De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013"

Transcriptie

1 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013

2 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013

3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 7 Rapportage november Leeswijzer 9 1 Organisatie 11 2 Planning en voortgang 23 3 Kwaliteit 39

5 Voorwoord De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dè gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. De Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bepaalt dat de BGT op 1 januari 2016 beschikbaar moet zijn. Vanaf 2017 zijn overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt bovendien verplicht gebruik te maken van deze basisregistratie. Om inzicht te geven in de voortgang van de transitie naar de BGT publiceert het Programmabureau BGT vanaf eind 2013 periodiek deze monitorrapportage. Dit boekje biedt in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Via landkaarten wordt de actuele stand weergegeven van de organisatie, planning en voortgang, en de kwaliteit van de BGT per bronhouder. Ook zijn er kaarten die informatie geven over de bronhouder voordat deze over is gegaan naar de BGT. Als input voor deze rapportage is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: een enquête onder de bronhouders door onderzoeksbureau Statisfact, informatie uit de TransitieMonitorTool (TMT), het werkplan van het SVB-BGT en informatie van het LSV-GBKN. Het is de bedoeling deze rapportage tijdens de transitieperiode ieder kwartaal uit te brengen. Dit gebeurt aan de hand van de informatie zoals bekend bij het SVB-BGT en LSV-GBKN. Eenmaal per jaar wordt de complete enquête herhaald. De rapportage is openbaar. Hij is bedoeld ter informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dient daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces. Ik hoop dat deze monitorrapportage een bijdrage gaat leveren aan het omvangrijke transitieproces waar we de komende jaren gezamenlijk voor staan. Met vriendelijke groet, Ruud van Rossem Algemeen programmamanager BGT Ministerie van Infrastructuur en Milieu 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

6 Wat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie? De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart in januari 2016 klaar is, kan iedereen deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig te onderhouden, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. Waarom is de BGT nodig? Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Dat zorgt namelijk voor betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, administratieve lastenverlichting, minder fouten en minder kosten. Vanzelfsprekend heeft de BGT een grote meerwaarde voor werkzaamheden waarbij een gedetailleerde kaart nodig is. Bijvoorbeeld voor het inplannen van onderhoud aan groenvoorzieningen. Maar de BGT heeft veel meer toepassingsmogelijkheden. Door aan de BGT-objecten andere gegevens te koppelen krijgt men snel een gedetailleerd overzicht van een bepaald thema in een specifiek gebied. De BGT is een basiskaart: een ondergrond waarop informatie thematisch kan worden geprojecteerd en gepresenteerd. Zo geeft de BGT nieuwe inzichten op verschillende beleidsterreinen. BGT Monitorrapportage november

7 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

8 Inleiding Deze monitorrapportage geeft een beeldend overzicht van de organisatie, planning en voortgang en kwaliteit van (de transitie naar) de BGT. Met behulp van kaarten wordt inzichtelijk gemaakt hoe de oude situatie op het gebied van grootschalige topografie er bij de bronhouder uitzag, hoe de planning en de realisatie van de transitie er voor iedere bronhouder uitziet, en met welke inhoud, nauwkeurigheid en actualiteit de BGT beschikbaar komt. Als input voor deze rapportage zijn de volgende informatiebronnen gebruikt: 1 Een enquête Onderzoeksbureau Statisfact voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een kort inventarisatieonderzoek uit om aanvullende informatie bij de bronhouders in te winnen. Door middel van een enquête wordt reeds bekende informatie geverifieerd en worden een aantal nieuwe vragen gesteld over de planning en voortgang van de transitie en de (geplande) kwaliteit van de BGT. Dit inventarisatieonderzoek zal jaarlijks worden herhaald. 2 De Transitie Monitor Tool Om op ieder moment inzicht te hebben in de voortgang van de transitie heeft het SVB-BGT de Transitie Monitorings Tool (TMT) ontwikkeld. De TMT is een online portaal waarin alle bronhouders hun planning voor de transitie gebiedsgericht opnemen en waarin zij de realisatie van mijlpalen kunnen registreren. Deze informatie wordt per bronhouder gekoppeld aan het bijbehorende kaartgebied. De informatie wordt gebruikt om planningen met elkaar af te stemmen, analyses uit te voeren en geaggregeerde voortgangsrapporten maken. Bronhouders worden geacht de TMT zelf gedurende de looptijd van hun transitie naar de BGT bij te houden. Voor iedere nieuwe monitorrapportage BGT wordt zo veel moglijk gebruik gemaakt van de meest recente informatie uit de TMT. 3 Het SVB-BGT en LSV-GBKN Het SVB-BGT (SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT) maakt afspraken met individuele bronhouders over o.a. deadlines van hun transitie. Deze worden vastgelegd in een werkplan. Een deel van deze informatie, alsmede informatie over o.a. deelnemerschap aan de community en facility, is ook relevant voor de monitorrapportage. Van het LSV-GBKN komt een deel van de informatie over de GBKN deelnemers voordat deze over zijn naar de BGT. De monitorrapportage BGT wordt ieder kwartaal bijgewerkt en gepubliceerd. De informatie die afkomstig is uit de TMT en van het SVB-BGT en LSV-GBKN zal ieder kwartaal in de rapportage worden bijgewerkt. De informatie die afkomstig is uit het inventarisatieonderzoek zal jaarlijks worden bijgewerkt. BGT Monitorrapportage november

9 Rapportage november 2013 In het najaar van 2013 is de eerste monitorrapportage BGT ontwikkeld. De TMT is begin oktober 2013 online gegaan en op hetzelfde moment is een eerste enquête aan alle bronhouders verzonden. 411 van de 448 bronhouders (91,7%) heeft de vragenlijst volledig ingevuld. Van de overige 37 hebben 15 bronhouders (3,4%) de vragenlijst deels ingevuld en 22 (4,9%) geheel niet. Onderstaande kaart geeft deze informatie op bronhouderniveau weer. Respons op de enquête Ja Deels Nee 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

10 Omdat veel bronhouders vroeg in het transitieproces zitten, zien we in deze rapportage een aantal kaarten met nog relatief weinig informatie. Deze kaarten zullen in de volgende rapportages steeds meer gevuld gaan worden naarmate het transitieproces meer in beweging komt. Wat te doen bij ontbrekende of onjuiste informatie? Met behulp van de beschikbare informatie uit bovengenoemde bronnen tracht deze rapportage een zo volledig mogelijk beeld van de huidige stand van zaken te geven. Wanneer u informatie bezit die nog mist in de kaarten, onjuistheden ziet of vragen heeft, neem dan contact op met het Programmabureau BGT via minienm.nl. Leeswijzer De monitorrapportage bestaat uit drie thema s (organisatie, planning en voortgang en kwaliteit) waarbinnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Ieder onderwerp wordt toegelicht aan de hand van kaarten die de stand van zaken per de individuele bronhouder weergeeft. De bronhouders worden in categorieën ingedeeld, te weten n, s, pen en de landelijke bronhouders,, en. Het eerste deel van de rapportage gaat over de organisatie van de BGT. Hier wordt weergegeven welke rol de bronhouders hebben in het produceren van topografische kaarten in de oude en nieuwe situatie en tijdens de transitie. Het tweede deel van de rapportage gaat over de planning en voortgang van de transitie bij de individuele bronhouders. In dit deel worden een aantal belangrijke mijlpalen gemonitord die relevant zijn voor de voortgang en financiering van de transitie naar de BGT. In het derde deel van de rapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte en gerealiseerde kwaliteit van de BGT is. BGT Monitorrapportage november

11 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

12 1 Organisatie Het eerste deel van de rapportage gaat over de organisatie van de BGT. Hier wordt weergegeven welke rol de bronhouders hebben in het produceren van topografische kaarten in de oude en nieuwe situatie en tijdens de transitie. Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Type organisatie vóór de transitie Rol van de bronhouder vóór de transitie Transitieregio s BGT Community SVB-BGT Facility SVB-BGT Rol van de bronhouder tijdens de transitie Assemblage tijdens de transitie Samenwerking tijdens de transitie Rol van de bronhouder tijdens het beheer Rollen tijdens transitie en beheer Samenwerking tijdens het beheer 22 BGT Monitorrapportage november

13 1.1 Type organisatie vóór de transitie Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder vóór de transitie deelnemer aan de GBKN was, lid was van de Topografie Producerende n of Amsterdam (TPG-A) of geen van beide. Type organisatie vóór transitie GBKN Deelnemer TPG-A Geen van beide 12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

14 1.2 Rol van de bronhouder vóór de transitie Vóór de transitie produceren de bronhouders zelf grootschalige topografische kaarten (zelfproducerend), nemen ze deze af van anderen (afnemend) of ondernemen ze geheel geen actie met betrekking tot grootschalige topografische kaarten. Rol bronhouder vóór transitie Zelfproducerend Afnemend Geen actie in productie BGT Monitorrapportage november

15 1.3 Transitieregio s BGT Tijdens de transitie wordt een gebiedsgerichte aanpak toegepast onder centrale regie van het SVB-BGT. Onderstaande kaart geeft de 25 transitieregio s weer waarin Nederland is onderverdeeld voor de transitie naar de BGT. De bronhouders uit deze regio s komen met enige regelmaat bijeen om geïnformeerd te worden over de landelijke ontwikkelingen en de onderlinge samenwerking nader uit te werken, o.a. in een regionaal transitieplan. 14 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

16 1.4 Community SVB-BGT Alle bronhouders worden op den duur deelnemer aan de community van het SVB-BGT. In de community assembleert SVB-BGT alle bronhouderbestanden tot een landsdekkend geheel en verzorgt de levering hiervan aan de Landelijke Voorziening (LV) voor de BGT. Ook fungeert het SVB-BGT als voorportaal voor de afwikkeling van terugmeldingen die gebruikers melden aan de LV. De kosten van de community dragen alle bronhouders gezamenlijk. Het deelnemerschap start op het moment van de eerste bestandsaanlevering door de bronhouder aan het SVB-BGT. Deze kaarten geven per bronhouder weer of deze al deelnemer is aan de community. Community SVB-BGT Ja Nee BGT Monitorrapportage november

17 1.5 Facility SVB-BGT Bronhouders kunnen zich gedurende de transitie en het beheer van de BGT laten faciliteren door het SVB-BGT. Deze kaarten geven weer welke bronhouders op dit moment gebruik maken van de facility van het SVB-BGT en of dit voor het hele bronhoudergebied of voor een gedeelte hiervan is. Facility SVB-BGT Ja, voor volledig gebied Ja, voor deel van gebied Nee 16 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

18 1.6 Rol van de bronhouder tijdens de transitie Tijdens de transitie naar de BGT kunnen bronhouders de opbouw van het nieuwe bestand zelf uitvoeren (zelfregistrerend) of dit geheel of gedeeltelijk laten faciliteren door het SVB-BGT. Een bronhouder die zich laat faciliteren door een ander dan het SVB-BGT wordt als zelfregistrerend gezien. De bronhouder is immers zelf verantwoordelijk voor de inwinning, verwerking en bijhouding als hij zich niet door het SVB-BGT laat faciliteren. In paragraaf 1.10 wordt de totale verdeling van rollen weergegeven. Rol bronhouder tijdens transitie Zelfregistrerend Gefaciliciteerd door SVB-BGT Zelfregistrerend en gefaciliciteerd Nog niet besloten BGT Monitorrapportage november

19 1.7 Assemblage tijdens de transitie Onder assemblage wordt het afstemmen van de bestanden van verschillende bronhouders verstaan. In principe zorgt het SVB-BGT voor de assemblage. Bronhouders kunnen er echter ook voor kiezen om een deel van de assemblage zelf uit te voeren. Deze kaarten geven aan welke bronhouders tijdens de transitie naar de BGT een assemblerende taak op zich willen nemen. Assemblage door bronhouder Ja Nee Nog niet besloten 18 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

20 1.8 Samenwerking tijdens de transitie Onderstaande kaarten geven weer welke bronhouders tijdens de transitie van de BGT bij de opbouw van hun eigen bestand regionaal samenwerken met andere bronhouders. Samenwerking tijdens transitie Ja Nee Nog niet besloten BGT Monitorrapportage november

21 1.9 Rol van de bronhouder tijdens het beheer Tijdens het beheer van de BGT kan een bronhouder geheel zelfregistrerend zijn, geheel gefaciliteerd worden door het SVB-BGT of gedeeltelijk zelfregistrerend zijn en gedeeltelijk gefaciliteerd worden. Onderstaande kaarten geven weer welke rol(len) de bronhouder tijdens het beheer gaan hebben. Bronhouders die hier nog geen besluit over hebben genomen zijn grijs weergegeven. In paragraaf 1.10 wordt de totale verdeling van rollen weergegeven. Rol bronhouder tijdens beheer RGT Zelfregistrerend Gefaciliciteerd door SVB-BGT Zelfregistrerend en gefaciliciteerd Nog niet besloten 20 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

22 1.10 Rollen tijdens de transitie en beheer In paragraaf 1.6 en 1.9 is op bronhouderniveau weergegeven welke rol de bronhouders hebben in de opbouw en het beheer van de BGT. In onderstaande cirkeldiagrammen wordt de verdeling van deze rollen over alle 448 bronhouders weergegeven. Het grootste deel van de bronhouders is tijdens de transitie en het beheer van de BGT geheel zelfregistrerend. Een klein deel (respectievelijk 11% en 7%) verwacht dat zij zich volledig gaan laten faciliteren door het SVB-BGT. In beide gevallen geeft 6% aan voor een deel van haar gebied zelfregistrerend te zijn en voor een deel zich door het SVB-BGT te laten faciliteren. Wat opvalt is dat om en nabij een derde van de bronhouders nog niet heeft besloten welke rol zij gaan hebben tijdens de transitie en het beheer (stand op ). Zelfregistrerend Gefaciliciteerd door SVB-BGT Zelfregistrerend en gefaciliciteerd Nog niet besloten Zelfregistrerend Gefaciliciteerd door SVB-BGT Zelfregistrerend en gefaciliciteerd Nog niet besloten BGT Monitorrapportage november

23 1.11 Samenwerking tijdens het beheer Onderstaande kaarten laten zien welke bronhouders aangeven voor de bijhouding van hun BGT bestand regionaal samen te (gaan) werken met andere bronhouders in hun regio. Samenwerking tijdens beheer BGT Ja Nee Nog niet besloten 22 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

24 2 Planning en voortgang Het tweede deel van de rapportage gaat over de planning en voortgang van de transitie bij de individuele bronhouders. In dit deel worden een aantal belangrijke mijlpalen gemonitord die relevant zijn voor de voortgang en financiering van de transitie naar de BGT. De eerste mijlpaal is het moment waarop de bronhouder daadwerkelijk start met de transitie. Hiermee wordt het moment bedoeld waarop in een eerste deelgebied van een bronhouder gestopt wordt met de bijhouding oude stijl en de oude topografie wordt opgewaardeerd naar de specificaties van de BGT. De tweede relevante mijlpaal is het moment dat het eerste deelgebied is opgeleverd aan het SVB-BGT. Dit is tevens het moment waarop er gestart wordt met de bijhouding BGT. In paragraaf 2.11 en 2.12 wordt getoond hoeveel procent van de bronhoudergebieden respectievelijk geassembleerd is en in de Landelijke Voorziening (LV) staat. Wanneer het gebied in de LV BGT staat is deze als open data voor iedereen beschikbaar via het digitale loket Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Planning en voortgang 2.1 Geplande start van de transitie Detailplan gereed en aangeleverd Deelnemers aan de i-versneller GEO Geplande start van het eerste deelgebied Gerealiseerde start van het eerste deelgebied Start bijhouding BGT Geplande levering van het eerste deelgebied Gerealiseerde levering van het eerste deelgebied Geplande levering van het laatste deelgebied Gerealiseerde levering van het laatste deelgebied Percentage assemblage gereed Percentage BGT in de Landelijke Voorziening Voldoen bronhouders aan de BGT-verplichtingen? 37 BGT Monitorrapportage november

25 2.1 Geplande start van de transitie Onderstaande kaarten geven weer wanneer bronhouders gepland hebben te starten met de transitie. Deze planning is niet noodzakelijk gebaseerd op de gedefinieerde mijlpaal start transitie, maar is gebaseerd op de interpretatie van de bronhouder. In paragraaf 2.4 wordt getoond wanneer de bronhouder gepland heeft met de eerste mijlpaal, het in transitie gaan van het eerste deelgebied, te starten. Geplande start transitie Eerste helft f eerder Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Nog niet gepland 24 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

26 Op de vorige pagina is op bronhouderniveau weergegeven wanneer de bronhouders gepland hebben te starten met de transitie. In onderstaand cirkeldiagrammen wordt de verdeling van deze planning over alle 448 bronhouders weergegeven. Het grootste deel van de bronhouders (26%) is van plan om in de eerste helft van 2014 te starten met de transitie. 34% is ten tijde van publicatie van deze rapportage reeds begonnen of aan het starten. Bijna een kwart van de bronhouders (24%) is van plan om in 2015 te starten met de transitie naar de BGT (stand op ). Eerste helft f eerder Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Nog niet gepland BGT Monitorrapportage november

27 2.2 Detailplan gereed en aangeleverd Bij aanvang van de transitie wordt van bronhouders verwacht dat zij een detailplan voor de transitie van hun eigen gebied maken en deze aanleveren bij het SVB-BGT. Onderstaande kaarten geven weer welke bronhouders hun detailplan gereed en aangeleverd hebben bij het SVB-BGT. Deelplan gereed en aangeleverd Ja Nee 26 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

28 2.3 Deelnemers aan de i-versneller GEO In het najaar van 2013 is Operatie NUP gestart met de i-versneller GEO. In dit traject worden gemeenten begeleid bij het maken van hun planning voor de implementatie van de BGT. Onderstaande gemeenten doen hier aan mee. Deelnemers i-versnellers GEO Ja Nee BGT Monitorrapportage november

29 2.4 Geplande start van het eerste deelgebied De transitie start wanneer in een eerste deelgebied van een bronhouder gestopt wordt met de bijhouding oude stijl en dit deelgebied start met de omzetting naar BGT. Wanneer een bronhouder reeds gestart is met de transitie van zijn eerste deelgebied, kan in paragraaf 2.5 worden teruggevonden wanneer de transitie is gestart. Geplande start transitie eerste deelgebied Eerste helft f eerder Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Reeds gestart Nog niet gepland 28 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

30 2.5 Gerealiseerde start van het eerste deelgebied De transitie start wanneer in een eerste deelgebied van een bronhouder gestopt wordt met de bijhouding oude stijl en dit deelgebied start met de omzetting naar BGT. In onderstaande kaarten zien we wanneer de bronhouders daadwerkelijk gestart zijn met de transitie van hun eerste deelgebied. Gerealiseerde start transitie eerste deelgebied Eerste helft f eerder Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Nog niet gepland BGT Monitorrapportage november

31 2.6 Start bijhouding BGT Zodra de transitie in een gebied is afgerond start de bijhouding BGT. Deze kaarten geven weer welke bronhouders in (een deel van) hun gebied gestart zijn met de BGT bijhouding. Start bijhouding BGT Ja Nee 30 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

32 2.7 Geplande levering van het eerste deelgebied Een gebied is klaar met de transitie wanneer de oude topografie is opgewaardeerd naar de specificaties van de BGT. Op dit moment kan het bestand worden aangeleverd aan het SVB-BGT. Onderstaande kaarten geven weer wanneer de bronhouders gepland hebben een eerste initiële levering aan het SVB-BGT te doen. Bronhouders zonder kleur ( geen informatie) hebben nog niet aangegeven in de TMT wanneer zij van plan zijn het eerste deelgebied aan te leveren. Wanneer een bronhouder zijn eerste bestand reeds aangeleverd heeft, kan in de volgende paragraaf 2.8 worden teruggevonden wanneer dit is gebeurd. Geplande levering eerste deelgebied Eerste helft f eerder Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Reeds gestart Nog niet gepland BGT Monitorrapportage november

33 2.8 Gerealiseerde levering van het eerste deelgebied Een gebied is klaar met de transitie wanneer de oude topografie is opgewaardeerd naar de specificaties van de BGT. Op dit moment kan het bestand worden aangeleverd aan het SVB-BGT. Onderstaande kaarten geven weer wanneer de bronhouders een eerste levering aan het SVB-BGT hebben gedaan. Levering eerste deelgebied Eerste helft f eerder Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Nog niet geleverd 32 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

34 2.9 Geplande levering van het laatste deelgebied Wanneer het laatste deelgebied is aangeleverd is de bronhouder gereed met de transitie naar de BGT. Onderstaande kaarten geven weer wanneer bronhouders van plan zijn hun laatste bestand aan het SVB-BGT te leveren. Bronhouders zonder kleur ( geen informatie) hebben nog niet in de TMT aangegeven wanneer zij van plan zijn het laatste deelgebied aan te leveren. Wanneer een bronhouder zijn laatste bestand reeds aangeleverd heeft, kan in de volgende paragraaf 2.10 worden teruggevonden wanneer dit is gebeurd. Geplande levering laatste deelgebied Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 of later Reeds geleverd Nog niet gepland BGT Monitorrapportage november

35 2.10 Gerealiseerde levering van het laatste deelgebied Wanneer het laatste deelgebied is aangeleverd is de bronhouder gereed met de transitie naar de BGT. Onderstaande kaarten geven weer wanneer bronhouder de levering van hun laatste deelgebied aan het SVB-BGT hebben gerealiseerd. Gerealiseerde levering laatste deelgebied Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 Nog niet geleverd 34 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

36 2.11 Percentage assemblage gereed Wanneer de assemblage van de databestanden van de verschillende bronhouders gereed is, kan de BGT in de Landelijke Voorziening worden geplaatst. Deze kaarten geven weer voor hoeveel procent van het bronhoudergebied de assemblage gereed is gemeld door het SVB-BGT. Dit percentage is gebaseerd op het aantal deelgebieden binnen het bronhoudergebied waarvoor de assemblage voltooid is. Percentage assemblage gereed 0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100% BGT Monitorrapportage november

37 2.12 Percentage BGT in de Landelijke Voorziening Wanneer een regio in de Landelijke Voorziening (LV) staat is deze beschikbaar voor gebruikers. Onderstaand percentage is gebaseerd op het aantal deelgebieden binnen het bronhoudergebied dat in de LV staat. Percentage BGT in Landelijke Voorziening 0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100% 36 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

38 2.13 Voldoen bronhouders aan de BGT-verplichtingen? We hebben aan de bronhouders gevraagd of zij verwachten uiterlijk 1 januari 2016 te voldoen aan de wettelijke BGT-verplichtingen. In onderstaande kaarten is weergegeven wat zij antwoorden. Voldoen aan BGT op ? Ja Nee Geen mening/weet niet BGT Monitorrapportage november

39 Op de vorige pagina is op bronhouderniveau weergegeven of de bronhouders verwachten uiterlijk 1 januari 2016 te voldoen aan de wettelijke BGT-verplichtingen. In onderstaand cirkeldiagrammen wordt de verdeling van deze verwachting over alle 448 bronhouders weergegeven. Het grootste deel van de bronhouders (85%) geeft aan dat zij uiterlijk 1 januari 2016 aan de wettelijke BGT-verplichtingen kan voldoen. Een klein percentage (8%) geeft aan hier geen mening over te hebben of het niet te weten. Geen van de bronhouders verwacht op 1 januari 2016 niet te voldoen aan de wettelijke BGT-verplichtingen. Ja Nee Geen mening/weet niet 38 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

40 3 Kwaliteit In het derde deel van deze rapportage wordt weergegeven wat de verwachte en gerealiseerde kwaliteit van de BGT is. Ook wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de grootschalige topografie vóór de transitie. Als eerste wordt getoond welk kwaliteitsniveau op 1 januari 2016 beschikbaar gaat zijn. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt welke bijhoudingsfrequentie en geometrische nauwkeurigheid de bronhouders voor hun oude topopgrafie hadden en welke ambitie en realisatie zij voor de BGT hanteren. In de paragrafen over bijhoudingsfrequenties wordt onderscheid gemaakt tussen wegdelen en panden en overige objecten, omdat de vereiste actualiteit voor wegdelen en panden hoger is (6 maanden) dan die voor overige objecten (18 maanden). De laatste paragrafen van dit hoofdstuk richten zich op de ambities van de bronhouder in het gebruik van plustopografie, zoals plantopografie en 3D. Voor de wettelijk vereiste kwaliteitsniveaus kunt u het document Managementsamenvatting BGT/IMGEO raadplegen. Dit is te vinden op de website van Geonovum. Hier is ook meer gedetailleerde informatie te vinden. Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Kwaliteit 3.1 Fasering van de transitie Aanwezigheid objectenkaart vóór de transitie Bijhouding wegdelen en panden vóór de transitie Bijhouding wegdelen en panden BGT Bijhouding overige objecten vóór de transitie Bijhouding overige objecten BGT Geometrische nauwkeurigheid vóór de transitie Geometrische nauwkeurigheid BGT Ambitieniveau BGT Plantopografie vóór de transitie Plantopografie BGT planning Plantopografie BGT realisatie Gebruik van 3D vóór de transitie Gepland gebruik van 3D in de BGT Gebruik van 3D in BGT realisatie 54 BGT Monitorrapportage november

41 3.1 Fasering van de transitie De wet BGT wordt in twee stappen ingevoerd. Op 1 januari 2016 moet de bronhouder de inhoud van zijn huidige grootschalige kaarten hebben omgezet naar de BGT. Uiterlijk op 1 januari 2020 moet het bestand voldoen aan de volledige BGT eisen. Bronhouders kunnen zelf kiezen of ze op meteen het kwaliteitsniveau 2020 gereed hebben (transitie in één stap) of dat ze op het kwaliteitsniveau 2016 en op het kwaliteitsniveau 2020 gereed hebben (transitie in twee stappen) Onderstaande kaarten geven weer met welke fasering de bronhouders de BGT invoeren. Geplande fasering transitie Eén stap Twee stappen Nog niet bekend 40 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

42 3.2 Aanwezigheid objectenkaart vóór de transitie Sommige bronhouders hadden vóór de transitie naar de BGT al een objectenkaart binnen hun topografisch bestand. Onderstaande kaarten geven weer welke bronhouders dit zijn en of het hierbij om een objectenkaart van hun volledige gebied of van een deel van het gebied gaat. Aanwezigheid objectenkaart vóór transitie Ja, voor volledig gebied Ja, voor deel van gebied Nee BGT Monitorrapportage november

43 3.3 Bijhouding wegdelen en panden vóór de transitie Onderstaande kaarten geven weer hoe vaak de bronhouder bijhoudingsrondes voor wegdelen en panden vóór de transitie naar de BGT uitvoert (of laat uitvoeren). Bronhouders waarvan het gebied gearceerd is geven aan wegdelen en panden in de BGT frequenter bij te gaan houden dan wettelijk wordt vereist. Bijhouding wegdelen en panden vóór transitie 1 keer per jaar of minder 2 keer per jaar 3 keer per jaar 4 keer per jaar 5 keer per jaar Continu proces Onbekend 42 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

44 3.4 Bijhouding wegdelen en panden BGT Onderstaande kaart geeft weer hoe vaak de bronhouder bijhoudingsrondes voor wegdelen en panden in de BGT uitvoert (of laat uitvoeren). Voor bronhouders die nog niet gestart zijn met de bijhouding van wegdelen en panden in de BGT is het gebied blauw weergegeven. Bijhouding wegdelen en panden BGT 1 keer per jaar of minder 2 keer per jaar 3 keer per jaar 4 keer per jaar 5 keer per jaar Continu proces Nog geen bijhouding Onbekend BGT Monitorrapportage november

45 3.5 Bijhouding overige objecten vóór de transitie Onderstaande kaart geeft weer hoe vaak de bronhouder bijhoudingsrondes voor overige objecten vóór de transitie naar de BGT uitvoert (of laat uitvoeren). Bronhouders waarvan het gebied gearceerd is geven aan overige objecten in de BGT frequenter bij te gaan houden dan wettelijk wordt vereist. Bijhouding overige objecten vóór transitie 1 keer per jaar of minder 2 keer per jaar 3 keer per jaar 4 keer per jaar 5 keer per jaar Continu proces Onbekend 44 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

46 3.6 Bijhouding overige objecten BGT Onderstaande kaart geeft weer hoe vaak de bronhouder bijhoudingsrondes voor wegdelen en panden in de BGT uitvoert (of laat uitvoeren). Voor bronhouders die nog niet gestart zijn met de bijhouding van overige objecten in de BGT is het gebied blauw weergegeven. Bijhouding overige objecten BGT 1 keer per jaar of minder 2 keer per jaar 3 keer per jaar 4 keer per jaar 5 keer per jaar Continu proces Nog geen bijhouding Onbekend BGT Monitorrapportage november

47 3.7 Geometrische nauwkeurigheid vóór de transitie Onderstaande kaart geeft weer welke bronhouders een eigen topografisch bestand hebben dat overlapt met de GBKN en dat een betere geometrische nauwkeurigheid heeft dan de GBKN. Bronhouders waarvan het gebied gearceerd is hebben aangegeven een betere geometrische nauwkeurigheid te gaan realiseren en aan te gaan leveren dan vereist is voor de BGT. Geometrische nauwkeurigheid vóór transitie Overlap met betere precisie Gedeeltelijk betere precisie Gelijke of slechtere precisie Geen overlap 46 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

48 3.8 Geometrische nauwkeurigheid BGT Van de 448 bronhouders geeft 147 aan een betere geometrische nauwkeurigheid te gaan realiseren dan wordt vereist voor de BGT (zie paragraaf 3.7 Geometrische nauwkeurigheid vóór de transitie). In onderstaand staafdiagram wordt gekeken naar de geplande en gerealiseerde nauwkeurigheid per afzonderlijk object. De blauwe staven laten zien hoeveel procent van de 147 bronhouders heeft aangegeven voor dit specifieke object een betere nauwkeurigheid te gaan realiseren. De groene staven laten zien hoeveel procent van de 147 bronhouders daadwerkelijk een betere nauwkeurigheid heeft gerealiseerd in de BGT. BGT Monitorrapportage november

49 3.9 Ambitieniveau BGT Iedere bronhouder moet bepalen met welk ambitieniveau de BGT geïmplementeerd en gebruikt wordt. Er zijn mogelijkheden om meer objecten te registeren en bij te houden (IMGEO) dan wettelijk gevraagd wordt. Daarmee kan de verplichting van de BGT omgezet worden in een strategisch voordeel. Ambitieniveau BGT IMBGT IMGEO Onbekend 48 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

50 3.10 Plantopografie vóór de transitie Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder in de oude situatie plantopografie aanlevert. Plantopografie vóór de transitie Ja Nee BGT Monitorrapportage november

51 3.11 Planttopografie BGT planning Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder van plan is om plantopografie aan te gaan leveren wanneer zij over is naar de BGT. Plantopografie BGT planning Ja Nee 50 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

52 3.12 Plantopografie BGT realisatie Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder plantopografie aanlevert in de BGT. Plantopografie BGT realisatie Ja Nee Nog niet geleverd BGT Monitorrapportage november

53 3.13 Gebruik van 3D vóór de transitie Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder vóór de transitie voor (een deel van) zijn gebied een bestand in 3D had en zo ja, of dit conform het Informatiemodel Geografie (IMGeo) was. 3D vóór de transitie Ja, conform IMGEO Ja, niet conform IMGEO Nee 52 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

54 3.14 Gepland gebruik van 3D in de BGT Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder van plan is om in de BGT voor (een deel van) zijn gebied een bestand in 3D te gaan hebben en zo ja, of dit al dan niet conform het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is. 3D BGT planning Ja, conform IMGEO Ja, niet conform IMGEO Nee BGT Monitorrapportage november

55 3.15 Gebruik van 3D in BGT realisatie Onderstaande kaarten geven weer of de bronhouder van (een deel van) zijn gebied een bestand in 3D in de BGT heeft en zo ja op welk detailniveau. 3D BGT realisatie Ja, detailniveau 0, 1 of 2 Ja, detailniveau 3 of 4 Nee Nog niet gerealiseerd 54 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

56 Dit is een uitgave van het programmabureau BGT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT meer informatie aw november 2013

De stand van de BGT. Monitorrapportage oktober Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT

De stand van de BGT. Monitorrapportage oktober Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT De stand van de BGT Monitorrapportage oktober 2014 Dit is een uitgave van het programmabureau BGT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT Kaarten en grafieken Geodan

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie)

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie) De stand van de BGT Monitorrapportage november 2015 (light versie) Inleiding De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland.

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Pauze Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Stand van zaken BGT Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties BGT in a day (Assembleren)

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Gemeente Westland 22 november 2012 Agenda Stand van zaken BGT Transitieplan en planning Pauze De rol van de bronhouder (Friso Penninga) - Bronhouderprofielen

Nadere informatie

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard T.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus GA VALKENSWAARD

Gemeente Valkenswaard T.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus GA VALKENSWAARD Gemeente Valkenswaard T.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus 10100 5550 GA VALKENSWAARD DD Datum 4 mei 2015 Betreft De BGT: ligt u op koers? Bestuurskern Directoraat-Generaal Ruimte en Water

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

De BGT: van denken naar doen

De BGT: van denken naar doen De BGT: van denken naar doen Terugblik op Ontwerpfase, Vooruitblik op Transitie Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ruud.van.rossem@miniem.nl In 2008

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ons kenmerk. BABVI/U Lbr. 12/035

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ons kenmerk. BABVI/U Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie ons kenmerk

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Startbijeenkomst transitieregio 1

Startbijeenkomst transitieregio 1 Startbijeenkomst transitieregio 1 De transitie naar de BGT Startbijeenkomst Regionaal Transitieteam Startbijeenkomst transitieregio 2 Programma Opening en Svz SVB BGT Transitieaanpak E,L&I en de BGT Ernst

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie 12 november 2015, Provero bijeenkomst Irina Entrop (Geonovum)& Coby Arts (I&M) 17 november 2015 Er was eens 2 30 januari 2014 3 Doel van de BGT De hele overheid

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie Brandende Vraag 27 mei 2010 Drs. J.A.B. Walschots MPIM Dr. Ir. F. Penninga 22-6-2010 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

De techniek rondom het mutatieverkeer

De techniek rondom het mutatieverkeer De techniek rondom het mutatieverkeer BGT contactdagen Spreker(s) : Datum : E-mail : Albert Lems 1 oktober 2015 alems@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Introductie Transfer Solutions Projectleider

Nadere informatie

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen Rudolf van Summeren Basisregistratie Grootschalige Topografie I IMGEO IMBGT Agenda: - Venray? - Waarom doen we het? - Venray naar IMGeo 1.0: wat

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden Pascal Keij Waar beleg je het beheer? Wie zijn je partners?

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Raadsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouders Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2013.0086428 drs. Th.L.N. Weterings, S. Bak en J.J. Nobel Roos de Jong 14 januari 2014 1.

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid 14:15-14.45 Stand van zaken SVB-BGT: IMGEO 2.1 facility kosten aanbestedingsstrategie 14.45 15.00 Project Venray 15.00-15.15 Het assemblageproces 15.15-15.30

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Transitieproces GBKN BGT 30 oktober 2014

Transitieproces GBKN BGT 30 oktober 2014 Transitieproces GBKN BGT Voorstellen Wolter Hummel Frans Olthof Adrie Noorlander Ingrid Hugen Project manager St. GBKN Zeeland Manager RIB Stichting GBKN-Zuid Transitieregisseur regio Zeeland en Flevoland

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Zwaluwstaarten naar de BGT. Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN

Zwaluwstaarten naar de BGT. Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN Zwaluwstaarten naar de BGT Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN 2 Inhoud Oude versus nieuwe situatie SVB-BGT Gevolgen tijdens transitie

Nadere informatie

Gezamenlijke expertmeeting -> Knooppuntencontrole en segmentencontrole toepassen, na reparatie mispunten.

Gezamenlijke expertmeeting -> Knooppuntencontrole en segmentencontrole toepassen, na reparatie mispunten. Opvullevering BGT Aanleiding In de opbouw periode van de BGT zijn gaten ontstaan doordat bronhouders mogelijk deelgebieden hebben aangeleverd die gaten bevatten en mogelijk gaten zijn ontstaan die tussen

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

(070) 373 8393. BABVI/U201301323 Lbr. 13/081. Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie. 16 oktober 2013

(070) 373 8393. BABVI/U201301323 Lbr. 13/081. Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie. 16 oktober 2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201301323

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Ontwikkelingen in de keten 2015 Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Inhoud 1. Afgeronde ontwikkeling 2014 2. Doorontwikkeling keten 2015 Lopende ontwikkelingen Automatisch berichtenverkeer Verdere doorontwikkeling

Nadere informatie

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Den Bosch 24 november 2015 Geobuzz Hendrik van der Berg(Alliander) Geobuzz GBKN naar BGT 1 Netbeheerder Liander Liander is de netbeheerder binnen Alliander

Nadere informatie

Inhoud. Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT

Inhoud. Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT Inhoud Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT Wat is assembleren? Onder assemblage verstaan we het op de bronhoudergrenzen organisatorisch-

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Transitieteambijeenkomst Limburg Verbeter de kaart! Toekomst facility community SVB-BGT Bijhouding Kennisdeling

Transitieteambijeenkomst Limburg Verbeter de kaart! Toekomst facility community SVB-BGT Bijhouding Kennisdeling Transitieteambijeenkomst Limburg 30 06 16 Stand van zaken SVB-BGT Verbeter de kaart! Toekomst facility community SVB-BGT Bijhouding Kennisdeling Facility SVB-BGT 3 Realisatie 4Peildatum 1 mei 2016 Aantal

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief:

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief: BGT-info Jaargang 3 maart 2012 nummer 13 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een uitgave van het programmabureau BGT. In dit nummer: Stuurgroep BGT positief: Ontwerp

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren SVB-BGT Zeeland 30 oktober 2014 Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren Agenda Doel van de presentatie en Voorstellen Samenwerking Transitie BGT: Praktijkervaringen Transitie gereed,

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

Ministerie van infrastructuur en Milieu. f áf. Beleid Geo-informatie Datum 6 mei 2015.. _. " ` l i. e g l «...,-.,, \\ W,,, _ t.

Ministerie van infrastructuur en Milieu. f áf. Beleid Geo-informatie Datum 6 mei 2015.. _.  ` l i. e g l «...,-.,, \\ W,,, _ t. ~ ' Projectleider l _ Ministerie van infrastructuur en Milieu Waterschap Noorderzijlvest T.a.v. Algemeen bestuur i Pøstbug 18 M _ B lff liieffi l Directoraat-Generaal Ruimte en Water 9700 AA GRONINGEN

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Regio Utrecht Nedgraphicsdag 18 september Agenda 4 e bijeenkomst Transitieteam. Transitieteam Utrecht, 7 maart 2013, te Amersfoort

Regio Utrecht Nedgraphicsdag 18 september Agenda 4 e bijeenkomst Transitieteam. Transitieteam Utrecht, 7 maart 2013, te Amersfoort Regio Utrecht Transitieteam Utrecht, 7 maart 2013, te Amersfoort Agenda 4 e bijeenkomst Transitieteam 13.30-13.35 Opening 13.35 14.00 Stand van zaken BGT-project: - Landelijk - SVB-BGT 14.00 14.30 Concept

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Landelijke afspraken Interne afspraken Ted Huberts Agenda Projectvoorbereiding (pilot, workshops en IMGeo-handbook) Deelprojecten / fasering

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Slotevents BGT Arno de Ruijter, IenM Richard Witmer, Kadaster Adrie Noorlander, SVB-BGT BGT-contactdag Noord BGT-contactdag Oost BGT-contactdag West BGT-contactdag

Nadere informatie

Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard

Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard versie juni 2017 Blad 1 van 10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard 3 2.1 Thema s... 3 2.2 Rapportages van een thema... 4 2.3 Detailinformatie objecten

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Willem Rijn (Waterschap Scheldestromen) Hans Timmers (AGEL adviseurs) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag West, 3 november 2015 Werner ten Kate voorzitter St GBKN Zuid-Holland

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag West, 3 november 2015 Werner ten Kate voorzitter St GBKN Zuid-Holland GBKN het einde van een tijdperk Werner ten Kate voorzitter St GBKN Zuid-Holland GBKN de route naar uniforme grootschalige topografie In de 30 er jaren, zorgen over schade aan kabels en leidingen 1975-1985:

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014 BEL Combinatie Peter Veldkamp 6 november 2014 De Bel Combinatie Ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 3 besturen 2 provincies 30.000 inwoners 6160 ha 170 collega s De

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Onderwerpen Even voorstellen (mijn achtergrond) Wat is eigenlijk de BGT? Hoe is QGIS ingezet rondom

Nadere informatie

BGT Kwaliteitsdashboard

BGT Kwaliteitsdashboard BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting Datum 7 December 2017 Versie December 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard...2 2.1 Thema s...2 2.2 Rapportages van een thema...2 2.3

Nadere informatie

Waar staan we met de kwaliteit van de BGT? Geobuzz 22 November Adrie Noorlander Regisseur SVB-BGT

Waar staan we met de kwaliteit van de BGT? Geobuzz 22 November Adrie Noorlander Regisseur SVB-BGT Waar staan we met de kwaliteit van de BGT? Geobuzz 22 November 2017 Adrie Noorlander Regisseur SVB-BGT Inhoud Transitiefase 1 is afgerond: wat betekent dat? Transitiefase 2: wat moet er nog worden gedaan?

Nadere informatie

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT De rol van PDOK binnen BGT Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT 15 mei 2014 Inhoud Wat is PDOK BGT via PDOK Demo Vragen PDOK Hoofddoelstelling van PDOK Toegevoegde waarde bieden aan afnemers,

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2011 nummer 9. Inleiding

BGT-info. Jaargang 3 maart 2011 nummer 9. Inleiding BGT-info Jaargang 3 maart 2011 nummer 9 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant

Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant 14:00 14:15 Opening algemene stand van zaken SVB-BGT, Ingrid Hugen 14:15 15:00 De rol van RWS, Rob van der Schoot rol van RWS binnen de BGT (m.n.

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

Transitieplan. BGT Limburg Noord

Transitieplan. BGT Limburg Noord Transitieplan BGT Limburg Noord Versie 1.0 02 april 2013 Versie Datum Opmerkingen 0.1 21 augustus Landelijk format aangepast naar Limburg Noord 2012 0.2 28 augustus Correctie naam veiligheidsregio en gebiedsfiguur

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 BGT-info Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie