! Teksten!en!liedjes!! Diploma1uitreiking!!! HAVO!! 26!juni!2015!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Teksten!en!liedjes!! Diploma1uitreiking!!! HAVO!! 26!juni!2015!"

Transcriptie

1 Tekstenenliedjes Diploma1uitreiking HAVO 26juni2015

2 2

3 Diploma1uitreiking Melodie:DeBeatlesEnDeBuren4Acda&DeMunnik Havo5 Kijkonseenseenfeestjebouwen Dathebbenjulliedikverdiend,datmoet Dusstraksstajijdaar Jediplomaligtalklaar Jegaatdaarvoornogevennaarjeeigenmentortoe Havo5 Wijgaanjefeliciteren Enwensenjeeengoudentoekomsttoe, Watzullenwejemissen Nadebelevenissen Jemoetalleennogevennaardeassistententoe 1)Telkenskomteen²groepjebijonsstaaaaaaan 2)Telkenskomteen³groepjebijonsstaaaann 3)Telkenshoorteenkandidaatonsaaaan 1)Somsisereenfilmpje²endantelkensiserweer eengroepje 2)Somsisereenfimpje³endantelkensoehhh 3)Somsisereenfilmpjeoehhhh 1)Telkenshoorteen²kandidaatonsaaaaaan 2)Telkenskomteen³groepjebijonsstaaan 3)telkenshoorteenkandidaatonsaaaaan 1)Somsisereenfilmpje²endantelkenskomter weereennieuwegroep 2)Somsisereenfilmpje³endantelkensoehhhhhhh 3)Somsisereenfilmpjeoehhhh endatgaatdannaarderectortoe Lalala Lalala Lalala Lalala Envoor tdiplomajemoetjebijonslieveröviezijn. 3

4 Groep1 MarcoSikkens4J.Koekkoek WebeginnendeavondmetjouMarco.Ikhebjeditjaarlerenkennenalseen rustigeenevenwichtigaanwezigeleerling.stil,maarheusnietonopgemerkt. Ikvraagmijafhoeveelmedeleerlingenwetendatjouwmoederernstigziekis enhiervanavondnietaanwezigkanzijn.daaromisereenfacetime4 verbindingzodatzetochkanmeemakendatjijhierjediplomakrijgt.jegaat deopleidingaccountancydoenenikdenkdatdezeopleidingjouophetlijf geschrevenis. Marco,ikwiljefeliciterenmetjediplomaensucceswensenmetjeverdere opleiding.tegelijkertijdwilikjeooksterktewensenindekomendemoeilijke tijd AndySmit4A.vanVoorst Huisbezoek,27januari.BijAndySmit.Zijnouders4Andyeenstukminder4 maaktenzichzorgen.mijnboodschapwasstreng:andymoestharder werken,zekerwelééntottweeuurperdag.andyzatersipbij,zijn gedachtenwarenverweg,diepinlevel3vanwarcraft. ThuisnamikeenbiertjeendachtnaoverAndyenz ncijfers.onbewust zakteikwegin tverrelandvanmijnherinneringen.enikdachtaanmijn schooltijd.(fotoandy1)hoeikinklastweemijnrapportkreegmetbestwel knappecijfers.vooralvoorijver.dieperendieperzakteikweg (fotoandy 2)Inklas4ginghetopnieuwmis.Dierotlerarengavenmijeen64voorijver, een64voorgedrag. Gelukkigschrokiktoenwakker.Ikliepnaardekoelkastennamnogeen biertje. Andy, dachtik. Datikmezoheblatengaan. Trouwens,heelhavo5:Sorry,voorelkekeerdatikjullieopjegedrag aansprak,sorryvoorelkepreek,sorryvoorelkebozebui,sorryvoorelke keerdatikjulliejemobieltjeafnam.ikmoetmijschamen. AlaysaGroenewoud4L.K.Brondsema Jebentzekerniethaantjedevoorste,maarjekomtwelvoorjezelfop.Rustig wachtjehetallemaalaf,zoalsookdeafgelopenwekenbijdeeindexamens. Jehebthetallemaalgoedopeenrijtjeenjeweetalheellangwatjewilen datisdepabo.daarbenjealvolopmeebezig.jewordtvasteenhele goedeenlievejuf.heelveelsuccesvolgendjaar. 4

5 CédricdeMyttenaere4P.F.Buikstra IemanduitHoogkarspelwordteenblauwereigergenoemd.Jewoontzelfsop deblauwereigerrustig,geconcentreerdentoehappenalshetmoment daaris.cédric,jijbenteensympathiekesportievehardewerker.jetennist graag(engoed)bijsantanaenhebteengezelligevriendenploeg.eneen leukebijbaanbijdeaction.jehebthetbehalenvanjehavo4diplomanietaan hettoevalovergelaten.metzo ninzetgaatdiestudiebedrijfseconomieaan dehvazekerlukken.hartelijkgefeliciteerdenveelsuccesinamsterdam. AnnaDernison4R.A.Appelman Anna,wekunnenwelstellendatjijondereenAppelmanfloreertMijnzus heeftjevangroep8naardersggeholpen,enikleverjounuafophet CommunityCollegeinSanFranciscoDaarzaljehetechterzondereen Appelman(Engels)moetendoenbenikbang.Jebentovergestaptvanhet atheneumnaardehavoendatiseengoedezetgeweest.hetgingjehier eenstukmakkelijkerafenikhebdanookalleenmaareenleukevrolijkemeid gezien.heelveelsuccesinsanfranciscoensucces DaniëlleHeide4E.H.M.vanderLubbe Dagpauwooghmetamorfose,kleurrijk,langlevend Dedagpauwoogiseenopvallendedagvlinder.Alsrupshoudtzijalleenvan brandnetelseniszijzwart.maareenmaalverpopttotvlinderlustzijnectar vanallerleibloemenengenietzijvaneenlanglevenindezon.zijdoetme denkenaanjou.jehebtvaakhetmoeilijkgehaddoorjeziekteenhetleren omgaanmetjebeperkingen.daarbijtochnogproberen,naastjevmbo4t nògeendiplomatehalen.daarmochtjewellangeroverdoenmaardat betekendeookdatjesteedsinaannieuwegroepmoestwennen.jehebt hetvoorelkaargekregenennubenjijaandebeurtomjehavodiplomain ontvangsttenemen.ziejewel,alsjehetgoedregelt,iserechthéélvéél mogelijk 5

6 ArnaudGraansma4P.M.Scheltema Eigenlijkwildejenietvanschoolaf,endatwasjebijnagelukt.Ishetnu helaasofgelukkigdatjehierstaat?ikhoopvanhartehetlaatste,hoewelikje welzalgaanmissen.jarenhebbenwenaarhetmomentuitgekekendatwe elkaarzoudentreffenindeklas.ditjaarwashetzoverenvoordatjedat goedenwelbeseftishetvoorbij(snik).ikbenergetuigevangeweestdatje bentgegroeidtotdejongemandiejenubent:iemanddieopsommige gebiedendondersgoedweetwathijwil,dieheterafentoeoplaatkomenen dandespurtinzet.maarjebentookdezelfdegeblevendiejealtijdwas: gevoelig,oogvoorzijnomgeving,hethartopdegoedeplaats,sportiefen eenjongendiezichbewustisvanallerleienergieënomzichheenenzich daar,somsteveel,doorlaatleiden.laatjeleidendoorjegevoelendoor goedeenergieendanzaljeookjestudiesportmanagementenorganisatie toteengoedeindebrengen. 6

7 Groep2 CiaraSpataro4A.vanVoorst (achtergrondzachtedoedelzakmuziek) WekwamenteruguitIeper.EnikvroegCiarawatzijhetmooisthad gevondenvanhetlangeweekendindewesthoekvanvlaanderen.ciara keekmijblijaan,meteenspontanelach. Meneer,ikdenkdatikdatwel weet.debegraafplaatsvantynecotmetaldiewittekruisenvan gesneuveldejongens.ofmisschienhill62metdeloopgravenwaarhet geweldvantoenheeldichtbijkomt. ToenaarzeldeCiaraenkeekvoorzichuit. Nee,ietsandersHetleukstwas diedoedelzakspeler (fotociara), savondsvoordeplechtigheidophet pleinbijdelakenhal.ikbenmethemopdefotogegaanikvroeghetniet,hij wildemetmijopdefotohijhadeengrijzebaard.ikvalopmannenmetgrijze baarden. Ciara,gefeliciteerdmetjediploma.Ikhoopdatjelatereengoedebaan,en eengoedsalariskrijgt.enikhoopdatjezulttrouwenmeteenmanmeteen héééllange,grijzebaard.enals4ieooknogdoedelzakspeelt,isdatmooi meegenomen. AnoekBoendermaker4L.K.Brondsema Voormijbenjealseenjongeuitgelatenhond.Eenbeetjedruk,maaraltijd enthousiastenvrolijkkwamjedeklasbinnen.ikzagvaakdeachterkantvan jehoofdomdatjenogevenietsaanjevriendinnenmoestvertellen.watdat betreftlijkjeookweleenbeetjeopeenspookaapje.ikbedoelnietde voorkant,maaromdatikvaakdeachterkantvanjezag.ditaapjekanzijnnek namelijk180gradendraaien.maarnetalsditaapjebenjijookuniekinje soort.blijfzoalsjebentwantdatmaaktjeuniek. MarlijnaDriessen4J.Koekkoek Bescheidenentochdruk.IJverig,resultatensparend.Erwordtserieusaan detoekomstgebouwd.dezakeneconomischaanpakkend.kortom: resultatenhamsterend.maartocheenpluizige,wolligeaaibarebever.ze bouwtaaneendamdiesterkis.eenprachtigdiploma,eengoeiebasis. BeverszijnerweiniginNederland.Nou,toenhetophetopbellenaankwam ronddedagvandeexamenuitslagwasjeinhetbuitenland.padriessenwas heerlijkmetdemeisjesopstapheethijedofwashetwillem?gefeliciteerd Marlijna 7

8 RebeccaSchoenmaker4R.A.Appelman Meestalishetzo,alswebellenvoordeuitslag,datjederestvandedageen piepinjeorenhebtvanhetgegilvandeleerlingen,ofvandemoeders.bij jouvolgdeereenperiodevanlangestilte.heerlijkwasdatjehadeven nodigomhetberichtteverwerken.endatterwijljevolgensmijnergensover inhoefdetezitten.jewerkteerhardvoorenjehebthetdanookecht verdiend.jegaatdeipabodoenenvolgensmijkrijgenweereenhelegoede jufbijmetjougefeliciteerdensucces DaniHoogland4P.F.Buikstra Danijebenteengezellige,hartelijkeblauwereiger.Datbetekentvooreen HoogkarspelerbijnavanzelfvoetballenbijSpiritenBotmeubeleneneen bijbaantjeindetulpen.erbleefgelukkignaastalleaandachtvoorde vriendenploeggenoegtijdovervoorschoolenjehebtjediplomadanookdik verdiend.hartelijkgefeliciteerdenveelsuccesmetjestudieaandehogere EconomischeSchoolvanAmsterdam. ArianSchouw4P.M.Scheltema JehadeenvriendschappelijkerelatiemetDaniël,maarsomskondenjullie elkaarnietluchtenofzien.danrendedeeenachterdeanderaan,alseen stelwildebeestenopdesavanne,daarbijdemeestraregeluidenmakend. Gelukkigduurdendezeuitbarstingennietlangenhaddenjulliedaarnaweer degrootstelolmetelkaar.eengoederelatiehebjeookmetdeexacte vakken,metalsabsolutehoogtepunteen9voorwiskunde.hetmagdanook geenwonderhetendatjouwtoekomstligtineentechnischediscipline:de studieelektrotechniek. SuzanneDriessen4E.H.M.vanderLubbe OlifanthSterk,goedgeheugen,ouderevrouwtjeszijnbesteleiders DatbenjijJehebtechteendrukjaarachterderug.Jezinnengezetopeen havodiploma(naastdievanhetvmbo),extravak,dikkebaannaastschool metteamleidersopleiding,uitvindenwelkeopleidinghetmeestgeschiktisen watjedaarvoornodighebt,stappenensocialecontactenonderhouden, Ennatúúrlijkooknogallesgoedwillendoen.Hetkosttejemisschienwat teveel.maardanstajehierwelenmagjeechttrotsjediplomainontvangst nemen.jijmaaktjelevenwel 8

9 Groep3 DaphneVlaar4P.F.Buikstra Daphnejebenteenheelhartelijkeengetalenteerdejongedame.Datjezou slagenvoorhethavodatwasnietjegrootstezorg.meerwatjenadersg zougaandoen.ietsmetmanagement,metbedrijfseconomieenrechten maardanmeergerichtophetbuitenland...hetaanbodisnatuurlijkenorm. DiverseopleidingeninLeiden,DenHaagenAmsterdamzijnaaneen nauwkeurigonderzoekonderworpen.onafhankelijkeinformatieoverde kwaliteitvandeopleidingenslagingspercentagesvanstudentengavende doorslag.jewiltbestreizenomjedoeltebereiken.ikvergelijkjedaarommet eenkraanvogel.volgendjaarstudeerjebijavensinbreda.daphneheel veelplezierensuccesmetjestudiedaar. IlsePetersen4E.H.M.vanderLubbe IJsvogelhprachtigopvallend,kwetsbaar,strikeapose Omzijndoel(eenvisje)tebereikenkandegekleurdeijsvogelonbeweeglijk stilzittenopéénuitkijkplaats.afgewisselddoorsnellevluchten.jijweetook precieshoejeeenposemoetstrikenvoordecameraenhebtdaarveel succesmee.ditjaarwasvoorjoubestlastig.jezelfbeterlerenkennenen jekwetsbaardurvenopstellen.keuzesmakenvoorjetoekomst.daarinben jegoedgeslaagd.weesnumaarheeltrotsopjezelf DaphnedeJonge4A.vanVoorst EenwedjemetH5overmijnvoetbalclub(FcTwente).Ik: Alsmijnclubwint, krijgikvandeklaseengrote,giga4taart,dieeetikvanbinnenuitop,omdat mijnclubwon. LaatstvroegDaphne: Eh,bijdediploma s,eetudaneen taartvanbinnenuitop? HoekunjeiemandzoalsDaphneietsweigeren? (videodaphne) RicardoStouten4R.A.Appelman Ricardo,jouwvoornemenvoorditschooljaarwas,enikciteer: Ikneem mezelfvoordatditeenleukjaargaatwordenenikinéénkeerslaag.. Volgensmijisdatvoornemenaardiggelukt.Leukjaar:vink.Geslaagd:vink. Ikweetnatuurlijknietofjouwvoornemensaltijdzoduidelijkuitkomen,maarik zoudanwathogerrichten.ikneemmezelfvoordatikmijnstudie, pedagogiek?,intweejaarafrond,bakkenmetgeldgaverdienenenomkom indevrouwen.zoiets.endanspreekikjeovertweejaargraagweerik wildegraagooknogevenjecijfervanengelsbenoemen,een8.2bijhet eindexamen.goedgedaangefeliciteerdensucces. 9

10 DaanBakker4J.Koekkoek Hijblijftaltijdbinnendelijnen.Hijhoudtvanduidelijkheid hetiswitofzwart. Hijgaatduidelijkzijnweg,wachtbij..hetoversteekpad,isheelaaibaar, aanhetworden,engaathiernadewildernisvaneenhogeschooltegemoet. Eenhelefijneleerling,enzebra.GefeliciteerdmetjediplomaDaanBakker. DanaKoppes4L.K.Brondsema Deafgelopen5jaarhebjealtijdhardvoorschoolgewerkt,jewildealtijdalles wetenenvanjefoutenleren.dezeeigenschappengaanjenoggoedvanpas komenindetoekomst.indeklasbescheidenenrustig,maarophetpodium veranderjeineenechtpodiumdier.jehebtveelauditiesgedaanafgelopen jaarenjekreegeigenlijkaltijdietspositiefstehoren,maarjebenthelaasnog tejong.tochgajevolgendjaarietsmetjepassienamelijkzingen,dansenen acterendoen.zokomjeweereenstapjedichterbijjedroom.misschienzien wejevolgendjaarwelergensoptvofineenmusical.heelveelsucces CyrillaSikkens4P.M.Scheltema Hetwasvorigjaarwelevenslikkenhalsenigevandegroepbleefjijhier achteropdersg.datmaaktedatjeaanhetbeginvanhetjaareven zoekendewasnaarjeplekje.maargelukkigbeschikjijover doorzettingsvermogenenlaatjejenietzogauwuithetveldslaan.met hernieuwdekrachtenenergiegingjijertegenaan.enditkeermetsucces.jij bentsterkeruitdestrijdgekomen,stevigerinjeschoenengaanstaan. Achterafgeziendenkikdatditextrajaartjeopschoolnietzoverkeerdis geweest.jegaatbeterbeslagentenijsdetoekomstin,eentoekomstdie begintopdeipaboinalkmaar. 10

11 Groep4 JaapGroot4E.H.M.vanderLubbe BruinvishdolfijntjezwemmendindeNederlandsekustwateren Diegajijduszekertegenkomenwantalsje360dagenopzeebentvoorje opleidingkandatnietmissen.duslettenopeenpaargrijzeruggetjesdie voorofnaasthetschipbovenkomenmeteenzachtpffeah..jatochnogeen beetjebiologiehier. Opeenschipkomtjesportieveaardflinkvanpasenalsjeblijftwerkenen hulpblijftvragenalsdatnodigis,komtdetheorieookzekerinorde.je oudersenjevriendengaanjevastergmissenalsjeweereenslangetijd wegbent.maarhetkannietandersdandatjedaarmetdebemanningook goedemaatjesgaatworden JeroenVisser4R.A.Appelman HeeJeroen,ouweasfaltknuffelaarIkhebjouwafgelopenjaarbestaardig lerenkennen.datbegonalineenvandeeerstementorlessen.jullie moesten5eigenschappennoterendieechtopjezelfvantoepassingwaren. Jijschreefietsvan: ikhouvanpils.prachtigeeigenschapjehebtdaarmee helaaszo nbeetjedehelemannelijkehavo5afdelingbeschreven.maar goed,ikhebjeechtwellerenkennen,jebenteengezellige,openhartigeen lievejongeman.hetwassomsevenmoeilijkvoorjeditjaar,maarjebent daarheelgoeddoorheengekomen.vanhartegefeliciteerdensucces DaniëlvanRoden4P.M.Scheltema Hetheefteentijdjegeduurdmaaruiteindelijkhebjijjeplekgevondenhierop school.jeslooteenvriendschapmetarianensamenkondenjulliedewereld aan.jehadhetsparrenmethemnodig,hetmaaktedatschooleenuitdaging werd.erwasaltijdeen weddenschap tussenjullie:wiehaalthethoogste cijfer?deenekeerwonjij,deanderekeerarian.destrijdtussenjullie maaktedatjijuitgedaagdwerd,datereenbepaaldevormvanstructuur ontstondwaarjijzo nbehoefteaanhebt.enditallesheeftervoorgezorgddat jijvolgendschooljaarkuntbeginnenaanwerktuigbouwkunde. DennisBoon4A.vanVoorst Warenwemetdeklastebowlen,gingDennisBoonnietmee.Kreegeen mailtje,dathijnietkon,hijzatin..volendam.datbleefderestvanhetjaar degrotevraag:watdeeddennisinvolendam? Ikhadeenwedstrijd, zeihij zelf.ja,maarwelvooreenraresport.zonderdatdennishetwist,ishij gefilmd.(videodennis) 11

12 DonnaSlagter4J.Koekkoek Eenlieveheersbeestje.Iedereenvindthetlief.Iedereenraaktervertederd doorengaatdestipjestellen.dattellenhebikookgedaanditjaareneven hadikdevreesdaterteweinigpuntenzoudenzijnomteslagen.onzin.je hebteenprachtigexamengemaakt,jekantevredenjevliesvleugeltjes uitslaan,verdervliegenendeschattigedekschildjessluitenbijje vervolgstudie.hiephiepvoordonna,dietevredendetweevoorpootjestegen elkaarkanwrijven. JordideVries4L.K.Brondsema Voormijbenjeneteenlobbes,rustigenkalmmeteenglimlachopjegezicht. Jedoetgeenvliegkwaadenobserveertallesrustigindeklas.Jeging afgelopenjaarjeeigengangendeedgewoonwatjemoestdoen.endat deedjegoed.datheeftjegebrachttotwaarjenubent.meteenmooi diplomagajenaardevolgendestapinjeleven.heelveelsucces. DennisBroelman4P.F.Buikstra DennisBrullerisje naam.Alsikjedanmeteendiermagassociëren denkikaaneenleeuwofeenbeer.alsmentorhebikjelerenkennenalseen optimistischevrijbuiterdienietbijdepakkenneerzit.jekunttegeneen stootje.jehoudtvanfitness.enjewiltinelkgevalgeenkantoorbaan.je zochteenpassendeopleidingbijdelandmachtofdemarine.erbleken vanwegebezuinigingenopdefensienietveelmogelijkheden.ishetje inmiddelsgelukt?watgaathetworden? 12

13 Groep5 EvaKooiman4P.F.Buikstra Eva,wehebbenjouwlerenkennenalseenijverige,getalenteerde jongedame,eentikkiebescheiden,maarzekernietiemanddiezichdekaas vanhetbroodlaateten.jouwtalentenkomennietalleentotuitingopschool. OokbijSportingAndijkenbijSursumCordaofbijMantelvoeljejealseenvis inhetwater.jijhebtgekozenvoorbusinessstudiesendatgaatmetjouw inzetzekerlukken.hartelijkgefeliciteerdenveelplezierensuccesin Alkmaar. JurrevanderMeulen4R.A.Appelman Jurre,ikhebbijjouevengetwijfeldwelkdierhetbestebijjepast.Jegaatbij defensieinopleidingdusdachtikmisschieneenneushoorn(foto),maarnee. Misschieneenarmadillo(foto)?Nee.EntoenwistikhetEenbeerdiertje (foto).nietalleenvanwegedeenormegelijkenis(foto),maaromdathijniet kapottekrijgenis.dezebeestjeszijnderuimteingeschotenendaar blootgesteldaanallestralinginderuimte,maarzekwamentopfiten springlevendweerterug.endathoopikvoorjouook,watjeookgaatdoenbij defensiejewaseenerggezelligejongenindeklasjurre,gefeliciteerden succes DawnDibble4P.M.Scheltema Tobeornottobe,that sthequestion. Dewereldiseenschouwtoneel,elk speeltzijnrolenkrijgtzijndeel. Ikhadhetjezogegundomjedezewoorden ophettoneeluittehorenspreken.helaasishetjeditjaarnietgeluktomop detoneelschoolaangenomenteworden,maar,letopmijnwoorden,jijkrijgt jedeelnogwel.wanteenpodiumdierzoalsjijverdienthetominhettheater testaan.iemandmetzoveelexpressieeninvoelingsvermogenhoortdaar thuis.nugaje,totjejedroomkuntlatenuitkomen,deopleidingtotdocent Engelsvolgen.Enookdaarzaljetalentjegoedvanpaskomen. JillHoost4E.H.M.vanderLubbe Paardh(natuurlijkonzefavoriet)edel,stoerengevoelig,waardevol IkdenkdatjehetnogbijnanietkangelovenJestaatvandaagophet podiumenjemagzojediplomainontvangstnemen.nulachenwealleen nogmaar.navorigjaarhadjeereenhardhoofdinmaarjehebthet helemaalzelfgedaan.enikweetdatdatvaaknietaltijdmeevielenikhad hetmetjetedoen.jehebtgeleerdmetjespanningenpijnomtegaanen dàtisheelwaardevol.jebenteenraspaardje 13

14 DewiLeeuw4A.vanVoorst Menééér,mogenwenougaan.Heelmooihoor,deNieuweKerken interessant,diemichielderuyter.goh,dathijhierligtenooknogdood.hij heeftookineenfilmgespeeld.maarre mogenwenougaan.ikmoetheel ergnaardewcenliobaenikwillenóóknognaareenandermuseum. Eentafereeltjetijdenseenexcursie.Dewihadgrotehaastomeeneindete makenaanonsprogramma.nietsmismee,datishaargoedrecht.toenik zelosliet,wasiktochwelnieuwsgierignaardebestemmingvandewiend r vriendin.moestzenaardewc?gingzenaareenandermuseum?iksloop alseendetectiveachterdedamesaan.spannend.(fotodewi)de ontknopingvondpalnaastdenieuwekerkplaats.jawel,dewiging shoppen.endatkanzijmeedogenloos,naarhetschijnt. IreneDekkers4J.Koekkoek Tsjilp,kwetter,prrtralitoe.Jeoverweegtalsleraarweleensom, tuuttuuterretuuteendoekoverdekooitegooien.wantwatkomtereenhoop gesnaterengesnepuit.wiedeindrukheeftdatvervolgenshetkopje tussendeverengestokenwordtheefthetmis.onderdiedoekgaathet studeerlampjeaanenvervolgenswordtergeploeterd,zelfsgebuffeld.en vandaardatikjenietvergelijkmeteenkipjeenooknietmeteenblauwdan welgroengeelparkietje,uiteindelijkbenjegewooneenparadijsvogel GefeliciteerdIreneDekkers. KayleighHuisman4L.K.Brondsema Keuzesmakenvindjenogallastig.Jevindtheelveeldingenleuk,maardat maaktheternietmakkelijkerop.maarookgeenkeuzemakeniseenkeus. Jekijktvolgendjaarnogevenrond,jehebtdanalletijdomietstekiezenwat echtbijjepast.eenpaarwekenterugzagikjevoorbijkomenoptv,bij Draadstaal.Geenideehoejedaarterechtkwam,maarmisschienistelevisie welietsvoorje.misschienzienweljewelvakeropdetvverschijnen.ikwens jeeenhelemooietoekomstenvertrouwopjezelf,dankomthetvastallemaal goed. 14

15 Groep6 LindaPellekaan4L.K.Brondsema Hetwasnietaltijdevenmakkelijkditjaar,maarjewistwaarvoorjehetdeed. Jemoestenjezoujediplomahalen.WegvandeRSGeneenmooie toekomsttegemoet,eenopleidingdoendiejeleukvindtendiebijjepast. Nouhetisjegelukt.Enwathebjeprachtigecijfersgehaald.Jemagtrotszijn opjewelverdiendediploma.heelveelgelukindetoekomst. KjellvanDijk4R.A.Appelman Kjell,aanhetbeginvanditjaarwistjijalvrijzekerwatjewildestuderenna havo5.rechtenofsociaaljuridischedienstverlening.iniedergevaleen duidelijkerichting.logischdatjeuiteindelijkgekozenhebtvoordepabo. Zelfdenkikdatdatbeterbijjepast.Jebenteengezelligeleukejongemanen zoalsjeaanmijkanzienmaaktdateenprimaleraarjemoetwelnog evenjerekenskillsverbeterengefeliciteerdenveelsucces JanLoots4J.Koekkoek EriseenapensoortdiePhyllophagaheet.InhetLatijndan.Een boomklimmendelevensstijl.mmmm.zoekmaareensop.uiteindelijknoemik je,hehepycnoptilusfloccosus,ofweldeloodsvogel.(plaatje)diezingt luid,maaktveellawaaimaarheeftuiteindelijkeenkleinhartjeinzijninborst. Devogelweetuiteindelijkzijnwegweltevinden,netalsjij.Hetduidelijke verschilisdatjijnietzogezelligmolligbent.gefeliciteerdjanloots. GreskeBarendse4P.F.Buikstra Dezewiskundelerares indedop isheelveelzijdig.zeheefteensterkewil eniskritischopzichzelfmaarookophaaromgeving.zelaatduidelijkvan zichhorenwanneerzehetergensnietmeeeensis.haarvriendenkringis heelbelangrijkvoorhaar.zeisheelzelfstandig,zeiszorgzaamen,zoalsu ziet,zeerelegant.greskedatallemaalkarakteriseertjemisschiennoghet meestalseenzwaan,maardaneentjemeteenwiskundeknobbel,een wiskundeknobbelzwaan.hebjeinmiddelsdejuistevervolgopleidingwetente vinden?greskeinelkgevalveelsuccesindetoekomst. 15

16 FemkedeJong4P.M.Scheltema Jijhebtkaraktereigenschappenvanvelediereninje.Zobenjetevergelijken meteentijger.ditroofdierheefteenkracht:hetalleszelfwillendoen.hijzal allesopalleszettenomhetdoeltebereiken,heeftdoorzettingsvermogen. Ookjijbennietiemanddiesneleenanderomhulpvraagt,jedoethetliever zelf.daarnaastdoejemedenkenaaneenstokstaartje:waakzaam,sociaal, vriendelijk,energiekengrappig.jezalzekeropjeplaatszijnbijdeopleiding SPH. KevinOmerzu4E.H.M.vanderLubbe Hommelhrustigevlieger,zelfstandigwerkerensamensterk Jehebtinderdaadzelfstandiggewerktvoorjehavodiploma,rustigopjedoel af.envervolgensprimageslaagd.tussendoorontspannenmetjevrienden. NajeHBOwerkenopeenluchthaven,duseengrotedrukkeorganisatie.Jij zaldaaropjeplekzijn,rustigjetakendoenensamenmetcollega szorgen voorveiligvliegverkeer.ikzouzeggenhstapzelfookmaareensin,vooreen welverdiendreisjenaarverrebestemmingen ElineSiersema4A.vanVoorst Mannenvanmijnleeftijdhebbenveelalgeenmoedermeer.Ikwel.Zestaat naastmeenzoalselkemoederiszijzowelsteunalslast.watdenkjevan mijndagelijksontbijt. Mijnheer,hetisnietnormaaldatereenstukjebrooduit uwoorsteekt. Of: meneer,hetissmerigalsueenklokhuisvaneenanderuit deprullenbakhaaltenopeet. VanwieElineditheeftJuist:vanháármoederOnlangskreegzed rrapport. Ikhadereenzelfportretopgetekend:eenparmantigmentormannetjemet3 lievesprietjesopdeschedel.(fotoeline)eenweeklaterlegteline(giga4 grijns)datrapportopmijntafelensmeert malsdeblimsem.ikopenhet boekjeenwatheeftmoedermarliekeerbijgeschreven... Super,heeftu haar? Ikbegreepdeboodschapengingaanhetwerk (videoeline) 16

17 Diplomadroom Melodie:Wakemeup4Avicii Leerlingzijnoponzehavo klasgenotenopjepad studiewijzersvindjemaarzozo maarjemaakteengoedestart Mentorenvolgenjouopdevoet docentengeveninzichtmee hetgaatbestgoedalsjejewerkmaardoet lerenlerenisok enjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal enjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal 4 Havo4jarenwasjebijonsopschool RSGisnuvoorbij EindelijkmagjenaarhetHBO ofmbo,hetstaatjevrij zoveelstudiestekustentekeur voorjouziterookeentjebij engajestraksdoordienieuwedeur Laatdanhetbeestinjevrij Wantjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal Wantjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal nietvoornietsallemaal(3x) 17

18 Groep7 FloorAmmerlaan4A.vanVoorst twasinieper.jestondmetenkelevriendinnenbijdedeuromuittegaan. Iemandvroegaanons,docenten,ofwijmisschienmeewilden,hetbruisende nachtlevenin,feestvieren.floorsogen richtingvriendinnen: Hoehalen julliehetinjekop.datzijnleraren Floor,zijnwijgeenfeestbeesten?Kijkhiereensnaar.Krijgjealsnogspijtons nietmeegenomentehebben.(videofloor) FrankSmit4P.M.Scheltema Tweewekengeledentrompetterdejemetheelveelplezierenvervedelopers vandeavond4daagsebinnenhvanavondbenjijdegenedieinhetzonnetje wordtgezet.jijbentalseendierdatinstiltegrotesprongenmaakt.die sprongendiehebjijhetafgelopenjaarwelgemaakt.enhoemethulpvanje ouders,dirkenkuukhebjeeenpaduitgestippeldwaarjekeurigopbent gebleven.jebentdoelbewustbeziggeweestmethetuitzoekenvaneen vervolgopleiding,jehebtopendagenenmeeloopdagenbezochten uiteindelijkuitgekomenbijhetnovacollegewaarjedeopleidingtotlaborant gaatvolgen. JoostKoster4P.F.Buikstra Joost,altijdgedegenengoedlachs.Jijhoudtvanfitnessenvangamenen daarhadjeblijkbaarookalletijdvoorwantdeschoolresultatenwarenwel voldoende.jouwprofielwerkstukgingoverluchtvaartenhetvoorbereiden vaneenvlucht.ikzieinjoudaaromeenadelaardievanafcomfortabele hoogtehetoverzichtbehoudtengenietvanhetuitzicht.jijhebtgekozenvoor eenstudiecommerciëleeconomieaandehva.hartelijkgefeliciteerden succesmetdiestudie. JoëllBlom4J.Koekkoek Hijisspeels,hijiskwiek,hijrentoveralachteraan.Hijkwispeltenhijdolt rond.hetmoet,wathetconservatoriumbetreftgewooneengoeielobbes wordenmeteenscherpgehoor,vooronsisheteendribbel4achtigepuppy wiewe,gelukkigzonderaltenatteneusnogfijntweejaarophetatheneum hebben,onze,af,joëll,af,joëllblom. 18

19 MargoStreekstra4L.K.Brondsema JijbentonzeSuarezvandeRSG.Ookbijjouwerdhetevenzwartvoorogen enalseenpitbullbeetjejevastenlietjenietzomaarweerlos.hetverhaal erachterwaseenbeetjevaagendatlatenwemaarzo,maardeconciërge hadthuiswelietsuitteleggen.ikkenjeechternietzo.jebenteenvrolijke, gezelligemeidenjeweetprecieswatjewilenhoejedatkanbereiken.je gaatrechtopjedoelaf.heelveelsuccesvolgendjaar. KlaasTufto4E.H.M.vanderLubbe Kangoeroehspringermetingebouwdebasket,laid4backindezon Wanneerspringennietnodigis,benjijookgraaglaid4back.Dat springen kanzijnnaardebasket,dehonkbalofjeschoolwerk.tweejaargeleden sprongjewattelaag.jezouindietijdweleensterugwillenspringennaar jeoudeterritorium.ikkenhetgevoelenbentrotsopjedatjejetoch staandehebtwetentehouden.nuglorieusjediplomahalen.indevakantie nogeenbeetjelay4backen.endanvoluitmetgrotesprongenhethbo winnen. MichelleHoff4R.A.Appelman Lipglossindehand.Nouhierwasikdanhorrrr,ikkomtjoueven toespreekeeeeeh.jijhebthetbestmoeilijkgehadweetjeeeeenevengoed hebjemooievenjediplomagehaald.enookalwashetdansomsmoeilijk weetjeee,jestondmooiweldriejaarachterelkaarhetcabarette presentereeeeendatwashartstikkeleukgefeliciteerdensuccesinde toekomst 19

20 Groep8 IvanaAntal4P.M.Scheltema Alsdevlinderinjelevenkomt,laathijjeziendatjenietaltijdbentwatje denkttezijn.eninjouwgeval,watanderemensendenkendatjijbent.alsik eenvlinderzouzijn,danzouikdemensenlatenziendatjeeenlieve,leuke enmooiemeidbentdieklaarstaatvoorhaarvrienden,dieeenhelpende handbiedtaanhendiehetnodighebben.iemanddienietonzekerover zichzelfhoefttezijn,maargoediszoalszeis.iemandzoalsjij.ikgeloofin jou,ikgelooferindatjijeenfantastischejufwordt,metliefdevoorhaar kinderen,maarookeendiestrengenduidelijkis.eenjufdiejevoorje kinderenzouwensen.endatbenjij. RobinSchweigl4L.K.Brondsema Achterindeklashadjehetheleoverzicht.Jewistprecieswatjemoestdoen omteslagenditjaarenjewistookprecieswaarjehetvoordeed,wantde opleidinghadjeallanguitgezochtenjewasalaangenomen.nualleenje diplomanog.alshetevennietmeezat,zettejeweerallezeilenbijengingje erweervoor.enhetisjegelukt,metprachtigecijfers.gefeliciteerdenveel succesvolgendjaar. JesseTiemens4A.vanVoorst Hetparadijsisnietbestemdvoorhendiehebbengeleden,maarvoorhendie hebbengenoten.alsééniemanddatheeftbegrepen,isjessetiemenshet wel.ikzoueigenlijkiedereenindezaalonderdetwaalfjaarwillenverzoeken bijdevolgendefilmopnamendeogenstijfdichttedoen.(videojesse) BartBloemendaal4J.Koekkoek Hijwektesomsdeindrukhetliefstmetrustgelatenteworden.Jeintegraven zodatdebuitenwereldjenietzouzien.eenmoldus?welnee,jehebtmeer ietswegvaneenbedachtzamehaas,diemetwest4friesebinnenvetterigheid veelplezierheeftinzijnhazenlegerendannuinzijngroengroenknollentuin iswantdatdiplomaisbinnen.felicitatiesaandezevlottehaas,bart Bloemendaal. 20

21 LotteSchipper4P.F.Buikstra Jebenteenzelfstandigeenvrolijkecreatieveling.Enookaleenblauwe reiger.jebentopbasisvanjeportfoliotoegelatentotdeopleidingdocent BeeldendeKunstenVorming.Datisopzichaleenfelicitatiewaardennu magjemetjehavodiplomaookechtaandieopleidingbeginnen.kunje gelukkigeconomieenzoachterjelatenenjehelemaalstortenopje beroepsopleiding.lotte,heelhartelijkgefeliciteerdenveelsuccesin Amsterdam. MorrisvandenElst4R.A.Appelman Fotohoofdplusrommeligemap.HoiMorris,eenmomentjehoor,ikbeneven jediplomaaanhetzoeken.ikheballesbeginditjaarheelgoed georganiseerdindezemap,maarergensisdatmisgegaan.hee,watdoen mijnaantekeningenvooraardrijkskundenoubijbiologie?ow,hierzijndie opdrachtenvannatuurkunde,diestaangewoonbijnederlands maarwaar isnoudiediploma..allegekheidopeenstokje(fotohoofd).jouwofjullieact bijcabaretwasfantastisch,ikheberggenotenvanjullie.jehebthetgoed gedaanafgelopenjaar,jewistdanookprecieswatjemoestdoen. Gefeliciteerdensucces LianneBoomstra4E.H.M.vanderLubbe Goudvinkhstaatvoorbofferd. Dusjebentmijngoudvinkje.SamenerachterkomendatAlshetaltijdbeter kan,jenoooooitklaarbentdustevredenzijnmetjeprestaties.danhouje tijdovervooranderezaken.veelzelfkennishebjenuenalsjeerzelfniet uitkomt,weetjehulptevinden.netalsdegoudvinkbenjestoer,hebje graageenvastmaatjeenbensuperzorgzaam.enalsjedanooknogaltijd jezaakjesinordehebtenzorgtvoorduidelijkheid,benjeeengeboren verpleegster.enookikzoumemeteengerusthartaanjouwhanden toevertrouwen 21

22 Groep9 NaomiSwagerman4R.A.Appelman Naomi,wathebjijeenmooieresultatenneergezetEndatmeteenachtste vakvoorfranshebjebijnaanderhalfpuntbovenjeschoolexamen gescoord.heelgoedgedaanvoorjouhebikhetvolgendebeestbedacht: Satansgekko(foto).Nietomdatjeeenofanderduivelsdingbent,nee,omdat ditdiertjeuniekis,netalsjijenomdatzegewildis.,netalsjijiniedergeval alshetomjeopleidinggaat,wantjebentdoordelotingvanvoedingen diëtetiekheen.veelsuccesmetjeopleidingengefeliciteerd KimKooiman4A.vanVoorst KimKooimanwasdeafgelopentijdnogalongerustdatikhaarophetpodium voorgekzouzetten.ikke?never.zewerdnogongerustertoenikhaarvriend Jeffreyenkelekerenoptelefoneerde.Toenkwamzebijmij,meteen vraagje. Meneer,udoetopdediploma4uitreikingtochwelietsliefsvoor me? Kim ietsliefs jahoor,dathebjewelverdiend.(videodaphne) BasRoosendaal4J.Koekkoek Wasjemaareenweekdiergeweest.Danhadjenietzoveelbottengebroken. Jebentonsbrekebeentjeenjehebtjeomgevingveelhoofdbrekensgekost. Tochmaakikeenanderevergelijking.Nubenjenogeenrups.Jehebtaan deboomvandekennisgegeten.hetwasafentoezwarekost.nuvolgtde fasevanhetverpoppen.enbinnenkortbenjeeenvlinderdievrijen zelfstandigdewereldinkanzweven.veelsuccesbasroosendaal. SamDeen4L.K.Brondsema Achterindeklas,heelrelaxedmeteenlollyinjemond.Datbeeldvanjou staatopmijnnetvlies.jemoesttochietsdoenineentussenuur,verklaarde je,dusgingjemaarnaardesupermarkt.hoeweljejenietsneldrukmaaktis erergensafgelopenjaareenkleinmomentjegeweestwaaropjedachtdatje hetevenandersmoestaanpakkenendathebjegedaan.hetisallemaal goedgekomen.meteenmooidiplomaopzakgajijdetoekomsttegemoet. Gefeliciteerd. 22

23 MaxJeltes4P.F.Buikstra Maxikhebjelerenkennenalseenzeergedrevenenslimmeleerling. Gedrevenvooralvoorjepassie,muziek.Alsdjenalsmedewerkerbijschool4 evenementenbijlichtengeluidooktijdensonzediploma4uitreikingen.vaak namjejeeigenapparatuurmeeomeenevenementtedoenslagen.jehebt pechdatermaarzoweinigstudentenkunnenwordentoegelatentotde opleidingtechniekentheater.nugajeverderbijavansomjete bekwameninelektrotechniekendehypermodernewereldvande programmeerbareelektronicaenzohoudjetochzichtopdietoneeltechniek. Jebentuiteindelijktocheenpodiumdier.HeelveelsuccesinDenBosch. MarcDekker4E.H.M.vanderLubbe Loodsmannetjehzwemtmeemetschepenenleidtzeveilignaardehaven (mythe). Datpastnatuurlijkehelemaalbijjoualszeiler.Ophetwatervoeljejethuis. Endaarbenjedanookvaaktevinden,hetbesteuitjezelftehalen,werkend metdeelementen.daarbenjegoedin.opschoolkosttehetjeweleens moeiteallesbijtehoudenenalsmentorh5probeerdeikjenietteveelte sturen.jijbentjeeigenroergangerendathebjeditjaarhelemaalwaar gemaakt. Gewoon inéénkeergeslaagd,weesertrotsopenalsweelkaar eensophetwatertegenkomen,zullenweroepen:schipperahoy JasmijndeJong4P.M.Scheltema Watwasjeonzekerinhetbeginvanhetjaar,jekonhetallemaalnietzogoed plaatsenensomswerddespanningjeeenbeetjeteveel.ergensinde maandendiedaaropvolgdenheefteenkrachtzichvanjoumeestergemaakt, benjijzekerdervanjeeigenkunnengeworden.jehebtenormgeïnvesteerd injezelf,jehebtdoorzettingsvermogenéngroeigetoond.endatheeft geresulteerdinhethavodiploma.nukunjedeopleidinggaandoen,waarvan jealsnelwistdatjediewildegaandoen:businessstudies.ikdenkookdat hetwetenwatjewiljegeholpenheeftomditjaartoteengoedeindete brengen.houdinjeachterhoofddatietsmoeilijkmagzijn,maardatmet geduldeninzetheelveeltebereikenis.jehebtdatditjaarlatenzien. 23

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12 01 Goedemorgen Sinterklaas 2 02 De vriend van ieder kind 3 03 Taai taai 4 04 Zwarte Piet, kijk goed uit! 5 05 Vergeten 6 06 Lieve Sinterklaas 7 07 Go Go Amerigo 8 08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen 9 09

Nadere informatie

1 van 13 18-11-2012 20:02

1 van 13 18-11-2012 20:02 1 van 13 18-11-2012 20:02 SLEUTELCAFE ANGEREN 9 MEI 2009 Geschreven door Arjan Verheul. Gisteren was het zover. Mijn eerste sleutelcafé. Ik was extra vroeg opgestaan omdat ik een druk CB500f programma

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!! Plan"van"Aanpak"" Kinderparticipatie"en"Kinderrechten"in"de"school""

!!!!!!!!!!!!!!! PlanvanAanpak KinderparticipatieenKinderrechtenindeschool 0 PlanvanAanpak KinderparticipatieenKinderrechtenindeschool Ditplanvanaanpakisgeschrevenopbasisvande KinderrechtenNU8methodiekvoorimplementatievan KinderparticipatieenKinderrechtenindegemeenteeninhetonderwijs.

Nadere informatie

Proteus minitoernooi 2012 (2)

Proteus minitoernooi 2012 (2) Proteus minitoernooi 2012 (2) Sterrencompetitie Doelgroepenbad 14-12-2012 Nadat vorige week vrijdag de 1 e wedstrijden waren gespeeld stond vandaag de laatste poule wedstrijd op het programma. Tevens stond

Nadere informatie

Namens de redactie, Veel leesplezier en tot snel! De redactie.

Namens de redactie, Veel leesplezier en tot snel! De redactie. In deze Nieuwsbrief: Namens de redactie Vanuit het bestuur; Nieuws en mededelingen; Update spelregels; Rooster kantinedienst Agenda ; Lotto; Verjaardagen; Teams; Competitie 2015/2016 veld deel 1; Namens

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Michael Ibink Telefoon: 072-743 39 56 Mobiel: 06 336 603 20 E-mail: Datum: 2-6-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Britt van den Berg, kunstzinnige puber met arbeidsethos

Britt van den Berg, kunstzinnige puber met arbeidsethos Britt van den Berg, kunstzinnige puber met arbeidsethos Haar prachtige bos rode haar is niet meer. Alhoewel, Britt van den Berg (16) beschikt nog altijd over een meer dan weelderige haardos. How come?

Nadere informatie

Informatie & Coördinatie Centrum

Informatie & Coördinatie Centrum Informatie & Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen 2015 2017 Samenwerking door en voor overheidsorganisaties Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

Nadere informatie

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn.

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. De ondeugendste aap Snoei pakt de hoed van Herman af. Snoei

Nadere informatie

Michael Berg. Nacht in Parijs

Michael Berg. Nacht in Parijs Michael Berg Nacht in Parijs Dit is een roman. Alle beschreven personages en situaties zijn ontsproten aan de fantasie van de auteur. Eventuele overeenkomsten met de werkelijkheid berusten uitsluitend

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016

Jaaragenda 2015-2016 Jaaragenda 2015-2016 Datum Locatie Activiteit eek: 38 - periode: 1 di. 15 september 2015 19:30- MZR-HV vergadering (vergaderruimte ilhelminalaan) wo. 16 september 201 8:00-17:00 4H en 4V - Excursie rivieren

Nadere informatie

N ieuwsbrief 15 24 maart 2016

N ieuwsbrief 15 24 maart 2016 Kattebelletje 24 maart: Paasviering 25 t/m 28 maart paasvakantie 29 maart studiedag VRIJ 5 en 6 april bezoeken de kleutergroepen de boerderij van juf Petra. Donderdagavond 14 april Voorlichting Loverboys

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015. Van de voorzitter

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015. Van de voorzitter Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015 Van de voorzitter Het nieuwe jaar is al weer ruim 2 maanden oud en we zijn weer druk aan het bewegen. Allemaal goede voornemens. Dat is goed te merken, want het is gezellig

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Michael Ibink Telefoon: 072-743 39 56 Mobiel: 06 336 603 20 E-mail: Datum: 12-02-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Wilt u meer

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS ADRES: HAAKWAL 5 TELEFOON: ************* MOBIEL: ************* E-MAIL: GEBOREN: 22 MAART 1995 OPLEIDINGEN

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS ADRES: HAAKWAL 5 TELEFOON: ************* MOBIEL: ************* E-MAIL: GEBOREN: 22 MAART 1995 OPLEIDINGEN Bas van den Aakster (500661511), IG105 POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Professional Skills 24-06-2013 INHOUDSOPGAVE Curriculum Vitae... 4 Zelfportret... 5 SWOT-Analyse... 6 Strengths... 6 Weakness...

Nadere informatie

Wilem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam ( Art media design & leisure ) Over Henk Fortuin (1916-2007) oud-student in de jaren dertig

Wilem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam ( Art media design & leisure ) Over Henk Fortuin (1916-2007) oud-student in de jaren dertig Boek over Henk Fortuin: oud-student in de jaren dertig eigenzinnig kunstenaar in Maassluis Eind november 2007 verscheen een boek over kunstenaar Henk Fortuin (1916-2007), die in de jaren dertig studeerde

Nadere informatie

Naam afzender Straat en huisnummer Woonplaats Telefoon. Rotterdam, 16 december 2005. Smikkel BN-actie Postbus 3333 1273 KB Etten-Leur

Naam afzender Straat en huisnummer Woonplaats Telefoon. Rotterdam, 16 december 2005. Smikkel BN-actie Postbus 3333 1273 KB Etten-Leur Rotterdam, 16 december 2005 Betreft: smikkel BN-actie Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van de Smikkelrepen actie willen wij graag reageren. Je kon 25 punten verzamelen om mee te doen maar tot onze

Nadere informatie

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Agenda

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Agenda 22-10- 201 4 nummer 4 T KOOLBLAADJE Obs Koolhoven, Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg www.obskoolhoven.nl, www.facebook.com/obskoolhoven obskoolhoven@opmaat-scholen.nl, 013-4565680 De nieuwsbrief Door:

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD 2012 OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD JANUARI

Nadere informatie

Soms kom je erachter dat je een strijd hebt gestreden die je niet kan winnen.

Soms kom je erachter dat je een strijd hebt gestreden die je niet kan winnen. Update 27-3-2012 Lieve mensen, Soms kom je erachter dat je een strijd hebt gestreden die je niet kan winnen. Vorige week op 18-3-2012 werd Lady ziek. Zij heeft koliek gekregen (buikpijn) en daar zijn we

Nadere informatie

BESTUUR INSTRUCTIE. Maroesjka v. Schie/Connie Bronneberg. Maandagavond. Donderdagmiddag

BESTUUR INSTRUCTIE. Maroesjka v. Schie/Connie Bronneberg. Maandagavond. Donderdagmiddag Winter 13/ 14 BESTUUR Voorzitter: Ondersteunend voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Ledenadministratie: Stalzaken: Hfd. Instructie: Barzaken: Hfd. Verzorgers: Hfd. Onderhoud Heleen Hess Maroesjka v.

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be Guido Gezelle De school die nooit slaapt Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be 1ste leerjaar Op dinsdag 8 mei bleven de kinderen van het eerste leerjaar een nachtje op school

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 16 06-05-2014 In dit nummer: Nog een kwart.. Maandopening Personele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Peutergroep Duimelot Mei 2015

Nieuwsbrief Peutergroep Duimelot Mei 2015 Nieuwsbrief Mei 2015 Nieuws met betrekking tot overname In het college B en W is de kwestie SPH aan de orde geweest en naar aanleiding daarvan is er een vervolgafspraak gemaakt op vrijdag 29 mei met de

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015 Welkom Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6 donderdag 10 september 2015 Even voorstellen drs. M.C.L. Bakker, afdelingsleider havo N.Ph. Hovius, afdelingsleider vwo K.G.W.M. Gabriëls, decaan havo

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Villa Joris

Nieuwsbrief Villa Joris Nieuwsbrief Villa Joris Kwartaal 1 2011 St. Jorisweg 74 3311 PL Dordrecht Tel: 078 6145675 E: villajoris@cokd.nl Beste ouders en kinderen, Voor u ligt de eerste Lokatie-Nieuwsbrief 2011 van Villa Joris.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 5 HAVO

INFORMATIEAVOND 5 HAVO INFORMATIEAVOND 5 HAVO 2011 2012 PROGRAMMA Algemeen : 20.00-20.15 uur PWS : 20.15-20.30 uur Decanaat : 20.30-20.50 uur Pauze : 20.50-21.00 uur Mentor : 21.00-21.45 uur ALGEMEEN Rooster Pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Een prestatie om trots op te zijn

Een prestatie om trots op te zijn BUSINESS ASSURANCE Een prestatie om trots op te zijn Richtlijnen voor het gebruik van certificatielogo s Juni 2014 Inleiding Laat de markt weten dat u gecertificeerd bent! Certificering volgens de ISO

Nadere informatie

PUPPYREN.nl. Puppyrennen, accessoires en info

PUPPYREN.nl. Puppyrennen, accessoires en info Inhoudsopgave 1. Hoe zorg ik ervoor dat mijn hond gaat luisteren?... 3 2. Puppycursus... 4 2.1 Wat leer je tijdens een puppycursus?... 4 2.2 Wat leer jij zelf tijdens de cursus?... 4 2.3 Wat leert een

Nadere informatie

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein Ouderavond vmbo GT4 Aalten, Stationsplein Donderdag 25 september 2014 Inhoud ouderavond Welkom / voorstellen Algemene informatie over leerjaar GT 4 Annette Brons in haar rol als decaan Training omgaan

Nadere informatie

Werkt mobiliteitsmanagement?

Werkt mobiliteitsmanagement? Werkt mobiliteitsmanagement? Effecten meten Opzet verbeteren Richard van de Werken, Verkeer en Vorm Gebaseerd op de ervaringen bij het opzetten van SUMObase in opdracht Friso Metz (KPVV) en i.s.m. Chrit

Nadere informatie

10 jaar Reload

10 jaar Reload Terugblik op Netty de Graaf, verpleegkundig specialist longgeneeskunde Albert Schweitzer ziekenhuis Hoe het begon in 2003 2003: landelijke oproep voor deelname aan het Doorbraakproject Ketenzorg COPD onder

Nadere informatie

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk 1 Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk Wat is geluk? Geluk kan worden ervaren als lijden afwezig is. Wie niet lijdt, is gelukkig. Ik bedoel dan niet het geluk dat we

Nadere informatie

dingen te doen voor de middelbare school lijst.

dingen te doen voor de middelbare school lijst. dingen te doen voor de middelbare school lijst. 1. Ga met de hele klas een tuinfeestparty houden. 2. Maak een klassenlied waar iedereen plezier van heeft. 3. Haal een goede grap uit met je leerkracht.

Nadere informatie

De info avonden van de peutergroep en groep 1/2/3 starten gezamenlijk in het klaslokaal van groep 1/2/3.

De info avonden van de peutergroep en groep 1/2/3 starten gezamenlijk in het klaslokaal van groep 1/2/3. Pater Eymard Nieuws Nummer 2 schooljaar 2015-2016 18 september 2015 Mededelingen In verband met de afwezigheid van juf Daniëlle de copy voor de PEN graag mailen naar: invalleerkracht.patereymard@peelraam.nl.

Nadere informatie

groep 8 de toetsen nieuwe school

groep 8 de toetsen nieuwe school De dijk Wij gingen met de hele klas naar de dijk. We gingen podiumkunsten doen en je mocht zelf kiezen of je ging zingen of dansen. Ik had dansen gekozen en dat was super leuk. Alleen de danslerares was

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013

Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013 Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013 Het formaat van het document is niet prettig leesbaar op Ipad. Het pdf formaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei CHRISTELIJKE BASISSCHOOL De Schalmei Noordakker 50, 8314 AH Bant TEL. 0527-261558 E-MAIL : de.schalmei@scpo-nop.nl Website: http://www.deschalmei-bant.nl/ Schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Fairtrade kerk Maarssen

Fairtrade kerk Maarssen Fairtrade kerk Maarssen Fairtrade presentatie 7 februari 2012 Over Fairtrade producten Informeren Inspireren Invullen Iedereen Missie Het bevorderen van eerlijke handel, in hoofdzaak door de exploitatie

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie

Nou ik zou wel een keer

Nou ik zou wel een keer LESBRIEF pagina 1 van 6 Tekst en muziek Groep Thema Lesduur Te combineren met het vak C. Cochius middenbouw dromen, wensen, seizoenen, dieren 25 minuten Biologie, Taal Benodigdheden Extra opdracht: digibord

Nadere informatie

stop kinderarbeid award 2013 Juryrapport

stop kinderarbeid award 2013 Juryrapport stop kinderarbeid award 2013 Vooraf De Stop Kinderarbeid Award 2013 is een onderdeel van Made by Kids. Made by Kids van Hivos is een actielespakket en een website voor de groepen 5 t/m 8 van basisscholen.

Nadere informatie

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 Laan Rozenburg 6 1181ER Amstelveen Tel: 020-6431596 Agenda: www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 12-10-2015 Dinsdag 13 oktober Ontruimingsoefening Woensdag 14 oktober

Nadere informatie

Risk Management. "Don't focus on making money; focus on protecting what you have." - Paul Tudor Jones

Risk Management. Don't focus on making money; focus on protecting what you have. - Paul Tudor Jones Risk Management "Don't focus on making money; focus on protecting what you have." - Paul Tudor Jones Inleiding Het doel van dit document is het introduceren van wat, denken wij, de belangrijkste factor

Nadere informatie

Jaargang 25, nummer 2 dinsdag 18 maart 2014 Kbs De Vliedberg. Nacht

Jaargang 25, nummer 2 dinsdag 18 maart 2014 Kbs De Vliedberg. Nacht Nacht De nacht in het algemeen Rond half twee was het overal stil. Of de kinderen allemaal sliepen is natuurlijk de vraag. De leiding heeft heerlijk geslapen. Juffrouw Patricia had niet verwacht dat zij

Nadere informatie

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Vertrouwen Margriet Ledin-de Hoop Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Inhoudsopgave Woord vooraf 6 1. Op reis 8 2. Spring! 15 3. Ver weg of heel dichtbij? 24 4. Actief afwachten 32 5. In vertrouwen keuzes

Nadere informatie

Groetjes Lisa. Groetjes Vicky

Groetjes Lisa. Groetjes Vicky Vandaag moesten we leraren tegen 8 spelen. Dat waren een heleboel opdrachten en die moesten binnen 2 uur uitvoeren. Maar het is ons gelukt en dat vond ik het leukste van de dag. Ik ben benieuwd wat we

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

De meester is een Vampier

De meester is een Vampier De meester is een Vampier Door Wout Terpstra Het is maandag en Tom werd wakker. Hij vindt het altijd heel leuk op school. Maar vandaag weet hij het niet. Want ze krijgen een nieuwe meester. Tom!Tom! Ben

Nadere informatie

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens?

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? Sinds het verschijnen van het Basisdocument VO is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin de daarin beschreven deelnameniveaus door de leerlingen

Nadere informatie

De nieuwe website, www.canilos.org

De nieuwe website, www.canilos.org Nieuwsbrief mei 2016 Vrienden van Canilos, Hier onze nieuwste nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen: De nieuwe website, www.canilos.org. Dr. Iosif Botetzagias, onze man op Lesbos. Vrijwilligers in het zonnetje.

Nadere informatie

20 MINUTES OF NETWORK ENHANCEMENT

20 MINUTES OF NETWORK ENHANCEMENT PERSONAL BRANDING 20 MINUTES OF NETWORK ENHANCEMENT 12 9 3 6 Begin je dag heel ontspannen met een kopje koffie of thee... en 20 minuten LinkedIn. 20 minuten is natuurlijk een gemiddelde; op drukke dagen

Nadere informatie

Berlijn van 03 04 t/m 06 04 2009. Om 07.30 uur stond iedereen klaar bij de parkeer plaats van C 1000.

Berlijn van 03 04 t/m 06 04 2009. Om 07.30 uur stond iedereen klaar bij de parkeer plaats van C 1000. Berlijn van 03 04 t/m 06 04 2009 Om 07.30 uur stond iedereen klaar bij de parkeer plaats van C 1000. Roy, Yvonne, Nicole, Rob, Hanneke, Lilian, Jaap, Arie, Lissy, Irma, Rens, Ingrid, Gert, Gerrit en Sjaan

Nadere informatie

Ondersteuning en ondersteuningsplan.

Ondersteuning en ondersteuningsplan. Definitieve versie. Mei 2011. Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het hebben van niet aangeboren hersenletsel roept emoties op. Emoties als woede, verdriet en angst. Cliënten van de Mantelmeeuw moeten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4TL

Voorlichtingsavond 4TL Voorlichtingsavond 4TL Hoe kies je een vervolgopleiding? voor ouders van leerlingen in klas 4TL Kiezen is lastig - De leerling weet vaak niet precies wat hij wil. - Elke opleiding heeft minder leuke kanten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 mark verbaast zich over vrouwen 19. 1 Mark speelt het onderhandelspel 21

Inhoudsopgave. Deel 1 mark verbaast zich over vrouwen 19. 1 Mark speelt het onderhandelspel 21 Inhoudsopgave Vrouwen bluffen niet 13 Deel 1 mark verbaast zich over vrouwen 19 1 Mark speelt het onderhandelspel 21 Nee = nee 2 De kleine auto van Linda 25 Statussymbolen zijn niet boeiend 3 Mark begrijpt

Nadere informatie

Inhoud. Beste ouders,- verzorgers, Opening

Inhoud. Beste ouders,- verzorgers, Opening Inhoud Beste ouders,- verzorgers, Opening Voor u ligt de Springlevend van de maand december van het jaar 2015. Het nieuwe jaar doet bijna zijn intrede. We hebben genoten van de decembermaand met alle gezellige

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel

Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel Boek van de week: 1; Igor Stippelkampioen 2; Boris de kampioen 3; Grote Anna leert hockey spelen 4; Rintje rent het hardst Verhaalbegrip: Bij elk boek

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

Namens het bestuur, Jessica. Wedstrijdsecretariaat jeugd: Veld : Kevin van Zeeland 06 16244466 Zaal :

Namens het bestuur, Jessica. Wedstrijdsecretariaat jeugd: Veld : Kevin van Zeeland 06 16244466 Zaal : V. VLUG EN VAARDIG Het Vierde Vak nr. :3 Datum : 15 september 2015 Voorzitter : Jan Slinger 020-6340316 Secretaris : Jessica van der Vecht 020-2218066 Penningmeester : Andre Schuringa 020-4001196 Clubhuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 25 mei 2016

Nieuwsbrief 18 25 mei 2016 Nieuwsbrief 18 25 mei 2016 Inhoud: Uitslag IEP toets Streetwise Schoolreis Leeswedstrijd Voor uw agenda Agenda Brief schoolreisje Bijlagen: o Streetwise Inhoud: Uitslag IEP toets De uitslag van de IEP

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Gepleisterde buitengevels Gebruik en onderhoud. Gevels

Gepleisterde buitengevels Gebruik en onderhoud. Gevels Gepleisterde buitengevels Gebruik en onderhoud Gevels Gefeliciteerd met uw gevel! De architect van uw (nieuwe) onderkomen heeft voor een - - - voor het onder houden van - 2 - - - - - - - - Welk systeem

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

muizenissige hitte! Het was een snikhete zomer! Net als alle andere muizen die in de stad aan het

muizenissige hitte! Het was een snikhete zomer! Net als alle andere muizen die in de stad aan het Het was een snikhete zomer! Net als alle andere muizen die in de stad aan het werk waren, probeerde ik er het beste van te maken. Ik was die dag thuis gebleven om aan mijn laatste boek te werken, toen

Nadere informatie

Zoals jullie weten hebben er een aantal van onze leden op de galoppade gereden.

Zoals jullie weten hebben er een aantal van onze leden op de galoppade gereden. Hallo allemaal, Hierbij weer een kersverse nieuwsbrief van september 2011. sorry voor de late nieuwsbrief de volgende nieuwsbrief komt rond 1 november weer want ik heb het ook erg druk met school dus heb

Nadere informatie

BAOBAB. Februari 2016

BAOBAB. Februari 2016 BAOBAB Februari 2016 1 Inleiding Inhoudsopgave Carnaval 2. Gefeliciteerd!!! 3. Wat is er gebeurd het afgelopen kwartaal? 6. Kleurplaat 7. Wist je dat? 8. Interview met Corry 9. Apps 11. Wie is dit? 12.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 maart 2015

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 20 maart 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Kijk voor actuele standen op de eigen site van groep 8: www.groep78.com

Kijk voor actuele standen op de eigen site van groep 8: www.groep78.com Schooldamtoernooi CBS De Hoeksteen - Ooltgensplaat Kijk voor actuele standen op de eigen site van groep 8: www.groep78.com Poule indeling damtoernooi 2015/2016 CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Poule A Renate

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4)

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) Voorwoord Voor jullie ligt de nieuwsbrief van het VPO. Het is een goed gevulde nieuwsbrief met onder andere de vaste rubriek Het bureau van, een

Nadere informatie

Jarigen t/m 18 december. Agenda. Huiswerk. 12 dec Yasmine. 13 dec Luciano. 17 dec Damian. 15 dec Leestalent

Jarigen t/m 18 december. Agenda. Huiswerk. 12 dec Yasmine. 13 dec Luciano. 17 dec Damian. 15 dec Leestalent Vrijdag 11 december 2015, 1 ste jaargang Nummer 16, week 50 Jarigen t/m 18 december 12 dec Yasmine 13 dec Luciano 17 dec Damian Agenda 15 dec Leestalent 17 dec Kerstviering: Kinderen bestek mee geven 18

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 5 HAVO

INFORMATIEAVOND 5 HAVO INFORMATIEAVOND 5 HAVO 2010 2011 PROGRAMMA Opening : 20.00-20.05 uur Algemeen : 20.05-20.20 uur Decanaat : 20.20-20.40 uur Pauze : 20.40-21.00 uur Mentor : 21.00-21.45 uur Klassen en clusters ROOSTER Profieluren:

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Gefeliciteerd! Een kennismaking met de bijzondere techniek EFT.

Gefeliciteerd! Een kennismaking met de bijzondere techniek EFT. Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Een bijzondere tijd. Vol verwachting kijk je uit naar het moment dat je je kind in je armen kan sluiten. Alleen nog even bevallen. Tja, en dat is nu precies waar je misschien

Nadere informatie

Naam interviewer. Naam respondent. Pseudoniem respondent. Datum interview 27-05-2012. Begintijd interview 13.30. Eindtijd interview 14.45.

Naam interviewer. Naam respondent. Pseudoniem respondent. Datum interview 27-05-2012. Begintijd interview 13.30. Eindtijd interview 14.45. Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 27-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 13.30 Eindtijd interview 14.45 Leeftijd Man/vrouw Woonplaats Land van herkomst

Nadere informatie

Bloemendaal JB2. Pinoké JB6. Qui Vive JB1. Reigers JB2. Rood-Wit JB1. Pinoké JB2

Bloemendaal JB2. Pinoké JB6. Qui Vive JB1. Reigers JB2. Rood-Wit JB1. Pinoké JB2 Jongens A Topklasse Alliance JA1 Amsterdam JA1 Bloemendaal JA1 HBS JA1 Pinoké JA1 Rood-Wit JA1 Subtopklasse A Subtopklasse B Castricum JA1 Amsterdam JA12 Castricum JA12 HBS JA12 AthenA JA1 trekt zich tijdig

Nadere informatie

Documentaire vrijheid Depressie

Documentaire vrijheid Depressie Documentaire vrijheid Depressie Anna Diouf en Rianne Horning MM2A 1 Inhoudsopgave Inleiding Het onderzoek Voice-over Filmplan Storyboard 2 Inleiding De afgelopen 4 weken hebben we in duo s een mini-documentaire

Nadere informatie

Om te beginnen wil ik u en alle kinderen uiteraard het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015.

Om te beginnen wil ik u en alle kinderen uiteraard het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Schooljaar 2014-2015 Jannemanneke Nummer 9 5 januari 2015 Inhoud Voorwoord 1. Voorwoord door Mári Kokke 2. Algemeen nieuws 3. Mededelingen groepen 4. Jarig in januari 5. Hulp gevraagd, agenda, post/bijlage

Nadere informatie

Maandinfo. - Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima helpen bij de overblijf op hun school!

Maandinfo. - Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima helpen bij de overblijf op hun school! Maandinfo De Globetrotter Walhallalaan 116 3072 EX Rotterdam 010-4842437 www.deglobetrotter.nl Belangrijke data Woensdag 4 april: paasfeest Donderdag 5 april t/m maandag 9 april: school dicht Dinsdag 10

Nadere informatie

Nr 3 woensdag 4 november 2015

Nr 3 woensdag 4 november 2015 Nr 3 woensdag 4 november 2015 Beste ouders/verzorgers, Hierbij alweer het derde logboek van dit schooljaar. De tijd gaat ontzettend snel. Dat is meestal het geval als er zo hard gewerkt wordt! Wat is er

Nadere informatie

me een heleboel stress. En toen verscheen Cassie. Dus in zekere zin is dit boek ontstaan uit een weddenschap.

me een heleboel stress. En toen verscheen Cassie. Dus in zekere zin is dit boek ontstaan uit een weddenschap. OVER DE AUTEUR Een interview met L. Marie Adeline Wat heeft je ertoe gebracht erotische fictie te gaan schrijven? Om heel eerlijk te zijn: tot een week voordat ik begon aan S.E.C.R.E.T. was het niet bij

Nadere informatie

Paulus in Athene Handelingen 17:16-34

Paulus in Athene Handelingen 17:16-34 Paulus in Athene Handelingen 17:16-34 In het bijbelgedeelte dat we straks gaan lezen gaat de apostel Paulus in gesprek met een aantal mensen in Athene over de God van de bijbel. Ik vertel even een paar

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Nieuwsbrief : Schoolbord

Nieuwsbrief : Schoolbord 3 oktober 2014 Burg. Buyvoetsplein 70 7497 LD Bentelo 0457-292492 www.olvrouwebentelo.nl Agenda Datum Tijden Activiteit 4 oktober Dierendag 5 oktober Dag van de leraar 6 oktober 20.00 22.00 Ouderraadvergadering

Nadere informatie

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses Reacties van ouders en scholen op de masterclasses De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast. Ik heb ze allemaal even geïnterviewd. Ze vinden het ook erg leuk om andere kinderen te leren kennen, en

Nadere informatie