Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten"

Transcriptie

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/ Datum 11/04/2012 Huidige versie 2 Van toepassing Datum van vanaf publicatie Trefwoorden Meststoffen, bodemverbeterende middelen, dierlijke bijproducten Opgesteld door Swillens, Liesbeth, attaché Goedgekeurd door Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel De wetgeving omtrent dierlijke bijproducten is bestemd voor een zeer brede doelgroep. Het doel van dit document is een verduidelijking te geven van de geldende wetgeving voor de meststoffen en bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten. 2. Toepassingsgebied Productie en in de handel brengen van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, met inbegrip van de uitvoer naar derde landen en de intracommunautaire verzending en verwerving van deze producten alsook de intracommunautaire verwerving van verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van meststoffen en bodemverbeterende middelen.. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (zoals gewijzigd) Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (zoals gewijzigd) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 1

2 Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (zoals gewijzigd) 4. Definities en afkortingen KB 7/1/1998: Koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten VO 999/2001: Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën VO 1069/2009: Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002 VO 142/2011: Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn Verwerkte dierlijke eiwitten: Dierlijke eiwitten die volledig zijn verkregen uit categorie 3- materiaal en die in overeenstemming met bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 1 van VO 142/2011, zijn behandeld (met inbegrip van bloedmeel en vismeel) om ze geschikt te maken voor rechtstreeks gebruik als voedermiddel of om anderszins gebruikt te worden in diervoeder (voeder voor gezelschapsdieren daaronder begrepen) of in organische meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten; hieronder vallen echter niet bloedproducten, melk, melkproducten, melkderivaten, biest, biestproducten, centrifuge- en separatorslib, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten en dicalciumfosfaat, eieren en eiproducten, met inbegrip van eierschalen, tricalciumfosfaat en collageen Vleesbeendermeel: Dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van categorie 1- of categorie 2- materiaal dat is verwerkt volgens een van de in bijlage IV, hoofdstuk III van VO 142/2011, beschreven verwerkingsmethoden 2

3 5. Vereisten voor meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten 5.1 Grondstoffen voor de productie van meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten Het is van belang dat de dierlijke bijproducten die de fabrikant in zijn meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten gebruikt, verwerkt zijn volgens de eisen van VO 1069/2009 en VO 142/2011. Het is aan de fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten om, bij twijfel, het bewijs hiervan te vragen aan de leverancier van zijn grondstoffen waarin dierlijke bijproducten kunnen zitten, zoals verwerkte dierlijke eiwitten, verwerkte mest, compost of biogasresiduen. Indien de fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten onverwerkte dierlijke bijproducten ontvangt en deze zelf omvormt tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten, dan is hij zelf verantwoordelijk dat aan de verwerkingseisen van VO 1069/2009 en VO 142/2011 voldaan is. Enkel dierlijke bijproducten van categorie 2 of categorie 3-materiaal mogen gebruikt worden bij de fabricage van meststoffen/bodemverbeterende middelen / teeltsubstraten. De verwerking van dierlijke bijproducten dient te gebeuren in door de Gewesten erkende VO 1069/2009-bedrijven (art 24 van VO 1069/2009). Indien men dierlijke bijproducten van categorie 2 of vleesbeendermeel of dierlijke vetten afgeleid van categorie 2 bestemd om gebruikt te worden in meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten binnenbrengt vanuit een andere lidstaat, dient het Gewest vooraf de toestemming gegeven te hebben voor de ontvangst van het materiaal. Bij het transport dienen de producten rechtstreeks van de leverancier in de andere Lidstaat (die over een VO 1069/2009-erkenning dient te beschikken afgeleverd door de bevoegde overheid van de betreffende Lidstaat) naar de fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten worden vervoerd (art 48 van VO 1069/2009). Elk afzonderlijk transport van de bovengenoemde producten en van verwerkte dierlijke eiwitten moet aangemeld zijn in TRACES en gevalideerd zijn door de bevoegde overheid van de plaats van verzending. Alle verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig uit een andere Lidstaat dienen binnen de EU getransporteerd te worden in verpakkingen, recipiënten of voertuigen die zijn voorzien van een opvallende en, ten minste tijdens het vervoer onuitwisbare kleurcodering: - voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal), met GEEL; - voor categorie 3-materiaal met GROEN (bijlage VIII, hoofdstuk II van VO 142/2011). De fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten dient te verifiëren dat de verwerkte dierlijke bijproducten die hij ontvangt - vergezeld zijn van een handelsdocument dat voldoet aan bijlage VIII, hoofdstuk III van VO 142/2011; - correct geïdentificeerd en geëtiketteerd zijn (Bijlage VIII, hoofdstuk II van VO 142/2011): o vermelding van de categorie (categorie 2- of 3- materiaal); o voor categorie 3-materiaal: niet voor menselijke consumptie ; o voor categorie 2-materiaal en daaruit afgeleide verwerkte producten (met uitzondering van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal): vermelding niet voor dierlijke consumptie ; o o voor mest en de inhoud van het maagdarmkanaal: vermelding mest ; voor horens, hoeven en ander materiaal voor de productie van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten: niet voor menselijke of dierlijke consumptie 3

4 - afkomstig zijn van een erkende categorie 2- of categorie 3-verwerker. Voor operatoren die in België gevestigd zijn, behoort deze erkenning tot de bevoegdheid van de Gewesten. 5.2 Productie en verhandelen van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten met dierlijke bijproducten Ter herinnering: alle meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die in België in de handel gebracht worden dienen te voldoen aan het KB 7/1/1998. Voor wat betreft de Europese wetgeving dienen de meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten (behalve dierlijke mest) bevatten aan volgende eisen te voldoen: - vanaf 1 oktober 2012 moeten organische meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die geproduceerd zijn op basis van vleesbeendermeel van categorie 2-materiaal of van verwerkte dierlijke eiwitten gemengd worden met een stof die het product voor vervoederingsdoeleinden uitsluit. Dit is niet noodzakelijk voor voorverpakte producten met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor gebruik door de eindgebruiker. De dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd om deze stof vast te leggen. Voor meer info hierover kan men dan ook terecht bij deze dienst. - op de verpakking, de container of het vervoermiddel moet een duidelijk leesbaar etiket aanwezig zijn met een vermelding van de categorie en het volgende opschrift: Organische meststoffen en bodemverbeteraars landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik. Voor wat betreft teeltsubstraten in bigbags met een maximumgewicht van 1000 kg kan dit opschrift vervangen worden door verboden te gebruiken op land waartoe landbouwhuisdieren toegang hebben De vermelding van de categorie en het opschrift hoeft niet vermeld te worden voor meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten waarvan mest of guano het enige dierlijke bijproduct is of in voorverpakte producten met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor gebruik door de eindgebruiker. Voor meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten waarvan mest het enige dierlijke bijproduct is, dient de categorie en het opschrift mest vermeld te worden in plaats van het bovenstaande. - adequate opslag (VO 142/2011, bijlage XI, hoofdstuk II, afdeling 2) voorzien; - vervoer gebeurt in bulk (onder de juiste omstandigheden die verontreiniging voorkomen), in bigbags of verpakt (VO 142/2011, bijlage XI, hoofdstuk II, afdeling 2); - alle meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, dienen tijdens het transport vergezeld te worden van een door de operator ingevuld handelsdocument volgens het model in bijlage VIII, hoofdstuk III, punt 6. van VO 142/2011 o bij verkoop door detailhandelaars aan eindgebruikers in België die geen bedrijven zijn (landbouwers vallen dus niet onder deze uitzondering), is het handelsdocument niet vereist. o voor vervoer binnen België is het EU-model niet verplicht. Meer info hierover is te vinden in de omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België vormvereisten model die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: 21_omzendbriefNLHD1774.pdf - de fabrikant van meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, dient te garanderen dat, voordat de producten in de handel gebracht worden, ziekteverwekkers (afhankelijk van het type product Salmonella, Enterobacteriaceae, E.coli, Enterococcaceae) vernietigd zijn (Bijlage XI, Hoofdstuk II, afdeling 1, punt 5.) 4

5 Ook dient de fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten de traceerbaarheid te garanderen. Daarom dient hij een administratie en de betreffende documenten bij te houden van de dierlijke bijproducten die hij ontvangt en van de meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten met dierlijke bijproducten die hij verzendt. Hij dient de exploitanten van wie hij producten heeft ontvangen en degenen aan wie hij producten verzendt te kunnen identificeren. Deze gegevens dienen gedurende 2 jaar bewaard te worden (Art 22 van VO 1069/2009 en Bijlage VIII, hoofdstuk III, afdeling 1 van VO 142/2011). Een TRACES-melding is noodzakelijk bij het vervoer van volgende meststoffen/bodemverbeterende middelen die vervoerd worden naar of komen uit een andere lidstaat (art 48 van VO 1069/2009): - puur vleesbeendermeel van categorie 2-materiaal - pure verwerkte dierlijke eiwitten Hierbij dient opgemerkt te worden dat pure producten in een verkoopsklare verpakking met een gewicht van maximaal 50 kg en bestemd voor gebruik door de eindgebruiker, verhandeld mogen worden (zie hierboven). Voor producten die bestaan uit of gefabriceerd zijn van vleesbeendermeel van categorie-2 materiaal of van verwerkte dierlijke eiwitten en waar dus een stof in verwerkt is die de diervoeding uitsluit, is er volgens de Belgische interpretatie geen TRACES noodzakelijk. Op vraag van de overheid van de betrokken Lidstaat, kan de TRACES-melding wel gedaan worden door de Gewesten. Het is aan de operator om zich over de interpretatie van de betrokken Lidstaat te informeren en of door deze overheid al dan niet een TRACES-melding opgelegd wordt. Voor het vervoer van puur vleesbeendermeel naar een andere lidstaat is ook de toestemming van de lidstaat van bestemming noodzakelijk. De vervaardigers van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten met dierlijke bijproducten dienen te beschikken over een erkenning (art 24 van VO 1069/2009). In België zijn de Gewesten hiervoor bevoegd. Voor wat betreft de uitvoer van meststoffen/bodemverbeterende middelen met dierlijke bijproducten naar derde landen, bepaalt bijlage IV, punt III., E. van VO 999/2001 het volgende: - Het is verboden om meststoffen met verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers uit te voeren - Voor de uitvoer van meststoffen die verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers bevatten, is er een bilateraal akkoord nodig met het derde land waarnaar uitgevoerd wordt. Gezien de tijdrovende procedure om een bilateraal akkoord te bereiken met één land, is het belangrijk dat de exporteur eerst een invoerend bedrijf identificeert in het land van bestemming. De exporteur zou ook een marketing studie kunnen uitvoeren om het economische potentieel in te schatten. FIT kan de exporteur hiervoor mogelijks steunen. Met deze elementen kan de exporteur een brief richten aan het FAVV, ter attentie van de directeur-generaal van Controlebeleid om een bilateraal akkoord met het betreffende derde land aan te vragen. Deze brief dient gesteund te zijn op het uitvoer potentieel dat geïdentificeerd werd. Het FAVV zal dan contact nemen met de overheid van het betreffende derde land en zal het mogelijke doen om een akkoord te bereiken. Deze procedure kan maanden duren en sommige landen eisen dat de door hun diensten goedgekeurde bedrijven op een gesloten lijst verschijnen. De audits welke derde landen uitvoeren in België zijn op kosten van het aanvragende bedrijf. Hieronder vindt men een schematisch overzicht van de verschillende mogelijke manieren waarop meststoffen met dierlijke bijproducten geproduceerd worden. Mogelijkheid 1: het dierlijke bijproduct wordt verwerkt bij een erkend VO 1069/2009-bedrijf en het verwerkt product voldoet niet aan de vereisten van het KB 7/1/1998 (het product mag dus niet als meststof worden verkocht) het verwerkte dierlijke bijproduct wordt bij de volgende 5

6 operator, zijnde de meststoffenfabrikant omgevormd tot een meststof of bodemverbeterend middel. Mogelijkheid 2: het dierlijke bijproduct dat bij een erkend VO 1069/2009-bedrijf verwerkt wordt, voldoet aan de vereisten van het KB 7/1/1998 maar het product wordt niet als meststof verkocht volgende operator, zijnde de meststoffenfabrikant wijzigt de etikettering zodat het als meststof verkocht kan worden en/of mengt het product met andere grondstoffen tot een samengestelde meststof. Mogelijkheid 3: het dierlijke bijproduct dat bij een erkend VO 1069/2009-bedrijf verwerkt wordt, voldoet aan de vereisten van het KB 7/1/1998 en het product wordt geëtiketteerd als meststof het erkend VO 1069-bedrijf is tevens de meststoffenfabrikant en dient dan zowel over een erkenning als verwerker als meststoffenfabrikant te beschikken (beiden bij de Gewesten). Het onderstaande schema is van toepassing voor de afgewerkte meststoffen/bodemverbeterende middelen die vervoerd worden binnen België en naar België. Bij vervoer van meststoffen/bodemverbeterende middelen naar een andere Lidstaat, dient de operator zich te informeren over de interpretatie van de wetgeving van de betrokken Lidstaat. 6

7 Erkend VO 1069/2009- bedrijf of erkend 1069/2009 opslagbedrijf Dierlijk afval diermeel :voldoet niet aan KB 7/1/1998 Vb. geen 70% door doorgang zeef 1 mm En geen 90% door doorgang 2 mm Erkend VO 1069/2009- bedrijf dierlijk afval diermeel voldoet aan KB 7/1/1998 Diermeel Erkende 1069/2009 Meststoffenfabrikant Enkelvoudig en gemengd product Erkende 1069/2009 Meststoffenfabrikant mengingen Opslag Erkend VO 1069/2009 -bedrijf Erkende 1069/2009 Meststoffenfabrikant Enkelvoudig product ander etiket Diermeel als meststof NPK-meststof die diermeel bevat NPK-meststof die diermeel bevat Diermeel als meststof OPMERKING: 1. het woord meststof kan steeds worden vervangen door bodemverbeterend middel (compost, digestaat, ) 2. het woord diermeel is een voorbeeld voor de verzameling van dierlijke bijproducten die in of als meststof kunnen gebruikt worden. 3. dit schema is de Belgische interpretatie. Bij vervoer naar andere lidstaten dient de operator zich te informeren over de interpretatie van de betreffende lidstaat 4. alle bedrijven zijn in het groen omrand, zij moeten allen erkend zijn door de Gewesten. Erkend VO 1069/2009- bedrijf = meststoffenfabrikant enkelvoudig product of samengesteld product Diermeel in of als meststof NPK-meststof die diermeel bevat * Bv. dierlijk afval diermeel voldoet aan KB 7/1/1998 Diermeel als meststof 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 7

8 FAQ Vraag Zijn digestaten of compost ook onderhevig aan het KB 7/1/1998 (meststoffen, bodemverberende middelen en teeltsubstraten)? Wanneer is mijn digestaat of compost (met dierlijke bijproducten) te beschouwen als een bodemverbeterend middel? Mag digestaat of compost met dierlijke bijproducten dat verwerkt is conform de eisen in de VO1069/2009 en VO 142/2011 naar andere lidstaten als grondstof voor bodemverbeterende middelen of als bodemverbeterend middel vervoerd worden? Mag een meststof met dierlijke bijproducten dat verwerkt is conform de eisen in de VO 1069/2009 en VO 142/2011 naar andere Lidstaten als grondstof voor meststoffen of als meststof vervoerd worden? Antwoord Ja, het KB 7/1/1998 is van toepassing op het verhandelen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib, alsmede op elk product waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie wordt toegeschreven. Organische bodemverbeterende middelen = Producten bestemd om organische stof op (of in) de bodem te brengen en om de fysische en/of chemische en/of biologische eigenschappen te verbeteren. In dat geval dient het product voor te komen in bijlage 1 van het KB 7/1/1998 of over een ontheffing van de FOD Volksgezondheid te beschikken. Om ook met de afvalstoffenwetgeving in orde te zijn, is in Vlaanderen volgens het VLAREA ook een keuringsattest van Vlaco vzw vereist, tenzij zuiver mest werd verwerkt. Ja, dit mag. Bij vervoer naar een andere lidstaat moet het digestaat of de compost steeds met het EUhandelsdocument vervoerd worden. Meer info hierover is te vinden in de omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België vormvereisten model die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: 21_omzendbriefNLHD1774.pdf Ja, dit mag. Een TRACES-melding is noodzakelijk bij het vervoer van volgende meststoffen/bodemverbeterende middelen die vervoerd worden naar een andere lidstaat: - puur vleesbeendermeel - pure verwerkte dierlijke eiwitten afgeleid van categorie 3-materiaal Hierbij dient opgemerkt te worden dat pure producten in verkoopsklare verpakking met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor gebruik door de eindgebruiker verhandeld mogen worden (zie hierboven). Voor producten die bestaan uit of gefabriceerd zijn van vleesbeendermeel van categorie-2 materiaal of van verwerkte dierlijke eiwitten en waar dus een stof in verwerkt is die de diervoeding uitsluit, is er volgens de Belgische interpretatie dus geen TRACES noodzakelijk. Op vraag van de overheid van de betrokken Lidstaat, kan de TRACESmelding wel gedaan worden door de Gewesten. Het is aan de operator om zich over de interpretatie van de betrokken Lidstaat te informeren of door deze overheid al dan niet een TRACES melding opgelegd wordt. Voor het vervoer van puur vleesbeendermeel is er ook een toelating van de overheid van bestemming noodzakelijk. Hiervoor dient de operator contact op te nemen met zijn klant in de lidstaat van bestemming die dit op zijn beurt met de overheid van bestemming dient in orde te brengen. Bij vervoer naar een andere lidstaat moeten de producten steeds met het Europees handelsdocument vervoerd worden. Meer info hierover is te vinden in de omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 8

9 Het digestaat dat ik wil verhandelen is afkomstig van een biogasinstallatie zonder pasteurisatie die conform VO 1069/2009 erkend is. Mag ik dit als grondstof voor meststoffen uitvoeren naar andere Lidstaten? voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België vormvereisten model die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: 21_omzendbriefNLHD1774.pdf Neen, zolang een biogasresidu niet verwerkt is middels een pasteurisatie, dient er eerst een verwerking plaats te vinden bij een ander erkend bedrijf waar dit wel gebeurt. Indien dit niet gebeurt, is de afzet beperkt tot de landbouw binnen de eigen Lidstaat, wat per Gewest opgevolgd wordt. Is een handelsdocument verplicht voor verwerkte dierlijke mest? Ja, verwerkte dierlijke mest wordt aanzien als een verwerkt dierlijk bijproduct en moet dus vergezeld gaan van een handelsdocument dat ingevuld is door de operator.. Meer info hierover is te vinden in de omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België vormvereisten model die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: 21_omzendbriefNLHD1774.pdf Volgens de overheid of het bedrijf van bestemming moet ik als meststoffenfabrikant mijn samengestelde meststoffen waarin dierlijke bijproducten zitten, aanmelden in TRACES en moet er een toelating zijn voor de ontvanger. Wat moet ik doen? Krachtens Verordening (EG) nr. 142/2011 dient op de verpakkingen een opschrift te staan met organische meststoffen en bodemverbeteraars landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik. Dient dit opschrift in de taal van bestemming aangebracht te worden of volstaat een opschrift in het Engels? Samengestelde meststoffen waarin dierlijke bijproducten zitten die gemengd zijn met een stof die het product voor vervoederingsdoeleinden uitsluit, zijn volgens de Belgische interpretatie vrij van de encodering in TRACES. Communiceer dit aan uw handelspartner of overheid van bestemming. Indien de overheid van bestemming bij zijn standpunt blijft, dan zal de visie van de overheid van bestemming gevolgd worden. Voor producten bestemd voor de Belgische markt dient dit in één van de landstalen aangebracht worden. Voor producten bestemd voor andere lidstaten wordt best contact opgenomen met de lidstaat van bestemming om te weten welke ta(a)l(en) aanvaard worden _version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 9

10 6. Bijlagen / 7. Overzicht van de revisies Overzicht van de revisies van de omzendbrief Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 2 Datum van publicatie Wijzigingen o.w.v. publicatie van VO 1069/2009 en VO 142/

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2

Nadere informatie

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten 1. Doel Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 893/2017 legt voorwaarden

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.9 Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 6.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 294/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2013 tot wijziging en rectificatie van Verordening

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 3 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 25-04-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Referentie PCCB/S3/GDS/116116 Datum 11/04/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048570/03.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048570/03. Raad van de Europese Unie Brussel, 26 januari 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 20 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048570/03 Betreft: het

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa

Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa Referentie PCCB/S1/LSW/1290899 Datum 12/08/2016 Huidige

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van verzonden vanuit Japan Kenmerk PCCB/S3/EM/678219 Datum 15/12/2017 Huidige

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 0 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis Wat wijzigt er voor mestverwerkers vanaf 4 maart 2011 04.02.11 Overlegplatform DBP Lies Clarysse 16-2-2011 februari 2011 1 0. Comitologie (belangrijke artikels) Opmerking:

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen

Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen Kenmerk PCCB/S1/JFS/1102444

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Inleiding informatieblad 67 / 9 februari 2009 Op 1 mei 2003 werd de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 3 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 55 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [55] v C: conform

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/DVO/912984 Datum 16/12/2015

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie) PB 07 FAQ (G-026) REV 0 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Huidige versie 1 Kenmerk PCCB/S1/637117

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Referentie PCCB/S3/1227561 Datum 27/01/2015 Huidige versie 2.03.0 Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 2 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende het bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten LNV Wijziging Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3608, houdende wijziging van de in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel FOD 1 Inhoud Federale staat: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... 3 1. Voorstelling FOD... 3 2. Projecten

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig levensmiddelen

Nadere informatie

Controle van mesttransporten in Vlaanderen. Emilie Snauwaert Adviseur VCM

Controle van mesttransporten in Vlaanderen. Emilie Snauwaert Adviseur VCM Controle van mesttransporten in Vlaanderen Emilie Snauwaert Adviseur VCM 15 januari 2015 Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Organisatie Opgericht in 1996 Onafhankelijk samenwerkingsverband en intermediair

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Bijlage III.8.11. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

Nadere informatie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Regeling dierlijke bijproducten 2008 LNV Regeling dierlijke bijproducten 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit van 11 december 2007, TRCJZ/2007/ 3758, houdende voorschriften over dierlijke bijproducten (Regeling

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Zaaknummer 17/397, 17/398, 17/399, 17/400, 17/401 en 17/402

Zaaknummer 17/397, 17/398, 17/399, 17/400, 17/401 en 17/402 ECLI:NL:CBB:2017:198 Instantie Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 College van Beroep voor het bedrijfsleven Zaaknummer 17/397, 17/398, 17/399, 17/400, 17/401 en 17/402 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Wim Vanden Auweele Vlaco vzw Interreg Biorefine Workshop 15 januari 2015 Inleiding: Vlaco Wetgevend kader Inhoud Inhoud kwaliteitscontrole Onderzoek

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0142 NL 01.12.2013 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Kenmerk PCCB/S1/DVO/637117 Datum

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 3 2010-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel OVAM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel OVAM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel OVAM 1 Inhoud Vlaamse overheid: OVAM... 3 1. Voorstelling OVAM... 3 2. Projecten en nieuwe beleidsopties... 4 3. Erkenningen/Toelatingen/Vergunningen...

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/881540

Nadere informatie

... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr: TRA 2020 EG-Meststoffen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2020] v1

... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr: TRA 2020 EG-Meststoffen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2020] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek TRA 2020 EG-Meststoffen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2020]

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.8 Toelatingsvoorwaarden voor productie-inrichtingen van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten bestemd als voedermiddelen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Federaal gentschap voor de Veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 14/08/2012

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de schenkingen van voeder voor gezelschapsdieren (petfood)

Omzendbrief betreffende de schenkingen van voeder voor gezelschapsdieren (petfood) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de schenkingen van voeder voor gezelschapsdieren (petfood) Referentie PCCB/S1/1338166 Datum 18/01/2016 Huidige versie

Nadere informatie