Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017."

Transcriptie

1 Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei Utrecht, juni 2017 V

2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksdoel Toetsingskader Onderzoeksmethode Leeswijzer 7 2 Resultaten inspectiebezoek Eigendom en praktijkorganisatie Infectiepreventie Rondgang door de hoofdvestiging Documenten Radiologie Zorg Organisatie 15 3 Conclusie Conclusie ten aanzien van de aanwijzing van 10 maart Overige toegestuurde documenten Conclusie ten aanzien van de klachtenregeling 23 4 Handhaving 25 Pagina 3 van 25

4

5 1 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) bezocht de hoofdvestiging van Dental Dentia (hierna: de zorgaanbieder) aan de Beukelsdijk 159 A, 3022 DE in Rotterdam aangekondigd op 16 mei Aanleiding en belang De inspectie ontving op 9 februari 2015 een melding met betrekking tot de zorgaanbieder. In de melding werden zowel tandheelkundige als organisatorische handelingen van de eigenaar in twijfel getrokken door een ex-medewerker. Deze melding beschouwde de inspectie als signaal voor (mogelijk structurele) tekortkomingen in het leveren van goede zorg. Dit signaal was de aanleiding om in het belang van verantwoorde gezondheidszorg onderzoek te doen. In dit kader is er op 12 januari 2016 een algemeen inspectiebezoek gebracht aan de zorgaanbieder. De bevindingen van het inspectiebezoek werden op 4 april 2016 in een rapportage naar de zorgaanbieder verzonden (doc ). In deze rapportage stonden tevens verbetermaatregelen benoemd. Voor het doorvoeren van de genoemde verbetermaatregelen is een termijn van drie maanden gegeven, met als uiterlijke datum 1 juli Op 17 januari 2017 vond een inspectiebezoek plaats om te beoordelen of de verbetermaatregelen waren doorgevoerd en geborgd. Tijdens het inspectiebezoek van 17 januari 2017 constateerde de inspectie dat een aantal verbetermaatregelen niet waren doorgevoerd, daarnaast was de zorgaanbieder op een aantal punten verslechterd. Om de naleving van de eerder opgelegde verbetermaatregelen af te dwingen werd op 10 maart 2017 een aanwijzing gegeven aan de zorgaanbieder(doc ). Deze aanwijzing hield in dat de zorgaanbieder binnen twee maanden alsnog alle verbetermaatregelen door moest voeren, de uiterlijke termijn hiervoor was 10 mei Op 16 mei 2017 vond een aangekondigd inspectiebezoek plaats om na te gaan of binnen de gestelde termijn aan de aanwijzing was voldaan. 1.2 Onderzoeksdoel Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen in hoeverre de zorgaanbieder had voldaan aan de gestelde verbetermaatregelen zoals benoemd in de aanwijzing: Infectiepreventie De zorgaanbieder zorgt voor het op juiste wijze uitvoeren van handhygiëne door middel van het vervangen van de reguliere kraan door een handsfree kraan (hoofdstuk 4, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). De zorgaanbieder zorgt voor de aanwezigheid van bewijzen van immunisatie voor hepatitis B, op locatie. Dit is van toepassing voor al het personeel met patiëntgebonden contact en/of andere risicovolle handelingen, waarbij de kans bestaat op prikaccidenten (hoofdstuk 5, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). De zorgaanbieder toont aan dat reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimten, apparatuur en materialen op de voorgeschreven wijze uitgevoerd en geborgd wordt (hoofdstuk 7, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). De zorgaanbieder zorgt voor het aantoonbaar op de juiste wijze uitvoeren van de reiniging en desinfectie van afdrukken en werkstukken (hoofdstuk 7, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Pagina 5 van 25

6 De zorgaanbieder richt de ruimte voor reiniging- desinfectie en sterilisatie in conform de richtlijn Infectiepreventie in de Tandheelkundige Praktijk. Concreet betekent dit dat een thermodesinfector wordt aangeschaft of aantoonbaar afspraken worden gemaakt met een externe zorgaanbieder in het geval een thermodesinfector niet aanwezig is (hoofdstuk 8, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). De zorgaanbieder zorgt dat aan de randvoorwaarden voor ruimte in een mondzorgpraktijk wordt voldaan. De zorgaanbieder zorgt voor materialen (toetsenbord in de behandelruimte) die bestand zijn tegen freqent gebruik van toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen of deze moeten worden afgedekt met disposables (hoofdstuk 9, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). De zorgaanbieder borgt aantoonbaar dat er een beleid is opgesteld ten aanzien van kwaliteitscontrole van water uit de behandelunits en dat in overeenstemming met dat beleid wordt gehandeld (hoofdstuk 10, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Radiologie De zorgaanbieder zorgt voor actualisatie van het KEW dossier inclusief gegevens over periodiek onderhoud (Besluit Stralingsbescherming en Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, KNMT 2015). De zorgaanbieder zorgt voor aantoonbaar gebruik van rechthoekige cone op het toestel voor solo s en bitewings (Besluit Stralingsbescherming en Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, KNMT 2015). Zorg De zorgaanbieder stelt aantoonbaar een plan op voor het verbeteren van de dossiervoering conform de hiervoor geldende normen Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT 2014) en geeft hier uitvoering aan. De zorgaanbieder zorgt dat de dossiervoering voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Praktijkrichtlijn Patientendossier, KNMT 2014 en artikel 7:454 BW). Organisatie De zorgaanbieder zorgt voor adequate kennisgeving van de spoedgevallendienst aan patienten op de deur van de zorgaanbieder en op de website van de zorgaanbieder (Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, KNMT 2012 en Gedragsregels voor tandartsen, KNMT 2000). De zorgaanbieder zorgt voor adequate informatie voor (potentiële) patienten (art.2 Wkkgz). De zorgaanbieder stelt een meldcode vast waarin aangegeven is hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode (art. 8 Wkkgz, Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, KNMT 2015). De zorgaanbieder stelt een protocol op voor het voorraadbeheer binnen de vestigingen met daarin aangegeven hoe vorm wordt gegeven aan de borging van dit protocol en wie hiervoor verantwoordelijk is en geeft uitvoering aan dit protocol (art. 3 en 7 Wkkgz). De zorgaanbieder zorgt ervoor dat al het materiaal en instrumentarium met een verlopen expiratiedatum is verwijderd bij de hoofdvestiging, of indien van toepassing opnieuw is gereinigd en gesteriliseerd (art. 3 en 7 Wkkgz). De zorgaanbieder heeft aantoonbaar een op de vestigingen toegepast en door de medewerkers voor bekend ondertekend protocol voor het veilig melden van incidenten door zijn medewerkers (art. 9 Wkkgz). Pagina 6 van 25

7 1.3 Toetsingskader De inspectie hanteert als toetsingskader wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. De zorgaanbieder valt onder andere onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt onder meer dat de zorgaanbieder goede zorg (zorg van goede kwaliteit en van goed niveau) moet aanbieden. Per onderzoeksthema zijn de relevante wet- en regelgeving en veldnormen benoemd. 1.4 Onderzoeksmethode Er is gebruik gemaakt van een bezoekinstrument dat gebaseerd is op relevante weten regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. De inspectie beoordeelde de volgende onderzoeksthema s: Infectiepreventie. Tandheelkundige radiologie. Zorg. Organisatie. Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: Gesproken met één van de bestuurders. Documenten ingezien. Een rondgang gemaakt door de hoofdvestiging. Het rapport is definitief vastgesteld nadat de zorgaanbieder de gelegenheid heeft gekregen om te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in de conceptrapportage. 1.5 Leeswijzer In dit rapport wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het bezoek bracht. Vervolgens komen in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens de resultaten, conclusies en handhaving aan bod. Pagina 7 van 25

8

9 2 Resultaten inspectiebezoek 2.1 Eigendom en praktijkorganisatie De zorgaanbieder staat ten tijde van het bezoek, aan de hoofdvestiging op 16 mei 2017, als vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (hierna KvK) onder nummer Als bestuurders staan XXX (hierna: de bestuurder) en XXX ingeschreven. Onder hetzelfde KvK-nummer staat een tweede vestiging ingeschreven genaamd Tandartspraktijk Vierambacht. Deze vestiging bevindt zich tevens in Rotterdam, aan de Vierambachtsstraat 70A, 3023 AR. Deze vestiging is door de inspectie niet bezocht. In de hoofdvestiging vinden eerstelijns tandheelkundige zorg, tandtechnische werkzaamheden en eens in de paar maanden implantologiebehandelingen plaats. Hier werken naast de bestuurders nog drie tandartsen in vaste dienst, één tandarts op invalbasis voor implantologie, vijf tandartsassistentes en twee stagiaires tandtechniek. De praktijkmanager is wegens ziekte langdurig afwezig. Beide bestuurders zijn tevens als tandtechnici werkzaam bij zorgaanbieder. Deze samenstelling betreft een wijziging ten opzichte van het bezoek op 17 januari Destijds werkte er één extra tandarts op inval basis, is van één tandarts het dienstverband beëindigd en is een andere tandarts, die in het verleden ook in dienst was, opnieuw werkzaam binnen de instelling. Ten slotte zijn er vier extra assistentes werkzaam binnen de instelling. In de andere vestiging, Tandartsenpraktijk Vierambacht, werken één tandarts en twee tandartsassistentes. Hier vindt enkel eerstelijns tandheelkundige zorg plaats. De bedrijfsruimte van de hoofdvestiging bestond uit een balie/wachtruimte, twee behandelruimten waarvan één in gebruik voor algemene tandheelkundige behandelingen en één uitsluitend in gebruik voor tandtechnische werkzaamheden, een ruimte voor reiniging en desinfectie en een kantoor annex kantine. In het souterrain bevindt zich het tandtechnisch laboratorium. De inspectie baseert haar conclusie op vier onderzoeksthema s waarbinnen verschillende onderdelen zijn beoordeeld. De vier onderzoeksthema s zijn opgenomen in paragraaf 2.2 t/m 2.5. Bij de toelichting op de beoordeelde onderdelen zijn slechts de constateringen genoemd die niet in lijn zijn met wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. 2.2 Infectiepreventie Voor dit onderdeel heeft de inspectie een rondgang gemaakt door de hoofdvestiging en documenten ingezien. In paragraaf worden de bevindingen van de rondgang weergegeven en in paragraaf de beoordeling van documenten. In de laatste kolom wordt weergegeven of de tekortkoming is verbeterd, verslechterd of gelijk is gebleven ten opzichte van het inspectiebezoek op 17 januari Tijdens de rondgang liep de bestuurder mee om eventuele vragen van de inspectie te beantwoorden en wanneer nodig toelichting te geven. De eventuele toelichting is meegewogen en in onderstaande tabel opgenomen. Pagina 9 van 25

10 2.2.1 Rondgang door de hoofdvestiging Richtlijn mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (RIVM sept. 2012) Onderdeel Conform de norm op 16 mei 2017 Ten opzichte van 17 januari 2017 Ja Nee 1 Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen. Richtlijn mondzorgpraktijken, H3 2 Handhygiëne. Richtlijn mondzorgpraktijken, H4 3 Accidenteel bloedcontact. Richtlijn mondzorgpraktijken, H6 4 Reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimten, apparatuur en materialen. Richtlijn mondzorgpraktijken, H7 5 Reiniging en desinfectie van afdrukken en werkstukken. Richtlijn mondzorgpraktijken, H7 Niet beoordeeld Niet beoordeeld Verbeterd Niet beoordeeld Verbeterd 6 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten. Richtlijn mondzorgpraktijken, H8 7 Randvoorwaarden aan ruimte in een mondzorgpraktijk. Richtlijn mondzorgpraktijken, H9 X Verbeterd Pagina 10 van 25

11 8 Chirurgische ingrepen in de mondholte. Richtlijn mondzorgpraktijken, H11 Niet beoordeeld Niet beoordeeld Toelichting: Tijdens zowel het inspectiebezoek van 17 januari 2017 als 16 mei 2017 werden geen patiënten behandeld. Daardoor konden niet alle onderdelen worden beoordeeld. 1 Op de dag van het inspectiebezoek vonden geen patiëntbehandelingen plaats, er waren om die reden geen zorgverleners aanwezig. Daardoor was het niet mogelijk dit onderdeel te beoordelen. 6 Thermische desinfectie: Instrumentarium werd niet gedesinfecteerd in een thermodesinfector. Er was geen thermodesinfector aanwezig bij de hoofdvestiging en er waren geen afspraken gemaakt over de reiniging van instrumentarium bij een externe zorgaanbieder. Tijdens het bezoek op 16 mei 2017 was een monteur bezig een thermodesinfector aan te sluiten. De thermodesinfector was tot 16 mei 2017 niet operationeel geweest. 8 Er komt op onregelmatige basis een implantoloog werken bij de zorgaanbieder. De implantoloog brengt zijn eigen werksets en team mee. Het laatste werkbezoek van deze implantolooog is ongeveer twee maanden geleden geweest Documenten Richtlijn mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (RIVM sept. 2012) Onderdeel Conform de norm op 16 mei 2017 Ja Nee Ten opzichte van 17 januari Infecties en immunisatie. Richtlijn mondzorgpraktijken, H5 X 10 Accidenteel bloedcontact. Richtlijn mondzorgpraktijken, H6 Verbeterd Pagina 11 van 25

12 11 Reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimten, apparatuur en materialen. Richtlijn mondzorgpraktijken, H7 X 12 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten. Richtlijn mondzorgpraktijken, H8 Verbeterd 13 Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunits. Richtlijn mondzorgpraktijken, H10 X 14 Afval Richtlijn mondzorgpraktijken, H12 Toelichting: Niet beoordeeld 9 Vaccinatie en/of driemaandelijkse controle van hepatitis B is niet voor iedere zorgverlener geregeld en gedocumenteerd. Van vier van de negen medewerkers met patiëntgebonden contact en/of andere risicovolle werkzaamheden, was ten tijde van het inspectiebezoek geen document aantoonbaar aanwezig met daarop de bepaalde titer weergegeven Er is geen protocol aanwezig voor de werkzaamheden betreffende het schoonmaakonderhoud van de praktijkruimten. 13 De bestuurder lichtte tijdens het inspectiebezoek van 17 januari 2017 mondeling toe dat een extern bedrijf de waterkwaliteit heeft getest en hiervan een rapport heeft opgesteld. Dit rapport, inclusief eventueel protocol of plan van aanpak waarin alle beheersmaatregelen met betrekking tot kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunits zijn vastgelegd, was tijdens het inspectiebezoek niet aantoonbaar aanwezig. De bestuurder gaf tijdens het bezoek op 16 mei 2017 aan, dat de uitkomst van de waterkwaliteit slechts aanleiding gaf tot testen twee maal per jaar. Het eigen personeel heeft hiervoor training ontvangen. In de koelkast lag een gebruikte en een ongebruikte set voor controle. Een rapport dan wel een resultaat van eerdere test was niet aantoonbaar aanwezig. 1 Na het inspectiebezoek verzond de bestuurder per op 2 en 8 juni 2017 zeven bewijzen van inenting voor Hepatitis B. Drie van deze bewijzen had de inspectie eerder al ingezien en/of ontvangen. Van de assistentes mevrouw XXX en mevrouw XXX zijn tot op heden geen titerbepaling toegestuurd of inzichtelijk gemaakt. Eén van de toegestuurde titerbepalingen staat op naam van XXX, in de personeelsmap is alleen een mevrouw XXX (assistente) opgenomen. Verder is van een voor de inspectie onbekend persoon (meneer/mevrouw XXX) een inentingsboekje meegestuurd. Aangezien niet zichtbaar is wie dit boekje toebehoord, is voor de inspectie onduidelijk wie is ingeënt. Pagina 12 van 25

13 Er is geen adequaat beleid opgesteld, er zijn enkel mondelinge afspraken. Een aantal documenten betreffende waterkwaliteit waren aanwezig binnen de instelling. In de instelling is een rapport aanwezig van 3 december 2015 waarin wordt weergegeven dat bij drie van de drie units het water verontreinigd was. Naast dit rapport zijn twee certificaten aanwezig die aantonen dat het water wordt gecontroleerd door een bedrijf. Ten slotte is een aftekenlijst aanwezig voor de watercontrole door de instelling zelf, daarop is zichtbaar dat op 3 mei 2017 het water uit de meerfunctiespuit van één van de drie units is gecontroleerd. De uitkomst daarvan is 0 KVE/ml, onderbouwing van dit resultaat is afwezig. De zorgaanbieder heeft niet inzichtelijk gemaakt of de tekortkomingen uit het rapport van 2015 zijn weggenomen Radiologie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Kernenergiewet (KEW) Besluit Stralingsbescherming (BS) Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen VWS (2014- heden) Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (2015-heden) Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT-praktijkrichtlijn 2013, update 2015) Onderdeel Conform de norm Ten opzichte Ja Nee van 17 januari ALARA BS art. 58, 68 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Verbeterd 2 Deskundigheid BS art. 54 Wet BIG art. 36 lid 8 Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen VWS (2014- heden) Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (2015-heden) Richtlijn Tandheelkundige Radiologie X 2 In een door de zorgaanbieder toegestuurd op 9 juni 2017 is een standaard beleid van DRS Waterzorg meegestuurd. In dit beleid staat onder andere beschreven dat de volgende acties moeten worden ondernomen: de units dagelijks doorspoelen; twee keer per jaar van elke behandelunit monsters nemen en deze analyseren; wekelijks kranen spoelen; jaarlijks terugstroombeveiliging controleren. Daarnaast bevat dit beleid logbladen per genoemde actie. Dit standaard beleid is niet toegespitst op de instelling en de logbladen zijn niet ingevuld. Verder is niet inzichtelijk gemaakt of de tekortkomingen uit het rapport voor 2015 zijn weggenomen. Hierdoor is niet inzichtelijk geworden of het opgestelde protocol wordt nageleefd en of deze aansluit op de huidige waterkwaliteit binnen de instelling. Pagina 13 van 25

14 (KNMT 2013, update 2015) 3 KEW-dossier BS art. 6, 10, 11, 21, 22, 41, 42, 67, 73, 120 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT 2013, update 2015) Verbeterd 4 Veiligheidsvoorzieningen BS art. 18, 85 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT 2013, update 2015) Toelichting: 2 Twee van de zorgverleners die röntgenopnames indiceerden en/of beoordeelden of opdracht gaf tot het maken van röntgenopnamen beschikte niet aantoonbaar over het vereiste stralingsdeskundigheidsniveau- certificaat (conform de eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten en voorheen deskundigheidsniveau 5A/M). Eén van deze tandartsen, de heer XXX, is recent (opnieuw) begonnen met zijn werkzaamheden binnen de instelling. Bij aanvang van het dienstverband is een kopie van het diploma opgevraagd waaruit blijkt dat deze tandarts in het bezit is van het certificaat. Het certificaat zelf is niet opgevraagd en niet toegevoegd aan het KEW-dossier. De andere tandarts, de heer XXX, is sporadisch werkzaam binnen de instelling Zorg Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Onderdeel De richtlijnen betreffen een nadere invulling van wetgeving. In het basisonderzoek is de dossiervoering beoordeeld volgens de Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT 2014, paragraaf 2.1, inclusief voetnoten) Conform de norm op 16 mei 2017 Ja Nee Ten opzichte van 17 januari Anamnese X 2 Mondonderzoek X 3 Röntgenonderzoek, diagnose en X indicatiestelling 4 Informed Consent X 5 Verrichtingen 3 Van de heer XXX is het certificaat alsnog naderhand per op 8 juni 2017 door de zorgaanbieder toegestuurd. Van de heer XXX, de tandarts van wie het diploma was opgevraagd en ingezien, heeft de inspectie geen certificaat ontvangen of ingezien. Pagina 14 van 25

15 6 Leesbaarheid Toelichting: Tijdens het dossieronderzoek werden zes anonieme steekproefsgewijs opgevraagde dossiers beoordeeld. Alle behandelingen en de opgenomen informatie van na 10 mei 2017 zijn hierbij beoordeeld. De inspectie constateert dat een verbeterslag is gemaakt in dossiervoering ten opzichte van het vorige inspectiebezoek. Dit is echter nog niet voldoende doorgevoerd waardoor de beoordeelde onderdelen als gelijk worden beoordeeld. 1 Er was bij vijf van de zes patiëntendossiers geen medische anamnese aantoonbaar aanwezig. 2 Er was bij twee van de zes patiëntendossiers de zorgbehoefte van de patiënt niet geregistreerd. Er waren bij drie van de zes patiëntendossiers geen registraties van een screening/onderzoek van het parodontium aanwezig. Er waren bij vijf van de zes patiëntendossiers geen aantekeningen van vragen en onderzoek naar zelfzorg aanwezig. Er waren bij drie van de zes patiëntendossiers geen registraties van advies, voorlichting/feedback en communicatie over zelfzorg aanwezig. 3 Er was bij twee van de vijf patiëntendossiers waarbij röntgenfoto s zijn gemaakt, geen indicatie geregistreerd. Er was bij twee van de vijf patiëntendossiers waarbij röntgenfoto s zijn gemaakt, geen bevindingen geregistreerd. 4 Er was bij twee van de zes patiëntendossiers, geen behandelplan aanwezig bij ingrijpende verrichtingen (met een beschrijving van de gediagnosticeerde klachten en afwijkingen, de op korte termijn uit te voeren behandelingen en het te verwachten resultaat/behandeldoel). Er waren bij vier van de zes patiëntendossiers geen alternatieven voor behandelingen opgenomen in het behandelplan of de begroting. 2.5 Organisatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Onderdeel De richtlijnen betreffen een nadere invulling van wetgeving 1 Spoedgevallen/waarneming Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (KNMT 2012). Gedragsregels voor Tandartsen (KNMT 2012) Conform de norm op 16 mei 2017 Ja Nee Ten opzichte van 17 januari 2017 Verbeterd Pagina 15 van 25

16 2 Informatie voor (potentiële) patiënten Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) X 3 Beveiliging dossier en privacy Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (KNMT 2006) Gedragsregels voor Tandartsen (KNMT 2012) 4 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) X 5 Klachtenregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) X 6 Voorraadbeheer Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) X 7 Veilig Incidenten Melden (VIM) Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) X 8 Kwaliteitscyclus Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) X Toelichting: Het betreft een momentopname; een weergave van de bevindingen tijdens het bezoek en een beoordeling van de website in de week van 16 mei Keuzeinformatie over kwaliteit, cliëntervaringen etc. was op aanvraag niet beschikbaar voor (potentiële) patiënten. De waarneming tijdens afwezigheid van de tandarts was niet schriftelijk vastgelegd. 4 De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode niet. 5 De zorgaanbieder gaf aan geen instellingsbrede klachtenregeling af te kunnen nemen bij de beroepsgroep. Hij lichtte toe dat twee van de tandartsen individueel zijn ingeschreven bij een klachtregeling, één bij de ANT en één bij de KNMT. Dit volgt niet de huidige wijze van het organiseren van een klachtenregeling zoals beschreven in de Wkkgz. Verder is ook tijdens dit bezoek onbekend of de zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. In de wachtkamer stond een bord welke verwees naar de ANT. Op de balie stonden folders die verwezen naar de NMT, volgens Pagina 16 van 25

17 verouderde procedure. Bij navraag bij de ANT bleek dat de instelling geen IKR heeft afgenomen (instellingsklachtenreling) 4. 6 Er was geen aantoonbaar beleid op het gebied van voorraadbeheer. De bestuurder gaf aan dat een aftekenlijst was opgesteld, deze was door een assistente mee naar huis genomen en niet aanwezig binnen de instelling 5. 7 De zorgaanbieder had geen aantoonbaar protocol voor het veilig melden van incidenten door zijn medewerkers 6. 8 Er was geen sprake van externe visitatie door de beroepsgroep. Er was geen sprake van certificering, zoals bijv. HKZ, ISO etc. Er was geen kwaliteitsbeleid opgesteld. 4 In de van 9 juni 2017 geeft de bestuurder aan dat de zorgaanbieder inmiddels is aangesloten bij de instellingsklachtenregeling van de ANT. Bij navraag door de inspectie bij de ANT op 13 juni 2017 bleek dat de inschrijving is ontvangen en in behandeling is genomen. 5 In de van 9 juni 2017 stuurde de bestuurder aftekenlijsten met als titel register controle uiterste houdbaar heid mee. Deze aftekenlijsten maken niet inzichtelijk wie verantwoordelijk is. Ook ontbreken termijnen voor de controles. Een beleid, met beschrijving van de werkwijze binnen de instelling, ontbrak. 6 In de van 9 juni 2017 stuurde de bestuurder een standaard protocol mee, opgesteld door de extern adviseur. Dit protocol is niet door alle medewerkers ondertekend. De inspectie kan er derhalve niet van uitgaan dat het protocol bij alle medewerkers bekend is. Pagina 17 van 25

18

19 3 Conclusie 3.1 Conclusie ten aanzien van de aanwijzing van 10 maart 2017 Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen in hoeverre de zorgaanbieder voldeed aan de vereiste verbeterpunten opgenomen in de aanwijzing. Hieronder beschrijft de inspectie per punt zoals benoemd in de aanwijzing of is voldaan aan deze noodzakelijke verbetering met daarbij omschreven waarom wel of niet is voldaan. Infectiepreventie De zorgaanbieder zorgt voor het op juiste wijze uitvoeren van handhygiëne door middel van het vervangen van de reguliere kraan door een handsfree kraan (hoofdstuk 4, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Voldaan. Toelichting: Een volledig handsfree kraan is geplaatst in de behandelruimte. De zorgaanbieder zorgt voor de aanwezigheid van bewijzen van immunisatie voor hepatitis B, op locatie. Dit is van toepassing voor al het personeel met patiëntgebonden contact en/of andere risicovolle handelingen, waarbij de kans bestaat op prikaccidenten (hoofdstuk 5, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: Niet van alle medewerkers met patiëntgebonden contact en/of andere risicovolle handelingen was een titerbepaling aanwezig. Van twee assistentes ontbrak documentatie over de bepaalde titer. Van een derde assistente is niet duidelijk of het document tot deze persoon behoort aangezien de aanhef van de titerbepaling niet overeenkomt met die in de personeelsmap van de instelling. De zorgaanbieder toont aan dat reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimten, apparatuur en materialen op de voorgeschreven wijze uitgevoerd en geborgd wordt (hoofdstuk 7, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Voldaan Toelichting: Randvoorwaardelijk zijn nu alle materialen en middelen aanwezig om aan dit punt te kunnen voldoen. Een protocol en aftekenlijst zijn aanwezig. De zorgaanbieder zorgt voor het aantoonbaar op de juiste wijze uitvoeren van de reiniging en desinfectie van afdrukken en werkstukken (hoofdstuk 7, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Voldaan. Toelichting: Randvoorwaardelijk zijn alle materialen en middelen aanwezig om aan dit punt te kunnen voldoen. Alle bakken waren ten tijde van het inspectiebezoek leeg en schoon. De zorgaanbieder richt de ruimte voor reiniging- desinfectie en sterilisatie in conform de richtlijn Infectiepreventie in de Tandheelkundige Praktijk. Concreet betekent dit dat een thermodesinfector wordt aangeschaft of aantoonbaar Pagina 19 van 25

20 afspraken worden gemaakt met een externe zorgaanbieder in het geval een thermodesinfector niet aanwezig is (hoofdstuk 8, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Voldaan. Toelichting: Ten tijde van het inspectiebezoek was de thermodesinfector aangeschaft en werd deze aangesloten. De zorgaanbieder zorgt dat aan de randvoorwaarden voor ruimte in een mondzorgpraktijk wordt voldaan. De zorgaanbieder zorgt voor materialen (toetsenbord in de behandelruimte) die bestand zijn tegen freqent gebruik van toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen of deze moeten worden afgedekt met disposables (hoofdstuk 9, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Voldaan. Toelichting: Het toetsenbord in de behandelruimte was afgedekt met materiaal dat eenvoudig te reinigen is en bestand tegen frequent gebruik van toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen. De zorgaanbieder borgt aantoonbaar dat er een beleid is opgesteld ten aanzien van kwaliteitscontrole van water uit de behandelunits en dat in overeenstemming met dat beleid wordt gehandeld (hoofdstuk 10, Richtlijn mondzorgpraktijken, KNMT 2016). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: Er is geen adequaat beleid opgesteld, er zijn enkel mondelinge afspraken tussen de medewerkers van de instelling. Een aantal documenten betreffende waterkwaliteit waren aanwezig binnen de instelling. Uit een rapport van 3 december 2015 blijkt dat bij drie van de drie units het water verontreinigd was. Daarnaast tonen twee certificaten aan dat het water wordt gecontroleerd door een extern bedrijf. Ten slotte is een aftekenlijst aanwezig voor de watercontrole door de instelling zelf. Hieruit blijkt dat op 3 mei 2017 alleen het water uit de meerfunctiespuit bij één van de units is gecontroleerd. De uitkomst daarvan is 0 KVE/ml; onderbouwing van dit resultaat ontbreekt. Het is op dit moment niet inzichtelijk of de tekortkomingen uit het rapport van 2015 zijn weggenomen. Hierdoor is niet inzichtelijk of het opgestelde protocol wordt nageleefd en of deze aansluit op de huidige waterkwaliteit binnen de instelling. Radiologie De zorgaanbieder zorgt voor actualisatie van het KEW dossier inclusief gegevens over periodiek onderhoud (Besluit Stralingsbescherming en Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, KNMT 2015). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: Van één van de vier tandartsen ontbrak het Stralingsdeskundigheidscertificaat 5 A/M of een certificaat van een erkende opleiding welke voldoet aan de eindtermen opleiding stralingshygiëne voor tandartsen en orthodontisten(artikel 54 lid la. BS). De zorgaanbieder zorgt voor aantoonbaar gebruik van rechthoekige cone op het toestel voor solo s en bitewings (Besluit Stralingsbescherming en Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, KNMT 2015). Pagina 20 van 25

21 Conclusie: Voldaan. Toelichting: Op het röntgentoestel voor solo- en bitewing opname was een vierkante cone geplaatst. Zorg De zorgaanbieder stelt aantoonbaar een plan op voor het verbeteren van de dossiervoering conform de hiervoor geldende normen Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT 2014) en geeft hier uitvoering aan. Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: De bestuurder bevestigde tijdens het inspectiebezoek van 16 mei 2017 dat geen plan is opgesteld. De zorgaanbieder zorgt dat de dossiervoering voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Praktijkrichtlijn Patientendossier, KNMT 2014 en artikel 7:454 BW). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: De zes ontvangen geanonimiseerde patiëntendossiers voldeden onder andere niet aan: het opnemen van een screening of onderzoek van het parodontium, informatie over de zelfzorg, gegeven voorlichting of advies en alternatieven voor de behandelingen. Organisatie De zorgaanbieder zorgt voor adequate kennisgeving van de spoedgevallendienst aan patiënten op de deur van de zorgaanbieder en op de website van de zorgaanbieder (Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, KNMT 2012 en Gedragsregels voor tandartsen, KNMT 2000). Conclusie: Voldaan Toelichting: Op de voordeur van de instelling staat informatie over de spoedgevallendienst en het antwoordapparaat verwijst buiten kantooruren naar de spoeddienst. Aanbevolen wordt dergelijke informatie tevens via de website te vermelden, maar is geen vereiste. De zorgaanbieder zorgt voor adequate informatie voor (potentiële) patiënten (art.2 Wkkgz). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: De website is niet aangepast en aangevuld met informatie voor (potentiële) patiënten. De informatie op de website was, ten tijde van het inspectiebezoek, verouderd. Zo stond er bijvoorbeeld dat alle specialisaties aanwezig zijn binnen de instelling, waaronder kindertandheelkunde. Bij navraag tijdens het inspectiebezoek bleek dat de zorgverlener die kindertandheelkunde uitvoerde niet langer werkzaam is binnen de instelling. Schriftelijke informatie was ook niet aanwezig binnen de instelling. De bestuurder verwees de inspectie naar folders op de balie. Deze folders gaven echter alleen informatie over de verouderde klachtenregeling en over declaraties. De zorgaanbieder stelt een meldcode vast waarin aangegeven is hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode (art. 8 Wkkgz, Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, KNMT 2015). Pagina 21 van 25

22 Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: Er was geen protocol aanwezig met daarin een beschrijving van de meldcode. Het bevorderen van kennis en het gebruik van deze meldcode was niet (aantoonbaar) aanwezig. De zorgaanbieder stelt een protocol op voor het voorraadbeheer binnen de vestigingen met daarin aangegeven hoe vorm wordt gegeven aan de borging van dit protocol en wie hiervoor verantwoordelijk is en geeft uitvoering aan dit protocol (art. 3 en 7 Wkkgz). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: De bestuurder bevestigde dat er geen protocol was opgesteld. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat al het materiaal en instrumentarium met een verlopen expiratiedatum is verwijderd bij de hoofdvestiging, of indien van toepassing opnieuw is gereinigd en gesteriliseerd (art. 3 en 7 Wkkgz). Conclusie: Voldaan. Toelichting: Ten tijde van het inspectiebezoek waren geen materialen of middelen aanwezig met een verlopen expiratiedatum. De zorgaanbieder heeft aantoonbaar een op de vestigingen toegepast en door de medewerkers voor bekend ondertekend protocol voor het veilig melden van incidenten door zijn medewerkers (art. 9 Wkkgz). Conclusie: Niet voldaan. Toelichting: Tijdens het inspectiebezoek bevestigde de bestuurder dat dit protocol nog opgesteld moest worden. Wel is in tweede instantie een registratieformulier en protocol beschikbaar voor incidenten en calamiteiten. Het protocol is niet ondertekend en het blijkt daarnaast niet dat op een andere wijze de medewerkers op de hoogte zijn van het protocol en weten wanneer ze hier gebruik van kunnen maken Overige toegestuurde documenten Naast bovengenoemde documenten stuurde de zorgaanbieder op 8 en 9 juni 2017 tevens de volgende documenten op: - Richtlijn KNMT patiëntendossier. - Verkorte richtlijn patiëntendossier. - Aftekenlijst hygiëne. - Foto van inhoudsopgave protocollenboek extern adviseur. - Aftekenlijst gesteriliseerd instrumentarium. - Formulier Unit. - Formulier Prikpunt. Het is de inspectie niet duidelijk geworden met welke reden deze documenten zijn toegestuurd. Evenmin heeft de zorgaanbieder aangegeven op welke verbeterpunten de documenten betrekking zouden hebben. Naar het oordeel van de inspectie sluiten de documenten niet bij de genoemde verbeterpunten aan of leiden deze tot een andersluidende conclusie dan weergegeven bij hoofdstuk 3, paragraaf 1. Pagina 22 van 25

23 3.2 Conclusie ten aanzien van de klachtenregeling Uit het inspectiebezoek van 16 mei 2017 kwam naar voren dat de zorgaanbieder niet beschikte over een instellingsbrede klachtenregeling conform de Wkkgz (artikelen 13 t/m 18). De zorgaanbieder gaf aan geen instellingsbrede klachtenregeling af te kunnen nemen bij de beroepsgroep. Hij lichtte toe dat twee tandartsen individueel zijn ingeschreven bij een klachtregeling, één bij de ANT en één bij de KNMT. Dit volgt niet de huidige wijze van het organiseren van een klachtenregeling zoals beschreven in de Wkkgz. Verder was tijdens het inspectiebezoek onbekend of de zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris had en of deze was aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. In de wachtkamer stond een bord welke verwees naar de ANT. Op de balie stonden folders die verwezen naar de NMT, volgens verouderde procedure. Bij navraag bij de ANT bleek dat de instelling geen IKR heeft afgenomen (instellingsklachtenreling). In de van 8 juni 2017 geeft de zorgaanbieder aan te zijn ingeschreven bij de instellingsbrede klachtenregeling van de ANT. Uit telefonisch contact met de ANT bleek dat de inschrijving is ontvangen en nog verwerkt moest worden. Pagina 23 van 25

24

25 4 Handhaving Over de handhaving die volgt op de resultaten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de conclusie in hoofdstuk 3, wordt de zorgaanbieder in een separaat bericht nader geïnformeerd. Pagina 25 van 25

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Utrecht, mei

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015.

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Utrecht, Juni

Nadere informatie

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Rapport van het inspectiebezoek op 25 mei

Nadere informatie

Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg.

Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg. Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg. Utrecht, augustus 2014 V1000377 2014-1106610 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden Inhoudsopgave Inleiding 3 Stap 1: Focus op kwaliteit (missie en visie) 4 Stap 2: Weet wat visitatie inhoudt 6 Stap 3:

Nadere informatie

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici Landelijke uitvraag Zichtbare Mondzorg 2012 Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici mei 2012 A B C D E F G H Algemene praktijkinformatie Bereikbaarheid Informatie over de behandeling Zorgverleners

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Samenvatting Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Swinkels & de Jong. In de praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Naam praktijk Tandartspraktijk Mientjes Praktijk adres Dennenstraat 11 Postcode 2985BR Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180-436705 E-mailadres

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Tandartspraktijk Multi Dental

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Tandartspraktijk Multi Dental KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Tandartspraktijk Multi Dental Naam tandartspraktijk : Tandartspraktijk Multi Dental Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah-Shub Functie : Praktijkmanager Adres tandartspraktijk :

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos 80 1213 ZB Hilversum AANWIJZING Wkkgz Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 0 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 0 Rapport van het herinspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatielocatie

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Ambitie in kwaliteit

TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Ambitie in kwaliteit TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 Ambitie in kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. TopOrtho 4 2.1 Profiel 4 2.2 Orthodontisten samen met orthodontisten 4 2.3 Visie 5 3. Organisatie en praktijkgegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Smarttkids Zeist (GOB) Brugakker WD Zeist

Inspectierapport Smarttkids Zeist (GOB) Brugakker WD Zeist Inspectierapport Smarttkids Zeist (GOB) Brugakker 1228 3704WD Zeist Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Zeist Datum inspectie: 14-09-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Naam praktijk Tandheelkunde Broeklanden Praktijk adres Broeklanden 20 Postcode Plaats 6931 XS Westervoort Telefoonnummer 026-311 86 60 E-mailadres

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen Naam praktijk Tandartspraktijk Stammen Praktijk adres De Rauwendaal 25 Postcode 6666 BX Plaats Heteren Telefoonnummer 026 4722606 Website www.tandartsheteren.nl

Nadere informatie

RooDent Importeer Instructies

RooDent Importeer Instructies RooDent Importeer Instructies Met deze versie kunnen licentiehouders van eerdere versies upgraden naar RooDent (3.0). Lees vóór het installeren deze upgrade informatie. Algemene opmerkingen 1. RooDent(2016)

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan de Kamperfoelie Apotheek op 10 augustus 2016 te Amsterdam. Utrecht, augustus 2016

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan de Kamperfoelie Apotheek op 10 augustus 2016 te Amsterdam. Utrecht, augustus 2016 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan de Kamperfoelie Apotheek op 10 augustus 2016 te Amsterdam Utrecht, augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten

Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten versie mei 2015 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) In het op 30 juni 2014 verschenen rapport

Nadere informatie

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht:

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht: > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Per aangetekende en gewone post en per fax PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Huisartsenpraktijk Hoevenaars Dhr. P.R.M.W. Hoevenaars, huisarts Amundsenlaan 309

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op februari 05 aan WZH De Strijp te Den Haag Utrecht, april 05 V00459 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis De Strijp te Den Haag op februari 05 Inhoud Inleiding....

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden,

Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER REGULIERE POST Tandartspraktijk Van Wijngaarden T.a.v. de heer A.A. van Wijngaarden Directeur - eigenaar Petunia 16 3317 HN DORDRECHT St. Jacobsstraat

Nadere informatie

Tandartspraktijk Ridderlaan

Tandartspraktijk Ridderlaan KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 Tandartspraktijk Ridderlaan Naam tandartspraktijk : Tandartspraktijk Ridderlaan Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah- Shub Functie : praktijkmanager Adres tandartspraktijk : Ridderlaan

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

NMT-praktijkrichtlijn Verticale verwijzing

NMT-praktijkrichtlijn Verticale verwijzing NMT-praktijkrichtlijn Verticale verwijzing Een NMT-praktijkrichtlijn is een leidraad ten behoeve van de tandheelkundige praktijkvoering, zoveel mogelijk aangevuld met voorbeelden van formulieren, reglementen

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 NHG Praktijk Accreditering b.v. Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Inhoudsopgave 1. Onderwerp en toepassingsgebied... 1 2. Verwijzingen...

Nadere informatie

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog Reglement Implantoloog 6 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE II Reglement Implantoloog Hoofdstuk 1 Algemeen 7 Hoofdstuk 2 Taken van de implantoloog NVOI 8 Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor erkenning

Nadere informatie

Q&A Herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

Q&A Herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Q&A Herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de herziene richtlijn? In de herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie is met name extra aandacht besteed

Nadere informatie

Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763

Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763 Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Harderwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Beperfect Clinics B.V. te Amstelveen

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Beperfect Clinics B.V. te Amstelveen Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Amsterdam, 2 december 2011 2011-366186 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 CONCLUSIE EN DE TE NEMEN MAATREGELEN... 4 3 RESULTATEN INSPECTIEBEZOEK...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Naam praktijk Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Praktijk adres Judith Leysterstraat 22 Postcode 1816 JZ Plaats Alkmaar Telefoonnummer 072

Nadere informatie

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma,

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Hoffman Kingma Praktijk B.V. Handelend onder de naam Oosteinde Walborg Kliniek T.a.v. de heer S.J.G. Kingma Bestuurder Pieter

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg PE Wageningen

Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg PE Wageningen Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg 6 6704 PE Wageningen Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Datum vaststelling inspectierapport: Veiligheids- en

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Rapport van het hertoetsbezoek op 0 juli 205 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Utrecht, augustus 205 V005055 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis Hogewey te Weesp op 5 juli 205 Utrecht,

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Maastricht (GOB) Heugemerstraat 229 6229AP MAASTRICHT Registratienummer 121575597

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Maastricht (GOB) Heugemerstraat 229 6229AP MAASTRICHT Registratienummer 121575597 Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Maastricht (GOB) Heugemerstraat 229 6229AP MAASTRICHT Registratienummer 121575597 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie:

Nadere informatie

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren.

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Handvatten voor onderzoek naar aanleiding van seksueel geweld tussen cliënten onderling of tussen cliënten en derden (niet zijnde medewerkers) met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat 197 1442PX Purmerend Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: 17-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectie: 09-12-2014 Type

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandartspraktijken terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Universitair Medisch Centrum Groningen Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Informatie voor nieuwe patiënten Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Nadere informatie

Richtlijnen en normen

Richtlijnen en normen Richtlijnen en normen De basis voor medisch professioneel handelen wordt gevormd door onderzoek en consensus binnen de beroepsgroep bij voorkeur vastgelegd in richtlijnen, praktijkwijzers, protocollen

Nadere informatie

Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg CE Doetinchem

Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg CE Doetinchem Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg 173 7003 CE Doetinchem Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en klinieken op het gebied van hygiëne

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2010 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Zuid Nederland (GOB) Eimerick RJ EINDHOVEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Zuid Nederland (GOB) Eimerick RJ EINDHOVEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Zuid Nederland (GOB) Eimerick 17 5653RJ EINDHOVEN Registratienummer 188123635 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Eindhoven Datum inspectie:

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg JK GULPEN Registratienummer

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg JK GULPEN Registratienummer Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Registratienummer 218034490 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: GULPEN-WITTEM Datum inspectie: 27-01-2014

Nadere informatie

Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims

Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims 1 Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims Praktijkorganisatie anno nu Mr. A.M.P. (Annemarie) Smilde, senior jurist gezondheidsrecht 12 december 2015 2 Een goed dossier: betere zorg en

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat BP GELEEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat BP GELEEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntjes (GOB) Stationsweg PX EDE Registratienummer

Inspectierapport Dolfijntjes (GOB) Stationsweg PX EDE Registratienummer Inspectierapport Dolfijntjes (GOB) Stationsweg 106 6711 PX EDE Registratienummer 162801580 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Zein @ ESH (BSO) Houtrustweg 2 2566 HA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 636014101

Inspectierapport Zein @ ESH (BSO) Houtrustweg 2 2566 HA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 636014101 Inspectierapport Zein @ ESH (BSO) Houtrustweg 2 2566 HA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 636014101 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 18-08-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderoase (GOB) Papland 9 1d 4206CK GORINCHEM Registratienummer: 826492496

Inspectierapport Kinderoase (GOB) Papland 9 1d 4206CK GORINCHEM Registratienummer: 826492496 Inspectierapport Kinderoase (GOB) Papland 9 1d 4206CK GORINCHEM Registratienummer: 826492496 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: GORINCHEM Datum inspectiebezoek: 28-11-2013

Nadere informatie

verbindt Kernpunten herziene richtlijn tandheelkundige radiologie Röntgenstraling vraagt om zorgvuldige toepassing

verbindt Kernpunten herziene richtlijn tandheelkundige radiologie Röntgenstraling vraagt om zorgvuldige toepassing verbindt Kernpunten herziene richtlijn tandheelkundige radiologie Röntgenstraling vraagt om zorgvuldige toepassing Inleiding Tandheelkundige röntgenopnamen geven informatie die gebruikt wordt als aanvulling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft Kwaliteitsjaarverslag 2014 Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft Naam praktijk Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft Praktijk adressen Silvoldseweg 29a De Maten 2 F.B.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD

Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: BEUNINGEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem.

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem. Geachte heer/ mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

Inspectierapport De Twinkeling (GOB) Oostelijke Noorderbroekweg CH WESTENDORP Registratienummer

Inspectierapport De Twinkeling (GOB) Oostelijke Noorderbroekweg CH WESTENDORP Registratienummer Inspectierapport De Twinkeling (GOB) Oostelijke Noorderbroekweg 3 7054 CH WESTENDORP Registratienummer 223543482 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat ER HOOGEVEEN Registratienummer

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat ER HOOGEVEEN Registratienummer Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Registratienummer 195998261 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen

Nadere informatie

Factsheet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg

Factsheet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg Factsheet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg Vertrekpunt in de Wkkgz Iedere zorgaanbieder moet goede zorg aanbieden (artikel 2). Hieronder wordt in de Wkkgz verstaan zorg die veilig, doeltreffend,

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en tandheelkundige klinieken op het

Nadere informatie

Inspectierapport OPC de Oase (KDV) Lomanlaan 103a 3526XD UTRECHT Registratienummer 953222184

Inspectierapport OPC de Oase (KDV) Lomanlaan 103a 3526XD UTRECHT Registratienummer 953222184 Inspectierapport OPC de Oase (KDV) Lomanlaan 103a 3526XD UTRECHT Registratienummer 953222184 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 18-03-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg 12 8071ZX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Betreft: Reactie NMT consultatie transparantie

3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Betreft: Reactie NMT consultatie transparantie 3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum 9 april 2008 Ons kenmerk nkrn-7djlq9j Contactpersoon mw. N.M. Kroezen Telefoon (030) 6076304

Nadere informatie

Verkort visiedocument

Verkort visiedocument Verkort visiedocument 2 4 14 22 32 Inleiding 3 Taken en positie van de tandarts Regievoering 6 Diagnose- en indicatiestelling 8 Zorg voor patiëntendossier 10 Behandelingsovereenkomsten 12 Taakherschikking

Nadere informatie