DELTA LLOYD N.V. ABN AMRO LEVENSVERZEKERING N.V. STICHTING VERLIESPOLIS VERENIGING VEB NCVB VERENIGING EIGEN HUIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA LLOYD N.V. ABN AMRO LEVENSVERZEKERING N.V. STICHTING VERLIESPOLIS VERENIGING VEB NCVB VERENIGING EIGEN HUIS"

Transcriptie

1 DELTA LLOYD N.V. ABN AMRO LEVENSVERZEKERING N.V. en STICHTING VERLIESPOLIS en VERENIGING VEB NCVB VERENIGING EIGEN HUIS TOETREDINGSOVEREENKOMST ABN AMRO LEVENSVERZEKERING N.V.

2 ONDERGETEKENDEN: 1. DELTA LLOYD N.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1096 BA) Amsterdam, Amstelplein 6, in dezen optredende zowel voor zichzelf als voor haar groepsmaatschappijen Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en OHRA Levensverzekering N.V. (Delta Lloyd NV); 2. ABN AMRO LEVENSVERZEKERING N.V., gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te (8041 BL) Zwolle, Grote Voort 247 (ABN AMRO Leven); 3. STICHTING VERLIESPOLIS, gevestigd te 's-gravenhage en kantoorhoudende te (2518 AD) 's-gravenhage, Zeestraat 100 (Verliespolis); 4. VERENIGING VEB NCVB, gevestigd te 's-gravenhage en kantoorhoudende te (2514 JC) 's-gravenhage, Amaliastraat 7 (VEB); 5. VERENIGING EIGEN HUIS, gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 BT) Amersfoort, Displayweg 1 (VEH); Delta Lloyd NV, ABN AMRO Leven, Verliespolis, VEB en VEH worden hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen en individueel ook als een Partij. Verliespolis, VEB en VEH worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Belangenorganisaties. OVERWEGENDE: (A) (B) (C) Delta Lloyd NV, de Belangenorganisaties en de Stichting Woekerpolis Claim (Woekerpolis) hebben op 11 juni 2010 overeenstemming bereikt over het Addendum bij de Overeenkomst op Hoofdlijnen die op 9 september 2008 is gesloten. De Overeenkomst op Hoofdlijnen en het Addendum (hierna tezamen de Overeenkomst) ziet op een collectieve regeling ter maximering van kosten die in rekening zijn gebracht bij beleggingsverzekeringen die voor 1 januari 2008 zijn afgesloten door Delta Lloyd NV en haar groepsmaatschappijen zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, met uitzondering van ABN AMRO Leven (Delta Lloyd Groep). Deze verzekeringen worden in de Overeenkomst en hierna aangeduid als de Beleggingsverzekeringen. De Belangenorganisaties hebben er heden mee ingestemd dat de Overeenkomst onverkort geldt voor ABN AMRO Leven en dat ABN AMRO Leven tot de Overeenkomst zal toetreden. (D) Naast Beleggingsverzekeringen heeft ABN AMRO Leven in het kader van hypotheekverlening een aanzienlijk aantal individuele particuliere levensverzekeringen aangeboden met vermogensopbouw op basis van een combinatie van sparen tegen een aan de hypotheekrente gekoppelde vaste rente die gedurende een bepaalde periode wordt gegarandeerd enerzijds, en beleggingen in participaties anderzijds. Deze verzekeringen, waarvan ABN AMRO Leven garandeert dat deze uitsluitend zijn verkocht onder de naam MeegroeiHypotheek, worden wel Hybride Verzekeringen genoemd. (E) Delta Lloyd en ABN AMRO Leven enerzijds en de Belangenorganisaties anderzijds verschillen van inzicht over de kwalificatie van Hybride Verzekeringen. De Belangenorganisaties menen dat Beleggingsverzekeringen en Hybride Verzekeringen twee producten zijn, Delta Lloyd en ABN AMRO Leven menen dat Hybride Verzekeringen een species zijn van Beleggingsverzekeringen. Partijen zijn overeengekomen deze discussie niet te beslissen, nu de hierna overeengekomen regeling ook zonder een dergelijke beslissing tot stand kan komen.

3 (F) (G) (H) (I) Partijen wensen gelijktijdig met de afspraken over de toetreding van ABN AMRO Leven tot de Overeenkomst met betrekking tot Beleggingsverzekeringen te komen tot een vergelijkbare regeling met betrekking tot Hybride Verzekeringen. Hiertoe maken Partijen in deze overeenkomst (hierna de Toetredingsovereenkomst) nadere afspraken. Het hierna te noemen maximum kostenpercentage dat zal worden gehanteerd voor het spaardeel van Hybride Verzekeringen is het resultaat van onderhandelingen tussen Partijen en mede gekozen in het licht van de te hanteren berekeningssystematiek. De norm voor Hybride Verzekeringen is daarmee geenszins een kostennorm naar de toekomst voor deze producten, noch voor andere producten waarin het vermogen, al dan niet deels, wordt opgebouwd via sparen, al dan niet tegen een (periodiek) gegarandeerde rente. Vanwege de uitbreiding van de regeling met afspraken over Hybride Verzekeringen achten Partijen het geboden de Overeenkomst op onderdelen te wijzigen en aan te vullen met specifieke regelingen voor de Hybride Verzekeringen. Daartoe sluiten Partijen vandaag de Toetredingsovereenkomst. Voor zover een bepaling van de Toetredingsovereenkomst strijdig mocht zijn met die van de Overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de Toetredingsovereenkomst. Woekerpolis heeft om haar moverende redenen aangegeven dat zij meer tijd wenst ter beoordeling van de Toetredingsovereenkomst. In het belang van de polishouders wensen ABN AMRO Leven en de Belangenorganisaties reeds thans overeenstemming te bereiken over de Toetredingsovereenkomst. Als gevolg daarvan geldt de toetreding en de overige afspraken zoals vastgesteld in de Toetredingsovereenkomst uitsluitend tussen Partijen en (vooralsnog) niet jegens Woekerpolis. KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. TOETREDING 1.1 De Belangenorganisaties en Delta Lloyd NV komen overeen dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voor Delta Lloyd Groep onverkort gelden voor ABN AMRO Leven, welke rechten en verplichtingen door ABN AMRO Leven onverkort worden aanvaard. 1.2 ABN AMRO Leven wordt aldus partij bij de Overeenkomst. Zij wordt begrepen onder de in de Overeenkomst gehanteerde definitie van Partijen, Delta Lloyd en Delta Lloyd Groep. 1.3 Partijen erkennen dat als gevolg van het feit dat Woekerpolis geen partij is bij de Toetredingsovereenkomst, deze toetreding niet geldt voor de rechten en verplichtingen jegens Woekerpolis. Voor zover als gevolg daarvan op enigerlei wijze afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de rechten en verplichtingen van Partijen onder de Toetredingsovereenkomst, treden zij zo spoedig mogelijk en te goeder trouw in overleg om te bewerkstelligen dat de afspraken worden nageleefd op een wijze die zo optimaal mogelijk recht doet aan het bepaalde in de Toetredingsovereenkomst. 2. HYBRIDE VERZEKERINGEN 2.1 De Overeenkomst en de Toetredingsovereenkomst hebben mede betrekking op alle Hybride Verzekeringen van ABN AMRO Leven, die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2008 of waarvan de offerte dateert van voor 1 januari 2008, waarop Nederlands recht van toepassing

4 is en waarop ten tijde van de totstandkoming de toenmalige Pensioen- en Spaarfondsenwet (thans de Pensioenwet) niet van toepassing was. 2.2 Bij Hybride Verzekeringen is sprake van een combinatie van sparen en beleggen, in die zin dat polishouders de mogelijkheid wordt geboden om binnen één verzekering het vermogen voor een deel op te bouwen tegen een vaste rente die gekoppeld is aan de hypotheekrente en die gedurende een bepaalde periode wordt gegarandeerd (het zogenaamde spaardeel) en voor een deel door middel van beleggingen in participaties (het zogenaamde beleggingsdeel). ABN AMRO Leven garandeert dat zij uitsluitend Hybride Verzekeringen heeft aangeboden, rechtstreeks danwel via tussenpersonen, onder de productnaam MeegroeiHypotheek. 2.3 ABN AMRO Leven garandeert dat bij de Meegroeihypotheek: (a) (b) (c) (d) (e) De polishouders op ieder gewenst moment en zonder enige beperking (anders dan fiscale beperkingen en de beperkingen zoals aangeduid onder (b) hierna) de mogelijkheid heeft te switchen tussen het beleggingsdeel en de hypotheekrenterekening; bij switchen van en naar de hypotheekrenterekening geen op- of afslagen, kosten of andere inhoudingen hoe genaamd dan ook in rekening worden gebracht (anders dan uit de polisvoorwaarden blijkende aan- en verkoopkosten terzake van de beleggingen); bij storting op de hypotheekrenterekening de volledige netto verkoopopbrengst van de daartoe verkochte beleggingen rentedragend is tegen het terzake van de hypothecaire financiering overeengekomen rentepercentage; bij onttrekking aan de hypotheekrenterekening het volledige saldo daarvan vermeerderd met de gedurende de looptijd ervan opgebouwde rente, welke overeenkomt met de terzake van de hypothecaire financiering overeengekomen rentepercentage, beschikbaar is voor herbelegging in beleggingsfondsen; en het onder (a) tot en met (d) bepaalde geldt vanaf het moment dat de Meegroeihypotheek is aangeboden en zal blijven gelden gedurende de looptijd van de Meegroeihypotheek producten. 2.4 ABN AMRO Leven verklaart zich bereid om voor Hybride Verzekeringen de kosten op het spaardeel van de betreffende verzekering te maximeren tot 1,25% van het actuele spaarsaldo per jaar, ongeacht de hoogte van de bruto premie inleg. De kosten op het beleggingsdeel van de betreffende verzekering worden gemaximeerd tot het percentage dat volgens artikel 2.1 van de Overeenkomst op de verzekering van toepassing is uitgaande van de bruto premie inleg zoals daar gedefinieerd. Dat betreft dus de totale bruto jaarpremie (en niet uitsluitend het deel dat daarvan wordt belegd). 2.5 In de normkostenberekening als bedoeld in artikel 2.2 (ii) van de Overeenkomst wordt op het beleggingsdeel uitgegaan van een netto rendement gelijk aan het herleide bruto fondsrendement verminderd met het daarop toepasselijke maximum kostenpercentage (op jaarbasis) en op het spaardeel van een netto rendement gelijk aan de vaste rentevergoeding verminderd met 1,25% (op jaarbasis). 2.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 van het Addendum zal ten aanzien van Hybride verzekeringen de compensatie in geval van artikel 4.3 van het Addendum ("Hefboomeffect") voor wat betreft het spaardeel worden gerekend met de werkelijke rente die wordt vergoed

5 over het spaardeel in plaats van met een bruto fondsrendement van 6%. Voor het overige zal het bruto fondsrendement van 6% wel worden gehandhaafd. 3. KAPITAALMARKTRENTEREKENING 3.1 Binnen de Beleggingsverzekeringen en Hybride Verzekeringen van ABN AMRO Leven kan ook vermogen worden opgebouwd binnen de Kapitaal Markt Rente Rekening. Economisch gezien is een storting op de Kapitaal Markt Rente Rekening vergelijkbaar met een belegging in een geldmarktfonds. In geval van een belegging in een geldmarktfonds zou op grond van de Overeenkomst en de Toetredingsovereenkomst een kostenmaximering gelden van 2,45% of 2,85% eventueel vermeerderd met een garantieopslag. 3.2 ABN AMRO Leven verklaart zich echter bereid om de kosten van de Kapitaal Markt Rente Rekening te maximeren tot 1% per jaar over het op de Kapitaal Markt Rente Rekening gestorte saldo. Deze norm geldt voor alle stortingen op de Kapitaal Markt Rente Rekening, ook voor zover terzake een garantie geldt. 3.3 ABN AMRO Leven garandeert voor wat betreft de Kapitaal Markt Rente Rekening: ter zake van Beleggingsverzekeringen en/of Hybride Verzekeringen waarvan de eerste storting op de Kapitaal Markt Rente Rekening heeft plaatsgevonden voor 1 oktober 1999 is aan Polishouders een rendement gegarandeerd op de Kapitaal Markt Rente Rekening van ten minste 4%; ter zake van Beleggingsverzekeringen en/of Hybride Verzekeringen waarvan de eerste storting op de Kapitaal Markt Rente Rekening heeft plaatsgevonden na 1 oktober 1999 geldt dat de rente op de Kapitaal Markt Rente Rekening gelijk is aan het gemiddelde van 4% enerzijds en het gemiddeld effectief rendement Eurobonds met een gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaar anderzijds; geen kosten ter zake van de Kapitaal Markt Rente Rekening in rekening zijn of zullen worden gebracht indien en voor zover de Beleggingsverzekering en/of Hybride Verzekering is geëindigd en het aan de Polishouder toekomende vermogen nog niet is uitgekeerd. In dat geval is en blijft het bruto rendement op de Kapitaal Markt Rente Rekening derhalve een netto rendement. 3.4 Deze bereidheid bestaat uitsluitend in het kader van het sluiten van de Toetredingsovereenkomst en beoogt niet om terzake een norm te stellen. 4. OVERLIJDENSRISICOVERZEKERINGEN 4.1 In de Normkostenberekening wordt een geïndividualiseerde overlijdensrisicopremie gehanteerd, dat wil zeggen een premie die is gebaseerd op de individuele sterftekans van de verzekerde. 4.2 ABN AMRO Leven heeft Beleggingsverzekeringen verkocht waarbij de hoogte van de (positieve of negatieve) overlijdensrisicopremie niet is gebaseerd op een geïndividualiseerde sterftekans, maar in plaats daarvan een doorsneepremie is gehanteerd. ABN AMRO Leven verklaart dat zij ook in die gevallen een geïndividualiseerde overlijdensrisicopremie zal hanteren in de Normkostenberekening. 4.3 In afwijking van artikel 4.2 geldt dat bij de producten KBP (Koopsom Beleggingspolis) en RBH (Beleggingspolis) geen geïndividualiseerde premie wordt gehanteerd. In plaats daarvan past ABN AMRO Leven de bonuspercentages zoals met de Polishouders zijn

6 overeengekomen zodanig aan dat voor al deze Polishouders geldt dat hun bonusaanspraak na afloop minimaal gelijk is aan de sterftewinst die zij uitgekeerd zouden krijgen wanneer een geïndividualiseerde overlijdensrisicopremie was gehanteerd. 5. INDIVIDUELE SCHRIJNENDE GEVALLEN 5.1 Artikel 4 van het Addendum geldt onverkort terzake van ABN AMRO Leven, met dien verstande dat: (a) (b) (c) (d) Het bedrag van 30 miljoen beschikbaar wordt gesteld door Delta Lloyd NV (en/of Delta Lloyd Leven en OHRA Leven) en dat dit bedrag alleen bestemd is voor individuele schrijnende gevallen in de zin van artikel 4 van het Addendum die een Beleggingsverzekering hebben afgesloten bij (de rechtsvoorgangers van) Delta Lloyd Leven en OHRA Leven; In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.1 van het Addendum een bedrag van maximaal 10 miljoen ter beschikking wordt gesteld door ABN AMRO Leven voor individuele schrijnende gevallen als bedoeld in artikel 4 B (onvrijwillige afkoop) van het Addendum, voor zover deze zich voordoen binnen ABN AMRO Leven. Dit betreft een maximum bedrag, dat uitsluitend wordt besteed voor deze categorie van schrijnende gevallen. Voor zover het bedrag van 10 miljoen niet volledig hoeft te worden besteed, staat dit weer ter vrije beschikking voor ABN AMRO Leven; De kosten die gemoeid gaan met vergoedingen voor Beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Leven uit hoofde van artikel 4 A (hefboomeffect) en artikel 4 C (grote polissen), volledig en ongelimiteerd voor rekening komen van ABN AMRO Leven; Ten behoeve van ABN AMRO Leven geen bedrag wordt gereserveerd als bedoeld in D van artikel 4 van het Addendum. 6. VERSTREKTE INFORMATIE 6.1 ABN AMRO Leven verklaart dat de informatie die zij schriftelijk of elektronisch aan de Belangenorganisaties heeft verstrekt of nog zal verstrekken ten aanzien van ABN AMRO Leven, juist is ofwel, voor zover het inschattingen betreft, een redelijke inschatting geeft van de feitelijke situatie. 6.2 Indien enige informatie of verklaringen op materiële onderdelen onjuist blijken te zijn en/of terzake geen redelijke inschatting is gemaakt, en Polishouders of de begunstigden hierdoor nadeel lijden, zullen Partijen in overleg treden over de wijze waarop dit nadeel ongedaan wordt gemaakt. 7. PEILING 7.1 Verliespolis en Woekerpolis hebben ieder de bevoegdheid om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ondertekening van de Toetredingsovereenkomst een peiling te houden onder de bij hen aangesloten Polishouders van ABN AMRO Leven ter consultatie van hun instemming met de in de Overeenkomst opgenomen regeling. 7.2 Indien de peiling uitwijst dat de bij Verliespolis en/of Woekerpolis aangesloten Polishouders van ABN AMRO Leven de Overeenkomst afwijzen (waaronder wordt verstaan niet met tenminste een gewone meerderheid van de door de bij Verliespolis respectievelijk Woekerpolis aangesloten Polishouders uitgebrachte stemmen is geaccepteerd), is de

7 betreffende stichting, waarbij de peiling negatief is uitgevallen, en/of Delta Lloyd NV en/of ABN AMRO Leven gerechtigd de Toetredingsovereenkomst te ontbinden. ABN AMRO Leven zal echter eerst de mogelijkheid worden geboden de uitkomsten van de peiling te valideren op nader overeen te komen wijze. Verliespolis en Woekerpolis zullen zich naar beste vermogen inspannen om te bewerkstelligen dat de bij hen aangesloten Polishouders van ABN AMRO Leven met de in de Overeenkomst opgenomen regeling zullen instemmen. Partijen erkennen dat Woekerpolis en Verliespolis op basis van deze informatie uitsluitend kunnen beslissen om de ontbinding al dan niet in te roepen; deze informatie geeft in geen geval aanleiding tot heronderhandeling van enige bepaling uit de Overeenkomst. 7.3 In geval van ontbinding op grond van artikel 6.2 dient de Toetredingsovereenkomst tussen alle Partijen als ontbonden te worden beschouwd. 7.4 In geval van ontbinding door Verliespolis, Delta Lloyd NV en/of ABN AMRO Leven van de Toetredingsovereenkomst op grond van artikel 6.2 geldt het navolgende: (a) (b) (c) de Overeenkomst blijft onverkort in stand tussen alle Partijen met uitzondering van ABN AMRO Leven met betrekking tot Delta Lloyd Groep (met uitzondering van ABN AMRO Leven); Partijen hebben in het geval van ontbinding op grond van dit artikel over en weer geen verplichtingen tot vergoeding van schade en/of kosten terzake van deze ontbinding, met dien verstande dat de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit artikel 6.5 en 6.6 onverkort in stand blijven; Partijen zullen in overleg treden over de communicatie terzake van de ontbinding, waarbij als uitgangspunt geldt dat Partijen geen beschadigende uitlatingen zullen doen terzake van (de omstandigheden die aanleiding geven tot) de ontbinding. 7.5 Verliespolis zal aan Polishouders van ABN AMRO Leven, die zich op het moment van ondertekening van de Toetredingsovereenkomst (betalend) hebben aangesloten bij Verliespolis, en die deelnemen aan de raadpleging, als omschreven in artikel 6.1 hiervoor, de eerder door hen aan Verliespolis betaalde bijdrage terugbetalen. Daarenboven zal Verliespolis aan de in dit artikel bedoelde Polishouders een aanvullende eenmalige vergoeding uitbetalen, zodanig dat bedoelde Polishouders in totaal elk 50,- (vijftig euro) zullen ontvangen. 7.6 Verliespolis zal bij wijze van vergoeding van ABN AMRO Leven ontvangen een bedrag van 50,- (vijftig euro) per in artikel 6.5 bedoelde Polishouder, alsmede de integrale (redelijke en onderbouwde) uitvoeringskosten gemoeid met de betaling aan de Polishouders. De wijze waarop deze betaling zal plaatsvinden wordt tussen Partijen nader overeengekomen, waarbij is overeengekomen dat betalingen door Verliespolis aan Polishouders uiterlijk zes weken na bekendmaking van de uitslag van de raadpleging zal plaatsvinden. Indien de hiervoor genoemde wijze van uitbetaling voor de Belangenorganisaties nadelige fiscale gevolgen mocht hebben zal het bedrag van 50,- (vijftig euro) door ABN AMRO Leven rechtstreeks aan de betreffende Polishouders worden uitgekeerd. De Belangenorganisaties zullen ABN AMRO Leven daartoe alsdan een digitaal bestand aanleveren met de namen en rekeninggegevens van de betreffende Polishouders. 8. PUBLICITEIT 8.1 Partijen zullen een gezamenlijk communicatieplan opstellen ten aanzien van de toetreding van ABN AMRO Leven. Partijen zullen het bestaan en inhoud van de Toetredingsovereenkomst geheimhouden totdat overeenstemming is bereikt over de communicatie. Deze geheimhouding geldt niet jegens toezichthouders en/of het Ministerie van Financiën, voor

8 zover redelijkerwijs noodzakelijk en in het belang van de Overeenkomst en/of de Toetredingsovereenkomst. 8.2 Partijen komen in ieder geval het navolgende overeen: (a) (b) (c) (d) (e) Publicatie zal plaatsvinden door middel van een opvallende advertentie in de vijf landelijk verspreide dagbladen, die op het moment van eerste publicatie de grootste oplage kennen. Partijen zullen voorafgaand via hun communicatieadviseurs aan publicatie overeenstemming bereiken over de inhoud, opmaak en exacte plaats van de te plaatsen advertentie. De advertentie zal tenminste ¼ pagina bedragen. Belangenorganisaties zullen geen grotere advertentie kunnen eisen dan ¼ pagina. Het staat Delta Lloyd NV en ABN AMRO Leven echter vrij een grotere advertentie te plaatsen. Publicatie zal plaatsvinden op twee momenten, namelijk binnen een redelijke termijn na het vervallen van de ontbindende voorwaarden in de Toetredingsovereenkomst en 2,5 jaar (tweeënhalf) jaar daarna. Delta Lloyd NV, ABN AMRO Leven en de Belangenorganisaties zullen de in dit artikel bedoelde advertentie, dan wel een mededeling van gelijke strekking tevens plaatsen op hun respectievelijke websites. De in dit artikel bedoelde advertentie zal expliciet melding maken van de wijze waarop de aanspraken kunnen worden gemaakt, de termijnen waarbinnen dit moet geschieden en de aanvangsmomenten daarvan. Delta Lloyd NV kan volstaan met 1 (één) advertentie voor alle groepsvennootschappen van Delta Lloyd NV gezamenlijk terzake van artikel 2.15 van het Addendum en het bepaalde in artikel 7.2 van de Toetredingsovereenkomst. 9. OVERIGE AFSPRAKEN 9.1 De termijnen als bedoeld in artikel 2.14 en artikel 4.11 van het Addendum vangen voor Polishouders van ABN AMRO Leven pas aan op de dag, volgend op de dag van de eerste publicatie als bedoeld in artikel 7.2 hiervoor. 9.2 Partijen doen afstand van de bevoegdheid om de Toetredingsovereenkomst te ontbinden, nietig te verklaren of te vernietigen of zich bij wijze van verweer op ontbinding, nietigheid of vernietiging te beroepen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.2 hiervoor. 10. RECHTS- EN FORUMKEUZE 10.1 Op de Toetredingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de Toetredingsovereenkomst zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters en oordelen naar de regelen des rechts. De arbitrage zal worden gevoerd in de Nederlandse taal en plaatsvinden in Amsterdam.

9 Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op 21 december Delta Lloyd N.V., namens zichzelf en namens Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en OHRA Levensverzekering N.V.: O.W. Verstegen ABN AMRO Levensverzekering N.V.: O.W. Verstegen Stichting Verliespolis: G. Hooft Graafland H.F.B. Keyner Vereniging VEB NCVB: J.M. Slagter, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Vereniging Eigen Huis: M.E.C. Pernot, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL (3) STICHTING VERLIESPOLIS

AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL (3) STICHTING VERLIESPOLIS AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010 tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL en (3) STICHTING VERLIESPOLIS (4) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (5) VERENIGING

Nadere informatie

VERKORTE OVEREENKOMST

VERKORTE OVEREENKOMST VERKORTE OVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De naamloze vennootschap LOYALIS LEVEN N.V., statutaire zetel te Heerlen, kantoor houdende aan de Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen; Hierna

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Addendum bij de Overeenkomst op Hoofdlijnen Vaststellingsovereenkomst Aanvullende overeenkomst

Addendum bij de Overeenkomst op Hoofdlijnen Vaststellingsovereenkomst Aanvullende overeenkomst Addendum bij de Overeenkomst op Hoofdlijnen Vaststellingsovereenkomst Aanvullende overeenkomst Partijen: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (ING Life Insurance, tevens de op 28 december

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 17 FEBRUARI 2011. tussen (1) CORDARES LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) STICHTING VERLIESPOLIS (3) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 17 FEBRUARI 2011. tussen (1) CORDARES LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) STICHTING VERLIESPOLIS (3) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 17 FEBRUARI 2011 tussen (1) CORDARES LEVENSVERZEKERINGEN N.V. en (2) STICHTING VERLIESPOLIS (3) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (4) VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS (5) VERENIGING

Nadere informatie

AEGON Spaarkas N.V, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: Aangeslotene.

AEGON Spaarkas N.V, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-264 d.d. 8 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

3. Het moment waarop compensatie in de polis wordt gestort, opdat klanten daarmee gemakkelijk zullen kunnen overstappen naar alternatieve producten;

3. Het moment waarop compensatie in de polis wordt gestort, opdat klanten daarmee gemakkelijk zullen kunnen overstappen naar alternatieve producten; Met de totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst tussen Verliespolis en Achmea is nog geen einde gekomen aan de woekerpolisaffaire. Dat is inmiddels wel duidelijk. Een verrassing kan dat niet zijn.

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veel gestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Partijen: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Postbank Levensverzekering N.V. RVS Levensverzekering N.V. en Stichting Verliespolis Stichting

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN. 16 december 2008. Partijen:

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN. 16 december 2008. Partijen: OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 16 december 2008 Partijen: N.V. Amersfoortse Levensverzekering Maatschappij Falcon Leven N.V. Fortis ASR Beleggingsconsortium, Maatschappij voor Beleggen en Verzekeren N.V.

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 17 FEBRUARI 2011. tussen (1) CORDARES LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) STICHTING VERLIESPOLIS (3) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 17 FEBRUARI 2011. tussen (1) CORDARES LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) STICHTING VERLIESPOLIS (3) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 17 FEBRUARI 2011 tussen (1) CORDARES LEVENSVERZEKERINGEN N.V. en (2) STICHTING VERLIESPOLIS (3) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (4) VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS (5) VERENIGING

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 15 november 2010. Partijen: SNS REAAL N.V. SR LEV N.V. Proteq Levensverzekeringen N.V. Stichting Verliespolis

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 15 november 2010. Partijen: SNS REAAL N.V. SR LEV N.V. Proteq Levensverzekeringen N.V. Stichting Verliespolis VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 15 november 2010 Partijen: SNS REAAL N.V. SR LEV N.V. Proteq Levensverzekeringen N.V. en Stichting Verliespolis en Vereniging van Effectenbezitters Vereniging Eigen Huis PARTIJEN:

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Legal & General zal de Aanbeveling van de Ombudsman van 4 maart 2008 volgen, tenzij hieronder nadrukkelijk anders is bepaald. De Regeling heeft

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 24 maart 2009. Partijen:

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 24 maart 2009. Partijen: OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 24 maart 2009 Partijen: SNS REAAL N.V. REAAL Levensverzekeringen N.V. Zwitserleven N.V. Proteq Levensverzekeringen N.V. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. en Stichting

Nadere informatie

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 24 maart 2009. Partijen:

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 24 maart 2009. Partijen: OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 24 maart 2009 Partijen: SNS REAAL N.V. REAAL Levensverzekeringen N.V. Zwitserleven N.V. Proteq Levensverzekeringen N.V. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. en Stichting

Nadere informatie

NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht:

NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht: : s & OUNG Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van Delta Lloyd N.V. over de Tegemoetkomingsregeling individuele beleggingsverzekeringen van Delta Lloyd Groep Aan: de directie van ABN AMRO

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010 tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL en (3) STICHTING VERLIESPOLIS (4) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (5) VERENIGING

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-21 d.d. 22 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-187 d.d. 17 juni 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, drs. W. Dullemond en prof.mr. M.M. Mendel, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2013-83 d.d. 19 maart 2013 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 27 april 2011 mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 9 JULI 2009 tussen (1) AEGON NEDERLAND N.V. (2) AEGON LEVENSVERZEKERING N.V. (3) AEGON SPAARKAS N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (6) VERENIGING

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-207 d.d. 20 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK DE DEELNEMER GEMEENTE HENGELO en STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING INZAKE STARTERSLENINGEN

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-317 d.d. 7 november 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en prof.mr. E.H. Hondius, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Estate Internet, Besloten Vennootschap, gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5037 AC Tilburg aan de Sportweg 14, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Overzicht met premievarianten en maximale kostenpercentages

Overzicht met premievarianten en maximale kostenpercentages Overzicht met premievarianten en maximale kostenpercentages In sommige gevallen is de bepaling van het maximale kostenpercentage op jaarbasis anders. Wij bespreken hier de meest voorkomende premievarianten.

Nadere informatie

2. Feiten Begripsomschrijvingen spaarsaldo Kosten Vaststelling van het spaarsaldo

2. Feiten Begripsomschrijvingen spaarsaldo Kosten Vaststelling van het spaarsaldo Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 172 d.d. 13 juli 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink) Samenvatting: De Commissie heeft onlangs uitspraak

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000 KP05.063.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts   Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw, Part of VATTE NFALL ^ ^gekomen; N.V. Nuon Energy Postbus 41920,1009 Aan de Aandeelhouders 10 MEI 2012 Bezoekadres Spalderweg 20 1096 BA Amsterdam Postadres Postbus 41920 1009 DC Amsterdam Telefoon +31

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997 MP05.003.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON

Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON Uitwerking van artikel 3.1 van de vaststellingovereenkomst van 9 juli 2009 tussen; AEGON NEDERLAND N.V., AEGON LEVENSVERZEKERING N.V., AEGON

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Wegwijzer. SpaarLift-Formule

Wegwijzer. SpaarLift-Formule Wegwijzer SpaarLift-Formule 2 Wegwijzer SpaarLift-Formule 3 In deze Wegwijzer SpaarLift-Formule vindt u algemene informatie over het product SpaarLift-Formule van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie geldt

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen B.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Verzekeringen B.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-188 d.d. 26 juni 2015 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad, secretaris)

Nadere informatie

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties De ondergetekenden: a. De Staat der Nederlanden, gevestigd te s-grevenhage, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-237 d.d. 14 augustus 2012 (mr. P.A. Offers,voorzitter,, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. maart 2011 59801 Compensatie brochure.indd 2 24-03-11 13:56 Uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 Deze week in het Twaalfuurtje een eigen zaak die het volledige klachtentraject van het Kifid van de Ombudsman tot en met de Commissie van Beroep doorlopen heeft.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-324 d.d. 10 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw mr. E.J. Heck, secretaris)

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

DEELNEMERSCONTRACT DE ONDERGETEKENDEN:

DEELNEMERSCONTRACT DE ONDERGETEKENDEN: DEELNEMERSCONTRACT DE ONDERGETEKENDEN: De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Run for Life; A New YorK challenge, gevestigd te (6883 CH) Velp aan de Plevierstraat 12, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE BORGTOCHT STELLA AVIATION FUND B.V.

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE BORGTOCHT STELLA AVIATION FUND B.V. RAAMOVEREENKOMST VOOR DE BORGTOCHT STELLA AVIATION FUND B.V. De ondergetekenden, 1. Stella Aviation Fund B.V., gevestigd te Teuge, bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.G. Hilgeman, hierna te noemen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden

Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden 29-11-2016 Door Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT Op 31 oktober 2016 heeft de Belastingdienst vragen en antwoorden gepubliceerd

Nadere informatie

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de S Model Basisopdracht Ondergetekenden: 1 gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door hierna te noemen: opdrachtgever en gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie