Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1)"

Transcriptie

1 Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Pagina 1 van 23

2 Doel Deze instructie biedt begeleiding en, waar nodig, instructies in het proces van het erkennen van trainingen. Instructie #1 richt zich met name op de gevolgen van de wijzigingen in het STCW Verdrag en de wijzigingen in de Wet zeevarenden. Toepassing Deze instructie geldt voor alle trainingen die door de Wet zeevarenden zijn genoemd als te erkennen trainingen. Pagina 2 van 23

3 Inhoud Doel... 2 Toepassing... 2 Algemeen deel... 5 Ad.1 Aanvragen van erkenning... 5 Ad.2 Status van LoR s Ad. 3 Doorlooptijden en aanvraagtermijnen... 5 Ad. 4 Gebruik modelcourses inclusief tijdstabellen... 6 Ad. 5 Trainen op andere locatie en/of trainen met andere apparatuur dan oorspronkelijk erkend. 6 Ad. 6 Trainingen combineren... 6 Ad. 7 Lay-out van certificaten... 7 Ad. 8 Erkennen van niet verplichte trainingen... 8 Ad. 9 Categorie indeling... 8 Ad. 10 Rollen en verantwoordelijkheden ILT... 8 Ad. 11 Uitvoering van audits... 9 Categorie 1 trainingen Ad. 1 Training reddingmiddelen Ad. 2 Training brandbestrijding voor gevorderden Ad. 3 Training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten Ad. 4 Training crisisbeheersing en menselijk gedrag Ad. 5 Training passagiersveiligheid, ladingveiligheid en waterdichtheid van de scheepsromp Ad. 6 Training radarnavigator management level Categorie 2 trainingen Ad.1 Training basisveiligheid Ad. 2 Training scheepsbeveiligingsfunctionaris Ad. 3, Ad. 4 en Ad. 5 training ladingbehandeling olietankschepen voor gevorderden, training ladingbehandeling chemicaliëntankschepen voor gevorderden en training ladingbehandeling gastankschepen voor gevorderden Ad. 6 en Ad. 7 training medische eerste hulp aan boord en training medische zorg aan boord Pagina 3 van 23

4 Ad. 8, Ad. 9, Ad. 10 en Ad. 11 Herhaling training basisveiligheid, Herhaling training reddingmiddelen, Herhaling training brandbestrijding voor gevorderden en Herhaling training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten Ad. 12 Training wetgeving en openbaar gezag Categorie Ad. 1 en Ad. 2 Training stoomvoortstuwing en Training gasturbinevoortstuwing Ad. 3 en Ad. 4 Training uitvoering beveiligingstaken en Training bewustwording scheepsbeveiliging Ad. 5 en Ad. 6 Training aanvulling-n voor reizen nabij de internationale kust en Training aanvulling- W voor reizen nabij de internationale kust Ad. 7 Training ECDIS Ad. 8 Training hoogspanning Ad. 9 en Ad. 10 Training scheepsmanagement-n en Training scheepsmanagement-w Ad. 11 en Ad. 12 Training basis ladingbehandeling olie- en chemicaliëntankschepen en 12. Training basis ladingbehandeling gastankschepen Categorie 4 Trainingen Ad. 1 en Ad. 2 Training scheepsgezondheidszorg-b en Training scheepsgezondheidszorg-o Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5 en Ad. 6 Training vertrouwd raken met de dienst aan boord van tankschepen (tanker familiarisatie), Training behandeling en vervoer van aardolie en aardolieproducten in bulk aan boord van olietankschepen, Training behandeling en vervoer van chemicaliën in bulk aan boord van chemicaliëntankschepen en Training behandeling en vervoer van tot vloeistof verdichte of samengeperste gassen in bulk aan boord van gastankschepen Ad. 7 Training passagiersveiligheid Ad. 8 en Ad. 9 Training bridge resource management en Training engineroom resource management Ad. 10 Training herintreders artikel 8 vierde lid sub a Besluit zeevaartbemanning Index Pagina 4 van 23

5 Algemeen deel In het algemene deel komen de volgende zaken aan bod: 1. Aanvragen van erkenning 2. Status van letter of recognition 3. Doorlooptijden en aanvraagtermijnen 4. Gebruik modelcourses inclusief tijdstabellen 5. Trainen op andere locatie en/of trainen met andere apparatuur dan oorspronkelijk erkend 6. Trainingen combineren 7. Lay-out van certificaten 8. Erkennen van niet verplichte trainingen 9. Categorie indeling 10. Rol en verantwoordelijkheid ILT 11. Uitvoering van audit Ad.1 Aanvragen van erkenning Alle bestaande erkenningen en Letters of Recognition(LoR) vervallen op de inwerkingtreding datum van de Wet zeevarenden (Wz). Het is daarom van belang dat alle trainingen, nieuwe en bestaande trainingen die terugkeren als een te erkennen training in de Wz, elk worden voorzien van een nieuw erkenningcertificaat. Een aantal trainingen keert niet terug in de Wz als een te erkennen training, deze erkenningen vervallen bij inwerkingtreding van de Wz. Het overheidsbeleid is om zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Echter niet altijd zijn er voldoende faciliteiten bij de inspectie om alles digitaal te verwerken zoals bijvoorbeeld gelimiteerde faciliteiten qua bestandsgrootte. Het aanvraag formulier kan altijd digitaal verzonden worden. Overige documenten kunnen digitaal, per USB stick of in hardcopy aan de inspectie verzonden worden. Ad.2 Status van LoR s. Er zijn in het verleden LoR s afgegeven op trainingen waarvan het de verwachting was dat deze een te erkennen status zouden krijgen in de Wz. Voor een beperkt aantal trainingen, zoals ECDIS, is dat het geval. Echter voor een aantal trainingen, zoals Bridge Resource Management (BRM) en Engine Room Resource Management (ERM), is dat niet het geval. LoR s van trainingen die niet in de Wz zijn opgenomen vervallen bij de inwerkingtreding van de Wz en zullen niet opnieuw voorzien worden van een LoR. Ad. 3 Doorlooptijden en aanvraagtermijnen Op de aanvragen zijn de termijnen uit de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. De termijn van behandeling van de aanvraag is 6 weken. Vanaf 6 maanden voor de einddatum van een erkenning kan er gestart worden met het proces van vernieuwen van de erkenning zonder dat dit invloed heeft op de nieuwe einddatum (bestendiging van de afspraak uit mei 2010). Pagina 5 van 23

6 Ad. 4 Gebruik modelcourses inclusief tijdstabellen De IMO modelcourses en de daarin vermelde timetables zijn richtlijnen. De inspectie bepaalt op basis van haar eigen expertise de inhoud en tijdsduur van te erkennen trainingen. Indien nodig consulteert de inspectie experts op het gebied van trainingen om tot een wel afgewogen oordeel te komen. Daarnaast kan de inspectie, in lijn met Sectie A-I/2.6 van de STCW Code, zoals gewijzigd, modelcourses raadplegen. Ten aanzien van de tijdsduur hanteert de inspectie een normduur, niet wettelijk voorgeschreven, van 8 klokuren per dag. Deze normduur is tot stand gekomen na consultatie met de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Navraag bij de IvhO geeft aan dat de 8 klokuren voor een lesdag gebruikelijk is en overeen stemt met de gangbare duur van een arbeidsdag. Daarnaast geeft de IvhO aan dat langere dagen vanuit didactisch/pedagogisch oogpunt minder effectief is zijn. Bovendien geeft de IvhO aan dat een incidentele lesdag van meer dan 8 klokuren zou kunnen, mits er ook sprake is van effectieve pauzes en een specifiek doel of gelegenheid zoals oefeningen op locatie. De inspectie zal voorgaande gebruiken als er sprake is van tijdschema s die meer dan 8 klokuren bevatten. Ad. 5 Trainen op andere locatie en/of trainen met andere apparatuur dan oorspronkelijk erkend De Erkenningsregeling opleidingen zeevaartbemanning vermeldt in artikel 6 dat indien men gebruik maakt van de apparatuur of faciliteiten van een ander instituut dat betreffende instituut ook erkend dient te zijn voor die uitbestede onderdelen. In een bredere context wordt in artikel 6 aangegeven dat een erkenning gebonden is aan de gebruikte apparatuur en faciliteiten. Indien er in de apparatuur, faciliteit of beide dusdanige wijzigingen plaats vinden dat de oorspronkelijke erkenning niet meer past, dan is een nieuwe erkenning op zijn plaats. De inspectie verwacht dat de trainingsinstituten zelf de afweging maken of de verkregen erkenning nog past binnen de aangebrachte wijzigingen, bij twijfel kan de inspectie geraadpleegd worden. Daarnaast wijst de inspectie erop dat het intrekken van een erkenning betrekking heeft op alle onderdelen onder de erkenning. In dat kader is het aan te bevelen om voor verschillende locaties waar identieke trainingen worden gegeven toch te voorzien in verschillende erkenningen. Ad. 6 Trainingen combineren Elke training dient een erkenning te hebben, ook de herhalingstrainingen. Indien een trainingsinstituut dit wenselijk acht mag zij trainingen combineren, zonder aanvullende toestemming van de inspectie. De inspectie neemt hier als uitgangspunt dat overlap in tijd en inhoud van een training niet twee maal, maar slechts eenmaal, behandeld hoeft te worden. Het combineren is eigenlijk slechts goed mogelijk indien de kennis en kunde behorende bij onderwerpen uit de overlappende onderdelen daadwerkelijk aanwezig is. De te combineren trainingen dienen aaneengesloten te worden gegeven. Pagina 6 van 23

7 Er wordt per erkenning een certificaat afgegeven aan de deelnemer, een certificaat voor een combinatie is niet mogelijk, omdat er ook geen erkenning op een combinatie wordt afgegeven. De inspectie wijst erop dat het combineren van trainingen waarbij de overlap volledig is, niet zinvol is. Een voorbeeld hiervan zijn de trainingen bewustwording scheepsbeveiliging en uitvoering beveiligingstaken. Combineren heeft hier weinig nut, in deze gevallen is het instellen van een instroom eis nuttiger. In het voorbeeld van de beveiligingstrainingen zou een instroomeis tot het in het bezit zijn van een geldig certificaat bewustwording scheepsbeveiliging kunnen leiden tot een andere insteek van de training uitvoering beveiligingstaken. Let wel, instroomeisen voor een training zijn onderdeel van het erkenningsproces. Bij het stellen van instroomeisen in relatie tot de duur van de training zal de duur van de training in overleg vastgesteld worden. De richtlijn hierbij is dat instroomeisen tot ten hoogste 50% reducering van de trainingsduur kan leiden. Het erkennen van trainingen met aangepaste instroomeisen dient apart aangevraagd te worden. Het combineren van door de inspectie erkende trainingen en trainingen vanuit andere industriestandaards ontwikkelde training (NOGEPA, OPITO, OLF etc.) zijn mogelijk maar een erkenning op basis van reeds verworven erkenningen vanuit industriestandaards is niet mogelijk. Een volledig afgerond erkenningsproces op basis van de erkenningsregeling is de enige wijze om een erkenning van de inspectie te krijgen. De leidnorm van 8 klokuren is ook van toepassing op gecombineerde trainingen. Ad. 7 Lay-out van certificaten In de Beleidsregel zeevaartbemanning is de IMO circulaire STCW.7/15 - DATA REQUIRED TO BE INCLUDED IN DOCUMENTARY EVIDENCE OF TRAINING LEADING TO THE AWARD OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY opgenomen. Deze circulaire wordt door de inspectie toegepast op het bij de erkenningsaanvraag aan te leveren certificaat dat uitgereikt wordt na succesvolle afsluiting van de training. In deze circulaire maar ook in Voorschrift I/2.3 wordt vermeld dat certificaten in de officiële taal van het land moeten worden opgesteld, indien dat niet de Engelse taal is dan dient er een vertaling in het Engels te zijn. De inspectie streeft er naar om voor alle certificaten te laten voldoen aan deze taal eis. In het erkenningsproces zal vanaf heden aandacht zijn voor deze taaleis en, in overleg, getracht worden om ruim voor certificaten te laten voldoen aan de tweetaligheid. De term Certificate of proficiency (CoP) is een toevoeging aan het STCW 2010 Verdrag. Het gebruik van deze term op de uit te reiken certificaten is enigszins verwarrende, mede door de status die de CoP s voor tankers hebben in het STCW. Gebaseerd op STCW 2010 Voorschrift I/2.2 komt de inspectie tot onderstaande invulling over het gebruik van de term CoP: Tankertrainingen: op certificaten basic tankertraining uitgereikt aan kapiteins en officieren GEEN vermelding CoP, CoP wordt door Kiwa uitgegeven op certificaten basic tankertraining uitgereikt aan gezellen WEL vermelding CoP op certificaten advanced tankertraining uitgereikt aan kapiteins en officieren GEEN CoP, CoP wordt door Kiwa uitgegeven op certificaten advanced tankertraining uitgereikt aan gezellen WEL melding CoP Trainingen met een STCW achtergrond: Pagina 7 van 23

8 op deze certificaten WEL melding CoP Trainingen met een Nederlandse regelgeving achtergrond: op de certificaten Scheepmanagement EIGEN KEUZE melding CoP op de certificaten aanvulling op reizen nabij de internationale kust EIGEN KEUZE melding CoP op het certificaten stoomturbine voorstuwing EIGEN KEUZE melding CoP op het certificaat gasturbine voorstuwing EIGEN KEUZE melding CoP op het certificaat wetgeving en openbaar gezag EIGEN KEUZE melding CoP op het certificaat ECDIS EIGEN KEUZE melding CoP op het certificaat Hoogspanning EIGEN KEUZE melding CoP op het certificaat radar navigator management level EIGEN KEUZE vermelding CoP Het Rijkslogo en logovarianten, zoals die voor de inspectie, zijn merk- en auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden door niet overheidsdiensten. Naast het uitreiken van een certificaat zijn trainingsinstituten gemachtigd om aantekeningen in Nederlandse monsterboekjes te maken via de Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart. Een vergelijkbare regeling zal in de nieuwe regelgeving terugkeren waarbij alle erkende trainingen mogen worden aangetekend in het monsterboekje. Ad. 8 Erkennen van niet verplichte trainingen De inspectie zal alleen aanvragen in behandeling nemen indien het trainingen betreft die genoemd worden in de Wet zeevarenden en in de Wet zeevarenden zijn aangeduid met door Onze Minster te erkennen. Ad. 9 Categorie indeling Bij de indeling in categorieën zijn de volgende uitgangspunten aangenomen: er is in het verleden een erkenning op een training afgeven aan de aanvrager deze erkenning is geldig op het tijdstip van aanvragen Deze voorwaarden zijn gesteld omdat bij de categorie indeling gebruik gemaakt wordt van geen of gereduceerde audits die zijn gebaseerd op bestaande materialen, apparatuur en faciliteiten. Bij de afwezigheid van een dergelijke basis om gebruik te maken van een gereduceerde audit rest slechts de mogelijkheid van een volledige audit. Ad. 10 Rollen en verantwoordelijkheden ILT De inspectie heeft een onafhankelijke rol bij het toezien en handhaven van bestaande regelgeving. In het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport wordt dit als volgt weergegeven: De Inspectie Leefomgeving en Transport bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.. Met voorgaande in gedachte is de inspectie terughoudend bij het geven van advies aan trainingsinstituten bij de ontwikkeling van nieuwe of te wijzigen regelgeving. Pagina 8 van 23

9 Bovenstaande speelt ook een rol in de wijze waarop de inspectie omgaat met signalen zoals het ontbreken van de onderdelen elementry first aid en personal safety and social responsibilities in de herhalingstraining basis veiligheid, of waarom het onderwerp ensure safe working practices alleen is opgenomen in de beroepsvereisten voor Scheepsmanagementtraining voor werktuigkundigen. De wenselijkheid om deze zaken anders te regelen is een signaal wat de trainingsinstituten aan dienen te geven bij de wetgever en niet bij de inspectie. Er zijn een aantal manieren waarop signalen doorgegeven kunnen worden zoals via de KVNR indien men als trainingsinstituut buitengewoon lid is of via het nationale vooroverleg van DGB wat voorafgaand aan de IMO subcomité bijeenkomst in Londen wordt gehouden. Voor 2015 staat er een kleine revisie ronde gepland bij de IMO. Verzoek aan de trainingssector om alle omissies, inclusief deze, tijdens het nationale vooroverleg voor het voetlicht te brengen bij de wetgever. Ad. 11 Uitvoering van audits In overleg kunnen audits voor verschillende trainingen gecombineerd worden. Uitgangspunt van de inspectie is om de inspectiedruk zo laag mogelijk te houden. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met wat er binnen de tijdsduur van een audit uitgevoerd kan worden. De inspectie kan daarom dit alleen in overleg en na individuele beoordeling van de situatie uitvoeren. Voorwaarde zijn o.a. dat het geen uitzoekpuzzel wordt en dat de losse elementen moet duidelijk herkenbaar zijn. Pagina 9 van 23

10 Categorie 1 trainingen In deze categorie zijn trainingen ondergebracht die niet of nauwelijks verschillen van de reeds bestaande trainingen die erkend zijn onder de oude regelgeving. Zoals eerder aangegeven vervallen de bestaande erkenningen en is het ook voor deze categorie trainingen nodig om een aanvraag in te dienen. Er hoeft geen documentatie opgestuurd te worden. Na ontvangst van de aanvraag zal een nieuw certificaat worden uitgereikt aan het trainingsinstituut om aan te geven dat het bevoegd is om de op het certificaat genoemde erkende training volgens het aangepaste STCW Verdrag uit te voeren. Het certificaat zal kosteloos worden verstrekt. De trainingen onder categorie 1 zijn: 1. Training reddingmiddelen 2. Training brandbestrijding voor gevorderden 3. Training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten 4. Training crisisbeheersing en menselijk gedrag 5. Training passagiersveiligheid, ladingveiligheid en waterdichtheid van de scheepsromp 6. Training radarnavigator management level Ad. 1 Training reddingmiddelen Deze training is qua inhoud ongewijzigd gebleven. Slechts de naam is gewijzigd om deze beter te laten weergeven waar de training over gaat. Ad. 2 Training brandbestrijding voor gevorderden Deze training is qua inhoud ongewijzigd gebleven. Ad. 3 Training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten Deze training is qua inhoud ongewijzigd gebleven. Pagina 10 van 23

11 Ad. 4 Training crisisbeheersing en menselijk gedrag In het STCW Verdrag en de STCW Code zijn de trainingen voor passagiersschepen en ro-ro passagiersschepen samengevoegd en is het onderscheid tussen deze twee typen passagiersschepen komen te vervallen. Deze samenvoeging heeft geen invloed op deze training. Ad. 5 Training passagiersveiligheid, ladingveiligheid en waterdichtheid van de scheepsromp In het STCW Verdrag en de STCW Code zijn de trainingen voor passagiersschepen en ro-ro passagiersschepen samengevoegd en is het onderscheid tussen deze twee typen passagiersschepen komen te vervallen. Voor deze training heeft dat tot gevolg dat het onderwerp waterdichtheid van de scheepsromp ook onderdeel is geworden voor bemanningsleden die werkzaam zijn op passagiersschepen. Aangezien ook dergelijke schepen veelal zijn voorzien van speciale openingen in de huid zoals toegangsdeuren betekent deze toevoeging in de training geen grote wijziging. Ad. 6 Training radarnavigator management level Deze training was reeds een overgangsregeling in de oude regelgeving, in verband met het uitfaseren van de rangen-opleidingen. De training keert noodzakelijkerwijs terug in de nieuwe wetgeving omdat de vaarbevoegheden die gebaseerd zijn op de oude regelgeving geldig blijven tot Houders van dergelijke vaarbevoegdheden zijn gerechtigd om tot hun bevoegdheden te behouden, te vernieuwen en te verhogen op basis van de oude regelgeving. Bij het verhogen van dergelijke vaarbevoegdheden hoort de eis tot het aantonen van deze radartraining. Of de erkenningen van deze training na geldig blijven, dan wel nodig blijven, is op dit ogenblik nog niet helder. Pagina 11 van 23

12 Categorie 2 trainingen Trainingen in deze categorie zijn trainingen waar de inhoud op een klein aantal punten afwijkt van de bestaande trainingen van dezelfde aard. Ook in dit geval is het vervallen van bestaande erkenning bij inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving van toepassing en geldt ook in dit geval dat er ten alle tijde een aanvraag ingediend moet worden. Bij deze aanvraag is het niet nodig om een volledige set documenten aan te leveren, maar kan volstaan worden met het aanleveren van een beperkte set documenten: het tijdens de training te gebruiken lesmateriaal voor alleen die onderdelen die gewijzigd zijn; een volledig lesplan dat inzicht geeft in de inhoud en tijdsduur van de totale training en de te volgen examenprocedure een opgave van de voor de opleiding of training te gebruiken apparatuur voor alleen die onderdelen die gewijzigd zijn een voorbeeld van het na een succesvolle voltooiing van de training uit te reiken diploma, certificaat of getuigschrift. Nadat de audit met een positief resultaat is afgerond zal een nieuwe certificaat worden uitgereikt aan het trainingsinstituut om aan te ge ven dat het bevoegd is om de op het erkenningscertificaat genoemde training uit te voeren. Een aantal trainingen is ingedeeld in categorie 2 op basis van de gegevens die ten tijde van het opstellen van categorieën bekend waren. Inmiddels zijn de kaders van deze trainingen duidelijker geworden waardoor deze trainingen onder categorie 3 geplaatst dienen te worden. Het betreft de trainingen scheepsmanagement-n en Scheepsmanagement-W. De trainingsinstituten die een erkenning voor deze trainingen hebben beamen deze verschuiving. Deze trainingen worden verder toegelicht onder categorie 3 in dit verslag. Daarnaast zijn de uitgangspunten zoals aangegeven onder de categorie indeling niet van toepassing op de training basis ladingbehandeling olie- en chemicaliëntankschepen en de training basis ladingbehandeling gastankschepen. Voor deze training is er geen geldige erkenning aanwezig in Nederland. Deze trainingen worden verder toegelicht onder categorie 3 in dit verslag. De trainingen onder categorie 2 zijn: 1. Training basisveiligheid 2. Training scheepsbeveiligingsfunctionaris 3. Training ladingbehandeling olietankschepen voor gevorderden 4. Training ladingbehandeling chemicaliëntankschepen voor gevorderden 5. Training ladingbehandeling gastankschepen voor gevorderden 6. Training medische eerste hulp aan boord 7. Training medische zorg aan boord 8. Herhaling Training basisveiligheid 9. Herhaling Training reddingmiddelen 10. Herhaling Training brandbestrijding voor gevorderden 11. Herhaling Training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten 12. Training wetgeving en openbaar gezag Pagina 12 van 23

13 Ad.1 Training basisveiligheid Er zijn enkel nieuwe onderdelen aan deze training toegevoegd. Deze onderdelen hebben betrekking op het voorkomen van milieuverontreiniging, communicatie en groepsdynamiek. De gemiddelde normduur van deze training inclusief de nieuwe onderdelen is vastgesteld op 30 klokuren. Ad. 2 Training scheepsbeveiligingsfunctionaris Er zijn enkele nieuwe onderdelen aan deze training toegevoegd. Deze onderdelen betreffen vooral het toevoegen van maatregelen ter voorkoming van piraterij en gewapende overvallen. De gemiddelde normduur van deze training inclusief de nieuwe onderdelen is vastgesteld op 15 klokuren. Met STCW.7/Circ.22 - certification requirements for ship security officers and seafarers with designated security duties heeft de IMO aangegeven dat er hiërarchie aanwezig is tussen de beveiligingstrainingen. De scheepsbeveiliginsfunctionaris (SSO) training omvat zowel de training bewustwording scheepsbeveiliging als de training uitvoering beveiligingstaken. Er hoeven dus geen andere certificaten in het bezit te zijn als men in het bezit is van een SSO certificaat. Indien men in het bezit is van het certificaat uitvoering beveiligingstaken dan hoeft men niet in het bezit te zijn van een certificaat bewustwording scheepsbeveiliging. Deze hiërarchie kan vermeld worden op het certificaat van de desbetreffende training. De, als losse opgestelde Regeling scheepsbeveiligingsfunctionaris, zal worden ingetrokken. De inhoud van de training zal worden opgenomen in de algemene regeling voor beroepsvereisten die nog in ontwikkeling is. Ad. 3, Ad. 4 en Ad. 5 training ladingbehandeling olietankschepen voor gevorderden, training ladingbehandeling chemicaliëntankschepen voor gevorderden en training ladingbehandeling gastankschepen voor gevorderden In de basis bestaan de wijzigingen van deze trainingen voornamelijk uit het opstellen van tabellen in de STCW 2010 Code. Het aantal onderwerpen wat nieuw is toegevoegd is beperkt. De gemiddelde normduur van de training ladingbehandeling olietankschepen inclusief de nieuwe onderdelen is vastgesteld op 27 klokuren. Pagina 13 van 23

14 De gemiddelde normduur van de training ladingbehandeling chemicaliëntankschepen inclusief de nieuwe onderdelen is vastgesteld op 37,5 klokuren. De gemiddelde normduur van de training ladingbehandeling gastankschepen inclusief de nieuwe onderdelen wordt op een later tijdstip vastgesteld. Ad. 6 en Ad. 7 training medische eerste hulp aan boord en training medische zorg aan boord De trainingen scheepsgezondheidszorg-b en scheepgezondheidszorg-o waren nationale trainingen die afweken van het STCW Verdrag. Om een level-playing-field te creëren heeft de wetgever aansluiting gezocht bij het STCW Verdrag, waarbij tevens rekening gehouden is met de EU richtlijn over de medische training van zeevarenden. De herhalingsverplichting voor de kapitein en de persoon aan wie de medische zorg aan boord is gedelegeerd komt voort uit de EU Richtlijn. De herhaling zal in Nederland inhouden dat minimaal één maal per vijf jaar de volledige training gevolgd dient te worden; er is geen sprake meer van apart te erkennen herhalingstrainingen. Er is geen verplichting tot de aanwezigheid van een arts bij de nieuwe trainingen medische eerste hulp en medische zorg. De medisch adviseurs van de inspectie raden wel aan om een arts te betrekken bij het ontwikkelen van het trainingmateriaal. ILT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onjuistheden in het door het trainingsinstituut aangeboden lesprogramma. Alle onderwerpen uit de STCW tabellen, inclusief zwangerschap, dienen te worden behandeld. De invasieve handelingen, die alleen op advies van een Radio Medische Dienst mogen worden uitgevoerd (injectie toedienen, infuus aanbrengen, wond hechten, blaas katheteriseren) en bij SGB-O hoorden, worden onderdeel van de training medische zorg aan boord. De oorspronkelijke geldigheidsduur van de onder de oude regeling afgegeven certificaten blijft van kracht. Voor de certificaten SGZ-B(beperkt) is geen overgangsregeling opgesteld echter indien er op de verstrekte certificaten vermeld is dat deze ook het bewijs zijn voor het hebben van de competenties onder STCW Voorschrift VI/4.1 Medical First Aid. Op basis van deze verwijzing zal de inspectie deze certificaten accepteren en geven deze certificaten toegang tot de training Medische eerste hulp aan boord, indien de houder als kapitein of gedelegeerde in het bezit moet zijn van een geldig medische training certificaat. Voorgaande heeft vooral betrekking op zeevarenden in het bezit van vaarbevoegdheden voor reizen nabij de kust. Deze zeer beperkte training keer niet terug als een te erkennen training in de nieuwe regelgeving. De gemiddelde normduur van de training medische eerste hulp aan boord is vastgesteld op 16 klokuren. De gemiddelde normduur van de training medische zorg aan boord is vastgesteld op 24 klokuren. Pagina 14 van 23

15 Uit EU Richtlijn 92/29 komt naar voren dat de herhalingsverplichting van toepassing is op de kapitein en op diegene aan wie de kapitein de medische zorg heeft toevertrouwd. Het delegeren van de verantwoordelijkheid voor de medisch zorg ontslaat de kapitein dus niet van de verplichting zelf in het bezit te zijn van deze (geldige) certificaten. De in deze Richtlijn genoemde ziekenhuisstage is een aanbeveling in een Richtsnoer die als bijlage bij de Richtlijn is gevoegd maar geen harde eis en zal daarom geen onderdeel meer zijn van de Nederlandse benadering van de medische trainingen. Het STCW vermeldt alleen dat personen opgeleid onder hoofdstuk II, III of VII van het STCW verdrag en STCW Code getraind moeten zijn volgens VI/4 1-3 = Medical First Aid. In het STCW Verdrag en Code wordt Medical Care voorgeschreven aan diegene aan wie de medische zorg is opgedragen zonder te specificeren wie dat zijn, er wordt geen functie genoemd maar gesproken over Seafarers designated tot take charge of medical care on board ship. De Richtlijn 92/29 EU specificeert, in tegenstelling tot de STCW, wel, in artikel 5 wordt aangegeven dat de kapitein medische zorg moet kunnen verlenen en eventueel de persoon die naast de kapitein is aangewezen. Qua onderwerpen en handelingen is het STCW leidend en speelt de Richtlijn 92/29/EU geen rol. Feitelijk is de Richtlijn niet interessant voor de medische trainingen maar alleen van belang vanwege de 5-jaarlijkse herhalingsverplichting. Ad. 8, Ad. 9, Ad. 10 en Ad. 11 Herhaling training basisveiligheid, Herhaling training reddingmiddelen, Herhaling training brandbestrijding voor gevorderden en Herhaling training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten De indeling van deze trainingen is gebaseerd op de aanname dat er een erkenning is, of aangevraagd is, voor de initiële training. In die gevallen kan volstaan worden met een beperkte audit. Daar waar de STCW 2010 Code ruimte biedt om onderdelen te accepteren die aan boord getraind kunnen worden is deze keuze niet overgenomen in de Nederlandse regelgeving waardoor de genoemde onderwerpen ook onderdeel zijn van de herhalingstrainingen. Er zijn nog enkele onduidelijkheden over de inhoud van de herhalingstraining basisveiligheid zoals deze zullen worden opgenomen in de Regeling Zeevaartbemanning. De Nota van Toelichting bij de wijzing van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart vermeld dat de herhalingstrainingen alle onderdelen van de initiële training zullen bevatten daarmee zijn de tabellen A-VI/1-3 en A- VI/1-4 ook onderdeel van de initiële training geworden. De duur van de herhalingstraining kan worden verminderd gebaseerd op o.a. de aanwezige basiskennis. De gemiddelde normduur is 50% van de duur van de initiële training. Na afloop van een herhalingstraining wordt een certificaat afgegeven waarop zowel de datum van de initiële training als de datum van de herhalingstraining wordt vermeld. Pagina 15 van 23

16 Ad. 12 Training wetgeving en openbaar gezag De doelgroep van deze training is gewijzigd. Daar waar in het verleden het hebben van een certificaat wetgeving en openbaar gezag een verplichting was voor de kapitein, 1 ste stuurman en hoofdwerktuigkundige is deze verplichting slechts nog geldig voor de kapitein. De 1 ste stuurman, hoofdwerktuigkundige én, deze functie is toegevoegd, de 2 de werktuigkundige moeten wel kennis hebben van Nederlandse wetgeving maar dienen dit te kunnen aantonen door middel van schriftelijk bewijs, er is geen erkenning van de inspectie nodig. Dit schriftelijke bewijs is te vergelijken met het bewijs groepsbegeleiding in noodsituaties aan boord van passagiersschepen, wel kunnen aantonen, maar er is geen erkende training. Er wordt geen syllabus o.i.d. voorgeschreven, de regeling met de beroepsvereisten somt slechts de wetten op waarvan de kapitein, die zijn vaarbevoegdheidsbewijs wil laten erkennen, kennis van dient te hebben. Deze training bestaat in hoofdzaak uit het vaststellen van kennis van de Nederlandse wetgeving er wordt daarom geen normtijd voor de training vastgesteld. Categorie 3 Trainingen in deze categorie zijn nieuwe trainingen, sterk gewijzigde trainingen of trainingen die wel genoemd worden in de oude regelgeving maar waarvoor nimmer een erkenning is aangevraagd of afgegeven. De trainingen onder categorie 3 zijn: 1. Training stoomvoortstuwing 2. Training gasturbinevoortstuwing 3. Training uitvoering beveiligingstaken 4. Training bewustwording scheepsbeveiliging 5. Training aanvulling-n voor reizen nabij de internationale kust 6. Training aanvulling-w voor reizen nabij de internationale kust 7. Training ECDIS 8. Training hoogspanning Overgeheveld van categorie 2 naar categorie 3 9. Training scheepsmanagement-n 10. Training scheepsmanagement-w 11. Training basis ladingbehandeling olie- en chemicaliëntankschepen 12. Training basis ladingbehandeling gastankschepen Pagina 16 van 23

17 Ad. 1 en Ad. 2 Training stoomvoortstuwing en Training gasturbinevoortstuwing Op de toekomstige vaarbevoegdheden voor werktuigkundigen zal een aanvulling dan wel beperking opgenomen worden met betrekking tot het type voorstuwing. Aanvullingen op vaarbevoegdheden voor stoomvoorstuwing of gasturbinevoorstuwing zal gebeuren aan de hand van de certificaten behorende bij deze erkende trainingen. De gemiddelde normduur van de training stoomvoorstuwing en de gemiddelde normduur van de training gasturbinevoortstuwing is nog niet vastgesteld. Ad. 3 en Ad. 4 Training uitvoering beveiligingstaken en Training bewustwording scheepsbeveiliging De training bewustwording scheepsbeveiliging is voor alle zeevarenden verplicht. De Wet zeevarenden definieert zeevarenden als Iedereen die aan boord een functie uitoefent is een zeevarende, behalve: passagiers; meevarende familieleden of relaties van een zeevarende; militairen, inspecteurs en loodsen; personen die uitsluitend in een haven of een havenfaciliteit aan boord zijn; andere personen van wie de werkzaamheden geen deel uitmaken van de normale werkzaamheden aan boord van het schip. Wie kan uitsluitsel geven of iemand een zeevarende is of niet? Het is mogelijk om de minister te verzoeken een besluit te nemen of een persoon voor de toepassing van de wet al dan niet een zeevarende is. De scheepsbeheerder of een persoon die aan boord van een schip werkt of gaat werken, kan dit verzoek aan de minister doen. Om één en ander in goede banen te leiden, hebben de vertegenwoordigende organisaties van scheepsbeheerders en zeevarenden een Commissie ingesteld die de minister hierover adviseert. De scheepsbeheerder of een andere belanghebbende wordt aangeraden via zijn brancheorganisatie advies aan deze Commissie te vragen of de persoon die een genoemde functie vervult aan boord wel of niet zeevarende is, als hij van mening is dat deze persoon geen zeevarend is en deze functie niet met name wordt genoemd in de bovenstaande lijst. Als de Commissie het met de scheepsbeheerder eens is, wordt de minister hierover geadviseerd en kan de minister besluiten de Regeling zeevarenden op dit punt aan te passen. De gemiddelde normduur van de training bewustwording scheepsbeveiliging is vastgesteld op 4 klokuren. De training uitvoering beveiligingstaken is gekoppeld aan de rol die zeevarenden hebben toegewezen gekregen via het scheepsbeveiligingsplan. Met STCW.7/Circ.22 - certification requirements for ship security officers and seafarers with designated security duties heeft de IMO aangegeven dat er hiërarchie aanwezig is tussen de beveiligingstrainingen. De scheepsbeveiliginsfunctionaris (SSO) training omvat zowel de training bewustwording scheepsbeveiliging als de training uitvoering beveiligingstaken. Er hoeven dus geen andere certificaten in het bezit te zijn als men in het bezit is van een SSO certificaat. Indien men in Pagina 17 van 23

18 het bezit is van het certificaat uitvoering beveiligingstaken dan hoeft men niet in het bezit te zijn van een certificaat bewustwording scheepsbeveiliging. Deze hiërarchie kan vermeld worden op het certificaat van de desbetreffende training door te vermelden dat de genoten training en het afgegeven certificaat tevens het bewijs is dat men voldoet aan de, lager in de hiërarchie geplaatste, training(en). De gemiddelde normduur van de training uitvoering beveiligingstaken is vastgesteld op 10 klokuren. (SSO certificaten) Ad. 5 en Ad. 6 Training aanvulling-n voor reizen nabij de internationale kust en Training aanvulling-w voor reizen nabij de internationale kust Deze trainingen zijn toegevoegd om gebruik te kunnen maken van de herziende mogelijkheden die het STCW 2010 Verdrag biedt voor reizen nabij de kust. In Nederland is de Schipper-Machinist Beperkt-Werkgebied (SMBW) een niveau 2 training die te weinig ruimte biedt om onderwerpen op management niveau te behandelen. Om deze onderwerpen toch aan bod te laten komen om zo te voldoen aan het STCW Verdrag is gekozen om deze onderwerpen in een aparte, door de inspectie, te erkennen training te plaatsen. In die zin is het vergelijkbaar met de Scheepsmanagementtraining. Er zijn echter nog zoveel onduidelijkheden rondom deze training en de wijziging van de SMBW opleiding en vaargebied dat dit op een later tijdstip in werking treedt. Mede hierdoor is er nog geen gemiddelde normduur van de training aanvulling-n & aanvulling-w is vastgesteld. Ad. 7 Training ECDIS De training ECDIS is een bijscholingstraining om het hiaat tussen de STCW 1995 en STCW 2010 te overbruggen. ECDIS is een onderdeel geworden in de opleidingen onder de Wet educatie beroepsonderwijs(web) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hiermee is de training ECDIS een overgangsregeling voor diegene die nog niet getraind zijn in ECDIS volgens de STCW Door de status van overgangsregeling kan het zijn dat de erkenning voor de training ECDIS per vervalt. Echter omdat de verwachting is dat ook na er nog behoefte is aan deze training zal de inspectie de, in de Erkenningsregeling opleidingen zeevaartbemanning genoemde, maximale duur van 5 jaar blijven hanteren ook indien dat tot gevolg heeft dat de einddatum na ligt tot er duidelijkheid is over de status van de training ECDIS. De inhoud van deze training is gewijzigd o.a. door de toevoeging van AIS. De grootste wijziging is de wijze waarop het verkrijgen van de competenties wordt beoordeeld. In de regeling met de beroepsvereisten zijn geen vereisten opgenomen voor ECDIS. De inspectie hanteert dat de training ECDIS dient te voldoen aan sectie A-II/2 van de STCW-Code en sectie B- I/12, de paragrafen 36 tot en met 66 van de STCW-Code. Niet alle ECDIS simulator leveranciers Pagina 18 van 23

19 kunnen een fictief zeegebied, zoals beschreven in sectie B-I/12.46, aan leveren. In plaats van een dergelijk fictief zeegebied mag ook volstaan worden met het inventariseren van de onbekendheid met bepaalde zeegebieden onder de deelnemers aan de training en de training in een gemeenschappelijk onbekend zeegebied te laten plaats vinden. De afgifte van een type specifiek certificaat is een keuze die het trainingsinstituut moet maken. Op geen enkele wijze mag op het type specifieke certificaat verwezen worden naar de inspectie of de Nederlandse maritieme autoriteit. De gemiddelde normduur van de training ECDIS is vastgesteld op 40 klokuren. oude regelgeving worden gelijk gesteld met certificaten uitgegeven onder de nieuwe regelgeving m.a.w. ECDIS certificaten afgegeven onder LoR s uit het verleden kunnen ook dienen ter overbrugging van het hiaat tussen STCW 2010 en STCW Ad. 8 Training hoogspanning De training hoogspanning is een bijscholingstraining om het hiaat tussen de STCW 1995 en STCW 2010 te overbruggen. Hoogspanning is een onderdeel geworden in de opleidingen onder de Wet educatie beroepsonderwijs(web) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hiermee is de training hoogspanning een overgangsregeling voor diegene die nog niet getraind zijn in hoogspanning volgens de STCW Door de status van overgangsregeling kan het zijn dat de erkenning voor de training hoogspanning per vervalt. Echter omdat de verwachting is dat ook na er nog behoefte is aan deze training zal de inspectie de, in de Erkenningsregeling opleidingen zeevaartbemanning genoemde, maximale duur van 5 jaar blijven hanteren ook indien dat tot gevolg heeft dat de einddatum na ligt tot er duidelijkheid is over de status van de training hoogspanning. In de regeling met de beroepsvereisten zijn geen vereisten opgenomen voor hoogspanning. De inspectie hanteert dat de training hoogspanning dient te voldoen aan sectie A-III/2 van de STCW Code en sectie B-III/2 van de STCW-Code. De hardware eisen voor deze training zijn: Een metaal omsloten hoogspanningsbord met ten minste drie velden. Hier moeten ten minste twee vermogensschakelaars in zitten, het derde veld kan bijvoorbeeld een met zekeringen beveiligd kabelveld zijn. De vermogensschakelaars moeten van een uitrijdbaar type zijn. Meetapparatuur voor hoogspanning (meetstokken) en polarisatie index, met meters van ten minste twee fabrikanten. Diëlektrisch absorptie ratio en diëlektrische discharge metingen zijn optioneel, maar wel aangeraden. Beschermende kleding (PPE) voor gebruik bij laagspanning en hoogspanning, bijvoorbeeld HRC Cat 1 en 3, van ten minste twee verschillende merken. De gemiddelde normduur van de training hoogspanning is vastgesteld op 40 klokuren. Pagina 19 van 23

20 Ad. 9 en Ad. 10 Training scheepsmanagement-n en Training scheepsmanagement-w De opsomming van onderwerpen voor de Scheepsmanagementtraining is gebaseerd op de huidige onderwerpen en die onderwerpen die, na consultatie met sociale partners, zijn aangemerkt als van belangzijnde voor het uitoefenen van functies op management niveau waarbij ervaring een aanzienlijke invloed heeft op de kennisoverdracht en bijdraagt aan het verdiepende karakter van deze trainingen. De onderwerpen die in de huidige artikelen 68 en 69 van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart worden opgesomd en de onderwerpen die in de nieuwe regelgeving wordt aangegeven verschillen in de kern nauwelijks. Als voorbeeld: het onderdeel het reageren op noodsituaties wordt in de huidige regelgeving genoemd en de uitdieping van het kennisgebied stabiliteit was hierbij ondergebracht. In de nieuwe beroepsvereisten is het kennisgebied stabiliteit bij een gelijksoortig onderwerp onder te brengen nml. bij de onderwerp Actions to limit damage and salve the ship following a fire, explosion, collision or grounding en develop emergency and damage control plans and handle emergency situations. De onderwerpen in de bijlage dienen in de training zitten, de onderwerpen die de werkgevers en werknemers voorstellen niet. Gezien de onderwerpen die de wetgever heeft aangedragen versus de onderwerpen die nu in het besluit worden genoemd is de inspectie van mening dat de training met de verplichte onderwerpen minimaal 60 uur in beslag neemt. Het certificaat hoeft niet in het Engels, het betreft hier een Nederlandse training en geen STCW training. Een gecombineerd certificaat is niet mogelijk. Bij het ophogen van de vaarbevoegdheden voor wordt in de nieuwe regelgeving aangegeven dat er losse certificaten moeten worden aangeleverd. Dit sluit een gecombineerd certificaat uit. Losse onderdelen van de scheepsmanagement training worden niet apart erkend. Ad. 11 en Ad. 12 Training basis ladingbehandeling olie- en chemicaliëntankschepen en 12. Training basis ladingbehandeling gastankschepen Deze training komt in de plaats van de erkende training om zich vertrouwd te maken met de dienst aan boord van tankschepen (tanker familiarisatie). De gemiddelde normduur van de training basis ladingbehandeling olie- en chemicaliëntankschepen inclusief de nieuwe onderdelen is vastgesteld op 31,5 klokuren. De gemiddelde normduur van de training basis ladingbehandeling gastankschepen inclusief de nieuwe onderdelen wordt op een later tijdstip vastgesteld. Pagina 20 van 23

Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat

Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Inleiding Voor alle trainingen, bestaande en nieuwe trainingen, geldt dat er een aanvraag ingediend moet worden. Voor sommige trainingen kan volstaan worden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Weena 723 Rotterdam Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon John Dofferhoif Senior inspecteur T 088

Nadere informatie

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments Inleiding STCW Manila-wijzigingen De Manila-wijzigingen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 11484

STAATSCOURANT. Nr. 11484 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11484 2 mei 2014 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/91236, tot

Nadere informatie

Uitvoering Wet zeevarenden

Uitvoering Wet zeevarenden Uitvoering Wet zeevarenden Een gids bij de herziene bemanningswetgeving Versie 2 Datum 30-06-2014 Status Document in ontwikkeling Colofon ILT-Scheepvaart Postbus 16191 2500 BD Den Haag Meld- en Informatiecentrum

Nadere informatie

Uitvoering Wet zeevarenden

Uitvoering Wet zeevarenden Uitvoering Wet zeevarenden Een gids bij de herziene bemanningswetgeving Versie 3.2 Datum Juli 2015 Status Document in ontwikkeling Colofon ILT-Scheepvaart Postbus 16191 2500 BD Den Haag Meld- en Informatiecentrum

Nadere informatie

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments. Questions & Answers (Q&A s)

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments. Questions & Answers (Q&A s) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments Questions & Answers (Q&A s) Inleiding STCW Man//la - wijzigingen : Vijftien jaar na de laatste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 150 Besluit van 31 maart 2014, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie

Nadere informatie

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden ROOD BOVEN GROEN Waarom nieuwe bemanningswetgeving: Invoering STCW 2010 incl. Manila amendments Implementatie van MLC-2006 Wegwerken van onvolkomenheden Februari

Nadere informatie

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 088-998 48 88 Telefax 088-998 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl Schipper machinist beperkt werkgebied (SMBW) bevoegdheden (art. 18,

Nadere informatie

Uitvoering Wet zeevarenden

Uitvoering Wet zeevarenden Uitvoering Wet zeevarenden Een gids bij de herziene bemanningswetgeving Versie 3.5 Datum Mei 2017 Status Document in ontwikkeling Colofon ILT/Scheepvaart Postbus 16191 2500 BD Den Haag Meld- en Informatiecentrum

Nadere informatie

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Versie 1.3 Datum 1 december 2014 Status Definitief Colofon ILT Scheepvaart Weena 723 Rotterdam Pagina 2 van 15 Colofon 2 Inleiding 4 1 Aanvullingen

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 05-12-2016 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 25 Besluit van 23 augustus 2001, houdende bepalingen omtrent de bemanning van zeeschepen in de handelsvaart en de zeilvaart (Besluit zeevaartbemanning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 176 Besluit van 16 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zeevaartdiploma s en van het Bemanningseisenbesluit Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Combitraining herhaling Basic Safety Training, Brandbestrijding gevorderden, Redden & Overleven

Combitraining herhaling Basic Safety Training, Brandbestrijding gevorderden, Redden & Overleven G4S TRAINING & SAFETY Combitraining herhaling Basic Safety Training, Brandbestrijding gevorderden, Redden & Overleven Voor wie is deze training geschikt? Gezagvoerders, eerste stuurlieden, hoofdwerktuigkundigen

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Eamenplan Koopvaardij NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Koopvaardij DOSSIERCREBO : 23202 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25516 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK : Alle VERSIE

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan alle reders van zeegaande zelicharterschepen en andere belanghebbenden (per email, lijst beschikbaar bij ILT) Weena

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van

Nadere informatie

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Herijking TKN exameneisen en -opzet Aanleiding. Geleidelijke afname aantal examenkandidaten Aanpassing aan de tijd nodig Verzoeken uit het veld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Opleidingen Zeevaart. Goed voorbereid op zee

Opleidingen Zeevaart. Goed voorbereid op zee Opleidingen Zeevaart Goed voorbereid op zee Als grootste nautische opleider van Nederland heeft STC B.V. alle benodigde kennis en expertise voor zeevarenden in huis. In weinig andere sectoren is de noodzaak

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16846 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/112915,

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 92 Besluit van 20 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 43 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/156128, tot wijziging van de Regeling erkende organisaties

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

38350 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

38350 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 38350 MONITEUR BELGE 17.07.2003 BELGISCH STAATSBLAD HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen Art. 9. Het Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement wordt ingetrokken. Art. 10. Dit besluit treedt in werking met

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Functieclassificatie 1

Functieclassificatie 1 3160000 Paritair Comité voor de koopvaardij A. Kapiteins en officieren, tewerkgesteld door een Belgische maatschappij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2015 (130.307)... 2 Loon- en arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet van 11 december 1997, houdende regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet)

Wet van 11 december 1997, houdende regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet) (Tekst geldend op: 01-10-2013) Wet van 11 december 1997, houdende regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34899 30 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/105160,

Nadere informatie

Securityrapportage zeevaart 2010

Securityrapportage zeevaart 2010 Securityrapportage zeevaart 2010 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht VW Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer door de lucht Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht; Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Nota van B&W. In 2009 zijn er 199 ontheffingen verleend op basis van deze artikelen. Probleemstelling

Nota van B&W. In 2009 zijn er 199 ontheffingen verleend op basis van deze artikelen. Probleemstelling Nota van B&W Onderwerp Beleidsregel ontheffing artikel 87 RVV en artikel 9.1 Rv Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 6 juli 2010 Inlichtingen mw. mr. R.E. Laman (023 567 3534) Registratienummer

Nadere informatie

ZV1a slb-er: Jan Jaap Das ZV1b slb-er: Tjeerd Braaksma

ZV1a slb-er: Jan Jaap Das ZV1b slb-er: Tjeerd Braaksma Algemene ouderavond 1 e klas Zeevaart studenten Dinsdag 15 november 2016 ZV1a slb-er: Jan Jaap Das jj.das@noorderpoort.nl ZV1b slb-er: Tjeerd Braaksma trt.braaksma@noorderpoort.nl 1 Algemene ouderavond

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2012 inzake de procedures

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 44 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/156136, tot wijziging van het Besluit erkende organisaties

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 48 Besluit van 13 september 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende 2 3 Huisvestingsverordening artikel 2.5.1 Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Visie KVNR op autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Introductie KVNR Collectieve belangenbehartiging van: meer dan 400 Nederlandse reders en scheepsbeheerders

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2015 COM(2015) 195 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 789/2004 betreffende de overdracht

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen - 53 - PROTOCOL 21 Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13,

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990. b.

Nadere informatie

Functieclassificatie 1

Functieclassificatie 1 3160000 Paritair Comité voor de koopvaardij A. Kapiteins en officieren, tewerkgesteld door een Belgische maatschappij... 2 B. Stafofficieren en scheepsgezellen tewerkgesteld door een Belgische maatschappij

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11508 1 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/66162,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 241 Besluit van 19 juni 2014 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het laten vervallen van een

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Degenen die dieren verzorgen en doden Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren 4. Verplichtingen voor fokker, leverancier en gebruiker Artikel 13f

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Rapport. Hoe is jouw Zweeds? Oordeel

Rapport. Hoe is jouw Zweeds? Oordeel Rapport Hoe is jouw Zweeds? Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de onderzochte gedraging, die wordt toegerekend aan de minister van Buitenlandse Zaken, gegrond. Datum: 1 september 2015

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Besluit:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Besluit: Regeling van de Minister van Sociale Zaken van 14 juli 2009,, tot wijziging van het Ontslagbesluit betreffende verruiming van de mogelijkheid tot afwijking van het afspiegelingsbeginsel De Minister van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 6 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (toevoeging van bepalingen inzake de registratie van opvarenden

Nadere informatie

Security Rapportage 2008

Security Rapportage 2008 Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 1 van 14 Datum Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: WET van 30 juni 2004, houdende vaststelling van regels voor maritieme beveiliging (Wet Maritieme Beveiliging) DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR600050_1 26 april 2016 Beleidsregels Wet taaleis gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 92 Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Beheer en Vastgoed. Rijnsburg

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Beheer en Vastgoed. Rijnsburg VOORSTEL ~atwijl{ Aan Status Afdeling Medewerklst)er Telefoonnummer : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Beheer en Vastgoed : R. van Keulen : 071 406 5333 ZQaknummer Datum Paraaf

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie