Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr Aug de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V."

Transcriptie

1 Management/Training Installatieverantwoordelijke als manager In-house trainen Project Management als spel Quercus PS Jaargang 14 - Nr Aug de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

2 Kwalificaties en functies In de praktijk worstelen we met de termen functie en kwalificatie. Doordat ze vaak door elkaar worden gebruikt, worden structuren ondoorzichtig en verwarrend. We spreken over een kwalificatiestructuur en een functiehuis. Voor een kwalificatiestructuur willen we uniformiteit en eenduidigheid. Een functiehuis is volledig vrij in te vullen. Hoe je iemand benoemd zal per bedrijf verschillen en hangt af van cultuur, inzicht en bedrijfsvoering. Taken behorende bij de functie vraagt om kennis en vaardigheden. Welnu, dit is of zou moeten zijn bepaald. Immers, om een ontwerp te kunnen maken heb je kennis nodig van de materie en moet je beschikken over vaardigheden om het te realiseren en te tonen. Aanbieders van cursussen zaaien verwarring! Wij vernoemen onze cursussen zoals NEN-EN 50110/3140/3840 de personen benoemd. Denk bijvoorbeeld aan de cursussen Vakbekwaam Persoon, Voldoend Onderricht Persoon en Installatie-/Werkverantwoordelijke. Hier lopen we dus vast. Een gelijknamige cursus maakt iemand niet per definitie vakbekwaam en is niet een directe aanleiding voor aanwijzing! Dit is ook de reden van veel onduidelijkheid in de markt. Ook de wetgeving spreekt over vakbekwame personen. Om te kunnen worden aangewezen, moet ik over kwalificaties beschikken om als vakbekwaam te mogen worden gekenmerkt. Een daarvan zou kunnen zijn vakbekwaam persoon laagspanning. Daarmee ben ik evenwel niet per definitie een vakbekwaam persoon! Paul Koop, directeur Quercus Technical Services B.V. Bent u nu in verwarring? Welkom, ik ben dat ook telkens weer. Het is ook bijna niet uit te leggen. Toch wil ik het hier proberen. Een kwalificatie is de geschiktheid voor de uitvoering van gedefinieerde taken op basis van capaciteiten. Kwalificeren is het geschikt maken voor een functie. Geschikt maken betekent opleiden. Geschikt maken voor vraagt een specificatie van de uit te voeren taken. Een samenhangend takenpakket maakt een kwalificatie. Ik poneer hier een aantal stellingen: Een of meerdere kwalificaties vormen een functie. Een kwalificatie is certificeerbaar; een functie niet. Alleen als voor een functie slechts één kwalificatie geldt, dan kan de benaming eensluidend zijn. Een taak is een gedefinieerde opdracht; een of meerdere taken, in samenhang, vormen een kwalificatie. Samenhangend is passend in een structuur, is geordend, dus met een doel. De organisatie bepaalt de functiebenamingen. Per functie kan dan de organisatie bepalen welke kwalificaties nodig zijn. Logisch hé? Nou, ik vind het voer voor filosofen. Ik hoop dat het bij u allemaal nog goed functioneert. Colofon Quercus PS is uitgave van: Quercus Technical Services B.V. Adres: Baileystaat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Telefoon: (038) Fax: (038) kijk op Quercus PS verschijnt viermaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u aan via de website Redactie: Nicole Kappert Eindredactie: Linda Hofman Ontwerp: Petra Timmers Fotografie: Stephan Jansen Shutterstock Erwin Sikkens (fotosikkens.nl) Bas Glazer Karst Roelofs Druk: Wm Veenstra Druk, Print & Sign Oplage: 500 stuks redactie: Quercus Technical Services B.V. augustus 2012 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. 2

3 Installatieverantwoordelijke als manager In de elektrotechniek kennen we de term installatieverantwoordelijke. Deze persoon wordt door of namens de hoogste in rang van een organisatie schriftelijk aangewezen, omdat hij of zij deskundig wordt geacht ten aanzien van de elektrotechnische bedrijfsvoering van bepaalde installatie(s). Deze persoon draagt zorg voor de integriteit van de aan hem of haar aangewezen installaties. (Ik pleit er trouwens voor om dit ook te laten gelden voor de andere disciplines). Met bepaalde installatie(s) bedoel ik dat de persoon op de hoogte is van de kenmerken van die installatie(s) en de daarbij behorende beheersmaatregelen. Daarmee is de aangewezen persoon verantwoordelijk voor de omgang met de desbetreffende installaties. Wat er precies wordt gedaan is hier niet aan de orde, maar hoe het wordt gedaan. Daarmee is de aanwijzing ook afdeling overschrijdend. De aanwijzing als installatieverantwoordelijke is geen sinecure en berust niet alleen op het kennisniveau van de elektrotechniek. De aangestelde installatieverantwoordelijke is een manager met inzicht in de beheersaspecten van de elektrische installatie. De installatieverantwoordelijke hoeft niet direct medewerkers aan te sturen, maar bepaalt wel hoe en onder welke omstandigheden de werkzaamheden worden uitgevoerd. De installatieverantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor alle actoren en factoren die de integriteit van de (elektrische) installatie zouden kunnen aantasten. Ik noem er een aantal: Voorlichting en onderricht van medewerkers die zijn aangewezen; Voorschriften; Processen, procedures en instructies; Informatievoorziening; Inspecties; Middelen; Budgettering; Aanwijzingen; Ontwerp en aanleg. 3

4 De aanwijzing tot installatieverantwoordelijke berust op wederzijds vertrouwen met een veilige installatie tot doel. Dat vertrouwen wil ik uitlichten. De bestuurder van het bedrijf geeft de installatieverantwoordelijke het vertrouwen dat zijn installatie bij deze persoon in goede handen is. Zomaar een handtekening zetten is niet voldoende. De kwaliteit van de aanwijzing is bepalend of de aanwijzing serieus mag worden genomen. Andersom geldt hetzelfde. De installatieverantwoordelijke heeft vertrouwen in de bestuurder dat deze hem of haar ondersteunt. Je kunt niet een beetje verantwoordelijk zijn. Als de installatieverantwoordelijke aangeeft dat er voor het bereiken van het gewenste resultaat een bepaald budget nodig is, dan moet dat zijn onderbouwd. Het maakt onderdeel uit van een tevoren opgesteld plan. Hierover moet consensus zijn. Wat gebeurt er als maar de helft van het budget beschikbaar komt of de installatieverantwoordelijke moet vechten om iets voor elkaar te krijgen? Jawel, de verantwoordelijkheid wordt beperkt. De installatieverantwoordelijkheid is daarmee verworden tot een continu conflict tussen de twee partijen. De installatieverantwoordelijke is eigenlijk ook geen verantwoordelijke meer voor de integriteit van de installatie. Dat blijft de bestuurder of diens vertegenwoordiger. De bestuurder geeft de installatieverantwoordelijke het vertrouwen dat deze zorg draagt voor een veilige installatie. De installatieverantwoordelijke geeft in een beleidsdocument aan wat het plan is. Daar hoort ondersteuning bij in de vorm van middelen. Zijn de partijen het met elkaar eens, dan is de zaak beklonken en draagt de installatieverantwoordelijke de echte verantwoordelijkheid van de installatie. De bestuurder moet zich ervan overtuigen dat deze verantwoordelijkheid het kunnen van de desbetreffende persoon niet te boven gaat. De installatieverantwoordelijke is daarmee een manager met kennis van de techniek, kwaliteit, veiligheid, competenties en visie met betrekking tot bedrijfsvoering. Dit wordt vaak onderschat. Wat mij betreft is het een eer om te worden aangewezen als verantwoordelijke voor een technische installatie. Het geeft zeggenschap over hoe er met de installatie wordt omgegaan. Het betreft zelfs de zeggenschap omtrent het ontwerp en de aanleg. Immers ik moet de installatie accepteren als zijnde veilig om in en mee te werken. Dit impliceert dat ik of iemand namens mijzelf ook verstand moet hebben van ontwerpbepalende factoren. De installatieverantwoordelijke moet het wel kunnen managen. Wellicht is Installatiemanager een betere benaming. Nu wordt er vaak veel waarde gehecht aan titels. Als ik een functiebenaming zie met Manager, dan vraag ik mij af wat dit inhoudt. Managen betekent besturen. Voor de elektrische bedrijfsvoering betekent dit dat elektrische installaties veilig zijn en veilig blijven. We beginnen met installatie-integriteit; om deze te behouden moeten de juiste beheersmaatregelen worden getroffen en alleen competente medewerkers worden aangewezen. Dit vraagt om visie, overtuiging en daadkracht. Dat is management. Kom maar op met die installatieverantwoordelijkheid! Een cursus die goed aansluit op het bovenstaande is Asset Management. Wilt u meer weten, neem dan contact op met afdeling Sales. Stuur een mail naar of bel met

5 Hoogheemraadschap van Rijnland in beeld In elk managementuitgave nemen we graag een kijkje in de keuken bij een ander bedrijf omtrent het onderwerp Management, Veiligheid en Installatie-integriteit. Hoe gaat Hoogheemraadschap van Rijnland hiermee om? Wij stelden Peter van Leijenhorst, Operationeel Installatie Verantwoordelijke bij Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal vragen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt 1,3 miljoen mensen in Noord- en Zuid-Holland tegen wateroverlast van zee en rivieren. Ook bewaken ze de kwaliteit van het water. Zo zuivert Hoogheemraadschap van Rijnland jaarlijks 130 miljard liter afvalwater en zorgen zij ervoor dat het oppervlaktewater niet verontreinigd raakt. Wie is er intern verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid binnen het HHS van Rijnland? Binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland is afdelingshoofd Bouwzaken verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid. Op zijn beurt legt hij weer verantwoording af aan de Directie van Hoogheemraadschap van Rijnland. Wat doen jullie om de beschikbaarheid en continuïteit van jullie installaties zo hoog mogelijk te houden? Om de beschikbaarheid en continuïteit van onze installaties te optimaliseren, maken wij onderscheid op vier gebieden. Per gebied zal ik even een korte toelichting geven. Mens: Procesvoerders Zuiveren en watersysteembeheerders voeren het 1ste lijns onderhoud uit. Voor het 2de en 3de lijns onderhoud zijn er drie onderhoudsteams, die vanuit drie regio s preventief en correctief onderhoud uitvoeren. Middelen: Periodiek onderhouden op basis van risico s geborgd in periodieke onderhoudsmodellen. Procedures: Onderhoudsmodellen zijn geborgd in een onderhoudsbeheerssysteem en worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures Kennis: Scholing en periodieke opleiding Hoe is de verhouding tussen het behouden van de continuïteit en de waarborging van de veiligheid? Veiligheid komt voor het Hoogheemraadschap van Rijnland op de eerste plaats. Er zal altijd volgens procedures gewerkt worden. Hoe waarborg je deze veiligheid? Veiligheid is bij ons een vast agendapunt bij alle teamoverleggen. Door de directie is er een NEN3140 beleid vastgesteld. Voor de NEN3140 is er een afzonderlijke werkgroep waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een managementoverleg, waarbij de betrokken afdelingshoofden overleg hebben met 5

6 de installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke en veiligheidskundige. Door deze overleggen wordt zowel in de lijn als op de werkvloer, indien nodig actie ondernomen. In 2012 zijn we gestart met het sturen op veiligheid waarbij drie maandelijks wordt gerapporteerd aan het management en de directie dit aan de hand van vooraf vastgestelde kritische prestatie indicatoren. Nieuwe site vol gebruikersgemak Hoe creëert het Hoogheemraadschap van Rijnland draagvlak voor het veilig werken? Het draagvlak wordt gecreëerd door het bespreekbaar maken van veiligheid in de teamoverleggen, zoals in de vorige vraag beschreven staat. Medio april 2012 was er vanuit de directie een themadag (Boksen voor veiligheid) georganiseerd, waarbij alle betrokken afdelingen weer scherp werden gezet omtrent het onderwerp veiligheid. Zijn jullie tevreden over de huidige ondersteuning met betrekking tot advies, training en inspecties? Het scholingstraject wat de afgelopen 2 jaar heeft gelopen is naar tevredenheid uitgevoerd. Quercus heeft voor ons in totaal meer dan 200 medewerkers (maatwerk)cursussen verzorgd voor het veilig omgaan met laagspanning, zoals Instructie Toegangsbevoegd, Instructie Voldoend Onderricht Persoon (beperkt), Vakbekwaam Persoon, Werkverantwoordelijke en Installatieverantwoordelijke. Sluit het huidige aanbod van diensten met betrekking tot bovenstaande aan jullie behoefte? Ja het sluit zeker aan bij onze behoefte, het is zelfs aansluitend gemaakt aan onze procedures. Quercus heeft vanaf 1 september a.s. een nieuwe website, bereikbaar via het bekende internetadres: Na een jaar van ontwikkelen introduceert Quercus een hedendaagse klant- en branchegerichte website. Naast de nieuwe vormgeving biedt de website veel informatie over de dienstverlening van Quercus en gemak voor bezoekers. Het gebruikersgemak is vergroot door de vereenvoudigde navigatie en presentatie van korte teksten die sneller toe te eigenen zijn. In het inschrijvingsproces is er een technische en klantvriendelijkere verbeterslag gemaakt. Mening van gebruikers Quercus merkte in de afgelopen jaren een flinke groei in het online bestellen. Inmiddels schrijft ruim 70% van het totaal aantal cursisten zich in via het online formulier. Uit het Klanttevredenheidsonderzoek dat begin 2011 is gehouden, blijkt dat klanten over het algemeen tevreden waren over de oude website en de mogelijkheid die we bieden om zich in te schrijven voor cursussen. Qua navigatie en overzichtelijkheid van de cursusagenda en uitstraling van de gehele website was er echter verbetering mogelijk. Link met social media Niet alleen is er aandacht besteed aan de nieuwe website, ook is Quercus vindbaar op social media als Linked- In, Twitter, Facebook en Youtube. De nieuwe website zal het delen van informatie via deze media faciliteren. Bezoek dus snel vanaf 1 september op onze nieuwe website! 6

7 Netwerklunch In samenwerking met Regiolokaal en MetCor vond er bij Quercus Technical Services op 12 april 2012 een geslaagde netwerklunch plaats. Na het welkomstwoord van Cor Heek gaf de salesmanager van Quercus, Gerard van Marle een bedrijfspresentatie. Tijdens een heerlijke lunch maakten 30 ondernemers kennis met elkaar en werd er flink genetwerkt. Na de lunch kregen ze een rondleiding, met uitleg over zowel explosieveiligheid, als hoog- en laagspanning. Ter afsluiting was er een echte stofexplosie. GVB Amsterdam Quercus geeft al langdurig trainingen aan de monteurs die werkzaamheden uitvoeren aan de installaties van Tram en Metro. In 2010 werd Quercus verzocht door GVB mee te werken aan de ontwikkeling van een Elektrotechnisch BedrijfsvoeringsHandboek (EBH). Dit handboek moest de procedures gaan omschrijven voor het veilig werken aan de elektrotechnische installaties voor Tram en Metro. Deze omvatten zowel werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties, hoogspanningsinstallaties als werkzaamheden aan tractie-installaties. Het EBH voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN3140 en NEN3840 waarin staat dat deze voorschriften niet van toepassing zijn voor installaties voor elektrische tractie en dat hiervoor eigen voorschriften dienen te worden ontwikkeld in de geest van beide voorschriften. Voor de tractie-installatie is ook de EN50122 betrokken. Parallel aan het ontwikkeltraject voor het handboek zijn ook aangepaste lesmodules ontwikkeld waarin ook de werking van de gelijkstroominstallaties met bijbehorende beveiligingen zijn beschreven. Dit mag als uniek worden omschreven. Er was geen Nederlandstalig lesmateriaal beschikbaar voor de uitleg van de specifieke gelijkspanningsbeveiligingen zoals railpotentiaalbeveiliging, kabelmantelbeveiliging, gestelsluitingsbeveiliging en di/dt-beveiliging. Op basis van dit lesmateriaal zijn cursussen ontwikkeld voor monteurs (VP), werkverantwoordelijken en bedieningsdeskundigen van het GVB. Ook voor de bovenleiding (Tram) zijn cursussen ontwikkeld voor de opleiding van monteurs (VP) en werkverantwoordelijken. RET Rotterdam RET verzocht in juli 2011 aan Quercus om een opleiding te ontwikkelen voor hun bedieningsdeskundigen. Het bedrijfsvoeringscentrum van het energiebedrijf voerde tot dusver de schakelhandelingen uit voor het eigen HSnet van het RET en ook de schakelhandelingen aan de tractie-installatie werden door het energiebedrijf uitgevoerd. Het energiebedrijf had aangegeven deze werkzaamheden over te willen dragen aan RET. Binnen het RET waren geen bevoegde bedieningsdeskundigen beschikbaar en ook de technische installaties van het bedrijfsvoeringscentrum van het RET moesten aangepast worden aan de nieuw ontstane situatie. Quercus heeft voor de nieuwe bedieningsdeskundigen een opleiding verzorgd die uit twee delen bestond. Als eerste een opleiding voor bedieningsdeskundige conform de Stipel-eisen (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Daarnaast is een vierdaagse opleiding gerealiseerd met betrekking tot de RET-specifieke installaties en het eigen HSnet. Tot dusver was er geen opleidingsinstituut dat de opleiding tot bedieningsdeskundige volgens Stipel kon verzorgen. Quercus heeft samen met Certium het volledig aanmeldings- en certificeringstraject voor de opleiding verzorgd. 7

8 Hoogspanning Laagspanning Cursus Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning Hoogspanningsdeskundige Vakbekwaam Persoon Laagspanning Locatie en startdata Zoetermeer Zwolle , Cursusprijs (examenkosten) 1.985,- ( 315,-) 2.344,- ( 380,-) 1.370,- ( 180,-) 881,- ( 315,-) Cursusplanner 2012 Cursus Locatie Zoetermeer en startdata Zwolle Cursusprijs (examenkosten) Cursus Locatie Zoetermeer en startdata Zwolle Cursusprijs (examenkosten) Cursus Locatie Zoetermeer en startdata Zwolle Herkw. Vakbekwaam Persoon Hoogspanning , ,- ( 315,-) Ontwerpdeskundige Hoogspanning dag: , avond: avond: ,- ( 460,-) Basis Beveiligingstechniek Hoogspanning Herkw. Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning ,- ( 380,-) P-HBO Ontwerpdeskundige Hoogspanning 1 760,- Uitvoerder beveiligingstechniek Hoogspanning Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning + Hoogspanningsdeskundige 3.044,- ( 515,-) Hoogspanning voor Scheepvaart ,- ( 315,-) Beveiliging van middenspanningsnetten 1 Herkw. Vakbekwaam Persoon Laagspanning , ,- ( 315,-) Inspecteur Laagspanning , ,- ( 395,-) Herkw. Inspecteur Laagspanning Cursusprijs (examenkosten) 1.065,- ( 125,-) 1.607,- ( 220,-) 2.350,- 831,- ( 395,-) Let op: bovengenoemde cursusprijzen zijn exclusief examenkosten. Deze examenkosten staan achter de cursusprijzen vermeld. Zowel de theorie- als de praktijkexamens worden afgenomen door Certium. Certium is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in certificering en examinering van o.a. elektrotechnische certificatieschema s. Voor informatie over Certium en tarieven ga naar 1 Deze cursus wordt verzorgd aan de HAN Arnhem. Voor meer informatie zie Ontwerpdeskundige Cursus Laagspanning Locatie Zoetermeer dag: , avond: en startdata Zwolle dag: , avond: Cursusprijs (examenprijs) 1.709,- ( 190,-) 8

9 Combinatiecursussen Explosieveiligheid Bijzondere modulen Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning Vakbewaam Persoon Hoog- & Laagspanning B1 Uitvoerend Personeel E/I ATEX [basistraining] C1 Leidinggevende E/I ATEX Asset Management , , ,- ( 380,-) 2.323,- ( 320,-) 482,- ( 90,-) 959,- ( 120,-) 1.670,- ( 200,-) Herkw. Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning ,- ( 380,-) Inspecteur Laagspanning ,- ( 395,-) Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Herkw. Vakbewaam Persoon Hoog- & Laagspanning , ,- ( 320,-) Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoog- & Laagspanning ,- ( 395,-) Herkw. Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoog- & Laagspanning , B2 CompEx (Uitvoerend Personeel E/I) , , engelstalig: ,- ( 180,-) A1 Basis ATEX 120,- ( 35,-) C2 Inspecteur E/I ATEX C3 L&O Mechanical ATEX ,- ( 90,-) CompEx refresher (Engelstalig) 1.120,- A3 Bedrijfsvoering ATEX-Installaties voor Staffunctionarissen Commissioning (Engelstalig) ,- (all-in) Elektrische Energietechniek; link tussen praktijk en theorie ,- Power Quality Cursusplanner ,- ( 175,-) 1.604,- ( 395,-) 932,- ( 240,-) 427,- ( 380,-) 419,- Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 165,- ( 55,-) Aanmelding Voor meer informatie over maatwerk- en/of in-company trainingen bel of mail naar Voor het actuele cursusoverzicht en inschrijven, ga naar Typ- en drukfouten voorbehouden. Aan informatie uit deze cursusplanner kunnen geen rechten worden ontleend. D1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX ,- ( 175,-) Wartelmontage 151,- 9

10 In-house trainen Dat Quercus reeds een aantal jaren, als enige op het Europese vasteland, officieel CompEx-gelicenseerd is, is wel bekend. En dat wij Nederlands grootste hoog- en laagspanningspracticum hebben is eveneens bekend. Maar wist u ook al dat wij op locatie praktische explosieveiligheidscursussen kunnen verzorgen? Mobiel practicum Dit kunnen wij door middel van ons mobiele practicum. Vier jaar geleden hebben wij ons eerste mobiele practicum gebouwd. Het ging hierbij om een practicum dat voldeed aan de ATEX-richtlijnen. Dit practicum voldeed echter niet aan alle CompEx-criteria. Dankzij medewerking van verschillende bedrijven hebben wij een nieuw mobiel practicum gebouwd. Als dank worden onze leveranciers op de pagina hiernaast in de schijnwerpers gezet. Nieuw Het nieuwe mobiele practicum is nog makkelijker te vervoeren dan de oude. Ook het op- en af bouwen op de locatie is eenvoudiger. Een CompEx training is ook mogelijk, maar helaas is het mobiele practicum nog niet CompEx-gecertificeerd. We hopen vanaf eind augustus 2012 die certificering in huis te hebben, zodat wij wel bevoegd zijn na een in-house training een CompEx-certificaat uit te reiken. CompEx CompEx is de wereldwijde oplossing voor competentie validatie en certificering voor elektrotechnische en mechanische ambachtslieden die werken in mogelijk gevaarlijke of explosieve atmosferen. Het is door de Engelsen in het leven geroepen na de grootste ramp op een offshore olieplatform in de Noordzee (1988 Piper Alpha). ATEX is een Europese regelgeving. Buitenlandse bestelling Ons practicum voor de ATEX en CompEx trainingen is zo in de smaak gevallen dat Shell Nigeria ons gevraagd heeft een practicum voor hen te bouwen. Zo gezegd zo gedaan. Nadat het een maand onderweg is geweest, is het practicum nu in Nigeria. Ook Sakhalin Energy (Rusland) heeft ons de opdracht gegeven om eenzelfde practicum te bouwen. Op 13 september a.s. wordt deze door een Russisch transportbedrijf opgehaald. Benieuwd naar hoe het eruit ziet? Dan verwijzen wij u graag naar een filmpje van het open af bouwen van het mobiele practicum op Wilt u meer informatie over onze in-house trainingen, neemt u dan contact met ons op, via +31 (0)

11 Neem berekende risico s. Dat is heel wat anders dan roekeloos zijn Een beetje kennis die in daden wordt omgezet is veel meer waard dan de kennis die ongebruikt blijft Het meest irritant is een tegeltje aan de wand Het mobiele practicum is mede mogelijk gemaakt door de bovenstaande bedrijven. 11

12 Dyslexie, geen probleem voor Quercus Iemand die dyslexie heeft, heeft moeite met lezen. Ook uit het zich bij schrijven en spellen. Ze zien letters vaak gespiegeld, omgedraaid of met elkaar verwisseld. Dyslexie kan zelfs het gevoel van eigenwaarde bij een persoon zwaar ondermijnen. Dit zorgt ervoor dat de mensen met dyslexie, niet altijd vertellen dat zij er hinder van ondervinden. Dit geldt ook voor onze cursisten, met als gevolg dat zij minder kans hebben op het succesvol afronden van hun training. Nieuw lettertype Enige tijd geleden heeft Lexima een nieuw lettertype op de markt gebracht, genaamd Dyslexie. Dit lettertype zorgt dat dyslectici de letters beter van elkaar kunnen onderscheiden. Met als gevolg minder leesfouten en minder moeite met lezen. Een goede reden voor Quercus om haar lesmateriaal ook aan te bieden met gebruik van Dyslexie. Op deze manier kan dyslectici onze opleidingen zonder extra hinder volgen en niet onbelangrijk, succesvol afronden! Aangepast lesmateriaal Een van onze cursisten, dhr. Leferink (Eaton Industries BV), heeft ons lesmateriaal met het speciale lettertype uitgetest. Hij gaf namelijk te kennen dat hij de grootste moeite had om door de lesstof te komen vanwege dyslexie. Na evaluatie bleek dat het voor hem een wereld van verschil maakte. Na het lezen van een stuk tekst in normaal lettertype, gaat na circa 30 minuten het licht uit bij mij. Dan ben ik moe, kapot. Met dit nieuwe lettertype kan ik het veel langer volhouden dan anders, aldus dhr. Leferink. Vraag me niet hoe, maar het is zo. Wij kunnen er helaas niet voor zorgen dat dyslexie verdwijnt, maar wij kunnen wel zorgen voor aangepast lesmateriaal. Als onze cursisten bij aanmelding aangeven graag aangepast lesmateriaal te willen ontvangen, regelen wij dat. Let op: Voor de inleiding van dit artikel hebben wij het lettertype Dyslexie toegepast. 12

13 Project Management als spel De Betuweroute, de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL- Zuid), de Noord/Zuidlijn, Eemshaven, Rotterdam Maasvlakte. Negen van de tien megaprojecten overschrijden hun budget. Daarbij pakken ze meestal niet alleen duurder uit, maar ook lopen ze uit hun plannen. Daarnaast is het nog maar de vraag of ze ook binnen de gezette periode hun rendement opleveren. De HSL-Zuid kent een kostenoverschrijding van 45%. De Amsterdamse Noord/Zuidlijn wordt geschat op 2,3 miljard euro in plaats van de oorspronkelijke 1,3 miljard. Overschrijdingen boven de 100 procent zijn geen uitzondering. Project Management Directeur Paul Koop stelt: Projectbeheersing is een vak apart, het vraagt een type mens die stressbestendig is, veel ervaring heeft. Projectontwikkelaars anticiperen en reageren te weinig en inaccuraat op problemen, terwijl opbrengsten schromelijk worden overschat. Daartoe heeft hij recent een cursus ontwikkeld onder de titel Project Management; game-changing strategies, een internationaal georiënteerde cursus gericht op de realisatie van totale omvangrijke projecten. De cursus Project Management kent vier varianten die opeenvolgend gevolgd dienen te worden; basic, advanced, specialist en daarna implementation. Met oog op de markt is de cursus een tegenhanger van een aantal trajecten die er al zijn, zoals PRINCE1, PRIN- CE2, PMP. Deze zijn echter op een andere leest geschoeid en dekken niet alle aspecten af. Daarnaast onderscheidt de cursus zich, doordat in de vierde sessie een implementatietraining centraal staat. Cursisten zullen binnen een aantal dagen spelenderwijs een megaproject ten uitvoer brengen, waarbij men al het geleerde in de praktijk kan toetsen. Simulatie Quercus streeft ernaar de meest succesvolle en state-ofthe-art leermiddelen toe te passen om het overdragen van kennis en kunde optimaal en zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Van oudsher is bekend dat leren door te doen de beste manier is om zowel kennis als vaardigheden eigen te maken. Met oog op het feit dat de voltooiing van megaprojecten over het algemeen meerdere jaren duurt, heeft Quercus hier de oplossing voor gevonden. We simuleren de complexiteit van projectmanagement en maken het tegelijkertijd leuk en toegankelijker. Een hedendaagse term voor deze toepassing is Serious Gaming. In het onderwijs wordt hiervoor ook wel de term edugame gebruikt, waarbij men kennis door middel van spelelementen overbrengt. Door spelenderwijs Project Management Basics (5 days - $ 2,890.00) Online Register Project Management Advanced (5 days - $ 2,890.00) Online Register te leren kan een cursist zich kennis, opvattingen en benaderingen van een bepaald onderwerp makkelijker eigen maken. Doordat het gezamenlijk bouwen van een plant of installatie binnen een kort tijdsbestek plaatsvindt, wordt men gedwongen in groepsverband op voorhand goed na te denken over de te maken beslissingen (met oog op contracten, budgetten, planning, personeel etc) en te reflecteren op gemaakte keuzes en de resultaten die hieruit voortvloeien. Hierdoor zal de uiteindelijke beheersing van de complexe materie vergroot worden. Dit alles zal plaatsvinden onder supervisie en eventuele bijsturing van de docent. De cursus Project Management is de eerste cursus van Quercus die serious gaming toepast. Wanneer positief gereageerd worden heeft Quercus een format die voor elke training uitgewerkt kan worden. Wilt u meer weten over deze cursus of heeft u bedrijfsspecifieke wensen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling sales. Stuur een mail naar of bel met Project Management Specialist (5 days - $ 3,500.00) ISO-IEC registered Project Management Specialist (1 day exam - $ ) Project Management Implementation (5 days - $ 4,350.00) Publication in online register 13

14 Quercus levert bijdrage introductie FMEA (Failure Mode Effects Analysis) bij Joulz en Stedin Karst Roelofs Er bestaat al sinds vele jaren een grote zorg voor persoonlijke veiligheid in de hoogspanning. In het begin van de twintigste eeuw is de BIH (Bedrijf Instructie Hoogspanning) al opgesteld om deze veiligheid te garanderen. Tegenwoordig wordt Europees gezien de EN voor de bedrijfsvoering als basis ingezet zodat grensoverschrijdend veilig gewerkt wordt. In Nederland is deze Europese norm verwerkt in de NEN 3840 en daaruit voortvloeiende BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en wordt strikt gevolgd. Hierdoor worden persoonlijke ongevallen tot een minimum beperkt. Naast de persoonlijke veiligheid wordt het uitvallen, kortstondig of voor een langere tijd, van de elektrische energievoorziening in de huidige maatschappij als onacceptabel gezien. Om de hoge betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen zullen er constant werkzaamheden voor onderhoud, modernisering en uitbreiding uitgevoerd moeten worden. Dit soort werkzaamheden brengen risico s met zich mee voor zowel de persoonlijke veiligheid als de bedrijfsvoering. En aan de risico s in de bedrijfsvoering is altijd veel aandacht besteed. Echter is dit niet gekwantificeerd en op een toetsbare methode in kaart gebracht. Hierdoor is het minder eenvoudig om knelpunten, kritische trajecten voor de bedrijfsvoering, voorafgaande aan werkzaamheden in kaart te brengen en dit met eerdere soortgelijke werkzaamheden te vergelijken. Hiervoor hebben begin van het jaar Joulz en Stedin de handen in één geslagen om samen tot een verantwoorde kwantificeringsmethode te komen. Hieruit is de FMEA methode als handvat om tot een goede inschatting te komen van mogelijk netuitval bij werkzaamheden en de vinger op de eventuele zere plek te leggen. Vanuit Joulz engineering is deze methode geïntroduceerd en in samenwerking met Stedin en Quercus Technical Services verder uitgewerkt om zo tot een verdere reductie van risico s voor netuitval te komen bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. De bijdrage van Quercus is het verder uitwerken van de basis tot lesmateriaal, handleiding, maar ook het assisteren bij het daadwerkelijk uitvoeren van FMEA s en het implementeren hiervan bij het uitvoeren van werkzaamheden. 14

15 Certium onder de loep Certium B.V. bestaat sinds januari Daarvoor was het een interne afdeling van Quercus Technical Services B.V., namelijk Quercus Examination Services (QES). Omdat een slager zijn eigen vlees niet keurt, is een onafhankelijk examenorganisatie in het leven geroepen; Certium. Certium neemt zowel theorie- als praktijkexamens af. Ook Quercus behoort tot de klanten van Certium. De examens worden zowel onder de eigen vlag van Certium afgenomen, als onder certificering van Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). De afgenomen examens staan te allen tijde onder toezicht van een certificerende instelling. Activiteiten Certium is gespecialiseerd in het ontwikkelen en afnemen van technische examens. Ook voor eigen bedrijfsvoorschriften ontwikkelt Certium examens. Concreet houdt Certium zich bezig met: opstellen van examens; vaststellen van cesuur; organiseren en afnemen van (her)examens; beoordelen en verwerken van afgenomen examens; aanvragen, opstellen en versturen van certificaten; informeren examenkandidaten en/of opdrachtgevers. Persoonscertificering Bedrijven willen gekwalificeerde medewerkers in dienst hebben, vooral in deze kritische tijd waarin we leven. Wij zien een groeiende vraag met name naar persoonscertificering. Deze certificering is een bewijs dat een persoon heeft aangetoond aan vastgestelde vakbekwaamheidseisen te voldoen met de verplichting actuele vakbekwaamheidseisen te onderhouden. De persoon die dit certificaat wil behalen of behouden moet een examen afleggen. Hiervoor bent u bij Certium aan het juiste adres. Aangeboden examens Stipel: Profielen conform NEN-EN 50110/NEN 3140/ NEN 3840 Profielen conform BEI Aangeboden examens Certium: Profielen conform NEN-EN 50110/NEN 3140/ NEN 3840 Profielen conform BEI Inspecteur Laagspanning 2 Inspecteur ATEX Ontwerpdeskundige Laagspanning Ontwerpdeskundige Hoogspanning Ontwerpdeskundige E&I ATEX Hoogspanningsdeskundige Beveiligingstechniek Hoogspanning Explosieveiligheid (ATEX) Asset Management Commissioning Projectmanagement Bedrijfsgerichte examens (maatwerk) Inschrijven examen Wilt u zich inschrijven voor een (her)examen? Ga dan naar Hebt u vragen over bijvoorbeeld persoonscertificering en hoe deze examenprocedure er voor uw medewerkers uit ziet? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Certium B.V. (038)

16 In de schijnwerpers U kent haar waarschijnlijk wel van naam en wellicht heeft u haar wel eens aan de telefoon gesproken. Met trots stellen wij u graag voor aan Caroline Dekkers. Quercus blijkt met Caroline een doorgewinterde en fanatieke deelneemster van de Nijmeegse Vierdaagse in huis te hebben. Ook dit jaar was ze weer van de partij en heeft ze 4 x 40 km gelopen. Na de vierde dag heeft ze haar tiende kruisje in ontvangst genomen!

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie