ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER."

Transcriptie

1 ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering) - bijgevolg dienen we ons bewust te worden van onze eigen situatie en moeten we ons de vraag stellen: of we goed bezig zijn ; - als individu. - als onderneming. - als overheid. - de mogelijkheden waarover we kunnen beschikken zijn enorm toegenomen - onze wijze van verplaatsen, van communiceren en dialogeren, de ICT-toepassingen binnen de ondernemingen maar dit brengt tevens nieuwe uitdagingen met zich mee.toegenomen complexiteit vereist meer kennis en inzicht om tijdig te kunnen reageren

2 die bijwerking van kennis moet op alle gebieden plaatsvinden: het individu/de werknemer: schoolt zich bij/om zodat de nieuwe ICTtoepassingen hun weg vinden in het private en bedrijfsleven de moderne bedrijfsleider : wordt er zich van bewust dat meer meten..meer weten is. en bijgevolg een voordeel geeft op de concurrentie de taak van de boekhouder wijzigt (rapportering) Analyseren, Interpreteren en (tijdig) Reageren => adviseren de overheid moet mee in het verhaal van de globalisering - internationale uitwisseling van gegevens (geldstromen volgen) - anti-witwaswetgeving implementeren / internat. fraudebestrijding - compliance : een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving door het nakomen van normen of het zich er naar schikken => uw boekhouder wordt de eerstelijnscontroleur. 2

3 MICHEL I & het ondernemerschap

4 Regeerakkoord Michel I ( ) lastenverlaging: - de regering Di Rupo voorzag in een lastenverlaging van 450 miljoen euro in 2015, 2017 en 2019 deze regering zal dit uitvoeren in: 2016: 900 miljoen euro 2019: 450 miljoen euro - voor bedrijven met ploegenarbeid - voor bedrijven met lage lonen - voor verlaging van de werkgeversbijdrage RSZ (33% naar 27%)

5 krachtlijnen regeerakkoord Het regeerakkoord: de regering engageert zich om ons fiscaal systeem te hervormen, te vereenvoudigen en te moderniseren met het oog op een daling van de globale fiscale en parafiscale druk, zonder de budgettaire situatie te verslechteren Tax shift in plaats van een tax lift Verschuiven van belastingen op arbeid naar belastingen op andere inkomsten; indirecte belastingen en ecofiscaliteit Begroting in evenwicht tegen 2018; Herstelregering: ¾ besparingen en ¼ nieuwe inkomsten; Bedrijfsvriendelijke en ondernemingsvriendelijke overheid

6 Krachtlijnen regeerakkoord programmawet natuurlijke personen

7 1) niet indexering fiscale uitgaven: Programmawet bevriezing op niveau van ajr 2014 voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2018 uitgaven m.b.t. federale belastingvermindering niet verbonden aan activiteitsinkomsten; het pensioensparen 940 EUR (950 EUR betaald in ajr. 2015) de giften 40 EUR Vrijstelling gereglementeerd spaarboekje EUR niet: de forfaitaire beroepskosten en het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten de investeringsaftrek (art. 201 WIB92) en het belastingkrediet voor O & O

8 Programmawet ) anticipatieve heffing pensioensparen (art. 171,2, e WIB92) van toepassing op 60 jarige leeftijd bij; - pensioenspaarrekeningen - pensioenspaarverzekeringen - de anticipatieve heffing op het individueel pensioensparen wordt verlaagd van 10 naar 8% vanaf het aanslagjaar op basis van het opgebouwd pensioenkapitaal dd zal de komende 5 jaar telkens 1% belasting geheven worden ( )

9 Programmawet bijgevolg zal het saldo van de heffing op 60 jaar nog 3% bedragen - op bedragen vanaf 2015 opgebouwd is er geen anticipatieve heffing maar dan wel heffing van 8% op 60-jarige leeftijd 3) Taxatieregime intercommunales Intercommunales, samenwerkingsverbanden en projectverenigingen betalen voortaan vennootschapsbelasting - uitz. ziekenhuizen en waterdistributie - oude reserves zullen als reeds belaste reserves worden beschouwd

10 4) De slimme indexsprong (2%): 2,6 miljard euro - loonmatiging in de periode verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten van werknemers - Een aanpassing zijn van de schalen van de bedrijfsvoorheffing vanaf (Kamercommissie Financiën, , CRIV 54 COM 021,22) - kostenbewijzers, zelfstandigen, vrije beroepers, landbouwers, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten zijn uitgesloten

11 FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN BEZOLDIGINGEN WERKNEMERS Het algemeen kostenforfait waarop genieters van werknemersbezoldigingen recht hebben wordt verhoogd: een eerste keer voor de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 2015: % schijven AJ 2015 % schijven AJ ,7% ,35% % ,50% % % % > % > Maximum 3.950,00 Maximum 4.090,00 11

12 beslissing ministerraad ) wettelijk pensioen: verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd - naar 66 jaar in naar 67 jaar in 2030 vervroegd pensioen momenteel reeds verschuiving door de regering Di Rupo: vanaf leeftijd 61 jaar en loopbaan van 39 jaar vanaf 2016: vanaf de leeftijd 62 jaar en loopbaan van 40 jaren

13 beslissing ministerraad ook invloed op contracten afgesloten in de tweede pijler en de SiGeDis gegevensdatabank 13

14 oprichting Nationaal Pensioencomité - berekening pensioen zal gebeuren op basis van de behaalde punten (in werking vanaf 2030) - het niet gemotiveerd tijdskrediet telt niet langer mee als gelijkgestelde periode alsook de loopbaanonderbreking - een jaar extra gemotiveerd tijdskrediet (totaal 48 maanden ipv de huidige 36 maanden) - instapleeftijd voor landingsbanen vanaf 1 januari 2015: 60 jaar * afbouwen brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) - vanaf 2015 opgetrokken van 60 naar 62 jaar - in de bouw (zware beroepen) of een lange loopbaan: - kan nog op 58 jaar ipv 56 jaar; vanaf 2017 wordt dit 60 jaar - bij collectief ontslag vanaf 2017 pas vanaf 60 jr ipv huidige 53 jr - recht op brugpensioen wordt vastgeklikt

15 oprichting Nationaal Pensioencomité 6) het aanvullend pensioen: de tweede pijler - openstellen voor overheidspersoneel - voor zelfstandigen zonder vennootschap komt er naast het VAPZ een tweede pijler met dezelfde kenmerken als voor de zelfst. bedrijfsleiders - vervroegde opname aanvullend pensioen wordt ontmoedigd door zwaarder te belasten - de garantie dat werkgeversbijdragen 3,25 % moeten opbrengen en de eigen bijdragen 3,75% zou verdwijnen en afhangen van de evolutie van de marktrente - de uitkering via een rente i.p.v. een kapitaal wordt aangemoedigd

16 KRACHTLIJNEN REGEERAKKOORD PROGRAMMAWET ONDERNEMERS

17 Wat doet de nieuwe regering voor ondernemers? Liquidatiebonus: VVPR-Tertio Hervorming bijzondere aanslag geheime commissielonen Fiscaal pact en betere toegang fiscale ruling voor KMO s Loonlasten verlaging : RSZ werkgever van 33% naar 25% Modernisering van de arbeidsmarkt: meer flexibiliteit Betalingsachterstand aanpakken Doorkijkbelasting of Kaaiman-taks Bevordering e-commerce Inperking verlaagd btw-tarief bouw?

18 Programmawet ) liquidatiereserve/vvpr-tertio De mogelijkheid om pensioenreserve op te bouwen in de VS op voorwaarde dat de reeds belaste winsten worden gereserveerd tot op het ogenblik van de liquidatie: enkel voor KMO-vennootschappen art. 15 W. Venn. - te beoordelen op einde boekjaar van aanleg liquidatiereserve - te beoordelen op geconsolideerde basis - op basis van de boekhoudkundige winst na belastingen, jaarlijks geheel of gedeeltelijk aan te leggen

19 Programmawet liquidatiereserve/vvprbis te boeken op een afzonderlijke passiefrekening liquidatiereserverekening en mag niet dienen tot grondslag voor enige beloning of toekenning Invoering van een anticipatieve heffing van 10% (evt eindheffing) vanaf het ajr 2015 niet aftrekbaar als beroepskost (art.198 WIB92) bij ontbinding van de vennootschap is de liquidatiebonus die afkomstig is uit de reserverekening vrij van RV en PB

20 liquidatiereserve/vvprbis Programmawet belasting 10% op ogenblik van reservatie belaste reserves, daarna is onbelaste uitkering enkel mogelijk bij liquidatie indien dividenduitkering < 5 jaar vanaf reservering: bijkomende roerende voorheffing tbv 15% (samen 25%) indien uitkering = of > 5 jaar maar vóór de vereffening: bijkomende roerende voorheffing tbv 5% (samen 15%) de periode van 5 jaar vangt aan vanaf de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd

21 Programmawet liquidatiereserve/vvprbis Vb. Vennootschap sluit af op boekjaar 2014: liquidatiereserve aangelegd t.b.v boekjaar 2015: liquidatiereserve aangelegd t.b.v AV besluit op 20 april 2020 een dividend toe te kennen van euro afkomstig van de liquidatiereserve dividend : 5% RV dividend : 15% RV

22 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET : OVERGANGSMAATREGEL LIQUIDATIERESERVE AANSLAGJAREN 2012 EN 2013: ARTIKEL 541 WIB92 - vervolg op de overgangsmaatregel van artikel 537 WIB92: was beperkt tot de belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd: in de praktijk de reserves tot en met aanslagjaar artikel 184quaterWIB92: de liquidatiereserve wordt een afzonderlijke aanslag van 10% vanaf aanslagjaar De aanslagjaren 2013 en 2014 worden toegevoegd door toepassing van een bijzondere liquidatiereserve. - de bijzondere liquidatiereserve dient ten laatste te worden aangelegd op de datum van afsluiten van het boekjaar waarin de bijzondere aanslag is betaald - de bijzondere aanslag is definitief verworven voor de schatkist 22

23 overgangsmaatregel liquidatiereserve aanslagjaren 2012 en 2013 Ontwerp van Programmawet 21 mei 2015 Artikel 184quater en 541 WIB92 - kleine vennootschappen (art. 15 W. Venn.) de gewone en de bijzondere liquidatiereserve afzonderlijke aanslag (10%) op de liquidatiereserve heeft plaats per kohier via de aangifte liquidatiereserve aanslagjaar 2015 vennootschapsbelasting. Afsluitingen vanaf 31/12/2014 tot en met 30/12/2015 De boeking van de bijzondere liquidatiereserve heeft plaats ten laatste tegen 31/12/2015 (indien per kalenderjaar) Bijzondere liquidatiereserve De betaling van de bijzondere aanslag heeft plaats ten laatste tegen 30/11/2015 aanslagjaar 2013 De bijzondere aanslag moet worden betaald aan het ontvangkantoor met vermelding art. 541 WIB92, aanslagjaar, een bijzondere aangifte aanslagjaar 2014 De boeking van de bijzondere liquidatiereserve heeft plaats ten laatste tegen 31/12/2016 (indien per kalenderjaar) De betaling van de bijzondere aanslag heeft plaats ten laatste tegen 30/11/2016 De bijzondere aanslag moet worden betaald aan het ontvangkantoor met vermelding art. 541 WIB92, aanslagjaar, een bijzondere aangifte Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen n.a.v. de stemming van de wet in het parlement. 23

24 Programmawet ) de aanslag geheime commissielonen: nieuwe invulling voorheen toegepast bij: het niet naleven van de ficheverplichting (bezoldigingen, erelonen, commissies, VAA, enz..) verdoken meerwinsten die niet terug te vinden zijn in het resultaat van de vennootschap de in artikel 53, 24, bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard

25 Programmawet aanslag geheime commissielonen: nieuwe invulling voorrang aan belasting in hoofde van de genieter: art. 219, 6 e lid WIB92: geen fiche maar de kosten of voordelen van alle aard werden door de genieter opgenomen in een tijdige en regelmatige aangifte (in België of het buitenland) art. 219, 7 e lid WIB92: geen fiche en geen aangifte door de genieter maar de verkrijger werd op ondubbelzinnige wijze kenbaar gemaakt binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het desbetreffende aanslagjaar steeds voorrang om te belasten in hoofde van de genieter in de PB, en dit zowel n.a.v. spontane als van rechtzettingen n.a.v. een controle bij spontane rechtzetting: geen sanctie bij controle: sanctie via boete of belastingverhoging (bij de genieter in de PB)

26 tarief niet-verantwoorde kosten en voordelen: 100% (+ ACB = 103%) indien de verkrijger een nat. persoon is 50% (+ ACB = 51,5%) indien de verkrijger een rechtspersoon is niet verantwoorde kosten die aan de aanslag geheime commissielonen worden onderwerpen zijn aftrekbaar als beroepskost de verwerping van de beroepskost (zoals voorheen) is afgeschaft MAAR: onverminderd de toepassing van art. 49 WIB92! tarief verdoken meerwinsten verdoken meerwinsten zijn slechts aan de bijzondere aanslag onderworpen indien zij niet het gevolg zijn van een verwerping van de beroepskosten: 100% (+ ACB = 103%) indien de verdoken meerwinsten niet terug opgenomen zijn in de boekhouding 50% (+ ACB = 51,5%) indien de verdoken meerwinsten wel terug opgenomen zijn in de boekhouding 26

27 re-integratie mag gebeuren in een later boekjaar, zelfs als de 3-jarige aanslagtermijn is verstreken moet wel spontaan gebeuren: vennootschap mag niet in kennis zijn gesteld van specifieke administratieve onderzoeksdaden => enkel nog «een vergoedend karakter» op het vlak van de I.B. spontane regularisatie van verdoken omzet en er is nog geen aankondiging: - tarief bijzondere aanslag 51,5 % - bijkomende vennootschapsbelasting - BTW boete en NI - geen boete (art. 445 WIB92) geen belastingverhoging (art. 444 WIB92) - geen strafrechterlijke sanctie (art. 449 WIB92) niet spontane regularisatie van verdoken omzet: reeds een aankondiging: - tarief bijzondere aanslag 103 % - bijkomende vennootschapsbelasting - BTW boete en NI - boete (art. 445 WIB92) belastingverhoging (art. 444 WIB92) - strafrechterlijke sanctie (art. 449 WIB92) 27

28 3) landbouwsector Programmawet De steunmaatregelen aan de landbouw worden permanent landbouwers /nat. personen (PB en BNI/np) belastingvrijstelling van de betaalde intrest/kapitaalsubsidies in het kader van de steun om IMVA en MVA aan te schaffen of tot stand te brengen voor landbouwers/vennootschappen: (VB en BNI-venn) afzonderlijke belasting tegen 5% van de betaalde intrest /kapitaalsubsidies in het kader van de steun om IMVA en MVA aan te schaffen belastbare grondslag mag niet in mindering worden gebracht met de aftrekken zoals bedoeld in art. 199 tot 206 WIB92 en met de verliezen van het boekjaar zelf

29 Regeerakkoord Michel I Horeca & flexi-jobs: - arbeidskostenvermindering voor de eerste 360 overuren ipv 180 overuren(bruto wordt netto) - Invoering flexi jobs in de horeca: voor wie al elders vier vijfde werkt is het mogelijk onbeperkt bij te klussen in de horeca (nettoloon plus 25 % werkgeversbijdragen) - studentenarbeid wordt soepeler: 3 uur telt voor volledige dag met max 50 dagen per jaar zou 400 uur worden (8 uur/dag) ipv 50 dagen - het aantal dagen gelegenheidsarbeid wordt uitgebreid van 100 naar 200 dagen per werkgever

30 Regeerakkoord Michel I tijdelijke werkloze werknemers krijgen vanaf 2015 een lagere uitkering de uitkering wordt teruggebracht van 70 % van het loon naar 65 % (idem als voor de crisis) onbeperkt bijverdienen na pensionering nu: minstens 65 jaar en loopbaan van 42 jaar dit wordt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) OF een loopbaan van 45 jaar gewaarborgd loon voor zieke werknemers opgetrokken van 1 naar 2 maand (60 dagen) (uitgesteld tot 2016 op vraag werkgevers)

31 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (21 MEI 2015) Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli )Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing Bezoldigingen toegekend vanaf 1 juli 2015 Voorwaarden - Netto omzet - Balanstotaal -Max. aantal werknemers Micro-ondernemingen < ,00 < ,00 10 Kleine ondernemingen Tussen , ,00 Tussen , ,00 50 Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing 20% 10% 31

32 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET 21 MEI 2015 Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) Taxshelter: belastingvermindering voor kapitaalinbreng - enkel voor particulieren die nieuwe aandelen kopen van een startende KMO-onderneming (of deelneming via startersfonds) - bij oprichting of kapitaalsverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting - een belastingvermindering in de personenbelasting voor wie aandelen van een startende onderneming koopt - vennootschappen opgericht vanaf en volstorting van de aandelen Voorwaarden - Netto omzet - Balanstotaal - Max. aantal werknemers Belastingvermindering in de personenbelasting Micro-ondernemingen < ,00 < , % van het geïnvesteerde bedrag Kleine ondernemingen Tussen , ,00 Tussen , , % van het geïnvesteerde bedrag 32

33 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) Taxshelter: belastingvermindering voor kapitaalinbreng - een maximale investering van EUR per belastingplichtige; - de onderneming mag op deze wijze maximaal EUR ophalen; - maximaal 30% van het kapitaal van de onderneming bestaat uit dergelijk kapitaal; - de aandelen minstens 4 jaar aanhouden. uitgesloten: - managementvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, beleggings-, thesaurie- en financieringsvennootschappen - vennootschappen die met deze fondsen een kapitaalvermindering doorvoeren of een dividend uitkeren - bedrijfsleiders die aandelen kopen van de eigen vennootschap. 33

34 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) Belastingvoordeel voor crowdfunding - toestaan van een lening via crowdfunding geeft aanleiding tot vrijstelling van roerende voorheffing op de toegekende intresten op de eerste schijf van EUR/jaar voor een maximale periode van 4 jaar - ook voor bedrijfsleiders die een lening toestaan aan hun onderneming - voor kleine en middelgrote ondernemingen - starters die maximaal 4 jaar oud zijn 34

35 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) belastingvoordeel voor crowdfunding Leningen toegestaan door een particulier, met tussenkomst van een crowdfundingplatform, aan: Voorwaarden - Netto omzet Microondernemingen < ,00 Kleine ondernemingen Tussen Middelgrote ondernemingen Tussen Balanstotaal - Max. aantal werknemers Voordeel < ,00 Tussen Tussen Vrijstelling van roerende voorheffing op de verkregen intresten, beperkt tot een schijf van per jaar voor een maximumperiode voor 4 jaar 35

36 ANDERE MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN 1) de Btw-vrijstelling wordt verhoogd van EUR naar ,00 EUR omzet per jaar Het plafond waaronder de jaaromzet van een kleine onderneming moet vallen om van de vrijstelling van btw-aangifte te kunnen genieten, wordt van euro naar euro per jaar opgetrokken. Alle sectoren, met uitzondering van de bouw- en horecasector, kunnen voor deze vereenvoudigingsregeling kiezen. De uitbreiding gaat in vanaf 1 januari Vanzelfsprekend is de betaalde BTW ook niet aftrekbaar. 36

37 ANDERE MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN 2) Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen in beveiliging digitale investeringen worden aangemoedigd via een uitbreiding van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de digitale betalings- of factureringssystemen. Enkel kmo s en microvennootschappen kunnen van deze maatregel genieten. 37

38 ANDERE MAATREGELEN: IN DE PIJPLIJN 3) verhoging maaltijdcheques Max. tussenkomst werkgever per maaltijdcheque gaat van 5,91 naar 6,91 euro Max. aftrekbaar bedrag in hoofde werkgever per maaltijdcheque gaat van 1 naar 2 euro Vanaf (ook voor de RSZ) 4) niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen verhoging van euro naar euro (NG) vanaf (ook voor de RSZ: van naar euro) 38

39 DE PB AANGIFTE AJR belastingaangifte vanaf ajr 2015 deels gewestelijke invulling: vak IX en vak X de federale bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door 1 of 2 de gewestelijke bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door een 3 of 4 39

40 welk gewest is bevoegd voor de opcentiemen? dit wordt bepaald door de plaats (gewest) waar de belastingplichtige op 1 januari van het ajr zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd (art.5/1 2 BFW en nieuw art. 2 1, 15 WIB92)) = LOCALISATIECRITERIUM 1.01.ajr is bijgevolg bepalend voor het hele belastbaar tijdperk stel: iemand verhuist op van Oostende naar Namen is op inwoner van Wallonië: betaalt daardoor Waalse opcentiemen op zijn gereduceerde belasting staat over de inkomsten van

41 VOORBEELD Jan is een bpl. die alleen wordt belast hij woont in Antwerpen hij heeft volgende inkomsten in 2014 netto-beroepsinkomen: euro aftrekbaar onderhoudsgeld: euro pensioensparen: 940 euro gift: 100 euro dienstencheques: euro ingehouden BV: euro netto beroepsinkomen: onderhoudsgeld: netto globaal belastb. ink

42 federale belasting basisbelasting op gez.bel. Inkomen: ,50 vermindering wegens bel. vrije som: ,50 hoofdsom: ,00 gewestbelasting totaal federale belastingen ,00 gereduceerde belasting Staat: 74,01 % => ,02 gewestelijke opcentiemen: (74,01 x 35,117%= 25,99 %) 4.455,98 vermindering gift (45%): - 45,00 Vermindering pensioensparen (30%) - 282,00 vermindering dienstencheques (30%) - 300,00 federale belasting , ,98 totale belasting ,00 bedrijfsvoorheffing ,00 aanv. gem.bel. (8%) ,44 te betalen: 839,44 42

43 welk gewest is bevoegd voor de belastingvermindering voor de eigen woning? voorbeeld Gent 01/01/2015 Eigen woning in Aarlen Eigen woning in Gent woning in Aarlen verkocht, verhuisd en woning gekocht in Gent (= effectieve woonplaats) Vlaams gewest bevoegd voor woningen in Aarlen en Gent 43

44 WAT IS EEN EIGEN WONING? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die hij: 1) ofwel zelf betrekt 1) ofwel zelf niet betrekt omwille van één van volgende redenen : - beroepsredenen - sociale redenen - wettelijke of contractuele belemmeringen - stand van de (ver)bouwwerkzaamheden 44

45 WAT IS GEEN EIGEN WONING? 1 ste geval : beroepsmatig gebruik van de woning gedeelte van de woning dat beroepsmatig gebruikt wordt door bpl. of door één van de gezinsleden voorbeeld 80% woning privé 20% woning beroep Intr en kap privé gedeelte : eigen woning gewest Intr en kap beroep gedeelte : niet eigen woning federaal SSV : 80% is voor eigen woning gewest SSV : 20% is voor niet eigen woning federaal 45

46 voorbeeld Antwerpen 01/01/2015 woning in Antwerpen 100% beroepsmatig gebruikt woning in Antwerpen wordt 100% eigen woning woning in Antwerpen 100% beroepsmatig gebruikt federaal woning in Antwerpen wordt 100% eigen woning Vlaams Gewest 46

47 WAT IS GEEN EIGEN WONING? 2 de geval : woning betrokken door derden het gedeelte van de woning dat door derden (die geen deel uitmaken van het gezin) wordt betrokken (kosteloos of tegen vergoeding) Vb. deel van de woning wordt verhuurd aan studenten 47

48 welk gewest is bevoegd voor de belastingvermindering voor de eigen woning? voorbeeld Gent 01/01/2015 Eigen woning in Aarlen Woning in Aarlen wordt verhuurd - woning in Aarlen wordt verhuurd verhuisd - woning gehuurd in Gent (= effectieve woonplaats) Eigen woning in Aarlen Vlaams Gewest Woning in Aarlen wordt verhuurd federaal 48

49 WAT MET LENING EN SSV ALS STATUS EIGEN WONING WIJZIGT IN LOOP VAN HET JAAR? voorbeeld alleenstaande bpl. verhuurt zijn enige woning van 01/01/2014 tot en met 15/07/2014. Zelf woont hij tot dan in de woning van zijn partner. Vanaf 16/07/2014 verlaat hij zijn partner en verhuist naar zijn woning. Datum aflossing SSV Kapita al intreste n 02/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /07/ /09/ /10/ /01/ /12/ federale verminderingen gewestelijke verminderingen 49

50 overzicht van de verschillende tijdsperiodes: Voor vanaf tot vanaf tot vanaf tot vanaf

51 FEDERALE REGELING VOOR DE NIET-EIGEN WONING GEWESTELIJKE REGELING VOOR DE EIGEN WONING Aanslagjaar 2014 vanaf het aanslagjaar 2015 vanaf het aanslagjaar 2015 lening tot lening vóór 2015 lening vanaf aftrek woonbonus (AEEW) - MT (min 30 %) - toepasselijk op INT, KA en LV belastingvermindering woonbonus - MT (min 30 %) INT, KA, LV belastingvermindering woonbonus - MT (min 30 %) INT, KA, LV belastingvermindering woonbonus - vast tarief 45 % BHG 40 % V.G. en W.G. - Belastingvermindering BS - MT (min 30 %) - toepasselijk op KA - LV bijkomende intrestaftrek - MT (min 30 %) belastingvermindering LTS - tarief van 30 % - toepasselijk op KA - LV gewone intrestaftrek (INT) ten belope van belastbare onroerende inkomsten belastingvermindering bouwsparen - MT (min 30 %) (facultatief) Belastingvermindering bijkomende intrestaftrek - MT (min 30 %) en vanaf belastingvermindering LTS - tarief van 30 % - en vanaf gewone intrestaftrek belastingvermindering bouwsparen - MT (min 30 %) Belastingvermindering bijkomende intrestaftrek - MT (min 30 %) belastingvermindering bouwsparen vast tarief 45 % BHG 40 % W.G. Belastingvermindering bijkomende intrestaftrek vast tarief 45 % BHG 40 % W.G. belastingvermindering LTS- tarief van 30 % gewone intrestaftrek - belastingvermindering - MT (min 30 %) ten belope van belastbare onroerende inkomsten andere dan eigen woning Belastingvermindering 40 % V.G. Wallonië en Brussel: geen belastingvoordeel meer 51 Indien optie vroegere regeling: gewone intrestaftrek tarief van 12,5 %

52 VLAAMSE WOONBONUS VANAF beperking van de bedragen per jaar per bpl.: basisbedrag: euro (ipv euro) toeslag enige woning 760 euro (10 jaar) toeslag kinderlast 80 euro totaal: euro deze bedragen worden niet geïndexeerd belastingvoordeel tegen 40% ipv tegen marginaal tarief (min. 30%) => belastingvoordeel wordt niet langer bepaald door hoogte inkomen ook van toepassing bij heropname vanaf

53 PERMANENTE INDEXATIESTOP VLAAMS GEWEST vanaf aanslagjaar 2016 van alle bedragen die in aanmerking komen voor een Vlaams belastingvoordeel voor de eigen woning (woonbonus, lange termijnsparen, bouwsparen, enz.) de bedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2015 voor de lopende en de nieuwe leningen in de artikelen die betrekking hebben op de eigen woning (art art WIB 92) zijn de maximumbedragen opgenomen zoals die van toepassing waren voor het aj Wallonië en Brussel: geen indexatiestop voorbeeld korf LTS: (NG) bedrag = euro federale korf = euro Vlaamse korf = euro Waalse + Brusselse korf = euro 53

54 OVERZICHT: GEWESTELIJKE WOONBONUS lening afgesloten t.e.m lening afgesloten vanaf voor de drie gewesten Vlaanderen Wallonië Brussel basisbedrag 2.280, , , ,00 toeslag enige woning 760,00 760,00 760,00 760,00 toeslag kinderlast 80,00 80,00 80,00 80,00 totaal 3.120, , , ,00 tarief MT 40% 40% 45% 54

55 WANNEER IS DE HYPOTHECAIRE LENING AFGESLOTEN? de datum van de authentieke akte in aanmerking nemen wanneer de lening is aangegaan ter vervanging van een bestaande lening (herfinancieringslening); de datum van de authentieke akte van de oorspronkelijke lening is bepalend (= voortzetting) het origineel stelsel blijft van toepassing vermits er dient gekeken naar de datum van afsluiten van de oorspronkelijke lening herfinanciering in 2015 van lening van vóór 2015 blijft recht geven op de oude woonbonus herfinanciering kan bij instelling gevestigd binnen EER de herfinancieringslening mag niet meer bedragen dan het nog verschuldigd saldo van de oorspronkelijke lening een wederbeleggingsvergoeding vormt geen intrest 55

56 WANNEER IS DE HYPOTHECAIRE LENING AFGESLOTEN? een heropname van een bestaand krediet wordt fiscaal als een nieuwe lening behandeld er is geen authentieke akte vereist is vb een heropneming in het kader van een kredietopening; de datum waarop het kredietaanbod wordt aanvaard (= nieuwe lening) => indien nieuwe lening of wederopneming vanaf dan is steeds de nieuwe regeling van toepassing) definitieve keuze in jaar van heropname door beide partners zie brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed zie tevens FAQ site FOD Financiën : 56

57 Uw vragen en opmerkingen? Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen op basis van de beschikbare informatie. De inhoud en interpretatie kan door nieuwe wetgeving, rechtspraak, volledig wijzigen. In geen geval kunnen de auteur noch de organisator aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van de interpretatie van deze informatie. Op basis van deze algemene informatie kan geen concrete situatie worden beoordeeld.

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming concrete gevolgen op het gebied van de berekening van de personenbelasting Bijlage FC februari 2015: belangrijkste wijzigingen Docent: Vandenberghe F. (adviseur FOD

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen.

In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 van 9 14/06/2015 11:33 Ondersteuning van startende ondernemingen In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 Fiscaal

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

invloed 6e staatshervorming

invloed 6e staatshervorming de aangifte - algemeen 1 belastingaangifte vanaf ajr 2015 deels gewestelijke invulling: vak IX en vak X de federale bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door 1 of 2 de gewestelijke bevoegdheden:

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 25 april 2017 North Galaxy AGENDA Aangifte 2016 Aangifte 2017 Codes:

Nadere informatie

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka. Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.be Taxshift: praktische informatie voor ondernemingen Dit document

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

Wat betekent het 'Zweeds' regeerakkoord voor u?

Wat betekent het 'Zweeds' regeerakkoord voor u? Wat betekent het 'Zweeds' regeerakkoord voor u? Op 7 oktober hebben de onderhandelende partijen na 136 dagen onderhandelen gezorgd voor witte rook. Onder de titel een economisch engagement, een sociaal

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2016 Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 26 april 2016 North Galaxy Agenda Indienen van de aangifte 2015

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie