Verkennend bodemonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkennend bodemonderzoek"

Transcriptie

1 Verkennend bodemonderzoek aan de Engweg 38a te Driebergen-Rijssenburg Definitief Grontmij Nederland bv Houten, 10 april / /FH, revisie D1

2 Verantwoording Titel : Verkennend bodemonderzoek Subtitel : aan de Engweg 38a te Driebergen-Rijssenburg Projectnummer : Referentienummer : 13/ /FH Revisie : D1 Datum : 10 april 2008 Auteur(s) : mevrouw ing. F.H.M. Huitink adres : Gecontroleerd door : de heer drs. P.A.A. Verhaagen Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : de heer R.J. Jonker Paraaf goedgekeurd : Contact : De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F / /FH, revisie D1 Pagina 2 van 14

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen... 5 Aanleiding en doelstelling Kwaliteitsborging Opbouw van het rapport Vooronderzoek en onderzoeksstrategie... 6 Algemeen Terreinsituatie... 6 Historisch onderzoek Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie Veldonderzoek Veldonderzoek Resultaten veldonderzoek Zintuiglijke waarnemingen Bodemopbouw en grondwaterstand Monsterselectie Laboratoriumonderzoek Resultaten laboratoriumonderzoek Algemeen Grond Grondwater Evaluatie Algemeen Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem Conclusies en aanbevelingen / /FH, revisie D1 Pagina 3 van 14

4 Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Topografische ligging onderzoekslocatie Situatie met boringen en peilbuizen Boorprofielen en verklaringsblad Analysecertificaten Toetsingskader bodemkwaliteit Kwaliteitsborging Grontmij 13/ /FH, revisie D1 Pagina 4 van 14

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Engweg te Driebergen -Rijssenburg. Het betreft de woning en opstallen ter plaatse van Engweg 38a. Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) oktober Aanleiding en doelstelling Aanleiding voor het uit te voeren verkennend bodemonderzoek vormt de geplande herontwikkeling van de locatie. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit (grond en grondwater) op Engweg 38a. Deze onderzoekslocatie is circa 0,5 ha groot en is bebouwd met een woning en opstallen. Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van eventuele verontreinigingen aan te geven. De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage Kwaliteitsborging Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd op de wijze zoals aangegeven in bijlage 7. De NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van uitmaakt is geen eigenaar van het terrein beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek. 1.4 Opbouw van het rapport In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); de onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3); de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); de resultaten van het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5); een evaluatie van de onderzoeksresultaten inclusief conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 13/ /FH, revisie D1 Pagina 5 van 14

6 2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie 2.1 Algemeen In de volgende paragrafen wordt de terreinsituatie, het uitgevoerde historisch onderzoek, de onderzoekshypothese en de onderzoeksstrategie beschreven. 2.2 Terreinsituatie De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 2,0 ha. Het terrein heeft een agrarische bestemming en in gebruik als kwekerij. Kadastraal bekend als gemeente Driebergen, sectie C, nummer Historisch onderzoek In 2004 is door Grontmij een verkennend bodemonderzoek 1 uitgevoerd ter plaatse van de plangebied aan de Lange Dreef. Het betreft onderzoekslocatie grenzend aan in onderhavig onderzochte percelen. Uit de resultaten blijkt dat er in de grond en in het grondwater licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie aangetoond. Verder zijn hierbij geen bijzonderheden opgemerkt. Uit vooronderzoek is reeds bekend dat er in 1991 een drietal dieseltanks aanwezig waren, waarvan er destijds twee niet meer in gebruik waren. Tevens waren er voor het verversen van trekkers diverse olievaten op het terrein aanwezig. Op perceel Driebergen-Rijssenburg sectie C nummer 3483 staat een bovengrondse dieseltank van liter en in een opslagloods een tank met een inhoud van 800 liter met brandstof voor landbouwvoertuigen. Of er een tank verwijderd is bij het woongedeelte is niet bekend. Uit de terreininspectie (Grontmij, d.d. 18 maart 2008) blijkt dat er een bovengrondse tank en de opslag van olievaten in de opslagloods aanwezig was. Uit mondelinge mededeling (d.d. 18 maart, bedrijfsleider) is naar voren gekomen dat een tweede bovengrondse tank in het verleden op de locatie heeft gestaan. Deze tank was gevuld met melasse. Melasse werd toegepast bij het inkuilen van onvoldoende gedroogd gras. Aan de gevel van de woning is een metalen pijp aanwezig. Mogelijk is dit van de ontluchtingspijp geweest. Een dergelijke pijp is eveneens bij de voormalige melk tank aanwezig. Verder zijn geen aanwijzingen van een voormalige tank gevonden. Ter plaatse van deze locaties zijn extra peilbuizen geplaatst. Verder zijn op basis van de hoeveelheid opgeslagen materialen een viertal boringen doorgezet tot 2,0 m -mv. Verder is gebleken dat een groot deel van de (oude) opstallen is voorzien van asbestverdachte golfplaten. Met name tussen de oude stallen en de nieuwe paardenstal liggen op maaiveld stukjes asbestverdacht materiaal. Materiaal lijkt op afgebroken stukken van de golfplaten. In figuur 1 is dit met een grijze arcering weergegeven. 1 rapport Milieukundig bodemonderzoek Lange dreef te Driebergen-Rijssenburg, Grontmij, /Ka, d.d. 14 december / /FH, revisie D1 Pagina 6 van 14

7 Figuur 1: asbest verdachte golfplaten opstallen aan de Engweg 38a Daarnaast blijkt uit de bodeminformatiesystemen van de gemeente en de provincie dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemonderzoek is verricht danwel dat ernstige gevallen van bodemverontreiniging bekend zijn in de omgeving. Financiële/juridische aspecten van het vooronderzoek zijn niet meegenomen. 2.4 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie Om de algemene bodemkwaliteit vast te stellen zal worden gewerkt volgens het protocol NEN 5740 voor een verkennend bodemonderzoek. Voor de onderzoekslocatie zal voor het onbebouwde deel uitgegaan worden van de onderzoeksstrategie onverdacht (ONV) en ter plaatse van de eventuele verdachte deellocaties is uitgegaan van verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingkern (VEP). In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuis en analyses) uitgewerkt. 13/ /FH, revisie D1 Pagina 7 van 14

8 3 Veldonderzoek 3.1 Veldonderzoek Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland B.V.. Deze groep is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000, Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek. Het veldonderzoek is, volgens voornoemde BRL, uitgevoerd in de periode van 18 tot en met 19 maart 2008 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: uitvoeren van handmatige grondboringen en peilbuizen tot variërende diepten. In tabel 3.1 wordt een overzicht weergegeven; het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken; het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monstertrajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3; het doorpompen van de peilbuizen direct na plaatsing hiervan. Op 25 maart 2008 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; het bepalen van de zuurgraad (ph) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater; het bemonsteren van het grondwater uit de peilbuizen. 13/ /FH, revisie D1 Pagina 8 van 14

9 Tabel 3.1 Overzicht van veld- en laboratoriumonderzoek Kadastrale eenheid, strategies Oppervlakte (m 2 ) Aantal boringen en peilbuizen Aantal en soort analyses 0,5 m - mv tot GWS peilbuizen grond*) grondwater**) kadastrale eenheid oppervlakte (m 2 ) aantal boringen en peilbuizen aantal en soort analyses C 3483, C 3484 (deel) #) 1 4*NEN, 1*NEN -, ONV 1, waarvan 2 boven- en 2 ondergrondmonster C3483/C3484, VEP 2, < 0,01 ha ) 2 2) bovengrondse dieseltank en bovengrondse olie-opslag in opslagloods C3483/C < 0,01 ha ) 1 2) evt tank nabij woning C3483/C < 0,01 ha ) 1 2) evt tank nabij melkstal C3483/C evt melasse tank < 0,01 ha ) 1 2) *) NEN grond droge stof, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, totaalgehalte extraheerbare organo-halogeen verbindingen (EOX), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM) en minerale olie (GC) inclusief organische stof en lutum, conform AS3000 **) NEN grondwater arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, chloorkoolwaterstoffen (10), aromaten (BTEX), naftaleen, mono- en dichloorbenzenen en minerale olie (GC), conform AS3000 1) boringnummers 12 tot en met 20 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 (locatie melasse tank), 135 (asbestverdacht) 4 2)boringnummers - 6, 7,8, 9 1,2 3)boringnummers 5 4)boringnummers 3 5)boringnummer 25 #) vier boringen zijn dieper doorgezet nav terreininspectie. Nummer 135 is tbv archeologie geplaatst. Voor de exacte diepte van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 5. 13/ /FH, revisie D1 Pagina 9 van 14

10 4 Resultaten veldonderzoek 4.1 Zintuiglijke waarnemingen Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Deze waarnemingen zijn in tabel 4.1 weergegeven. Tabel 4.1 Zintuiglijke waarneming Boring Maximale boordiepte Traject Waarneming (m-mv) (m -mv) 01 3,00 0,00-0,30 zwak puinhoudend 0,30-0,70 matig puinhoudend 02 3,00 0,00-0,60 brokken puin 03 2,70 0,00-0,30 brokken puin 0,30-0,60 brokken baksteen 04 3,00 0,00-0,10 beton 0,20-1,90 zwak puinhoudend 05 3,00 0,00-0,40 brokken puin 06 2,00 0,00-0,20 sterk puinhoudend 0,20-0,40 brokken puin 07 2,00 0,00-0,20 brokken puin 08 2,00 0,00-0,25 matig puinhoudend 09 2,00 0,00-0,50 resten puin 10 2,00 0,00-0,10 beton 0,25-0,50 zwak baksteenhoudend 12 1,00 0,00-0,45 volledig puin 0,45-1,00 resten baksteen 13 1,00 0,00-0,40 volledig puin 14 0,60 0,00-0,10 beton 15 0,60 0,00-0,10 beton 0,10-0,20 zwak puinhoudend, uiterst grindhoudend 16 0,60 0,00-0,10 volledig baksteen 0,10-0,25 resten puin 18 0,50 0,00-0,30 resten puin 19 0,50 0,00-0,50 brokken puin 20 0,60 0,00-0,10 volledig beton 0,10-0,40 resten puin 21 2,00 0,00-0,40 volledig puin 0,40-0,90 resten puin 22 2,00 0,00-0,50 volledig puin 23 2,00 0,00-0,10 bruinkool 0,20-0,40 zwak koolhoudend, resten baksteen 24 2,,00 0,00-0,30 matig puinhoudend, zwak plastichoudend 0,30-1,20 resten puin 25 4,00 0,00-0,10 volledig beton 0,10-0,70 resten puin 135 1,50 0,20-0,40 asbest verdacht materiaal De tijdens het veldwerk gemeten grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel / /FH, revisie D1 Pagina 10 van 14

11 Tabel 4.2 Peilbuisgegevens Peilbuis Filterstelling (m -*mv) Grondwaterstand (m -mv) Zuurgraad (ph) Elektrisch geleidend vermogen (ec in µs/cm) 01 0,50-2,50 1,5 7, ,50-2,50 0,6 7, ,50-2,50 1,7 7, ,70-2,70 1,7 7, ,60-2,60 0,8 7, Bodemopbouw en grondwaterstand Op de onderzoekslocatie is een aantal boringen verricht tot een maximale diepte van 3,50 m -mv. De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen staan in bijlage 3 in de vorm van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven. Vanaf maaiveld tot 4,0-mv (maximale boordiepte) is zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen. Plaatselijk wordt in de ondergrond klei aangetroffen. Het grondwater bevond zich ten tijde van het veldonderzoek d.d. 25 maart 2008 op een diepte variërend tussen 0,6 en 1,7 m -mv. 4.3 Monsterselectie De selectie van de te analyseren grondmonsters heeft plaatsgevonden op basis van de in de voorgaande paragrafen genoemde resultaten van het veldonderzoek en op basis van een zo groot mogelijke ruimtelijke dekking van de beschikbare monsters. Onderstaand is de samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters weergegeven. Tabel 4.3 Monstercode Monsterselectie Maximale boor- diepte (m mv) Monstertraject (m -mv) Boringnummers Motivatie bg1 1,00 0,00,-0,90 13,15,17,18 bovengrond bg2 2,00 0,10-0,60 14,20,23 bovengrond og1 3,00 1,00-1,70 04,21,22,23,24 ondergrond og2 4,00 0,90-2,10 05,10,11,25 ondergrond olieopslag 3,00 1,30-1,70 02 olie opslag bovengrondse tank 2,00 0,70-1,00 07 bovengrondse tank olieopslag2 2,00 0,00-0,25 08 olie opslag tank? 3,00 0,60-1,10 05 ondergrondse tank? ,50 0,20-0, (archeologie) asbestverdacht 4.4 Laboratoriumonderzoek De geselecteerde grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn in het door RvA geaccrediteerde laboratorium van SGS te s Gravenpolder geanalyseerd. Menging van de grondmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium. Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel / /FH, revisie D1 Pagina 11 van 14

12 5 Resultaten laboratoriumonderzoek 5.1 Algemeen De analysecertificaten van ALcontrol met een toelichting betreffende de toegepaste analysemethoden staan weergegeven in bijlage 5. De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden die door het Ministerie van VROM (d.d. 24 februari 2000), in het kader van de Wet Bodembescherming, zijn vastgelegd in de circulaire Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering en de bijbehorende aanvullingen. In bijlage 5 is het toetsingskader toegelicht. 5.2 Grond De analyses zijn getoetst aan de voor het bodemtype gecorrigeerde toetsingswaarden. Er zijn in de bovengrond overschrijdingen van de toetsingswaarde aangetoond. De overschrijdingen van de toetsingswaarden (streef-, tussen- en interventiewaarde) zijn weergegeven in tabel 5.1. De niet genoemde boringen en/of parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van de streefwaarde voor de geanalyseerde parameter. Tabel 5.1 Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters Monstercode Boringnummers Traject (mmv) Parameter Gehalte (mg/kg ds) Overschrijding van bg2 14,20,23 0,10-0,60 lood 63 streefwaarde PAK 1,5 streefwaarde og1 04,21,22,23,24 1,00-1,70 minerale olie 40 streefwaarde PAK 3,2 streefwaarde olieopslag2 08 0,00-0,25 minerale olie 180 streefwaarde asbestverdacht 135 0,20-0, gew % chrysotiel, vezelcement Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van eventuele ondergrondse tank nabij de woning niet uitgesloten kan worden. Echter er is in de grond en in het grondwater geen verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond ter plaatse van eventuele olietank. 5.3 Grondwater De analyses zijn getoetst aan de toetsingswaarden. In het grondwater zijn overschrijdingen van de toetsingswaarde aangetoond. De overschrijdingen van de toetsingswaarden (streef-, tussenen interventiewaarde) zijn weergegeven in tabel 5.2. De niet genoemde boringen en/of parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van de streefwaarde voor de geanalyseerde parameter. Tabel 5.2 Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondwatermonsters Peilbuisnummer Filtertraject Parameter Concentratie Overschrijding van (µg/l) 02 0,50-2,50 arseen 14 streefwaarde Een eventueel afwijkende zuurgraad (ph) en het geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan een indicator zijn voor de aanwezigheid van een verontreinigende stof zijn. De gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen (opgenomen in tabel 4.1) worden niet als afwijkend beschouwd. Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. 13/ /FH, revisie D1 Pagina 12 van 14

13 6 Evaluatie 6.1 Algemeen In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) beschreven. Hierbij zijn van de geanalyseerde verbindingen de gemeten gehalten getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Bij de interpretatie van de resultaten (zie tabellen hoofdstuk 5) zijn de gehalten ingedeeld in klassen. Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd: beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verontreinigd; boven de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde: licht verontreinigd (aanduiding: *); boven het gemiddelde van streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde: matig verontreinigd (aanduiding: **); boven de interventiewaarde: sterk verontreinigd (aanduiding: ***). 6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem Op de onderzoekslocatie zijn in de boven- en ondergrond en in het grondwater ter plaatse van de woning en de opstallen bijhorend bij Engweg 38a plaatselijke lichte verontreinigingen met zware metalen, Pak en/of minerale olie aangetoond. In de bovengrond van perceel C 3483 is een lichte verontreiniging met lood en PAK aangetoond. Verder is ondergrond rondom nieuwe paardenstal een lichte verontreiniging met minerale olie en PAK aangetoond. In de bovengrond ter plaatse van de open loods met olie-opslag is een lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond. In het grondwater is geen verontreiniging aangetoond, met uitzondering van een lichte verontreiniging met arseen nabij open loods met olie-opslag. Verder is gebleken dat een groot deel van de (oude) opstallen is voorzien van asbestverdachte golfplaten. Met name tussen de oude stallen en de nieuwe paardenstal liggen op maaiveld stukjes asbestverdacht materiaal. Het materiaal lijkt op afgebroken stukken van de golfplaten. Ter plaatse van boring 135 op perceel C3483 is op een diepte van 0,2 tot 0,4 m -mv asbesthoudend materiaal aangetroffen. Vastgesteld is dat het vezelcement, 15-39% chrysotiel betreft. 6.3 Conclusies en aanbevelingen Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de Engweg 30 te Driebergen - Rijssenburg. Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese onverdachte locatie strikt genomen op basis van enkele overschrijdingen van de streefwaarde in boven- en ondergrond en grondwater onjuist is. De resultaten van dit onderzoek passen in het algemene beeld van de locatie, dat blijkt uit eerder uitgevoerd onderzoek (Grontmij, 2004). De plaatselijk overschrijdingen in de boven- en ondergrond en grondwater geven geen aanleiding tot uitvoeren van een nader onderzoek. Rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van asbest. Op basis van de uitkomsten van het bodemonderzoek kan worden 13/ /FH, revisie D1 Pagina 13 van 14

14 Evaluatie geconcludeerd dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien geen belemmeringen bestaan voor de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie. Aanbevolen wordt bij grondverzet rekening te houden met een beperking ten aanzien van grondverzet. Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast in een ander werk, is een partijkeuring conform Bouwstoffenbesluit noodzakelijk. Voor nadere informatie over afzetmogelijkheden van grond adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Tevens wordt opgemerkt dat in geval van grondverzet rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van asbestverdachte golfplaten als dakbedekking op de opstallen. Daarnaast is op maaiveld en in de bodem asbestverdacht materiaal aangetroffen. Geadviseerd wordt een asbest inventarisatie en een verkennend onderzoek naar asbest (conform de NEN 5897) uit te laten voeren. 13/ /FH, revisie D1 Pagina 14 van 14

15 Bijlage 1 Topografische ligging onderzoekslocatie 13/ /FH, revisie D1

16

17 Bijlage 2 Situatie met boringen en peilbuizen 13/ /FH, revisie D1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Nieuwbouwlocatie De Pauw te De Rijp Definitief Gemeente Graft-De Rijp Postbus 16 1483 ZG DE RIJP Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 2 mei 211 GM-1257, revisie

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie

De volgende bodemonderzoeken zijn in deze bijlage opgenomen: - Verkennend bodemonderzoek Brinkenweg 87 (kenmerk 179387, d.d.

De volgende bodemonderzoeken zijn in deze bijlage opgenomen: - Verkennend bodemonderzoek Brinkenweg 87 (kenmerk 179387, d.d. De volgende bodemonderzoeken zijn in deze bijlage opgenomen: - Verkennend bodemonderzoek Brinkenweg 87 (kenmerk 179387, d.d. november 2007) uitgevoerd door Oranjewoud; - Nader bodem- en asbestonderzoek

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. februari 2 B53.94.22 RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen

VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen GRONDVI TAAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen Opdrachtgever t Schoutenhuis b.v. Adres Postbus 13 Postcode, plaats 393 EA Woudenberg Contactpersoon

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 NADER BODEMONDERZOEK Locatie : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Nader bodemonderzoek Methode

Nadere informatie

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE Grondslag BV Project 15.791 PROJECT 15.791 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE opdrachtgever: Milieudienst IJmond Postbus 325 194 AH Beverwijk contactpersoon:

Nadere informatie

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 C O L O F O N Opdrachtgever Dhr. P. van Heck Tweede Kruisweg 3 3297 LK Puttershoek Locatie Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rapportnummer 11-2274-R01JV

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN Rapportnummer: 13-P-021 Actualiserend bodemonderzoek Johan de Wittlaan 2 te Woerden Opdrachtgever: Hollands Midden BV T.a.v. dhr. W. Frasa Westdam

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Overhoeken te Saendelft Definitief GEM Saendelft Beheer B.V. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 22 september 211 GM-33476, revisie -- Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK SCHIJFSEBAAN 2B EN 4A SCHIJF Opdrachtgever : De Noordhoek Holding B.V. Schijfsebaan 4a 4722 SG Schijf Projectnummer : VBB-55255 Kenmerk

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Verkennend- en nader bodemonderzoek

Verkennend- en nader bodemonderzoek Verkennend- en nader bodemonderzoek Locatie Binnenterrein Boogschutter- Dierenriem te Amersfoort Gegevens opdrachtgever Servicebureau Gemeenten Informatie, advies- en uitvoeringstaken Utrechtseweg 12 3811

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie: RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK AZC Dronten Vossemeerdijk 4 in Dronten Opdrachtgever: Contactpersoon: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Postbus 32 228 ME RIJSWIJK ZH De heer S. de Brouwer

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755 Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem projectnummer 14755 Opdrachtgever: Focus Projectontwikkeling & Vastgoed B.V. de heer A.H.P. van den Berg Postbus 315 56 AH Eindhoven

Nadere informatie

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn Verkennend bodemonderzoek Plangebied Lijsterberg te Rhenen Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Ing. N.B.J.

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg 25 maart 2014 Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Kenmerk R002-1219308TNY-mwl-V03-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek

Nadere informatie

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j Van Speykstraat - A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j -~Mf. Gemeente Lisse, afdeling Milieu en Bouwkunde T.a. v. dhr. C. Brouwer Postbus 200 2160 AE Lisse Kamerik, 29 maart 2007 project: 12116 Van Speykstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT Rapportnummer: 08-P-074-I Verkennend bodemonderzoek Waterweg 212-214 te De Bilt Opdrachtgever: Witte Makelaars B.V. Postbus 577 4000 AN Tiel HOPMAN

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Noordstraat 1 t/m 63 te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Woonstichting P/a Lavertuur Planontwikkeling Postbus 1190 5004 BD Tilburg Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

2 18 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1527 6756 6758 Tida Kira 6753 3826 28 2 26 3164 6 8 1 292 12 14 16 362 361 363 364 2 Pyramideweg 1 3 5 296 297 7 18 298 9 11 2 22 24 291 299 343 13 15 17

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Zundert. 1 Inleiding 4

Zundert. 1 Inleiding 4 projectnr. 196747 juni 211, revisie Gemeente Zundert Milieuhygiënisch onderzoeken randweg Zundert Zundert Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Terreinbeschrijving en terreininspectie

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Plometorengracht 9 Postbus 8542 358 AA Utrecht Contactpersoon: De heer A. Nieuwendijk Contactpersoon

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat te Vlijmen Opdrachtgever Croonen Adviseurs mevrouw J. de Vrees Postbus 435 5240 AK ROSMALEN Adviesbureau Geofox-Lexmond bv Pegasusweg 2 Postbus 2205 5001 CE TILBURG

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Tussenriemer 1 4704 RT Roosendaal tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn Contactpersoon: Mevrouw M. Lubbers Datum: 2 januari 205 Projectnummer: Colofon Vink Milieutechnisch

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk AGEL adviseurs D02 Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) 20140206 Burgemeester Moonenlaan 5 Juli, 2014 Waalwijk

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Plangebied Hart van Oijen AM08167

RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Plangebied Hart van Oijen AM08167 RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Plangebied Hart van Oijen AM08167 Opdrachtgever BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM08167 Status rapport Definitief Autorisatie Opsteller

Nadere informatie

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING... 1 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725)... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Geraadpleegde bronnen... 2 2.3 Situering onderzoekslocatie... 2 2.4 Archiefonderzoek... 3 2.5 Terreininspectie / locatiebezoek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. voor de locatie gelegen aan de BURGEMEESTER NOOIJENLAAN 8 TE DE RIPS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. voor de locatie gelegen aan de BURGEMEESTER NOOIJENLAAN 8 TE DE RIPS VERKENNEND BODEMONDERZOEK voor de locatie gelegen aan de BURGEMEESTER NOOIJENLAAN 8 TE DE RIPS 10-02-2011 Colofon Rapport: Verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Burgemeester Nooijenlaan

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek, nader onderzoek asbest en asbest onderzoek in waterbodem

Nader bodemonderzoek, nader onderzoek asbest en asbest onderzoek in waterbodem Nader bodemonderzoek, nader onderzoek asbest en asbest onderzoek in waterbodem Toekomstig fietspad oostzijde N247 Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 25 25 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar,

Nadere informatie

Bijgevoegd ontvangt u onze rapportage van het volgende onderzoek in drievoud, 2 ingebonden exemplaren en 1 losbladig exemplaar:

Bijgevoegd ontvangt u onze rapportage van het volgende onderzoek in drievoud, 2 ingebonden exemplaren en 1 losbladig exemplaar: ABO-Milieuconsult B.V. Livingstoneweg 42 4462 GL Goes Gemeente Terneuzen t.a.v. Mevr. E. Jansen-Verplanke Postbus 4 AA Terneuzen Datum Ons kenmerk Betreft : : : 7 april 2 ANL2-696 Rapportage verkennend

Nadere informatie

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Rapportage T.13.78 Mei 213 RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VOOR BODEM EN MILIEU TERRASCAN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 6.73 PROJECT 6.73 VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 39 7 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Rapport Hoogheemraadschap Delfland Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen. (kenmerk BRO: 211X01033)

Verkennend bodemonderzoek. inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen. (kenmerk BRO: 211X01033) Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO: 2X0033) Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO:

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all.

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all. Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: WHZ-2013-0184 kenmerk document: Bijlage 3/8 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening a.i.,

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg Documentcode: 15M831.RAP2.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg

Nadere informatie

Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status. Ing. A.D.M. van Wuykhuyse Ing. M.J.A. van Wuykhuyse 11 maart 2011 Definitief

Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status. Ing. A.D.M. van Wuykhuyse Ing. M.J.A. van Wuykhuyse 11 maart 2011 Definitief Onderwerp: verkennend milieukundig bodemonderzoek Woudweeren nr. 30 te Broek in Waterland Projectnummer: 11-M5567 Opdrachtgever: Buro Vijn Datum: 11 maart 2011 Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Kampvelderweg te Ermelo Gegevens opdrachtgever UWOON Postbus 270 3840 AG HARDERWIJK Contactpersoon: De heer N. van Weelden Contactpersoon CSO Ing. N.B.J. Lurvink Ing.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Vooronderzoek NEN5725

Vooronderzoek NEN5725 Vooronderzoek NEN5725 Toekomstige TOP- locatie Noordpolderzijl Definitief Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Grontmij Nederland B.V. Groningen, 5 februari 2014 Verantwoording Titel : Vooronderzoek

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Verkennend en nader bodemonderzoek Hoefweg nabij 63 Bleiswijk Gemeente Lansingerland

Verkennend en nader bodemonderzoek Hoefweg nabij 63 Bleiswijk Gemeente Lansingerland Opdrachtgever : Haluco eheer.v. T.a.v. dhr. J. van der Lugt Postbus 28 2665 ZL LEISWIJK Rapportnummer : NENNO.214.7 Datum : 8 juli 214 Verkennend en nader bodemonderzoek Hoefweg nabij 63 leiswijk Gemeente

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 16 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204 Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM Onze referentie: PLRO110204 Betreft: Rapportage Datum: 15 april 2011 Behandeld door: Ing. E.L. van den Bosch CC: De

Nadere informatie