Wijziging van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering"

Transcriptie

1 Wijziging van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering VWS 18 december 1997/nr. VPZ/VU De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 5, eerste lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en artikel 3, eerste lid, onder d, van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden; Besluit: Artikel I De Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering 1 wordt gewijzigd als volgt: A. In artikel 2, eerste lid, wordt jaar vervangen door: kalenderjaar. B. Artikel 3 komt te luiden: Artikel 3 1. In afwijking van artikel 2 bestaat aanspraak op meer behandelingen dan genoemd in artikel 2, indien de verzekerde lijdt aan: a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 1. cerebrovasculair accident; 2. ruggemergaandoening; 3. multipele sclerose; 4. perifere zenuwaandoening; 5. extrapyramidale aandoening; 6. motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar; 7. aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel; 8. cerebellaire aandoening; 9. uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggemerg; 10. hernia nucleï pulposi indien sprake is van motorische uitval als gevolg van radiculopathie; 11. spierziekte; b. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat: 1. aangeboren afwijking; 2. progressieve scoliose; 3. juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar; 4. reflexdystrofie; 5. wervelfractuur als gevolg van osteoporose; 6. fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget; 7. frozen shoulder (capsulitis adhaesiva); 8. reumatoïde artritis of chronische reuma; 9. chronische artritiden; 10. spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew); 11. reactieve artritis; 12. juveniele chronische artritis; 13. hyperostotische spondylose (morbus Forestier); 14. collageenziekten; 15. status na amputatie; 16. whiplash; 17. postpartum bekkeninstabiliteit; c. of een van de volgende hartaandoeningen: 1. myocard-infarct (AMI); 2. status na coronary artery bypassoperatie (CABG); 3. status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA); 4. status na hartklepoperatie; 5. status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen; d. of een van de volgende aandoeningen: 1. chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van een FEV1/VC kleiner dan 60%; 2. aangeboren afwijking van de tractus respiratorius; 3. lymfoedeem; 4. littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma; 5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling; 6. claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine. 2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 10, en onderdeel b, onder 17, bestaat aanspraak op behandelingen gedurende een periode van maximaal 3 maanden. 3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 7, en onderdeel d, onder 6, bestaat aanspraak op behandelingen gedurende een periode van maximaal 12 maanden. 4. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, onder 5, bestaat aanspraak op behandelingen gedurende een periode van maximaal 12 maanden in aansluiting op ontslag of beëindiging van de behandeling. 5. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 16, bestaat aanspraak op behandelingen gedurende een periode van maximaal 3 maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen kan deze periode verlengd worden met maximaal 6 maanden. C. Artikel 5, derde lid, komt te luiden: 3. Indien het een van de aandoeningen betreft, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, onderdeel b, onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 en 14, en onderdeel d, onder 2, kan het ziekenfonds slechts toestemming geven indien de diagnose is gesteld door een. Ingeval van recidive van de in de vorige volzin bedoelde aandoeningen kan de hulp worden voorgeschreven door de huisarts. Indien het een aandoening betreft, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, onder 5, kan het ziekenfonds slechts toestemming geven indien de hulp is voorgeschreven door een of een verpleeghuisarts. Artikel II In artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden 2 wordt na artikel 3, eerste lid, onder d, ingevoegd: van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden. Artikel III De verzekerde aan wie voor 1 januari 1998 voor een van de aandoeningen genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 1 en 10, en onderdeel b, onder 6 en 7, van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering zoals die luidde op 31 december 1997 hulp is verleend en welke hulp Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 1

2 voor 1 januari 1998 is beëindigd, heeft voor de behandeling van die aandoening opnieuw aanspraak overeenkomstig de met ingang van 1 januari 1998 geldende regeling. Artikel IV Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel II werkt terug tot en met 1 januari Deze regeling zal met de toelichting en de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister voornoemd, E. Borst-Eilers. 1 Stcrt. 1995, 232, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 18 december 1995, VMP/VA , Stcrt Stcrt. 1986, 61, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 12 december 1997, VPZ/VU Toelichting Algemeen Met ingang van 1 januari 1996 is de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering in werking getreden. Met genoemde regeling is de aanspraak op fysiotherapie en op de oefentherapieën Cesar en Mensendieck in het kader van de ziekenfondsverzekering beperkt. In het vergoedingenpakket ingevolge de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Wtz) zijn dezelfde beperkingen doorgevoerd. Deze beperkingen zijn inhoudelijk ingevuld volgens het zogenaamde 2- clustermodel. Hoofdlijn daarbij is dat het aantal behandelingen fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck wordt beperkt tot ten hoogste 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar. Dit aantal behandelingen kan worden verruimd met nog eens maximaal 9 behandelingen oefentherapie Cesar of oefentherapie Mensendieck, indien de behandelend arts daarvoor een verwijzing heeft gegegen en het ziekenfonds of de verzekeraar toestemming geeft. Ook voor kinderfysiotherapie bestaat een verlengingsmogelijkheid met 9 behandelingen per indicatie per jaar. Deze maximaal 9 behandelingen fysiotherapie en maximaal 18 behandelingen oefentherapie Cesar of oefentherapie Mensendieck dan wel kinderfysiotherapie vormen het eerste cluster. Het tweede cluster wordt gevormd door aandoeningen waarvoor een langduriger of intermitterende behandeling met fysiotherapie of oefentherapie noodzakelijk kan zijn. De aandoeningen waarvoor meer dan 9 of 18 behandelingen fysiotherapie, oefentherapie Cesar of oefentherapie Mensendieck kan worden toegestaan, zijn in artikel 3 van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering vermeld. De Ziekenfondsraad heeft op mijn verzoek met toepassing van artikel 56 van de Ziekenfondswet een commissie ingesteld die adviseert over noodzakelijke aanpassingen van de lijst met aandoeningen waarvoor langdurige behandeling met fysiotherapie of oefentherapie mogelijk is. Deze Commissie lijst aandoeningen langdurige en intermitterende fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (hierna te noemen Commissie lijst) dient bij zijn advisering uit te gaan van de criteria die zijn gehanteerd bij de samenstelling van de lijst van aandoeningen opgenomen in artikel 3 van de regeling. Deze criteria zijn vermeld in paragraaf 2.7 van de toelichting bij de regeling van 28 november De Commissie lijst heeft een viertal adviezen uitgebracht over aanpassingen van de hiervoorbedoelde lijst van aandoeningen (adviezen van 2 oktober 1996, CURE/44440/96, 15 november 1996, CURE/52406/96, 5 december 1996, CURE/55448/96 en 10 december 1996, CURE/56010/96). In mijn brieven van 3 juni 1997 en 19 augustus 1997 (kamerstukken II, , 24124, nrs. 59 en 62) heb ik de Tweede Kamer der Staten-Generaal meegedeeld dat ik deze adviezen van de Commissie lijst zal volgen en dat de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering met ingang van 1 januari 1998 zal worden aangepast. Tijdens het op 29 oktober 1997 gevoerde algemeen overleg met de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleek dat de Tweede Kamer kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Gelet op artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden hebben de met de onderhavige regeling doorgevoerde wijzigingen ook betrekking op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie in het kader van het standaardpakket ingevolge de Wtz. Artikelsgewijs Artikel I A In het eerste lid van artikel 2 wordt opgenomen dat het maximum aantal van 9 behandelingen per indicatie geldt per kalenderjaar. Met deze wijziging wordt hetgeen op dit punt in de toelichting bij de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering van 28 november 1995 was vermeld, in de bepaling zelf opgenomen. Met het vermelden van het kalenderjaar in artikel 2, eerste lid, wordt elk misverstand uitgesloten. Tevens wordt hiermee aangesloten op de praktische oplossing die bij de overgang van 1996 naar 1997 is getroffen met de circulaire van de Ziekenfondsraad van 29 januari 1997 (circulaire ZFW/4/97). Bij de overgang van het ene kalenderjaar naar het volgende kalenderjaar in die gevallen dat het maximum aantal behandelingen dat op grond van artikel 2, eerste lid, kan worden verstrekt nog niet is afgerond, kan de reeks van maximaal 9 behandelingen in het nieuwe kalenderjaar worden afgerond. Hiervoor is geen nieuwe verwijzing noodzakelijk. Mocht de verzekerde later in het nieuwe kalenderjaar opnieuw voor dezelfde aandoening therapie met maximaal 9 behandelingen nodig hebben, dan is dit slechts mogelijk voorzover het maximum aantal van 9 behandelingen nog niet is volgemaakt. Indien bijvoorbeeld van een reeks van maximaal 9 behandelingen die in het ene kalenderjaar is begonnen, in het nieuwe kalenderjaar 5 behandelingen zijn verleend, kunnen voor dezelfde aandoening in het nieuwe kalenderjaar van de nieuwe reeks van maximaal 9 behandelingen nog slechts 4 behandelingen voor rekening van de verzekering komen. De overgang van het ene kalenderjaar naar het volgende kalenderjaar heeft geen consequenties voor de situaties dat er in aansluiting op de eerste serie van 9 behandelingen toestemming is gegeven voor een aanvulling met maximaal 9 behandelingen oefentherapie Cesar of Mensendieck, dan wel kinderfysiotherapie. Volledigheidshalve kan over de jaarovergang in relatie tot de behandeling Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 2

3 van de aandoeningen vermeld in artikel 3 het volgende worden opgemerkt. Hierbij is een onderscheid te maken tussen behandelingen waarvan de duur op grond van artikel 3 beperkt is en die behandelingen waarvoor zo n beperking niet geldt. Bij de voortzetting in het nieuwe kalenderjaar van een nog niet afgeronde behandeling van aandoeningen waarvoor een beperkte duur geldt, wordt vanaf de aanvang van de behandeling in het voorgaande kalenderjaar doorgeteld in het nieuwe jaar. Indien het bijvoorbeeld een behandeling van maximaal 3 maanden betreft en de behandeling is op 16 november 1997 begonnen, kan de behandeling tot 16 februari 1998 plaatsvinden. Voor voortzetting van een dergelijke behandeling in het nieuwe kalenderjaar is geen nieuwe verwijzing of toestemming nodig. Bij behandelingen waarvoor geen beperkte duur van toepassing is, geldt dat het ziekenfonds toestemming heeft gegeven aan de hand van een door de behandelaar in overleg met de verwijzer opgesteld behandelplan. De behandeling kan in het nieuwe kalenderjaar zonder nieuwe verwijzing en zonder nieuwe aanvraag en toestemmingsprocedure worden voortgezet. Voor het ziekenfonds bestaat de mogelijkheid om in voorkomende gevallen, via zijn adviserend geneeskundige, naar het effect van de behandeling te informeren. B Vanwege het grote aantal wijzigingen dat in de in artikel 3 opgenomen lijst van aandoeningen wordt aangebracht, is in dit onderdeel artikel 3 integraal opgenomen zoals dat met ingang van 1 januari 1998 van kracht wordt. In artikel 3 zijn de wijzigingen verwerkt die de Commissie lijst heeft geadviseerd. De wijzigingen in artikel 3 hebben tot gevolg dat voor een aantal aandoeningen de duur van de behandeling die ten laste van de verzekering kan plaatsvinden, met ingang van 1 januari 1998 wordt verlengd. Hiertoe is besloten omdat met de voorheen geldende maximumbehandelduur niet in alle gevallen een adequate behandeling mogelijk bleek. Het betreft hier de volgende aandoeningen genoemd in artikel 3, eerste lid (oud): cerebrovasculair accident; aandoeningen aan het zenuwstelsel dan wel van het bewegingsapparaat na een operatie of trauma en de hulp is aangewezen in aansluiting op een verblijf in een ziekenhuis of in een instelling voor revalidatie; frozen shoulder. Consequentie van de verlenging van de maximale behandelduur voor de hiervoorgenoemde aandoeningen is dat verzekerden die lijden aan een van die aandoeningen, met ingang van 1 januari 1998 aanspraak krijgen op behandeling gedurende die nieuw geldende maximale behandelduur. Voor verzekerden bij wie de behandeling aan genoemde aandoeningen gedurende de maximale behandeltermijn voor 1 januari 1998 is afgerond is in artikel III een overgangsregeling opgenomen. Op basis daarvan kunnen zij bij hun ziekenfonds opnieuw een aanvraag indienen voor behandeling met toepassing van de nieuw geldende voorwaarden. Het ziekenfonds zal in die gevallen met toepassing van artikel 5 van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering, aan de hand van de motivering van de verwijzende arts dienen te beoordelen of de noodzaak bestaat voor een nieuwe behandeling. Daarbij dient dan te worden bezien of de voorheen geldende maximumduur onvoldoende was voor de behandeling van de aandoening en of behandeling voor de gehele, nieuw geldende maximale behandeltermijn is aangewezen. Tot deze overgangsregeling is besloten omdat bij de betreffende aandoeningen de maximale behandelduur om zorginhoudelijke redenen is verlengd, alsmede om onduidelijkheid op dit punt te voorkomen. Met deze overgangsregeling wordt tevens een uniforme uitvoering door de ziekenfondsen bevorderd. Voor verzekerden bij wie de behandeling nog niet voor 1 januari 1998 is afgerond, geldt dat zij na 1 januari 1998 eveneens behandeld kunnen worden gedurende de nieuw geldende maximale behandeltermijn. Voor hen gelden immers met ingang van 1 januari 1998 de gewijzigde maximale behandeltermijnen. Deze verzekerden kunnen dus bij hun ziekenfonds een aanvullende aanvraag indienen waarbij zij verzoeken de door het ziekenfonds verleende toestemming voor behandeling opnieuw te beoordelen. Bij deze hernieuwde beoordeling zal het ziekenfonds dan rekening dienen te houden met de behandelingen die reeds voor 1 januari 1998 zijn verleend. De termijn gedurende welke de laatstbedoelde behandelingen zijn verleend, zal daarbij in mindering worden gebracht op de maximale termijn dat behandeling kan plaatsvinden. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld op 1 november 1997 is begonnen met een behandeling waarvoor tot 1 januari 1998 een maximumtermijn van 3 maanden geldt en sedert 1 januari 1998 een maximale behandelduur van 12 maanden, het ziekenfonds toestemming kan geven voor voortzetting van de behandeling na 1 februari 1998 tot uiterlijk 1 november In totaal heeft de aaneengesloten behandeling dan 12 maanden geduurd, hetgeen overeenkomt met de nieuwe maximumduur. In het eerste lid, onderdeel b, onder 6, is geregeld dat alleen bij een fractuur die het gevolg is van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget aanspraak bestaat op langdurige behandeling met fysiotherapie of oefentherapie. Bij morbus Kahler en botmetastase geldt niet langer als voorwaarde dat er sprake dient te zijn van een wervelfractuur. Dit is verruimd tot een fractuur die het gevolg van een van deze aandoeningen is. Aan de voorheen reeds vermelde aandoeningen is toegevoegd morbus Paget. Fracturen zijn complicaties die kunnen optreden bij deze aandoeningen. Gelet op de ernst van de complicatie met de onderliggende aandoeningen, is langdurige behandeling aangewezen. Negen behandelingen met fysiotherapie zijn in die gevallen niet voldoende. In het eerste lid, onderdeel b, onder 15, is opgenomen status na amputatie. Bij problemen aan de stomp na een amputatie of problemen betreffende de prothese, ontstaan geregeld functiestoornissen en beperkingen in de mobiliteit, waarbij fysiotherapeutische behandeling is geïndiceerd. In het algemeen is een maximum van 9 behandelingen dan onvoldoende. Aangezien over de duur van de noodzakelijke behandeling in het algemeen geen uitspraak is te doen, is geen voorwaarde voor wat betreft de duur opgenomen. Als nieuwe aandoening is in het eerste lid, onderdeel b, onder 16, whiplash opgenomen. Hierbij kan worden aangetekend dat 60 tot 70 % van de whiplash-patienten na 6 tot 12 weken geen beperkingen meer ondervindt. De overige patiënten houden klachten die betrekking hebben op bewegings- Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 3

4 verlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen. Indien laatstbedoelde categorie patiënten behandeld wordt in het kader van een revalidatie-instelling, komen zij in aanmerking voor een drie maanden durend intensief behandelprogramma. De fysiotherapeut of oefentherapeut heeft geen mogelijkheid voor een dergelijke multidisciplinaire aanpak als bij revalidatie(dag)- behandeling mogelijk is. Daarom zal hij voor deze categorie whiplashpatienten meer tijd nodig hebben. Na 6 tot 9 maanden treedt in het algemeen een stabilisatie van de klachten op en van het niveau van functioneren en dan kan de behandeling beëindigd worden. In het vijfde lid is de duur van de behandeling geregeld voor deze twee onderscheiden categorieën whiplashpatiënten. Op de lijst van aandoeningen van het bewegingsapparaat is onder 17 tevens nieuw opgenomen postpartum bekkeninstabiliteit. Indien sprake is van deze aandoening kan niet worden volstaan met 9 behandelingen fysiotherapie of met 18 behandelingen oefentherapie Cesar of Mensendieck. Een behandeltermijn van 3 maanden is in het algemeen voldoende. Dit laatste is geregeld in het tweede lid van artikel 3. Bij de lijst van overige aandoeningen vermeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, is onder 4 littekenweefsel van de huid, al dan niet na een trauma, opgenomen. Bij deze aandoening kan langdurige fysiotherapie zijn aangewezen. Met het opnemen van deze aandoening is de aandoening epidermolysis komen te vervallen. In het eerste lid, onderdeel d, is onder 5 status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie vermeld. Tevens is hier genoemd status na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie. Deze bepaling komt in de plaats van de voorheen in het eerste lid, onderdeel a, onder 10, respectievelijk onderdeel b, onder 7, vermelde situaties. Tot de onderhavige wijziging is besloten omdat ook in andere gevallen, indien geen sprake is van aandoeningen aan het zenuwstelsel of aan het bewegingsapparaat, na een verblijf in een ziekenhuis of een instelling voor revalidatie, meer behandelingen kunnen zijn aangewezen dan het in artikel 2 opgenomen maximale aantal. Bovendien was langdurige behandeling met fysioterapie of oefentherapie niet mogelijk na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie of na ontslag uit een verpleeginrichting. Ook leidde in een aantal gevallen de beperking tot 3 maanden tot een niet toereikende behandeling met fysiotherapie of oefentherapie. Om die reden is in het vierde lid van artikel 3 geregeld dat in de hierbedoelde gevallen maximaal 12 maanden behandeling kan plaatsvinden. Tenslotte is in het eerste lid in onderdeel d, onder 6, als nieuwe aandoening claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine opgenomen. Hiertoe is besloten omdat bij deze aandoening looptraining effectief is bij Fontainegraad 2 en 3. Deze looptraining is een volwaardig alternatief voor dotteren. Als voorwaarde bij deze aandoening is in het derde lid bepaald dat de behandeling maximaal 12 maanden kan duren. In de leden 2 tot en met 5 is voor verschillende aandoeningen de maximale duur van de behandeling opgenomen. In het voorgaande is daarop reeds ingegaan voor nieuw in artikel 3, eerste lid, vermelde aandoeningen. Hier zij nog vermeld dat bij een cerebrovasculair accident (eerste lid, onderdeel a, onder 1 ) de maximale behandelduur van 6 maanden is vervallen. Overweging hierbij is dat bij een deel van de patiënten met deze aandoening contracturen of spasticiteit kunnen ontstaan. Ook na 6 maanden therapie na het accident kunnen deze patiënten hierdoor ernstige beperkingen ondervinden. Bij sommige patiënten moet de therapie al dan niet periodiek gedurende het gehele leven worden voortgezet. Bij de aandoening frozen shoulder (eerste lid, onderdeel b, onder 7 ) is de maximale behandelduur verlengd tot 12 maanden. Dit omdat in veel gevallen behandeling noodzakelijk is gedurende een jaar en gemiddeld 2 maal per week. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal correcties in artikel 3 aan te brengen. C Op advies van de Commissie lijst is besloten de beperkende voorwaarde na verwijzing door een medisch te vervangen door diagnose gesteld door een. Deze in het derde lid van artikel 5 opgenomen voorwaarde maakt het mogelijk dat bij recidive van de betreffende aandoeningen volstaan kan worden met verwijzing door de huisarts. De diagnose is bij de eerste keer dat de aandoening zich voordeed reeds door een medisch gesteld. Voor een aantal aandoeningen is de beperkende voorwaarde dat de diagnose gesteld dient te zijn door een, alsnog opgenomen. Voor enkele andere aandoeningen is deze voorwaarde vervallen omdat de huisarts zelf in staat is tot een afdoende diagnosestelling. Bij deze toelichting is tevens een bijlage opgenomen waarin per hoofdgroep en per aandoening een nietlimitatieve opsomming van voorbeelden is vermeld. Deze bijlage vervangt de bijlage bij de toelichting van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering van 28 november De met de onderhavige regeling in artikel 3 nieuw opgenomen aandoeningen zijn in deze bijlage vetgedrukt weergegeven. Artikel II De wijziging van artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden betreft de correctie van een omissie. Om die reden is in artikel IV geregeld dat deze correctie terugwerkt tot en met 1 januari Artikel III De wijziging van artikel 3 heeft tot gevolg dat voor een aantal aandoeningen de maximumduur van de behandeling die ten laste van de verzekering kan plaatsvinden, met ingang van 1 januari 1998 wordt verlengd. Dit artikel bevat de overgangsbepaling die in verband hiermee is getroffen. In de toelichting op artikel I, onderdeel B, is op de inhoud van deze overgangsregeling ingegaan. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers. Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 4

5 Bijlage bij de toelichting van de regeling van 18 december 1997, VPZ/VU , tot wijziging van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering Lijst aandoeningen langdurige en intermitterende fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Hoofdgroepen Voorbeelden (niet limitatief) Specificaties 1, 2 (inperking tot) Aandoeningen van het zenuwstelsel Cerebrovasculair accident Maximaal 6 maanden geen beperkende voorwaarde opnemen spinale aandoeningen spinale musculaire atrofiën De eerste keer na vervangen door: ruggemerg- poliomyelitis verwijzing van aandoeningen amyotrofische lateraal medisch, sclerose (ALS) bij vervolgbehandeling dwarslaesie volstaat verwijzing post polio syndroom door huisarts. lateraal sclerose multipele sclerose (MS) Vervangen door: diagnose gesteld door Na verwijzing van medisch vervangen door: diagnose gesteld door perifere zenuwaandoening M. Guillain-Barré/chron.progr. Na verwijzing van demyeliniserende neuropathie medisch heriditary neuropathy with vervangen door: liability to pressure palsy diagnose gesteld (HNPP)plexus brachialis laesie door (posttraumatisch, bij neonaten) heriditary motor and sensory neuropathy (HMSN) extrapyramidale parkinsonisme diagnose gesteld aandoeningen paralysis agitans door torticollis spasmodica gegeneraliseerde dystonieën extremiteitsdystonieën motorische retardatie en Leeftijd t/m 12 jaar, ontwikkelingsstoornissen na verwijzing van medisch vervangen door: leeftijd jonger dan 17 jaar aangeboren afwijkingen infantiele encephalopathien van het centraal zenuwstelsel spina bifida cerebellaire aandoeningen uitvalsverschijnselen t.g.v. een tumor van de hersenen of het ruggemerg postoperatief en na traumata: Maximaal 3 maanden vervalt in aansluiting op zievalt onder categorie overige : kenhuisopname of revalidatie(dag)- behandeling. Na verwijzing van Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 5

6 Hoofdgroepen Voorbeelden (niet limitatief) Specificaties 1, 2 (inperking tot) medisch hernia nucleï pulposi (HNP) neurogene claudicatio Na diagnose gesteld door met radiculopathie waardoor motorische uitval of spasticiteit is ontstaan, maximaal 3 maanden. spierziekten dystrofia myotonica (M. Steinert) M. Becker-, Duchenne- en Limb Girdle dystrofie/fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) ziekte van McArdle Aandoeningen van het bewegingsapparaat aangeboren afwijkingen Misvormingen, defecten, diagnose bewegingsapparaat systeemziekten gesteld door (misvormingen, defecten en systeemziekten) progressieve scoliose juveniele osteochondrosis M. Scheuermann Leeftijd t/m 18 jaar, na verwijzing van medisch vervangen door: leeftijd jonger dan 22 jaar en diagnose gesteld door reflex dystrofie Südeckse dystrofie, posttraumatische dystrofie, reflex sympathetic dystrofie osteoporose alleen na wervelfracturen botmetastasen alleen na fracturen M. Paget alleen na fracturen M. Kahler alleen na fracturen frozen shoulder maximaal 3 maanden (capsulitis ad haesiva) vervangen door: maximaal 12 maanden postoperatief en na traumata (gevolgen van) brandwonden Maximaal 3 maanden vervalt intra-articulaire fracturen in aansluiting ziekenvalt onder categorie overige cuffruptuur huisopname of kruisbandletsels met revalidatie(dag)- instabiliteit behandeling Na verwijzing van medisch Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 6

7 Hoofdgroepen Voorbeelden (niet limitatief) Specificaties 1, 2 (inperking tot) reumatoïde arthritis/chronisch reuma vervangen door: reumatoïde artritis/chronisch reuma chronische arthritiden psoriatica, haemophilica, e.a. chronische artitriden of mono-, oligo- en polyarticulair spondylitis ankylopoetica (M.Bechterew) reactieve arthritis (M. Reiter) M. Reiter juveniele chronische arthritis hyperostotische spondylose (M. Forestier) Status na amputatie Postpartum bekkeninstabiliteit maximaal 3 maanden Whiplash maximaal 3 maanden. verlenging mogelijk met maximaal 6 maanden indien na 3 maanden nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen collageenziekten lupus erythemathosus disseminatus sclerodermie dermato/poly-myositis mixed connective tissue disease (MCTD) Hartaandoeningen myocard-infarct (AMI) status na coronary artery bypass-operatie (CABG) status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA) status na hartklepoperatie conform Richtlijnen Hartrevalidatie conform Richtlijnen Hartrevalidatie conform Richtlijnen Hartrevalidatie conform Richtlijnen Hartrevalidatie Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 7

8 Hoofdgroepen Voorbeelden (niet limitatief) Specificaties 1, 2 (inperking tot) status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingenconform Richtlijnen Hartrevalidatie Overige chronic obstructive chronische bronchitis Voor patienten met pulmonary) emfyseem een FEV1/VC < 60% disease (COPD aangeboren afwijkingen s cystic fybrose tr.resp. (cystic fibrosis) primaire ciliaire dyskinesie vervangen door: tractus respiratoriu lymfoedeem epidermiolysis congenita epidermolysis bullosa vervangen door: brandwonden littekenweefsel huid, al of niet handletsels na trauma Claudicatio intermittens maximaal 12 maanden (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine Na ziekenhuis, verpleeghuis- Status na thoractomie Ter bespoediging van opname of revalidatie- (gevolgen van) brandwonden het herstel na ontslag (dag)behandeling intra-articulaire fracturen of beëindiging van cuffruptuur revalidatie(dag)- kruisbandletsels met behandeling instabiliteit Maximaal 12 maanden Verwijzing door medisch of verpleeghuisarts 1 Specificatie wil zeggen een inperking tot: tijdslimiet, beperking behandelduur, koppeling aan intramurale opname, leeftijdslimiet, verwijzing alleen door medisch. 2 Voor alle aandoeningen op de lijst geldt dat ze alleen dan een indicatie voor langdurige en intermitterende fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck vormen indien de aandoeningen gepaard gaan met stoornissen die leiden tot ernstige beperkingen in elementaire bewegingsvaardigheden, persoonlijke verzorging of mobiliteit. Uit: Staatscourant 1997, nr. 247 / pag. 36 8

Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998

Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998 Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998 VWS 16 december 1998/nr. VPZ/VU-983799 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012 Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Twee typen verzekering Basisverzekering Verplicht voor iedereen Gelijk bij elke zorgverzekeraar Verplicht eigen risico

Nadere informatie

Chronische aandoeningen met de diagnosecode

Chronische aandoeningen met de diagnosecode Chronische aandoeningen met de diagnosecode Chronische lijst pathologieën (indien niets vermeld onbeperkt) Code Beperking Verwijzing Andere voorwaarden Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat

Nadere informatie

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 In de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES (RAZ BES) staat welke zorg aanspraken in het pakket van de zorgverzekering BES zitten. Dit pakket

Nadere informatie

Chronische lijst Zorg en Zekerheid Versie 1.0 2016

Chronische lijst Zorg en Zekerheid Versie 1.0 2016 Chronische lijst Zorg en Zekerheid Versie 1.0 2016 Hierbij de niet limitatieve lijst voor langdurige of intermitterende aandoeningen fysiotherapie- en oefentherapie waarvoor een aanspraak is vanuit de

Nadere informatie

Wij kunnen -indien u dit wenst- ook contact opnemen met uw verzekeraar voor nadere informatie. Code Beperking Verwijzing 12 S 51 S

Wij kunnen -indien u dit wenst- ook contact opnemen met uw verzekeraar voor nadere informatie. Code Beperking Verwijzing 12 S 51 S Vergoeding fysiotherapie Fysiotherapie en Manuele therapie worden meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering. In het algemeen is iedereen wel behoorlijk goed verzekerd voor

Nadere informatie

Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie 12 B1

Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie 12 B1 Overzicht verwijsdiagnose gesorteerd op alfabet Versie 010108 ZIEKENFONDSRAAD Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie

Nadere informatie

12 mnd i.a.o. 12 mnd i.a.o. 12 mnd i.a.o. 12 mnd i.a.o. Amputatie, status na operatie 00. Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) 73 S. 12 mnd i.a.o.

12 mnd i.a.o. 12 mnd i.a.o. 12 mnd i.a.o. 12 mnd i.a.o. Amputatie, status na operatie 00. Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) 73 S. 12 mnd i.a.o. Chronische lijst van aandoeningen Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die in het verleden door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering,

Nadere informatie

Chronische lijst van aandoeningen

Chronische lijst van aandoeningen Chronische lijst van aandoeningen Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die in het verleden door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering,

Nadere informatie

Lijst aandoeningen Bijlage 1

Lijst aandoeningen Bijlage 1 Lijst aandoeningen Bijlage 1 Niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterend Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Aanhangsel bij Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering,

Nadere informatie

S centrale zenuwstelsel 78 A8 - cerebellaire aandoening. S 74 A5 - extrapiramidale aandoening S 78 A2 - ruggenmergaandoening

S centrale zenuwstelsel 78 A8 - cerebellaire aandoening. S 74 A5 - extrapiramidale aandoening S 78 A2 - ruggenmergaandoening DIAGNOE TERMIJN 1 PECIA- LIT 2 12 B1 Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld: -congenitale heupdysplasie 51 D2 Aangeboren afwijkingen tractus

Nadere informatie

Bijlage Ziekenfondsraad

Bijlage Ziekenfondsraad Bijlage Ziekenfondsraad Versie 11, 2012 Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor landurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck bijlage 1 van het besluit

Nadere informatie

Bijlage Ziekenfondsraad

Bijlage Ziekenfondsraad Bijlage Ziekenfondsraad Versie 11, 2012 Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor landurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck bijlage 1 van het besluit

Nadere informatie

LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE 2012

LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE 2012 LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE 2012 b15 00000000 Amputatie, status na d5 00000001 Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, menisectomie, synovectomie -Arthrodese, postoperatief

Nadere informatie

Chronische lijst 2014

Chronische lijst 2014 Chronische lijst 2014 Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck bijlage 1 van het besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Chronische lijst 2015

Chronische lijst 2015 Chronische lijst 2015 Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck bijlage 1 van het besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Conversie tabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Conversie tabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering Conversie tabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering Versie 13-2015 Lijst chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie en oefentherapie Conversietabel o.b.v. bijlage

Nadere informatie

Conversie tabel obv bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Conversie tabel obv bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering Conversie tabel obv bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering Versie 13, 2015 Lijs chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie en oefentherapie Conversietabel o.b.v. bijlage

Nadere informatie

LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE 2014 Versie 01-2014 Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering artikel 2.

LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE 2014 Versie 01-2014 Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering artikel 2. LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE 2014 Versie 01-2014 Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering artikel 2.6 lid 2 Diagnosecode: 4-cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

Chirurgie bewegingsapparaat B15 00 Amputaties, status na operatie 12 mnd. VNZ code. Maximale termijn. Diagnose. Art. 2.6.

Chirurgie bewegingsapparaat B15 00 Amputaties, status na operatie 12 mnd. VNZ code. Maximale termijn. Diagnose. Art. 2.6. LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE 2012 Hieronder bijlage 1 van het besluit zorgverzekering behorend bij artikel 2.6 lid 2 : 4 cijfers eerste 2 lichaamslocatie laatste 2 cijfers pathologie -s

Nadere informatie

Code Diagnose Beoordeling Tijdslimiet Toelichting. Chronisch. Chronisch

Code Diagnose Beoordeling Tijdslimiet Toelichting. Chronisch. Chronisch Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen Hieronder vindt u de lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling 1). De wetgever heeft bepaald welke behandelingen onder bepaalde

Nadere informatie

Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen

Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen Asn Hieronder vindt u de lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling 1). De wetgever heeft bepaald welke behandelingen onder

Nadere informatie

Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen

Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen Hieronder vindt u de lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling¹. De wetgever heeft bepaald welke behandelingen onder bepaalde

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie

Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie Hieronder vindt u de diagnosecodelijst bekkenfysiotherapie versie 1.0 1/6 09 6022 bekkenregio (incl. gluteaalstreek) Arthropathie/chondropahtie/meniscuslaesie 6422

Nadere informatie

Verwijsdiagnosecodes Paramedische hulp Versie 1.4 16 april 2002 blz. 1 van 7

Verwijsdiagnosecodes Paramedische hulp Versie 1.4 16 april 2002 blz. 1 van 7 Versie 1.4 16 april 2002 blz. 1 van 7 00 Amputatie, status na * 01 Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, meniscectomie, synovectomie -pandakplastiek, postoperatieve fase -artrotomie, postoperatieve fase

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Lijst van Chronische aandoeningen

Lijst van Chronische aandoeningen Lijst van Chronische aandoeningen Groep 0. Chirurgie bewegingsapparaat Art.2.6. Maximaal Aanvullende opmerkingen 00.Status na amputatie B15 01.Chirurgie gewrichten (excl.wk,menisectomie, synovectomie)

Nadere informatie

Diagnosecodes kinderfysiotherapie

Diagnosecodes kinderfysiotherapie codes kinderfysiotherapie Hieronder vindt u de diagnosecodelijst kinderfysiotherapie versie 1.0 1/23 4000 O.b.v. medische noodzaak b15 Status na amputatie /huisarts 4100 4200 regio scapularis 4300 bovenarmregio

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

DIAGNOSE CODERINGSSYSTEEM PARAMEDISCHE HULP (DCSPH) per 01-07-2010

DIAGNOSE CODERINGSSYSTEEM PARAMEDISCHE HULP (DCSPH) per 01-07-2010 DIAGNOSE CODERINGSSYSTEEM PARAMEDISCHE HULP (DCSPH) per -- Het diagnosecoderingssysteem paramedische hulp bestaat uit I II III IV Hoofdgroep locatie Subgroep locatie Hoofdgroep pathologie Subgroep pathologie

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Nadere toelichting op het Besluit zorgverzekering, CSIen diagnosecodes t.b.v. uw declaraties bij eno in 2015

FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Nadere toelichting op het Besluit zorgverzekering, CSIen diagnosecodes t.b.v. uw declaraties bij eno in 2015 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Nadere toelichting op het Besluit zorgverzekering, CSIen diagnosecodes t.b.v. uw declaraties bij eno in 2015 Besluit zorgverzekering Leidend voor de vergoedingsgrondslag

Nadere informatie

1/35. CSI MDC Lichaamslocatie Tijdslimiet art.2.6 Diagnose Toelichting chronische code

1/35. CSI MDC Lichaamslocatie Tijdslimiet art.2.6 Diagnose Toelichting chronische code codes algemene fysiotherapie, oefen therapie Caesar en oefentherapie Mensendieck Hieronder vindt u de diagnosecodelijst algemene fysiotherapie, oefentherapie Ceasar en oefentherapie Mensendieck versie

Nadere informatie

Datum: 25 juli 2013. Chirurgie bewegingsapparaat

Datum: 25 juli 2013. Chirurgie bewegingsapparaat Verwijzer: huisarts of specialist Diagnosestelling: Specialist NC 009 is ook 003, 004, 005, 006, 007 IAO : in aansluiting op ontslag OWD: oppervlakkige weke delen IWD: inclusief weke delen C/NC: chronisch/niet

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie

Fysio- en oefentherapie Rapport Fysio- en oefentherapie Beoordeling aandoeningen chronische lijst Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 299 Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70451/2013-11

Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70451/2013-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 70451/2013-11 2 Inhoudsopgave Paramedische Zorg 2014 Inleiding

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit zorgverzekering) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Z/VU-;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Z/VU-; Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van de te verzekeren prestaties Zvw per 2012 en de eigen bijdragen daarvoor en wijziging van dat besluit en het Besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering. 1. De te verzekeren prestaties. Artikel 2.1

Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering. 1. De te verzekeren prestaties. Artikel 2.1 Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit zorgverzekering) Wij Beatrix,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/97 Med. i n d e k l a c h t nr. 015.00. ingediend door: hierna te noemen 'klaagster',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/97 Med. i n d e k l a c h t nr. 015.00. ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 015.00 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

REGLEMENT SCHOLARSHIP 2015. Stichting het Prinses Beatrix Spierfonds

REGLEMENT SCHOLARSHIP 2015. Stichting het Prinses Beatrix Spierfonds REGLEMENT SCHOLARSHIP 2015 Stichting het Prinses Beatrix Spierfonds Algemeen De scholarships zijn er op gericht om jonge onderzoekers-in-spe (studenten) te interesseren voor onderzoek dat onder de doelstellingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH )DFWVKHHW- +HWDDGHHOYDFKURLVFKH]RUJLGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B155 Fysiotherapie en oefentherapie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B155 Fysiotherapie en oefentherapie Jaar: 2010 Nummer: 47 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B155 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Afdeling Fysiotherapie

Afdeling Fysiotherapie 00 Afdeling Fysiotherapie Wat kunnen wij u bieden? Route 59 Inleiding Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

Beschikbare klinimetrie

Beschikbare klinimetrie Beschikbare klinimetrie Inhoud Beschikbare klinimetrie...1 Gesorteerd op categorie:...1 Alfabetisch gesorteerd:...5 Gesorteerd op categorie: CATEGORIE PROTOCOL NIEUW? KNGF? Algemeen Achillespees Tendinose

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Bijlage 1: Chronische Indicaties Lijst Borst

Bijlage 1: Chronische Indicaties Lijst Borst Bijlage 1: Chronische Indicaties Lijst Borst 1. De aandoeningen betreffen: o o o a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 1. cerebrovasculair accident; 2. ruggemergaandoening; 3. multipele

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34287 13 oktober 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2015, nr. 2015-0000260450,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

kosten daarvan (Regeling ziekenvervoer Ziekenfondswet) Z/VU-2471382

kosten daarvan (Regeling ziekenvervoer Ziekenfondswet) Z/VU-2471382 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van april 2004,, houdende nadere regeling van de aanspraak op ziekenvervoer op grond van de Ziekenfondswet en van de vergoeding van ziekenvervoer

Nadere informatie

Patiëntenbetrokkenheid bij medische beslissingen. Vragenlijst bij inclusie.

Patiëntenbetrokkenheid bij medische beslissingen. Vragenlijst bij inclusie. FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Gelieve de onderstaande vragen samen met de patiënt in te vullen (sommige zaken zijn waarschijnlijk opgenomen in het medisch dossier, maar gelieve toch even te overlopen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van... houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met

Nadere informatie

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Rugpoli in Enschede Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Stellingen Bij een langer bestaand LRS is een MRI van de LWK aangewezen Ik (huisarts) verwijs nu zelf voor een MRI

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Besluit van houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

% verandering 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2011

% verandering 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2011 Van: Revalidatie Nederland Betreft: Branchegegevens revalidatiecentra 2013 Bronnen: Bedrijfsenquêtes revalidatiecentra 2012 en 2013 DIS bestanden revalidatiecentra dec. 2014 en maart 2015 Indexatiecijfers

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) 30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42811 27 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2015, kenmerk 871714-144258-MEVA,

Nadere informatie

7. In het tiende lid (nieuw) wordt de zinsnede het Zorginstituut of door dat instituut aangewezen vervangen door: het CAK of door het CAK aangewezen.

7. In het tiende lid (nieuw) wordt de zinsnede het Zorginstituut of door dat instituut aangewezen vervangen door: het CAK of door het CAK aangewezen. 34 203 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als

Nadere informatie

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Artikel 22 FYSIOTHERAPIE K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie. Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-161 d.d. 14 april 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Thuisbeademing kinderen Indicatie en organisatie in Nederland. 12 oktober 2007 Dr. NAM Cobben, longarts-intensivist

Thuisbeademing kinderen Indicatie en organisatie in Nederland. 12 oktober 2007 Dr. NAM Cobben, longarts-intensivist Thuisbeademing kinderen Indicatie en organisatie in Nederland 12 oktober 2007 Dr. NAM Cobben, longarts-intensivist Thuisbeademing Situatie, waarin de patiënt chronisch of chronisch intermitterende ademhalingsondersteuning

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen Lid VvOCM Praktijk voor oefentherapie Cesar Putten Garderen Voorthuizen Introductie Dit is de informatiefolder van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Putten en Garderen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 Datum 29 juni 2004 Kenmerk EA2004/69525 Onderdeel DGOOV Pol/AB Inlichtingen B.J.L. de Leeuw T (070) 4267585 F (070) 4267440 Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

maakt bijzondere revalidatie toegankelijk Patiëntenfolder Behandeling van spasticiteit aan huis

maakt bijzondere revalidatie toegankelijk Patiëntenfolder Behandeling van spasticiteit aan huis >>>> maakt bijzondere revalidatie toegankelijk Patiëntenfolder Behandeling van spasticiteit aan huis 1 2 >>>> Wat is spasticiteit? In deze brochure kunt u lezen wat spasticiteit is en hoe de symptomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2006, Z/VU- ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2006, Z/VU- ; Besluit van tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband het regelen van vormen van zorg waarvoor een persoonsgebonden budget kan worden verstrekt alsmede wijziging van artikel 2.4 van dat

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie