Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,"

Transcriptie

1 Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security, Inc. Herzien 29 juli 2014

2 TM

3 Beste collega's, Binnen alle Fortune Brands Home & Security bedrijven, wordt alles wat we doen bepaald door ons engagement om te werken volgens de hoogste ethische normen. Ook al zijn we actief in verschillende segmenten voor huis en veiligheid, toch vinden we het belangrijk om een overkoepelende structuur te hebben die garandeert dat ons gedrag altijd in overeenstemming is met onze waarden. Daarom werken we allemaal onder de Zakelijke en ethische gedragscode van Fortune Brands. Deze Gedragscode is van toepassing op iedere werknemer van een Fortune Brands bedrijf, op ieder niveau en overal. Onze Gedragscode werd bijgewerkt met specifiekere informatie, maar de basisprincipes en onze waarden blijven dezelfde. Onze Gedragscode is nog steeds een verklaring van de hoogste normen wat betreft ethiek en integriteit in alles wat we doen, waarbij we allen samen een aantal waarden toepassen die onze dagelijkse activiteiten richting geven. Ik vraag u om de Gedragscode zorgvuldig te lezen en er vaak naar terug te grijpen voor richtlijnen. Dit document bevat antwoorden op vragen die u misschien hebt, richtlijnen voor het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen en instructies voor het vertrouwelijk aangeven van vermoede inbreuken op de Gedragscode. Als we de Gedragscode volgen, zijn we er zeker van dat we bij de duizenden beslissingen die we dagelijks nemen, altijd de juiste keuze maken. We danken u voor uw engagement voor de hoge ethische normen van Fortune Brands. Door onze Zakelijke en ethische gedragscode te volgen, blijven we de weg naar het succes volgen. Hartelijke groeten, Christopher J. Klein Chief Executive Officer Fortune Brands Home & Security, Inc.

4 Inhoudsopgave 3 manieren om vrijuit te spreken!... 2 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode:... 3 Ethisch gedrag... 3 Vrijuit spreken en kwesties oplossen... 4 Klokkenluidersregeling en -procedures... 5 Nalevingsprogramma... 6 Onze werkplek:... 7 Respect voor anderen... 7 Veiligheid & gezondheid in al onze vestigingen... 8 Werknemersvertrouwelijkheid... 9 Onze business: Eerlijke concurrentie De internationale douanewetgeving naleven Anticorruptie Belangenvermenging Onze informatie en middelen: Financiële juistheid en transparantie Handel met voorkennis Bedrijfseigendom in alle vestigingen Investeerders- en mediarelaties Documentenbeheer Bedrijfsburgerschap: Milieukwesties Globale bezorgdheden Training en certificering Vrijstelling van deze Gedragscode Samenvatting nalevingsrapportage

5 3 manieren om vrijuit te spreken! In de Zakelijke en ethische gedragscode geven we procedures en richtlijnen voor gedragingen die van toepassing zijn voor iedereen die bij een Fortune Brands bedrijf werkt, met daarnaast diverse manieren om ons in te lichten over vermoede overtredingen of wangedrag. U kunt op de volgende manieren Vrijuit spreken! door vermoede activiteiten aangeven. U vindt meer informatie over het vrijuit spreken en het oplossen van problemen op pagina 3 van dit document: Vertel het aan iemand Wanneer u twijfelt over naleving of een ethische kwestie, neem dan contact op met uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, uw nalevingscomité of de juridische dienst van Fortune Brands. Bel de nalevingshulplijn Dit nummer is bedoeld om inlichtingen of bezorgdheden te verwerken over elke mogelijke inbreuk op de Gedragscode, met inbegrip van aangiftes over dubieuze boekhouding, omkoperij of corruptie, audit- of fraudegerelateerde kwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die het bedrijf treffen. De hulplijn kan anoniem worden opgebeld. Instructies voor gratis internationaal bellen staan op Bezoek de nalevingswebsite Deze website is bedoeld om inlichtingen of bezorgdheden te verwerken over elke mogelijke inbreuk op de Gedragscode, met inbegrip van aangiftes over dubieuze boekhouding, omkoperij of corruptie, audit- of fraudegerelateerde kwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die het bedrijf treffen. Aangiftes kunnen anoniem gedaan worden. Op de website kunt u ook een bestaande aangifte opvolgen. 2

6 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Ethisch gedrag De Fortune Brands bedrijven engageren zich om de volgende kernwaarden te handhaven: integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. We willen onze uitstekende reputatie als bedrijf dat het juiste doet, handhaven en daar moet hard aan gewerkt worden. Het is belangrijk dat we ons richten op het handhaven van de hoogste wettelijke en ethische normen in alles wat we doen, gaande van beslissingen op het vlak van tewerkstelling tot milieubeheer. In deze Gedragscode vindt u een inleiding op de wetgeving, het beleid en de richtlijnen die door iedereen die voor Fortune Brands werkt, moet worden nageleefd. Er wordt van ons allen verwacht dat we begrijpen dat: de Gedragscode van toepassing is op alle werknemers, overal (met inbegrip van de werknemers van onze exploitanten) en op de leden van de Raad van Bestuur van Fortune Brands. onze leidinggevenden en managers het voorbeeld geven bij het naleven van de Gedragscode. Ze hebben de extra verantwoordelijkheid om de normen van de Gedragscode te controleren en op te leggen en om werknemers met vragen over naleving te ondersteunen. de keuzes die we elke dag maken een impact en weerslag hebben op de Fortune Brands bedrijven. Als er zich een werkgerelateerde situatie voordoet waar u zich ongemakkelijk bij voelt, of waarvan u niet weet hoe u die moet aanpakken volgens de principes en ideeën van de Gedragscode, moet u om hulp vragen. De Gedragscode beschrijft niet gedetailleerd elke wet of elk beleid die op u van toepassing kunnen zijn, maar geeft wel een samenvatting van het merendeel ervan. In de Gedragscode leidt de blauwe driehoek u naar extra hulpmiddelen of meer informatie over de onderwerpen ervan. U kunt de Gedragscode online terugvinden op (in het gedeelte Investeerdersrelaties/Corporate Governance). In de Gedragscode zult u voorbeelden vinden van complexe situaties waarin u kunt terecht komen bij het nemen van zakelijke beslissingen, met daarnaast richtlijnen over hoe u die situaties kunt aanpakken. Wat er ook aan de hand is, u mag altijd contact opnemen met uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, uw nalevingscomité, de juridische dienst van Fortune Brands of de nalevingshulplijn om hulp te vragen. 3

7 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Vrijuit spreken en kwesties oplossen Het Fortune Brands concern kan alleen reageren op problemen die gekend zijn. Wij moeten allemaal de wettelijke en ethische verantwoordelijkheid van onze functie kennen en vrijuit spreken als we denken dat iemand een inbreuk heeft gepleegd op onze normen. We zijn verplicht om te zoeken wat we moeten doen wanneer we betrokken zijn bij, of betrokken zouden kunnen worden bij, een onduidelijke situatie. Overtredingen en ethisch wangedrag moeten worden aangegeven. Het juiste doen, betekent: onmiddellijk mogelijke inbreuken op wetten, regels, richtlijnen of de Gedragscode aangeven aan uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, de juridische dienst van Fortune Brands, uw nalevingscomité - u bepaalt zelf welk kanaal het meest geschikt is. We beschikken ook over een nalevingshulplijn die door een externe, onafhankelijke firma wordt bediend om elke inbreuk op de Gedragscode aan te geven of bezorgdheden over naleving te uiten, met inbegrip van de aangifte van omkoperij of corruptie, financieel wangedrag, fraude of dubieuze audit- of boekhoudpraktijken of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving. De hulplijn kan anoniem worden opgebeld. weten dat, als u een inbreuk op de Gedragscode aangeeft, het bedrijf verplicht is om hiernaar onderzoek te doen. Aangiftes bij de hulplijn of op een andere manier worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld; de informatie wordt enkel indien strikt noodzakelijk binnen het bedrijf verspreid, maar kan niet volledig geheim worden gehouden. Vertrouwelijkheid beschermt niemand die een inbreuk doet en wie een inbreuk doet op de Gedragscode (of gekende inbreuken niet aangeeft) kan worden gestraft (met inbegrip van beëindiging van dienstverband) of kan hiervan wettelijke gevolgen ondervinden. ons 'geen represailles'-beleid naleven. Tegen elke werknemer die oprecht advies vraagt, een bezorgdheid uit of te goeder trouw wangedrag aangeeft, zullen geen represailles worden genomen omdat hij/zij vrijuit spreekt. Zo kunnen er ook geen represailles worden genomen tegen een werknemer omdat hij/zij deelneemt aan het onderzoek van een mogelijke inbreuk. Ook al kan het gebeuren dat personen die hun eigen wangedrag aangeven, gestraft worden daarvoor, toch zal er niemand worden gestraft wegens het eerlijk onthullen van vermoede inbreuken op de Gedragscode. De nalevingshulplijn Dit nummer en deze website zijn bedoeld om inlichtingen of bezorgdheden te verwerken over elke mogelijke inbreuk op de Gedragscode, met inbegrip van aangiftes over dubieuze boekhouding, omkoperij of corruptie, audit- of fraudegerelateerde kwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die het bedrijf treffen. Instructies voor gratis internationaal bellen staan op Een werknemer de nalevingshulplijn belt om ernstige inbreuken te melden op ons beleid tegen ongewenste intimiteiten. Dan wordt de oproep naar de hulplijn onmiddellijk onderzocht. De gegeven informatie wordt zo vertrouwelijk mogelijk behandeld, en enkel verspreid als dit strikt noodzakelijk is. Er komen geen represailles tegen een werknemer die een inbreuk te goeder trouw aangeeft omdat hij vrijuit heeft gesproken. 4

8 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Klokkenluidersregeling en -procedures Alle Fortune Brands bedrijven engageren zich ertoe om zaken te doen volgens de hoogste ethische normen en om de toepasselijke effectenwetgeving en -regelgeving, boekhoudnormen, boekhoudcontroles en auditpraktijken na te leven. Daartoe bepalen de Klokkenluidersregeling en -procedures van Fortune Brands diverse manieren waarop een werknemer te goeder trouw aangifte kan doen van dubieuze boekhouding of auditkwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die verband houden met het bedrijf. Een werknemer kan aangifte doen bij de juridische adviseur van het bedrijf, de nalevingshulplijn bellen of contact opnemen met een lid van het auditcomité van Fortune Brands. Iedere werknemer die een aangifte wil doen, kan dit doen zonder schrik voor ontslag of represailles. Het auditcomité van Fortune Brands zal de aangifte nakijken en overgaan tot actie indien nodig, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het inlichten van andere betrokken partijen, het raadplegen van de Raad van Bestuur van Fortune Brands en het instellen van een onderzoek. Noch Fortune Brands, noch een werknemer of agent van Fortune Brands kan een werknemer ontslaan, degraderen of hem op een andere manier discriminerend behandelen tijdens zijn dienstverband als gevolg van een aangifte. Fortune Brands verbiedt een dergelijke represaille ten zeerste en zal onmiddellijk iedere klacht over represailles of gelijkaardig gedrag onderzoeken. Klachten en onderzoeken gebeuren vertrouwelijk, samen met elke mogelijke corrigerende maatregel die dient te worden genomen door Fortune Brands. De Klokkenluidersregeling en -procedures zijn verkrijgbaar bij de juridische dienst van Fortune Brands. Ik vermoed dat de financiële rapportage van mijn afdeling de wet overtreedt. Ik heb echter schrik dat ik zal ontslagen of gedegradeerd worden als ik dit ter sprake breng bij een lid van het auditcomité van Fortune Brands. Er bestaat een geen-represailles clausule voor werknemers die te goeder trouw aangifte doen van vermoede boekhoudkundige of auditgerelateerde inbreuken die verband houden met het bedrijf. U wordt dus beschermd en bent verplicht om deze bezorgdheid ter sprake te brengen. 5

9 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Nalevingsprogramma De Gedragscode werd ontwikkeld en bijgewerkt door het nalevingscomité van Fortune Brands. Het nalevingscomité van Fortune Brands beheert, samen met het nalevingscomité van elke exploitant, ons nalevingsprogramma. Het nalevingscomité van Fortune Brands vergadert regelmatig om de nalevingsinspanningen van het bedrijf te herzien en brengt minstens één keer per jaar verslag uit bij de Raad van Bestuur. Het is verantwoordelijk voor: toezicht op opleiding, communicatie, audit en begeleiding van nalevingskwesties. het uitvoeren van onderzoek (indien nodig met externe middelen). het vastleggen van disciplinaire maatregelen voor inbreuken op de Gedragscode. overleg met de juridische dienst voor interpretaties van de wet indien van toepassing op de Gedragscode. Het senior management van Fortune Brands werkt samen met en geeft steun aan het nalevingscomité en de nalevingscomités van de exploitanten om onethisch gedrag te voorkomen en op te sporen. 6

10 Onze werkplek: Respect voor anderen Alle Fortune Brands bedrijven engageren zich ertoe om voor een professionele en respectvolle werkplek te zorgen. Diversiteit is voor ons bedrijf een noodzakelijk en strategisch doel. We moedigen een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect aan, evenals een werkomgeving waarin werknemers eerlijk worden behandeld en de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan ons succes. Dit betekent dat: we gelijke tewerkstellingsmogelijkheden bieden aan alle sollicitanten. In alle Fortune Brands bedrijven worden geschikte personen voor elke positie, ongeacht hun ras, huidskleur, religie, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd, fysieke beperking, genetische informatie, status als militair of veteraan of een andere bij de wet verboden grond gerekruteerd, tewerkgesteld, opgeleid, beoordeeld en gepromoveerd. intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt niet toegestaan. Elk ongewenst gedrag dat aanstootgevend of intimiderend is, wordt verboden. Ongewenste intimiteiten kunnen het volgende inhouden: seksueel getinte avances, ongewenst contact of herhaalde oneerbare voorstellen of opmerkingen. Andere vormen van intimidatie zijn: aanstootgevende raciale, etnische, religieuze, leeftijdsgerelateerde opmerkingen en beledigingen of openlijke vijandigheid ten opzichte van anderen op grond van individuele karaktertrekken. Dit gedrag wordt niet getolereerd, of het nu verbaal, fysiek, via foto's of elektronisch gebeurt. als u een vorm van intimidatie of discriminatie opmerkt of ondergaat, moet u dit melden aan uw manager of leidinggevende, HR-verantwoordelijke, nalevingscomité, de juridische dienst van Fortune Brands of de nalevingshulplijn. Gelieve uw lokale anti-intimidatie en nietdiscriminatie regelgeving te raadplegen die deze richtlijnen en verplichtingen gedetailleerd omschrijven. Een collega vertelt u dat haar leidinggevende constant met haar religieuze overtuiging spot en haar kortgeleden een bericht heeft gestuurd (dat ze naar u heeft doorgestuurd) met aanstootgevende strips die haar geloof bespotten. Ze is erg van haar stuk gebracht door dit gedrag, maar heeft er bij u op aangedrongen dat ze er niets wil tegen doen of dwars wil liggen. Ze zegt u dat ze dit enkel 'onder vrienden' vertelt. U bent volgens de Gedragscode verplicht om uw collega aan te moedigen om deze kwestie aan te geven en om haar duidelijk te maken dat als zij het gedrag niet aangeeft bij een andere leidinggevende, haar HR-verantwoordelijke of de juridische dienst van Fortune Brands, de hulplijn of haar nalevingscomité, u dit zelf dient aan te geven. 7

11 Onze werkplek: Veiligheid & gezondheid in al onze vestigingen Alle Fortune Brands bedrijven moeten een veilige en gezonde werkomgeving garanderen. Het bedrijf werkt dusdanig dat het de letter en de geest van alle wetten over arbeidsveiligheid en -gezondheid naleeft. Het is ons doel om constant de risico's verbonden aan onze activiteiten te beperken en om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor onze werknemers. Ons beleid en onze praktijken verbieden het bezit, de verkoop of het gebruik van illegale drugs (of misbruik van voorgeschreven medicijnen) tijdens het werk in onze vestigingen. Eenieder die problemen ondervindt ten gevolge van druggebruik dient onmiddellijk contact op te nemen met zijn/haar HRverantwoordelijke voor hulp. Bij Fortune Brands heerst een nultolerantie voor geweld op het werk. Geweld, bedreigingen of intimiderend gedrag worden niet getolereerd in onze vestigingen of op een evenement dat door het bedrijf wordt gesponsord. Werknemers die geweld op het werk ondervinden of er getuige van zijn, die getuige zijn van een klacht over geweld op het werk of bedreigingen of een dergelijke klacht ontvangen, of die zich zorgen maken dat een collega aan geweld ten prooi valt, moeten dit onmiddellijk melden. Gelieve uw lokaal beleid voor veiligheid en gezondheid en geweld op het werk te raadplegen. Werknemers die begeleiding of hulp willen met betrekking tot druggebruik of andere persoonlijke kwesties, dienen contact op te nemen met hun lokale HR-verantwoordelijke om informatie te krijgen over mogelijke hulpprogramma's. Een collega zegt dat ze boos is op haar leidinggevende en dat ze hem eens een lesje zal leren; ze spreekt er zelfs over om morgen een wapen mee te brengen. Moet u dit melden? Ja. U dient dit te melden aan uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, uw nalevingscomité of de nalevingshulplijn. 8

12 Onze werkplek: Werknemersvertrouwelijkheid Alle Fortune Brands bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens over alle werknemers voor het loon en de voordelen en andere noodzakelijke tewerkstellingsdossiers. Het bedrijf respecteert de vertrouwelijkheid van zijn werknemers en enkel bevoegde personen die de werknemersprogramma's beheren, hebben toegang tot deze gegevens. De personen die toegang hebben, moeten strikt de toegangs- en nalevingsrichtlijnen volgen. Zelfs al heeft het bedrijf veel respect voor de privacy van de werknemer, in het bijzonder voor werknemersgegevens die onder de privacywetgeving vallen, toch betekent dit niet dat alle gegevens en materialen die worden aangemaakt of naar het werk worden gebracht, privé blijven. Vooral en internetgebruik worden gecontroleerd op geschikte inhoud en u kan dus geen privacy verwachten wat betreft deze communicatie. Werknemers, officers en directeurs moeten de vertrouwelijkheid van informatie die hen wordt toevertrouwd door het bedrijf of haar klanten of leveranciers bewaren, behalve wanneer vrijgave uitdrukkelijk wordt toegestaan of wettig wordt gemandateerd. Vertrouwelijke informatie is alle niet-openbare informatie over onze klanten of leveranciers en werknemers die door concurrenten kan worden aangewend of die schadelijk kan zijn voor het bedrijf of diens klanten of leveranciers indien deze openbaar wordt gemaakt. De lokale regelgevingen en procedures over e- mail, sociale media en internetgebruik geven meer informatie over computergebruik binnen het Fortune Brands concern. Er werd me een overzicht bezorgd van de voordelen van onze verzekeringsfirma voor een andere werknemer, waarin informatie stond over recente medische hulpverlening die hij heeft ontvangen. Wat moet ik met deze informatie doen? U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw HR-verantwoordelijke zodat deze de situatie kan aanpakken en oplossen. U mag uiteraard aan niemand anders de medische informatie over de andere werknemer doorvertellen. 9

13 Onze business: Eerlijke concurrentie Alle Fortune Brands bedrijven zijn er trots op dat ze de markt leiden door innovatie, prestaties op het hoogste niveau en hun sterke concurrentiepositie. Voor ons bedrijf en onze reputatie is het essentieel dat we eerlijke concurrentie voeren. Dit betekent dat: we de wetten op eerlijke concurrentie - of de antitrustwetgeving - naleven die een eerlijke markt aanmoedigen. Deze wetgeving verbiedt handelsbeperkingen, met inbegrip van overeenkomsten tussen concurrenten om prijzen vast te leggen, om het volume of de beschikbaarheid van producten te manipuleren, om territoria, markten of producten toe te kennen of om bepaalde leveranciers of klanten te boycotten. Het is in veel omstandigheden illegaal om discriminerende prijzen te bieden aan concurrerende klanten. Omdat straffen voor concurrentieverstorend gedrag erg streng kunnen zijn, met inbegrip van hoge individuele en bedrijfsboetes en gevangenisstraffen, en omdat de reglementering op dit vlak zo complex is, moet de juridische dienst van Fortune Brands betrokken worden bij alle antitrustkwesties. we de informatie over onze concurrenten op legale en ethische wijze verzamelen en gebruiken. Het is toegelaten om publiek beschikbare, niet-vertrouwelijke informatie over de zakelijke praktijken van concurrenten te raadplegen en te gebruiken. Het is ongepast om eigendomsrechtelijk beschermde informatie van anderen te gebruiken. Ik een fax ontvang van mijn tegenhanger bij Masco met alle verwachte financiële resultaten. Op het voorblad van de fax staat mijn naam, dus ga ik ervan uit dat hij aan mij gericht is; klopt dit? Waarschijnlijk niet. Het gezond verstand zegt dat deze fax foutief verstuurd is en dat de informatie erg vertrouwelijk is voor de afzender. Deze informatie gebruiken, zou oneerlijk en ongepast zijn. Deel, kopieer of bespreek deze fax niet. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands. 10

14 Onze business: De internationale douanewetgeving naleven Als wereldwijd bedrijf, dragen alle Fortune Brands bedrijven goederen, diensten en technologieën over naar landen overal ter wereld. De Amerikaanse exportwetgeving bepaalt waar en met wie we zaken kunnen doen en waarheen we goederen, diensten en technologieën mogen exporteren. De zakelijke transacties van Fortune Brands vallen onder verschillende douanerichtlijnen en -wetten die de export reguleren; het betreft onder meer exportrichtlijnen van overheidswege, handelsbeperkingen, handelsembargo's, wettelijke economische sancties en boycots. Ons vermogen om producten, diensten en technologieën te exporteren is een voorrecht en geen recht, en dit voorrecht kan na een inbreuk worden ingetrokken door de Amerikaanse regering. Er mag geen enkele werknemer (ongeacht waar) direct of indirect zakendoen met een bedrijf of persoon gebaseerd in of die verblijft in bepaalde verboden landen. Meer bepaald transacties met landen die onder de Amerikaanse handelsembargo's vallen, zijn ten strengste verboden. De huidige lijst van verboden landen omvat: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Het verbod omhelst zowel directe als indirecte transacties met de verboden landen. Bijgevolg mag een werknemer niet deelnemen of anderzijds steun verlenen aan een transactie met een verboden land waaraan hij niet rechtstreeks mocht deelnemen. Daar waar de Amerikaanse wetgeving tegenstrijdig is met de lokale douanewetgeving, is de Amerikaanse wetgeving van toepassing. Raadpleeg altijd de juridische dienst van Fortune Brands voor richtlijnen over dit onderwerp. Fortune Brands mag ook geen zaken doen met partijen die op de overheidslijsten voor uitsluiting van handel staan, met inbegrip van de personen die door de VS geloochend zijn (U.S. Denied Persons), de eenheidslijst (Entity List) en lijst van inwoners met een bijzondere aanduiding (Specially Designated Nationals List). Fortune Brands mag niet deelnemen aan boycots die niet zijn goedgekeurd door de Amerikaanse regering - met inbegrip van overeenkomsten die discrimineren, weigeringen om zaken te doen met bepaalde landen of bedrijven die door andere regeringen op een zwarte lijst werden gezet. Om te garanderen dat de antiboycotwetgeving wordt nageleefd, moet u de juridische dienst van Fortune Brands altijd overeenkomsten en transacties laten nalezen die mogelijk boycotgerelateerde taal bevatten. De juridische dienst van Fortune Brands verspreidt periodiek ons Beleid over handelsrestricties naar alle werknemers, met updates indien nodig. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands voor een exemplaar van het beleid of om transacties te bespreken. Een werknemer een bestelbon ontvangt van een nieuwe klant in de VAE. De contactpersoon van de klant suggereert dat het bedrijf in de VAE een distributeur is die volledig eigendom is van een Iraans bedrijf en dat al het product onmiddellijk van de VAE naar Iran zal worden gestuurd. Is dat een probleem? Ja. Volgens de Amerikaanse wetgeving is het verboden om handel te drijven met Iran en andere verboden landen, hetzij direct of indirect. We zijn verplicht om de aard van de business te kennen alvorens we de bestelling uitvoeren. Als het betekent dat we indirect product naar Iran sturen, dan is deze transactie verboden. 11

15 Onze business: Anticorruptie Alle Fortune Brands bedrijven moeten ethisch zakendoen en alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act). Fortune Brands verbiedt ten strengste alle omkoperij of ongepaste betalingen in al zijn werkzaamheden overal ter wereld. Alle werknemers, ongeacht hun nationaliteit of locatie, mogen niemand omkopen of ongepast betalen, of dit nu een overheidsambtenaar of een privépersoon is, en mogen geen gebruik maken van tussenpersonen, zoals agenten, consulenten, adviseurs, distributeurs of andere bedrijfspartners om dergelijke handelingen te doen. Er mogen nooit betalingen worden aangeboden, direct of indirect, onder welke vorm ook, als geschenk, als ontspanning of als wat dan ook van waarde aan een overheidsambtenaar of zijn/haar vertegenwoordiger om opdrachten te verkrijgen of te behouden, om een zakelijke beslissing te beïnvloeden of om een oneerlijk zakelijk voordeel te regelen. Bepaalde transacties, zoals 'gesplitste facturen' of 'andere facturen' om taks of douanetaks te beperken, zijn ook verboden. Alle betalingen moeten correct worden genoteerd en nooit weggelaten worden uit de boeken en bestanden. Als u kennis krijgt van een mogelijke of feitelijke corrupte regeling of afspraak, dient u dit onmiddellijk te melden aan de juridische dienst van Fortune Brands of uw nalevingscomité. Het Anticorruptiebeleid van het bedrijf wordt periodiek bijgewerkt en aan de werknemers gegeven. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands als u een exemplaar ervan wilt ontvangen. Als u niet zeker bent of u te maken heeft met een overheidsambtenaar, of als u vragen heeft over het naleven van de anticorruptiewet, dient u contact op te nemen met de juridische dienst van Fortune Brands of uw nalevingscomité. Terwijl u met een leverancier in Land A aan het onderhandelen bent over een contractverlenging, komt u te weten dat die leverancier regelmatig geschenkbonnen geeft aan het lokale Ministerie van milieu tijdens hun bezoek aan de leverancier. Uw contactpersoon vertelt u dat u zich geen zorgen hoeft te maken omdat geschenken geven normaal is binnen de bedrijfscultuur van Land A. Wat moet u doen? Licht de juridische dienst van Fortune Brands of uw nalevingscomité zo snel mogelijk in. Zowel onder de Amerikaanse als de lokale wetgeving, kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor omkoopsommen die betaald zijn aan overheidsambtenaren door derden, zoals leveranciers. Deze aansprakelijkheid is ongeacht of het bedrijf al dan niet het gedrag van de derden heeft aangestuurd of goedgekeurd. De leverancier in bovenstaand scenario kan deze 'geschenkbonnen' gebruiken om inspecteurs (dus, ambtenaren) van een overheidsagentschap om te kopen. We kunnen geen zaken doen met een partner die aan omkoperij doet, ook al zijn dergelijke 'geschenken' inherent aan de lokale cultuur. 12

16 Onze business: Belangenvermenging Binnen alle Fortune Brands bedrijven moeten we objectieve zakelijke beslissingen nemen, die niet zijn beïnvloed door onze eigen persoonlijke, sociale, financiële of politieke belangen. Zelfs een schijnbare belangenvermenging door een van ons kan onze reputatie schaden en onze plaats op de markt aantasten. Het is essentieel dat onze zakelijke keuzes gebaseerd zijn op verdienste en eerlijkheid en dat we feitelijke of mogelijke belangenvermenging vermijden. Wanneer u twijfelt over een mogelijke belangenvermenging, is het het beste om de situatie voor te leggen aan uw manager of leidinggevende en deze met hem/haar te bespreken. Elke werknemer, officer en directeur die een (mogelijke) belangenvermenging waarneemt, moet dit melden aan de juridische dienst van Fortune Brands, de HR-verantwoordelijke of het comité voor belangenvermenging van Fortune Brands. Een vermenging, of mogelijke vermenging, kan zich voordoen, als: u (of iemand uit uw gezin) een aanzienlijk financieel belang heeft bij één van de concurrenten van Fortune Brands of in een bedrijf dat Fortune Brands zou kunnen overkopen. U mag echter nog steeds beleggen in beursgenoteerde gemeenschappelijke fondsen of gelijkaardige investeringen met een sterk gediversifieerd portfolio, ook al bevatten die fondsen aandelen bij concurrenten van Fortune Brands of bedrijven die Fortune Brands zou kunnen overkopen. u (of iemand uit uw gezin of familie) een aanzienlijk financieel belang heeft bij één van de klanten, aanbieders of leveranciers van Fortune Brands. u in om het even welke hoedanigheid werkt voor een concurrent van Fortune Brands. u geschenken, gunsten, ontspanning, beloningen of speciale kortingen ontvangt of geeft aan of van een persoon of bedrijf waarmee Fortune Brands zaken doet of zou kunnen doen. Bescheiden geschenken kunnen aanvaard worden, zolang deze sporadisch worden gegeven. Daarnaast zijn ook bedrijfsgerelateerde ontspanningskosten aanvaard. Elk geschenk dat u geeft moet altijd voldoen aan deze Gedragscode en het Belangenvermengingsbeleid van Fortune Brands, het Anticorruptiebeleid en het Beleid voor globaal burgerschap. u de middelen van Fortune Brands inzet om politieke activiteiten te promoveren zonder voorafgaande toestemming van de juridische dienst van Fortune Brands. Dit omvat ook het gebruik van de naam Fortune Brands om te suggereren dat het bedrijf een bepaalde kandidaat of doel steunt. De juridische dienst van Fortune Brands verspreidt periodiek ons Beleid over belangenvermenging naar alle werknemers, met updates indien nodig. Ik al aandelen heb in een bedrijf dat recent een leverancier van ons is geworden. Moet ik die aandelen verkopen? Meld dit aan uw manager of leidinggevende. Als u in een aankoopfunctie werkt, kan het zijn dat u uw financieel belang bij de leverancier dient te verkopen. Als u in uw functie geen aankoopbeslissingen beïnvloedt, kan het zijn dat het niet nodig is om de stukken te verkopen. Het is in elk geval belangrijk dat u deze informatie met uw manager bespreekt die dan met het comité voor belangenvermenging van Fortune Brands zal samenwerken om te bepalen wat er moet gebeuren. 13

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

2 GedraGscode Inhoud

2 GedraGscode Inhoud Gedragscode 2 Gedragscode Inhoud Inhoud Gedragscode 3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Goede distributiepraktijken (GDP) 6 3. Klanten, leveranciers en concurrenten van PHOENIX 3.1 Eerlijke concurrentie / beleid

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Onze principes en waarden

Onze principes en waarden Onze principes en waarden De Georg Fischer-gedragscode Een voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO Beste collega s, De gedragscode van Georg Fischer vormt het fundament waarop we

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie