Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 april 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op 27 maart 2007 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer waarin de afbakening en invulling van de portefeuilles, de interpretatie van het regeerakkoord, de beleidsprioriteiten, de langetermijnagenda en de behandeling van lopende dossiers aan de orde worden gesteld. Aan de orde is tevens de prioriteitenbrief van de minister ter voorbereiding op dit overleg (nr XI). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Toelichting door de minister 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), ondervoorzitter, Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), Koopmans (CDA), voorzitter, Spies (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Haverkamp (CDA), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Roefs (PvdA), Neppérus (VVD), Van Leeuwen (SP), Jansen (SP), Jacobi (PvdA), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Vermeij (PvdA), Madlener (PVV), Ouwehand (PvdD), Bilder (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie). Plv. leden: Duyvendak (GroenLinks), Van der Vlies (SGP), Polderman (SP), Remkes (VVD), Crone (PvdA), Hessels (CDA), Koppejan (CDA), Ormel (CDA), Koşer Kaya (D66), Leijten (SP), Willemse-van der Ploeg (CDA), Kamp (VVD), Wolfsen (PvdA), Vos (PvdA), Zijlstra (VVD), Langkamp (SP), Gerkens (SP), Waalkens (PvdA), Van Beek (VVD), Schermers (CDA), Besselink (PvdA), Agema (PVV), Thieme (PvdD), Vietsch (CDA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie). De minister legt haar conceptplannen ter bespreking voor. Die hebben betrekking op acht prioriteiten. Centraal daarin staat de duurzame ontwikkeling. De kernwoorden daarbij zijn «people», «planet» en «profit». Aankoersen op duurzame groei, een duurzame energievoorziening, het zo verantwoord mogelijk gebruikmaken van hernieuwbare grondstoffen, niet-vernieuwbare grondstoffen in de kringloop houden en het aanpakken van ruimtelijke vraagstukken zoals verrommeling en de gevolgen van klimaatverandering, zijn uitdagingen voor de komende jaren. Vragen en opmerkingen uit de commissie Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt of de doelstellingen van de verschillende departementen op de terreinen klimaat en energie niet haaks op elkaar staan. Zij noemt het vliegverkeer als voorbeeld. Wat zijn de concrete plannen om de doelstellingen te bereiken op het terrein van duurzame energie en de doelstelling reductie van de uitstoot van broeikasgassen? Mevrouw Wiegman vraagt aandacht voor de handhaving van grondgebonden landbouw. Hoe zal worden omgegaan met de uitkomsten van de EU-top en wat is haar rol in Europees verband? Waarom staan biotechnologie en genetische manipulatie niet op de prioriteitenagenda? KST tkkst30800XI-94 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 94 1

2 Is het niet beter om het woord «profit» te vervangen door «prosperity»? De heer Samsom (PvdA) vraagt de minister om de subsidies voor duurzame energie, die door het vorige kabinet zijn afgeschaft, al komende maand opnieuw in het leven te roepen. Is de minister van plan om mee te werken aan verschuivingen met de intentie de capaciteit ten behoeve van de versterking van het internationale milieubeleid te vergroten? De overheid kan op het terrein van duurzaam inkopen een voorbeeldfunctie vervullen door onder andere de vervuilende dienstwagens van de kabinetsleden binnen enkele maanden te vervangen. Zij geeft ook het goede voorbeeld als zij geen illegaal hout meer inkoopt. Zal de voortgangsnotitie met randvoorwaarden voor kerncentrales veel afwijken van de notitie van het vorige kabinet? Heeft de minister geleerd van datgene wat er met de Otapan is misgegaan? Mevrouw Vermeij (PvdA) verwijst naar het motto in de nota Ruimte: «Decentraal wat kan en centraal wat moet». Dat is in strijd met «meer regie in Den Haag leggen», wat in de brief van de minister staat. Zij pleit ervoor om ten aanzien van het onderdeel ruimtelijke ordening de niet concrete woorden «stimuleren», «versterken» en «coördineren» te vermijden. Wat wordt bedoeld met de bufferzones? Kunnen voor het Groene Hart ook de instrumenten worden gebruikt die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn opgenomen? Zou het niet beter zijn om bedrijventerreinen te herstructureren in plaats van meteen over te gaan tot het aanleggen van nieuwe? Is de minister van plan om woningbouwlocaties te bezichtigen met het oog op onder andere de wijkverbeterplannen van minister Vogelaar? Is zij bereid om te bezien of het mogelijk is, in plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening alsnog rekening te houden met aspecten van klimaatverandering? De heer Poppe (SP) vraagt of de minister van plan is met name grootverbruikers aan te spreken op het duurzaam omgaan met energie. Hoeveel afvalbeschikkingen zijn er via SenterNovem afgegeven? Hoeveel afval betreft het? Waar gaat dat heen en hoe wordt dat verwerkt? Worden er maatregelen genomen met de intentie dat Nederland beter omgaat met zijn afvalbeleid? De heer Van Leeuwen (SP) is gelukkig met het feit dat samenhang en schoonheid in de conceptplannen van de minister staan. Wie zal de leidende rol vervullen ten aanzien van het beleid dat direct is gericht op ruimte in Nederland? Is het mogelijk om het kringloopprincipe dat in het kader van duurzaam energiegebruik zal worden toegepast ook voor ruimtelijke ordening te gebruiken? Is de minister voornemens lagere overheden te equiperen om weerstand te bieden tegen het grote geld van de projectontwikkelaars? Wordt met het programma «Mooi Nederland» weer meer nadruk gelegd op het principe dat bouwactiviteiten binnen de rode contouren moeten plaatsvinden? Is de minister ook van mening dat vormen van recreatieve verbouwing in rijksbufferzones niet zijn toegestaan? Wordt die 75 m 2 groen per voordeur uit de notitie «Recht op groen» van de Raad van het Landelijk Gebied als een hard getal beschouwd waarop beleid zal worden gevoerd? Mevrouw Neppérus (VVD) vraagt hoe de minister concreet vorm wil geven aan het idee om het broeikasgas in 2020 met 30% te reduceren en Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 94 2

3 of het wel verstandig is om verder te gaan dan Brussel wil. Wat zijn de plannen voor de CO 2 -opslag en de kernenergie? Hoe zijn de prioriteiten tot 2020 over de tijd verdeeld? Zij hecht eraan om de onder punt 5 genoemde zaken wereldwijd te realiseren en daaraan meer prioriteit te geven. Het zou goed zijn om ook de kleinere ondernemingen te betrekken bij de plannen over innovatie en duurzame technologie. Wat vindt de minister van het plan van de staatssecretaris van Financiën, namelijk het schuiven met de BPM, in relatie tot duurzame producten? Waarom gebruikt de minister in haar voorstellen woorden die in strijd zijn met tekst in de nota Ruimte, terwijl die nota als basis zou dienen? Kan de minister een toelichting geven op het MIRT en de bureaucratische procedures die daarmee verband houden? Wat verstaat de minister onder «verrommeling»? Waarom moeten er nadere spelregels komen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, glastuinbouwcomplexen en woningbouw? Hoe verhouden die spelregels zich tot de nieuwe Wet ruimtelijke ordening? Wanneer kan de Kamer het programma «Slimmere regels, minder lasten en betere uitvoering» tegemoet zien? Wat wordt bedoeld met de opmerking: «Het programma richt zich op het realiseren van de minimaal benodigde schaalgrootte voor uit te voeren taken»? Bij inspectie en handhaving staat dat de minister accenten wil leggen met de frontoffice. De kwaliteit van de back-office is toch niet minder belangrijk? Hoe zal het gaan met de niet genoemde terreinen van de inspectie? Mevrouw Neppérus pleit er tot slot voor om niet de door het kabinet genoemde termijn van 100 dagen af te wachten en de Kamer dus tijdig te informeren over onder andere de zaken die in het overleg met het bedrijfsleven naar voren komen. De heer Duyvendak (GroenLinks) zegt dat de voormalige ministers van VROM weinig bevoegdheden hadden. Vaak werden zij opgescheept met de «rommel» van de andere ministeries. Welke conclusie trekt minister Cramer uit het feit dat de meeste door de voormalige ministers gestelde doelen niet zijn gerealiseerd? Hoe staat zij tegenover het door hen gebruikte instrumentarium? Waarom is het ondanks de klimaatproblematiek in de onderhandelingen niet gelukt om het onderdeel energie erbij te krijgen? Is het financiële kader in het regeerakkoord heilig? Zo ja, is de minister bereid om, evenals staatssecretaris De Jager, het regeerakkoord op dat punt open te breken? Is het juist dat met de besparing van 2% aan energie per jaar in 2007 wordt begonnen? Is de minister ook van mening dat het van belang is om de kilometerheffing en de heffing op de vliegtickets aan te passen? De heer Duyvendak pleit voor meer geld voor de prioriteit «nationale landschappen». Is de minister bereid om de plannen voor de Hoeksche Waard, de Moerdijkse Hoek en de Zuidplaspolder onder de loep te nemen en na te gaan of en waar wijziging mogelijk is? Kan zij het punt van de kernenergie en in relatie daarmee dat van de vergunningen verduidelijken? De heer Duyvendak wil een discussie over de vraag wat duurzaam inkopen is. Hij pleit er tot slot voor dat de minister geen onomkeerbare afspraken maakt met de maatschappelijke sectoren alvorens de Kamer de gelegenheid te geven daarover haar zegje te doen. Mevrouw Spies (CDA) is er voorstander van om zo snel mogelijk de gedachten te laten gaan over de manier waarop de doelstellingen kunnen Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 94 3

4 worden gerealiseerd. Ambitieus realisme is de rode draad en daarbij hoort ook het maken van afspraken in Europees verband. Hoe ver zijn de energiebedrijven met de voorstellen over energiebesparing? Hoe staat het met de programma s van de gelden die op basis van de «Borsseledeal» vrijkomen en het inschrijven voor die programma s? Met wat voor soort instrumenten zal worden gewerkt? Mevrouw Spies is minister Cramer erkentelijk voor het feit dat zij enthousiast aan de slag gaat met de motie over duurzaam inkoopbeleid door de overheid. Zij verzoekt haar om zich wat dat betreft niet alleen op kantoorartikelen, papierstromen en dienstauto s te richten. Op het terrein van de weg- en de waterbouw zijn veel grotere slagen te maken. Hoe staat het met het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit? De heer Van Heugten (CDA) vraagt of het programma «Mooi Nederland» een ontwikkelingsprogramma is of een toetsings- en verbodsprogramma. Kan minister Cramer na vier jaar de minister van denken worden genoemd, of de minister van doen? Doet zij de bedrijventerreinen en de tuinbouwkassen in de ban, of geeft zij die een reële kans voor de toekomst? Mevrouw Ouwehand (PvdD) vraagt of de ministerraad de minister zal steunen in het bij de bron aanpakken van problemen. Is minister Cramer bereid om met de andere departementen de confrontatie aan te gaan om een goed milieubeleid van de grond te krijgen? Wat is haar visie op biotechnologie en het scheiden van voedselketens als het gaat om genetisch gemodificeerde organismen? De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Nederland is verantwoordelijk voor 12%. Hoe kan dat percentage worden verlaagd? Op welke wijze wil de minister omgaan met het ammoniakbeleid? Hoe zal de weinig duurzame en vervuilende export van nucleair afval naar Rusland worden aangepakt? Op welke wijze zal worden omgaan met het principe dat de vervuiler betaalt? Kan de minister informatie geven over de duurzaamheid van biobrandstoffen in het licht van het rapport van de commissie-cramer? In hoeverre is zij van plan om de mogelijkheden te benutten voor een warme sanering van de veehouderij door de bouw van huizen in vrijgekomen stallen? Antwoord van de minister De minister legt uit dat zij minister is van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en dat mevrouw Vogelaar minister is voor Wonen, Wijken en Integratie. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de V-poot. Minister Cramer moet brieven formeel nog als minister van VROM ondertekenen. Binnenkort komt er een nieuw rijkslogo; in die context wordt de ondertekening en naamgeving van het ministerie opnieuw bezien. Zij zal proberen, de Kamer tijdig te informeren en met haar te communiceren over de inhoud van de gesprekken met de verschillende sectoren. In het regeerakkoord is veel aandacht voor duurzame ontwikkeling op diverse terreinen. Ook bedrijven steunen haar plannen en burgers zijn in grotere mate dan voorheen bereid hun steentje bij te dragen om te komen tot energiebesparing en klimaatverbetering. De minister is de coördinator van het project «Schoon en zuinig», zet de strategische lijnen uit en werkt samen met nagenoeg alle departementen. Inmiddels is het basisdocument in concept gereed waarin concreet staat Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 94 4

5 wat het project inhoudt, wat de opties en de winstpunten voor de korte en de lange termijn zijn. Zodra het basisdocument een formele status heeft, zal de Kamer dat ontvangen. De intentie is om kernenergie buiten het optiepakket te houden. Aan de hand van het ECN-advies over de opties op langere termijn zal een discussie met de Tweede Kamer plaatsvinden over het definitieve optiepakket. Er zijn al gesprekken gevoerd met staatssecretaris De Jager over vergroening. Laatstgenoemde zal voorstellen doen die bij de begrotingsbehandeling kunnen worden betrokken. Na de zomer liggen het inkomsten- en uitgavenkader vast, dus het is belangrijk om het vergroeningspakket voor die periode rond te hebben. De minister komt terug op de lastenverdeling en de verschuivingen nadat zij daarover met staatssecretaris De Jager heeft gesproken. Zij zal ervoor zorgen dat de Kamer een brief ontvangt over de MEP nadat zij daarover met de minister van Economische Zaken heeft gesproken. Een probleem is dat er een nieuwe AMvB moet komen en dat dat enige tijd kan duren. Met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal zij het rapport over de duurzaamheidscriteria in ontvangst nemen. Direct daarna zullen beide ministers een reactie geven op het rapport en de Kamer informeren. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking en zij hebben namelijk al een gesprek gevoerd met de intentie om met de ministers van EZ en die van LNV tot een gerichte aanpak van de biomassaproductie te komen, met name buiten Nederland. De biotechnologie en de GMO s zijn al in het reguliere beleid opgenomen. In de gesprekken met de energiebedrijven zal de minister vragen naar de voorstellen over energiebesparing die al beschikbaar moesten zijn. Op uiterlijk 1 mei komt zij daarop terug. De gelden van de «Borsseledeal» worden betrokken bij het project «Schoon en zuinig». De minister neemt geen afstand van de opmerking «centraal wat moet, decentraal wat kan» in de nota Ruimte. Gemeenten hebben weliswaar meer verantwoordelijkheid, maar het blijkt soms beter te zijn om op een ander niveau, bijvoorbeeld als regio, initiatieven te nemen en te opereren. Het gaat nu en dan fout. Daarom koos zij in haar voorstellen voor een andere formulering. Zij wil in gesprek gaan met gemeenten en provincies over de spelregels om onder andere de uitbreiding van bedrijventerreinen op ongewenste plaatsen een halt toe te roepen. Voor de zomer komt zij met een plan. In de nota Ruimte zijn ten behoeve van de ontwikkeling van de Randstad enkele punten niet opgenomen. Het betreft onder andere: aanpassing aan de klimaatverandering, de locaties voor de stedenbouwontwikkeling en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Actualisering van die nota is daarom van belang. Dat kan tot gevolg hebben dat zaken als stedenbouw, bedrijventerreinen en kassenontwikkeling goed onder de loep moeten worden genomen. De minister gaat na of er in de plannen voor de Zuidplaspolder, de Hoeksche Waard en het IJ-meer Amsterdam-Almere nog aanpassingen mogelijk of nodig zijn. Zij is voorstander van ontwikkelingsplanologie en niet van toetsings- of verbodsprogramma s. Op het MIRT komt zij zo snel mogelijk terug, samen met de minister van V en W. Vorige week heeft de minister aan de ministerraad een brief gestuurd met de aanbeveling om voor bewindspersonen over te stappen op duurzame dienstauto s in de gewenste categorie. Zij heeft daarvan een opsomming gemaakt. Voor de zomer komt zij met de stand van zaken van het duurzaam inkoopbeleid bij de overheid. Binnenkort ontvangt de Kamer het Landelijk Afvalstoffenplan ter bespreking. Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 94 5

6 De minister heeft geen bezwaar tegen vervanging van het woord «profit» door «prosperity». Toezeggingen de minister zal het MNPECN-rapport over sectoren naar de Tweede Kamer sturen zodra dat gereed is de Kamer ontvangt binnen tien dagen een brief over de procedure van de MEP, die zij samen met de minister van EZ zal opstellen nadat het rapport over de biomassa in ontvangst is genomen, zal de minister een eerste reactie aan de Kamer sturen voor de zomer komt de minister met een visie op de spelregels voor en de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de provincies, de gemeenten en het Rijk in het ruimtelijk beleid uiterlijk op 1 mei 2007 stuurt de minister een brief aan de Kamer over de voorstellen van de energiebedrijven over energiebesparing de minister komt zo spoedig mogelijk terug op het MIRT. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Koopmans De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van der Leeden Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 94 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 55 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 24 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 285 Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 209 Schoon en zuinig Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 november 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 86 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 29 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 625 Waterbeleid Nr. 152 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 december 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 068 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 492 Fiscale vergroening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 042 Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 23 645 Openbaar vervoer Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 49

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 576 Agenda Vitaal Platteland Nr. 71 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 262 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 februari 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-08 Milieuraad 21 109 Uitvoering EG-Richtlijnen Nr. 269 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP),

Nadere informatie

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 107 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) heeft een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 435 Nota Ruimte Nr. 229 1 Samenst elling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 895 Milieueffecten wegverkeer Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 41 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 mei 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 149 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 juni 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 834 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 690 Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Landbouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 83 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 006 Vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 991 Voedselveiligheid Nr. 175 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 142 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 654 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 60 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2008 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 april 2010 Binnen de vaste commissie voor Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 435 Nota Ruimte Nr. 232 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 mei 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 421 Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Nr. 27 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 mei 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 27 581 Grondbeleid Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 juli 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 51 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 22 april 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 234 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 Nr. 111 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 392 Wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 97 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juni 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 214 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 83 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 67

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Waterbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 16 juni 2010

Waterbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 16 juni 2010 27 625 Waterbeleid Nr. 165 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 16 juni 2010 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1), heeft een aantal vragen voorgelegd aan de bewindspersoon van Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 78 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Van Gent (Groen- Links), voorzitter, Van der Staaij (SGP), Kamp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 augustus 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 201 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2008 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Nr. 148 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 278 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 27 801 Vierde Nationaal Milieubeleidsplan 30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie