniet kapottekrijgenis.dezebeestjeszijnderuimteingeschotenendaar blootgesteldaanallestralinginderuimte,maarzekwamentopfiten springlevendweerterug.endathoopikvoorjouook,watjeookgaatdoenbij defensiejewaseenerggezelligejongenindeklasjurre,gefeliciteerden succes DawnDibble4P.M.Scheltema Tobeornottobe,that sthequestion. Dewereldiseenschouwtoneel,elk speeltzijnrolenkrijgtzijndeel. Ikhadhetjezogegundomjedezewoorden ophettoneeluittehorenspreken.helaasishetjeditjaarnietgeluktomop detoneelschoolaangenomenteworden,maar,letopmijnwoorden,jijkrijgt jedeelnogwel.wanteenpodiumdierzoalsjijverdienthetominhettheater testaan.iemandmetzoveelexpressieeninvoelingsvermogenhoortdaar thuis.nugaje,totjejedroomkuntlatenuitkomen,deopleidingtotdocent Engelsvolgen.Enookdaarzaljetalentjegoedvanpaskomen. JillHoost4E.H.M.vanderLubbe Paardh(natuurlijkonzefavoriet)edel,stoerengevoelig,waardevol IkdenkdatjehetnogbijnanietkangelovenJestaatvandaagophet podiumenjemagzojediplomainontvangstnemen.nulachenwealleen nogmaar.navorigjaarhadjeereenhardhoofdinmaarjehebthet helemaalzelfgedaan.enikweetdatdatvaaknietaltijdmeevielenikhad hetmetjetedoen.jehebtgeleerdmetjespanningenpijnomtegaanen dàtisheelwaardevol.jebenteenraspaardje 13

14 DewiLeeuw4A.vanVoorst Menééér,mogenwenougaan.Heelmooihoor,deNieuweKerken interessant,diemichielderuyter.goh,dathijhierligtenooknogdood.hij heeftookineenfilmgespeeld.maarre mogenwenougaan.ikmoetheel ergnaardewcenliobaenikwillenóóknognaareenandermuseum. Eentafereeltjetijdenseenexcursie.Dewihadgrotehaastomeeneindete makenaanonsprogramma.nietsmismee,datishaargoedrecht.toenik zelosliet,wasiktochwelnieuwsgierignaardebestemmingvandewiend r vriendin.moestzenaardewc?gingzenaareenandermuseum?iksloop alseendetectiveachterdedamesaan.spannend.(fotodewi)de ontknopingvondpalnaastdenieuwekerkplaats.jawel,dewiging shoppen.endatkanzijmeedogenloos,naarhetschijnt. IreneDekkers4J.Koekkoek Tsjilp,kwetter,prrtralitoe.Jeoverweegtalsleraarweleensom, tuuttuuterretuuteendoekoverdekooitegooien.wantwatkomtereenhoop gesnaterengesnepuit.wiedeindrukheeftdatvervolgenshetkopje tussendeverengestokenwordtheefthetmis.onderdiedoekgaathet studeerlampjeaanenvervolgenswordtergeploeterd,zelfsgebuffeld.en vandaardatikjenietvergelijkmeteenkipjeenooknietmeteenblauwdan welgroengeelparkietje,uiteindelijkbenjegewooneenparadijsvogel GefeliciteerdIreneDekkers. KayleighHuisman4L.K.Brondsema Keuzesmakenvindjenogallastig.Jevindtheelveeldingenleuk,maardat maaktheternietmakkelijkerop.maarookgeenkeuzemakeniseenkeus. Jekijktvolgendjaarnogevenrond,jehebtdanalletijdomietstekiezenwat echtbijjepast.eenpaarwekenterugzagikjevoorbijkomenoptv,bij Draadstaal.Geenideehoejedaarterechtkwam,maarmisschienistelevisie welietsvoorje.misschienzienweljewelvakeropdetvverschijnen.ikwens jeeenhelemooietoekomstenvertrouwopjezelf,dankomthetvastallemaal goed. 14

15 Groep6 LindaPellekaan4L.K.Brondsema Hetwasnietaltijdevenmakkelijkditjaar,maarjewistwaarvoorjehetdeed. Jemoestenjezoujediplomahalen.WegvandeRSGeneenmooie toekomsttegemoet,eenopleidingdoendiejeleukvindtendiebijjepast. Nouhetisjegelukt.Enwathebjeprachtigecijfersgehaald.Jemagtrotszijn opjewelverdiendediploma.heelveelgelukindetoekomst. KjellvanDijk4R.A.Appelman Kjell,aanhetbeginvanditjaarwistjijalvrijzekerwatjewildestuderenna havo5.rechtenofsociaaljuridischedienstverlening.iniedergevaleen duidelijkerichting.logischdatjeuiteindelijkgekozenhebtvoordepabo. Zelfdenkikdatdatbeterbijjepast.Jebenteengezelligeleukejongemanen zoalsjeaanmijkanzienmaaktdateenprimaleraarjemoetwelnog evenjerekenskillsverbeterengefeliciteerdenveelsucces JanLoots4J.Koekkoek EriseenapensoortdiePhyllophagaheet.InhetLatijndan.Een boomklimmendelevensstijl.mmmm.zoekmaareensop.uiteindelijknoemik je,hehepycnoptilusfloccosus,ofweldeloodsvogel.(plaatje)diezingt luid,maaktveellawaaimaarheeftuiteindelijkeenkleinhartjeinzijninborst. Devogelweetuiteindelijkzijnwegweltevinden,netalsjij.Hetduidelijke verschilisdatjijnietzogezelligmolligbent.gefeliciteerdjanloots. GreskeBarendse4P.F.Buikstra Dezewiskundelerares indedop isheelveelzijdig.zeheefteensterkewil eniskritischopzichzelfmaarookophaaromgeving.zelaatduidelijkvan zichhorenwanneerzehetergensnietmeeeensis.haarvriendenkringis heelbelangrijkvoorhaar.zeisheelzelfstandig,zeiszorgzaamen,zoalsu ziet,zeerelegant.greskedatallemaalkarakteriseertjemisschiennoghet meestalseenzwaan,maardaneentjemeteenwiskundeknobbel,een wiskundeknobbelzwaan.hebjeinmiddelsdejuistevervolgopleidingwetente vinden?greskeinelkgevalveelsuccesindetoekomst. 15

16 FemkedeJong4P.M.Scheltema Jijhebtkaraktereigenschappenvanvelediereninje.Zobenjetevergelijken meteentijger.ditroofdierheefteenkracht:hetalleszelfwillendoen.hijzal allesopalleszettenomhetdoeltebereiken,heeftdoorzettingsvermogen. Ookjijbennietiemanddiesneleenanderomhulpvraagt,jedoethetliever zelf.daarnaastdoejemedenkenaaneenstokstaartje:waakzaam,sociaal, vriendelijk,energiekengrappig.jezalzekeropjeplaatszijnbijdeopleiding SPH. KevinOmerzu4E.H.M.vanderLubbe Hommelhrustigevlieger,zelfstandigwerkerensamensterk Jehebtinderdaadzelfstandiggewerktvoorjehavodiploma,rustigopjedoel af.envervolgensprimageslaagd.tussendoorontspannenmetjevrienden. NajeHBOwerkenopeenluchthaven,duseengrotedrukkeorganisatie.Jij zaldaaropjeplekzijn,rustigjetakendoenensamenmetcollega szorgen voorveiligvliegverkeer.ikzouzeggenhstapzelfookmaareensin,vooreen welverdiendreisjenaarverrebestemmingen ElineSiersema4A.vanVoorst Mannenvanmijnleeftijdhebbenveelalgeenmoedermeer.Ikwel.Zestaat naastmeenzoalselkemoederiszijzowelsteunalslast.watdenkjevan mijndagelijksontbijt. Mijnheer,hetisnietnormaaldatereenstukjebrooduit uwoorsteekt. Of: meneer,hetissmerigalsueenklokhuisvaneenanderuit deprullenbakhaaltenopeet. VanwieElineditheeftJuist:vanháármoederOnlangskreegzed rrapport. Ikhadereenzelfportretopgetekend:eenparmantigmentormannetjemet3 lievesprietjesopdeschedel.(fotoeline)eenweeklaterlegteline(giga4 grijns)datrapportopmijntafelensmeert malsdeblimsem.ikopenhet boekjeenwatheeftmoedermarliekeerbijgeschreven... Super,heeftu haar? Ikbegreepdeboodschapengingaanhetwerk (videoeline) 16

17 Diplomadroom Melodie:Wakemeup4Avicii Leerlingzijnoponzehavo klasgenotenopjepad studiewijzersvindjemaarzozo maarjemaakteengoedestart Mentorenvolgenjouopdevoet docentengeveninzichtmee hetgaatbestgoedalsjejewerkmaardoet lerenlerenisok enjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal enjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal 4 Havo4jarenwasjebijonsopschool RSGisnuvoorbij EindelijkmagjenaarhetHBO ofmbo,hetstaatjevrij zoveelstudiestekustentekeur voorjouziterookeentjebij engajestraksdoordienieuwedeur Laatdanhetbeestinjevrij Wantjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal Wantjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal nietvoornietsallemaal(3x) 17

18 Groep7 FloorAmmerlaan4A.vanVoorst twasinieper.jestondmetenkelevriendinnenbijdedeuromuittegaan. Iemandvroegaanons,docenten,ofwijmisschienmeewilden,hetbruisende nachtlevenin,feestvieren.floorsogen richtingvriendinnen: Hoehalen julliehetinjekop.datzijnleraren Floor,zijnwijgeenfeestbeesten?Kijkhiereensnaar.Krijgjealsnogspijtons nietmeegenomentehebben.(videofloor) FrankSmit4P.M.Scheltema Tweewekengeledentrompetterdejemetheelveelplezierenvervedelopers vandeavond4daagsebinnenhvanavondbenjijdegenedieinhetzonnetje wordtgezet.jijbentalseendierdatinstiltegrotesprongenmaakt.die sprongendiehebjijhetafgelopenjaarwelgemaakt.enhoemethulpvanje ouders,dirkenkuukhebjeeenpaduitgestippeldwaarjekeurigopbent gebleven.jebentdoelbewustbeziggeweestmethetuitzoekenvaneen vervolgopleiding,jehebtopendagenenmeeloopdagenbezochten uiteindelijkuitgekomenbijhetnovacollegewaarjedeopleidingtotlaborant gaatvolgen. JoostKoster4P.F.Buikstra Joost,altijdgedegenengoedlachs.Jijhoudtvanfitnessenvangamenen daarhadjeblijkbaarookalletijdvoorwantdeschoolresultatenwarenwel voldoende.jouwprofielwerkstukgingoverluchtvaartenhetvoorbereiden vaneenvlucht.ikzieinjoudaaromeenadelaardievanafcomfortabele hoogtehetoverzichtbehoudtengenietvanhetuitzicht.jijhebtgekozenvoor eenstudiecommerciëleeconomieaandehva.hartelijkgefeliciteerden succesmetdiestudie. JoëllBlom4J.Koekkoek Hijisspeels,hijiskwiek,hijrentoveralachteraan.Hijkwispeltenhijdolt rond.hetmoet,wathetconservatoriumbetreftgewooneengoeielobbes wordenmeteenscherpgehoor,vooronsisheteendribbel4achtigepuppy wiewe,gelukkigzonderaltenatteneusnogfijntweejaarophetatheneum hebben,onze,af,joëll,af,joëllblom. 18

19 MargoStreekstra4L.K.Brondsema JijbentonzeSuarezvandeRSG.Ookbijjouwerdhetevenzwartvoorogen enalseenpitbullbeetjejevastenlietjenietzomaarweerlos.hetverhaal erachterwaseenbeetjevaagendatlatenwemaarzo,maardeconciërge hadthuiswelietsuitteleggen.ikkenjeechternietzo.jebenteenvrolijke, gezelligemeidenjeweetprecieswatjewilenhoejedatkanbereiken.je gaatrechtopjedoelaf.heelveelsuccesvolgendjaar. KlaasTufto4E.H.M.vanderLubbe Kangoeroehspringermetingebouwdebasket,laid4backindezon Wanneerspringennietnodigis,benjijookgraaglaid4back.Dat springen kanzijnnaardebasket,dehonkbalofjeschoolwerk.tweejaargeleden sprongjewattelaag.jezouindietijdweleensterugwillenspringennaar jeoudeterritorium.ikkenhetgevoelenbentrotsopjedatjejetoch staandehebtwetentehouden.nuglorieusjediplomahalen.indevakantie nogeenbeetjelay4backen.endanvoluitmetgrotesprongenhethbo winnen. MichelleHoff4R.A.Appelman Lipglossindehand.Nouhierwasikdanhorrrr,ikkomtjoueven toespreekeeeeeh.jijhebthetbestmoeilijkgehadweetjeeeeenevengoed hebjemooievenjediplomagehaald.enookalwashetdansomsmoeilijk weetjeee,jestondmooiweldriejaarachterelkaarhetcabarette presentereeeeendatwashartstikkeleukgefeliciteerdensuccesinde toekomst 19

20 Groep8 IvanaAntal4P.M.Scheltema Alsdevlinderinjelevenkomt,laathijjeziendatjenietaltijdbentwatje denkttezijn.eninjouwgeval,watanderemensendenkendatjijbent.alsik eenvlinderzouzijn,danzouikdemensenlatenziendatjeeenlieve,leuke enmooiemeidbentdieklaarstaatvoorhaarvrienden,dieeenhelpende handbiedtaanhendiehetnodighebben.iemanddienietonzekerover zichzelfhoefttezijn,maargoediszoalszeis.iemandzoalsjij.ikgeloofin jou,ikgelooferindatjijeenfantastischejufwordt,metliefdevoorhaar kinderen,maarookeendiestrengenduidelijkis.eenjufdiejevoorje kinderenzouwensen.endatbenjij. RobinSchweigl4L.K.Brondsema Achterindeklashadjehetheleoverzicht.Jewistprecieswatjemoestdoen omteslagenditjaarenjewistookprecieswaarjehetvoordeed,wantde opleidinghadjeallanguitgezochtenjewasalaangenomen.nualleenje diplomanog.alshetevennietmeezat,zettejeweerallezeilenbijengingje erweervoor.enhetisjegelukt,metprachtigecijfers.gefeliciteerdenveel succesvolgendjaar. JesseTiemens4A.vanVoorst Hetparadijsisnietbestemdvoorhendiehebbengeleden,maarvoorhendie hebbengenoten.alsééniemanddatheeftbegrepen,isjessetiemenshet wel.ikzoueigenlijkiedereenindezaalonderdetwaalfjaarwillenverzoeken bijdevolgendefilmopnamendeogenstijfdichttedoen.(videojesse) BartBloemendaal4J.Koekkoek Hijwektesomsdeindrukhetliefstmetrustgelatenteworden.Jeintegraven zodatdebuitenwereldjenietzouzien.eenmoldus?welnee,jehebtmeer ietswegvaneenbedachtzamehaas,diemetwest4friesebinnenvetterigheid veelplezierheeftinzijnhazenlegerendannuinzijngroengroenknollentuin iswantdatdiplomaisbinnen.felicitatiesaandezevlottehaas,bart Bloemendaal. 20

21 LotteSchipper4P.F.Buikstra Jebenteenzelfstandigeenvrolijkecreatieveling.Enookaleenblauwe reiger.jebentopbasisvanjeportfoliotoegelatentotdeopleidingdocent BeeldendeKunstenVorming.Datisopzichaleenfelicitatiewaardennu magjemetjehavodiplomaookechtaandieopleidingbeginnen.kunje gelukkigeconomieenzoachterjelatenenjehelemaalstortenopje beroepsopleiding.lotte,heelhartelijkgefeliciteerdenveelsuccesin Amsterdam. MorrisvandenElst4R.A.Appelman Fotohoofdplusrommeligemap.HoiMorris,eenmomentjehoor,ikbeneven jediplomaaanhetzoeken.ikheballesbeginditjaarheelgoed georganiseerdindezemap,maarergensisdatmisgegaan.hee,watdoen mijnaantekeningenvooraardrijkskundenoubijbiologie?ow,hierzijndie opdrachtenvannatuurkunde,diestaangewoonbijnederlands maarwaar isnoudiediploma..allegekheidopeenstokje(fotohoofd).jouwofjullieact bijcabaretwasfantastisch,ikheberggenotenvanjullie.jehebthetgoed gedaanafgelopenjaar,jewistdanookprecieswatjemoestdoen. Gefeliciteerdensucces LianneBoomstra4E.H.M.vanderLubbe Goudvinkhstaatvoorbofferd. Dusjebentmijngoudvinkje.SamenerachterkomendatAlshetaltijdbeter kan,jenoooooitklaarbentdustevredenzijnmetjeprestaties.danhouje tijdovervooranderezaken.veelzelfkennishebjenuenalsjeerzelfniet uitkomt,weetjehulptevinden.netalsdegoudvinkbenjestoer,hebje graageenvastmaatjeenbensuperzorgzaam.enalsjedanooknogaltijd jezaakjesinordehebtenzorgtvoorduidelijkheid,benjeeengeboren verpleegster.enookikzoumemeteengerusthartaanjouwhanden toevertrouwen 21

22 Groep9 NaomiSwagerman4R.A.Appelman Naomi,wathebjijeenmooieresultatenneergezetEndatmeteenachtste vakvoorfranshebjebijnaanderhalfpuntbovenjeschoolexamen gescoord.heelgoedgedaanvoorjouhebikhetvolgendebeestbedacht: Satansgekko(foto).Nietomdatjeeenofanderduivelsdingbent,nee,omdat ditdiertjeuniekis,netalsjijenomdatzegewildis.,netalsjijiniedergeval alshetomjeopleidinggaat,wantjebentdoordelotingvanvoedingen diëtetiekheen.veelsuccesmetjeopleidingengefeliciteerd KimKooiman4A.vanVoorst KimKooimanwasdeafgelopentijdnogalongerustdatikhaarophetpodium voorgekzouzetten.ikke?never.zewerdnogongerustertoenikhaarvriend Jeffreyenkelekerenoptelefoneerde.Toenkwamzebijmij,meteen vraagje. Meneer,udoetopdediploma4uitreikingtochwelietsliefsvoor me? Kim ietsliefs jahoor,dathebjewelverdiend.(videodaphne) BasRoosendaal4J.Koekkoek Wasjemaareenweekdiergeweest.Danhadjenietzoveelbottengebroken. Jebentonsbrekebeentjeenjehebtjeomgevingveelhoofdbrekensgekost. Tochmaakikeenanderevergelijking.Nubenjenogeenrups.Jehebtaan deboomvandekennisgegeten.hetwasafentoezwarekost.nuvolgtde fasevanhetverpoppen.enbinnenkortbenjeeenvlinderdievrijen zelfstandigdewereldinkanzweven.veelsuccesbasroosendaal. SamDeen4L.K.Brondsema Achterindeklas,heelrelaxedmeteenlollyinjemond.Datbeeldvanjou staatopmijnnetvlies.jemoesttochietsdoenineentussenuur,verklaarde je,dusgingjemaarnaardesupermarkt.hoeweljejenietsneldrukmaaktis erergensafgelopenjaareenkleinmomentjegeweestwaaropjedachtdatje hetevenandersmoestaanpakkenendathebjegedaan.hetisallemaal goedgekomen.meteenmooidiplomaopzakgajijdetoekomsttegemoet. Gefeliciteerd. 22

23 MaxJeltes4P.F.Buikstra Maxikhebjelerenkennenalseenzeergedrevenenslimmeleerling. Gedrevenvooralvoorjepassie,muziek.Alsdjenalsmedewerkerbijschool4 evenementenbijlichtengeluidooktijdensonzediploma4uitreikingen.vaak namjejeeigenapparatuurmeeomeenevenementtedoenslagen.jehebt pechdatermaarzoweinigstudentenkunnenwordentoegelatentotde opleidingtechniekentheater.nugajeverderbijavansomjete bekwameninelektrotechniekendehypermodernewereldvande programmeerbareelektronicaenzohoudjetochzichtopdietoneeltechniek. Jebentuiteindelijktocheenpodiumdier.HeelveelsuccesinDenBosch. MarcDekker4E.H.M.vanderLubbe Loodsmannetjehzwemtmeemetschepenenleidtzeveilignaardehaven (mythe). Datpastnatuurlijkehelemaalbijjoualszeiler.Ophetwatervoeljejethuis. Endaarbenjedanookvaaktevinden,hetbesteuitjezelftehalen,werkend metdeelementen.daarbenjegoedin.opschoolkosttehetjeweleens moeiteallesbijtehoudenenalsmentorh5probeerdeikjenietteveelte sturen.jijbentjeeigenroergangerendathebjeditjaarhelemaalwaar gemaakt. Gewoon inéénkeergeslaagd,weesertrotsopenalsweelkaar eensophetwatertegenkomen,zullenweroepen:schipperahoy JasmijndeJong4P.M.Scheltema Watwasjeonzekerinhetbeginvanhetjaar,jekonhetallemaalnietzogoed plaatsenensomswerddespanningjeeenbeetjeteveel.ergensinde maandendiedaaropvolgdenheefteenkrachtzichvanjoumeestergemaakt, benjijzekerdervanjeeigenkunnengeworden.jehebtenormgeïnvesteerd injezelf,jehebtdoorzettingsvermogenéngroeigetoond.endatheeft geresulteerdinhethavodiploma.nukunjedeopleidinggaandoen,waarvan jealsnelwistdatjediewildegaandoen:businessstudies.ikdenkookdat hetwetenwatjewiljegeholpenheeftomditjaartoteengoedeindete brengen.houdinjeachterhoofddatietsmoeilijkmagzijn,maardatmet geduldeninzetheelveeltebereikenis.jehebtdatditjaarlatenzien. 23

1408 / 1409 HANDLEIDING

1408 / 1409 HANDLEIDING 1408 / 1409 HANDLEIDING Gefeliciteerd A A 1 6 7 8 9 1 10 2 3 11 A C B D a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 12 13 1 2 3 14 A 1 2 B 15 3 1 2 16 2 3 1 4 3 4 2 1 17 18 3 4 19 Model 1408 Model 1409 20 21 a b e b d c

Nadere informatie

Britt van den Berg, kunstzinnige puber met arbeidsethos

Britt van den Berg, kunstzinnige puber met arbeidsethos Britt van den Berg, kunstzinnige puber met arbeidsethos Haar prachtige bos rode haar is niet meer. Alhoewel, Britt van den Berg (16) beschikt nog altijd over een meer dan weelderige haardos. How come?

Nadere informatie

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter,

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Vrijdag 11 augustus starte het nieuwe Eredivisieseizoen 2017-2018. In samenwerking met René Heuven, heeft de Supportersclub hiervoor opnieuw een Weddenschap georganiseerd:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 2 september OPEN DAG. Manege Kampioenschap 2017 dressuur en springen

NIEUWSBRIEF. 2 september OPEN DAG. Manege Kampioenschap 2017 dressuur en springen NIEUWSBRIEF Manege De Cruquiushoeve 7/12/2017 Editie 9 Manege Kampioenschap 2017 dressuur en springen Op zaterdag 8 juli 2017 vond het manege kampioenschap 2017 plaats. Er was zowel dressuur als springen.

Nadere informatie

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12 01 Goedemorgen Sinterklaas 2 02 De vriend van ieder kind 3 03 Taai taai 4 04 Zwarte Piet, kijk goed uit! 5 05 Vergeten 6 06 Lieve Sinterklaas 7 07 Go Go Amerigo 8 08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen 9 09

Nadere informatie

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter,

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Vrijdag 11 augustus start het nieuwe Eredivisieseizoen 2017-2018. In samenwerking met René Heuven, heeft de Supportersclub hiervoor opnieuw een Weddenschap georganiseerd:

Nadere informatie

1 van 13 18-11-2012 20:02

1 van 13 18-11-2012 20:02 1 van 13 18-11-2012 20:02 SLEUTELCAFE ANGEREN 9 MEI 2009 Geschreven door Arjan Verheul. Gisteren was het zover. Mijn eerste sleutelcafé. Ik was extra vroeg opgestaan omdat ik een druk CB500f programma

Nadere informatie

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten.

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten. VWO Inleveren van de boeken VWO Het inleveren vindt plaats op: maandag 27 juni a.s. in lokaal B 2.10 12.30 13.00 u A t/m H 13.30 14.00 u I t/m R 14.30 15.00 u S t/m Z VMBO Inleveren van de boeken VMBO

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!! Plan"van"Aanpak"" Kinderparticipatie"en"Kinderrechten"in"de"school""

!!!!!!!!!!!!!!! PlanvanAanpak KinderparticipatieenKinderrechtenindeschool 0 PlanvanAanpak KinderparticipatieenKinderrechtenindeschool Ditplanvanaanpakisgeschrevenopbasisvande KinderrechtenNU8methodiekvoorimplementatievan KinderparticipatieenKinderrechtenindegemeenteeninhetonderwijs.

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Michael Ibink Telefoon: 072-743 39 56 Mobiel: 06 336 603 20 E-mail: Datum: 2-6-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Proteus minitoernooi 2012 (2)

Proteus minitoernooi 2012 (2) Proteus minitoernooi 2012 (2) Sterrencompetitie Doelgroepenbad 14-12-2012 Nadat vorige week vrijdag de 1 e wedstrijden waren gespeeld stond vandaag de laatste poule wedstrijd op het programma. Tevens stond

Nadere informatie

Namens de redactie, Veel leesplezier en tot snel! De redactie.

Namens de redactie, Veel leesplezier en tot snel! De redactie. In deze Nieuwsbrief: Namens de redactie Vanuit het bestuur; Nieuws en mededelingen; Update spelregels; Rooster kantinedienst Agenda ; Lotto; Verjaardagen; Teams; Competitie 2015/2016 veld deel 1; Namens

Nadere informatie

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk 1 Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk Wat is geluk? Geluk kan worden ervaren als lijden afwezig is. Wie niet lijdt, is gelukkig. Ik bedoel dan niet het geluk dat we

Nadere informatie

Boekverslag Big Sister Live

Boekverslag Big Sister Live Boekverslag Big Sister Live Romee Bierman klas 3.2 Samenvatting Het boek gaat over Bambi, ze is een meisje van 18 jaar. Ze voelt zich erg eenzaam omdat ze heel veel alleen thuis is. Haar vader is weg en

Nadere informatie

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter,

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Vrijdag 5 augustus is het nieuwe Eredivisieseizoen 2016 2017 gestart. In samenwerking met René Heuven, heeft de Supportersclub hiervoor een weddenschap georganiseerd:

Nadere informatie

Informatie & Coördinatie Centrum

Informatie & Coördinatie Centrum Informatie & Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen 2015 2017 Samenwerking door en voor overheidsorganisaties Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

Nadere informatie

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Vertrouwen Margriet Ledin-de Hoop Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Inhoudsopgave Woord vooraf 6 1. Op reis 8 2. Spring! 15 3. Ver weg of heel dichtbij? 24 4. Actief afwachten 32 5. In vertrouwen keuzes

Nadere informatie

Michael Berg. Nacht in Parijs

Michael Berg. Nacht in Parijs Michael Berg Nacht in Parijs Dit is een roman. Alle beschreven personages en situaties zijn ontsproten aan de fantasie van de auteur. Eventuele overeenkomsten met de werkelijkheid berusten uitsluitend

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016

Jaaragenda 2015-2016 Jaaragenda 2015-2016 Datum Locatie Activiteit eek: 38 - periode: 1 di. 15 september 2015 19:30- MZR-HV vergadering (vergaderruimte ilhelminalaan) wo. 16 september 201 8:00-17:00 4H en 4V - Excursie rivieren

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Uitslag Ironman Almere 13 september 2014 naam zwemmen W1 fietsen W2 lopen totaal plaats Jan Hof

Uitslag Ironman Almere 13 september 2014 naam zwemmen W1 fietsen W2 lopen totaal plaats Jan Hof Uitslag Dam tot Dam loop, 16,1 km 21 september 2014 naam tijd Jan Hof 1.34.46 Freek van Gool 1.35.48 Uitslag Ironman Almere 13 september 2014 Jan Hof 1.15.28 6.10.42 4.37.42 12.18.30 299 Uitslag 1/4, 1/8

Nadere informatie

Zoals jullie weten hebben er een aantal van onze leden op de galoppade gereden.

Zoals jullie weten hebben er een aantal van onze leden op de galoppade gereden. Hallo allemaal, Hierbij weer een kersverse nieuwsbrief van september 2011. sorry voor de late nieuwsbrief de volgende nieuwsbrief komt rond 1 november weer want ik heb het ook erg druk met school dus heb

Nadere informatie

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn.

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. De ondeugendste aap Snoei pakt de hoed van Herman af. Snoei

Nadere informatie

Opbrengst zendingsgeld deze week opgehaald deze week gespaard door: stand thermometer 24,00 onderbouw 595,08 28,50 bovenbouw 608,18

Opbrengst zendingsgeld deze week opgehaald deze week gespaard door: stand thermometer 24,00 onderbouw 595,08 28,50 bovenbouw 608,18 Vrijdag 8 april 2016 Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had. Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert Lukas 15

Nadere informatie

Documentaire vrijheid Depressie

Documentaire vrijheid Depressie Documentaire vrijheid Depressie Anna Diouf en Rianne Horning MM2A 1 Inhoudsopgave Inleiding Het onderzoek Voice-over Filmplan Storyboard 2 Inleiding De afgelopen 4 weken hebben we in duo s een mini-documentaire

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Michael Ibink Telefoon: 072-743 39 56 Mobiel: 06 336 603 20 E-mail: Datum: 12-02-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Wilt u meer

Nadere informatie

Insecten. Kus Marit. Insecten maken

Insecten. Kus Marit. Insecten maken Groep 8a Wij groep 8A hebben een ijzeren insect gemaakt je mocht ook met zijn tweeën en dat deden wij Jim en Mees wij wouden een olifant maken maar dat ging niet en toen hadden we maar een verzonnen insect

Nadere informatie

N ieuwsbrief 15 24 maart 2016

N ieuwsbrief 15 24 maart 2016 Kattebelletje 24 maart: Paasviering 25 t/m 28 maart paasvakantie 29 maart studiedag VRIJ 5 en 6 april bezoeken de kleutergroepen de boerderij van juf Petra. Donderdagavond 14 april Voorlichting Loverboys

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Winnen zonder te vechten.

Winnen zonder te vechten. Winnen zonder te vechten. Op een dag werd een vader van twee zoons erg ziek, hij begreep dat hij binnenkort zou sterven en liet zijn twee zoons bij hem komen. Hij zei tegen hen: Het is mijn wens dat ik

Nadere informatie

Naam interviewer. Naam respondent. Pseudoniem respondent. Datum interview 27-05-2012. Begintijd interview 13.30. Eindtijd interview 14.45.

Naam interviewer. Naam respondent. Pseudoniem respondent. Datum interview 27-05-2012. Begintijd interview 13.30. Eindtijd interview 14.45. Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 27-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 13.30 Eindtijd interview 14.45 Leeftijd Man/vrouw Woonplaats Land van herkomst

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel:

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel: Verspreidingsgebied Regio Noord-Holland Selecteer een uitgave: Alkmaars Weekblad Amstelveen Nieuwsblad CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna en Wieringen CTR Hollands Kroon - Niedorp en Wieringermeer De Duinstreek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015. Van de voorzitter

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015. Van de voorzitter Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015 Van de voorzitter Het nieuwe jaar is al weer ruim 2 maanden oud en we zijn weer druk aan het bewegen. Allemaal goede voornemens. Dat is goed te merken, want het is gezellig

Nadere informatie

Inhoud. Beste ouders,- verzorgers, Opening

Inhoud. Beste ouders,- verzorgers, Opening Inhoud Beste ouders,- verzorgers, Opening Voor u ligt de Springlevend van de maand december van het jaar 2015. Het nieuwe jaar doet bijna zijn intrede. We hebben genoten van de decembermaand met alle gezellige

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw schooljaar

Op weg naar een nieuw schooljaar jaargang 45, nummer 11, 7 juli 2017 Op weg naar een nieuw schooljaar Ter gelegenheid van dit laatste nieuwsbericht wens ik onze leerlingen en u als ouders/verzorgers een goede- en welverdiende vakantie.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE-WERKFORMULIEREN-

INHOUDSOPGAVE-WERKFORMULIEREN- INHOUDSOPGAVEWERKFORMULIEREN WerkformulierfaseVooroverwegen Nadenkenovermeerbewegen...59 WerkformulierfaseOverwegen VoorIennadelenvanveranderen...60 WerkformulierfaseOverwegen VoorIennadelenvanNIETveranderen...61

Nadere informatie

1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde

1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde OVERZICHTEN 2015-2016 1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde Bart J. van Zweeden, Sectie wiskunde. OVERZICHT BOEKENLIJST REKENEN SECTIE 2014/2015 KLAS 7: Spaarne: 97890111111677 Getal en Ruimte,

Nadere informatie

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Agenda

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Agenda 22-10- 201 4 nummer 4 T KOOLBLAADJE Obs Koolhoven, Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg www.obskoolhoven.nl, www.facebook.com/obskoolhoven obskoolhoven@opmaat-scholen.nl, 013-4565680 De nieuwsbrief Door:

Nadere informatie

me een heleboel stress. En toen verscheen Cassie. Dus in zekere zin is dit boek ontstaan uit een weddenschap.

me een heleboel stress. En toen verscheen Cassie. Dus in zekere zin is dit boek ontstaan uit een weddenschap. OVER DE AUTEUR Een interview met L. Marie Adeline Wat heeft je ertoe gebracht erotische fictie te gaan schrijven? Om heel eerlijk te zijn: tot een week voordat ik begon aan S.E.C.R.E.T. was het niet bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 maart 2015

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 20 maart 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de Icademy Geld Terug Garantie

Aanvraagformulier voor de Icademy Geld Terug Garantie Aanvraagformulier voor de Icademy Geld Terug Garantie Ergens anders een e-learning gedaan die je meer waar voor je geld bood? Geld terug! Heb jij bij een andere opleider een e-learningcursus gedaan die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 mark verbaast zich over vrouwen 19. 1 Mark speelt het onderhandelspel 21

Inhoudsopgave. Deel 1 mark verbaast zich over vrouwen 19. 1 Mark speelt het onderhandelspel 21 Inhoudsopgave Vrouwen bluffen niet 13 Deel 1 mark verbaast zich over vrouwen 19 1 Mark speelt het onderhandelspel 21 Nee = nee 2 De kleine auto van Linda 25 Statussymbolen zijn niet boeiend 3 Mark begrijpt

Nadere informatie

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Een enquete onder de leden van de NVOM September 2011 Enquete response NVOM aantal leden 7000 NVOM bereik met Email uitnodiging 3500 Totaal respons

Nadere informatie

Even later staan Phoebe, Paige en Piper bij Darryl tussen allemaal politieagenten

Even later staan Phoebe, Paige en Piper bij Darryl tussen allemaal politieagenten Auteur: Tim Janssens Mail: timmiejanssens_1994@hotmail.com Leo tegen Leo Phoebe staat in de keuken. Piper komt binnen. Piper: Wat ben je aan het doen, Phoebe? Phoebe (boos): Nagels aan het bijten! Is dat

Nadere informatie

Openingstijden Het Madeliefje. Openingstijden het Krummelhûs. Openingstijden Het Kraaiennest. Openingstijden De Wegwijzer. Openingstijden De Stroekeld

Openingstijden Het Madeliefje. Openingstijden het Krummelhûs. Openingstijden Het Kraaiennest. Openingstijden De Wegwijzer. Openingstijden De Stroekeld Openingstijden Het Madeliefje Maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur Openingstijden het Krummelhûs Di-Do- en vrijdag 7.30-18.00 uur Openingstijden Het Kraaiennest Maandag t/m Vrijdag 7.30-18.00 uur Openingstijden

Nadere informatie

De week van Springmuis.

De week van Springmuis. De week van Springmuis. Vandaag is het verhaal verteld over Springmuis. Het verhaal is afkomstig van een legende van de Noord Amerikaanse vlakte-indianen. Het verhaal gaat over onzekerheid, het verlangen

Nadere informatie

Wilem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam ( Art media design & leisure ) Over Henk Fortuin (1916-2007) oud-student in de jaren dertig

Wilem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam ( Art media design & leisure ) Over Henk Fortuin (1916-2007) oud-student in de jaren dertig Boek over Henk Fortuin: oud-student in de jaren dertig eigenzinnig kunstenaar in Maassluis Eind november 2007 verscheen een boek over kunstenaar Henk Fortuin (1916-2007), die in de jaren dertig studeerde

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Naam afzender Straat en huisnummer Woonplaats Telefoon. Rotterdam, 16 december 2005. Smikkel BN-actie Postbus 3333 1273 KB Etten-Leur

Naam afzender Straat en huisnummer Woonplaats Telefoon. Rotterdam, 16 december 2005. Smikkel BN-actie Postbus 3333 1273 KB Etten-Leur Rotterdam, 16 december 2005 Betreft: smikkel BN-actie Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van de Smikkelrepen actie willen wij graag reageren. Je kon 25 punten verzamelen om mee te doen maar tot onze

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

wizbrain 2016 Veel succes en vooral veel plezier.!! je hebt 75 minuten de tijd rekenmachine is niet toegestaan

wizbrain 2016 Veel succes en vooral veel plezier.!! je hebt 75 minuten de tijd rekenmachine is niet toegestaan www.zwijsen.nl www.e-nemo.nl www.education.ti.com Veel succes en vooral veel plezier.!! Stichting Wiskunde Kangoeroe rekenmachine is niet toegestaan je hebt 75 minuten de tijd www.smart.be www.sanderspuzzelboeken.nl

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Ervaringen uit huisje 2

Ervaringen uit huisje 2 Ervaringen uit huisje 2 Martin, Annemiek, Hein, Koen Jonker Rene, Saskia, Jeroen, Maayke, Fenna Bibo & Anne de Boer. Rene Bibo Dat ik bij de bus stop uit de bus stapte en een sneeuwbal van JV in me nek

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Op#reis:# de#wereld# om#ons# heen#

Op#reis:# de#wereld# om#ons# heen# Op#reis:# de#wereld# om#ons# heen# Op#reis:#de#wereld#om#ons#heen# Praktijkgerichtonderzoek inhetkadervandeeducatievemasteruniversiteitutrecht Drs.KimvanDaal(9907645) Drs.MarijkeKloosterman(7900961) Begeleiding

Nadere informatie

Design This! Kim van Dessel

Design This! Kim van Dessel Design This! Kim van Dessel Mijn ambities Dit kwartaal was ik eigenlijk allereerst van plan om meer visueel bezig te zijn. Na wat onderzoek te hebben gedaan ben ik uiteindelijk toch weer van gedachte veranderd.

Nadere informatie

Wist u datjes van groep 7

Wist u datjes van groep 7 Wist u datjes van groep 7 Ik vond afgelopen jaar het verkeersexamen het leukste omdat ik geslaagd ben en het leuk vond om te fietsen met spanning in de klas. Ik vond het ook leuk dat de hele klas het gehaald

Nadere informatie

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD 2012 OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD JANUARI

Nadere informatie

BESTUUR INSTRUCTIE. Maroesjka v. Schie/Connie Bronneberg. Maandagavond. Donderdagmiddag

BESTUUR INSTRUCTIE. Maroesjka v. Schie/Connie Bronneberg. Maandagavond. Donderdagmiddag Winter 13/ 14 BESTUUR Voorzitter: Ondersteunend voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Ledenadministratie: Stalzaken: Hfd. Instructie: Barzaken: Hfd. Verzorgers: Hfd. Onderhoud Heleen Hess Maroesjka v.

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Jan Wouters Fotografie: Bas Pinto, John en Lucie Schats

Eerste druk, 2014 2014 Jan Wouters Fotografie: Bas Pinto, John en Lucie Schats Kruimels eten Eerste druk, 2014 2014 Jan Wouters Fotografie: Bas Pinto, John en Lucie Schats isbn: 9789048432066 nur: 303 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Nieuwsbulletin. Voorwoord. Van de studieleiding. september 2013 nummer 26

Nieuwsbulletin. Voorwoord. Van de studieleiding. september 2013 nummer 26 Nieuwsbulletin september 2013 nummer 26 Voorwoord Normaal gesproken zijn er drie nieuwsbrieven per studiejaar. Helaas was de nieuwsbrief van juni/juli door omstandigheden niet op tijd klaar vandaar dat

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

Soms kom je erachter dat je een strijd hebt gestreden die je niet kan winnen.

Soms kom je erachter dat je een strijd hebt gestreden die je niet kan winnen. Update 27-3-2012 Lieve mensen, Soms kom je erachter dat je een strijd hebt gestreden die je niet kan winnen. Vorige week op 18-3-2012 werd Lady ziek. Zij heeft koliek gekregen (buikpijn) en daar zijn we

Nadere informatie

Kisveldnieuws. Afscheid juf Gerdien. Afscheid Daniek, Nicole, Kim, Anne, Jur, Roland, Timo en Tom. Jaargang 30 nr. 18, 8 juli 2016

Kisveldnieuws. Afscheid juf Gerdien. Afscheid Daniek, Nicole, Kim, Anne, Jur, Roland, Timo en Tom. Jaargang 30 nr. 18, 8 juli 2016 Kisveldnieuws Jaargang 30 nr. 18, 8 juli 2016 www.kisveldvco.nl Afscheid juf Gerdien Na 25 jaar Kisveld begint Gerdien aan een nieuw avontuur. Gerdien gaat werken op de Willem van Oranje in Enschede. Agenda:

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Verslag DCR in Assen. De eerste race van het seizoen voor Racing Team PowerSeal.

Verslag DCR in Assen. De eerste race van het seizoen voor Racing Team PowerSeal. Verslag DCR in Assen. De eerste race van het seizoen voor Racing Team PowerSeal. Om maar meteen met de deur in huis te vallen was het een evenement met een gouden randje voor Racing Team PowerSeal. Niet

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 27 november 2015 jaargang 13 nr. 8 agenda: 2 december Roofvogelles kinderboerderij groep 7/8 4 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief Peutergroep Duimelot Mei 2015

Nieuwsbrief Peutergroep Duimelot Mei 2015 Nieuwsbrief Mei 2015 Nieuws met betrekking tot overname In het college B en W is de kwestie SPH aan de orde geweest en naar aanleiding daarvan is er een vervolgafspraak gemaakt op vrijdag 29 mei met de

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 16 06-05-2014 In dit nummer: Nog een kwart.. Maandopening Personele

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken

Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Les 1: Je eigen vredesspreuk bedenken Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje op www.nieuwsbegrip.nl. Let er vooral op wat vrede precies betekent.

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be Guido Gezelle De school die nooit slaapt Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be 1ste leerjaar Op dinsdag 8 mei bleven de kinderen van het eerste leerjaar een nachtje op school

Nadere informatie

Boekverslag De Buitenvrouw (Joost Zwagerman) A. Administratief. B. Samenvatting. Loes de Heus dec 2001

Boekverslag De Buitenvrouw (Joost Zwagerman) A. Administratief. B. Samenvatting. Loes de Heus dec 2001 A. Administratief 1. De bespreking is gemaakt door Loes de Heus 2. De precieze titel van het boek is: De buitenvrouw 3. De naam van de schrijver is Johannes Jacobus Willebrordus Zwagerman (Joost Zwagerman)

Nadere informatie

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015 Welkom Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6 donderdag 10 september 2015 Even voorstellen drs. M.C.L. Bakker, afdelingsleider havo N.Ph. Hovius, afdelingsleider vwo K.G.W.M. Gabriëls, decaan havo

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden.

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden. Bereik/1.000) BASIS 40,00 Regionaal 30,00 Bovenregionaal 26,50 Totaal 22,50 CONTACTEN BEREIK/1.000) 01A Helders Weekblad 35.600 1.424,00 854,40 455,68 227,84 78,32 01B CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

1 van :05

1 van :05 1 van 10 18-9-2017 11:05 2 van 10 18-9-2017 11:05 Voorbereiding is alles. Het EK Masters in St Moritz stond voor de deur. De KNSB had ons voorzien van mooie outfit om hier goed voor de dag te komen. Het

Nadere informatie

Faux Pas test (Volwassenen versie)

Faux Pas test (Volwassenen versie) Faux Pas test (Volwassenen versie) V. Stone & S. Baron-Cohen Vertaald door : A.A. Spek & I.A. van Berckelaer-Onnes Deze versie voorleggen aan de participant. 1. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation

Nadere informatie

Kim Bell Lucia Settels Lieke Moone Kim Bell Lucia Settels een 3e plaats en Lieke Moone Emilia van Vugt Lara ter Mors Celeste van Dorst

Kim Bell Lucia Settels Lieke Moone Kim Bell Lucia Settels een 3e plaats en Lieke Moone Emilia van Vugt Lara ter Mors Celeste van Dorst 1 Bij deze de eerste FANMAIL van 2014. Dit is een blad dat je op de hoogte houd van het wel en wee van F.A.N. Jullie hebben al de FANFLITS mogen ontvangen, deze zal verspreid worden indien er dringende

Nadere informatie

Di 3-jan Koppel competitie dienst 3 Sandra de Wit - Krom. Do 5-jan Dubbel competitie dienst 3 Slecht weer

Di 3-jan Koppel competitie dienst 3 Sandra de Wit - Krom. Do 5-jan Dubbel competitie dienst 3 Slecht weer Di 3-jan Koppel competitie dienst 3 Sandra de Wit - Krom Do 5-jan Dubbel competitie dienst 3 Slecht weer Di 10-jan Koppel competitie dienst 3 Ina Meissen Do 12-jan Dubbel competitie dienst 3 Geen Tennis

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 5 HAVO

INFORMATIEAVOND 5 HAVO INFORMATIEAVOND 5 HAVO 2011 2012 PROGRAMMA Algemeen : 20.00-20.15 uur PWS : 20.15-20.30 uur Decanaat : 20.30-20.50 uur Pauze : 20.50-21.00 uur Mentor : 21.00-21.45 uur ALGEMEEN Rooster Pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Statistieken. Op trefwoord: johannes. Aantal vragen 68. Totaal aantal ingevuld 32. Leerling tevredenheidspeiling. 1. Ik zit op basisschool

Statistieken. Op trefwoord: johannes. Aantal vragen 68. Totaal aantal ingevuld 32. Leerling tevredenheidspeiling. 1. Ik zit op basisschool Statistieken Naam formulier leerlingtevredenheid Titel formulier Leerling tevredenheidspeiling Filter: Op trefwoord: johannes Aantal vragen 68 Totaal aantal ingevuld 32 Leerling tevredenheidspeiling 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Villa Joris

Nieuwsbrief Villa Joris Nieuwsbrief Villa Joris Kwartaal 1 2011 St. Jorisweg 74 3311 PL Dordrecht Tel: 078 6145675 E: villajoris@cokd.nl Beste ouders en kinderen, Voor u ligt de eerste Lokatie-Nieuwsbrief 2011 van Villa Joris.

Nadere informatie

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN Onderwijssymposium ANAI Alkmaar Michiel Stadhouders 13 januari 2014 Programmavoorstel 60 minuten In tweetallen: wat is motivatie voor jou? 1. Jongeren & motivatie 2. Kijken

Nadere informatie

Aanwezig: Delfos (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Baller, Geerlofs, Guffens, Neve, Sirks, Toppenberg en Voorwinde.

Aanwezig: Delfos (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Baller, Geerlofs, Guffens, Neve, Sirks, Toppenberg en Voorwinde. ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME 5Verslag van de 164 e overlegvergadering, gehouden op 16 januari 2014 Aanwezig: Delfos (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris),, Geerlofs, Guffens, Neve, Sirks, Toppenberg

Nadere informatie

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein Ouderavond vmbo GT4 Aalten, Stationsplein Donderdag 25 september 2014 Inhoud ouderavond Welkom / voorstellen Algemene informatie over leerjaar GT 4 Annette Brons in haar rol als decaan Training omgaan

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Een prestatie om trots op te zijn

Een prestatie om trots op te zijn BUSINESS ASSURANCE Een prestatie om trots op te zijn Richtlijnen voor het gebruik van certificatielogo s Juni 2014 Inleiding Laat de markt weten dat u gecertificeerd bent! Certificering volgens de ISO

Nadere informatie

A P E L D O A POE RL N D O O R N

A P E L D O A POE RL N D O O R N 58 Roues Apeldoorn Apeldoorn roue Apeldoorn roue R v e n w e g R v e n w e g 0 100 0 200 100 300 200 400 300 500m. 400 500m. 59 A r n h e m s e w e g A P E L D A P O E O L R D N O O R N Z u i d e r p r

Nadere informatie

Noteer deze data alvast in uw agenda!!

Noteer deze data alvast in uw agenda!! VOORWOORD We sluiten een succesvol winterseizoen af met tal van persoonlijke records indoor en ook in het veld zagen we regelmatig Westelaars winnen of op het podium staan. Met het zomeruur en het bezoek

Nadere informatie

Tijdpad. 20 april: controleren SE overzichten maart: toetsdagen april: 22 april: Laatste SchoolDag. 25 & 26 april: betaalde

Tijdpad. 20 april: controleren SE overzichten maart: toetsdagen april: 22 april: Laatste SchoolDag. 25 & 26 april: betaalde Tijdpad 17-25 maart: toetsdagen 12 april: herkansingen 13-21 april: examentraining 20 april: controleren SE overzichten 22 april: Laatste SchoolDag 25 & 26 april: betaalde examentraining Tijdpad 9-11 mei:

Nadere informatie