Zicht op krapteberoepen: zinvolle input voor arbeidsmarktbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht op krapteberoepen: zinvolle input voor arbeidsmarktbeleid"

Transcriptie

1 Zicht op krapteberoepen: zinvolle input voor arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktbeleid is gebaat bij inzicht in arbeidsmarktknelpunten: in welke segmenten zijn vacatures moeilijk vervulbaar en waar is sprake van aanbodoverschotten? Bestaande indicatoren die iets zeggen over de aansluiting tussen vraag en aanbod beperken zich doorgaans tot brede beroepsgroepen, terwijl het bij moeilijk vervulbare vacatures vaak gaat om hele specifieke beroepen. UWV heeft een methode ontwikkeld om specifieke krapte- en overschotberoepen in beeld te brengen. Daarbij wordt gewerkt op basis van bij UWV beschikbaar cijfermateriaal, bestaande rapporten en feedback van arbeidsmarktprofessionals uit de praktijk. Op basis hiervan is in februari 2015 een overzicht met ongeveer 30 concrete krapteberoepen uitgebracht, veelal zijn dit beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Aan de andere kant van het spectrum zijn de 25 grootste overschotberoepen in beeld gebracht. Hier zijn de kansen op werk minder goed. De overzichten met krapte- en overschotberoepen bieden een bruikbaar uitgangspunt voor bijvoorbeeld omscholingsprojecten voor werkloze werkzoekenden of werkenden die met ontslag worden bedreigd. Maar het kan bijvoorbeeld ook helpen bij studie- en beroepskeuze van jongeren. UWV Afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies Mechelien van der Aalst, 1. Behoefte aan zicht op kansrijke beroepen Nu de economie aantrekt, ontstaan er ook weer nieuwe kansen op werk. Het aantal vacatures neemt toe en verschillende sectoren maken zich (weer) zorgen over toenemende tekorten aan personeel als de economie verder aantrekt. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid nog niet heel snel en zullen ook de komende tijd in sommige sectoren grote groepen mensen hun baan verliezen (bijvoorbeeld door bezuinigingen of digitalisering/robotisering). Dit maakt het belangrijk om te weten waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt. De afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies van UWV krijgt dan ook regelmatig het verzoek om inzicht te geven in kansrijke beroepen. Bijvoorbeeld van partijen die scholingsprojecten willen opzetten, of die werkzoekenden adviseren over hun kansen op werk. Ook de sectorplannen, die de afgelopen jaren in het kader van de Regeling Cofinanciering sectorplannen konden worden ingediend, waren (en zijn) gebaat bij inzicht in kansrijke beroepen. Dit geldt met name voor activiteiten in sectorplannen die zich richten op van-werk-naar-werk of van-werkloosheid-naar werk. Om scholing naar ander werk te bevorderen is er, bij maatregelen in het kader van deze derde tranche sectorplannen, de mogelijkheid om gebruik te maken van brug-ww wanneer de scholing wordt gevolgd bij een nieuwe werkgever (waarbij onder bepaalde voorwaarden WW wordt verstrekt voor de uren dat scholing wordt gevolgd) 1. 1

2 2. Op zoek naar de specifieke krapteberoepen Er zijn verschillende manieren om het begrip kansrijke beroepen te operationaliseren. Eén daarvan is door een overzicht te geven van zogenaamde krapteberoepen: beroepen met naar verhouding veel vraag in relatie tot het beschikbare aanbod. Vaak is er in dit soort gevallen sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Zo n overzicht bleek in de praktijk nog niet direct beschikbaar. Er bestaan wel verschillende indicatoren die iets zeggen over krapte op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is de spanningsindicator van UWV die een typering geeft van de situatie op de arbeidsmarkt naar beroepsgroep, met een 5-puntsschaal variërend van zeer ruim (veel aanbod in relatie tot de vraag) tot zeer krap (weinig aanbod in relatie tot de vraag) 2. De spanningsindicator geeft een goed beeld van de situatie in bredere beroepsrichtingen en wordt gepubliceerd tot het niveau van 127 beroepsgroepen (de zgn. ROA-beroepsgroepen). Deze indeling is nog vrij grofmazig terwijl moeilijk vervulbare vacatures zich vaak juist voordoen in hele specifieke niches. Om handvatten te kunnen bieden voor concrete arbeidsmarktinitiatieven is een beeld van specifieke krapteberoepen noodzakelijk. De afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies van UWV heeft in 2014 een methode ontwikkeld die zicht biedt op dit soort concrete krapteberoepen. Op basis van die methode is inmiddels twee keer een overzicht uitgebracht: in mei 2014 en februari Aanpak: onderbouwing door cijfers èn arbeidsmarktprofessionals Het benoemen van krapteberoepen, of beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, is geen exacte wetenschap. Daarom wordt gewerkt met een combinatie van bronnen. Daarbij wordt gekeken naar de huidige situatie èn naar de middellange termijn (dus zeg: over een paar jaar). Een uitgebreide verantwoording is opgenomen in een aparte verantwoordingsnotitie 3. In dit paper beschrijven we de aanpak op hoofdlijnen. Krapte-beroepen: Huidige situatie Voor een beeld van krapteberoepen in de huidige situatie zijn cijfers van UWV het startpunt. UWV heeft de beschikking over de volgende drie indicatoren, die zijn uit te splitsen op het niveau van ca. 900 beroepen 4 : De typering van de situatie op de arbeidsmarkt volgens de spanningsindicator van UWV 5 ; De verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal ingevulde CV s op werk.nl; De uitstroom naar werk vanuit WW-uitkeringen. Voor de analyse wordt een ondergrens gehanteerd: er moet minimaal sprake zijn van 100 openstaande vacatures (landelijk). Wanneer twee van deze drie bronnen indicaties opleveren van een krappe arbeidsmarkt wordt het beroep opgenomen in een groslijst. Deze groslijst wordt vervolgens voorgelegd aan arbeidsmarktprofessionals: onder andere werkgeversservicepunten, brancheorganisaties, bonden, O&O-fondsen, kenniscentra, uitzendbureaus, recruiters, onderzoeksinstituten en individuele werkgevers. Centrale vraag aan deze professionals is of zij in de praktijk ook zien dat vacatures voor de genoemde beroepen in de praktijk ook moeilijk vervulbaar zijn. Deze experts kunnen ook suggesties doen over beroepen die in hun visie ook krapte vertonen (daarbij wordt wel gevraagd naar bronnen die dit bevestigen). Regelmatig hebben de professionals ook gewezen op relevante publicaties. 2

3 Krapteberoepen: Middellange termijn Voor de krapteberoepen op middellange termijn vormen de prognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een belangrijk aanknopingspunt. ROA maakt iedere twee jaar, ten behoeve van de publicatie De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep, prognoses van de te verwachten knelpunten in de personeelsvoorziening. De meest recente prognoses dateren van december 2013 en hebben betrekking op de periode tot UWV heeft als financier toegang tot de onderliggende database met meer gedetailleerde gegevens op beroepsniveau. ROA onderscheidt daarin tot nu 127 bredere beroepsgroepen. In de laatste prognoses worden voor 39 beroepsgroepen (zeer) grote knelpunten in de personeelsvoorziening voorspeld. In aanvulling op het ROA-materiaal is een groot aantal sectorale rapporten en publicaties bekeken op bruikbare prognoses omtrent tekorten op de arbeidsmarkt. Ook de inschattingen van de kenniscentra over de kans op werk van mbo-opleidingen zijn meegenomen bij het maken van de lijst met tekortberoepen op middellange termijn. Ook dit heeft geleid tot een groslijst met krapteberoepen op middellange termijn (tot ), die is voorgelegd aan relevante arbeidsmarktprofessionals. Zicht op grootste overschotberoepen In februari 2015 is voor het eerst ook een overzicht uitgebracht van de 25 grootste overschotberoepen. Hier is alleen gekeken naar de huidige situatie. Er is gewerkt met dezelfde drie indicatoren. In de huidige ruime arbeidsmarkt zijn er aanzienlijk meer beroepen met een zeer ruime arbeidsmarktmarkt dan met een krappe arbeidsmarkt. Daarom is voor de overschotberoepen een scherpere selectie aangehouden: alleen als alle drie de indicatoren duiden op een zeer ruime arbeidsmarkt kwam het beroep in aanmerking als mogelijk overschotberoep. Voor de groslijst met overschotberoepen was het lastiger om feedback te verzamelen. Ten eerste komen veel van de genoemde beroepen voor in een groot aantal sectoren en waren er dus minder duidelijke aanspreekpunten. Ten tweede hebben arbeidsmarktprofessionals vaak geen zicht op het totaal beschikbare aanbod voor dit soort beroepen. Het uiteindelijke overzicht met overschotberoepen is daarom veel sterker dan de krapteberoepen gebaseerd op de data van UWV. 4. Zeggingskracht: zo onderbouwd mogelijk beeld De uiteindelijke overzichten met krapteberoepen komen dus tot stand gekomen in nauwe afstemming met sectoren en intermediairs, waarbij de input vanuit de diverse bronnen zorgvuldig is afgewogen. Dit leidt tot een onderbouwd beeld van krapteberoepen: de beschikbare arbeidsmarktcijfers geven duidelijke indicaties van krapte en meerdere arbeidsmarktprofessionals bevestigen dat vacatures voor de genoemde beroepen moeilijk vervulbaar zijn in de regio. Dat betekent niet dat alle werkgevers daadwerkelijk knelpunten zullen ervaren bij de vacaturevervulling. We weten in ieder geval dat dit wel regelmatig het geval is. Het blijft dus belangrijk om te checken of werkgevers in een regio in de praktijk ook echt knelpunten bij de vacaturevervulling ervaren. Het is daarnaast nog steeds mogelijk dat er buiten deze lijst beroepen zijn met een krappe arbeidsmarkt. Deze zijn met de gehanteerde methode niet in beeld gekomen, of waren lastig te onderbouwen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om zeer kleine beroepsgroepen. Soms is er uit de feedback geen eenduidig beeld af te leiden of was er teveel onzekerheid. In dat geval is het beroep niet opgenomen in de notitie. 3

4 5. Resultaat: meer grip op krapte en overschotten Krapte in techniek, ICT en specifieke niches De meest recente publicatie over krapteberoepen is uitgebracht in februari Hierin worden voor de huidige situatie ongeveer 30 concrete krapteberoepen benoemd. Die concentreren zich in de techniek, ICT en specifieke niches: Op dit moment is er op middelbaar niveau voornamelijk sprake van krapte in uitvoerende technische beroepen (diverse monteurs, cnc-verspaners, lassers) en technisch kader (tekenaars, constructeurs, calculators, technisch verkopers). Op hoger en wetenschappelijk niveau zijn er, naast veel technische beroepen, ook signalen van krapte in andere richtingen, bijvoorbeeld bepaalde ICT-beroepen (programmeurs), het onderwijs (exacte vakken en talen) en specifieke financiële beroepen (bijvoorbeeld registeraccountants). In de zorg zijn er op dit moment alleen signalen van krapte in specifieke beroepen op hoger en wetenschappelijk niveau (bijvoorbeeld in de wijkverpleging of specialisten ouderengeneeskunde). Vacatures voor deze beroepen zijn vaak moeilijk te vervullen. Daarmee liggen er in deze beroepen dus goede kansen op werk voor kandidaten die beschikken over de juiste kwalificaties. Box 1 geeft een samenvattend overzicht. Box 1 Samenvattend overzicht van krapteberoepen (situatie eind 2014/begin 2015) Techniek uitvoerend: o.a. monteurs elektro/werktuigbouw, cnc-verspaners, gespecialiseerde lassers, meet- en regeltechnici kader: o.a. calculators, werkvoorbereiders, verkopers technische producten hoger: o.a. ontwerper-constructeurs, projectleiders werktuigbouw/elektro, ontwerpers industriële automatisering, procestechnologen ICT met name: programmeurs/developers (bv. java, dot.net, C#, PHP) o.a. ook: securityspecialisten, business intelligence-specialisten Overige niches, bijvoorbeeld : planner wegtransport opticiens docenten exact en talen VO, mbo-docenten techniek, rekenen, talen financieel specialisten WO (bv. registeraccountants) wijkverpleegkundigen Een volledig overzicht van krapteberoepen is opgenomen in de notitie Welke beroepen bieden kansen? Het overzicht beschrijft de krapteberoepen eind 2014/begin De krapteberoepen zijn grotendeels dezelfde als in mei 2014, toen het eerste overzicht met krapteberoepen werd gepubliceerd 7. Voor de middellange termijn ( ) komen voor een belangrijk deel dezelfde beroepsgroepen terug (zij het dat dit op een minder gedetailleerd niveau is aan te geven). Diverse arbeidsmarktprofessionals geven aan dat de krapte in de gesignaleerde beroepen de komende jaren zal voortduren als de economie blijvend aantrekt en de vergrijzing (uiteindelijk) leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen. Vaak is de uitstroom uit het onderwijs onvoldoende om in deze vervangingsvraag te voorzien. Daarbij wordt vanuit sommige segmenten als de ICT en de technische sectoren opgemerkt dat de tekorten de komende tijd alleen maar groter zullen worden. Daarnaast zijn er prognoses van krapte in andere beroepsgroepen. In sectoren waar het vakonderwijs in belangrijke mate gestalte krijgt via de BBL-route 8, met name in een aantal technische sectoren, is de instroom in het onderwijs de afgelopen crisisjaren soms sterk afgenomen. Dat leidt de komende jaren, 4

5 bij een aantrekkende arbeidsmarkt, ook tot knelpunten in de personeelsvoorziening bij andere beroepen, bijvoorbeeld voor bouwplaatspersoneel. Andere toekomstige krapteberoepen in het overzicht zijn procesoperators, productieplanners en leraren basisonderwijs. Of er daadwerkelijk tekorten ontstaan, en in welke omvang, is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen. Veel is afhankelijk van de vraag of de economie blijvend aantrekt, soms ook van de uitwerking van de bepaalde beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld in de zorg) en van de initiatieven die worden genomen vanuit sectoren om die tekorten te voorkomen. Ook de snelle ontwikkelingen op het gebied van robotisering/digitalisering worden gezien als een factor die het al of niet ontstaan van tekorten sterk beïnvloedt. Het moment waarop de krapte ontstaat kan bovendien verschillen: soms al vrij snel als de economie aantrekt, soms pas tegen het eind van het decennium. Overschotten in administratieve en algemeen toegankelijke beroepen en krimpsectoren Aan de andere kant zijn er op dit moment veel beroepen met een zeer ruime arbeidsmarkt, ofwel overschotberoepen. Soms zijn er voor deze beroepen wel veel vacatures, maar het aanbod is dan nog veel groter. Het overzicht beperkt zich tot de 25 grootste overschotberoepen, afgaand op het aantal CV s op werk.nl waarin dit beroep wordt opgegeven als wensberoep. In de praktijk zijn er dus meer overschotberoepen dan er in de notitie Welke beroepen bieden kansen? genoemd worden. Box 2 Samenvattend overzicht van overschotberoepen (situatie eind 2014/begin 2015) Economisch administratief, bijvoorbeeld: elementair/lager: kantoor-assistent, receptionist, typist, administratief medewerker, middelbaar: administratief medewerker verzekeringen, financieel administratief medewerker, (directie)secretaresse hoger: administrateur/boekhouder Algemeen toegankelijk, onder andere: magazijnmedewerker, koerier conciërge, klassenassistent Krimpsectoren, bijvoorbeeld: sociaal-cultureel werker kinderopvangleidster, helpende zorg beveiliger Een volledig overzicht van de 25 grootste overschotberoepen is opgenomen in de notitie Welke beroepen bieden kansen? De overschotberoepen concentreren zich in heel andere segmenten: In tegenstelling tot de krapteberoepen zijn het nu juist wel voor een deel beroepen op elementair en lager niveau, bijvoorbeeld kantoorassistent, receptionist, administratief medewerker, conciërge, klassenassistent of medewerker facilitaire dienst. Het zijn beroepen waar weliswaar vaak opleidingen voor bestaan, maar waar in de praktijk ook mensen zonder de betreffende opleiding aan de slag kunnen. Op middelbaar en hoger niveau gaat het in verschillende gevallen om economisch-administratieve beroepen. De toenemende digitalisering heeft er, in combinatie met de crisis, toe geleid dat de afgelopen jaren veel financieel-administratief medewerkers, secretaressen en boekhouders hun werk zijn verloren. Daarnaast zijn er een aantal sectorspecifieke overschotberoepen, die goed zijn te verklaren uit ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In zorg en welzijn verliezen met name veel helpenden, sociaal-cultureel werkers en kinderopvangleid(st)ers hun baan. In de verzekeringssector gaat de digitalisering op dit moment zeer snel. Dit verklaart de grote aantallen werkzoekenden voor de functie van administratief medewerker verzekeringen. 5

6 6. Gebruikswaarde: input voor arbeidsmarktinitiatieven De overzichten met krapte-en overschotberoepen bieden goede aanknopingspunten voor het voeren van arbeidsmarktbeleid. Allereerst maakt het de (toekomstige) tekorten waar in veel sectoren over wordt gesproken concreter. Daarmee vormen ze een bruikbaar uitgangspunt voor concrete arbeidsmarktinitiatieven. Voor werkzoekenden liggen er in de genoemde krapteberoepen kansen op werk. Wel gaat het gaat vaak om beroepen waarvoor een gerichte opleiding is vereist. Niet iedereen is dus zomaar geschikt of geschikt te maken voor deze beroepen: Met name voor werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werknemers met een enigszins vergelijkbare achtergrond zijn er goede mogelijkheden om direct, of na een relatief korte scholing, aan de slag te gaan in deze beroepen. De technische beroepen op middelbaar niveau lenen zich waarschijnlijk het best voor gerichte omscholingstrajecten. Zo stonden er bijvoorbeeld in augustus 2015 ongeveer mensen met een technische opleiding op mbo-niveau ingeschreven als nietwerkend werkzoekende (waarvan op zoek zijn naar een technische of industriële baan). Hieronder bevindt zich ongetwijfeld interessant en gemotiveerd potentieel voor korte omscholingen naar de technische krapteberoepen. Meer in het algemeen zien mensen die bijvoorbeeld vanwege de crisis of bezuinigingen op zoek moeten naar ander werk en scholing willen volgen, met deze lijst waar de beste arbeidsmarktkansen liggen. Hoewel dit niet voor iedereen een aantrekkelijke of haalbare optie zal zijn, liggen hier wel degelijk kansen voor bijvoorbeeld mensen die het verlies van een baan juist willen aangrijpen voor een carrièreswitch. Een transitievergoeding kunnen zij aanwenden voor de kosten van de scholing. De krapteberoepen in deze notitie vergen een behoorlijke opleiding op mbo-, hbo- of universitair niveau. Bij het maken van het landelijke overzicht bleek bovendien dat de meeste beroepen waarvoor op dit moment krapte bestaat ook de komende jaren krapte zullen blijven vertonen. Daarmee is het overzicht ook goed te gebruiken door decanen bij de studiekeuzevoorlichting aan jongeren. Juist mensen aan het begin van hun studieloopbaan zijn gebaat bij een zo helder mogelijk beeld van baankansen in de toekomst. Het overzicht laat zien dat het hier gaat om hele specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. In die segmenten is de kans op werk na afronding van de studie dus waarschijnlijk goed. In de gepresenteerde overschotberoepen zijn de kansen op werk juist minder goed. Mensen in deze beroepen die op zoek moeten naar ander werk doen er dus goed aan hun horizon te verbreden, en ook te kijken naar andere beroepsrichtingen of eventueel (om)scholing. Een overstap van overschotberoep naar krapteberoep zal in de meeste gevallen, gezien het niveau en de fundamenteel andere beroepsrichting, geen realistische optie zijn. Wel kan gekeken worden naar verwante beroepsrichtingen waar in ieder geval geen grote overschotten zijn. 6

7 7. Doorontwikkeling naar regionale overzichten Er blijkt bij regionale arbeidsmarktpartijen grote behoefte aan een regionale verbijzondering van krapteberoepen. Daarom is in een 6-tal pilots sinds maart 2015 gewerkt aan een regionalisering van de landelijke lijst met krapteberoepen. De pilots hebben betrekking op de arbeidsmarktregio s Groningen, Twente, Zuid-Limburg, Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Groot-Amsterdam. Op basis van de ervaringen tot nu toe lijkt het mogelijk om voldoende feedback te verzamelen voor een regionale getoetste lijst met krapteberoepen. Er blijken in de uiteindelijke regionale lijsten tot nu toe veel overeenkomsten te bestaan tussen de krapteberoepen per regio. Die verschillen zijn deels goed te verklaren door verschillen in werkgelegenheidsstructuur. Voorbeelden van echt regionale verschillen zijn bijvoorbeeld procesoperators of hoveniers (in de ene regio wel krapte, in de andere niet). Dat een beroep niet wordt opgenomen in een regionaal overzicht met krapteberoepen hoeft echter niet per se te betekenen dat er geen krapte bestaat; het kan ook komen doordat er geen eenduidige feedback over is. Dit wordt ook nadrukkelijk zo in de uiteindelijke publicatie vermeld. Ongeacht de vraag of er uiteindelijk (veel) regionale verschillen zijn in krapteberoepen is wel duidelijk dat er behoefte is aan een regionaal getoetste lijst. Zo zijn de regionale overzichten nu bijvoorbeeld al gebruikt als input voor: Een analyse van scholingsbehoeften ten behoeve van een regionaal sectorplan Het marktbewerkingsplan van een regionaal werkgeversservicepunt Een provinciale beleidsanalyse Een scholingsoverleg tussen gemeenten, UWV, onderwijs en bedrijfsleven in een regio Een bijeenkomst van een regionaal werkgeversnetwerk over kansen op intersectorale mobiliteit van werknemers Een verkenning van de kansen voor interregionale mobiliteit in bepaalde sectoren Vanuit deze conclusie wordt begin 2016 ook in andere regio s gewerkt aan een regionaal overzicht van krapteberoepen. 8. Tenslotte Met de gehanteerde methode kunnen geen indicaties worden gegeven over de omvang van de vacaturemarkt of tekorten. Omdat er gekeken is naar een behoorlijk gedetailleerd beroepsniveau zijn er geen eenduidige cijfers beschikbaar over vraag en aanbod in de betreffende beroepen. De overzichten bieden vooral een bruikbaar startpunt om in gesprek te gaan met werkgevers, onder meer over de omvang van de vraag en de bereidheid om te investeren in scholing. Wel is duidelijk dat het in sommige gevallen gaat om relatief kleine aantallen vacatures. Daarmee biedt het overzicht goede input voor mogelijke scholingsprojecten, maar niet per se op grote schaal. Juist kleinschalige scholingsprojecten bieden overigens goede mogelijkheden om een zorgvuldige selectie van geschikte kandidaten te organiseren. Deze selectie blijkt een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle scholingsprojecten. Het identificeren van krapteberoepen is één van de manieren om zicht te krijgen op de kansen op de arbeidsmarkt. Voor veel werkzoekenden of met werkloosheid bedreigden zal de overstap naar de 7

8 genoemde beroepen, ook na scholing, echter te groot zijn. Werkzoekenden zullen in het algemeen gemakkelijker overstappen naar aanpalende (of inhoudelijk vergelijkbare) beroepen waar zich geen tekorten voordoen, maar mogelijk wel veel baanopeningen zijn. Dit verschilt uiteraard van geval tot geval. De afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV investeert in 2015 ook in het beeld brengen van veel voorkomende overstapberoepen. Daarnaast is, ten behoeve van de derde tranche sectorplannen, een pagina geopend op werk.nl, die verwijst naar relevante arbeidsmarktinformatiebronnen over de kans op werk van beroepen en opleidingen 9. Amsterdam, 18 september In de brug-ww ontvangt de werknemer die scholing volgt bij een nieuwe werkgever een WW-uitkering over de uren dat hij scholing volgt. Meer informatie over brug-ww en sectorplannen is te vinden op 2 Hierbij wordt het geschatte aantal vacatures voor een bepaald beroep op de totale vacaturemarkt gedeeld door het aantal niet-werkende werkzoekenden dat korter dan 6 maanden bij UWV staat ingeschreven. 3 UWV. Kansrijke beroepen: methodiek. Tot standkoming regionale overzichten met krapteberoepen. September Hiervoor wordt de SBC-beroepsindeling van CBS gebruikt. UWV onderscheidt in de registratie ca 900 beroepsgroepen. CBS is inmiddels overgestapt naar de ISCO-indeling. Op korte termijn wordt bekeken wat de consequenties zijn voor de methodiek krapteberoepen. 5 De spanningsindicator wordt niet extern gepubliceerd op het niveau van deze 900 beroepen. Intern zijn de waarden wel beschikbaar. We gebruiken deze alleen in combinatie met andere input (bij minimaal 100 vacatures, in combinatie met de andere twee indicatoren en feedback van arbeidmarktprofessionals). 6 UWV. Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen. 6 februari UWV. Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? 14 mei BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Deze bestaat uit een combinatie van leren en werken. Bijvoorbeeld: 4 dagen per week werken, 1 dag naar school. 9 Zie hiervoor 8

Kansrijke beroepen: Haaglanden

Kansrijke beroepen: Haaglanden Kansrijke beroepen: Haaglanden Waar is de arbeidsmarkt krap? 6 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Aanpak: onderbouwing door cijfers

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Groot-Amsterdam

Kansrijke beroepen: Groot-Amsterdam Kansrijke beroepen: Groot-Amsterdam Waar is de arbeidsmarkt krap? 12 november 2015 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Aanpak: onderbouwing door

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Twente

Kansrijke beroepen: Twente Kansrijke beroepen: Twente Waar is de arbeidsmarkt krap? 25 september 2015 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Aanpak: onderbouwing door cijfers

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Zaanstreek-Waterland

Kansrijke beroepen: Zaanstreek-Waterland Kansrijke beroepen: Zaanstreek-Waterland Waar is de arbeidsmarkt krap? 12 november 2015 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Aanpak: onderbouwing

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Groningen

Kansrijke beroepen: Groningen Kansrijke beroepen: Groningen Waar is de arbeidsmarkt krap? 24 november 2015 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Aanpak: onderbouwing door cijfers

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Zuid- Limburg

Kansrijke beroepen: Zuid- Limburg Kansrijke beroepen: Zuid- Limburg Waar is de arbeidsmarkt krap? 25 september 2015 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Aanpak: onderbouwing door cijfers

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Holland Rijnland

Kansrijke beroepen: Holland Rijnland Kansrijke beroepen: Holland Rijnland Waar is de arbeidsmarkt krap? 22 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen in Holland Rijnland

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Friesland

Kansrijke beroepen: Friesland Kansrijke beroepen: Friesland Waar is de arbeidsmarkt krap? November 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen in Friesland 3 3. Goede

Nadere informatie

Kansrijke beroepen. Waar is de arbeidsmarkt krap? Opdrachtgever UWV. Link naar bestand. Onderzoek

Kansrijke beroepen. Waar is de arbeidsmarkt krap? Opdrachtgever UWV. Link naar bestand. Onderzoek Opdrachtgever UWV Kansrijke beroepen Waar is de arbeidsmarkt krap? Onderzoek Einddatum 15 mei 2014 Link naar bestand http://www.onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/qjilo4ha Categorie Arbeidsmarkt Kansrijke

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Drenthe

Kansrijke beroepen: Drenthe Kansrijke beroepen: Drenthe Waar is de arbeidsmarkt krap? 29 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen in Drenthe 3 3. Goede kansen

Nadere informatie

Welke beroepen bieden kansen?

Welke beroepen bieden kansen? Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen 6 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Krapte- en overschotberoepen 4 1.1. Krapte in de huidige situatie (eind 2014) 4

Nadere informatie

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Duidend en beschrijvend De Arbeidsmarktinformatie en advies publiceert die inzicht geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Regio Zwolle

Kansrijke beroepen: Regio Zwolle Kansrijke beroepen: Regio Zwolle Waar is de arbeidsmarkt krap? Februari 2017 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen in Regio Zwolle 3

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: West-Brabant

Kansrijke beroepen: West-Brabant Kansrijke beroepen: West-Brabant Waar is de arbeidsmarkt krap? 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen in West-Brabant 3

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt ICT

Factsheet arbeidsmarkt ICT Factsheet arbeidsmarkt ICT Werkzoekenden Maart 2016 Groeiende vacaturemarkt in 2016 De ICT-Arbeidsmarkt in 2016 UWV verwacht dat er in de sector Informatie en communicatie in 2016 zo n 5.000 banen bij

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Zeeland

Kansrijke beroepen: Zeeland Kansrijke beroepen: Zeeland Waar is de arbeidsmarkt krap? 25 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen in Zeeland 3 3. Goede kansen

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Factsheet Helpende in de zorg. Kansrijke overstapberoepen

Factsheet Helpende in de zorg. Kansrijke overstapberoepen Factsheet Helpende in de zorg Kansrijke overstapen Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Inhoudelijk verwante en 2 3. Overstapen 2 4. Beschrijving arbeidsmarkt/vacaturemarkt 6 5. Concluderend 8 Colofon 9 Helpende

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt ICT

Factsheet arbeidsmarkt ICT Factsheet arbeidsmarkt ICT Werkgevers Maart 2016 Hoe ziet het werkzoekendenbestand eruit? In februari 2016 zijn er circa 7.700 lopende WW uitkeringen voor de ICT beroepsgroep. Dit is ongeveer 1,6% van

Nadere informatie

Welke beroepen bieden kansen?

Welke beroepen bieden kansen? Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen 6 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Krapte- en overschotberoepen 4 1.1. Krapte in de huidige situatie (eind 2014) 4

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Kansrijke beroepen: Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Kansrijke beroepen: Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Waar is de arbeidsmarkt krap? 23 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

IT TrendAlert Krapteberoepen ICT-kansen niet alleen voor ICT ers

IT TrendAlert Krapteberoepen ICT-kansen niet alleen voor ICT ers IT TrendAlert Krapteberoepen ICT-kansen niet alleen voor ICT ers De IT TrendAlert Een IT TrendAlert is een resultaat van onze IT TrendRadar. Datum: januari 2017 Voor wie: Breed Regio: Nederland Samenvatting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Drenthe

Samenvatting Regio in beeld Drenthe Samenvatting Regio in beeld 2016 Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Oost-Brabant en Limburg

De arbeidsmarkt in Oost-Brabant en Limburg De arbeidsmarkt in Oost-Brabant en Limburg Presentatie regio-overleg overheid Sittard, 11 september 2014 Michel van Smoorenburg Senior arbeidsmarktadviseur UWV Twitter: @arbeidsmarktadv Krimpende werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Administratieve beroepen

Administratieve beroepen Administratieve beroepen Factsheet arbeidsmarkt 20 april 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling In 2016 werken er ongeveer 1,5 miljoen mensen in een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Met

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden Samenvatting Regio in beeld 2016 Drechtsteden Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Drechtsteden groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Voor de financieel administratief medewerker

Voor de financieel administratief medewerker Overstapberoepen Voor de financieel administratief medewerker Juli 2016 In het kort Beroep onder druk door digitalisering In deze notitie wordt gekeken naar mogelijke overstapberoepen voor financieel administratief

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Holland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Holland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Noord-Holland Noord

Samenvatting Regio in beeld Noord-Holland Noord Samenvatting Regio in beeld 2016 Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in alle sectoren In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Flevoland

Samenvatting Regio in beeld Flevoland Samenvatting Regio in beeld 2016 Flevoland Samenvatting Aantal banen in Flevoland groeit sterk In Flevoland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met respectievelijk

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Project Screening en Matching Vergunninghouders november 2016

Startbijeenkomst. Project Screening en Matching Vergunninghouders november 2016 Startbijeenkomst Project Screening en Matching Vergunninghouders 24 25 november 2016 Middagprogramma 14:00 uur Opening en kennismaking 14:30 uur Introduc8e project 14:45 uur Introduc8e rol van COA 15:00

Nadere informatie

Kansrijke beroepen: Zuidoost-Brabant/ Helmond-De Peel

Kansrijke beroepen: Zuidoost-Brabant/ Helmond-De Peel Kansrijke beroepen: Zuidoost-Brabant/ Helmond-De Peel Waar is de arbeidsmarkt krap? 7 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Zicht op krapte helpt mismatch op (regionale) arbeidsmarkt verkleinen 2 2. Krapteberoepen

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Twente

Samenvatting Regio in beeld Twente Samenvatting Regio in beeld 2016 Twente Samenvatting Meer banen in Twente, vooral voor uitzendkrachten In Twente groeien de banen van werknemers in 2016 en 2017 met gemiddeld 0,9% per jaar tot 279 duizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Noordoost-Brabant

Samenvatting Regio in beeld Noordoost-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 Noordoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Noordoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Alternatieve loopbaanoverstappen; Voor verkoopmedewerkers

Alternatieve loopbaanoverstappen; Voor verkoopmedewerkers Opdrachtgever UWV Alternatieve loopbaanoverstappen; Voor verkoopmedewerkers Onderzoek Einddatum 23 februari 2016 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Het zijn roerige tijden voor verkoopmedewerkers van een

Nadere informatie

Overstapberoepen. Voor receptionisten. Augustus In het kort

Overstapberoepen. Voor receptionisten. Augustus In het kort Overstapberoepen Voor receptionisten Augustus 2016 In het kort Minder vraag naar receptionisten De vraag naar ondersteunende administratieve krachten daalt. Dit geldt ook voor de receptionist. Het aantal

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Limburg

Samenvatting Regio in beeld Midden-Limburg Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector De aantrekkende woningmarkt, hogere investeringen door bedrijven in onder andere ICT

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Helmond-De Peel

Samenvatting Regio in beeld Helmond-De Peel Samenvatting Regio in beeld 2016 Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland.

337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland. ICT Factsheet arbeidsmarkt 10 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling De beroepsgroep ICT in 2016: 337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Zeeland

Samenvatting Regio in beeld Zeeland Samenvatting Regio in beeld 2016 Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld West-Brabant

Samenvatting Regio in beeld West-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) t in 2016

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Zuidoost-Brabant

Samenvatting Regio in beeld Zuidoost-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Voor medewerkers facilitaire dienst

Voor medewerkers facilitaire dienst Overstapberoepen Voor medewerkers facilitaire dienst Augustus 2017 In het kort Werkloze medewerkers facilitaire dienst vinden lastig werk Het beroep facilitair medewerker staat onder druk. De medewerker

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Met arbeidsmarktinformatie een betere match

Met arbeidsmarktinformatie een betere match Met arbeidsmarktinformatie een betere match Michel van Smoorenburg Arbeidsmarktinformatie en advies (UWV) Leerwerkdag, 17 november 2014 Utrecht Is de krant je belangrijkste bron? Kans op baan bij architectenbureaus

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Schoonmaak. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Omzetgroei verwacht in 2017 en 2018

Schoonmaak. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Omzetgroei verwacht in 2017 en 2018 Schoonmaak Factsheet arbeidsmarkt 30 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling n deze factsheet worden afwisselend cijfers getoond over de brede schoonmaaksector en over de beroepsgroep schoonmakers.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Transport & Logistiek

Maart 2010. Brancheschets Transport & Logistiek Maart 2010 Brancheschets Transport & Logistiek Brancheschets Transport en Logistiek Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis, Niek Veeken Landelijk bedrijfsadviseur voor

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Groningen Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Groningen groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie