Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 7 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 juni 2009 Binnen de vaste commissie voor Financiën 1 hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën van 2 juni 2009 over de verkoop van Fortis Corporate Insurance aan Amlin Plc (Kamerstuk , nr. 6), enkele vragen en opmerkingen voor te leggen. De vragen en opmerkingen zijn op 19 juni 2009 aan de minister van Financiën voorgelegd. Bij brief van 25 juni zijn ze door de minister van Financiën beantwoord. De voorzitter van de commissie, Blok De griffier van de commissie, Berck 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Weekers (VVD), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA), Haverkamp (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP), Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Cramer (CU), Van der Burg (VVD), Van Dijck (PVV), Spekman (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Tang (PvdA), Vos (PvdA), Bashir (SP), Sap (GL) en Linhard (PvdA). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Remkes (VVD), Pieper (CDA), Aptroot (VVD), De Vries (CDA), Van Hijum (CDA), Mastwijk (CDA), Elias (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66), Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA), Smilde (CDA), Anker (CU), Nicolaï (VVD), De Roon (PVV), Kuiken (PvdA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA), Roefs (PvdA), Van Gerven (SP), Vendrik (GL) en Smeets (PvdA). KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 1

2 I VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE FRACTIES Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdA De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën over de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Corporate Insurance. De leden zijn hierover op 2 juni in een besloten overleg geïnformeerd, waarna de minister is overgegaan tot de verkoop. Deze leden hebben geen vragen over de inhoud van de transactie zelf, maar wel enkele over het beleid ten aanzien van de verkoop van de in het kader van de interventies in de financiële sector aangegane deelnemingen. Welke uitgangspunten en criteria heeft de minister gebruikt bij de verkoop van dit onderdeel? Zullen diezelfde criteria gelden bij volgende verkopen? Welke andere criteria dan de prijs spelen een rol, bijvoorbeeld of de koper maatschappelijk verantwoord onderneemt, wat de gevolgen zijn voor de marktordening in de financiële sector, de gevolgen voor de continuïteit van koper en verkoper, of er overleg met of informeren van werknemers heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld via de ondernemingsraad? De leden van de PvdA-fractie zijn tevreden dat de minister de Kamer vooraf heeft geïnformeerd. Zij vragen zich echter af of dat niet in de openbaarheid had gekund? Is het waar dat het geen uitzondering is dat in de markt bepaalde transacties voorwaardelijk zijn totdat de aandeelhouders ermee instemmen? Waarom is bij deze verkoop niet gekozen voor een clausule bij de verkoop «subject to parliamentary approval»? Welke juridische en economische dan wel commerciële gevolgen heeft dit? Deze leden zouden zich kunnen zich voorstellen dat een voorbehoud de opbrengst verlaagt. Zij vragen zich echter af welke vooruitzichten aan de koper zijn geschetst over het vertrouwelijke overleg dat de minister hierover met de Kamer heeft gevoerd. Heeft de minister de koper gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat de koop geen doorgang kon vinden? Was hier een clausule over opgesteld? Wat zijn de financiële gevolgen als de Kamer de verkoop had geblokkeerd? Tot slot vragen deze leden zich af of het in zijn algemeenheid verschil maakt of de minister verkoopt met een «subject to parliamentary approval»-clausule waardoor de verkoop geblokkeerd kan worden, dan wel of de minister verkoopt zonder een dergelijke expliciete clausule maar met impliciet dezelfde gevolgen, omdat de minister de Kamer vertrouwelijk informeert en in dit geval beargumenteert overgegaan te zijn tot verkoop vanwege de «positieve grondhouding van de betrokken Kamerleden»? Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de SP Welke mogelijke risico s die gepaard gaan met de separatie van het oorspronkelijke moederbedrijf onderscheidt u? Waarom wordt de kasuitstroom van 5,5 mln. vanwege claims gerelateerd aan de tropische storm «Ike» in de begroting opgenomen? Was Amlin Plc niet bereid deze claim mede over te nemen? Zo ja, waarom niet? Betekent het feit dat de Nederlandse staat deze claim financiert dat Amlin Plc feitelijk een korting van 5,5 mln. krijgt? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 2

3 Zijn de juridische procedures die tegen de Nederlandse staat zijn aangespannen vanwege de nationalisatie van Fortis van invloed geweest op de prijsvorming van deze deal? Wat is er met Amlin Plc afgesproken over de eventuele gevolgen van juridische procedures die zijn aangespannen tegen de staat vanwege de nationalisatie van Fortis? Is de Nederlandse staat gehouden eventuele schade die Amlin Plc lijdt als gevolg van deze procedures te vergoeden? Wat vindt u van de stelling van de VEB dat er veel te weinig is betaald voor Fortis Corporate Insurance? Zijn er onafhankelijke bronnen die de betaalde prijs als «fair» of goed beschouwen? Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de verkoop van Fortis Corporate Insurance aan Amlin Plc en hebben de volgende vragen en opmerkingen. Voor de bijkomstigheden van de separatie is een Transition Service Agreement met Fortis Insurance Belgium overeengekomen. De leden van de VVD-fractie vragen wat deze overeenkomst precies behelst en wat de rechten en plichten van de staat, Fortis, respectievelijk de nieuwe eigenaar zijn. Kan een indicatie worden gegeven van de waarde van Fortis Corporate Insurance op 1 januari 2008, 1 oktober 2008 en ultimo 2008? Nadat de biedingen in de week van 11 mei zijn binnengekomen is een mogelijke claim, gerelateerd aan de tropische storm «Ike» bekend geworden. Deze kan oplopen tot een kasuitstroom van maximaal 5,5 mln. Is dit het enige risico van Fortis Corporate Insurance dat bij de staat blijft hangen en wanneer is duidelijk in hoeverre dit risico zich manifesteert? Fortis Corporate Insurance is een belangrijke partij in de Nederlandse en Belgische markt. Is het belang voor de bedrijven en de werknemers en de continuïteit van het bedrijf voldoende gewaarborgd met deze overname? Zo ja, waarop baseert de regering haar argumenten? Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV De leden van de fractie van de PVV hebben met belangstelling kennisgenomen van de bovengenoemde brief van de minister van Financiën d.d. 2 juni 2009 (31 789, nr. 6). Naar aanleiding van genoemde brief hebben de leden van de PVV-fractie enkele vragen en opmerkingen, deze luiden als volgt. De leden van de PVV-fractie vragen zich af waarom de minister bij het vergelijken van de verkooptransactie met transactie in de periode gebuikt maakt van de term boekwaarde. De leden van de PVV-fractie stellen dat deze methode geen rekening houdt met de winstgevendheid van de onderneming in de toekomst en dat langlopende contracten ook niet worden meegenomen in deze waarderingsvergelijking. Een vergelijking met de Discounted Cash Flow of Ebitda voor de periode Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 3

4 kan een beter inzicht geven of de verkoop is gemaximeerd. Graag vernemen deze leden de reactie van het kabinet hierop. Ten slotte benadrukken de leden van de PVV-fractie dat in het kader van inzicht van de transactie er inzage (anoniem) dient te komen in alle biedingen. De leden van de PVV-fractie stellen dat dan pas kan worden beoordeeld of de verkoopopbrengst voor de gemeenschap is gemaximaliseerd en aspecten zoals financiering niet te veel hebben geprevaleerd. Graag vernemen deze leden de reactie van het kabinet hierop. II REACTIE VAN DE MINISTER Beantwoording van de vragen van de leden van de fractie van de PvdA 1en2 Welke uitgangspunten en criteria heeft de minister gebruikt bij de verkoop van dit onderdeel? Zullen diezelfde criteria gelden bij volgende verkopen? Zoals ook aangegeven in mijn brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk , , nr. 6, Tweede Kamer) is voor mij bij deze verkoop naast het waarborgen van de operationele continuïteit, in het belang van klanten en werknemers, en de financiële stabiliteit van de onderneming en de sector, het belang van de belastingbetaler belangrijk geweest. Wat betreft het verkoopproces stond het uitgangspunt van een deugdelijk en transparant proces voorop met eerlijke voorwaarden voor de geïnteresseerde partijen. Ten aanzien van volgende verkopen wil ik het volgende opmerken. Een (financieel) succesvolle verkoop vereist in de eerste plaats dat potentiële kopers zich een goed beeld vormen van de waarde van de betrokken onderneming. Het zal bijvoorbeeld na de samenvoeging van de beide bancaire instellingen enkele jaren duren voor synergie, strategisch heroriëntatie en efficiency voordelen volledig doorwerken in de jaarcijfers. Onder normale omstandigheden leidt een voortijdige verkoop tot onzekerheid, en daarmee een lagere opbrengst voor de schatkist. Op welke wijze de financiële instellingen zullen worden verkocht, hangt niet alleen af van de onderneming zelf, maar ook van de situatie op de markten. In internationaal verband zal de komende jaren een groot aantal financiële instellingen worden geprivatiseerd en nog meer van deze instellingen zullen de kapitaalmarkt aanspreken voor herfinanciering. In deze context verwacht ik dat nieuwe constructies en technieken zullen worden gevonden om afstoting mogelijk te maken. Ook deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen bij het vaststellen van de exit van de Staat. 3 Welke andere criteria dan de prijs spelen een rol, bijvoorbeeld of de koper maatschappelijk verantwoord onderneemt, wat de gevolgen zijn voor de marktordening in de financiële sector, de gevolgen voor de continuïteit van koper en verkoper, of er overleg met of informeren van werknemers heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld via de ondernemingsraad? Naast opbrengst speelt een aantal andere elementen een rol; in dit verband verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 1. van de PvdA. Zoals specifiek in de vraagstelling is verwoord, heb ik in het verkooptraject een positief advies tot verkoop van de aandelen Fortis Corporate Insurance ontvangen van zowel het management van Fortis Corporate Insurance als de Ondernemingsraad. Een ander belangrijk element voor is geweest het feit dat Amlin Plc een Brits beursgenoteerd bedrijf is dat op moment van verkoop nog niet actief is in de door Fortis Corporate Insurance bediende Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 4

5 geografische markten. Hiermee wordt voorkomen dat de marktconcentratie verder toeneemt en wordt vermeden dat een overname/fusie leidt tot gedwongen ontslagen. 4 De leden van de PvdA-fractie zijn tevreden dat de minister de Kamer vooraf heeft geïnformeerd. Zij vragen zich echter af of dat niet in de openbaarheid had gekund? Amlin Plc is een Britse beursgenoteerde organisatie. Gezien de beursgevoeligheid van dergelijke informatie, is het niet mogelijk om het informeren van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer in openbaarheid te laten geschieden. 5 Is het waar dat het geen uitzondering is dat in de markt bepaalde transacties voorwaardelijk zijn totdat de aandeelhouders ermee instemmen? Conform statutaire bepalingen van transactie partijen kan het zo zijn dat goedkeuring van aandeelhouders in bepaalde gevallen vereist is. Wanneer een dergelijke (des)investering onderworpen is aan goedkeuring van de aandeelhouders, is een dergelijke transactie voorwaardelijk tot deze goedkeuring is verkregen. 6en7 Waarom is bij deze verkoop niet gekozen voor een clausule bij de verkoop «subject to parliamentary approval»? Welke juridische en economische dan wel commerciële gevolgen heeft dit? Een proces waarin een entiteit (activum) van eigenaar verwisselt, is over het algemeen een instabiel en dynamisch proces waarvan de uitkomst onderhevig is aan een veelvoud van nauwkeurig afgestemde ontwikkelingen. Het zo goed als mogelijk vermijden en voorkomen van onzekerheden is essentieel om een dergelijk proces tot een succesvol einde te kunnen brengen. Het toevoegen van een clausule die de verkoop onderhevig maakt aan de goedkeuring van de Tweede Kamer kan voor zeer veel onzekerheid en additionele risico s zorgen. Bij beursgenoteerde ondernemingen kan dit leiden tot speculatie op de uitkomst. De mogelijkheid van een, voor de verkoop, negatief besluit van de Tweede Kamer kan de potentiële bieders ertoe doen overgaan om geen bod uit te brengen of om een lager bod uit te brengen. Daarnaast speelt in bepaalde gevallen dat de koper kapitaal zal willen aantrekken bij beleggers om de financiering van de transactie te vereenvoudigen. In het algemeen geldt dat politiek risico voor particuliere partijen moeilijk in te schatten, laat staan te beheersen is. Voor dergelijke partijen zijn besluitvormingsprocessen van hun eigen aandeelhouders een bekender en beter beheersbaar traject. Mede doordat particuliere partijen deze twee besluitvormingsprocessen anders wegen, is ervoor gekozen bij deze verkoop geen «subject to parliamentary approval»-clausule in de koopovereenkomst op te nemen. Overigens is de Staat als aandeelhouder vanzelfsprekend in dit proces als verkopende partij in alle stadia volop betrokken geweest. Wat betreft de verdeling van de rollen en de verantwoordelijkheden tussen de Tweede Kamer en mijzelf in trajecten rondom het geheel of Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 5

6 gedeeltelijk vervreemden van deelnemingen verwijs ik naar de brief over artikel 34 Comptabiliteitswet 2001 die ik u heb toegezegd na de zomer te sturen. 8en9 Deze leden zouden zich kunnen zich voorstellen dat een voorbehoud de opbrengst verlaagt. Zij vragen zich echter af welke vooruitzichten aan de koper zijn geschetst over het vertrouwelijke overleg dat de minister hierover met de Kamer heeft gevoerd. Heeft de minister de koper gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat de koop geen doorgang kon vinden? Was hier een clausule over opgesteld? Nadat de koper een definitief en bindend bod had uitgebracht op de aandelen heeft de Staat met Amlin Plc een contract opgesteld dat bepaalt dat voor een bepaalde termijn exclusief met Amlin Plc zal worden onderhandeld (een zogenaamd exclusiviteitcontract). In dit exclusiviteitcontract is bepaald dat de minister vooraf de Tweede Kamer wenste te informeren, waar nodig in een besloten overleg nadat de beurzen waren gesloten. De koper was zich ervan bewust dat wanneer de Minister na het informeren van Uw Kamer er niet volledig van overtuigd zou zijn dat de verkoop doorgang moest hebben, hij de koopovereenkomst niet zou tekenen. 10 Wat zijn de financiële gevolgen als de Kamer de verkoop had geblokkeerd? De minister zou aan Amlin Plc de kosten hebben vergoed die Amlin Plc had gemaakt vanaf het moment van indienen van het definitieve bindende bod, tot en met het moment waarop de minister Amlin Plc had geïnformeerd dat hij de koopovereenkomst niet zou ondertekenen. Ten aanzien van deze vergoeding is een maximum van 1,5 mln afgesproken. 11 Tot slot vragen deze leden zich af of het in zijn algemeenheid verschil maakt of de minister verkoopt met een «subject to parliamentary approval»-clausule waardoor de verkoop geblokkeerd kan worden, dan wel of de minister verkoopt zonder een dergelijke expliciete clausule maar met impliciet dezelfde gevolgen, omdat de minister de Kamer vertrouwelijk informeert en in dit geval beargumenteert overgegaan te zijn tot verkoop vanwege de «positieve grondhouding van de betrokken Kamerleden»? De Comptabiliteitswet 2001 geeft mij ten aanzien van het geheel of gedeeltelijk vervreemden van deelnemingen het recht om de Staten- Generaal na het verrichten van de rechtshandeling achteraf mededeling te doen. De nadelige gevolgen op het verkoopproces die een goedkeuringsclausule kan hebben zijn daarvoor mede aanleiding. Ik heb u met dit vooraf vertrouwelijk informeren tegemoet willen komen. De gekozen vorm hiervoor was niet schadelijk voor het verkoopproces en de mogelijk negatieve gevolgen waren beperkt. Het vertrouwelijk karakter van het overleg en het feit dat geen uitspraken gedaan zouden worden tot moment van tekenen van de koopovereenkomst, verschafte mij de mogelijkheid dit te doen. In dit specifieke verkoopproces hebben de mogelijke nadelige gevolgen van een goedkeuringsclausule mij ertoe aangezet u op deze wijze vertrouwelijk te informeren (in dit verband verwijs ik ook naar mijn brief over de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 6

7 verkoop van de aandelen Fortis Corporate Insurance, Kamerstuk , , nr. 6, Tweede Kamer). De impact van het formeel opnemen in de koopovereenkomst en het dus uitdrukkelijk vragen van toestemming vooraf is in mijn ogen een zwaarder middel met een groter negatief effect op de verkoopprijs dan het informeren over een toekomstige verkoop in combinatie met het toetsen van een positieve grondhouding en gaven mij reden om af te zien van een dergelijk formele route. Beantwoording van de vragen van de leden van de fractie van de SP 1 Welke mogelijke risico s die gepaard gaan met de separatie van het oorspronkelijke moederbedrijf onderscheidt u? Zoals aangegeven in mijn brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk , , nr. 6, Tweede Kamer), is er per heden een nog aantal bestaande verbanden met het oorspronkelijke moederbedrijf, Fortis SA Groep, die Fortis Corporate Insurance door de separatie van de Fortis SA Groep zelf dient op te bouwen, waaronder informatietechnologie gerelateerde functies. Daarnaast zijn de Belgische medewerkers van Fortis Corporate Insurance formeel nog in dienst bij Fortis Insurance Belgium SA/NV. Het is de bedoeling dat zij formeel in dienst treden bij Fortis Corporate Insurance, en de toekomstige aandeelhouder. Voor deze bijkomstigheden van de separatie is een Transition Service Agreement met Fortis Insurance Belgium overeengekomen. 2 Waarom wordt de kasuitstroom van 5,5 mln. vanwege claims gerelateerd aan de tropische storm «Ike» in de begroting opgenomen? In de hoedanigheid van verkoper van staatsdeelnemingen geeft de Staat garanties en vrijwaringen af; een praktijk die gangbaar is in (ver)kooptrajecten van ondernemingen. In een dergelijke situatie geldt dat de verkoper de kopende partij vrijstelt voor een specifiek soort risico door het afgeven van een garantie en/of vrijwaring. In de periode tussen het uitbrengen van het definitieve bindende bod door Amlin Plc en het moment waarop de koopovereenkomst getekend is, heeft Fortis Corporate Insurance koper geïnformeerd dat er ten aanzien van tropische storm «Ike» mogelijk claims kunnen opkomen. Een oplossing van verwerking van dergelijk nieuwe informatie, is het aanpassen van de koopprijs tot maximaal de maximale hoogte van dergelijke claims. In dit geval is met koper afgesproken om ten aanzien van mogelijke claims echter een vrijwaring tot ten hoogste 5,5 mln in de koopovereenkomst op te nemen (in dit verband verwijs ik ook naar mijn antwoord op vraag 5. van de SP). Deze vrijwaring is voor het maximale bedrag als potentiële uitgave in de begroting opgenomen. 3en4 Was Amlin Plc niet bereid deze claim mede over te nemen? Zo ja, waarom niet? Amlin Plc was alleen bereid deze mogelijke, in de toekomst gelegen claim over te nemen onder reductie van de koopprijs. 5 Betekent het feit dat de Nederlandse staat deze claim financiert dat Amlin Plc feitelijk een korting van 5,5 mln. krijgt? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 7

8 Nee, aangezien onzeker is of een dergelijk claim (en voor welk bedrag) ingediend zal worden (en mogelijk uitgekeerd dient te worden), heeft de Staat met Amlin Plc afgesproken de koopprijs niet met een dergelijk bedrag te verlagen, maar de koper vrij te waren in het geval een dergelijke claim zich voordoet. 6 Zijn de juridische procedures die tegen de Nederlandse staat zijn aangespannen vanwege de nationalisatie van Fortis van invloed geweest op de prijsvorming van deze deal? Ik begrijp dat koper en zijn adviseurs op basis van een door hen uitgevoerd onderzoek ook menen dat het niet waarschijnlijk is dat de wederpartij van de Nederlandse Staat in deze procedures in het gelijk worden gesteld. 7en8 Wat is er met Amlin Plc afgesproken over de eventuele gevolgen van juridische procedures die zijn aangespannen tegen de staat vanwege de nationalisatie van Fortis? Is de Nederlandse staat gehouden eventuele schade die Amlin Plc lijdt als gevolg van deze procedures te vergoeden? De Staat der Nederlanden is onder de koopovereenkomst verplicht om eventuele schade die Amlin Plc lijdt als gevolg van deze procedure te vergoeden. 9 Wat vindt u van de stelling van de VEB dat er veel te weinig is betaald voor Fortis Corporate Insurance? Ik ben van mening dat de analyse van de VEB onjuist is. 10 Zijn er onafhankelijke bronnen die de betaalde prijs als «fair» of goed beschouwen? Uit de berichtgeving 1 hierover na bekendmaking van de voorgenomen verkoop maak ik op dat de te betalen prijs als «fair» wordt beschouwd. In aanloop naar het sluiten van de verkoop heb ik de voorgenomen transactie vergeleken met vergelijkbare transacties uit het verleden. Ook op basis hiervan meen ik dat wij een goede prijs ontvangen. Beantwoording van de vragen van de leden van de fractie van de VVD 1 Voor de bijkomstigheden van de separatie is een Transition Service Agreement met Fortis Insurance Belgium overeengekomen. De leden van de VVD-fractie vragen wat deze overeenkomst precies behelst en wat de rechten en plichten van de Staat, Fortis, respectievelijk de nieuwe eigenaar zijn? De Staat der Nederlanden is geen partij bij deze overeenkomst. Ten aanzien van de inhoud van de Transition Service Agreement verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 1. van de SP. 1 Zie bijvoorbeeld het volgende bericht: 2 Kan een indicatie worden gegeven van de waarde van Fortis Corporate Insurance op 1 januari 2008, 1 oktober 2008 en ultimo 2008? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 8

9 Aangezien Fortis Corporate Insurance op geen van deze momenten beursgenoteerd was, is het niet mogelijk om in beeld te brengen wat de marktwaarde op deze dagen te geven. Wel kan ik u informatie geven over de (afgeronde) intrinsieke waarde van de aandelen Fortis Corporate Insurance op basis van de cijfers van Fortis Corporate Insurance: 1 januari 2008: 280 m 1 oktober 2008: 249 m 31 december 2008: 249 m 3 Nadat de biedingen in de week van 11 mei zijn binnengekomen is een mogelijke claim, gerelateerd aan de tropische storm «Ike» bekend geworden. Deze kan oplopen tot een kasuitstroom van maximaal 5,5 mln. Is dit het enige risico van Fortis Corporate Insurance dat bij de staat blijft hangen en wanneer is duidelijk in hoeverre dit risico zich manifesteert? Op dit moment is dit het enige risico dat voorzien is. Het is mijn intentie u tijdig te informeren over garanties die door de Staat zijn verstrekt waarvoor blijkt dat deze mogelijk tot uitbetalingen kunnen leiden. Vooralsnog valt alleen een claim aangaande «Ike» te voorzien. 4en5 Fortis Corporate Insurance is een belangrijke partij in de Nederlandse en Belgische markt. Is het belang voor de bedrijven en de werknemers en de continuïteit van het bedrijf voldoende gewaarborgd met deze overname? Zo ja, waarop baseert de regering haar argumenten? Zoals aangegeven in mijn brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk , , nr. 6, Tweede Kamer) is een van de uitgangspunten bij verkoop van de aandelen Fortis Corporate Insurance geweest dat de operationele continuïteit van Fortis Corporate Insurance, die belangrijk is voor medewerkers en klanten, gewaarborgd is. Ook heb ik voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst een positief advies van de Ondernemingsraad van Fortis Corporate Insurance ontvangen om over te gaan tot verkoop van de aandelen. Daarnaast hebben partijen die fungeren als intermediair op de verzekeringsmarkt aangegeven dat zij een partij als Amlin Plc als welkome aanvulling zien op deze markt. Tot slot wil ik opmerken dat Amlin Plc een Brits beursgenoteerd bedrijf is dat op moment van verkoop nog niet actief is in de door Fortis Corporate Insurance bediende geografische markten. Beantwoording van de vragen van de leden van de fractie van de PVV 1 De leden van de PVV-fractie vragen zich af waarom de minister bij het vergelijken van de verkooptransactie met transactie in de periode gebuikt maakt van de term boekwaarde. De leden van de PVV-fractie stellen dat deze methode geen rekening houdt met de winstgevendheid van de onderneming in de toekomst en dat langlopende contracten ook niet worden meegenomen in deze waarderingsvergelijking. Een vergelijking met de Discounted Cash Flow of Ebitda voor de periode kan een beter inzicht geven of de verkoop is gemaximeerd. Graag vernemen deze leden de reactie van het kabinet hierop. De «multiple» die op de boekwaarde wordt betaald is in de sector waarin Fortis Corporate Insurance opereert één van de beste en meest gebruikte maatstaven om de verkoopprijs te evalueren, Een vermenigvuldigingsfactor van meer dan één geeft juist aan dat de koper er van uit gaat dat de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 9

10 toekomstige waarde hoger zal zijn. Dit reflecteert derhalve juist dat men verwacht hogere winsten te kunnen behalen in de toekomst. Nu een discounted cash flow analyse en/of Ebitda analyse over de periode een analyse geeft op basis van het verleden, zal het gebruik van een dergelijke methode ook niet leiden tot een beeld over winstgevendheid van de onderneming in de toekomst. 2 Ten slotte benadrukken de leden van de PVV-fractie dat in het kader van inzicht van de transactie er inzage (anoniem) dient te komen in alle biedingen. De leden van de PVV-fractie stellen dat dan pas kan worden beoordeeld of de verkoopopbrengst voor de gemeenschap is gemaximaliseerd en aspecten zoals financiering niet te veel hebben geprevaleerd. Mocht u dat wensen, dan kunt u op het ministerie van Financiën inzage krijgen in een geanonimiseerde vergelijking van de definitieve en bindende biedingen. Dit heb ik tijdens het vertrouwelijk overleg met u ook aangegeven. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 6 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 405 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 941 Kredietcrisis 2008/2009 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 februari 2010 De commissie voor de Rijksuitgaven 1, de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 892 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 093 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid I VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 046 Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 333 ICT-project huur- en zorgtoeslag Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 februari 2008 De commissies voor de Rijksuitgaven 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 388 Signaleren van fraude Samenwerkingsonderzoek met het Rekenhof van België Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 oktober 2008

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 036 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 346 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 010 011 3 636 Holland Casino: naleving overheidsbeleid Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 011 De commissie voor de Rijksuitgaven 1, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 324 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 381 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 32 306 EU-trendrapport 2010 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) 28 122 Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 juni 2008 De vaste commissie voor Financiën 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 668 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 591 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 26 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 133 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 388 Signaleren van fraude Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 mei 2008 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 heeft een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 maart 2009 De commissie voor de Rijksuitgaven 1, de vaste

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 142 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

2015D43478 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D43478 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D43478 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 12 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 567 Wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Nr. 2 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Beantwoording kamervragen inzake verkoop van gronden door Connexxion DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Beantwoording kamervragen inzake verkoop van gronden door Connexxion DE MINISTER VAN FINANCIEN, Directie Financieringen Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 28 augustus 2006 Fin 2006-00754 Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016.

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016. Evaluatie BOR; Evaluatie experiment plenair terugblikdebat Europese Raad Nr. BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 20 januari 2016 Het Presidium heeft bij brief van 14 december 2015 een schriftelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 371 Kredietcrisis Nr. 241 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Weekers (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) P VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 895 Milieueffecten wegverkeer Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem,

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem, De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/159 Den Haag, 23 juni 2016 Betreft:

Nadere informatie

Vastgesteld 12 januari Inhoudsopgave blz.

Vastgesteld 12 januari Inhoudsopgave blz. 33 107 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 000 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 01 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 344 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 293 Aardbeving in Haïti Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 februari 2012 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 en de vaste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie