Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr Aug de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V."

Transcriptie

1 Management/Training Installatieverantwoordelijke als manager In-house trainen Project Management als spel Quercus PS Jaargang 14 - Nr Aug de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

2 Kwalificaties en functies In de praktijk worstelen we met de termen functie en kwalificatie. Doordat ze vaak door elkaar worden gebruikt, worden structuren ondoorzichtig en verwarrend. We spreken over een kwalificatiestructuur en een functiehuis. Voor een kwalificatiestructuur willen we uniformiteit en eenduidigheid. Een functiehuis is volledig vrij in te vullen. Hoe je iemand benoemd zal per bedrijf verschillen en hangt af van cultuur, inzicht en bedrijfsvoering. Taken behorende bij de functie vraagt om kennis en vaardigheden. Welnu, dit is of zou moeten zijn bepaald. Immers, om een ontwerp te kunnen maken heb je kennis nodig van de materie en moet je beschikken over vaardigheden om het te realiseren en te tonen. Aanbieders van cursussen zaaien verwarring! Wij vernoemen onze cursussen zoals NEN-EN 50110/3140/3840 de personen benoemd. Denk bijvoorbeeld aan de cursussen Vakbekwaam Persoon, Voldoend Onderricht Persoon en Installatie-/Werkverantwoordelijke. Hier lopen we dus vast. Een gelijknamige cursus maakt iemand niet per definitie vakbekwaam en is niet een directe aanleiding voor aanwijzing! Dit is ook de reden van veel onduidelijkheid in de markt. Ook de wetgeving spreekt over vakbekwame personen. Om te kunnen worden aangewezen, moet ik over kwalificaties beschikken om als vakbekwaam te mogen worden gekenmerkt. Een daarvan zou kunnen zijn vakbekwaam persoon laagspanning. Daarmee ben ik evenwel niet per definitie een vakbekwaam persoon! Paul Koop, directeur Quercus Technical Services B.V. Bent u nu in verwarring? Welkom, ik ben dat ook telkens weer. Het is ook bijna niet uit te leggen. Toch wil ik het hier proberen. Een kwalificatie is de geschiktheid voor de uitvoering van gedefinieerde taken op basis van capaciteiten. Kwalificeren is het geschikt maken voor een functie. Geschikt maken betekent opleiden. Geschikt maken voor vraagt een specificatie van de uit te voeren taken. Een samenhangend takenpakket maakt een kwalificatie. Ik poneer hier een aantal stellingen: Een of meerdere kwalificaties vormen een functie. Een kwalificatie is certificeerbaar; een functie niet. Alleen als voor een functie slechts één kwalificatie geldt, dan kan de benaming eensluidend zijn. Een taak is een gedefinieerde opdracht; een of meerdere taken, in samenhang, vormen een kwalificatie. Samenhangend is passend in een structuur, is geordend, dus met een doel. De organisatie bepaalt de functiebenamingen. Per functie kan dan de organisatie bepalen welke kwalificaties nodig zijn. Logisch hé? Nou, ik vind het voer voor filosofen. Ik hoop dat het bij u allemaal nog goed functioneert. Colofon Quercus PS is uitgave van: Quercus Technical Services B.V. Adres: Baileystaat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Telefoon: (038) Fax: (038) kijk op Quercus PS verschijnt viermaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u aan via de website Redactie: Nicole Kappert Eindredactie: Linda Hofman Ontwerp: Petra Timmers Fotografie: Stephan Jansen Shutterstock Erwin Sikkens (fotosikkens.nl) Bas Glazer Karst Roelofs Druk: Wm Veenstra Druk, Print & Sign Oplage: 500 stuks redactie: Quercus Technical Services B.V. augustus 2012 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. 2

3 Installatieverantwoordelijke als manager In de elektrotechniek kennen we de term installatieverantwoordelijke. Deze persoon wordt door of namens de hoogste in rang van een organisatie schriftelijk aangewezen, omdat hij of zij deskundig wordt geacht ten aanzien van de elektrotechnische bedrijfsvoering van bepaalde installatie(s). Deze persoon draagt zorg voor de integriteit van de aan hem of haar aangewezen installaties. (Ik pleit er trouwens voor om dit ook te laten gelden voor de andere disciplines). Met bepaalde installatie(s) bedoel ik dat de persoon op de hoogte is van de kenmerken van die installatie(s) en de daarbij behorende beheersmaatregelen. Daarmee is de aangewezen persoon verantwoordelijk voor de omgang met de desbetreffende installaties. Wat er precies wordt gedaan is hier niet aan de orde, maar hoe het wordt gedaan. Daarmee is de aanwijzing ook afdeling overschrijdend. De aanwijzing als installatieverantwoordelijke is geen sinecure en berust niet alleen op het kennisniveau van de elektrotechniek. De aangestelde installatieverantwoordelijke is een manager met inzicht in de beheersaspecten van de elektrische installatie. De installatieverantwoordelijke hoeft niet direct medewerkers aan te sturen, maar bepaalt wel hoe en onder welke omstandigheden de werkzaamheden worden uitgevoerd. De installatieverantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor alle actoren en factoren die de integriteit van de (elektrische) installatie zouden kunnen aantasten. Ik noem er een aantal: Voorlichting en onderricht van medewerkers die zijn aangewezen; Voorschriften; Processen, procedures en instructies; Informatievoorziening; Inspecties; Middelen; Budgettering; Aanwijzingen; Ontwerp en aanleg. 3

4 De aanwijzing tot installatieverantwoordelijke berust op wederzijds vertrouwen met een veilige installatie tot doel. Dat vertrouwen wil ik uitlichten. De bestuurder van het bedrijf geeft de installatieverantwoordelijke het vertrouwen dat zijn installatie bij deze persoon in goede handen is. Zomaar een handtekening zetten is niet voldoende. De kwaliteit van de aanwijzing is bepalend of de aanwijzing serieus mag worden genomen. Andersom geldt hetzelfde. De installatieverantwoordelijke heeft vertrouwen in de bestuurder dat deze hem of haar ondersteunt. Je kunt niet een beetje verantwoordelijk zijn. Als de installatieverantwoordelijke aangeeft dat er voor het bereiken van het gewenste resultaat een bepaald budget nodig is, dan moet dat zijn onderbouwd. Het maakt onderdeel uit van een tevoren opgesteld plan. Hierover moet consensus zijn. Wat gebeurt er als maar de helft van het budget beschikbaar komt of de installatieverantwoordelijke moet vechten om iets voor elkaar te krijgen? Jawel, de verantwoordelijkheid wordt beperkt. De installatieverantwoordelijkheid is daarmee verworden tot een continu conflict tussen de twee partijen. De installatieverantwoordelijke is eigenlijk ook geen verantwoordelijke meer voor de integriteit van de installatie. Dat blijft de bestuurder of diens vertegenwoordiger. De bestuurder geeft de installatieverantwoordelijke het vertrouwen dat deze zorg draagt voor een veilige installatie. De installatieverantwoordelijke geeft in een beleidsdocument aan wat het plan is. Daar hoort ondersteuning bij in de vorm van middelen. Zijn de partijen het met elkaar eens, dan is de zaak beklonken en draagt de installatieverantwoordelijke de echte verantwoordelijkheid van de installatie. De bestuurder moet zich ervan overtuigen dat deze verantwoordelijkheid het kunnen van de desbetreffende persoon niet te boven gaat. De installatieverantwoordelijke is daarmee een manager met kennis van de techniek, kwaliteit, veiligheid, competenties en visie met betrekking tot bedrijfsvoering. Dit wordt vaak onderschat. Wat mij betreft is het een eer om te worden aangewezen als verantwoordelijke voor een technische installatie. Het geeft zeggenschap over hoe er met de installatie wordt omgegaan. Het betreft zelfs de zeggenschap omtrent het ontwerp en de aanleg. Immers ik moet de installatie accepteren als zijnde veilig om in en mee te werken. Dit impliceert dat ik of iemand namens mijzelf ook verstand moet hebben van ontwerpbepalende factoren. De installatieverantwoordelijke moet het wel kunnen managen. Wellicht is Installatiemanager een betere benaming. Nu wordt er vaak veel waarde gehecht aan titels. Als ik een functiebenaming zie met Manager, dan vraag ik mij af wat dit inhoudt. Managen betekent besturen. Voor de elektrische bedrijfsvoering betekent dit dat elektrische installaties veilig zijn en veilig blijven. We beginnen met installatie-integriteit; om deze te behouden moeten de juiste beheersmaatregelen worden getroffen en alleen competente medewerkers worden aangewezen. Dit vraagt om visie, overtuiging en daadkracht. Dat is management. Kom maar op met die installatieverantwoordelijkheid! Een cursus die goed aansluit op het bovenstaande is Asset Management. Wilt u meer weten, neem dan contact op met afdeling Sales. Stuur een mail naar of bel met

5 Hoogheemraadschap van Rijnland in beeld In elk managementuitgave nemen we graag een kijkje in de keuken bij een ander bedrijf omtrent het onderwerp Management, Veiligheid en Installatie-integriteit. Hoe gaat Hoogheemraadschap van Rijnland hiermee om? Wij stelden Peter van Leijenhorst, Operationeel Installatie Verantwoordelijke bij Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal vragen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt 1,3 miljoen mensen in Noord- en Zuid-Holland tegen wateroverlast van zee en rivieren. Ook bewaken ze de kwaliteit van het water. Zo zuivert Hoogheemraadschap van Rijnland jaarlijks 130 miljard liter afvalwater en zorgen zij ervoor dat het oppervlaktewater niet verontreinigd raakt. Wie is er intern verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid binnen het HHS van Rijnland? Binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland is afdelingshoofd Bouwzaken verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid. Op zijn beurt legt hij weer verantwoording af aan de Directie van Hoogheemraadschap van Rijnland. Wat doen jullie om de beschikbaarheid en continuïteit van jullie installaties zo hoog mogelijk te houden? Om de beschikbaarheid en continuïteit van onze installaties te optimaliseren, maken wij onderscheid op vier gebieden. Per gebied zal ik even een korte toelichting geven. Mens: Procesvoerders Zuiveren en watersysteembeheerders voeren het 1ste lijns onderhoud uit. Voor het 2de en 3de lijns onderhoud zijn er drie onderhoudsteams, die vanuit drie regio s preventief en correctief onderhoud uitvoeren. Middelen: Periodiek onderhouden op basis van risico s geborgd in periodieke onderhoudsmodellen. Procedures: Onderhoudsmodellen zijn geborgd in een onderhoudsbeheerssysteem en worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures Kennis: Scholing en periodieke opleiding Hoe is de verhouding tussen het behouden van de continuïteit en de waarborging van de veiligheid? Veiligheid komt voor het Hoogheemraadschap van Rijnland op de eerste plaats. Er zal altijd volgens procedures gewerkt worden. Hoe waarborg je deze veiligheid? Veiligheid is bij ons een vast agendapunt bij alle teamoverleggen. Door de directie is er een NEN3140 beleid vastgesteld. Voor de NEN3140 is er een afzonderlijke werkgroep waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een managementoverleg, waarbij de betrokken afdelingshoofden overleg hebben met 5

6 de installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke en veiligheidskundige. Door deze overleggen wordt zowel in de lijn als op de werkvloer, indien nodig actie ondernomen. In 2012 zijn we gestart met het sturen op veiligheid waarbij drie maandelijks wordt gerapporteerd aan het management en de directie dit aan de hand van vooraf vastgestelde kritische prestatie indicatoren. Nieuwe site vol gebruikersgemak Hoe creëert het Hoogheemraadschap van Rijnland draagvlak voor het veilig werken? Het draagvlak wordt gecreëerd door het bespreekbaar maken van veiligheid in de teamoverleggen, zoals in de vorige vraag beschreven staat. Medio april 2012 was er vanuit de directie een themadag (Boksen voor veiligheid) georganiseerd, waarbij alle betrokken afdelingen weer scherp werden gezet omtrent het onderwerp veiligheid. Zijn jullie tevreden over de huidige ondersteuning met betrekking tot advies, training en inspecties? Het scholingstraject wat de afgelopen 2 jaar heeft gelopen is naar tevredenheid uitgevoerd. Quercus heeft voor ons in totaal meer dan 200 medewerkers (maatwerk)cursussen verzorgd voor het veilig omgaan met laagspanning, zoals Instructie Toegangsbevoegd, Instructie Voldoend Onderricht Persoon (beperkt), Vakbekwaam Persoon, Werkverantwoordelijke en Installatieverantwoordelijke. Sluit het huidige aanbod van diensten met betrekking tot bovenstaande aan jullie behoefte? Ja het sluit zeker aan bij onze behoefte, het is zelfs aansluitend gemaakt aan onze procedures. Quercus heeft vanaf 1 september a.s. een nieuwe website, bereikbaar via het bekende internetadres: Na een jaar van ontwikkelen introduceert Quercus een hedendaagse klant- en branchegerichte website. Naast de nieuwe vormgeving biedt de website veel informatie over de dienstverlening van Quercus en gemak voor bezoekers. Het gebruikersgemak is vergroot door de vereenvoudigde navigatie en presentatie van korte teksten die sneller toe te eigenen zijn. In het inschrijvingsproces is er een technische en klantvriendelijkere verbeterslag gemaakt. Mening van gebruikers Quercus merkte in de afgelopen jaren een flinke groei in het online bestellen. Inmiddels schrijft ruim 70% van het totaal aantal cursisten zich in via het online formulier. Uit het Klanttevredenheidsonderzoek dat begin 2011 is gehouden, blijkt dat klanten over het algemeen tevreden waren over de oude website en de mogelijkheid die we bieden om zich in te schrijven voor cursussen. Qua navigatie en overzichtelijkheid van de cursusagenda en uitstraling van de gehele website was er echter verbetering mogelijk. Link met social media Niet alleen is er aandacht besteed aan de nieuwe website, ook is Quercus vindbaar op social media als Linked- In, Twitter, Facebook en Youtube. De nieuwe website zal het delen van informatie via deze media faciliteren. Bezoek dus snel vanaf 1 september op onze nieuwe website! 6

7 Netwerklunch In samenwerking met Regiolokaal en MetCor vond er bij Quercus Technical Services op 12 april 2012 een geslaagde netwerklunch plaats. Na het welkomstwoord van Cor Heek gaf de salesmanager van Quercus, Gerard van Marle een bedrijfspresentatie. Tijdens een heerlijke lunch maakten 30 ondernemers kennis met elkaar en werd er flink genetwerkt. Na de lunch kregen ze een rondleiding, met uitleg over zowel explosieveiligheid, als hoog- en laagspanning. Ter afsluiting was er een echte stofexplosie. GVB Amsterdam Quercus geeft al langdurig trainingen aan de monteurs die werkzaamheden uitvoeren aan de installaties van Tram en Metro. In 2010 werd Quercus verzocht door GVB mee te werken aan de ontwikkeling van een Elektrotechnisch BedrijfsvoeringsHandboek (EBH). Dit handboek moest de procedures gaan omschrijven voor het veilig werken aan de elektrotechnische installaties voor Tram en Metro. Deze omvatten zowel werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties, hoogspanningsinstallaties als werkzaamheden aan tractie-installaties. Het EBH voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN3140 en NEN3840 waarin staat dat deze voorschriften niet van toepassing zijn voor installaties voor elektrische tractie en dat hiervoor eigen voorschriften dienen te worden ontwikkeld in de geest van beide voorschriften. Voor de tractie-installatie is ook de EN50122 betrokken. Parallel aan het ontwikkeltraject voor het handboek zijn ook aangepaste lesmodules ontwikkeld waarin ook de werking van de gelijkstroominstallaties met bijbehorende beveiligingen zijn beschreven. Dit mag als uniek worden omschreven. Er was geen Nederlandstalig lesmateriaal beschikbaar voor de uitleg van de specifieke gelijkspanningsbeveiligingen zoals railpotentiaalbeveiliging, kabelmantelbeveiliging, gestelsluitingsbeveiliging en di/dt-beveiliging. Op basis van dit lesmateriaal zijn cursussen ontwikkeld voor monteurs (VP), werkverantwoordelijken en bedieningsdeskundigen van het GVB. Ook voor de bovenleiding (Tram) zijn cursussen ontwikkeld voor de opleiding van monteurs (VP) en werkverantwoordelijken. RET Rotterdam RET verzocht in juli 2011 aan Quercus om een opleiding te ontwikkelen voor hun bedieningsdeskundigen. Het bedrijfsvoeringscentrum van het energiebedrijf voerde tot dusver de schakelhandelingen uit voor het eigen HSnet van het RET en ook de schakelhandelingen aan de tractie-installatie werden door het energiebedrijf uitgevoerd. Het energiebedrijf had aangegeven deze werkzaamheden over te willen dragen aan RET. Binnen het RET waren geen bevoegde bedieningsdeskundigen beschikbaar en ook de technische installaties van het bedrijfsvoeringscentrum van het RET moesten aangepast worden aan de nieuw ontstane situatie. Quercus heeft voor de nieuwe bedieningsdeskundigen een opleiding verzorgd die uit twee delen bestond. Als eerste een opleiding voor bedieningsdeskundige conform de Stipel-eisen (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Daarnaast is een vierdaagse opleiding gerealiseerd met betrekking tot de RET-specifieke installaties en het eigen HSnet. Tot dusver was er geen opleidingsinstituut dat de opleiding tot bedieningsdeskundige volgens Stipel kon verzorgen. Quercus heeft samen met Certium het volledig aanmeldings- en certificeringstraject voor de opleiding verzorgd. 7

8 Hoogspanning Laagspanning Cursus Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning Hoogspanningsdeskundige Vakbekwaam Persoon Laagspanning Locatie en startdata Zoetermeer Zwolle , Cursusprijs (examenkosten) 1.985,- ( 315,-) 2.344,- ( 380,-) 1.370,- ( 180,-) 881,- ( 315,-) Cursusplanner 2012 Cursus Locatie Zoetermeer en startdata Zwolle Cursusprijs (examenkosten) Cursus Locatie Zoetermeer en startdata Zwolle Cursusprijs (examenkosten) Cursus Locatie Zoetermeer en startdata Zwolle Herkw. Vakbekwaam Persoon Hoogspanning , ,- ( 315,-) Ontwerpdeskundige Hoogspanning dag: , avond: avond: ,- ( 460,-) Basis Beveiligingstechniek Hoogspanning Herkw. Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning ,- ( 380,-) P-HBO Ontwerpdeskundige Hoogspanning 1 760,- Uitvoerder beveiligingstechniek Hoogspanning Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning + Hoogspanningsdeskundige 3.044,- ( 515,-) Hoogspanning voor Scheepvaart ,- ( 315,-) Beveiliging van middenspanningsnetten 1 Herkw. Vakbekwaam Persoon Laagspanning , ,- ( 315,-) Inspecteur Laagspanning , ,- ( 395,-) Herkw. Inspecteur Laagspanning Cursusprijs (examenkosten) 1.065,- ( 125,-) 1.607,- ( 220,-) 2.350,- 831,- ( 395,-) Let op: bovengenoemde cursusprijzen zijn exclusief examenkosten. Deze examenkosten staan achter de cursusprijzen vermeld. Zowel de theorie- als de praktijkexamens worden afgenomen door Certium. Certium is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in certificering en examinering van o.a. elektrotechnische certificatieschema s. Voor informatie over Certium en tarieven ga naar 1 Deze cursus wordt verzorgd aan de HAN Arnhem. Voor meer informatie zie Ontwerpdeskundige Cursus Laagspanning Locatie Zoetermeer dag: , avond: en startdata Zwolle dag: , avond: Cursusprijs (examenprijs) 1.709,- ( 190,-) 8

9 Combinatiecursussen Explosieveiligheid Bijzondere modulen Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning Vakbewaam Persoon Hoog- & Laagspanning B1 Uitvoerend Personeel E/I ATEX [basistraining] C1 Leidinggevende E/I ATEX Asset Management , , ,- ( 380,-) 2.323,- ( 320,-) 482,- ( 90,-) 959,- ( 120,-) 1.670,- ( 200,-) Herkw. Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning ,- ( 380,-) Inspecteur Laagspanning ,- ( 395,-) Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Herkw. Vakbewaam Persoon Hoog- & Laagspanning , ,- ( 320,-) Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoog- & Laagspanning ,- ( 395,-) Herkw. Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoog- & Laagspanning , B2 CompEx (Uitvoerend Personeel E/I) , , engelstalig: ,- ( 180,-) A1 Basis ATEX 120,- ( 35,-) C2 Inspecteur E/I ATEX C3 L&O Mechanical ATEX ,- ( 90,-) CompEx refresher (Engelstalig) 1.120,- A3 Bedrijfsvoering ATEX-Installaties voor Staffunctionarissen Commissioning (Engelstalig) ,- (all-in) Elektrische Energietechniek; link tussen praktijk en theorie ,- Power Quality Cursusplanner ,- ( 175,-) 1.604,- ( 395,-) 932,- ( 240,-) 427,- ( 380,-) 419,- Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 165,- ( 55,-) Aanmelding Voor meer informatie over maatwerk- en/of in-company trainingen bel of mail naar Voor het actuele cursusoverzicht en inschrijven, ga naar Typ- en drukfouten voorbehouden. Aan informatie uit deze cursusplanner kunnen geen rechten worden ontleend. D1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX ,- ( 175,-) Wartelmontage 151,- 9

10 In-house trainen Dat Quercus reeds een aantal jaren, als enige op het Europese vasteland, officieel CompEx-gelicenseerd is, is wel bekend. En dat wij Nederlands grootste hoog- en laagspanningspracticum hebben is eveneens bekend. Maar wist u ook al dat wij op locatie praktische explosieveiligheidscursussen kunnen verzorgen? Mobiel practicum Dit kunnen wij door middel van ons mobiele practicum. Vier jaar geleden hebben wij ons eerste mobiele practicum gebouwd. Het ging hierbij om een practicum dat voldeed aan de ATEX-richtlijnen. Dit practicum voldeed echter niet aan alle CompEx-criteria. Dankzij medewerking van verschillende bedrijven hebben wij een nieuw mobiel practicum gebouwd. Als dank worden onze leveranciers op de pagina hiernaast in de schijnwerpers gezet. Nieuw Het nieuwe mobiele practicum is nog makkelijker te vervoeren dan de oude. Ook het op- en af bouwen op de locatie is eenvoudiger. Een CompEx training is ook mogelijk, maar helaas is het mobiele practicum nog niet CompEx-gecertificeerd. We hopen vanaf eind augustus 2012 die certificering in huis te hebben, zodat wij wel bevoegd zijn na een in-house training een CompEx-certificaat uit te reiken. CompEx CompEx is de wereldwijde oplossing voor competentie validatie en certificering voor elektrotechnische en mechanische ambachtslieden die werken in mogelijk gevaarlijke of explosieve atmosferen. Het is door de Engelsen in het leven geroepen na de grootste ramp op een offshore olieplatform in de Noordzee (1988 Piper Alpha). ATEX is een Europese regelgeving. Buitenlandse bestelling Ons practicum voor de ATEX en CompEx trainingen is zo in de smaak gevallen dat Shell Nigeria ons gevraagd heeft een practicum voor hen te bouwen. Zo gezegd zo gedaan. Nadat het een maand onderweg is geweest, is het practicum nu in Nigeria. Ook Sakhalin Energy (Rusland) heeft ons de opdracht gegeven om eenzelfde practicum te bouwen. Op 13 september a.s. wordt deze door een Russisch transportbedrijf opgehaald. Benieuwd naar hoe het eruit ziet? Dan verwijzen wij u graag naar een filmpje van het open af bouwen van het mobiele practicum op Wilt u meer informatie over onze in-house trainingen, neemt u dan contact met ons op, via +31 (0)

11 Neem berekende risico s. Dat is heel wat anders dan roekeloos zijn Een beetje kennis die in daden wordt omgezet is veel meer waard dan de kennis die ongebruikt blijft Het meest irritant is een tegeltje aan de wand Het mobiele practicum is mede mogelijk gemaakt door de bovenstaande bedrijven. 11

12 Dyslexie, geen probleem voor Quercus Iemand die dyslexie heeft, heeft moeite met lezen. Ook uit het zich bij schrijven en spellen. Ze zien letters vaak gespiegeld, omgedraaid of met elkaar verwisseld. Dyslexie kan zelfs het gevoel van eigenwaarde bij een persoon zwaar ondermijnen. Dit zorgt ervoor dat de mensen met dyslexie, niet altijd vertellen dat zij er hinder van ondervinden. Dit geldt ook voor onze cursisten, met als gevolg dat zij minder kans hebben op het succesvol afronden van hun training. Nieuw lettertype Enige tijd geleden heeft Lexima een nieuw lettertype op de markt gebracht, genaamd Dyslexie. Dit lettertype zorgt dat dyslectici de letters beter van elkaar kunnen onderscheiden. Met als gevolg minder leesfouten en minder moeite met lezen. Een goede reden voor Quercus om haar lesmateriaal ook aan te bieden met gebruik van Dyslexie. Op deze manier kan dyslectici onze opleidingen zonder extra hinder volgen en niet onbelangrijk, succesvol afronden! Aangepast lesmateriaal Een van onze cursisten, dhr. Leferink (Eaton Industries BV), heeft ons lesmateriaal met het speciale lettertype uitgetest. Hij gaf namelijk te kennen dat hij de grootste moeite had om door de lesstof te komen vanwege dyslexie. Na evaluatie bleek dat het voor hem een wereld van verschil maakte. Na het lezen van een stuk tekst in normaal lettertype, gaat na circa 30 minuten het licht uit bij mij. Dan ben ik moe, kapot. Met dit nieuwe lettertype kan ik het veel langer volhouden dan anders, aldus dhr. Leferink. Vraag me niet hoe, maar het is zo. Wij kunnen er helaas niet voor zorgen dat dyslexie verdwijnt, maar wij kunnen wel zorgen voor aangepast lesmateriaal. Als onze cursisten bij aanmelding aangeven graag aangepast lesmateriaal te willen ontvangen, regelen wij dat. Let op: Voor de inleiding van dit artikel hebben wij het lettertype Dyslexie toegepast. 12

13 Project Management als spel De Betuweroute, de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL- Zuid), de Noord/Zuidlijn, Eemshaven, Rotterdam Maasvlakte. Negen van de tien megaprojecten overschrijden hun budget. Daarbij pakken ze meestal niet alleen duurder uit, maar ook lopen ze uit hun plannen. Daarnaast is het nog maar de vraag of ze ook binnen de gezette periode hun rendement opleveren. De HSL-Zuid kent een kostenoverschrijding van 45%. De Amsterdamse Noord/Zuidlijn wordt geschat op 2,3 miljard euro in plaats van de oorspronkelijke 1,3 miljard. Overschrijdingen boven de 100 procent zijn geen uitzondering. Project Management Directeur Paul Koop stelt: Projectbeheersing is een vak apart, het vraagt een type mens die stressbestendig is, veel ervaring heeft. Projectontwikkelaars anticiperen en reageren te weinig en inaccuraat op problemen, terwijl opbrengsten schromelijk worden overschat. Daartoe heeft hij recent een cursus ontwikkeld onder de titel Project Management; game-changing strategies, een internationaal georiënteerde cursus gericht op de realisatie van totale omvangrijke projecten. De cursus Project Management kent vier varianten die opeenvolgend gevolgd dienen te worden; basic, advanced, specialist en daarna implementation. Met oog op de markt is de cursus een tegenhanger van een aantal trajecten die er al zijn, zoals PRINCE1, PRIN- CE2, PMP. Deze zijn echter op een andere leest geschoeid en dekken niet alle aspecten af. Daarnaast onderscheidt de cursus zich, doordat in de vierde sessie een implementatietraining centraal staat. Cursisten zullen binnen een aantal dagen spelenderwijs een megaproject ten uitvoer brengen, waarbij men al het geleerde in de praktijk kan toetsen. Simulatie Quercus streeft ernaar de meest succesvolle en state-ofthe-art leermiddelen toe te passen om het overdragen van kennis en kunde optimaal en zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Van oudsher is bekend dat leren door te doen de beste manier is om zowel kennis als vaardigheden eigen te maken. Met oog op het feit dat de voltooiing van megaprojecten over het algemeen meerdere jaren duurt, heeft Quercus hier de oplossing voor gevonden. We simuleren de complexiteit van projectmanagement en maken het tegelijkertijd leuk en toegankelijker. Een hedendaagse term voor deze toepassing is Serious Gaming. In het onderwijs wordt hiervoor ook wel de term edugame gebruikt, waarbij men kennis door middel van spelelementen overbrengt. Door spelenderwijs Project Management Basics (5 days - $ 2,890.00) Online Register Project Management Advanced (5 days - $ 2,890.00) Online Register te leren kan een cursist zich kennis, opvattingen en benaderingen van een bepaald onderwerp makkelijker eigen maken. Doordat het gezamenlijk bouwen van een plant of installatie binnen een kort tijdsbestek plaatsvindt, wordt men gedwongen in groepsverband op voorhand goed na te denken over de te maken beslissingen (met oog op contracten, budgetten, planning, personeel etc) en te reflecteren op gemaakte keuzes en de resultaten die hieruit voortvloeien. Hierdoor zal de uiteindelijke beheersing van de complexe materie vergroot worden. Dit alles zal plaatsvinden onder supervisie en eventuele bijsturing van de docent. De cursus Project Management is de eerste cursus van Quercus die serious gaming toepast. Wanneer positief gereageerd worden heeft Quercus een format die voor elke training uitgewerkt kan worden. Wilt u meer weten over deze cursus of heeft u bedrijfsspecifieke wensen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling sales. Stuur een mail naar of bel met Project Management Specialist (5 days - $ 3,500.00) ISO-IEC registered Project Management Specialist (1 day exam - $ ) Project Management Implementation (5 days - $ 4,350.00) Publication in online register 13

14 Quercus levert bijdrage introductie FMEA (Failure Mode Effects Analysis) bij Joulz en Stedin Karst Roelofs Er bestaat al sinds vele jaren een grote zorg voor persoonlijke veiligheid in de hoogspanning. In het begin van de twintigste eeuw is de BIH (Bedrijf Instructie Hoogspanning) al opgesteld om deze veiligheid te garanderen. Tegenwoordig wordt Europees gezien de EN voor de bedrijfsvoering als basis ingezet zodat grensoverschrijdend veilig gewerkt wordt. In Nederland is deze Europese norm verwerkt in de NEN 3840 en daaruit voortvloeiende BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en wordt strikt gevolgd. Hierdoor worden persoonlijke ongevallen tot een minimum beperkt. Naast de persoonlijke veiligheid wordt het uitvallen, kortstondig of voor een langere tijd, van de elektrische energievoorziening in de huidige maatschappij als onacceptabel gezien. Om de hoge betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen zullen er constant werkzaamheden voor onderhoud, modernisering en uitbreiding uitgevoerd moeten worden. Dit soort werkzaamheden brengen risico s met zich mee voor zowel de persoonlijke veiligheid als de bedrijfsvoering. En aan de risico s in de bedrijfsvoering is altijd veel aandacht besteed. Echter is dit niet gekwantificeerd en op een toetsbare methode in kaart gebracht. Hierdoor is het minder eenvoudig om knelpunten, kritische trajecten voor de bedrijfsvoering, voorafgaande aan werkzaamheden in kaart te brengen en dit met eerdere soortgelijke werkzaamheden te vergelijken. Hiervoor hebben begin van het jaar Joulz en Stedin de handen in één geslagen om samen tot een verantwoorde kwantificeringsmethode te komen. Hieruit is de FMEA methode als handvat om tot een goede inschatting te komen van mogelijk netuitval bij werkzaamheden en de vinger op de eventuele zere plek te leggen. Vanuit Joulz engineering is deze methode geïntroduceerd en in samenwerking met Stedin en Quercus Technical Services verder uitgewerkt om zo tot een verdere reductie van risico s voor netuitval te komen bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. De bijdrage van Quercus is het verder uitwerken van de basis tot lesmateriaal, handleiding, maar ook het assisteren bij het daadwerkelijk uitvoeren van FMEA s en het implementeren hiervan bij het uitvoeren van werkzaamheden

15 Certium onder de loep Certium B.V. bestaat sinds januari Daarvoor was het een interne afdeling van Quercus Technical Services B.V., namelijk Quercus Examination Services (QES). Omdat een slager zijn eigen vlees niet keurt, is een onafhankelijk examenorganisatie in het leven geroepen; Certium. Certium neemt zowel theorie- als praktijkexamens af. Ook Quercus behoort tot de klanten van Certium. De examens worden zowel onder de eigen vlag van Certium afgenomen, als onder certificering van Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). De afgenomen examens staan te allen tijde onder toezicht van een certificerende instelling. Activiteiten Certium is gespecialiseerd in het ontwikkelen en afnemen van technische examens. Ook voor eigen bedrijfsvoorschriften ontwikkelt Certium examens. Concreet houdt Certium zich bezig met: opstellen van examens; vaststellen van cesuur; organiseren en afnemen van (her)examens; beoordelen en verwerken van afgenomen examens; aanvragen, opstellen en versturen van certificaten; informeren examenkandidaten en/of opdrachtgevers. Persoonscertificering Bedrijven willen gekwalificeerde medewerkers in dienst hebben, vooral in deze kritische tijd waarin we leven. Wij zien een groeiende vraag met name naar persoonscertificering. Deze certificering is een bewijs dat een persoon heeft aangetoond aan vastgestelde vakbekwaamheidseisen te voldoen met de verplichting actuele vakbekwaamheidseisen te onderhouden. De persoon die dit certificaat wil behalen of behouden moet een examen afleggen. Hiervoor bent u bij Certium aan het juiste adres. Aangeboden examens Stipel: Profielen conform NEN-EN 50110/NEN 3140/ NEN 3840 Profielen conform BEI Aangeboden examens Certium: Profielen conform NEN-EN 50110/NEN 3140/ NEN 3840 Profielen conform BEI Inspecteur Laagspanning 2 Inspecteur ATEX Ontwerpdeskundige Laagspanning Ontwerpdeskundige Hoogspanning Ontwerpdeskundige E&I ATEX Hoogspanningsdeskundige Beveiligingstechniek Hoogspanning Explosieveiligheid (ATEX) Asset Management Commissioning Projectmanagement Bedrijfsgerichte examens (maatwerk) Inschrijven examen Wilt u zich inschrijven voor een (her)examen? Ga dan naar Hebt u vragen over bijvoorbeeld persoonscertificering en hoe deze examenprocedure er voor uw medewerkers uit ziet? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Certium B.V. (038)

16 In de schijnwerpers U kent haar waarschijnlijk wel van naam en wellicht heeft u haar wel eens aan de telefoon gesproken. Met trots stellen wij u graag voor aan Caroline Dekkers. Quercus blijkt met Caroline een doorgewinterde en fanatieke deelneemster van de Nijmeegse Vierdaagse in huis te hebben. Ook dit jaar was ze weer van de partij en heeft ze 4 x 40 km gelopen. Na de vierde dag heeft ze haar tiende kruisje in ontvangst genomen!

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,-

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,- PLANNER LAAGSPANNING INSTALLATIE-/ WERKVERANT- WOORDELIJKE + SDESKUNDIGE HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAM PERSOON 18/09/08 08/09/08 en 12/01/09 02/10/08 19/09/08 9 dagen theorie en 1.875,- (incl. cursusmateriaal)

Nadere informatie

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training Training Techniekparel van Den Helder vs Veranderingen STIPEL Quercus PS Jaargang 15 - Nr. 27 - Maart 2013 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Wat is mooier...... dan samenwerken.

Nadere informatie

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Inspectie Inspecteren, een noodzakelijk kwaad? Juridisch getouwtrek Quercus maakt een leven lang leren leuk! Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

Quercus PS. Quercus adviseert 110% Advies. Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Quercus adviseert 110% Advies. Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Advies Quercus zoekt! Van nationale norm naar bedrijfseigen regelgeving Start met Commissioning Quercus adviseert 110% Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus

Nadere informatie

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 1 Hoog- en laagspanning Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning Leren (z)onder spanning Inrush VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN ELEKTROTECHNIEK In VEILIG ELEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures

Nadere informatie

Quercus PS. Management. Jaargang 13 - Nr. 21 - Maart 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Management. Jaargang 13 - Nr. 21 - Maart 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Management Achter de schermen bij het GVB Hoe gezond is de bedrijfsvoering van uw technische installatie? Iedereen wordt geacht de wet te kennen Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 21 - Maart 2011 - de Quercus

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke PS Met o.a. Testen en inspecteren (2) Speciale cursus Bredenoord Workshop Power Quality Cursusplanner 2009-2010 Mechanische ATEX Jaargang 11 Nr. 17 Juli 2009 NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning rush TROTECHNIEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures die wij doceren helpen mensen en bieden zekerheid om te gaan met

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX

UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX personeel: Inspectie E/I ATEX Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Deze eisen zijn vastgesteld in de ATEX normen. Inspecteurs die deze

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie Siemens Training Opleidingen energietechniek siemens.nl/training/energie Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Power Academy Weet waar je mee bezig bent. Onder dat motto verzorgt

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt

Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt OMDAT WETEN ALLEEN NIET VOLDOENDE IS... Veiligheid en SWB Veiligheid eerst! Zo moet iedereen eigenlijk denken en handelen. Te weinig mensen zijn

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Quercus-PS. Samenwerking TU Delft Cursus MEI voldoet aan behoefte Samenwerking NVDO. Jaargang 6, nummer 8, juni 2004

Quercus-PS. Samenwerking TU Delft Cursus MEI voldoet aan behoefte Samenwerking NVDO. Jaargang 6, nummer 8, juni 2004 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Een brede kijk op regelgeving Aanpassing cursus Ontwerpdeskundige Laagspanning Zorgsysteemelementen binnen de technische bedrijfsvoering Een

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<<

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<< QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (3) Inspectie-ervaring E-learning Congres Oog op Atex CompEx licentie Cursusplanner Basiscursus Elektrische Energietechniek nieuw! Jaargang 11 Nr. 18 December

Nadere informatie

Quercus PS. Inspectie/Advies. Jaargang 14 - Nr. 26 - Dec. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Inspectie/Advies. Jaargang 14 - Nr. 26 - Dec. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Inspecties, de beproeving Quercus Inspectie overzicht The Chevron Way Jaargang 14 - Nr. 26 - Dec. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Quercus PS Inspectie/Advies In

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties.

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Koel- en vriesinstallaties zijn uitgerust met diverse soorten koudemiddel. Natuurlijke koudemiddelen worden van oudsher toegepast; door

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

Quercus PS. Training. Jaargang 13 - Nr. 22 - Juni 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Training. Jaargang 13 - Nr. 22 - Juni 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Training De nieuwe NEN 3140; Duidelijker dan ooit! Interview Peter Coppes over de nieuwe NEN 3140 Wijziging titel cursus Management van Elektrische Installaties Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 22 - Juni 2011

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Quercus-PS. Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website. Nova met o.a.: Jaargang 8, nummer 13, december 2006

Quercus-PS. Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website. Nova met o.a.: Jaargang 8, nummer 13, december 2006 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website No 13 Jaargang 8, nummer 13, december 2006 Installatie-integriteit

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol Laagspanningsinstallaties, Constantstroomhoogspanningsinstallaties en Hoogspanningsinstallaties Inhoudsopgave blz. 1 Toepassingsgebied en gebruik 3 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 1.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 9 Vakbekwaamheidmanagement Waar gaan we met de inspecties naar toe? De opzet van een elektrisch beleidsplan Nova met o.a.: Uniek certificaat

Nadere informatie

Quercus-PS. Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering

Quercus-PS. Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 10 Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering Ons practicum Wintershall een uniek traject Het opzetten van een functieprofiel

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ZWOLLE: HET GROOTSTE SCHAKELCENTRUM VAN NEDERLAND

ZWOLLE: HET GROOTSTE SCHAKELCENTRUM VAN NEDERLAND PS Met o.a. Testen of inspecteren? Ontwerpdeskundige Hoogspanning Officieel ATEX certificaat Cursusplanner 2009 Grootste schakelcentrum van Nederland Jaargang 10 Nr. 16 December 2008 NOVA MET O.A. Quercus

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

Cursusplanning 2016. Contact

Cursusplanning 2016. Contact Cursusplanning 2016 Contact - Selecteer het gewenste onderwerp - Training Gevaarlijke Stoffen Externe Veiligheidsadviseur ADR Training Security Externe Stralingsdeskundige Software Externe Beveiligingsadviseur

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

WERKKAMER REGELGEVING EV. Jaarplan

WERKKAMER REGELGEVING EV. Jaarplan WERKKAMER REGELGEVING EV Jaarplan 2016-2018 Jaarplan WK Regelgeving EV 2016 Inhoud 1. Doel 2. Werkwijze Werkkamer Regelgeving EV 3. Principes Werkkamer Regelgeving EV 4. Samenstelling Werkkamer Regelgeving

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Motivatie en creativiteit Dit geeft voldoening en de resultaten zullen verrassend zijn!

Motivatie en creativiteit Dit geeft voldoening en de resultaten zullen verrassend zijn! Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Hoe staat het met uw onderhoudsstrategie? Nut en noodzaak van inspectiewerkzaamheden ISO-Niels: Van VD1; VD2 en IV-WV naar VOP Nova met o.a.:

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen.

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Doelen stellen In dit artikel wordt beschreven hoe je doelen concreet en meetbaar kunt maken. Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan.

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages UITLEG RAPPORTAGE PERFORMANCE MATRIX EN TALENTEN- & COMPETENTIEPASPOORT In dit document willen we een korte uitleg geven over twee nieuwe TMA rapportages. Ten eerste geven we informatie over de rapportage

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Massage Hippique

Algemene Voorwaarden Massage Hippique Algemene Voorwaarden Massage Hippique Verklarende begrippen: Cursist: de natuurlijke persoon die zich aangemeld heeft en is ingeschreven voor het volgen van een cursus of opleiding bij Massage Hippique.

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie