! Teksten!en!liedjes!! Diploma1uitreiking!!! HAVO!! 26!juni!2015!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Teksten!en!liedjes!! Diploma1uitreiking!!! HAVO!! 26!juni!2015!"

Transcriptie

1 Tekstenenliedjes Diploma1uitreiking HAVO 26juni2015

2 2

3 Diploma1uitreiking Melodie:DeBeatlesEnDeBuren4Acda&DeMunnik Havo5 Kijkonseenseenfeestjebouwen Dathebbenjulliedikverdiend,datmoet Dusstraksstajijdaar Jediplomaligtalklaar Jegaatdaarvoornogevennaarjeeigenmentortoe Havo5 Wijgaanjefeliciteren Enwensenjeeengoudentoekomsttoe, Watzullenwejemissen Nadebelevenissen Jemoetalleennogevennaardeassistententoe 1)Telkenskomteen²groepjebijonsstaaaaaaan 2)Telkenskomteen³groepjebijonsstaaaann 3)Telkenshoorteenkandidaatonsaaaan 1)Somsisereenfilmpje²endantelkensiserweer eengroepje 2)Somsisereenfimpje³endantelkensoehhh 3)Somsisereenfilmpjeoehhhh 1)Telkenshoorteen²kandidaatonsaaaaaan 2)Telkenskomteen³groepjebijonsstaaan 3)telkenshoorteenkandidaatonsaaaaan 1)Somsisereenfilmpje²endantelkenskomter weereennieuwegroep 2)Somsisereenfilmpje³endantelkensoehhhhhhh 3)Somsisereenfilmpjeoehhhh endatgaatdannaarderectortoe Lalala Lalala Lalala Lalala Envoor tdiplomajemoetjebijonslieveröviezijn. 3

4 Groep1 MarcoSikkens4J.Koekkoek WebeginnendeavondmetjouMarco.Ikhebjeditjaarlerenkennenalseen rustigeenevenwichtigaanwezigeleerling.stil,maarheusnietonopgemerkt. Ikvraagmijafhoeveelmedeleerlingenwetendatjouwmoederernstigziekis enhiervanavondnietaanwezigkanzijn.daaromisereenfacetime4 verbindingzodatzetochkanmeemakendatjijhierjediplomakrijgt.jegaat deopleidingaccountancydoenenikdenkdatdezeopleidingjouophetlijf geschrevenis. Marco,ikwiljefeliciterenmetjediplomaensucceswensenmetjeverdere opleiding.tegelijkertijdwilikjeooksterktewensenindekomendemoeilijke tijd AndySmit4A.vanVoorst Huisbezoek,27januari.BijAndySmit.Zijnouders4Andyeenstukminder4 maaktenzichzorgen.mijnboodschapwasstreng:andymoestharder werken,zekerwelééntottweeuurperdag.andyzatersipbij,zijn gedachtenwarenverweg,diepinlevel3vanwarcraft. ThuisnamikeenbiertjeendachtnaoverAndyenz ncijfers.onbewust zakteikwegin tverrelandvanmijnherinneringen.enikdachtaanmijn schooltijd.(fotoandy1)hoeikinklastweemijnrapportkreegmetbestwel knappecijfers.vooralvoorijver.dieperendieperzakteikweg (fotoandy 2)Inklas4ginghetopnieuwmis.Dierotlerarengavenmijeen64voorijver, een64voorgedrag. Gelukkigschrokiktoenwakker.Ikliepnaardekoelkastennamnogeen biertje. Andy, dachtik. Datikmezoheblatengaan. Trouwens,heelhavo5:Sorry,voorelkekeerdatikjullieopjegedrag aansprak,sorryvoorelkepreek,sorryvoorelkebozebui,sorryvoorelke keerdatikjulliejemobieltjeafnam.ikmoetmijschamen. AlaysaGroenewoud4L.K.Brondsema Jebentzekerniethaantjedevoorste,maarjekomtwelvoorjezelfop.Rustig wachtjehetallemaalaf,zoalsookdeafgelopenwekenbijdeeindexamens. Jehebthetallemaalgoedopeenrijtjeenjeweetalheellangwatjewilen datisdepabo.daarbenjealvolopmeebezig.jewordtvasteenhele goedeenlievejuf.heelveelsuccesvolgendjaar. 4

5 CédricdeMyttenaere4P.F.Buikstra IemanduitHoogkarspelwordteenblauwereigergenoemd.Jewoontzelfsop deblauwereigerrustig,geconcentreerdentoehappenalshetmoment daaris.cédric,jijbenteensympathiekesportievehardewerker.jetennist graag(engoed)bijsantanaenhebteengezelligevriendenploeg.eneen leukebijbaanbijdeaction.jehebthetbehalenvanjehavo4diplomanietaan hettoevalovergelaten.metzo ninzetgaatdiestudiebedrijfseconomieaan dehvazekerlukken.hartelijkgefeliciteerdenveelsuccesinamsterdam. AnnaDernison4R.A.Appelman Anna,wekunnenwelstellendatjijondereenAppelmanfloreertMijnzus heeftjevangroep8naardersggeholpen,enikleverjounuafophet CommunityCollegeinSanFranciscoDaarzaljehetechterzondereen Appelman(Engels)moetendoenbenikbang.Jebentovergestaptvanhet atheneumnaardehavoendatiseengoedezetgeweest.hetgingjehier eenstukmakkelijkerafenikhebdanookalleenmaareenleukevrolijkemeid gezien.heelveelsuccesinsanfranciscoensucces DaniëlleHeide4E.H.M.vanderLubbe Dagpauwooghmetamorfose,kleurrijk,langlevend Dedagpauwoogiseenopvallendedagvlinder.Alsrupshoudtzijalleenvan brandnetelseniszijzwart.maareenmaalverpopttotvlinderlustzijnectar vanallerleibloemenengenietzijvaneenlanglevenindezon.zijdoetme denkenaanjou.jehebtvaakhetmoeilijkgehaddoorjeziekteenhetleren omgaanmetjebeperkingen.daarbijtochnogproberen,naastjevmbo4t nògeendiplomatehalen.daarmochtjewellangeroverdoenmaardat betekendeookdatjesteedsinaannieuwegroepmoestwennen.jehebt hetvoorelkaargekregenennubenjijaandebeurtomjehavodiplomain ontvangsttenemen.ziejewel,alsjehetgoedregelt,iserechthéélvéél mogelijk 5

6 ArnaudGraansma4P.M.Scheltema Eigenlijkwildejenietvanschoolaf,endatwasjebijnagelukt.Ishetnu helaasofgelukkigdatjehierstaat?ikhoopvanhartehetlaatste,hoewelikje welzalgaanmissen.jarenhebbenwenaarhetmomentuitgekekendatwe elkaarzoudentreffenindeklas.ditjaarwashetzoverenvoordatjedat goedenwelbeseftishetvoorbij(snik).ikbenergetuigevangeweestdatje bentgegroeidtotdejongemandiejenubent:iemanddieopsommige gebiedendondersgoedweetwathijwil,dieheterafentoeoplaatkomenen dandespurtinzet.maarjebentookdezelfdegeblevendiejealtijdwas: gevoelig,oogvoorzijnomgeving,hethartopdegoedeplaats,sportiefen eenjongendiezichbewustisvanallerleienergieënomzichheenenzich daar,somsteveel,doorlaatleiden.laatjeleidendoorjegevoelendoor goedeenergieendanzaljeookjestudiesportmanagementenorganisatie toteengoedeindebrengen. 6

7 Groep2 CiaraSpataro4A.vanVoorst (achtergrondzachtedoedelzakmuziek) WekwamenteruguitIeper.EnikvroegCiarawatzijhetmooisthad gevondenvanhetlangeweekendindewesthoekvanvlaanderen.ciara keekmijblijaan,meteenspontanelach. Meneer,ikdenkdatikdatwel weet.debegraafplaatsvantynecotmetaldiewittekruisenvan gesneuveldejongens.ofmisschienhill62metdeloopgravenwaarhet geweldvantoenheeldichtbijkomt. ToenaarzeldeCiaraenkeekvoorzichuit. Nee,ietsandersHetleukstwas diedoedelzakspeler (fotociara), savondsvoordeplechtigheidophet pleinbijdelakenhal.ikbenmethemopdefotogegaanikvroeghetniet,hij wildemetmijopdefotohijhadeengrijzebaard.ikvalopmannenmetgrijze baarden. Ciara,gefeliciteerdmetjediploma.Ikhoopdatjelatereengoedebaan,en eengoedsalariskrijgt.enikhoopdatjezulttrouwenmeteenmanmeteen héééllange,grijzebaard.enals4ieooknogdoedelzakspeelt,isdatmooi meegenomen. AnoekBoendermaker4L.K.Brondsema Voormijbenjealseenjongeuitgelatenhond.Eenbeetjedruk,maaraltijd enthousiastenvrolijkkwamjedeklasbinnen.ikzagvaakdeachterkantvan jehoofdomdatjenogevenietsaanjevriendinnenmoestvertellen.watdat betreftlijkjeookweleenbeetjeopeenspookaapje.ikbedoelnietde voorkant,maaromdatikvaakdeachterkantvanjezag.ditaapjekanzijnnek namelijk180gradendraaien.maarnetalsditaapjebenjijookuniekinje soort.blijfzoalsjebentwantdatmaaktjeuniek. MarlijnaDriessen4J.Koekkoek Bescheidenentochdruk.IJverig,resultatensparend.Erwordtserieusaan detoekomstgebouwd.dezakeneconomischaanpakkend.kortom: resultatenhamsterend.maartocheenpluizige,wolligeaaibarebever.ze bouwtaaneendamdiesterkis.eenprachtigdiploma,eengoeiebasis. BeverszijnerweiniginNederland.Nou,toenhetophetopbellenaankwam ronddedagvandeexamenuitslagwasjeinhetbuitenland.padriessenwas heerlijkmetdemeisjesopstapheethijedofwashetwillem?gefeliciteerd Marlijna 7

8 RebeccaSchoenmaker4R.A.Appelman Meestalishetzo,alswebellenvoordeuitslag,datjederestvandedageen piepinjeorenhebtvanhetgegilvandeleerlingen,ofvandemoeders.bij jouvolgdeereenperiodevanlangestilte.heerlijkwasdatjehadeven nodigomhetberichtteverwerken.endatterwijljevolgensmijnergensover inhoefdetezitten.jewerkteerhardvoorenjehebthetdanookecht verdiend.jegaatdeipabodoenenvolgensmijkrijgenweereenhelegoede jufbijmetjougefeliciteerdensucces DaniHoogland4P.F.Buikstra Danijebenteengezellige,hartelijkeblauwereiger.Datbetekentvooreen HoogkarspelerbijnavanzelfvoetballenbijSpiritenBotmeubeleneneen bijbaantjeindetulpen.erbleefgelukkignaastalleaandachtvoorde vriendenploeggenoegtijdovervoorschoolenjehebtjediplomadanookdik verdiend.hartelijkgefeliciteerdenveelsuccesmetjestudieaandehogere EconomischeSchoolvanAmsterdam. ArianSchouw4P.M.Scheltema JehadeenvriendschappelijkerelatiemetDaniël,maarsomskondenjullie elkaarnietluchtenofzien.danrendedeeenachterdeanderaan,alseen stelwildebeestenopdesavanne,daarbijdemeestraregeluidenmakend. Gelukkigduurdendezeuitbarstingennietlangenhaddenjulliedaarnaweer degrootstelolmetelkaar.eengoederelatiehebjeookmetdeexacte vakken,metalsabsolutehoogtepunteen9voorwiskunde.hetmagdanook geenwonderhetendatjouwtoekomstligtineentechnischediscipline:de studieelektrotechniek. SuzanneDriessen4E.H.M.vanderLubbe OlifanthSterk,goedgeheugen,ouderevrouwtjeszijnbesteleiders DatbenjijJehebtechteendrukjaarachterderug.Jezinnengezetopeen havodiploma(naastdievanhetvmbo),extravak,dikkebaannaastschool metteamleidersopleiding,uitvindenwelkeopleidinghetmeestgeschiktisen watjedaarvoornodighebt,stappenensocialecontactenonderhouden, Ennatúúrlijkooknogallesgoedwillendoen.Hetkosttejemisschienwat teveel.maardanstajehierwelenmagjeechttrotsjediplomainontvangst nemen.jijmaaktjelevenwel 8

9 Groep3 DaphneVlaar4P.F.Buikstra Daphnejebenteenheelhartelijkeengetalenteerdejongedame.Datjezou slagenvoorhethavodatwasnietjegrootstezorg.meerwatjenadersg zougaandoen.ietsmetmanagement,metbedrijfseconomieenrechten maardanmeergerichtophetbuitenland...hetaanbodisnatuurlijkenorm. DiverseopleidingeninLeiden,DenHaagenAmsterdamzijnaaneen nauwkeurigonderzoekonderworpen.onafhankelijkeinformatieoverde kwaliteitvandeopleidingenslagingspercentagesvanstudentengavende doorslag.jewiltbestreizenomjedoeltebereiken.ikvergelijkjedaarommet eenkraanvogel.volgendjaarstudeerjebijavensinbreda.daphneheel veelplezierensuccesmetjestudiedaar. IlsePetersen4E.H.M.vanderLubbe IJsvogelhprachtigopvallend,kwetsbaar,strikeapose Omzijndoel(eenvisje)tebereikenkandegekleurdeijsvogelonbeweeglijk stilzittenopéénuitkijkplaats.afgewisselddoorsnellevluchten.jijweetook precieshoejeeenposemoetstrikenvoordecameraenhebtdaarveel succesmee.ditjaarwasvoorjoubestlastig.jezelfbeterlerenkennenen jekwetsbaardurvenopstellen.keuzesmakenvoorjetoekomst.daarinben jegoedgeslaagd.weesnumaarheeltrotsopjezelf DaphnedeJonge4A.vanVoorst EenwedjemetH5overmijnvoetbalclub(FcTwente).Ik: Alsmijnclubwint, krijgikvandeklaseengrote,giga4taart,dieeetikvanbinnenuitop,omdat mijnclubwon. LaatstvroegDaphne: Eh,bijdediploma s,eetudaneen taartvanbinnenuitop? HoekunjeiemandzoalsDaphneietsweigeren? (videodaphne) RicardoStouten4R.A.Appelman Ricardo,jouwvoornemenvoorditschooljaarwas,enikciteer: Ikneem mezelfvoordatditeenleukjaargaatwordenenikinéénkeerslaag.. Volgensmijisdatvoornemenaardiggelukt.Leukjaar:vink.Geslaagd:vink. Ikweetnatuurlijknietofjouwvoornemensaltijdzoduidelijkuitkomen,maarik zoudanwathogerrichten.ikneemmezelfvoordatikmijnstudie, pedagogiek?,intweejaarafrond,bakkenmetgeldgaverdienenenomkom indevrouwen.zoiets.endanspreekikjeovertweejaargraagweerik wildegraagooknogevenjecijfervanengelsbenoemen,een8.2bijhet eindexamen.goedgedaangefeliciteerdensucces. 9

10 DaanBakker4J.Koekkoek Hijblijftaltijdbinnendelijnen.Hijhoudtvanduidelijkheid hetiswitofzwart. Hijgaatduidelijkzijnweg,wachtbij..hetoversteekpad,isheelaaibaar, aanhetworden,engaathiernadewildernisvaneenhogeschooltegemoet. Eenhelefijneleerling,enzebra.GefeliciteerdmetjediplomaDaanBakker. DanaKoppes4L.K.Brondsema Deafgelopen5jaarhebjealtijdhardvoorschoolgewerkt,jewildealtijdalles wetenenvanjefoutenleren.dezeeigenschappengaanjenoggoedvanpas komenindetoekomst.indeklasbescheidenenrustig,maarophetpodium veranderjeineenechtpodiumdier.jehebtveelauditiesgedaanafgelopen jaarenjekreegeigenlijkaltijdietspositiefstehoren,maarjebenthelaasnog tejong.tochgajevolgendjaarietsmetjepassienamelijkzingen,dansenen acterendoen.zokomjeweereenstapjedichterbijjedroom.misschienzien wejevolgendjaarwelergensoptvofineenmusical.heelveelsucces CyrillaSikkens4P.M.Scheltema Hetwasvorigjaarwelevenslikkenhalsenigevandegroepbleefjijhier achteropdersg.datmaaktedatjeaanhetbeginvanhetjaareven zoekendewasnaarjeplekje.maargelukkigbeschikjijover doorzettingsvermogenenlaatjejenietzogauwuithetveldslaan.met hernieuwdekrachtenenergiegingjijertegenaan.enditkeermetsucces.jij bentsterkeruitdestrijdgekomen,stevigerinjeschoenengaanstaan. Achterafgeziendenkikdatditextrajaartjeopschoolnietzoverkeerdis geweest.jegaatbeterbeslagentenijsdetoekomstin,eentoekomstdie begintopdeipaboinalkmaar. 10

11 Groep4 JaapGroot4E.H.M.vanderLubbe BruinvishdolfijntjezwemmendindeNederlandsekustwateren Diegajijduszekertegenkomenwantalsje360dagenopzeebentvoorje opleidingkandatnietmissen.duslettenopeenpaargrijzeruggetjesdie voorofnaasthetschipbovenkomenmeteenzachtpffeah..jatochnogeen beetjebiologiehier. Opeenschipkomtjesportieveaardflinkvanpasenalsjeblijftwerkenen hulpblijftvragenalsdatnodigis,komtdetheorieookzekerinorde.je oudersenjevriendengaanjevastergmissenalsjeweereenslangetijd wegbent.maarhetkannietandersdandatjedaarmetdebemanningook goedemaatjesgaatworden JeroenVisser4R.A.Appelman HeeJeroen,ouweasfaltknuffelaarIkhebjouwafgelopenjaarbestaardig lerenkennen.datbegonalineenvandeeerstementorlessen.jullie moesten5eigenschappennoterendieechtopjezelfvantoepassingwaren. Jijschreefietsvan: ikhouvanpils.prachtigeeigenschapjehebtdaarmee helaaszo nbeetjedehelemannelijkehavo5afdelingbeschreven.maar goed,ikhebjeechtwellerenkennen,jebenteengezellige,openhartigeen lievejongeman.hetwassomsevenmoeilijkvoorjeditjaar,maarjebent daarheelgoeddoorheengekomen.vanhartegefeliciteerdensucces DaniëlvanRoden4P.M.Scheltema Hetheefteentijdjegeduurdmaaruiteindelijkhebjijjeplekgevondenhierop school.jeslooteenvriendschapmetarianensamenkondenjulliedewereld aan.jehadhetsparrenmethemnodig,hetmaaktedatschooleenuitdaging werd.erwasaltijdeen weddenschap tussenjullie:wiehaalthethoogste cijfer?deenekeerwonjij,deanderekeerarian.destrijdtussenjullie maaktedatjijuitgedaagdwerd,datereenbepaaldevormvanstructuur ontstondwaarjijzo nbehoefteaanhebt.enditallesheeftervoorgezorgddat jijvolgendschooljaarkuntbeginnenaanwerktuigbouwkunde. DennisBoon4A.vanVoorst Warenwemetdeklastebowlen,gingDennisBoonnietmee.Kreegeen mailtje,dathijnietkon,hijzatin..volendam.datbleefderestvanhetjaar degrotevraag:watdeeddennisinvolendam? Ikhadeenwedstrijd, zeihij zelf.ja,maarwelvooreenraresport.zonderdatdennishetwist,ishij gefilmd.(videodennis) 11

12 DonnaSlagter4J.Koekkoek Eenlieveheersbeestje.Iedereenvindthetlief.Iedereenraaktervertederd doorengaatdestipjestellen.dattellenhebikookgedaanditjaareneven hadikdevreesdaterteweinigpuntenzoudenzijnomteslagen.onzin.je hebteenprachtigexamengemaakt,jekantevredenjevliesvleugeltjes uitslaan,verdervliegenendeschattigedekschildjessluitenbijje vervolgstudie.hiephiepvoordonna,dietevredendetweevoorpootjestegen elkaarkanwrijven. JordideVries4L.K.Brondsema Voormijbenjeneteenlobbes,rustigenkalmmeteenglimlachopjegezicht. Jedoetgeenvliegkwaadenobserveertallesrustigindeklas.Jeging afgelopenjaarjeeigengangendeedgewoonwatjemoestdoen.endat deedjegoed.datheeftjegebrachttotwaarjenubent.meteenmooi diplomagajenaardevolgendestapinjeleven.heelveelsucces. DennisBroelman4P.F.Buikstra DennisBrullerisje naam.Alsikjedanmeteendiermagassociëren denkikaaneenleeuwofeenbeer.alsmentorhebikjelerenkennenalseen optimistischevrijbuiterdienietbijdepakkenneerzit.jekunttegeneen stootje.jehoudtvanfitness.enjewiltinelkgevalgeenkantoorbaan.je zochteenpassendeopleidingbijdelandmachtofdemarine.erbleken vanwegebezuinigingenopdefensienietveelmogelijkheden.ishetje inmiddelsgelukt?watgaathetworden? 12

13 Groep5 EvaKooiman4P.F.Buikstra Eva,wehebbenjouwlerenkennenalseenijverige,getalenteerde jongedame,eentikkiebescheiden,maarzekernietiemanddiezichdekaas vanhetbroodlaateten.jouwtalentenkomennietalleentotuitingopschool. OokbijSportingAndijkenbijSursumCordaofbijMantelvoeljejealseenvis inhetwater.jijhebtgekozenvoorbusinessstudiesendatgaatmetjouw inzetzekerlukken.hartelijkgefeliciteerdenveelplezierensuccesin Alkmaar. JurrevanderMeulen4R.A.Appelman Jurre,ikhebbijjouevengetwijfeldwelkdierhetbestebijjepast.Jegaatbij defensieinopleidingdusdachtikmisschieneenneushoorn(foto),maarnee. Misschieneenarmadillo(foto)?Nee.EntoenwistikhetEenbeerdiertje (foto).nietalleenvanwegedeenormegelijkenis(foto),maaromdathijniet kapottekrijgenis.dezebeestjeszijnderuimteingeschotenendaar blootgesteldaanallestralinginderuimte,maarzekwamentopfiten springlevendweerterug.endathoopikvoorjouook,watjeookgaatdoenbij defensiejewaseenerggezelligejongenindeklasjurre,gefeliciteerden succes DawnDibble4P.M.Scheltema Tobeornottobe,that sthequestion. Dewereldiseenschouwtoneel,elk speeltzijnrolenkrijgtzijndeel. Ikhadhetjezogegundomjedezewoorden ophettoneeluittehorenspreken.helaasishetjeditjaarnietgeluktomop detoneelschoolaangenomenteworden,maar,letopmijnwoorden,jijkrijgt jedeelnogwel.wanteenpodiumdierzoalsjijverdienthetominhettheater testaan.iemandmetzoveelexpressieeninvoelingsvermogenhoortdaar thuis.nugaje,totjejedroomkuntlatenuitkomen,deopleidingtotdocent Engelsvolgen.Enookdaarzaljetalentjegoedvanpaskomen. JillHoost4E.H.M.vanderLubbe Paardh(natuurlijkonzefavoriet)edel,stoerengevoelig,waardevol IkdenkdatjehetnogbijnanietkangelovenJestaatvandaagophet podiumenjemagzojediplomainontvangstnemen.nulachenwealleen nogmaar.navorigjaarhadjeereenhardhoofdinmaarjehebthet helemaalzelfgedaan.enikweetdatdatvaaknietaltijdmeevielenikhad hetmetjetedoen.jehebtgeleerdmetjespanningenpijnomtegaanen dàtisheelwaardevol.jebenteenraspaardje 13

14 DewiLeeuw4A.vanVoorst Menééér,mogenwenougaan.Heelmooihoor,deNieuweKerken interessant,diemichielderuyter.goh,dathijhierligtenooknogdood.hij heeftookineenfilmgespeeld.maarre mogenwenougaan.ikmoetheel ergnaardewcenliobaenikwillenóóknognaareenandermuseum. Eentafereeltjetijdenseenexcursie.Dewihadgrotehaastomeeneindete makenaanonsprogramma.nietsmismee,datishaargoedrecht.toenik zelosliet,wasiktochwelnieuwsgierignaardebestemmingvandewiend r vriendin.moestzenaardewc?gingzenaareenandermuseum?iksloop alseendetectiveachterdedamesaan.spannend.(fotodewi)de ontknopingvondpalnaastdenieuwekerkplaats.jawel,dewiging shoppen.endatkanzijmeedogenloos,naarhetschijnt. IreneDekkers4J.Koekkoek Tsjilp,kwetter,prrtralitoe.Jeoverweegtalsleraarweleensom, tuuttuuterretuuteendoekoverdekooitegooien.wantwatkomtereenhoop gesnaterengesnepuit.wiedeindrukheeftdatvervolgenshetkopje tussendeverengestokenwordtheefthetmis.onderdiedoekgaathet studeerlampjeaanenvervolgenswordtergeploeterd,zelfsgebuffeld.en vandaardatikjenietvergelijkmeteenkipjeenooknietmeteenblauwdan welgroengeelparkietje,uiteindelijkbenjegewooneenparadijsvogel GefeliciteerdIreneDekkers. KayleighHuisman4L.K.Brondsema Keuzesmakenvindjenogallastig.Jevindtheelveeldingenleuk,maardat maaktheternietmakkelijkerop.maarookgeenkeuzemakeniseenkeus. Jekijktvolgendjaarnogevenrond,jehebtdanalletijdomietstekiezenwat echtbijjepast.eenpaarwekenterugzagikjevoorbijkomenoptv,bij Draadstaal.Geenideehoejedaarterechtkwam,maarmisschienistelevisie welietsvoorje.misschienzienweljewelvakeropdetvverschijnen.ikwens jeeenhelemooietoekomstenvertrouwopjezelf,dankomthetvastallemaal goed. 14

15 Groep6 LindaPellekaan4L.K.Brondsema Hetwasnietaltijdevenmakkelijkditjaar,maarjewistwaarvoorjehetdeed. Jemoestenjezoujediplomahalen.WegvandeRSGeneenmooie toekomsttegemoet,eenopleidingdoendiejeleukvindtendiebijjepast. Nouhetisjegelukt.Enwathebjeprachtigecijfersgehaald.Jemagtrotszijn opjewelverdiendediploma.heelveelgelukindetoekomst. KjellvanDijk4R.A.Appelman Kjell,aanhetbeginvanditjaarwistjijalvrijzekerwatjewildestuderenna havo5.rechtenofsociaaljuridischedienstverlening.iniedergevaleen duidelijkerichting.logischdatjeuiteindelijkgekozenhebtvoordepabo. Zelfdenkikdatdatbeterbijjepast.Jebenteengezelligeleukejongemanen zoalsjeaanmijkanzienmaaktdateenprimaleraarjemoetwelnog evenjerekenskillsverbeterengefeliciteerdenveelsucces JanLoots4J.Koekkoek EriseenapensoortdiePhyllophagaheet.InhetLatijndan.Een boomklimmendelevensstijl.mmmm.zoekmaareensop.uiteindelijknoemik je,hehepycnoptilusfloccosus,ofweldeloodsvogel.(plaatje)diezingt luid,maaktveellawaaimaarheeftuiteindelijkeenkleinhartjeinzijninborst. Devogelweetuiteindelijkzijnwegweltevinden,netalsjij.Hetduidelijke verschilisdatjijnietzogezelligmolligbent.gefeliciteerdjanloots. GreskeBarendse4P.F.Buikstra Dezewiskundelerares indedop isheelveelzijdig.zeheefteensterkewil eniskritischopzichzelfmaarookophaaromgeving.zelaatduidelijkvan zichhorenwanneerzehetergensnietmeeeensis.haarvriendenkringis heelbelangrijkvoorhaar.zeisheelzelfstandig,zeiszorgzaamen,zoalsu ziet,zeerelegant.greskedatallemaalkarakteriseertjemisschiennoghet meestalseenzwaan,maardaneentjemeteenwiskundeknobbel,een wiskundeknobbelzwaan.hebjeinmiddelsdejuistevervolgopleidingwetente vinden?greskeinelkgevalveelsuccesindetoekomst. 15

16 FemkedeJong4P.M.Scheltema Jijhebtkaraktereigenschappenvanvelediereninje.Zobenjetevergelijken meteentijger.ditroofdierheefteenkracht:hetalleszelfwillendoen.hijzal allesopalleszettenomhetdoeltebereiken,heeftdoorzettingsvermogen. Ookjijbennietiemanddiesneleenanderomhulpvraagt,jedoethetliever zelf.daarnaastdoejemedenkenaaneenstokstaartje:waakzaam,sociaal, vriendelijk,energiekengrappig.jezalzekeropjeplaatszijnbijdeopleiding SPH. KevinOmerzu4E.H.M.vanderLubbe Hommelhrustigevlieger,zelfstandigwerkerensamensterk Jehebtinderdaadzelfstandiggewerktvoorjehavodiploma,rustigopjedoel af.envervolgensprimageslaagd.tussendoorontspannenmetjevrienden. NajeHBOwerkenopeenluchthaven,duseengrotedrukkeorganisatie.Jij zaldaaropjeplekzijn,rustigjetakendoenensamenmetcollega szorgen voorveiligvliegverkeer.ikzouzeggenhstapzelfookmaareensin,vooreen welverdiendreisjenaarverrebestemmingen ElineSiersema4A.vanVoorst Mannenvanmijnleeftijdhebbenveelalgeenmoedermeer.Ikwel.Zestaat naastmeenzoalselkemoederiszijzowelsteunalslast.watdenkjevan mijndagelijksontbijt. Mijnheer,hetisnietnormaaldatereenstukjebrooduit uwoorsteekt. Of: meneer,hetissmerigalsueenklokhuisvaneenanderuit deprullenbakhaaltenopeet. VanwieElineditheeftJuist:vanháármoederOnlangskreegzed rrapport. Ikhadereenzelfportretopgetekend:eenparmantigmentormannetjemet3 lievesprietjesopdeschedel.(fotoeline)eenweeklaterlegteline(giga4 grijns)datrapportopmijntafelensmeert malsdeblimsem.ikopenhet boekjeenwatheeftmoedermarliekeerbijgeschreven... Super,heeftu haar? Ikbegreepdeboodschapengingaanhetwerk (videoeline) 16

17 Diplomadroom Melodie:Wakemeup4Avicii Leerlingzijnoponzehavo klasgenotenopjepad studiewijzersvindjemaarzozo maarjemaakteengoedestart Mentorenvolgenjouopdevoet docentengeveninzichtmee hetgaatbestgoedalsjejewerkmaardoet lerenlerenisok enjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal enjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal 4 Havo4jarenwasjebijonsopschool RSGisnuvoorbij EindelijkmagjenaarhetHBO ofmbo,hetstaatjevrij zoveelstudiestekustentekeur voorjouziterookeentjebij engajestraksdoordienieuwedeur Laatdanhetbeestinjevrij Wantjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal Wantjeschooldiplomadromen zijnvanavonduitgekomen aldietijdindeexamenzaal twasnietvoornietsallemaal nietvoornietsallemaal(3x) 17

18 Groep7 FloorAmmerlaan4A.vanVoorst twasinieper.jestondmetenkelevriendinnenbijdedeuromuittegaan. Iemandvroegaanons,docenten,ofwijmisschienmeewilden,hetbruisende nachtlevenin,feestvieren.floorsogen richtingvriendinnen: Hoehalen julliehetinjekop.datzijnleraren Floor,zijnwijgeenfeestbeesten?Kijkhiereensnaar.Krijgjealsnogspijtons nietmeegenomentehebben.(videofloor) FrankSmit4P.M.Scheltema Tweewekengeledentrompetterdejemetheelveelplezierenvervedelopers vandeavond4daagsebinnenhvanavondbenjijdegenedieinhetzonnetje wordtgezet.jijbentalseendierdatinstiltegrotesprongenmaakt.die sprongendiehebjijhetafgelopenjaarwelgemaakt.enhoemethulpvanje ouders,dirkenkuukhebjeeenpaduitgestippeldwaarjekeurigopbent gebleven.jebentdoelbewustbeziggeweestmethetuitzoekenvaneen vervolgopleiding,jehebtopendagenenmeeloopdagenbezochten uiteindelijkuitgekomenbijhetnovacollegewaarjedeopleidingtotlaborant gaatvolgen. JoostKoster4P.F.Buikstra Joost,altijdgedegenengoedlachs.Jijhoudtvanfitnessenvangamenen daarhadjeblijkbaarookalletijdvoorwantdeschoolresultatenwarenwel voldoende.jouwprofielwerkstukgingoverluchtvaartenhetvoorbereiden vaneenvlucht.ikzieinjoudaaromeenadelaardievanafcomfortabele hoogtehetoverzichtbehoudtengenietvanhetuitzicht.jijhebtgekozenvoor eenstudiecommerciëleeconomieaandehva.hartelijkgefeliciteerden succesmetdiestudie. JoëllBlom4J.Koekkoek Hijisspeels,hijiskwiek,hijrentoveralachteraan.Hijkwispeltenhijdolt rond.hetmoet,wathetconservatoriumbetreftgewooneengoeielobbes wordenmeteenscherpgehoor,vooronsisheteendribbel4achtigepuppy wiewe,gelukkigzonderaltenatteneusnogfijntweejaarophetatheneum hebben,onze,af,joëll,af,joëllblom. 18

19 MargoStreekstra4L.K.Brondsema JijbentonzeSuarezvandeRSG.Ookbijjouwerdhetevenzwartvoorogen enalseenpitbullbeetjejevastenlietjenietzomaarweerlos.hetverhaal erachterwaseenbeetjevaagendatlatenwemaarzo,maardeconciërge hadthuiswelietsuitteleggen.ikkenjeechternietzo.jebenteenvrolijke, gezelligemeidenjeweetprecieswatjewilenhoejedatkanbereiken.je gaatrechtopjedoelaf.heelveelsuccesvolgendjaar. KlaasTufto4E.H.M.vanderLubbe Kangoeroehspringermetingebouwdebasket,laid4backindezon Wanneerspringennietnodigis,benjijookgraaglaid4back.Dat springen kanzijnnaardebasket,dehonkbalofjeschoolwerk.tweejaargeleden sprongjewattelaag.jezouindietijdweleensterugwillenspringennaar jeoudeterritorium.ikkenhetgevoelenbentrotsopjedatjejetoch staandehebtwetentehouden.nuglorieusjediplomahalen.indevakantie nogeenbeetjelay4backen.endanvoluitmetgrotesprongenhethbo winnen. MichelleHoff4R.A.Appelman Lipglossindehand.Nouhierwasikdanhorrrr,ikkomtjoueven toespreekeeeeeh.jijhebthetbestmoeilijkgehadweetjeeeeenevengoed hebjemooievenjediplomagehaald.enookalwashetdansomsmoeilijk weetjeee,jestondmooiweldriejaarachterelkaarhetcabarette presentereeeeendatwashartstikkeleukgefeliciteerdensuccesinde toekomst 19

20 Groep8 IvanaAntal4P.M.Scheltema Alsdevlinderinjelevenkomt,laathijjeziendatjenietaltijdbentwatje denkttezijn.eninjouwgeval,watanderemensendenkendatjijbent.alsik eenvlinderzouzijn,danzouikdemensenlatenziendatjeeenlieve,leuke enmooiemeidbentdieklaarstaatvoorhaarvrienden,dieeenhelpende handbiedtaanhendiehetnodighebben.iemanddienietonzekerover zichzelfhoefttezijn,maargoediszoalszeis.iemandzoalsjij.ikgeloofin jou,ikgelooferindatjijeenfantastischejufwordt,metliefdevoorhaar kinderen,maarookeendiestrengenduidelijkis.eenjufdiejevoorje kinderenzouwensen.endatbenjij. RobinSchweigl4L.K.Brondsema Achterindeklashadjehetheleoverzicht.Jewistprecieswatjemoestdoen omteslagenditjaarenjewistookprecieswaarjehetvoordeed,wantde opleidinghadjeallanguitgezochtenjewasalaangenomen.nualleenje diplomanog.alshetevennietmeezat,zettejeweerallezeilenbijengingje erweervoor.enhetisjegelukt,metprachtigecijfers.gefeliciteerdenveel succesvolgendjaar. JesseTiemens4A.vanVoorst Hetparadijsisnietbestemdvoorhendiehebbengeleden,maarvoorhendie hebbengenoten.alsééniemanddatheeftbegrepen,isjessetiemenshet wel.ikzoueigenlijkiedereenindezaalonderdetwaalfjaarwillenverzoeken bijdevolgendefilmopnamendeogenstijfdichttedoen.(videojesse) BartBloemendaal4J.Koekkoek Hijwektesomsdeindrukhetliefstmetrustgelatenteworden.Jeintegraven zodatdebuitenwereldjenietzouzien.eenmoldus?welnee,jehebtmeer ietswegvaneenbedachtzamehaas,diemetwest4friesebinnenvetterigheid veelplezierheeftinzijnhazenlegerendannuinzijngroengroenknollentuin iswantdatdiplomaisbinnen.felicitatiesaandezevlottehaas,bart Bloemendaal. 20

21 LotteSchipper4P.F.Buikstra Jebenteenzelfstandigeenvrolijkecreatieveling.Enookaleenblauwe reiger.jebentopbasisvanjeportfoliotoegelatentotdeopleidingdocent BeeldendeKunstenVorming.Datisopzichaleenfelicitatiewaardennu magjemetjehavodiplomaookechtaandieopleidingbeginnen.kunje gelukkigeconomieenzoachterjelatenenjehelemaalstortenopje beroepsopleiding.lotte,heelhartelijkgefeliciteerdenveelsuccesin Amsterdam. MorrisvandenElst4R.A.Appelman Fotohoofdplusrommeligemap.HoiMorris,eenmomentjehoor,ikbeneven jediplomaaanhetzoeken.ikheballesbeginditjaarheelgoed georganiseerdindezemap,maarergensisdatmisgegaan.hee,watdoen mijnaantekeningenvooraardrijkskundenoubijbiologie?ow,hierzijndie opdrachtenvannatuurkunde,diestaangewoonbijnederlands maarwaar isnoudiediploma..allegekheidopeenstokje(fotohoofd).jouwofjullieact bijcabaretwasfantastisch,ikheberggenotenvanjullie.jehebthetgoed gedaanafgelopenjaar,jewistdanookprecieswatjemoestdoen. Gefeliciteerdensucces LianneBoomstra4E.H.M.vanderLubbe Goudvinkhstaatvoorbofferd. Dusjebentmijngoudvinkje.SamenerachterkomendatAlshetaltijdbeter kan,jenoooooitklaarbentdustevredenzijnmetjeprestaties.danhouje tijdovervooranderezaken.veelzelfkennishebjenuenalsjeerzelfniet uitkomt,weetjehulptevinden.netalsdegoudvinkbenjestoer,hebje graageenvastmaatjeenbensuperzorgzaam.enalsjedanooknogaltijd jezaakjesinordehebtenzorgtvoorduidelijkheid,benjeeengeboren verpleegster.enookikzoumemeteengerusthartaanjouwhanden toevertrouwen 21

22 Groep9 NaomiSwagerman4R.A.Appelman Naomi,wathebjijeenmooieresultatenneergezetEndatmeteenachtste vakvoorfranshebjebijnaanderhalfpuntbovenjeschoolexamen gescoord.heelgoedgedaanvoorjouhebikhetvolgendebeestbedacht: Satansgekko(foto).Nietomdatjeeenofanderduivelsdingbent,nee,omdat ditdiertjeuniekis,netalsjijenomdatzegewildis.,netalsjijiniedergeval alshetomjeopleidinggaat,wantjebentdoordelotingvanvoedingen diëtetiekheen.veelsuccesmetjeopleidingengefeliciteerd KimKooiman4A.vanVoorst KimKooimanwasdeafgelopentijdnogalongerustdatikhaarophetpodium voorgekzouzetten.ikke?never.zewerdnogongerustertoenikhaarvriend Jeffreyenkelekerenoptelefoneerde.Toenkwamzebijmij,meteen vraagje. Meneer,udoetopdediploma4uitreikingtochwelietsliefsvoor me? Kim ietsliefs jahoor,dathebjewelverdiend.(videodaphne) BasRoosendaal4J.Koekkoek Wasjemaareenweekdiergeweest.Danhadjenietzoveelbottengebroken. Jebentonsbrekebeentjeenjehebtjeomgevingveelhoofdbrekensgekost. Tochmaakikeenanderevergelijking.Nubenjenogeenrups.Jehebtaan deboomvandekennisgegeten.hetwasafentoezwarekost.nuvolgtde fasevanhetverpoppen.enbinnenkortbenjeeenvlinderdievrijen zelfstandigdewereldinkanzweven.veelsuccesbasroosendaal. SamDeen4L.K.Brondsema Achterindeklas,heelrelaxedmeteenlollyinjemond.Datbeeldvanjou staatopmijnnetvlies.jemoesttochietsdoenineentussenuur,verklaarde je,dusgingjemaarnaardesupermarkt.hoeweljejenietsneldrukmaaktis erergensafgelopenjaareenkleinmomentjegeweestwaaropjedachtdatje hetevenandersmoestaanpakkenendathebjegedaan.hetisallemaal goedgekomen.meteenmooidiplomaopzakgajijdetoekomsttegemoet. Gefeliciteerd. 22

23 MaxJeltes4P.F.Buikstra Maxikhebjelerenkennenalseenzeergedrevenenslimmeleerling. Gedrevenvooralvoorjepassie,muziek.Alsdjenalsmedewerkerbijschool4 evenementenbijlichtengeluidooktijdensonzediploma4uitreikingen.vaak namjejeeigenapparatuurmeeomeenevenementtedoenslagen.jehebt pechdatermaarzoweinigstudentenkunnenwordentoegelatentotde opleidingtechniekentheater.nugajeverderbijavansomjete bekwameninelektrotechniekendehypermodernewereldvande programmeerbareelektronicaenzohoudjetochzichtopdietoneeltechniek. Jebentuiteindelijktocheenpodiumdier.HeelveelsuccesinDenBosch. MarcDekker4E.H.M.vanderLubbe Loodsmannetjehzwemtmeemetschepenenleidtzeveilignaardehaven (mythe). Datpastnatuurlijkehelemaalbijjoualszeiler.Ophetwatervoeljejethuis. Endaarbenjedanookvaaktevinden,hetbesteuitjezelftehalen,werkend metdeelementen.daarbenjegoedin.opschoolkosttehetjeweleens moeiteallesbijtehoudenenalsmentorh5probeerdeikjenietteveelte sturen.jijbentjeeigenroergangerendathebjeditjaarhelemaalwaar gemaakt. Gewoon inéénkeergeslaagd,weesertrotsopenalsweelkaar eensophetwatertegenkomen,zullenweroepen:schipperahoy JasmijndeJong4P.M.Scheltema Watwasjeonzekerinhetbeginvanhetjaar,jekonhetallemaalnietzogoed plaatsenensomswerddespanningjeeenbeetjeteveel.ergensinde maandendiedaaropvolgdenheefteenkrachtzichvanjoumeestergemaakt, benjijzekerdervanjeeigenkunnengeworden.jehebtenormgeïnvesteerd injezelf,jehebtdoorzettingsvermogenéngroeigetoond.endatheeft geresulteerdinhethavodiploma.nukunjedeopleidinggaandoen,waarvan jealsnelwistdatjediewildegaandoen:businessstudies.ikdenkookdat hetwetenwatjewiljegeholpenheeftomditjaartoteengoedeindete brengen.houdinjeachterhoofddatietsmoeilijkmagzijn,maardatmet geduldeninzetheelveeltebereikenis.jehebtdatditjaarlatenzien. 23

Door het gedrag van onze zoon zijn wij uit elkaar

Door het gedrag van onze zoon zijn wij uit elkaar De 13-jarige zoon van Annabel (38) verziekte zó de sfeer in huis, dat het haar en haar man uit elkaar dreef. Hij vond dat hun kínd geen probleem had, zíj had een probleem. Met opvoeden. Er is niks mis

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 18 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.... Team/groepenverdeling Per 1 augustus 2015 wordt er een nieuwe onderwijs cao ingevoerd. Dit brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de

Nadere informatie

BERICHT VAN DE VOORZITTER JUNI 2010

BERICHT VAN DE VOORZITTER JUNI 2010 1 BERICHT VAN DE VOORZITTER JUNI 2010 Jemig wat is het zomerseizoen toch hard gegaan. Inmiddels heeft de Westfries zijn deuren voor drie maanden gesloten. Het is natuurlijk heerlijk om te genieten van

Nadere informatie

De gekookte Kikker. Bezint voor je begint! Agenda. Nr. 13, 17 juni 2015. Beste ouder/verzorger,

De gekookte Kikker. Bezint voor je begint! Agenda. Nr. 13, 17 juni 2015. Beste ouder/verzorger, Bezint voor je begint! Nr. 13, 17 juni 2015 Agenda 25 juni Juf Rianne jarig Gebedskring 27 juni Juf Anneke jarig De gekookte Kikker Beste ouder/verzorger, Als iets echt gevaarlijk is, zien we dat snel

Nadere informatie

PrinsjesDag. Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets.

PrinsjesDag. Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets. KINDErkrant PRINSJESDAG 2013 / 4e JAARGANG / NUMMER 02 INTERVIEW Weetjes opdrachten Puzzels Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets. PrinsjesDag Op de derde dinsdag in september is het

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 8 mei 2015

Nieuwsbrief 16 8 mei 2015 Nieuwsbrief 16 8 mei 2015 Ouderavond en jaarvergadering ouderraad Woensdagavond 29 april zaten we met zo n 20 ouders en het team van De Borckeshof voor het digibord van groep 7/8. Met een vers kopje koffie

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

De God die ik niet kende

De God die ik niet kende De God die ik niet kende DE GOD DIE IK NIET KENDE VRIENDSCHAP ONTWIKKELEN MET DE HEILIGE GEEST ROBERT MORRIS MET VOORWOORD VAN JAN POOL Bijbelteksten zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders

Nadere informatie

de Doorloper juni 2008 Clubblad Oldenzaalse IJsclub In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher

de Doorloper juni 2008 Clubblad Oldenzaalse IJsclub In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher juni 2008 Clubblad de Doorloper een uitgave van de Oldenzaalse ijsclub Bestuurssamenstelling telefoon nummer Voorzitter Theo Stroot

Nadere informatie

Wat wil ik? Als ik niet meer beter word... Dit boek is van: Dit boek is van:

Wat wil ik? Als ik niet meer beter word... Dit boek is van: Dit boek is van: Wat wil ik? Als ik niet meer beter word... Dit boek is van: Dit boek is van: 2015 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Telefoon (030) 2 729 700 Fax (030) 2 729 729 www.nivel.nl nivel@nivel.nl ISBN 978-94-6122-284-8

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

VERHALEN Rikkert Zuiderveld

VERHALEN Rikkert Zuiderveld VERHALEN Rikkert Zuiderveld Verhalen zijn ten diepste geen verhalen, tenzij ze zijn gesproken en verteld, hardop gedacht, gehoord, te boek gesteld, geregen tot een snoer van bonte kralen: de parels en

Nadere informatie

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in het zonnetje willen zetten. De 12-jarige Joey hoeft hier niet lang over te denken. Haar oma is voor haar de beste. Dat wil ze graag vertellen. Samen met

Nadere informatie

Uitgebreid Curriculum Vitae Andy Oppelaar

Uitgebreid Curriculum Vitae Andy Oppelaar Persoonlijke gegevens Uitgebreid Curriculum Vitae Andy Oppelaar Naam : Andy Oppelaar Adres : Dr. J. Presserstraat 129 2552 LS Den Haag Burgerlijke staat : Gehuwd Geboortedatum : 23 maart 1963 (47) Telefoon

Nadere informatie

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen beeradvocaten Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen Paul van Rotterdam (30) en Nicole de Leeuw (28) hadden een heerlijke vakantie in Maleisië achter de rug. Zij

Nadere informatie

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 Nieuwsbrief O.B.S. Elckerlyc Rembrandt van Rijnsingel 19 2371 RE Roelofarendsveen telefoon: 0713312735 de.elckerlyc@ssba.net www.obselckerlyc.nl Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 1 Algemene

Nadere informatie

'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder

'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder Door Dirk van der Wulp TvL, jaargang 23, nummer 5, oktober 2000, blz 10 t/m 17 'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder In een pauze wordt Roel door zijn mentor

Nadere informatie

Hoe zit het eigenlijk met de toegang tot geld?

Hoe zit het eigenlijk met de toegang tot geld? In de rubriek Gat in de markt kwamen bijna vijftig tech-start-ups voorbij. Hoe is het hun vergaan? De meesten zijn optimistisch, hoewel financiers lastig te vinden zijn. Van de banken moeten ze het niet

Nadere informatie

Verzorging, een mooi beroep

Verzorging, een mooi beroep Verzorging, een mooi beroep Mooie en ontroerende momenten uit de dagelijkse praktijk Verzameld n.a.v. de Dag van de Verzorging 2012 Inleiding...2 Bemoedigende ervaringen uit eigen werksituatie...3 Een

Nadere informatie

zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving

zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving Sandra van de Werd tekst: Sandra van de Werd foto s konijnen

Nadere informatie

Groep 8. Schoolnieuws 764 20 Maart 2015

Groep 8. Schoolnieuws 764 20 Maart 2015 Schoolnieuws 764 20 Maart 2015 Groep 8 Deze keer maar weinig woorden van mijn kant. Een aantal leerlingen vertelt iets over het project Twee keer Oorlog in een opstel. Wat heeft ze geraakt, aangegrepen

Nadere informatie

Verwaarloosde en misbruikte kinderen, wie helpt ze nog?

Verwaarloosde en misbruikte kinderen, wie helpt ze nog? Verwaarloosde en misbruikte kinderen, wie helpt ze nog? Kinderen die bij Rob de Blok en Marga Ganzevles worden gebracht hebben een heftig leven achter de rug. Beschadigd, verwaarloosd, mishandeld, misbruikt.

Nadere informatie

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD 2012 OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD JANUARI

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen

Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen Nieuwsbrief 43 - februari 2011 Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-)processen Nieuwe opleiding Geostandaarden in samenhang Opleidingsagenda 2011 2011: Dataland bestaat 10 jaar

Nadere informatie

Ironman Kraichgau (7-6-2015)

Ironman Kraichgau (7-6-2015) Ironman Kraichgau (7-6-2015) Zoals ik na de Challenge Almere al had aangekondigd heb ik in 2015 twee sportieve doelen op de triathlon om naar toe te pieken. De eerste is de Ironman Kriachgau met als doel

Nadere informatie

HALLO! HOE GAAT HET MET JOU?

HALLO! HOE GAAT HET MET JOU? HALLO! HOE GAAT HET MET JOU? Het is pauze. Studenten en en praten met elkaar. Wat moet je doen? 1. Lees de dialogen op blad 2 en blad 3. Vul de ontbrekende woorden in. 2. Controleer je antwoorden. Neem

Nadere informatie