Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welschap Holding. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela

2 Inhoud Voorwoord 3 Doelstelling 3 1. Ontwikkelingen 4 2. Continuïteit in de bedrijfsvoering 4 3. Risico- en kostenbeheersing van de Holding 5 4. Informatievoorziening en ICT 5 5. Kwaliteit bewezen 6 6. P&O en personeelsadministratie: ondersteuning op maat 7 7. Communicatie & pr 8 8. Facilitaire inzet 9 9. Personele inzet en deskundigheid bij de Holding en verder 11. Begroting 2014 en Staat van Baten en Lasten Verslag Raad van toezicht 14 Welschap Holding Lauraplein GP Heemskerk Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 2 van 12

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting Welschap Holding. De belangrijkste opdracht van de Holding is om ondersteunend en dienstverlenend te zijn aan de werkmaatschappijen Welschap Welzijn en Welschap Kinderopvang. Niet alleen op basis van de vraag, maar zeker ook proactief. In dit verslag leggen wij verantwoording af over de inzet, geboden diensten en ondersteuning die wij als Holding hebben geboden. Ook de financiën die door beide andere stichtingen beschikbaar zijn gesteld, worden verantwoord. Stichting Welschap Holding is er in geslaagd het totaal van de kosten onder de gestelde begroting te houden. De bijdragen vanuit Kinderopvang en Welzijn zijn hierdoor naar beneden bijgesteld, hetgeen verwerkt is in de cijfers over Het uiteindelijke resultaat over 2013 voor Holding bedraagt dan ook 0,-. Doelstelling Welschap Holding stelt zich ten doel om Welschap Kinderopvang en Welschap Welzijn waar nodig te stimuleren, faciliteren en ondersteunen zodat deze stichtingen hun doelstellingen kunnen behalen. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 3 van 12

4 1. Ontwikkelingen De Holding ontwikkelt zich steeds meer en sterker als een dienst waar de andere stichtingen graag gebruik van maken. Uit het managementreview 2013 blijkt dat bij Welzijn en Kinderopvang grote tevredenheid is over de geleverde kwaliteit van de ondersteuning door de Holding. Leidinggevenden vinden gemakkelijk hun weg naar P&O, Facilitair, Communicatie, Kwaliteit en Financiën. Dankzij de geboden ondersteuning kunnen zij verder. Door de krimpende markt bij Kinderopvang is de omvang van de Holding in 2013 teruggebracht. Ondanks dat is het gelukt om de kwaliteit van dienstverlening overeind te houden. Het heeft wel het nodige gevraagd van het personeel. De hoeveelheid werk werd niet minder, maar het aantal uren waarbinnen het gerealiseerd moest worden wel. Tegelijkertijd veranderde de wereld om ons heen ook, waardoor de vraag om ondersteuning ook weer toenam vanuit de stichtingen. Dat betekende dat er keuzes gemaakt moesten worden. De belangrijkste zaken gingen voor, anderen moesten (soms te lang) blijven liggen. Gesteld kan worden dat de ondergrens van de krimp bij de Holding bereikt is. Bij een eventuele verdere krimp van Welzijn en Kinderopvang in 2014, zal de Holding dit niet meer kunnen volgen en nemen derhalve de Holding kosten voor de stichtingen, in verhouding, toe. Dat is dan ook de reden dat de Holding (directeur-bestuurder) zich sterk zal maken voor een uitbreiding van de werkzaamheden van de beide stichtingen. Op deze wijze kan de Holding kwaliteit blijven bieden en blijft het voor de stichtingen betaalbaar. 2. Continuïteit in de bedrijfsvoering Administratieve ondersteuning De Holding levert administratieve ondersteuning aan de werkmaatschappijen Welzijn en Kinderopvang. De assistent controllers leveren de managementrapportages en de jaarlijkse begrotingen, waarvoor zij input verzamelen bij de betreffende leidinggevenden van Welzijn en Kinderopvang, bij de staf en bij de directeur-bestuurder. Daar waar nodig ondersteunen zij de leidinggevenden van de beide werkmaatschappijen bij het interpreteren van de rapportages per locatie of afdeling. Planning & Controlling De planning & control cyclus (introductie 2010) is leidend voor het bedrijfsvoeringproces. Ontwikkelingen binnen zowel Welzijn als Kinderopvang maken dat de P&C cyclus constant in ontwikkeling is. Zo is de offerte van Welzijn aan de gemeente Heemskerk in een andere vorm gegoten. In de offerte is nu ook de periodiciteit voor rapportages over behaalde resultaten benoemd. Voor Kinderopvang is het nauwgezet volgen van de bezettingen een belangrijk item. Direct hieraan gekoppeld is de prognose van de omzet. Maandelijks maakt de afdeling controlling een prognose van de omzet voor de rest van het jaar. Deze onderdelen worden in 2014 opgenomen in de P&C cyclus. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 4 van 12

5 Beheren liquiditeit en vermogen Welschap Holding beheert de lopende rekeningen en spaarrekeningen van de werkmaatschappijen Kinderopvang en Welzijn én van de Holding. Door een goed beheer tussen de lopende rekeningen en spaarrekeningen is het gelukt om de te betalen bankkosten zo laag mogelijk te houden en een goede rente te verkrijgen op de tegoeden. 3. Risico- en kostenbeheersing van de Holding De inkomsten van de Holding vloeien voort uit systematiek van doorbelasting op basis van fte, werkplekken, omzet, en urenbesteding. De inkomsten van Welschap Holding zijn te specificeren in: - Bijdrage Welschap Welzijn Bijdrage Welschap Kinderopvang Overige bijdragen Totaal inkomsten Op basis van de ervaringen over de jaren 2010 t/m 2013 wordt in 2014 de doorbelastingssystematiek opnieuw beoordeeld. Hierbij houden we rekening met de BTW systematiek. Om BTW heffing op de diensten van de Holding te voorkomen is de mogelijkheid tot het aanvragen van een fiscale eenheid voor de drie stichtingen van Welschap besproken. Het standpunt van de fiscus in deze is op dit moment dat een fiscale eenheid voor de drie stichtingen niet tot de mogelijkheden behoort. Mogelijke alternatieven worden op het moment van schrijven van dit jaarverslag onderzocht met hulp van een fiscaal adviseur. 4. Informatievoorziening ICT In 2013 is er nader overleg geweest met Adsysco, de leverancier van het tijd- en registratiesysteem. Er waren veel klachten en er heerste grote ontevredenheid over het functioneren van dit systeem. Er werd veel geregistreerd, maar men was niet altijd in staat om de data er op de gewenste wijze uit te halen. Ook kon men niet helder de vraag beantwoorden waarom deze zaken geregistreerd werden en wie er dan wat mee deed? Tijd om de functionaliteit nader onder de loep te nemen. In het constructieve overleg met Adsysco is overeengekomen dat het uitgangspunt is: wat hebben de verschillende stichtingen nodig. En niet: wat kan het systeem allemaal. Resultaat is geweest dat vanaf eind 2013 er een medewerker van Adsysco één dag in de week bij Welschap Holding is gedetacheerd als applicatiebeheerder om orde op zaken te stellen. Het beoogde resultaat met deze inzet is: - Verbeteren van de inrichting van diverse onderdelen van de applicatie, waardoor integraliteit wordt bereikt /benut. - Kennisniveau van de key-users opvijzelen, zodat zij applicatie-breed en geïntegreerd gaan denken en werken. - Dat we vanaf 1 januari 2015 weer zelfstandig het applicatiebeheer kunnen verzorgen. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 5 van 12

6 Op ICT gebied zijn de software pakketten up-to-date en zijn investeringen gedaan op het gebied van hardware overeenkomstig de planning. Verder is de infrastructuur versterkt om decentraal te kunnen werken. Er is daartoe glasvezelbekabeling aangelegd naar de hoofdlocatie Lauraplein. Daardoor zijn opvanglocaties beter verbonden (in termen van performance snelheid) en is het decentraal ontsluiten van bedrijfsapplicaties mogelijk. Decentraal werken kunnen we hiermee verder ontwikkelen. 5. Kwaliteit bewezen Welschap heeft kwaliteit hoog in het vaandel en vindt het belangrijk zich daarop te profileren. Kwaliteit willen we laten zien op alle terreinen: beleid, activiteiten, goed werkgeverschap, een inspirerend werkklimaat, deskundige medewerkers, bereikbaarheid, inrichting en veiligheid van accommodaties, bedrijfsvoering en serieus omgaan met signalen en klachten van medewerkers en onze klanten. Om onze kwaliteit te waarborgen en aan te tonen en ons daarin continu te ontwikkelen, is in 2009 het traject ingezet om het kwaliteitscertificaat HKZ te behalen. Dat is voor Welzijn en Holding in 2011 gelukt en voor Kinderopvang in Het HKZ certificaat wordt in 2014 opnieuw voor 3 jaar toegekend. De Holding heeft een belangrijke rol om de kwaliteit te bewaken en Welzijn en Kinderopvang zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren als het gaat om kwaliteit. Naast de taken die de verschillende afdelingen van de Holding daarvoor uitvoeren, is de stafmedewerker Kwaliteit specifiek belast met het adviseren van de directeur-bestuurder en het management. Zij initieert activiteiten en bewaakt de kwaliteit in het kader van de HKZ normering. Beleid en processen up-to-date Eén van de normen van HKZ is dat we beleid en werkprocessen regelmatig evalueren. De stafmedewerker Kwaliteit en de P&O adviseur bewaken dit en plannen jaarlijks de evaluaties via de diverse MT s. Documenten en formulieren zijn opgenomen in het organisatiehandboek op Intranet. Daar kunnen medewerkers de meest actuele versies vinden. Het secretariaat ondersteunt dit. Interne audits Jaarlijks initieert en organiseert de stafmedewerker Kwaliteit de interne audit om de kwaliteit te toetsen. Acht auditoren - medewerkers van Welschap - hebben in 2013 achttien gesprekken gevoerd met collega s in alle lagen en afdelingen van de organisatie. De onderwerpen waren het primaire proces, samenwerking intern en extern, evaluaties van het werk en het vastleggen van afspraken. Op de laatste twee onderwerpen bleek organisatie breed nog het een en ander te verbeteren. In de MT s zijn hiervoor verbeteracties afgesproken en door betrokkenen uitgevoerd. Externe audit De stafmedewerker Kwaliteit begeleidt de externe audit die het Keurmerkinstituut jaarlijks uitvoert. Na de audit initieert, coördineert en bewaakt zij de verbeteracties die daaruit voortkomen. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 6 van 12

7 In 2013 was de externe audit een herbeoordeling. Twee auditoren hebben hiervoor vijftien gesprekken gevoerd met medewerkers. De conclusies waren dat Welschap haar inzet op kwaliteit stevig heeft verankerd binnen de manier van werken, dat op duidelijke en sterke wijze sturing plaatsvindt, dat bij Welschap een prettige sfeer heerst en medewerkers in grote mate betrokken zijn. Er waren enkele kritische en minder kritische verbeterpunten. De kritische punten betroffen het managementreview en de risico-inventarisatie. We hebben direct en voortvarend acties uitgezet, waarop de auditoren hebben geadviseerd om het HKZ certificaat opnieuw voor 3 jaar toe te kennen. In januari 2014 zal deze toekenning definitief zijn. Managementreview Jaarlijks initiëren de directeur-bestuurder en stafmedewerker kwaliteit een managementreview, een belangrijke activiteit in het kwaliteitsmanagement. In deze (directie)beoordeling over onze manier van werken staat het management stil bij het vermogen om te verbeteren. We inventariseren onze kansen voor verbetering op verschillende terreinen en beoordelen of het noodzakelijk is dat we onze manier van werken aanpassen of wijzigen. Omdat bij de externe audit het managementreview over 2012 als niet voldoende werd beoordeeld, hebben het voor het managementreview 2013 de werkwijze aangepast. Al in december is input gevraagd aan alle MT leden, om direct in januari 2014 het review uit te kunnen voeren. 6. P &O en personeelsadministratie: ondersteuning op maat De P&O adviseur ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder en het management op het gebied van personeelsbeleid, personeelsplanning, functieprofielen, arbeidsovereenkomsten, werving, deskundigheidsbevordering, flexibele schil en verzuim en de organisatie(structuur). Bij organisatieveranderingen gaat het ook om de personele consequenties zoals functiewijzigingen bij de Holding en gedwongen ontslag van groepshulpen in Kinderopvang. In sommige situaties neemt zij deel aan een sollicitatiecommissie. De personele administratie verwerkt, beheert, bewaakt, controleert personele aangelegenheden zoals werving en selectie, verzorgt personele administratie, verzuimadministratie en salarisadministratie. Personeelsbeleid transparant en up-to-date Op het gebied van personeelsbeleid zijn de noodzakelijke regelingen ontwikkeld, beschreven en geupdate. Doel is een kwalitatief hoogwaardig en uniform beleid te voeren en het voldoen aan wet- en regelgeving. De documenten zijn gebundeld in het organisatiehandboek, wat via Intranet voor iedere medewerker toegankelijk is. Goede uitvoering van het personeelsbeleid De P&O adviseur adviseert en coacht de leidinggevenden om het personeelsbeleid uniform en kwalitatief uit te voeren. Ter ondersteuning heeft elke leidinggevende eenmaal per zes weken werkoverleg met de P&O adviseur waarin zij de personele aangelegenheden van het team/de teams Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 7 van 12

8 van de leidinggevende bespreken. Onderwerpen: verzuim, team- en werkontwikkeling, deskundigheidsbevordering. Medezeggenschap van belang De P&O adviseur ondersteunt het proces van medezeggenschap, helpt bij de voorbereiding van vergaderingen van de OR met de directeur-bestuurder en woont de vergaderingen bij. Verzuimbegeleiding op orde De P&O adviseur heeft een training over verzuim gegeven aan de leidinggevenden. Ook bespreekt zij individuele verzuimgevallen in het werkoverleg met de leidinggevende. Meerdere keren per jaar organiseert zij het Sociaal Medisch Team (SMT) voor overleg met de arbodienst en levert zij verzuimoverzichten aan. Aandacht voor arbeidsomstandigheden De Holding bewaakt de speerpunten uit de branches en de landelijke richtlijnen omtrent verzuim, beeldschermwerk, fysieke belasting, bedrijfshulpverlening, ongewenste omgangsvormen. Deze speerpunten komen terug in de RI&E Arbo. Ter preventie geeft de P&O adviseur voorlichting aan nieuwe medewerkers over beeldschermwerk en doet werkplekonderzoek bij medewerkers. Ook organiseert de P&O adviseur twee keer per jaar een bijeenkomst voor ergo coaches, om hun ervaringen te delen en ter ondersteuning om hun werk goed uit te kunnen voeren. 7. Communicatie en PR Vanuit de visie en de noodzaak om transparant te zijn naar medewerkers en goed zichtbaar te zijn voor de buitenwereld, ondersteunt de stafmedewerker de communicatie en pr activiteiten van Welzijn en Kinderopvang. Zij bewaakt beleid en de huisstijl van Welschap en hoe informatie naar buiten wordt gebracht. Transparant naar binnen In de communicatie met medewerkers vinden we transparantie en duidelijkheid van belang, ook over ingrijpende besluiten. De stafmedewerker ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder en leidinggevenden bij de communicatie over interne onderwerpen. Zij levert of redigeert teksten voor informatie aan personeel, ondersteunt bij personeelsbijeenkomsten en beheert samen met het secretariaat het Intranet. Intranet is een steeds geëigender middel om informatie uit te wisselen, daarom is in 2013 mogelijk gemaakt dat medewerkers thuis Intranet kunnen inzien. Helder naar buiten De stafmedewerker communicatie & pr beheert de websites van Welzijn en Kinderopvang en zorgt dat (digitale) vermeldingen elders voor de werkmaatschappijen worden onderhouden. Daarnaast initieert zij perscontacten. Het secretariaat heeft een ondersteunende rol en is back-up. Bij Welzijn zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor het promoten van activiteiten via folders, flyers en persberichten. De stafmedewerker heeft ondersteuning gegeven waar nodig. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 8 van 12

9 Zij coördineerde de uitgave van de jaarfolder en specifieke projectfolders en advertenties en ondersteunde bij de inzet van social media. Voor Kinderopvang coördineert de stafmedewerker de advertenties en specifieke folders en adviseert en ondersteunt zij bij persberichten/-contacten en (nieuws) brieven aan ouders. Daarnaast was zij ondersteunend in het plan om in te gaan zetten op communicatie via social media. 8. Facilitaire inzet De verantwoordelijkheid voor veel facilitaire zaken ligt bij de leidinggevenden, maar de Holding ondersteunt Welzijn en Kinderopvang bij allerlei facilitaire zaken en bewaakt de landelijke richtlijnen op facilitair gebied, zoals brandveiligheid en vergunningen. Zowel in administratieve zin als bij het ontwikkelen van plannen, aangaan van diensten en uitvoeren van activiteiten. De zakelijk leider buurtcentra en stafmedewerker facilitair trekken bij diverse onderwerpen samen op. Accommodaties De eerste maanden van 2013 stonden facilitair gezien grotendeels in het teken van de verhuizing van kinderdagverblijf de Waterval uit Broekpolder naar de Belgiëlaan, met alles wat daar bij hoort. Om te zorgen dat de verhuizing zo vlekkeloos mogelijk verliep boden de betrokken medewerkers van de Holding en de zakelijk leider buurtcentra assistentie bij: vergunningaanvraag, opzeggen/omzetten/ wijzigen/aangaan van contracten, regelen beveiliging en nutsvoorzieningen, offertes en afspraken met leveranciers, de verhuisdag zelf, oplevering van het achtergelaten pand en afhandeling daarvan met de gemeente Beverwijk. Begin 2013 waren de meerjaren onderhoudsplannen voor onze panden in eigendom - de Vennen en de Schuilhoek - gereed. Met Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BBA - die de meerjaren onderhoudsplannen maakte - zijn ze besproken en met betrokken leidinggevenden zijn opknapacties uitgezet en uitgevoerd. In 2014 wordt voor alle locaties een mjop gemaakt, zodat in de begroting hiervoor reserveringen kunnen worden opgenomen. Bij deze locaties betreft dit grotendeels het onderhoud binnen. Net als bij de Waterval, heeft de Holding ook bij het opheffen van kinderdagverblijf de Heemskinderen ondersteuning verleend. Na het vertrek uit Heemswijk, zorgde de onderhoudsmedewerker dat het pand leeg kwam, om begin 2014 te kunnen opleveren aan ViVa! Zorggroep. Gevolg was dat onze opslag uit ging puilen. Na eerst een interne verkoop, is naar idee van een medewerker, een groot deel van de vrijgekomen inboedel geschonken aan een kindertehuis in Ghana. Voor het vertrek van Teenage Globe in maart 2014 uit de locatie aan de Duitslandlaan is een draaiboek gemaakt en zijn al voorbereidingen getroffen. Met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder was het moment daar om de al geplande opknapbeurt voor het bedrijfsbureau naar voren te halen. Raambekleding en muren hebben een eigentijdse uitstraling gekregen. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 9 van 12

10 Contracten en Leveranciers Vanuit de Holding wordt de centrale inkoop van diensten ondersteund, om te zorgen voor eenduidigheid in afspraken en een scherpe prijsstelling. In het kader van HKZ is in 2013 bepaald welke leveranciers kritisch zijn en deze worden cyclisch beoordeeld. Voor 2013 waren dat Adsysco (zie hoofdstuk 4) en schoonmaakbedrijf Hans Weeren, waarmee in 2014 de beoordeling wordt besproken. Voor beide buurtcentra en de vier kinderdagverblijven is een gunstiger contract afgesloten voor afvalverwerking. Voor dezelfde panden is naar aanleiding van veranderende wetgeving - de inbraak- en brandbeveiliging in kaart gebracht en ook is hiervoor een nieuw en gunstiger contract afgesloten. In 2013 hebben de stafmedewerker facilitair en een administratief medewerker het diffuse pakket van abonnementen voor vaste telefonie in kaart gebracht. In overleg met KPN zijn de abonnementen nu bij de juiste stichting gerubriceerd. In 2014 krijgt dit een vervolg voor ADSL. Voor mobiele telefonie is eind 2013 een nieuw contract afgesloten met Into Telecom, onze adviseur voor telefonie. Het contract betekent dat over 2 jaar alle abonnementen gelijk lopen. Naar aanleiding van het opheffen van de locatie s de Heemskinderen in 2013 en in 2014 Teenage Globe is het contract met Ricoh en ons printgedrag onderzocht. We hebben besloten om het contract met Ricoh niet op dit moment te vernieuwen, de abonnementen voor een aantal machines af te laten lopen in 2015 en in 2014 een duurzaam printbeleid te introduceren. 9. Personele inzet en deskundigheidsbevordering Holding Per 31 december 2013 heeft Welschap Holding 7,28 fte personeel in dienst, verdeeld over 11 medewerkers. Eén medewerker heeft een WIA achtergrond. Personele krimp en veranderingen: Holding strak in het jasje Vanwege bezuinigingen en vraaguitval bij de werkmaatschappijen is de personele bezetting bij de Holding per januari 2013 gewijzigd. Het tijdelijke contract met de facilitair stafmedewerker is per 1 januari beëindigd. De functies stafmedewerker communicatie& kwaliteit (28 uur) en stafmedewerker facilitair (24 uur) zijn samengebracht in één functie voor 30 uur. De functie manager bedrijfsvoering & controlling is per 1 februari vervallen. Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en om de organisatie en aansturing van de financiële afdeling en bureau Kinderopvang structureel anders vorm te geven, is een interim manager aangesteld voor 2 dagen per week. Aanvankelijk voor 4 maanden, maar met het oog op het vertrek van de directeurbestuurder, is de aanstelling verlengd tot eind van het jaar, zodat de continuïteit gewaarborgd was. De structurele verandering in de organisatie en aansturing binnen de Holding en bij bureau Kinderopvang zijn in 2013 vormgegeven en voorbereid om per 2014 hun beslag te krijgen: Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 10 van 12

11 - Taakverzwaring voor de twee assistent-controllers, wat inhoudt dat zij unit-controller worden en leidinggevende taken krijgen. Een assistent-controller wordt leidinggevende van bureau Kinderopvang; de andere wordt leidinggevende van de afdeling financiën. - Aanstelling van een derde financieel medewerker (24 uur) ter versterking van de financiële administratie. - Een taakverzwaring voor de P&O adviseur, wat inhoudt dat zij leiding gaat geven aan de afdeling personeelsadministratie. Nieuwe Raad van Bestuur Na de aankondiging van de directeur-bestuurder dat hij per september 2013 Welschap zou gaan verlaten is in het voorjaar de procedure gestart voor werving van een nieuwe Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een functieprofiel opgesteld en voorgelegd aan drie geledingen van medewerkers. Via digitale kanalen Intermediair en LinkedIn is voor de functie geworven. De sollicitatiecommissie bestond uit twee leden van de Raad van Toezicht, de interim manager en de P&O adviseur. Drie kandidaten zijn voorgedragen aan interne adviescommissies uit het management, de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. Per 1 september 2013 is de nieuwe directeur-bestuurder aangesteld. Flexibele schil De doelstelling voor 2013 was handhaven en zo mogelijk uitbreiden van de flexibele schil tot maximaal 25%. Eind december 2012 was de flexibele schil 13,65%, eind december 2013 was dit 20,61%. Daarmee is de doelstelling ruim gehaald en gaat de flexibele schil richting 25%. De prognose voor 2014 is dat de flexibele schil afneemt door omzetten van tijdelijke in vaste contracten. Verzuim Het verzuimcijfer van 1,2% ligt voor 2013 ruim onder het branchegemiddelde 2012 (5,7%). Doorstroom, verloop en instroom Het verloop onder medewerkers in 2013 was 17,39%. 2 van de 11 medewerkers zijn uit dienst gegaan. Er is 1 medewerker (directeur bestuurder) ingestroomd. Medewerkerstevredenheid & klanttevredenheid In 2013 is onder medewerkers van de Holding een MTO uitgevoerd. De respons was 69%. Het cijfer was gemiddeld 7,3, hetgeen boven het landelijk gemiddelde (6,8) ligt. Deskundig door opleiding en scholing De leidinggevenden hebben op basis van het beleid, hun budget en de wensen van hun medewerkers en van henzelf een opleidingsplan voor hun team opgesteld. Deskundigheidsbevordering heeft via cursussen, trainingen, opleidingen, studiedagen en (individuele) coaching plaatsgevonden: BedrijfsHulpVerlening; Verzuimtraining voor leidinggevenden; Training : Progressiegericht leidinggeven. Studiedag Kwaliteit. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 11 van 12

12 en verder De primaire taak van de Holding blijft voor 2014 gelijk, namelijk het ondersteunen en faciliteren van Welschap Kinderopvang en Welschap Welzijn. Gezien de grote uitdagingen waar zowel Welzijn als Kinderopvang zich voor geplaatst zien, zal 2014 een intensief jaar worden op alle gebieden. Enkele voorbeelden nader bekeken: P&O zal zich onder meer inzetten op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van personeel. Het is van belang om medewerkers arbeidsmarkt fit te laten zijn. Het belang van scholing en de mogelijkheden om stappen te ondernemen in hun loopbaan zal regelmatig aan de orde komen. Bij de strategische doelen op langere termijn en een mogelijke reorganisatie, speelt P&O een belangrijke ondersteunende rol. Voor zowel medewerkers bij Welzijn, als bij Kinderopvang wordt er een andere focus gevraagd. Er zal opnieuw gekeken moeten worden naar de competenties die voor een dergelijke verandering nodig zijn en welke scholing, begeleiding daarbij past. Ook voor PR en Communicatie breekt er een intensieve tijd aan. Voor beide stichtingen is het van levensbelang dat ze zichtbaar zijn voor de samenleving en voor de netwerkpartners. Meer dan ooit spelen de digitale mogelijkheden hierbij een rol. Het is belangrijk om een keuze te maken uit de vele mogelijkheden die gerelateerd zijn aan kosten en opbrengsten. Tegelijkertijd moeten ook de oorspronkelijke communicatiemiddelen onder de loep genomen worden. Hoe maken we zo n combinatie van digitaal en plat zodat we een maximaal bereik weten te realiseren, zowel intern als extern. Op facilitair gebied zien we een grote verbouwing op ons afkomen bij de Schuilhoek. Noodzakelijk in het kader van het toegankelijk maken van de voorziening voor de groepen kwetsbare bewoners die in 2015 meer dan ooit aangewezen zullen zijn op voorzieningen in de buurt. Juiste en actuele informatie voorziening van Financiën vormen het fundament onder beide stichtingen. Analyses op basis van de data, voor nu en de toekomst, geven de informatie op grond waarvan de stichtingen hun keuzes baseren. In 2014 zullen er vele keuzes voorbij komen waar deze analyses noodzakelijk bij zijn. In een vernieuwde samenstelling, waarin het aan kwaliteit en motivatie van de medewerkers niet ontbreekt, hebben wij er alle vertrouwen in dat - ook in de Holding de kwaliteit en toegankelijkheid van de ondersteuning op het vertrouwde niveau zal weten te handhaven. Het vrij besteedbaar (lees algemene reserve) bedraagt eind , onveranderd ten opzichte van eind Het beleid van de RvB is gezien de rol en positie van de holding de vorming van algemene reserves binnen de holding te beperken en bij substantiële reservevorming deze te laten terugvloeien naar de Stichtingen Welzijn en Kinderopvang. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 12 van 12

13 11. Begroting 2014 en Staat van Baten en Lasten Begroting Werkelijk Begroting Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Organisatiekosten Totaal Baten Bijdragen overige baten Totaal Resultaat voor belasting Mutatie bestemmingsreserves Resultaat na belasting Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 13 van 12

14 12. Verslag Raad van Toezicht over is voor de Raad van Toezicht een bijzonder jaar geweest. De samenstelling van de Raad is vernieuwd en voor Welschap is een nieuwe bestuurder geworven en benoemd. De Raad van Toezicht heeft afscheid genomen van Richard Halewijn, van wie volgens het rooster van aftreden zijn termijn verstreken was. Het werd noodzakelijk nieuwe leden te werven voor de Raad. In dit kader is een advertentie gezet en er bleek grote belangstelling voor de functie. Per 1 april was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: Johanneke Kalverda, voorzitter; Cristina Smith, vicevoorzitter; Leny van Duivenvoorde; Piet Hoekstra; Jan Postma; Frederiek Weerman. De nieuwe leden hebben verschillende locaties bezocht ter kennismaking met de organisatie. De Raad van Toezicht heeft twee kerncommissies: 1. De remuneratiecommissie (Johanneke Kalverda en Piet Hoekstra) 2. Auditcommissie (Leny van Duivenvoorde en Jan Postma) Na de aankondiging van de bestuurder, om per 1 september afscheid te willen nemen van Welschap, is de Raad van Toezicht een procedure gestart om een nieuwe bestuurder te benoemen. Er is overlegd met diverse geledingen in de organisatie om tot een profiel te komen. Na selectiegesprekken kon de Raad drie benoembare kandidaten aan de OR, het MT en een commissie van de Raad van Toezicht voorleggen voor advies. Per 1 september is mevrouw M.C. Kersten benoemd. De Raad van Toezicht heeft conform de planning & control cyclus vijf vergaderingen gehad in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht tweemaal bijeen geweest in het kader van de benoeming van de nieuwe bestuurder. De voorzitter van de Raad bereidt de vergaderingen samen met de bestuurder voor. Naast deze vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in september 2013 ten behoeve van de relatie met de interne stakeholders een vergadering gehad met de Ondernemingsraad, het Managementteam, de Vrijwilligersraad van Welzijn en de Centrale Oudercommissie van de Kinderopvang. In de rol als strategisch sparringpartner voor de Raad van Bestuur zijn tijdens de vergaderingen onder andere de onderstaande onderwerpen besproken en bediscussieerd: - Krimp in Kinderopvang; - Transities AWBZ en Jeugdzorg; - Welzijn Nieuwe Stijl; - Bezuinigingen door de Gemeente Heemskerk; - Strategische Alliantie. De Raad van Toezicht heeft conform de statutaire bevoegdheid de jaarrekening 2012 en de begroting en jaarplannen 2014 goedgekeurd. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is ook voor 2013 vastgesteld op de maximale vrijwilligersvergoeding van per jaar. Jaarverslag 2013 Status: vastgesteld RvB en RvT Pagina 14 van 12

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang. Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapkinderopvang.nl. jaarverslag 2014

Welschap Kinderopvang. Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapkinderopvang.nl. jaarverslag 2014 Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapkinderopvang.nl Welschap Kinderopvang jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Welschap Kinderopvang. Opnieuw een

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport Stichting 01 okt 2015 De toekomstige organisatie van Stichting Hierna volgt een puntsgewijze weergave van een nieuwe organisatiestructuur ( governance ) van stichting. Het voorstel is opgesteld door een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Eenbes Basisonderwijs Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Rien Fait, tel. 06-53 41 53 56; rien.fait@beteor.nl. Sollicitatie:

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Publicatie 2013 verslag

Publicatie 2013 verslag Publicatie verslag Publicatieverslag Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht 1. Algemene gegevens Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht, Nordertstedtplein 14, 3332GK Zwijndrecht K.v.K. 41 11 84 99 fiscaalnummer

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Achtergrond: Jaarplan Diensten Huizen is gedestilleerd uit het Jaarplan Ronald McDonald 2016. Ontwikkelingen Huis Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. coördinator financiële afdeling (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. coördinator financiële afdeling (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Business control is een vernieuwde tak van sport

Business control is een vernieuwde tak van sport Business control is een vernieuwde tak van sport Are you in or out? 26 september 2017 Wat stellen cijfers voor in 3 stappen Robert Weij Folkert-Jan Slagter 44 11 0,3 2 6 14.500 7 250 2 15 2? 20 9 44

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht Werkingsgebied : Zijlenbreed Evaluatiedatum : mei 2018 Pagina 1 van 5 1. Inleiding De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen Mission Statement Uw kind in vertrouwde handen Introductie De Stichting Kinderopvang Stad Groningen biedt professionele kinder - opvang. Onze kinderopvang is veel - vormig, verantwoord en veilig; we hebben

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie