ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER."

Transcriptie

1 ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering) - bijgevolg dienen we ons bewust te worden van onze eigen situatie en moeten we ons de vraag stellen: of we goed bezig zijn ; - als individu. - als onderneming. - als overheid. - de mogelijkheden waarover we kunnen beschikken zijn enorm toegenomen - onze wijze van verplaatsen, van communiceren en dialogeren, de ICT-toepassingen binnen de ondernemingen maar dit brengt tevens nieuwe uitdagingen met zich mee.toegenomen complexiteit vereist meer kennis en inzicht om tijdig te kunnen reageren

2 die bijwerking van kennis moet op alle gebieden plaatsvinden: het individu/de werknemer: schoolt zich bij/om zodat de nieuwe ICTtoepassingen hun weg vinden in het private en bedrijfsleven de moderne bedrijfsleider : wordt er zich van bewust dat meer meten..meer weten is. en bijgevolg een voordeel geeft op de concurrentie de taak van de boekhouder wijzigt (rapportering) Analyseren, Interpreteren en (tijdig) Reageren => adviseren de overheid moet mee in het verhaal van de globalisering - internationale uitwisseling van gegevens (geldstromen volgen) - anti-witwaswetgeving implementeren / internat. fraudebestrijding - compliance : een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving door het nakomen van normen of het zich er naar schikken => uw boekhouder wordt de eerstelijnscontroleur. 2

3 MICHEL I & het ondernemerschap

4 Regeerakkoord Michel I ( ) lastenverlaging: - de regering Di Rupo voorzag in een lastenverlaging van 450 miljoen euro in 2015, 2017 en 2019 deze regering zal dit uitvoeren in: 2016: 900 miljoen euro 2019: 450 miljoen euro - voor bedrijven met ploegenarbeid - voor bedrijven met lage lonen - voor verlaging van de werkgeversbijdrage RSZ (33% naar 27%)

5 krachtlijnen regeerakkoord Het regeerakkoord: de regering engageert zich om ons fiscaal systeem te hervormen, te vereenvoudigen en te moderniseren met het oog op een daling van de globale fiscale en parafiscale druk, zonder de budgettaire situatie te verslechteren Tax shift in plaats van een tax lift Verschuiven van belastingen op arbeid naar belastingen op andere inkomsten; indirecte belastingen en ecofiscaliteit Begroting in evenwicht tegen 2018; Herstelregering: ¾ besparingen en ¼ nieuwe inkomsten; Bedrijfsvriendelijke en ondernemingsvriendelijke overheid

6 Krachtlijnen regeerakkoord programmawet natuurlijke personen

7 1) niet indexering fiscale uitgaven: Programmawet bevriezing op niveau van ajr 2014 voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2018 uitgaven m.b.t. federale belastingvermindering niet verbonden aan activiteitsinkomsten; het pensioensparen 940 EUR (950 EUR betaald in ajr. 2015) de giften 40 EUR Vrijstelling gereglementeerd spaarboekje EUR niet: de forfaitaire beroepskosten en het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten de investeringsaftrek (art. 201 WIB92) en het belastingkrediet voor O & O

8 Programmawet ) anticipatieve heffing pensioensparen (art. 171,2, e WIB92) van toepassing op 60 jarige leeftijd bij; - pensioenspaarrekeningen - pensioenspaarverzekeringen - de anticipatieve heffing op het individueel pensioensparen wordt verlaagd van 10 naar 8% vanaf het aanslagjaar op basis van het opgebouwd pensioenkapitaal dd zal de komende 5 jaar telkens 1% belasting geheven worden ( )

9 Programmawet bijgevolg zal het saldo van de heffing op 60 jaar nog 3% bedragen - op bedragen vanaf 2015 opgebouwd is er geen anticipatieve heffing maar dan wel heffing van 8% op 60-jarige leeftijd 3) Taxatieregime intercommunales Intercommunales, samenwerkingsverbanden en projectverenigingen betalen voortaan vennootschapsbelasting - uitz. ziekenhuizen en waterdistributie - oude reserves zullen als reeds belaste reserves worden beschouwd

10 4) De slimme indexsprong (2%): 2,6 miljard euro - loonmatiging in de periode verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten van werknemers - Een aanpassing zijn van de schalen van de bedrijfsvoorheffing vanaf (Kamercommissie Financiën, , CRIV 54 COM 021,22) - kostenbewijzers, zelfstandigen, vrije beroepers, landbouwers, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten zijn uitgesloten

11 FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN BEZOLDIGINGEN WERKNEMERS Het algemeen kostenforfait waarop genieters van werknemersbezoldigingen recht hebben wordt verhoogd: een eerste keer voor de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 2015: % schijven AJ 2015 % schijven AJ ,7% ,35% % ,50% % % % > % > Maximum 3.950,00 Maximum 4.090,00 11

12 beslissing ministerraad ) wettelijk pensioen: verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd - naar 66 jaar in naar 67 jaar in 2030 vervroegd pensioen momenteel reeds verschuiving door de regering Di Rupo: vanaf leeftijd 61 jaar en loopbaan van 39 jaar vanaf 2016: vanaf de leeftijd 62 jaar en loopbaan van 40 jaren

13 beslissing ministerraad ook invloed op contracten afgesloten in de tweede pijler en de SiGeDis gegevensdatabank 13

14 oprichting Nationaal Pensioencomité - berekening pensioen zal gebeuren op basis van de behaalde punten (in werking vanaf 2030) - het niet gemotiveerd tijdskrediet telt niet langer mee als gelijkgestelde periode alsook de loopbaanonderbreking - een jaar extra gemotiveerd tijdskrediet (totaal 48 maanden ipv de huidige 36 maanden) - instapleeftijd voor landingsbanen vanaf 1 januari 2015: 60 jaar * afbouwen brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) - vanaf 2015 opgetrokken van 60 naar 62 jaar - in de bouw (zware beroepen) of een lange loopbaan: - kan nog op 58 jaar ipv 56 jaar; vanaf 2017 wordt dit 60 jaar - bij collectief ontslag vanaf 2017 pas vanaf 60 jr ipv huidige 53 jr - recht op brugpensioen wordt vastgeklikt

15 oprichting Nationaal Pensioencomité 6) het aanvullend pensioen: de tweede pijler - openstellen voor overheidspersoneel - voor zelfstandigen zonder vennootschap komt er naast het VAPZ een tweede pijler met dezelfde kenmerken als voor de zelfst. bedrijfsleiders - vervroegde opname aanvullend pensioen wordt ontmoedigd door zwaarder te belasten - de garantie dat werkgeversbijdragen 3,25 % moeten opbrengen en de eigen bijdragen 3,75% zou verdwijnen en afhangen van de evolutie van de marktrente - de uitkering via een rente i.p.v. een kapitaal wordt aangemoedigd

16 KRACHTLIJNEN REGEERAKKOORD PROGRAMMAWET ONDERNEMERS

17 Wat doet de nieuwe regering voor ondernemers? Liquidatiebonus: VVPR-Tertio Hervorming bijzondere aanslag geheime commissielonen Fiscaal pact en betere toegang fiscale ruling voor KMO s Loonlasten verlaging : RSZ werkgever van 33% naar 25% Modernisering van de arbeidsmarkt: meer flexibiliteit Betalingsachterstand aanpakken Doorkijkbelasting of Kaaiman-taks Bevordering e-commerce Inperking verlaagd btw-tarief bouw?

18 Programmawet ) liquidatiereserve/vvpr-tertio De mogelijkheid om pensioenreserve op te bouwen in de VS op voorwaarde dat de reeds belaste winsten worden gereserveerd tot op het ogenblik van de liquidatie: enkel voor KMO-vennootschappen art. 15 W. Venn. - te beoordelen op einde boekjaar van aanleg liquidatiereserve - te beoordelen op geconsolideerde basis - op basis van de boekhoudkundige winst na belastingen, jaarlijks geheel of gedeeltelijk aan te leggen

19 Programmawet liquidatiereserve/vvprbis te boeken op een afzonderlijke passiefrekening liquidatiereserverekening en mag niet dienen tot grondslag voor enige beloning of toekenning Invoering van een anticipatieve heffing van 10% (evt eindheffing) vanaf het ajr 2015 niet aftrekbaar als beroepskost (art.198 WIB92) bij ontbinding van de vennootschap is de liquidatiebonus die afkomstig is uit de reserverekening vrij van RV en PB

20 liquidatiereserve/vvprbis Programmawet belasting 10% op ogenblik van reservatie belaste reserves, daarna is onbelaste uitkering enkel mogelijk bij liquidatie indien dividenduitkering < 5 jaar vanaf reservering: bijkomende roerende voorheffing tbv 15% (samen 25%) indien uitkering = of > 5 jaar maar vóór de vereffening: bijkomende roerende voorheffing tbv 5% (samen 15%) de periode van 5 jaar vangt aan vanaf de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd

21 Programmawet liquidatiereserve/vvprbis Vb. Vennootschap sluit af op boekjaar 2014: liquidatiereserve aangelegd t.b.v boekjaar 2015: liquidatiereserve aangelegd t.b.v AV besluit op 20 april 2020 een dividend toe te kennen van euro afkomstig van de liquidatiereserve dividend : 5% RV dividend : 15% RV

22 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET : OVERGANGSMAATREGEL LIQUIDATIERESERVE AANSLAGJAREN 2012 EN 2013: ARTIKEL 541 WIB92 - vervolg op de overgangsmaatregel van artikel 537 WIB92: was beperkt tot de belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd: in de praktijk de reserves tot en met aanslagjaar artikel 184quaterWIB92: de liquidatiereserve wordt een afzonderlijke aanslag van 10% vanaf aanslagjaar De aanslagjaren 2013 en 2014 worden toegevoegd door toepassing van een bijzondere liquidatiereserve. - de bijzondere liquidatiereserve dient ten laatste te worden aangelegd op de datum van afsluiten van het boekjaar waarin de bijzondere aanslag is betaald - de bijzondere aanslag is definitief verworven voor de schatkist 22

23 overgangsmaatregel liquidatiereserve aanslagjaren 2012 en 2013 Ontwerp van Programmawet 21 mei 2015 Artikel 184quater en 541 WIB92 - kleine vennootschappen (art. 15 W. Venn.) de gewone en de bijzondere liquidatiereserve afzonderlijke aanslag (10%) op de liquidatiereserve heeft plaats per kohier via de aangifte liquidatiereserve aanslagjaar 2015 vennootschapsbelasting. Afsluitingen vanaf 31/12/2014 tot en met 30/12/2015 De boeking van de bijzondere liquidatiereserve heeft plaats ten laatste tegen 31/12/2015 (indien per kalenderjaar) Bijzondere liquidatiereserve De betaling van de bijzondere aanslag heeft plaats ten laatste tegen 30/11/2015 aanslagjaar 2013 De bijzondere aanslag moet worden betaald aan het ontvangkantoor met vermelding art. 541 WIB92, aanslagjaar, een bijzondere aangifte aanslagjaar 2014 De boeking van de bijzondere liquidatiereserve heeft plaats ten laatste tegen 31/12/2016 (indien per kalenderjaar) De betaling van de bijzondere aanslag heeft plaats ten laatste tegen 30/11/2016 De bijzondere aanslag moet worden betaald aan het ontvangkantoor met vermelding art. 541 WIB92, aanslagjaar, een bijzondere aangifte Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen n.a.v. de stemming van de wet in het parlement. 23

24 Programmawet ) de aanslag geheime commissielonen: nieuwe invulling voorheen toegepast bij: het niet naleven van de ficheverplichting (bezoldigingen, erelonen, commissies, VAA, enz..) verdoken meerwinsten die niet terug te vinden zijn in het resultaat van de vennootschap de in artikel 53, 24, bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard

25 Programmawet aanslag geheime commissielonen: nieuwe invulling voorrang aan belasting in hoofde van de genieter: art. 219, 6 e lid WIB92: geen fiche maar de kosten of voordelen van alle aard werden door de genieter opgenomen in een tijdige en regelmatige aangifte (in België of het buitenland) art. 219, 7 e lid WIB92: geen fiche en geen aangifte door de genieter maar de verkrijger werd op ondubbelzinnige wijze kenbaar gemaakt binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het desbetreffende aanslagjaar steeds voorrang om te belasten in hoofde van de genieter in de PB, en dit zowel n.a.v. spontane als van rechtzettingen n.a.v. een controle bij spontane rechtzetting: geen sanctie bij controle: sanctie via boete of belastingverhoging (bij de genieter in de PB)

26 tarief niet-verantwoorde kosten en voordelen: 100% (+ ACB = 103%) indien de verkrijger een nat. persoon is 50% (+ ACB = 51,5%) indien de verkrijger een rechtspersoon is niet verantwoorde kosten die aan de aanslag geheime commissielonen worden onderwerpen zijn aftrekbaar als beroepskost de verwerping van de beroepskost (zoals voorheen) is afgeschaft MAAR: onverminderd de toepassing van art. 49 WIB92! tarief verdoken meerwinsten verdoken meerwinsten zijn slechts aan de bijzondere aanslag onderworpen indien zij niet het gevolg zijn van een verwerping van de beroepskosten: 100% (+ ACB = 103%) indien de verdoken meerwinsten niet terug opgenomen zijn in de boekhouding 50% (+ ACB = 51,5%) indien de verdoken meerwinsten wel terug opgenomen zijn in de boekhouding 26

27 re-integratie mag gebeuren in een later boekjaar, zelfs als de 3-jarige aanslagtermijn is verstreken moet wel spontaan gebeuren: vennootschap mag niet in kennis zijn gesteld van specifieke administratieve onderzoeksdaden => enkel nog «een vergoedend karakter» op het vlak van de I.B. spontane regularisatie van verdoken omzet en er is nog geen aankondiging: - tarief bijzondere aanslag 51,5 % - bijkomende vennootschapsbelasting - BTW boete en NI - geen boete (art. 445 WIB92) geen belastingverhoging (art. 444 WIB92) - geen strafrechterlijke sanctie (art. 449 WIB92) niet spontane regularisatie van verdoken omzet: reeds een aankondiging: - tarief bijzondere aanslag 103 % - bijkomende vennootschapsbelasting - BTW boete en NI - boete (art. 445 WIB92) belastingverhoging (art. 444 WIB92) - strafrechterlijke sanctie (art. 449 WIB92) 27

28 3) landbouwsector Programmawet De steunmaatregelen aan de landbouw worden permanent landbouwers /nat. personen (PB en BNI/np) belastingvrijstelling van de betaalde intrest/kapitaalsubsidies in het kader van de steun om IMVA en MVA aan te schaffen of tot stand te brengen voor landbouwers/vennootschappen: (VB en BNI-venn) afzonderlijke belasting tegen 5% van de betaalde intrest /kapitaalsubsidies in het kader van de steun om IMVA en MVA aan te schaffen belastbare grondslag mag niet in mindering worden gebracht met de aftrekken zoals bedoeld in art. 199 tot 206 WIB92 en met de verliezen van het boekjaar zelf

29 Regeerakkoord Michel I Horeca & flexi-jobs: - arbeidskostenvermindering voor de eerste 360 overuren ipv 180 overuren(bruto wordt netto) - Invoering flexi jobs in de horeca: voor wie al elders vier vijfde werkt is het mogelijk onbeperkt bij te klussen in de horeca (nettoloon plus 25 % werkgeversbijdragen) - studentenarbeid wordt soepeler: 3 uur telt voor volledige dag met max 50 dagen per jaar zou 400 uur worden (8 uur/dag) ipv 50 dagen - het aantal dagen gelegenheidsarbeid wordt uitgebreid van 100 naar 200 dagen per werkgever

30 Regeerakkoord Michel I tijdelijke werkloze werknemers krijgen vanaf 2015 een lagere uitkering de uitkering wordt teruggebracht van 70 % van het loon naar 65 % (idem als voor de crisis) onbeperkt bijverdienen na pensionering nu: minstens 65 jaar en loopbaan van 42 jaar dit wordt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) OF een loopbaan van 45 jaar gewaarborgd loon voor zieke werknemers opgetrokken van 1 naar 2 maand (60 dagen) (uitgesteld tot 2016 op vraag werkgevers)

31 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (21 MEI 2015) Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli )Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing Bezoldigingen toegekend vanaf 1 juli 2015 Voorwaarden - Netto omzet - Balanstotaal -Max. aantal werknemers Micro-ondernemingen < ,00 < ,00 10 Kleine ondernemingen Tussen , ,00 Tussen , ,00 50 Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing 20% 10% 31

32 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET 21 MEI 2015 Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) Taxshelter: belastingvermindering voor kapitaalinbreng - enkel voor particulieren die nieuwe aandelen kopen van een startende KMO-onderneming (of deelneming via startersfonds) - bij oprichting of kapitaalsverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting - een belastingvermindering in de personenbelasting voor wie aandelen van een startende onderneming koopt - vennootschappen opgericht vanaf en volstorting van de aandelen Voorwaarden - Netto omzet - Balanstotaal - Max. aantal werknemers Belastingvermindering in de personenbelasting Micro-ondernemingen < ,00 < , % van het geïnvesteerde bedrag Kleine ondernemingen Tussen , ,00 Tussen , , % van het geïnvesteerde bedrag 32

33 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) Taxshelter: belastingvermindering voor kapitaalinbreng - een maximale investering van EUR per belastingplichtige; - de onderneming mag op deze wijze maximaal EUR ophalen; - maximaal 30% van het kapitaal van de onderneming bestaat uit dergelijk kapitaal; - de aandelen minstens 4 jaar aanhouden. uitgesloten: - managementvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, beleggings-, thesaurie- en financieringsvennootschappen - vennootschappen die met deze fondsen een kapitaalvermindering doorvoeren of een dividend uitkeren - bedrijfsleiders die aandelen kopen van de eigen vennootschap. 33

34 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) Belastingvoordeel voor crowdfunding - toestaan van een lening via crowdfunding geeft aanleiding tot vrijstelling van roerende voorheffing op de toegekende intresten op de eerste schijf van EUR/jaar voor een maximale periode van 4 jaar - ook voor bedrijfsleiders die een lening toestaan aan hun onderneming - voor kleine en middelgrote ondernemingen - starters die maximaal 4 jaar oud zijn 34

35 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET Voordelen voor startende ondernemingen vanaf 1 juli ) belastingvoordeel voor crowdfunding Leningen toegestaan door een particulier, met tussenkomst van een crowdfundingplatform, aan: Voorwaarden - Netto omzet Microondernemingen < ,00 Kleine ondernemingen Tussen Middelgrote ondernemingen Tussen Balanstotaal - Max. aantal werknemers Voordeel < ,00 Tussen Tussen Vrijstelling van roerende voorheffing op de verkregen intresten, beperkt tot een schijf van per jaar voor een maximumperiode voor 4 jaar 35

36 ANDERE MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN 1) de Btw-vrijstelling wordt verhoogd van EUR naar ,00 EUR omzet per jaar Het plafond waaronder de jaaromzet van een kleine onderneming moet vallen om van de vrijstelling van btw-aangifte te kunnen genieten, wordt van euro naar euro per jaar opgetrokken. Alle sectoren, met uitzondering van de bouw- en horecasector, kunnen voor deze vereenvoudigingsregeling kiezen. De uitbreiding gaat in vanaf 1 januari Vanzelfsprekend is de betaalde BTW ook niet aftrekbaar. 36

37 ANDERE MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN 2) Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen in beveiliging digitale investeringen worden aangemoedigd via een uitbreiding van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de digitale betalings- of factureringssystemen. Enkel kmo s en microvennootschappen kunnen van deze maatregel genieten. 37

38 ANDERE MAATREGELEN: IN DE PIJPLIJN 3) verhoging maaltijdcheques Max. tussenkomst werkgever per maaltijdcheque gaat van 5,91 naar 6,91 euro Max. aftrekbaar bedrag in hoofde werkgever per maaltijdcheque gaat van 1 naar 2 euro Vanaf (ook voor de RSZ) 4) niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen verhoging van euro naar euro (NG) vanaf (ook voor de RSZ: van naar euro) 38

39 DE PB AANGIFTE AJR belastingaangifte vanaf ajr 2015 deels gewestelijke invulling: vak IX en vak X de federale bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door 1 of 2 de gewestelijke bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door een 3 of 4 39

40 welk gewest is bevoegd voor de opcentiemen? dit wordt bepaald door de plaats (gewest) waar de belastingplichtige op 1 januari van het ajr zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd (art.5/1 2 BFW en nieuw art. 2 1, 15 WIB92)) = LOCALISATIECRITERIUM 1.01.ajr is bijgevolg bepalend voor het hele belastbaar tijdperk stel: iemand verhuist op van Oostende naar Namen is op inwoner van Wallonië: betaalt daardoor Waalse opcentiemen op zijn gereduceerde belasting staat over de inkomsten van

41 VOORBEELD Jan is een bpl. die alleen wordt belast hij woont in Antwerpen hij heeft volgende inkomsten in 2014 netto-beroepsinkomen: euro aftrekbaar onderhoudsgeld: euro pensioensparen: 940 euro gift: 100 euro dienstencheques: euro ingehouden BV: euro netto beroepsinkomen: onderhoudsgeld: netto globaal belastb. ink

42 federale belasting basisbelasting op gez.bel. Inkomen: ,50 vermindering wegens bel. vrije som: ,50 hoofdsom: ,00 gewestbelasting totaal federale belastingen ,00 gereduceerde belasting Staat: 74,01 % => ,02 gewestelijke opcentiemen: (74,01 x 35,117%= 25,99 %) 4.455,98 vermindering gift (45%): - 45,00 Vermindering pensioensparen (30%) - 282,00 vermindering dienstencheques (30%) - 300,00 federale belasting , ,98 totale belasting ,00 bedrijfsvoorheffing ,00 aanv. gem.bel. (8%) ,44 te betalen: 839,44 42

43 welk gewest is bevoegd voor de belastingvermindering voor de eigen woning? voorbeeld Gent 01/01/2015 Eigen woning in Aarlen Eigen woning in Gent woning in Aarlen verkocht, verhuisd en woning gekocht in Gent (= effectieve woonplaats) Vlaams gewest bevoegd voor woningen in Aarlen en Gent 43

44 WAT IS EEN EIGEN WONING? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die hij: 1) ofwel zelf betrekt 1) ofwel zelf niet betrekt omwille van één van volgende redenen : - beroepsredenen - sociale redenen - wettelijke of contractuele belemmeringen - stand van de (ver)bouwwerkzaamheden 44

45 WAT IS GEEN EIGEN WONING? 1 ste geval : beroepsmatig gebruik van de woning gedeelte van de woning dat beroepsmatig gebruikt wordt door bpl. of door één van de gezinsleden voorbeeld 80% woning privé 20% woning beroep Intr en kap privé gedeelte : eigen woning gewest Intr en kap beroep gedeelte : niet eigen woning federaal SSV : 80% is voor eigen woning gewest SSV : 20% is voor niet eigen woning federaal 45

46 voorbeeld Antwerpen 01/01/2015 woning in Antwerpen 100% beroepsmatig gebruikt woning in Antwerpen wordt 100% eigen woning woning in Antwerpen 100% beroepsmatig gebruikt federaal woning in Antwerpen wordt 100% eigen woning Vlaams Gewest 46

47 WAT IS GEEN EIGEN WONING? 2 de geval : woning betrokken door derden het gedeelte van de woning dat door derden (die geen deel uitmaken van het gezin) wordt betrokken (kosteloos of tegen vergoeding) Vb. deel van de woning wordt verhuurd aan studenten 47

48 welk gewest is bevoegd voor de belastingvermindering voor de eigen woning? voorbeeld Gent 01/01/2015 Eigen woning in Aarlen Woning in Aarlen wordt verhuurd - woning in Aarlen wordt verhuurd verhuisd - woning gehuurd in Gent (= effectieve woonplaats) Eigen woning in Aarlen Vlaams Gewest Woning in Aarlen wordt verhuurd federaal 48

49 WAT MET LENING EN SSV ALS STATUS EIGEN WONING WIJZIGT IN LOOP VAN HET JAAR? voorbeeld alleenstaande bpl. verhuurt zijn enige woning van 01/01/2014 tot en met 15/07/2014. Zelf woont hij tot dan in de woning van zijn partner. Vanaf 16/07/2014 verlaat hij zijn partner en verhuist naar zijn woning. Datum aflossing SSV Kapita al intreste n 02/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /07/ /09/ /10/ /01/ /12/ federale verminderingen gewestelijke verminderingen 49

50 overzicht van de verschillende tijdsperiodes: Voor vanaf tot vanaf tot vanaf tot vanaf

51 FEDERALE REGELING VOOR DE NIET-EIGEN WONING GEWESTELIJKE REGELING VOOR DE EIGEN WONING Aanslagjaar 2014 vanaf het aanslagjaar 2015 vanaf het aanslagjaar 2015 lening tot lening vóór 2015 lening vanaf aftrek woonbonus (AEEW) - MT (min 30 %) - toepasselijk op INT, KA en LV belastingvermindering woonbonus - MT (min 30 %) INT, KA, LV belastingvermindering woonbonus - MT (min 30 %) INT, KA, LV belastingvermindering woonbonus - vast tarief 45 % BHG 40 % V.G. en W.G. - Belastingvermindering BS - MT (min 30 %) - toepasselijk op KA - LV bijkomende intrestaftrek - MT (min 30 %) belastingvermindering LTS - tarief van 30 % - toepasselijk op KA - LV gewone intrestaftrek (INT) ten belope van belastbare onroerende inkomsten belastingvermindering bouwsparen - MT (min 30 %) (facultatief) Belastingvermindering bijkomende intrestaftrek - MT (min 30 %) en vanaf belastingvermindering LTS - tarief van 30 % - en vanaf gewone intrestaftrek belastingvermindering bouwsparen - MT (min 30 %) Belastingvermindering bijkomende intrestaftrek - MT (min 30 %) belastingvermindering bouwsparen vast tarief 45 % BHG 40 % W.G. Belastingvermindering bijkomende intrestaftrek vast tarief 45 % BHG 40 % W.G. belastingvermindering LTS- tarief van 30 % gewone intrestaftrek - belastingvermindering - MT (min 30 %) ten belope van belastbare onroerende inkomsten andere dan eigen woning Belastingvermindering 40 % V.G. Wallonië en Brussel: geen belastingvoordeel meer 51 Indien optie vroegere regeling: gewone intrestaftrek tarief van 12,5 %

52 VLAAMSE WOONBONUS VANAF beperking van de bedragen per jaar per bpl.: basisbedrag: euro (ipv euro) toeslag enige woning 760 euro (10 jaar) toeslag kinderlast 80 euro totaal: euro deze bedragen worden niet geïndexeerd belastingvoordeel tegen 40% ipv tegen marginaal tarief (min. 30%) => belastingvoordeel wordt niet langer bepaald door hoogte inkomen ook van toepassing bij heropname vanaf

53 PERMANENTE INDEXATIESTOP VLAAMS GEWEST vanaf aanslagjaar 2016 van alle bedragen die in aanmerking komen voor een Vlaams belastingvoordeel voor de eigen woning (woonbonus, lange termijnsparen, bouwsparen, enz.) de bedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2015 voor de lopende en de nieuwe leningen in de artikelen die betrekking hebben op de eigen woning (art art WIB 92) zijn de maximumbedragen opgenomen zoals die van toepassing waren voor het aj Wallonië en Brussel: geen indexatiestop voorbeeld korf LTS: (NG) bedrag = euro federale korf = euro Vlaamse korf = euro Waalse + Brusselse korf = euro 53

54 OVERZICHT: GEWESTELIJKE WOONBONUS lening afgesloten t.e.m lening afgesloten vanaf voor de drie gewesten Vlaanderen Wallonië Brussel basisbedrag 2.280, , , ,00 toeslag enige woning 760,00 760,00 760,00 760,00 toeslag kinderlast 80,00 80,00 80,00 80,00 totaal 3.120, , , ,00 tarief MT 40% 40% 45% 54

55 WANNEER IS DE HYPOTHECAIRE LENING AFGESLOTEN? de datum van de authentieke akte in aanmerking nemen wanneer de lening is aangegaan ter vervanging van een bestaande lening (herfinancieringslening); de datum van de authentieke akte van de oorspronkelijke lening is bepalend (= voortzetting) het origineel stelsel blijft van toepassing vermits er dient gekeken naar de datum van afsluiten van de oorspronkelijke lening herfinanciering in 2015 van lening van vóór 2015 blijft recht geven op de oude woonbonus herfinanciering kan bij instelling gevestigd binnen EER de herfinancieringslening mag niet meer bedragen dan het nog verschuldigd saldo van de oorspronkelijke lening een wederbeleggingsvergoeding vormt geen intrest 55

56 WANNEER IS DE HYPOTHECAIRE LENING AFGESLOTEN? een heropname van een bestaand krediet wordt fiscaal als een nieuwe lening behandeld er is geen authentieke akte vereist is vb een heropneming in het kader van een kredietopening; de datum waarop het kredietaanbod wordt aanvaard (= nieuwe lening) => indien nieuwe lening of wederopneming vanaf dan is steeds de nieuwe regeling van toepassing) definitieve keuze in jaar van heropname door beide partners zie brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed zie tevens FAQ site FOD Financiën : 56

57 Uw vragen en opmerkingen? Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen op basis van de beschikbare informatie. De inhoud en interpretatie kan door nieuwe wetgeving, rechtspraak, volledig wijzigen. In geen geval kunnen de auteur noch de organisator aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van de interpretatie van deze informatie. Op basis van deze algemene informatie kan geen concrete situatie worden beoordeeld.

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie