Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35971_1 3 juni 2016 Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2295 Nr. 31 B&Wbesluit van 20 december 2006, houdende vaststelling van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo.. De heffings en invorderingsambtenaar van de gemeente Almelo; Gelet op het bepaalde in: artikel 1 en artikel 7 van de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen; artikel 2 en artikel 8 van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting; artikel 2 en artikel 8 van de Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht; artikel 2 en artikel 7 van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing; artikel 231, 242 en 244 van de Gemeentewet en artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken; artikel 1:3 lid 4 en artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C. van de bij dat Besluit behorende bijlage. Besluit: vast te stellen de navolgende regeling: Beleidsregels op het gebied van de gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave De beleidsregels in dit besluit zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 6. Het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Het aanwijzen van een WOZbelanghebbende in een keuzesituatie Automatische incasso Ambtshalve vermindering Toepassing wegingsfactoren kosten bezwaarfase Slotbepalingen Hoofdstuk 1: Het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Artikel 1: Algemeen In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, perceel of hond). In de gevallen waarin dit voorkomt moet de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Almelo een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen. Artikel 2: Voorkeursvolgorde bij verschillende categorieën genothebbenden van woningen Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van: de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt: de vruchtgebruiker, q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning; de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder of bovengrondse leidingen heeft; de erfpachter dan wel de beklemde meier; de eigenaar of de appartementsgerechtigde; degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter. 1

2 Artikel 3: Voorkeursvolgorde binnen één categorie genothebbenden van woningen Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van: de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden; degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft; degene die in de gemeente woont of is gevestigd; degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt; bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd; een natuurlijk persoon boven een niet natuurlijk persoon; degene die bij het teamonderdeel Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is. Artikel 4: Voorkeursvolgorde bij de onroerendezaakbelastingen van gebruikers van nietwoningen Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van nietwoningen, wordt indien sprake is van een vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van: de vennoot/maat die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt; de oudste vennoot/maat in leeftijd; de vennoot/maat die op andere wijze als gebruiker naar voren komt. Artikel 5: Voorkeursvolgorde bij de hondenbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing Artikel 5: Voorkeursvolgorde bij de hondenbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing Met betrekking tot de hondenbelasting, het rioolrecht van gebruikers en de afvalstoffenheffing wordt de aanslag gesteld ten name van: degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt; degene die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) wordt aangewezen als hoofdbewoner; degene die de huur van het gehele belastingobject q. het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder; de oudste in leeftijd; degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt. Artikel 6: Samenvoegen van aanslagen op één aanslagbiljet Indien en voor zover aanslagen van verschillende belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die: ingevolge de artikelen 2 en 3 kan worden aangewezen; ingevolge artikel 4 kan worden aangewezen; ingevolge artikel 5 kan worden aangewezen. Artikel 7: Uitzonderingen op de voorkeursvolgorde De artikelen 2 tot en met 6 vinden geen toepassing indien: de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorafgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is; bij het teamonderdeel Belastingen bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover vooraf kan worden bezien dat dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd. Artikel 8: Situatie bij aanvang belastingtijdvak beslissend Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Artikel 9: Doel van de voorkeursvolgorde rechtvaardigt afwijking daarvan Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen. 2

3 Artikel 10: Wijzigingen voorkeursvolgorde Wijzigingen kunnen indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak. Artikel 11: Willekeur Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk.) Artikel 12: Heffing op andere wijze Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 2 tot en met 11 van overeenkomstige toepassing. Artikel 13: Overig In gevallen waarin niet middels het voorstaande is voorzien beslist de heffingambtenaar. Hoofdstuk 2: het aanwijzen van een WOZbelanghebbende in een keuzesituatie Artikel 1: Algemeen In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZbeschikking aan één van de belanghebbenden verzenden. De gemeente Almelo hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZbeschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZbeschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerendezaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Artikel 2: Het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, is het bepaalde in Hoofdstuk 1 van overeenkomstige toepassing. Hoofdstuk 3: Automatische incasso Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: materiële belastingschuld: de belastingschuld, zoals deze ontstaat op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen, waarop nog geen betalingsplicht rust; formele belastingschuld: het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald; belastingjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven; de incassant: de gemeente Almelo; belastingschuldige: natuurlijk persoon of rechtspersoon die de belasting verschuldigd is. Artikel 2: Doel van de automatische incasso De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en in tien maandelijkse termijnen automatisch te incasseren. Artikel 3: Gemeentelijke belastingen In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen: onroerendezaakbelastingen; hondenbelasting; rioolrechten; afvalstoffenheffing. Artikel 4: Deelname aan de automatische incasso Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldigen, indien het totaalbedrag van de in de incassoregeling opgenomen belastingen hoger is dan 100, per jaar, maar niet meer bedraagt dan 000, per jaar. 3

4 De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren. Artikel 5: Aanmelding Aanmelding vindt plaats door vóór 1 maart van het belastingjaar de groene machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden aan het teamonderdeel Belastingen van de gemeente Almelo of door het indienen van een machtiging op de internetpagina van de gemeente Almelo. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd. Artikel 6: Berekening termijnbedrag Indien de machtiging is verleend voordat de belastingaanslag is verzonden of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag vastgesteld over een periode van tien incassotermijnen. De incassant heeft het recht, indien de hoogte van de formele belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het belastingjaar de hoogte van het termijnbedrag te wijzigen. De belastingschuldige wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien er tijdens de incassoperiode een vermindering op de belastingaanslag wordt verleend, wordt het bedrag van de vermindering in mindering gebracht op de nog resterende termijnbedragen. Artikel 7: Tijdstip van afschrijving De incassant zal de termijnbedragen automatisch afschrijven rond de 25 e dag van elke maand. Het eerste termijnbedrag wordt afgeschreven in de maand van de eerste vervaldag. Artikel 8: Termijnbedrag Het totale belastingbedrag wordt verdeeld in tien vrijwel gelijke termijnbedragen. Artikel 9: Aanslagoplegging Het aanslagbiljet is voorzien van een dagtekening, de eerste en de laatste vervaldag. Op de aangehechte acceptgiro staat vermeld dat de afschrijving van de tien termijnbedragen plaatsvindt als vermeld in artikel 7. Artikel 10: Ontbindende voorwaarden De automatische incasso wordt beëindigd: 6. indien de automatische incasso van twee al dan niet opvolgende betalingstermijnen niet kan worden uitgevoerd; indien de belastingschuldige in surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert; indien ten aanzien van de belastingschuldige de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; indien de belastingschuldige naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken; indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren; indien de belastingschuldige de machtiging opzegt, door het inzenden van de rode kaart of via de internetpagina van de gemeente Almelo. Artikel 11: Overlijden Bij overlijden van de belastingschuldige dient de automatische incasso zo spoedig mogelijk door de wettelijke vertegenwoordiger te worden beëindigd. De erven kunnen de automatische incasso voortzetten door het afgeven van een nieuwe machtiging, welke aan het einde van het lopende belastingjaar door de erven moet worden stopgezet. Artikel 12: Echtscheiding Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet. Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk het rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden. Wijzigingen kunnen tevens via de internetpagina van de gemeente Almelo worden doorgegeven. Artikel 13: Verhuizing Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet. Artikel 14: Wijziging bank of gironummer automatische incasso Wijzigingen betreffende het bank of gironummer dienen terstond schriftelijk te worden gemeld aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Almelo. Wijzigingen kunnen tevens via de internetpagina van de gemeente Almelo worden doorgegeven. 4

5 Artikel 15: Terugstorting Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de bank of giroinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door een gele terugboekingskaart aan de eigen bank of giroinstelling te zenden. Artikel 16: Beëindiging van de incassoovereenkomst De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden beëindigd door het inzenden van een rode intrekking machtiging kaart of via de internetpagina van de gemeente Almelo. In dat geval is de resterende belastingschuld direct invorderbaar dan wel geldt de laatste vervaldag welke vermeld staat op het aanslagbiljet als de dag waarop de betaling op de rekening van de incassant moet zijn ontvangen. Hoofdstuk 4: Ambtshalve vermindering Artikel 1: Reikwijdte en definities Dit hoofdstuk is van toepassing bij de heffing van gemeentelijke belastingen in de zin van artikel 219 van de Gemeentewet, met dien verstande dat onder gemeentelijke belastingen mede worden begrepen rechten die door de gemeente kunnen worden geheven. Voor de toepassing van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd belastingaanslagen, waaraan ingevolge een wettelijk voorschrift een op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken gegeven beschikking tot vaststelling van de waarde ten grondslag heeft gelegen, voor zover op deze aanslagen artikel 18a, eerste lid, onder b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van (overeenkomstige) toepassing is. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: d. e. f. de ambtshalve vermindering: de vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belastingen als bedoeld in artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 244 van de Gemeentewet; de belanghebbende: de belastingplichtige of degene die de belasting als hoofdelijk medeaansprakelijke heeft betaald; de driejaarstermijn: de termijn door welks verloop na het tijdstip van het ontstaan van de belastingschuld op voet van artikel 11, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de bevoegdheid tot het vaststellen van een aanslag vervalt; het bedrag van de vermindering: de vermindering van het belastingbedrag vermeerderd met (het daaraan toe te rekenen gedeelte van) de bestuurlijke boete of de kostenopslag, indien een bestuurlijke boete of de kostenopslag is toegepast. Het bedrag van de vermindering wordt berekend per belastingaanslag; de belastingaanslag: de aanslag als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met dien verstande dat voor toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: de aanslag, de voorlopige aanslag, de navorderingsaanslag: het gevorderde bedrag, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde, het nagevorderde bedrag; het aanslagbiljet: de kennisgeving van het in onderdeel 1 bedoelde bedrag. de belastingwet: algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels op het gebied van gemeentelijke belastingen. Artikel 2: Gevallen waarin ambtshalve vermindering wordt verleend Ingeval het bedrag, dat vermeld staat op het aanslagbiljet, had behoren te zijn vastgesteld op een bedrag dat tenminste 10, lager is dan het te hoog vastgestelde bedrag, dat vermeld staat op het aanslagbiljet, verleent de heffingsambtenaar vermindering waarvoor de belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt, indien: een bezwaarschrift of een verzoekschrift niet ontvankelijk wordt verklaard wegens het te laat indienen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift dan wel om andere redenen van formele aard, of uit enig feit blijkt dat een belastingaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld en deze aanslag bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet gehandhaafd kan worden. Artikel 3: Uitzonderingen Het bepaalde in artikel 2 vindt geen toepassing indien: ten tijde van het ontvangen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift, dan wel op het tijdstip waarop het in artikel 2, onder b, bedoelde feit ter kennis van de heffingsambtenaar komt, de driejaarstermijn is verstreken; aannemelijk is dat belanghebbende door opzet of grove schuld de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of een verzoekschrift ongebruikt heeft laten verstrijken. Artikel 4: Jurisprudentie Een uitspraak van de Hoge Raad of van een Gerechtshof, waarin een toepassing van de belastingwet besloten ligt die voor de belanghebbende gunstiger is dan bij de heffing van de belasting gevolgde toepassing, leidt niet tot het ambtshalve verlenen van vermindering van belasting indien de belastingaanslag of de voldoening op aangifte onherroepelijk is komen vast te staan voor de dag, waarop de uitspraak door de Hoge Raad of het Hof is gewezen, tenzij het college van burgemeester en wethouders op dit punt een afwijkende regeling heeft getroffen. 5

6 Hetgeen in het eerste lid is bepaald met betrekking tot een uitspraak van de Hoge Raad of van een Gerechtshof, is in daartoe leidende gevallen van overeenkomstige toepassing op prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen alsmede op rechterlijke uitspraken van het Hof en andere supranationale colleges. Artikel 5: Mededeling van afwijzing Indien geen termen aanwezig zijn om ambtshalve een vermindering te verlenen, wordt daarvan gemotiveerd mededeling gedaan in de uitspraak waarin de nietontvankelijkheid wordt uitgesproken van een bezwaarschrift of een verzoekschrift, bedoeld in artikel 2, onder Hoofdstuk 5: Toepassing van wegingsfactoren bij toekenning van een vergoeding van in de bezwaarfase gemaakte kosten Artikel 1: Algemeen Artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht bevat de wettelijke regeling voor vergoeding van proceskosten in de bezwaarprocedure. De wet voorziet uitsluitend in een vergoeding van de kosten die belanghebbende in verband met bezwaar heeft moeten maken voor zover het primaire besluit, waartegen het bezwaar zich richt, wordt herroepen vanwege aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid en voor zover belanghebbende daarom heeft verzocht voordat het bestuursorgaan uitspraak op het bezwaarschrift heeft gedaan. In het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) worden de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen limitatief opgesomd. Ingevolge artikel 1 sub a juncto artikel 2 lid 1 sub a Bpb vindt vergoeding plaats van de kosten van rechtsbijstand die belanghebbende in verband met het bezwaar heeft moeten maken, indien de rechtsbijstand beroepsmatig door een derde is verleend. Bij het vaststellen van de hoogte van deze vergoeding heeft het bestuursorgaan een zekere beleidsruimte. Deze beleidsruimte heeft betrekking op de zogenaamde wegingsfactoren voor de berekening van de vergoeding van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. De wegingsfactoren brengen de zwaarte van de zaak tot uitdrukking en kunnen variëren van een zeer lichte zaak tot een zeer zware zaak (onderdeel C bijlage Bpb). De uitkomst dient in overeenstemming te zijn met de bewerkelijkheid en de gecompliceerdheid van de zaak en de daarmee verbandhoudende werkbelasting van de rechtsbijstandverlener. Artikel 2: Belastingbedrag In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag: het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of: indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of: het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Artikel 3: Belastingaanslag Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in artikel 233a, lid 2, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet. Artikel 4: Wegingsfactoren Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak: indien het geschil zich beperkt tot de hoogte van een aanslag gemeentebelastingen aangemerkt als: d. e. zeer licht indien een belastingbedrag van minder dan 450, in geschil is of; licht indien een belastingbedrag van 450, of meer, maar minder dan 900, in geschil is of; gemiddeld indien een belastingbedrag van 900, of meer, maar minder dan 6.750, in geschil is of; zwaar indien een belastingbedrag van 6.750, of meer, maar minder dan 2500, in geschil is of; zeer zwaar indien een belastingbedrag van 2500, of meer in geschil is. indien het geschil zich beperkt tot de WOZwaarde van een object aangemerkt als: zeer licht indien een WOZwaarde van minder dan 4000, in geschil is of; licht indien een WOZwaarde van 4000, of meer, maar minder dan , in geschil is of; gemiddeld indien een WOZwaarde van , of meer, maar minder dan 67000, in geschil is of; d. zwaar indien een WOZwaarde van 67000, of meer, maar minder dan , in geschil is of; e. zeer zwaar indien een WOZwaarde van , of meer in geschil is. indien het geschil zich beperkt tot: een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een WOZwaarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan 450, dan wel met een waarde van minder dan 4000, als zeer licht; 6

7 d. e. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een WOZwaarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van 450, of meer, maar minder dan 900, dan wel met een waarde van 4000, of meer, maar minder dan , als licht; een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een WOZwaarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van 900, of meer, maar minder dan 6.750, dan wel met een waarde van , of meer, maar minder dan 67000, als gemiddeld; een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een WOZwaarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van 6.750, of meer, maar minder dan 2500, dan wel met een waarde van 67000, of meer, maar minder dan , als zwaar; een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een WOZwaarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van 2500, of meer, dan wel met een waarde , of meer als zeer zwaar. Indien het geschil van een zaak zich richt tegen zowel de hoogte van de aanslag gemeentebelastingen als tegen de WOZwaarde van een object, wordt voor de toepassing van de wegingsfactoren aangesloten bij lid 2 van dit artikel. Hoofdstuk 6: Slotbepalingen De beleidsregels op het gebied van de gemeentelijke belastingen, vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Almelo op 21 december 2004, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari De beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, 20 december 2006, Heffingsambtenaar als voornoemd, Invorderingsambtenaar als voornoemd, 7

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014

Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014 Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen; artikel 2 en 11 van de Verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Type overheidsorganisatie Naam

Nadere informatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

De gemeente De Fryske Marren. Beleidsregels gemeentelijke belastingen Diverse regelingen

De gemeente De Fryske Marren. Beleidsregels gemeentelijke belastingen Diverse regelingen De gemeente De Fryske Marren Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2016 Diverse regelingen 22-09-2015 Inhoud Begripsbepalingen 2 Vaststelling 3 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige

Nadere informatie

VI. Beleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk

VI. Beleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 162316 30 december 2016 Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2017 Inhoudsopgave Begripsbepalingen Beleidsregels voor het aanwijzen van

Nadere informatie

NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2007

NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2007 Jaar: 2007 Nummer: 3 Besluit: B&W 9 januari 2007 Gemeenteblad NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2007 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. Nr. 225 29 april 2016 Beleidsregels ambtshalve vermindering

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

I. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

I. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie I. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Algemeen In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 1 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3 Gemeentelijke belastingen... 4 Artikel 4 Deelname

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2010

NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2010 Jaar: 2009 Nummer: 123 Besluit: B&W 22 december 2009 Gemeenteblad NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Nadere informatie

Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4

Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4 Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer; gelet op de bepalingen in de belastingverordeningen omtrent betaaltermijnen, alsmede op

Nadere informatie

NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2011

NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 22 Besluit: B&W 22 maart 2011 Gemeenteblad NADERE REGELS HEFFING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN UITVOERING WET WOZ HELMOND 2011 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in: * het Burgerlijk Wetboek; * de Invorderingswet 1990;

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso...4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen...4 Artikel 4.

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN

BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR); Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen gemeentelijke belastingen gemeente Waddinxveen

Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen gemeentelijke belastingen gemeente Waddinxveen Beleidsregels ambtshalve vermindering Waddinxveen gemeentelijke belastingen gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, gelet op artikel 65 van de Algemene wet inzake

Nadere informatie

Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt

Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt Het dagelijks bestuur van Hefpunt; Gelet op artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr), de artikelen 123, 124 en 134

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 3 december Onderwerp Beleidsregels heffing en invordering - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 3 december Onderwerp Beleidsregels heffing en invordering - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 nummer: 2013_BW_00751 Onderwerp Beleidsregels heffing en invordering - vormend Beknopte samenvatting In de belastingverordeningen zijn bepalingen opgenomen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rioolrechten Boxmeer 2008. Nummer: 8e. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om. om kostenvergoedingen in de bezwaarfase

Beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om. om kostenvergoedingen in de bezwaarfase Beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen in de bezwaarfase Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

BELEIDSREGELS 2009 VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Artikel 1. Reikwijdte en definities.

BELEIDSREGELS 2009 VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Artikel 1. Reikwijdte en definities. BELEIDSREGELS 2009 VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Artikel 1. Reikwijdte en definities. 1. Deze beleidsregels gelden bij de heffing van gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; MID14/013.5 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober

Nadere informatie

Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Mill en Sint Hubert Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert,

Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Mill en Sint Hubert Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mill en Sint Hubert Nr. 132547 31 juli 2017 Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Mill en Sint Hubert 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen:

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen: rv 333 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 940331 Den Haag, 11 oktober 1994 Aan de gemeenteraad Vaststelling Verordening hondenbelasting Overeenkomstig hetgeen wij reeds opmerkten bij de budgetprognose 1994-1998

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr.

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 8-11-2011 Onderwerp: Actualisering belastingverordening hondenbelasting en aanpassing tarieven 2012 2010i01718 De raad van de gemeente Leiderdorp;

Nadere informatie

Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen

Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 75280 17 augustus 2015 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Nummer 201218842 a /EDV De raad der gemeente Veendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels voor het verlenen van een ambtshalve vermindering van gemeentelijke

Nadere informatie

De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen de : VERORDENING OP DE HEFFING

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

IMijverdal, 8 november gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

IMijverdal, 8 november gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit IMijverdal, 8 november 2012 Nr. 12INT01592 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; gelet

Nadere informatie

Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017

Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017 GEMEENTE WIJCHEN Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017 De raad van de gemeente Wijchen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 1-1-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. 2010-4108 gelet op het bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2016 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende directe belasting

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures.

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 15 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van 28 februari 2012 van de heffingsambtenaar tot vaststelling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013; De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 188222 29 december 2016 Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende: VERORDENING op de heffing en invordering

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek.

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 119635 11 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 08rb000451 Nr. 11C De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

"Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017"

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zundert. Nr. 181501 22 december 2016 "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017" De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van

Verordening op de heffing en de invordering van Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Onderwerp Gemeente Druten Verordening op

Nadere informatie

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft; Raadsbesluit Jaar./../.. Zaaknummer:Z17-001029 Onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2018. De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2017;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

Nijverdal, 2 december gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nijverdal, 2 december gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 2 december 2014 Nr. 14INT03969 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Eerste wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013erord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële

Nadere informatie

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN GEMEENTE HEUMEN RAADSBESLUIT Onderwerp: Gewijzigde verordening Datum: Besluitnr.: 14.05 Raad Bedrijveninvesteringszone Malden 2017-2021 1 december 2016 De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 december 2011 Agendanummer:

Vergadering d.d.: 14 december 2011 Agendanummer: RAADSBESLUIT Vergadering d.d.: 14 december 2011 Agendanummer: 2011-106-4 Verordening hondenbelasting De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15:33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15:33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2017, nr. B17.001987; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15:33

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 80332 31 december 2014 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015 gemeente Weert De raad van de gemeente Weert; gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021 Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021 Samenvatting Deze verordening geeft aan dat binnen het aangewezen gebied een BIZ bijdrage (= een belasting die strekt ter bestrijding

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2014 Datum : 25 november 2014 B&W datum : 2 december 2014 Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstellen tarieven OZB 2015

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2017. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017

Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 178445 19 december 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Leidraad heffing Gemeente Waalwijk

Leidraad heffing Gemeente Waalwijk Toelichting Leidraad heffing Gemeente Waalwijk De heffingsambtenaar van de Gemeente Waalwijk, Overwegende dat: het wenselijk is om voor de uitvoering van de waardebepaling in het kader van de Wet waardering

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

gemeente Zaltbommel Adviesnota voor het college Primaat afdeling: Bedrijfsvoering Ingekomen^^ JAN, 20U S,,

gemeente Zaltbommel Adviesnota voor het college Primaat afdeling: Bedrijfsvoering Ingekomen^^ JAN, 20U S,, gemeente Zaltbommel Adviesnota voor het college Primaat afdeling: Bedrijfsvoering Ingekomen^^ JAN, 20U S,, Steller: A.M. Verschut-Blijenberg Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Medeadviseur: ^ \ - Kopie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115; Raadsbesluit Steenwijk, 11 november 2008 Nummer: 2008/115a De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115; gelet op artikel

Nadere informatie