Voorwaarden Effectenkrediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Effectenkrediet"

Transcriptie

1 Voorwaarden Effectenkrediet

2 Voorwaarden Effectenkrediet Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Aandelen Een verhandelbaar aandeel of een ander door ING aan te wijzen verhandelbaar waardebewijs of recht niet zijnde een appartementsrecht. b Beleggersgiro Stichting Beleggersgiro ING, gevestigd te Amsterdam. c Beleggingsrekening De in de administratie van ING op naam van de Klant aangehouden rekening waarop zowel de Effecten en Participaties van de Klant als het geldsaldo, waarmee ING beleggingsdiensten voor de klant verleent, worden bijgehouden. d Bestedingsruimte Het geldsaldo op de Beleggingsrekening vermeerderd met de Kredietlimiet, waarop voor zover van toepassing in mindering worden gebracht de te blokkeren geldsaldi van de Klant in verband met marginverplichtingen of lopende Orders in Effecten. e Beurs Elk handelsplatform of handelssysteem waarop of via ING kan worden gehandeld. f Cliëntenovereenkomst Overeenkomst Zelf tussen ING en de Klant waarvan deze Voorwaarden en overige daarin genoemde voor waarden onlosmakelijk deel uitmaken, zijnde een overeen komst als bedoeld in artikel 4:89 van de Wet op het financieel toezicht. g Effecten Aandelen en Obligaties, volgens de Wet op het financieel toezicht, artikel 1:1, sub a en b, de definitie van effect, Deelnemingsrechten in Beleggingsinstellingen, volgens de Wet op het financieel toezicht, artikel 1:1, sub c, de definitie van financieel instrument, Participaties. h Effectenkrediet Een doorlopend krediet dat de Klant kan opnemen op de Beleggingsrekening op basis van courante beursgenoteerde Effecten die verpand zijn aan ING. Over het opgenomen kredietbedrag wordt rente berekend. i Euribor EURIBOR wordt gebruikt voor de vaststelling van rentetarieven. Het rentepercentage voor interbancaire deposito s in euro s met variërende looptijden, wordt vastgesteld op basis van de opgaven van een groep van Europese banken. De EURIBOR-tarieven worden gepubliceerd in Het Financieel Dagblad. Het EURIBOR-tarief wordt voor de gekozen looptijd vastgesteld en kan per periode sterk fluctueren. Indien geen EURIBOR-tarief beschikbaar is, dan wordt onder EURIBOR verstaan het percentage dat de Bank aan de Kredietnemer mededeelt als zijnde de kosten die de Bank moet maken om het Krediet aan te trekken (cost of funds). Voor het effectenkrediet is de 1-maands Euribor van toepassing. Op het moment dat de Euribor- rente negatief is, betaalt de klant nog steeds de opslag verminderd met het negatieve Euribor tarief. Voorbeeld: de Euribor rente is -0,5% en de klant heeft een opslag van 2,4%, dan betaalt de klant 1,9%. Dit is alleen van toepassing voor de berekening van de debetrente. j Financiële Instrumenten Een financieel instrument als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. k ING ING Bank N.V., handelend onder de naam ING, statutair gevestigd te Amsterdam, Bijlmerplein 888, onder meer kantoorhoudende te Amsterdam, Bijlmerdreef 24. ING is een kredietinstelling die is ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank N.V. zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht. l Klant Een of meer natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) aan wie ING een beleggingsdienst verleent. m Kredietlimiet Het maximumbedrag dat aan krediet mag worden opgenomen zoals bepaald in de Overeenkomst of zoveel minder als de waarde van de Effecten, aangehouden op de Beleggingsrekening, op grond van de bevoorschottingsnormen toelaat zoals hierna omschreven. n Obligaties Een verhandelbare obligatie of een ander door ING aan te wijzen verhandelbaar schuldinstrument. o Overeenkomst Het contract tussen ING en de Klant met betrekking tot Effectenkrediet waarvan deze Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken. p Participatie Een vordering luidende in Effecten op de Beleggersgiro, weergegeven tot 4 decimalen, waarbij het getal voor de komma een vordering in Effecten vertegenwoordigt en het getal achter de komma een vordering in geld vertegenwoordigt. q Voorwaarden Deze Voorwaarden Effectenkrediet. Voorwaarden Effectenkrediet mei

3 r Bevoorschotbare portefeuille Dit is de totale waarde van alle Effecten aangehouden op de Beleggingsrekening die op basis van ING criteria in aanmerking komen voor bevoorschotting via een Effectenkrediet. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en Bepalingen 2.1. De verhouding tussen de Klant en ING wordt, voor zover daarvan in deze Voorwaarden en bijbehorende bijlagen niet is afgeweken, mede beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden, de Voorwaarden Betaalrekening of de Voorwaarden Zakelijke Rekening, en de Algemene Voorwaarden Beleggen, waaronder begrepen de wijzigingen en aanvullingen die daarop van tijd tot tijd worden aangebracht Klant verklaart de in dit artikel genoemde voorwaarden en bepalingen te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen Alle in dit artikel genoemde voorwaarden en bepalingen omvatten tevens de wijzigingen en aanvullingen die daarop van tijd tot tijd worden aangebracht Alle in dit artikel genoemde voorwaarden en bepalingen kan de Klant vinden op ing.nl of ing.nl/zakelijk. De klant kan de in dit artikel genoemde voorwaarden en bepalingen ook kosteloos opvragen bij ING. Artikel 3 Debetrente Beleggingsrekening 3.1. De debetrentevoet van het Effectenkrediet is gekoppeld aan de 1 maands Euribor (de referentierente) verhoogd met een variabel opslagpercentage De debetrentevoet, en eventuele met het Effectenkrediet samenhangende kosten zullen maandelijks achteraf in rekening worden gebracht en de Beleggingsrekening zal hiervoor worden gedebiteerd De actuele debetrentevoet is op te vragen via ing.nl of ing.nl/zakelijk. U kunt ons ook bellen: Het 1 maands Euribortarief wordt dagelijks vastgesteld. Het geldende Euribortarief wordt vastgesteld op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de maand waarover de rente wordt berekend De actuele 1 maands Euribor kunt u opvragen via ing.nl of ing.nl/zakelijk. U kunt ons ook bellen: ING behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van de Overeenkomst de referentierente en/of de opslagpercentages te wijzigen, indien naar haar oordeel de (markt)omstandigheden daartoe aanleiding geven. ING brengt u hiervan schriftelijk en/of elektronisch op de hoogte. Artikel 4 Opnemen van bedragen en verbod tot opname 4.1. Binnen de Kredietlimiet kan de Klant bedragen opnemen. De Klant betaalt pas rente na de eerste opname, en alleen over de opgenomen bedragen De opname van Krediet gebeurt na een geldopname, indien en voor zover deze resulteert in een debetsaldo op de Beleggingsrekening ING behoudt zich te allen tijde het recht voor om tot nader order, onder andere maar niet uitsluitend, onder omstandigheden zoals genoemd in artikel 10 lid 1 tot en met 8, de kredietlimiet te verlagen dan wel aan de klant het recht te ontnemen om krediet op te nemen ING zal, indien mogelijk, voorafgaand aan de ontneming doch uiterlijk onmiddellijk na de ontneming van het recht tot kredietopname de Klant hiervan schriftelijk en/of elektronisch op de hoogte brengen onder vermelding van de gronden waarop dit besluit is gebaseerd, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie in strijd is met wet en regelgeving of indruist tegen doelstellingen van openbare orde of openbare veiligheid. Artikel 5 Bevoorschottingsnormen 5.1. Kredietverlening vindt alleen plaats op basis van bevoorschotting van courante effecten die op beurzen zijn genoteerd en die verpand zijn aan ING. Bij het vaststellen van de Kredietlimiet gaat ING uit van de koersen en de bevoorschottingspercentages zoals die zijn gepubliceerd op ing.nl ING behoudt zich het recht voor om deze bevoorschottingspercentages te wijzigen als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden, zowel algemeen als per fonds Kan het aanpassen van de bevoorschottingspercentages niet worden uitgesteld vanwege marktomstandigheden of om andere redenen? Dan heeft ING het recht om dit met onmiddellijke ingang te doen. Als er geen urgente redenen zijn, zal ING hiervoor een redelijke termijn in acht houden Op ing.nl staat het meest actuele overzicht van de te bevoorschotten effecten en de bevoorschottingspercentages. De Klant kan het actuele overzicht ook opvragen via zijn contactpersoon Uitsluitend de in dit artikel genoemde (soorten) Effecten zullen worden meegewogen bij de berekening van de grenzen aan de bevoorschotting. Niet genoemde Effecten (waaronder uitdrukkelijk derivaten, al dan niet beursgenoteerd) zullen niet worden meegewogen voor de berekening van de normen Aandelen, die dienen ter dekking van een geschreven calloptiepositie, worden mogelijk gedeeltelijk uitgesloten voor de berekening van de kredietlimiet van het Effectenkrediet. Bepalend hierbij is het verschil tussen de uitoefenprijs van de geschreven calloptie en de actuele koers van de aan delen. Aandelen met een actuele koers hoger dan de uit oefenprijs van de geschreven calloptie worden maximaal bevoorschot op basis van de uitoefenprijs. Aandelen met een actuele koers lager dan de uitoefenprijs van de geschreven calloptie worden bevoorschot op basis van de actuele koers. Voorwaarden Effectenkrediet mei

4 Artikel 6 Spreidingseis 6.1. De maximale bevoorschotting wordt gebaseerd op de Kredietlimiet van ieder Effect. Daarbij geldt een beperking (spreidingseis). Als het Effect voor meer dan 25% deel uitmaakt van de Bevoorschotbare portefeuille, dan wordt alleen de eerste 25% bevoorschot ING behoudt zich het recht voor om het beleid voor de spreidingseis te wijzigen. Artikel 7 Opties Handelt de Klant in Opties bij ING? Dan houdt ING rekening met de marginverplichting bij het bepalen van de hoogte van de Bestedingsruimte. Artikel 8 Inkomens- en Vermogenstoetsing BKR en Jaarverslag 8.1. De Overeenkomst Effectenkrediet komt alleen tot stand onder voorbehoud van een toets van de financiële situatie van de Klant. Aan de hand van deze toets beoordeelt ING of het aangaan van de Overeenkomst Effectenkrediet verantwoord is voor de Klant. Dit om overkreditering te voorkomen De Klant zal desgevraagd ING voorzien van alle documenten die ING nodig heeft om deze toets uit te voeren ING behoudt zich het recht voor om de genoemde toets jaarlijks te herhalen. ING kan op basis van de uitkomst van deze nieuwe toets stappen ondernemen, onder andere, maar niet uitsluitend, een aanzuiverings verplichting vanwege onderdekking opleggen, het recht ontnemen om krediet op te nemen of het verlagen van de kredietlimiet Ten behoeve van de toets op de financiële situatie verleent de klant ING het recht om te allen tijde zijn geadministreerde situatie bij het BKR te raadplegen. Artikel 9 Onderdekking 9.1. Indien het debetsaldo van de Beleggingsrekening de Kredietlimiet van de beleggingsportefeuille overtreft is er sprake van onderdekking en is de Klant verplicht onverwijld het tekort op te heffen. De Klant kan dit bereiken door (een deel van) de beleggingsportefeuille te verkopen, het tekort aan te zuiveren of aanvullende, ING conveniërende, zekerheid te verstrekken Indien ING een onderdekking constateert, waarschuwt zij de Klant, schriftelijk en/of elektronisch De Klant wordt er dan op gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat binnen vijf werkdagen na het ontstaan van het tekort de onderdekking is opgeheven De Klant mag gedurende het bestaan van de onderdekking geen nieuwe aankooptransacties doen en, voor zover toepasselijk, geen optieposities innemen Indien de Klant niet zelf tijdig zorg draagt voor opheffing van de onderdekking, zal ING op grond van haar pandrecht op de vijfde werkdag na het ontstaan van het tekort tot (gedeeltelijke) verkoop van de aanwezige effecten overgaan Voorts verleent de Klant hiermee een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan ING om alle rechtshandelingen in naam en voor rekening en risico van de Klant te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn om tekorten die zijn ontstaan op te heffen, onverminderd de rechten van ING uit hoofde van het aan haar verleende pandrecht. Artikel 10 Opeising ING is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en al hetgeen op basis van Effectenkrediet op grond van deze Overeenkomst aan de Klant is bevoorschot, is met de verschuldigde en lopende rente, de nog verschuldigde provisies en boetes terstond en onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling door een bevel of soortgelijke akte zal zijn vereist: Bij eigen aangifte of intreden van faillissement, aanvragen van surséance van betaling, aanvragen van een schuldsanering natuurlijke personen door de Klant of bij aanbieding door de Klant van een onderhands akkoord; In geval van conservatoir of executoriaal beslag op goederen van de Klant; Indien de Klant enigerlei beding of verbintenis jegens ING uit hoofde van deze Overeenkomst of enige andere met ING gesloten geldlenings of financierings overeenkomst of andere overeenkomst al of niet in verband daarmee niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen; In geval van ondercuratelestelling, onderbewindstelling of anderszins verlies van het vrije beheer over het vermogen van de Klant of permanent verblijf in het buitenland; De juridische of economische gerechtigdheid tot de verstrekte zekerheid wijziging ondergaat, of enig zakelijk recht de verstrekte zekerheid betreffende ontstaat of teniet gaat; Indien een verklaring of opgave van of namens de Klant in strijd is met de waarheid, een voor ING van belang zijnde omstandigheid is verzwegen, de voor deze bevoorschotting en/of andere financiering van ING verstrekte zekerheid nietig, vernietigbaar, niet van de vereiste rang is, een toegezegde zekerheid niet tijdig wordt verstrekt of voortijdig vervalt, alsmede indien blijkt van enig gebrek in eigendoms- of andere titels van de verstrekte zekerheid; Indien naar het oordeel van ING gegronde vrees bestaat voor niet verhaalbaarheid van het door de Klant verschuldigde uit hoofde van deze Overeenkomst danwel van nietbetaalbaarheid van de verplichtingen uit hoofde van het krediet en/of van enige andere met ING gesloten financieringsovereenkomst; Voorwaarden Effectenkrediet mei

5 10.8. Indien zich door ING aan te geven omstandigheden voordoen waardoor de kredietwaardigheid van de Klant naar het oordeel van ING zodanig in negatieve zin afwijkt van het niveau waarop ING de Overeenkomst met de Klant is aangegaan, dat de terugbetalingscapaciteit van de Klant in gevaar komt. Daaronder begrijpt ING tevens het zich voordoen van een van de onder tot en met beschreven omstandigheden bij de echtgenoot of echtgenote van de Klant of geregistreerd partner met wie de Klant een algehele of beperkte (huwelijks) goederengemeenschap heeft of indien een zodanige (huwelijks)goederengemeenschap wordt ontbonden. Artikel 11 Informatieplicht Bij het aangaan van het Effecten krediet zal de kredietnemer desgevraagd aan de Kredietgever zijn jaarcijfers en/of aangifte IB over de laatste twee (boek)jaren verstrekken. De Kredietnemer zal gedurende de looptijd van het krediet op eerste verzoek aan de Kredietgever zijn (geconsolideerde) jaarcijfers over de laatste twee (boek)jaren verstrekken. De jaarcijfers moeten bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op beide. Bij een financiering aan een natuurlijk persoon zal de klant op eerste verzoek aan de Kredietgever de aangifte IB over de laatste twee jaren verstrekken Indien de financiële positie, vermogenspositie en/of andere relevante omstandigheden van de Klant substantieel wijzigen of indien zich een van de opeisings gronden genoemd in artikel 10 onder 1. tot en met 8. voordoen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant ING daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, met name indien deze geacht moeten worden van een zodanige aard te zijn dat die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de Klant om zijn verplichtingen in verband met deze Overeenkomst na te komen ING behoudt zich het recht voor naar aanleiding van deze wijzigingen of het zich voltrekken van een opeisingsgrond deze Overeenkomst op te zeggen Door het aangaan van de Overeenkomst, verklaart de Klant tevens, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, kennis te hebben genomen van de Europese standaardinformatie inzake Effectenkrediet. Artikel 12 Wijziging en aanvullingen van de Voorwaarden ING is bevoegd te allen tijde de Voorwaarden te wijzigen. Onder wijziging wordt ook aanvulling verstaan De wijzigingen zullen voor de Klant en ING bindend zijn vanaf de dertigste dag nadat ING aan deze wijzigingen via advertenties in drie landelijk verspreide dagbladen, via aankondiging op Mijn ING of Mijn ING Zakelijk en/of anderszins bekendheid heeft gegeven Indien de Klant niet akkoord gaat met de aankomende en medegedeelde wijziging(en), moet hij dit binnen drie weken na die mededeling schriftelijk aan ING meedelen. Artikel 13 Duur en beëindiging Overeenkomst Effectenkrediet De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd Onverminderd het bepaalde van artikel 10, kan zowel de Klant (of ingeval de Klant een rechtspersoon is, diens rechtsgeldige vertegenwoordigers gezamenlijk) als ING deze Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met als voorbehoud dat de Klant alleen kan opzeggen als hij al hetgeen dat hij aan ING verschuldigd is uit hoofde van Effectenkrediet reeds heeft voldaan Voor ING geldt een schriftelijke opzegtermijn van twee maanden. Voor de Klant geldt geen opzegtermijn Indien de Beleggingsrekening, waaraan het Effectenkrediet gekoppeld is, door ING of de Klant wordt opgezegd, eindigt deze Overeenkomst van rechtswege zonder dat enige opzegging hiervoor vereist is waarbij het bepaalde in artikel 10 onverminderd geldt De Klant heeft het recht van ontbinding in de zin van artikel 7:66 lid 1 (het herroepingsrecht) Burgerlijk Wetboek. De Klant mag de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst zonder kosten ontbinden. De eventuele uitstaande schuld moet binnen 30 dagen worden terugbetaald Gedurende de afwikkeling van deze Overeenkomst blijft ieder der partijen gebonden aan de Overeenkomst. Artikel 14 Waarschuwingen en Risico s Hierbij wordt de Klant, als deze een natuurlijke persoon is, expliciet gewezen op de gevolgen van wanbetaling. Als de Klant op enig moment in verzuim geraakt met betrekking tot het voldoen van enige verplichting voort vloeiend uit deze Overeenkomst, zal ING uiteindelijk gehouden zijn dit verzuim aan te melden bij het BKR Een dergelijke melding kan voor de Klant, als deze een natuurlijke persoon is, negatieve gevolgen hebben voor de goedkeuring van toekomstige kredietaanvragen bij zowel ING als andere kredietaanbieders Hierbij wordt de Klant, als deze een rechtspersoon is, expliciet gewezen op de gevolgen van wanbetaling. Als de Klant op enig moment in verzuim geraakt met betrekking tot het voldoen van enige verplichting voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zal ING uiteindelijk de lening opeisen en kan ING zich uiteindelijk gedwongen zien het faillissement van de Klant aan te vragen Door het aangaan van de Overeenkomst, verklaart de Klant zich bewust te zijn van en de risico s te aanvaarden die specifiek verbonden zijn aan Effectenkrediet en daarover in Voorwaarden Effectenkrediet mei

6 voldoende mate te zijn voorgelicht door ING om zelf een afgewogen oordeel omtrent de toepasselijkheid en geschiktheid van Effectenkrediet op zijn situatie te kunnen maken In het bijzonder verklaart de Klant zich bekend en akkoord met de volgende kenmerken en risico s: a. Bij gebruikmaking van het Effectenkrediet belegt de Klant (deels) met geleend geld. Dit betekent dat het risico bestaat dat niet alleen de inleg verloren gaat maar zelfs een schuld overblijft. Als gevolg hiervan kan de waarde van het vermogen sterker fluctueren (hefboomwerking) dan wanneer de Klant uitsluitend met eigen vermogen zou beleggen; b. Effecten die verpand zijn voor een Effectenkrediet, kunnen in waarde dalen. Door die waardedaling moet de Klant meer Effecten verkopen als hij zijn opgenomen krediet moet aanzuiveren. Met als gevolg dat er minder Effecten in portefeuille blijven. Daardoor zal er ook minder profijt zijn van een eventueel herstel van de koersen. Artikel 15 Slotbepalingen In geval tussen de Klant en ING een Overeenkomst Opties of Overeenkomst Opties Zakelijk is of zal worden gesloten, zijn voorts van toepassing de Voorwaarden Opties Op deze Overeenkomst is de klachtprocedure zoals beschreven in de Voorwaarden en overige regelingen voor particuliere rekeninghouders of de Voorwaarden en overige regelingen Zakelijk van toepassing Op deze vorm van kredietverlening is de Wet op het consumentenkrediet niet van toepassing Telkens waar hierin verwezen wordt naar de mannelijke vorm, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld Kopteksten van de onderscheiden bepalingen van deze Overeenkomst zijn alleen voor referentie en hebben geen zelfstandige betekenis. Deze Voorwaarden Effectenkrediet zijn geldig vanaf 1 mei De informatie uit deze Voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel Voorwaarden Effectenkrediet mei

7 Meer weten? Kijk op ing.nl Of bel

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

prospectus effectenkrediet

prospectus effectenkrediet prospectus effectenkrediet INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Voorwaarden effectenkrediet

Voorwaarden effectenkrediet Voorwaarden effectenkrediet 2 Voorwaarden effectenkrediet Deel 1. Voorwaarden effectenkrediet particulier 3 Deel 2. Voorwaarden effectenkrediet zakelijk 10 3 Deel 1. Voorwaarden effectenkrediet particulier

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Voor op rekening verrichte diensten 2014

Betalingsvoorwaarden. Voor op rekening verrichte diensten 2014 Betalingsvoorwaarden Voor op rekening verrichte diensten 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 4 3. Klantnummer 5 4. Depotbedragen 6 5. Betalingstermijn 7 6. Overschrijding van de betalingstermijn 8

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Leningovereenkomst met startende onderneming

Leningovereenkomst met startende onderneming Leningovereenkomst met startende onderneming Mevrouw Willemsen, wonende of kantoorhoudende aan de Den Elterweg 75 te Zutphen, burgerservicenummer 12345678 (dit is natuurlijk een voorbeeldovereenkomst,

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte.

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en)

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie tussen RMS Venlo BV Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde KVK-Nr. 62399446 - hierna genoemd Afnemer- en Bedrijf:.... Naam:... Straat

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan 2781 RP, Zilverstraat 69 te Zoetermeer, hierna te noemen VRN, te dezen

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie