Inkoopvoorwaarden BrandDeli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopvoorwaarden BrandDeli 2015"

Transcriptie

1

2 Inkoopvoorwaarden BrandDeli 2015 DEFINITIES In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: BrandDeli : de commanditaire vennootschap BrandDeli C.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: , gevestigd en kantoorhoudende aan de Toetsenbordweg 26, 1033 MZ te Amsterdam; De Adverteerder : de partij die, al dan niet door tussenkomst van een Bureau, met BrandDeli de overeenkomst aangaat, aan wie BrandDeli op enigerlei wijze aanbiedingen of offertes voor het aangaan van overeenkomsten doet, dan wel daartoe met BrandDeli op enigerlei wijze in contact treedt of contact onderhoudt; Onder Adverteerder wordt ook verstaan de aan de onderneming van adverteerder gelieerde vennootschappen waarvan Adverteerder meer dan 51% van de aandelen in bezit heeft. Advertising : alle (exposure van) commerciële concepten en uitingen die door BrandDeli worden ontwikkeld of geproduceerd; Media Investering : het bedrag waarvoor de Adverteerder zich heeft verplicht om gedurende een bepaalde periode zendtijd bij BrandDeli af te nemen; Basisprijs : de tussen BrandDeli en de Adverteerder als zodanig overeengekomen prijs ten behoeve van de door de Adverteerder in te kopen spotzendtijd. Exclusief BTW en inclusief bureaucommissie; Bestedingsaandeel : het aandeel van het totale netto jaarbudget voor televisiespotzendtijd van de Adverteerder, waarvoor de Adverteerder zich heeft verplicht om gedurende dat jaar spotzendtijd bij BrandDeli af te nemen; Brand Partnerships : alle uitingen, waaronder maar niet beperkt tot televisiesponsoring en online, waarbij het merk van de Adverteerder zichtbaar in verband wordt gebracht met de content of merken van BrandDeli; Budget : de door de Adverteerder in een bepaalde maand aangevraagde zendtijd ten behoeve van een campagne; Bureau : het media- of reclamebureau, dat krachtens last of volmacht namens de Adverteerder met BrandDeli een overeenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Inkoopvoorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt; Campagne : alle in een bepaalde periode bij BrandDeli in te zetten Advertising, Spots en Brand Partnerships, online uitingen voor een merk/product/dienst van Adverteerder; Campagnebudget : het totale met de Adverteerder overeengekomen budget voor een campagne; Mediacontract ("de Overeenkomst"): een overeenkomst tussen BrandDeli en Concern/Adverteerder waarin de Adverteerder een bestedingsverplichting heeft met betrekking tot de uitzending van (televisie)spots (incl. Special Advertising) en/of Brand Partnerships uitingen en/of online advertentieruimte en waarbij de inkoopvoordelen voor de Adverteerder

3 worden bepaald op basis van het volume van deze besteding, hierna te noemen "de Media Investering"; Indices : de op de Tarieven van toepassing zijnde toeslagen of kortingen (met uitzondering van bureaucommissie); Inkoopvoorwaarden : de onderhavige Inkoopvoorwaarden zoals periodiek door BrandDeli bekendgemaakt op Kijkdichtheid : de gerealiseerde blokkijkdichtheid op basis van de door de Stichting Kijkonderzoek (SKO) gepubliceerde kijkcijfers; Reclameblok : het tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Spots met aan- en afmelding; Reclamezendtijd : zendtijd voor de uitzending van Advertising, Spots en/of Brand Partnerships, en/of online uitingen; Spot (ook: "Commercial"): reclameuiting van de Adverteerder welke is bestemd door BrandDeli te worden uitgezonden in een of meer Reclameblokken op een of meer van de door haar commercieel te exploiteren zenders; Spotzendtijd : zendtijd voor de uitzending van Spots; Tarieven : de tussen BrandDeli en Adverteerder afgesproken basisprijs voor de beschikbaarstelling van zendtijd ten behoeve van Advertising en/of Brand Partnerships Uitingen. Exclusief BTW en inclusief bureaucommissie; Werkprijs : de door Partijen te hanteren tijdelijke Basisprijs gedurende de lopende onderhandelingen voor een Mediacontract. 1. MEDIACONTRACTEN WERKPRIJS 1.1 Gedurende de periode dat in een nieuw fiscaal-, of kalenderjaar nog geen Mediacontract is overeengekomen, maar de Adverteerder wel al zendtijd wenst af te nemen, zullen BrandDeli en de Adverteerder een voorlopige werkprijs overeenkomen. BrandDeli doet hiervoor een schriftelijk voorstel. Het bevestigde voorstel maakt onverkort deel uit van het af te sluiten Mediacontract en geldt als voorwaarde voor het bij BrandDeli afnemen van zendtijd, ook indien er geen Mediacontract tot stand komt. 1.2 Indien er per 1 april 2015 nog geen nieuwe Basisprijs voor 2015 is overeengekomen, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 een verhoging van 5% van de werkprijs 2015 doorgevoerd en vervallen alle overige tijdelijke condities. 1.3 Indien er per 1 juli 2015 nog steeds geen nieuwe Basisprijs voor 2015 is overeengekomen, wordt met terugwerkende kracht per 1 april 2015 een verhoging van wederom 5% doorgevoerd (op laatst geldende werkprijs 2015) en vervallen alle overige tijdelijke condities.

4 VERREKENING PRIJZEN/KORTINGEN 1.4 Het Mediacontract dat is overeengekomen vóór 1 april 2015 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari De verrekening wordt gemaakt op basis van behaalde GRP s. Eventuele onderscores (GRP) die door deze verrekening ontstaan, zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst zoveel mogelijk door overscores (GRP) in toekomstige campagnes of maanden worden gecompenseerd. 1.5 De condities uit een Mediacontract dat op of na 1 april 2015 wordt overeengekomen, gelden vanaf de eerste van de maand waarin de overeenkomst tot stand is gekomen Indien de basisjaarprijs/jaarprijzen uit een Mediacontract dat na 1 april 2015 wordt overeengekomen, hoger zijn dan de tot dan toe gehanteerde werkprijs/werkprijzen, dan zal BrandDeli de werkprijs/werkprijzen verrekenen met terugwerkende kracht tot en met 1 april Indien Adverteerder wel al spotzendtijd heeft ingekocht in 2015 maar nadien geen Mediacontract heeft onderhandeld, dan is BrandDeli gerechtigd om met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 de gehanteerde werkprijs te verrekenen met de basisprijs die Adverteerder zou moeten betalen op basis van de gerealiseerde besteding. 1.6 Indien de Adverteerder na afsluiting van het Mediacontract schriftelijk de gegarandeerde Media Investering naar boven bijstelt, gelden de volgende regels voor verrekening: De bijstelling wordt gedaan voor 1 april 2015: de nieuwe Basisprijs zal met terugwerkende kracht worden verrekend tot en met 1 januari De bijstelling wordt gedaan na 1 april 2015: de nieuwe condities zullen ingaan per de eerste van de maand waarin Adverteerder deze mededeling schriftelijk heeft gedaan. 1.7 Indien de Adverteerder na afsluiting van het Mediacontract schriftelijk de gegarandeerde Media Investering naar beneden bijstelt, gelden de volgende regels voor verrekening: De ten onrechte verstrekte korting wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 in rekening gebracht. Dit gebeurt op basis van de nieuwe basisprijs en het aantal aangevraagde GRP s Indien de Adverteerder bij afloop van het Mediacontract zijn gegarandeerde Media Investering niet heeft behaald en deze ook niet binnen 11 maanden tussentijds schriftelijk naar beneden heeft bijgesteld zal de ten onrechte verstrekte korting met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 in rekening worden gebracht plus 20% over het verschil tussen de toegezegde investering en de daadwerkelijk gerealiseerde besteding.

5 2. TV SPOT VOORWAARDEN ALGEMEEN 2.1 Aanvragen, mutaties of annuleringen dienen altijd tijdig schriftelijk aan BrandDeli te worden bevestigd. 2.2 GRP pakketten worden afgerekend op basis van gemiddelde reclameblokkijkdichtheden op basis van totaalkijkgedrag (inclusief gastkijkers en uitgesteld kijken). 2.3 Het aantal spots kan per pakket verschillen. Uitzendschema s worden door BrandDeli naar eigen inzicht bepaald en geoptimaliseerd. 2.4 Per spotcampagne geldt een minimale GRP-eis: aanvragen worden alleen geaccepteerd indien de campagne-aanvraag voor een Doelgroeppakket minimaal 20 GRP s bedraagt. Voor een Brandpakket geldt een minimum van 5 GRP s en voor een Kidspakket is dit minimum 30 GRP s. 2.5 De minimale looptijd van een (sub)pakket bedraagt 7 aaneengesloten dagen Een kortere looptijd is alleen mogelijk door maximaal 3 dagen uit te sluiten. Hiervoor zal BrandDeli een toeslag van 5% op de netto GRP-prijs in rekening brengen Bij inkoop van een pakket met een looptijd langer dan 7 uitzenddagen kan 1 weekdag kosteloos worden uitgesloten. Wanneer er 2 of 3 weekdagen worden uitgesloten, geldt een toeslag van 5%. Bij uitsluiten van meer dan 3 dagen geldt een toeslag van 10%. 2.6 Binnen een doelgroeppakket mag per campagne/product maandelijks maximaal 1 doelgroep worden aangevraagd. Een kidsdoelgroep mag wel met een volwassen doelgroep worden gecombineerd. 2.7 Aanvragen voor pakketten worden uitsluitend door BrandDeli in behandeling genomen indien het product of de dienst waarvoor het pakket wordt aangevraagd naar het oordeel van BrandDeli past bij de aangegeven doelgroep. 2.8 De aangevraagde doelgroep bepaalt op welke zenders BrandDeli de zendtijd zal indelen, een en ander conform de indicatieve zenderverdeling 2015 zoals bekend gemaakt op Wanneer een reeds aangevraagd campagnebudget tijdens de looptijd wordt verlaagd, zal het pakket worden afgerekend op de daadwerkelijk gerealiseerde GRP s. Indien er spots staan geboekt op dagen die reeds zijn afgesloten, worden ook deze GRP s in de afrekening meegenomen Na startdatum van een campagne is het wijzigen van pakketvorm niet toegestaan BrandDeli verleent geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van spotzendtijd op de door de Adverteerder gewenste tijdstippen.

6 2.12 Per campagne kunnen maximaal 3 verschillende spotlengtes worden aangevraagd in 1 kalendermaand. Voor campagnes met meer dan 3 spotlengtes geldt een toeslag van 5% per spotlengte (op het netto GRP tarief) BrandDeli heeft altijd het recht om een commercial te weigeren BrandDeli zal de overeengekomen GRP s voor een campagne realiseren in een minimale (sub)periode van 7 aaneengesloten dagen, tenzij expliciet anders overeengekomen Facturatie zal op maandelijkse basis plaatsvinden. VERREKENING 2.16 Indien de looptijd van een campagne in één maand minimaal 7 aaneengesloten dagen is, is verrekening van onder- en overscores in diezelfde maand mogelijk met behulp van nog resterende flights van diezelfde campagne Indien de looptijd van een campagne in 2 aansluitende maanden plaatsvindt, is verrekening van onder- en overscores ook in die 2 maanden mogelijk Compensatie wordt gegeven vanaf 1 GRP Compensatie voor onderscores wordt alleen in spotzendtijd gegeven, niet door middel van financiële creditering of middels andere advertentievormen Bij verschillende pakketvormen worden onder- en overscores op campagneniveau in geld over de verschillende pakketten met elkaar verrekend Adverteerder komt alleen in aanmerking voor compensatie indien is voldaan aan de minimale GRP-aanvraag, zoals beschreven in artikel Voor het opnemen en inzetten van bonustegoed geldt een maximum van 50% per maand ter hoogte van het netto aangevraagde budget voor de betreffende maand per campagne. Deze bonusaanvraag dient direct bij de eerste aanvraagronde te worden ingediend Bonuszendtijd moet binnen 3 maanden en in hetzelfde kalenderjaar worden ingezet, anders komt deze automatisch te vervallen Betaalde zendtijd gaat qua uitlevering altijd voor op bonuszendtijd. Bonuszendtijd is te allen tijde verplaatsbaar door BrandDeli Het omzetten van reeds toegewezen betaalde zendtijd in bonuszendtijd is niet toegestaan. STURING 2.25 Sturing is in overleg mogelijk, hiervoor zal een toeslag van 10% worden berekend voor Prime Time-sturing en 15% voor Tijdvak- en Umfeldsturing. Programmasturing is alleen mogelijk bij Brandpakketten, hiervoor geldt een toeslag van 15% (het ingekochte GRPaantal moet aansluiten bij de prognoses van BrandDeli).

7 2.26 Bij sturing naar zenderpakket gelden de volgende regels: Bij Doelgroeppakketten kunnen maximaal 2 zenders worden uitgesloten, hiervoor geldt een toeslag van 5 productindexpunten per uit te sluiten zender ten opzichte van de standaard productindex van Doelgroeppakketten (97). Zenders mogen alleen worden uitgesloten indien het percentage van de gepubliceerde indicatieve verdeling minder dan 10% is De in artikel 2.25 genoemde sturingstoeslag wordt berekend over de gehele gegarandeerde Media Investering of het campagnebudget. BASISPRIJZEN 2.28 In het Mediacontract worden Basisprijzen afgesproken op basis van een 30-secondencommercial. Er wordt een Basisprijs in het contract vastgelegd op Volwassenen (20-49 jaar) en/of op Kids (6-12 jaar) Om de netto maandprijs per doelgroep (kosten per GRP) te berekenen wordt de Basisprijs vermenigvuldigd met de markt-index, de doelgroep-index, maand-index, eventueel meerling-index, spotlengte-index, product-index, sturing-index en de eventuele andere kortingen en/of toeslagen Voor alle campagnes die worden ingekocht op doelgroepen van 13 jaar en ouder zijn de markt- en maandindex 13+ van toepassing op de Basisprijs. Voor alle campagnes die worden ingekocht op de kidsdoelgroepen gelden de markt- en maandindex Kids. De markt-index kan variëren tussen de 90 en 110 en kan verschillend zijn voor de kidsen 13+ doelgroepen. De marktindices worden maandelijks gepubliceerd op SPOTLENGTE 2.31 De overeengekomen Basisprijs is gebaseerd op een 30-seconden-spot. Afwijkende spotlengtes kunnen worden aangevraagd per stap van 5 seconden. Bij overschrijding zal BrandDeli de spotlengte naar boven afronden op het eerstvolgende vijftal In het geval van spotlengtes korter of langer dan 30 seconden wordt de marktconforme spotlengte-index gehanteerd over de basisprijs of werkprijs. Deze index is terug te vinden op Indien in een reclameblok één reminder wordt ingezet voor het(de)zelfde merk/dienst (zgn. twin-spot), zal door BrandDeli slechts de spotindex behorende bij de gecumuleerde lengte van beide Spots worden toegepast. In geval van een drieling-spot zal een toeslag op de Basisprijs van 5% in rekening worden gebracht. Voor een vierling-spot is de toeslag 10% op de Basisprijs. Bij een vijfling-spot geldt een toeslag van 15%. VOORKEURSPOSITIES 2.34 Voorkeurposities zijn: de eerste, tweede, voorlaatste en laatste positie in een reclameblok. Voorkeursposities worden op basis van GRP s berekend. Voor het inkopen van voorkeurposities wordt voor elke positie een toeslag van 15% berekend. JOINT ADVERTISING

8 2.35 Indien meerdere merken/producten/diensten van dezelfde adverteerder en/of van een derde partij in een spot worden gecommuniceerd, zal een toeslag worden berekend van 10% per merk/product/dienst bovenop de overeengekomen Basisprijs van de primaire adverteerder De toeslag wordt in rekening gebracht wanneer ten minste één van onderstaande punten van toepassing is op de commercial: 1. Logo van (een) derde partij(en) wordt langer dan 3 seconden of prominent getoond. 2. De commercial bevat zowel een logo als gesproken tekst van de derde partij(en). 3. De huisstijl van de derde partij(en) wordt gedurende de commercial opvallend getoond. 4. In de commercial is herkenbare muziek/een herkenbare stem te horen, die tot de huisstijl van de derde partij(en) behoort. VOEDINGSMIDDELEN EN KIDSUMFELD 2.37 Voor spots van adverteerders van voedingsmiddelen gelden speciale voorwaarden op basis van de Nederlandse Reclame Code. Een spot voor voedingsmiddelen kan op Nickelodeon alleen worden ingezet op de doelgroep 7-12 jaar. Derhalve kunnen voedingsmiddelencampagnes niet op Nick Jr. worden ingezet. Daarnaast zullen spots ten behoeve van de verkoop van dergelijke producten niet worden ingezet voor, na of tijdens programma s waar meer dan 25% van de kijkers jonger is dan 7 jaar (een en ander onder voorbehoud van nieuwe regelgeving). Meer informatie en de actuele regelgeving is terug te vinden op fnli.nl. ANNULERINGSKOSTEN 2.38 Indien een adverteerder een spot campagne annuleert na uitlevering van het schema, is BrandDeli gerechtigd de adverteerder de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: Indien de annulering 3 volle werkdagen of korter voor de uitzenddatum plaatsvindt, zal 100% van het geannuleerde spotbudget voor de oorspronkelijke eerste 3 uitzenddagen in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden verhoogd met 21% BTW, bovendien is bureaucommissie van toepassing Indien meer dan 25% van het oorspronkelijk geboekte spotbudget wordt afgeboekt op adverteerderniveau, zullen 4% annuleringskosten over het geannuleerde spotbudget in rekening worden gebracht. Deze kosten worden verhoogd met 21% BTW. Hierover is geen bureaucommissie van kracht Over annuleringen waarover 100% annuleringskosten berekend zijn, worden de 4% annuleringskosten niet berekend Het oorspronkelijk geboekte spotbudget van de totale spotcampagne(s) wordt door BrandDeli bepaald door het totaal initieel aangevraagde budget van deze campagne(s) op te tellen Verschuivingen tussen campagnes zijn alleen toegestaan binnen eenzelfde adverteerder. Mocht na afloop van de campagne blijken dat over de betreffende campagnes op adverteerderniveau meer dan 25% is afgeboekt, dan worden de 4% annuleringskosten alsnog in rekening gebracht Annuleringen waarbij het budget naar een volgende maand wordt verschoven, worden als annulering beschouwd en vallen derhalve ook onder de annuleringsregeling.

9 2.42 Distributieproblemen van de adverteerder, commercials die niet op tijd af zijn, uitspraken van branche- of overheidsinstanties, gewijzigde strategie van de adverteerder/het bureau, door adverteerder of BrandDeli afgekeurde uitingen of andere vergelijkbare oorzaken worden beschouwd als een annulering en vallen dan ook onder de annuleringsregeling. 3. BRAND PARTNERSHIPS e/o ADVERTISING ALGEMEEN 3.1 Indien onvoorziene omstandigheden, voor zover deze direct zijn toe te rekenen aan de Adverteerder, tot gevolg hebben dat enig onderdeel van de Overeenkomst vertraging oploopt, uitgesteld of geannuleerd wordt, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien aan de Adverteerder worden doorberekend. 3.2 Indien online budget wordt ingezet in het kader van een Brand Partnerships-campagne is artikel 4 van deze Inkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing. 3.3 Indien spotzendtijd wordt ingezet in het kader van een Brand Partnerships-campagne is artikel 2 van deze Inkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing. 3.4 In voorstellen en overeenkomsten genoemde GRP s zijn gebaseerd op de overeengekomen uitzendperiodes. Bij wijzigingen in uitzendperiode is het budget leidend en zal de zendtijd worden ingezet conform de voor de nieuwe uitzendperiode geldende maandindex. ANNULERINGSREGELING 3.5 Indien een Brand Partnerships campagne binnen een termijn van 20 werkdagen voor uitzenddatum wordt geannuleerd, zal BrandDeli 100% van de media investering in rekening brengen. Afwijkingen op deze termijn worden in een separate overeenkomst voor deze specifieke campagne vastgelegd. 3.6 De start van de Brand Partnerships campagne kan wijzigen in verband met latere aanlevering van het materiaal, waardoor de verdeling van de mediadruk gewijzigd kan worden ingezet in de resterende campagneperiode, na gezamenlijk overleg. 3.7 De volgende oorzaken/redenen worden beschouwd als annulering en vallen dan ook onder de in artikel 3.5 genoemde annuleringsregeling: annuleringen wegens distributieproblemen, commercials die niet op tijd af zijn, uitspraken van branche- of overheidsinstanties, afgekeurde commercials, gewijzigde strategie van de adverteerder/het bureau, technische problemen. 3.8 De gemaakt productiekosten zullen in geval van annulering altijd volledig in rekening worden gebracht.

10 4. ONLINE 4.1 Streaming video en display advertising kunnen run of site en/of run of network/channel worden ingezet. 4.2 Run of site en/of run of network/channel campagnes worden door BrandDeli naar eigen inzicht gespreid over de betreffende websites ingezet op alle betreffende devices (web browser, mobiele websites en in app). 4.3 Het minimale budget voor een online campagne bedraagt Voor streamspots met een lengte anders dan 15 seconden (minimaal 5, maximaal 30* seconden. *met uitzondering van Fox Sports maximaal 25 seconden) is de onderstaande index van toepassing op de Basisprijs: Seconden: Index: Het aantal impressies of click throughs wordt vastgesteld op basis van de meetresultaten afkomstig uit de door BrandDeli gebruikte Admanagement systemen, waarbij streamspot-campagnes op het aantal gestarte streamspots worden afgerekend. 4.6 Online campagnes worden maandelijks op basis van in 4.5 genoemde meetresultaten gefactureerd. 4.7 Productexclusiviteit wordt slechts verleend indien de ruimte dit toelaat. 4.8 Onderscores worden verrekend in de vorm van bonusimpressies bij een latere campagne. 4.9 Compensatie voor onderscores wordt alleen in online impressies gegeven, niet door middel van financiële creditering of andere advertentievormen Bij de aanvraag moet worden aangegeven dat het om compensatie gaat, bij gebreke waarvan de betreffende impressies in rekening zullen worden gebracht Compensatie na de betreffende onderscore moet binnen 3 maanden en in hetzelfde kalenderjaar worden ingezet, anders komt deze automatisch te vervallen Indien een adverteerder een online campagne annuleert, is BrandDeli gerechtigd de adverteerder de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: Indien de annulering 3 volle werkdagen of korter voor de uitzenddatum plaatsvindt, zal 100% van het geannuleerde online budget voor de oorspronkelijke eerste 3 uitzenddagen in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden verhoogd met 21% BTW, bovendien is bureaucommissie van toepassing Indien meer dan 25% van het oorspronkelijk geboekte online budget wordt afgeboekt en indien die annulering 4 werkdagen of meer voor de eerste aangevraagde uitzenddatum geschiedt, zal 4% over het geannuleerde deel van het online budget in rekening worden gebracht. Deze kosten worden verhoogd met 21% BTW. Hierover is geen bureaucommissie van kracht.

11 Verschuivingen tussen onlinecampagnes zijn alleen toegestaan binnen eenzelfde adverteerder. Mocht na afloop van de campagne blijken dat over de betreffende campagnes op adverteerdersniveau meer dan 25% is afgeboekt, dan worden de 4% annuleringskosten alsnog in rekening gebracht Het oorspronkelijk geboekte online budget van de totale online campagne(s) wordt door BrandDeli bepaald door het totaal initieel aangevraagde budget van deze campagne(s) op te tellen Annuleringen waarbij het budget naar een volgende maand wordt verschoven, worden als annulering beschouwd en vallen derhalve ook onder de annuleringsregeling Distributieproblemen van de adverteerder, uitingen die niet op tijd af zijn, uitspraken van branche- of overheidsinstanties, gewijzigde strategie van de adverteerder/ het bureau, door adverteerder of BrandDeli afgekeurde uitingen of andere vergelijkbare oorzaken worden beschouwd als een annulering en vallen derhalve ook onder de annuleringsregeling Veranderingen in de content van de adverteerder moet op voorhand worden goedgekeurd door BrandDeli De websites die BrandDeli vertegenwoordigt behouden zelf het recht advertenties goed, of af te keuren.

VOORWAARDEN INKOOP SPOTZENDTIJD RTL TV-ZENDERS 2006

VOORWAARDEN INKOOP SPOTZENDTIJD RTL TV-ZENDERS 2006 VOORWAARDEN INKOOP SPOTZENDTIJD RTL TV-ZENDERS 2006 1. INKOOP IP PRODUCTEN - Voor alle in te kopen IP Producten, met uitzondering van Specifieke GRP en Specifiek Fixed budget, behoudt IP zich het recht

Nadere informatie

VOORWAARDEN INKOOP SPOTZENDTIJD TV-ZENDERS RTL NEDERLAND 2005

VOORWAARDEN INKOOP SPOTZENDTIJD TV-ZENDERS RTL NEDERLAND 2005 VOORWAARDEN INKOOP SPOTZENDTIJD TV-ZENDERS RTL NEDERLAND 2005 1. ALGEMENE VOORWAARDEN INKOOP IP PRODUCTEN Voor alle in te kopen IP Producten, met uitzondering van de Specifieke GRP, behouden wij ons het

Nadere informatie

VOORWAARDEN SPOTZENDTIJD, BILLBOARDING EN SPECIAL ADVERTISING 2015 VANAF 7 SEPTEMBER 2015

VOORWAARDEN SPOTZENDTIJD, BILLBOARDING EN SPECIAL ADVERTISING 2015 VANAF 7 SEPTEMBER 2015 VOORWAARDEN SPOTZENDTIJD, BILLBOARDING EN SPECIAL ADVERTISING 2015 VANAF 7 SEPTEMBER 2015 INKOOP SPOTZENDTIJD TELEVISIEZENDERS RTL NEDERLAND 2015 Algemeen - In de Inkoopbrochure RTL Nederland 2015 en op

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN SPOT 2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij SBS Broadcasting B.V.

VERKOOPVOORWAARDEN SPOT 2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij SBS Broadcasting B.V. VERKOOPVOORWAARDEN SPOT 2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij SBS Broadcasting B.V. 1 Definities In deze Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Basisprijs : de

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij SBS Broadcasting B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij SBS Broadcasting B.V. Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. VERKOOPVOORWAARDEN SPOT 2015 + REKENVOORBEELDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij SBS

Nadere informatie

BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl

BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl Algemene Advertentievoorwaarden 2016 Algemene Advertentievoorwaarden BrandDeli 2016 I. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze Algemene Advertentievoorwaarden wordt verstaan onder: BrandDeli : BrandDeli

Nadere informatie

OVERZICHT SALES PROMOTIES DECEMBER 2004

OVERZICHT SALES PROMOTIES DECEMBER 2004 fdsadafasrfafafaafafafasf OVERZICHT SALES PROMOTIES DECEMBER 2004 Garanties Tijdvak/programma Zender Doelgroep Minimum afname Max. budget aandeel Garantie niveau* Bds 20-49 1.690,-- IP Campagne Garantie

Nadere informatie

BILLBOARDS EN BREAKBUMPERS 2017

BILLBOARDS EN BREAKBUMPERS 2017 INKOOP BILLBOARDING Billboard Fixed pakket Je kiest zelf een billboardpakket meerdere billboardpakketten tegen een vast tarief. Deze zijn via de stware van Media Buying Systems je contactpersoon op te

Nadere informatie

BrandDeli Toetsenbordweg MZ Amsterdam Branddeli.nl ALGEMENE ADVERTENTIE VOORWAARDEN 2016

BrandDeli Toetsenbordweg MZ Amsterdam Branddeli.nl ALGEMENE ADVERTENTIE VOORWAARDEN 2016 BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl G ALGEMENE ADVERTENTIE VOORWAARDEN 2016 2 I. ALGEMEEN ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN 2016 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze Algemene Advertentievoorwaarden

Nadere informatie

BrandDeli Toetsenbordweg MZ Amsterdam Branddeli.nl

BrandDeli Toetsenbordweg MZ Amsterdam Branddeli.nl BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl 2 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN 2018 Inhoudsopgave ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3,4 en 5 ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN... 5 ARTIKEL 3.

Nadere informatie

BrandDeli Toetsenbordweg MZ Amsterdam Branddeli.nl

BrandDeli Toetsenbordweg MZ Amsterdam Branddeli.nl BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl 2 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN 2017 Inhoudsopgave ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN... 5 ARTIKEL 3. MEDIACONTRACTEN

Nadere informatie

UW DOELGROEP, ONZE KIJKERS INKOOPBROCHURE SPOTZENDTIJD RTL NEDERLAND 2008

UW DOELGROEP, ONZE KIJKERS INKOOPBROCHURE SPOTZENDTIJD RTL NEDERLAND 2008 UW DOELGROEP, ONZE KIJKERS INKOOPBROCHURE SPOTZENDTIJD RTL NEDERLAND 2008 INKOOPSYSTEMATIEK SPOTZENDTIJD Graag presenteren wij u de inkoopmogelijkheden van spotzendtijd op de RTL-zenders in 2008. Bij RTL

Nadere informatie

INKOOP MOGELIJK HEDEN

INKOOP MOGELIJK HEDEN COMMERCIЁLE INKOOP MOGELIJK HEDEN SBS 2015 Beste relatie, Hierbij ontvang je een overzicht van de commerciële inkoopmogelijkheden van SBS Broadcasting. Deze informatie is slechts de basis; het is onmogelijk

Nadere informatie

INKOOP MOGELIJK HEDEN

INKOOP MOGELIJK HEDEN COMMERCIЁLE INKOOP MOGELIJK HEDEN SBS 2015 Beste relatie, Hierbij ontvang je een overzicht van de commerciële inkoopmogelijkheden van SBS Broadcasting. Deze informatie is slechts de basis; het is onmogelijk

Nadere informatie

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014 COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014 1 1 INKOOPMOGELIJKHEDEN SPOT OPBOUW SPOTTARIEF Basisprijs x Spotlengte-index x Maandindex x Marktindex x Doelgroepindex x Productindex BASISPRIJS De overeengekomen basisprijs

Nadere informatie

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014 1 COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014 1 INKOOPMOGELIJKHEDEN SPOT OPBOUW SPOTTARIEF Basisprijs x Spotlengte-index x Maandindex x Marktindex x Doelgroepindex x Productindex BASISPRIJS De overeengekomen basisprijs

Nadere informatie

Commerciële mogelijkheden 2014

Commerciële mogelijkheden 2014 1 Commerciële mogelijkheden 2014 1 INKOOPMOGELIJKHEDEN SPOT Opbouw spottarief Basisprijs x Spotlengte-index x Maandindex x Marktindex x Doelgroepindex x Productindex Basisprijs De overeengekomen basisprijs

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Radio- & Internet reclame Pagina 2 van 8

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Radio- & Internet reclame Pagina 2 van 8 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST... 3 ARTIKEL 3: CONTRACTANT EN ADVERTEERDER... 4 ARTIKEL 4: ADVERTEERDERS EN PRODUCTEN... 4 ARTIKEL 5: TARIEFKAART... 4 ARTIKEL 6: FACTURERING

Nadere informatie

5. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door STICHTING NBSA-INSTITUUT schriftelijk zijn aanvaard.

5. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door STICHTING NBSA-INSTITUUT schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen STICHTING NBSA-INSTITUUT en een Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan,

Nadere informatie

positie geplaatste spot (voorkeurspositie) de totale spotlengte van een (meerling)spot als uitgangspunt.

positie geplaatste spot (voorkeurspositie) de totale spotlengte van een (meerling)spot als uitgangspunt. VERKOOP- VOORWAARDEN TELEVISIE, RADIO EN DIGITAL 2016 Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Ster van toepassing. Daarnaast heeft Ster onderstaande voorwaarden opgesteld: BUDGETVOLUMECONTRACT

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2016

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2016 COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2016 COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN ONLINE VIDEO ADVERTISING De consument kan vandaag bij Medialaan TV kijken in al zijn vormen. Live, licht uitgesteld tot VOD. En dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. INKOOP SPOT Adverteren in reclameblokken 6 Inkoop spotzendtijd RTL-zenders 6 Doelgroepindex 7 Maandindex 8 Spotlengte-index 8

INHOUDSOPGAVE. INKOOP SPOT Adverteren in reclameblokken 6 Inkoop spotzendtijd RTL-zenders 6 Doelgroepindex 7 Maandindex 8 Spotlengte-index 8 3 3 INHOUDSOPGAVE INKOOP SPOT Adverteren in reclameblokken 6 Inkoop spotzendtijd RTL-zenders 6 Doelgroepindex 7 Maandindex 8 Spotlengte-index 8 PRODUCTOVERZICHT 9 INKOOPMOGELIJKHEDEN Programmeringspakketten

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2016

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2016 COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2016 COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN ONLINE VIDEO ADVERTISING De consument kan vandaag bij Medialaan TV kijken in al zijn vormen. Live, licht uitgesteld tot VOD. En dit

Nadere informatie

Publiek trekken is simpeler met Ster & Cultuur Junior

Publiek trekken is simpeler met Ster & Cultuur Junior 2011 Ster & Cultuur Junior Ster & Cultuur biedt organisaties met een culturele boodschap al enige jaren de mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief te adverteren bij de Publieke Omroep op televisie,

Nadere informatie

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken.

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TV Limburg 1. Definities TVL : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regionaal Televisie Netwerk Limburg B.V. gevestigd te Roermond. Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Free Media Group. Voorwaarden voor advertenties

Algemene Voorwaarden Free Media Group. Voorwaarden voor advertenties Algemene Voorwaarden Free Media Group Voorwaarden voor advertenties Artikel 1 Definities Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Radio- en Internetreclame

Algemene Voorwaarden Radio- en Internetreclame Algemene Voorwaarden Radio- en Internetreclame Uitgave oktober 2010 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST... 3 ARTIKEL 3 - CONTRACTANT EN ADVERTEERDER... 4 ARTIKEL 4 - ADVERTEERDERS

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V. 1. DEFINITIES In de navolgende algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd overeenkomstig de in dit artikel gegeven betekenis.

Nadere informatie

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Een nieuw jaar met veel nieuwe programma s, terugkerende kaskrakers en mooie ontwikkelingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015 Algemene voorwaarden De MediaRaad Maart 2015 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Op alle opdrachten van een adverteerder aan en overeenkomsten tussen een adverteerder en De MediaRaad, en haar dochter ondernemingen

Nadere informatie

2016 INKOOPBROCHURE RTL NEDERLAND

2016 INKOOPBROCHURE RTL NEDERLAND 2016 INKOOPBROCHURE RTL NEDERLAND ZET IN OP ONZE STERKE MERKEN 6 12 28 40 48 60 ADVERTEREN BIJ RTL INKOOP SPOT INKOOP DIGITAL SPECIAL ADVERTISING & BILLBOARDING CONTACT MEER INFORMATIE ADVERTEREN BIJ RTL

Nadere informatie

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Wie heeft het onderzoek uitgevoerd 4 Methode 5 Onderzochte periode 7 Wat is onderzocht 8 Televisie 9 Bioscopen 12 Websites 13

Nadere informatie

Algemene debiteuren/sponsoren handelsvoorwaarden

Algemene debiteuren/sponsoren handelsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen T.V. MEDIA PARTNERS en een Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alsmede

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. INTRO DOELGROEPEN Bij VTMKZOOM richten we ons specifiek op 2 kidsgroepen:

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

TARIEVEN. Jaarboek + tarieven eerste kwartaal 2014. www.skyradiogroup.nl

TARIEVEN. Jaarboek + tarieven eerste kwartaal 2014. www.skyradiogroup.nl TARIEVEN Jaarboek + tarieven eerste kwartaal www.skyraogroup.nl Kalender Sky Rao Group Kalender januari FEBRUARI MAART APRIL wk wk wk wk 0 0 0 MEI JUNI wk wk 0 0 JULI AUGUSTUS wk 0 0 wk 0 SEPTEMBER wk

Nadere informatie

Omroep Reclame Nederland Algemene Voorwaarden Datum: September 2015 Opgesteld door: Omroep Reclame Nederland Mart Smeetslaan 2B 1217 ZE Hilversum

Omroep Reclame Nederland Algemene Voorwaarden Datum: September 2015 Opgesteld door: Omroep Reclame Nederland Mart Smeetslaan 2B 1217 ZE Hilversum Omroep Reclame Nederland Algemene Voorwaarden Datum: September 2015 Opgesteld door: Omroep Reclame Nederland Mart Smeetslaan 2B 1217 ZE Hilversum Telefoon: 035-625 80 00 INHOUDSOPGAVE 1. Definities...

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR 1. Definities 1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Adfactor een Overeenkomst aangaat. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD 1 E RELEASE FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Uitgave januari 2010 INHOUD 03 04 05 05 06 06 07 07 08 ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 DEFINITIES DE OVEREENKOMST CONTRACTANT

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Applefield. Algemene Voorwaarden. Datum: maandag 18 maart 2015. Concept Versie 1.1. Opgesteld door: Applefield. Westersingel 12.

Applefield. Algemene Voorwaarden. Datum: maandag 18 maart 2015. Concept Versie 1.1. Opgesteld door: Applefield. Westersingel 12. Applefield Algemene Voorwaarden Datum: maandag 18 maart 2015 Concept Versie 1.1 Opgesteld door: Applefield Westersingel 12 3014 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1. Definities... 3 1.1 APPLEFIELD......

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2014

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2014 COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2014 Contacts: Head of Digital Olivier Van Zeebroeck olivier.vanzeebroek@vmmtv.be 02 255 39 63 Sr. Account Manager Gert Mertens gert.mertens@vmmtv.be 02 255 33 84

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Publiek trekken is simpeler met Ster & Film

Publiek trekken is simpeler met Ster & Film 2013 Ster & Film Ster & Film is een unieke advertentiepropositie, speciaal ontwikkeld voor de filmindustrie. Met Ster & Film kunt u tegen een aantrekkelijk tarief adverteren bij de goed bekeken programma

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN 1. Algemeen 2. Grondslag offertes 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 4. Het betrekken van derden bij

Nadere informatie

Drtv vernieuwt. Ook is het nu mogelijk voor kijkers om gratis lid te worden van Drtv. Een Drtv lid krijgt:

Drtv vernieuwt. Ook is het nu mogelijk voor kijkers om gratis lid te worden van Drtv. Een Drtv lid krijgt: Drtv vernieuwt Momenteel vindt er een grote reorganisatie binnen Drtv plaats. Er wordt een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook wordt de zichtbaarheid van de zender onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen VerzuimSelect VOF(hierna

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

INTRO. We willen dus alle Vlaamse kinderen bereiken, maar specifiek richten we ons aanbod naar 2 subdoelgroepen.

INTRO. We willen dus alle Vlaamse kinderen bereiken, maar specifiek richten we ons aanbod naar 2 subdoelgroepen. Commerciële politiek 2014 INTRO Alles wat we doen bij VTMKZOOM vertrekt vanuit de kennis van onze doelgroep en hun leefwereld. Door te begrijpen waar Vlaamse kinderen mee bezig zijn, waar ze van dromen,

Nadere informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden algemene voorwaarden 1/5 Algemene Voorwaarden Mood for Magazines I. Algemeen 1. Alle advertentiecontracten en opdrachten voor het plaatsen van advertenties (ook voorzover beschikbaar in elektronische vorm)

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen 1. Stichting Digitalezorg.nl organiseert congressen, beurzen, studiedagen, studiereizen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKY RADIO GROUP. Publicatie en wijziging voorwaarden. Opdrachtgever en lastgeving/volmacht. Offertes, prijzen en transparantie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKY RADIO GROUP. Publicatie en wijziging voorwaarden. Opdrachtgever en lastgeving/volmacht. Offertes, prijzen en transparantie ALGEMENE VOORWAARDEN SKY RADIO GROUP Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

aanbod 2014 Inkoopmogelijkheden televisie, second screen, radio en internet

aanbod 2014 Inkoopmogelijkheden televisie, second screen, radio en internet aanbod 2014 Inkoopmogelijkheden televisie, second screen, radio en internet AANDACHT IN 2014 Mogen wij even je aandacht? Er komen iedere dag veel prikkels op ons af; het is aan ons om hier onze aandacht

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Aanbod 2013 Charitatieve instellingen

Aanbod 2013 Charitatieve instellingen Aanbod 2013 Charitatieve instellingen Het productaanbod van Ster Inleiding Ster is al ruim 45 jaar een professionele partner voor adverteerders, reclame- en mediabureaus. Ster verkoopt reclame op de televisie-

Nadere informatie

MIN. 55.000 VERTONINGEN

MIN. 55.000 VERTONINGEN MOBIELE WEBSITE Met uw banner op onze mobiele website bereikt u uw doelgroep op een moment dat ze 100% aandacht hebben voor het scherm waar ze naar kijken. Mensen bekijken vooral mobiele websites op dode

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Paul Loven Coaching en Bestuursadvies BV Algemene Voorwaarden Begrippen: Coachee: de persoon die begeleid wordt door de coach 1 Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MEDIA SALES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MEDIA SALES B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MEDIA SALES B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Radio-, internet- en tv reclame Omroep West

Algemene Verkoopvoorwaarden Radio-, internet- en tv reclame Omroep West Algemene Verkoopvoorwaarden Radio-, internet- en tv reclame Omroep West Artikel 1 - Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Adverteerder: degene die zijn/haar product, dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leerkwadraat B.V.

Algemene voorwaarden Leerkwadraat B.V. Algemene voorwaarden Leerkwadraat B.V. Inhoud: 1. Algemeen 2. Contracten 3. Verplichtingen wederpartij 4. Verplichtingen Leerkwadraat B.V. 5. Betalingen en facturen 6. Aansprakelijkheid 7. Geheimhouding

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME WEBSITE (DESKTOP/TABLET) Het medium met de meest uitgebreide advertentiemogelijkheden. Zo kunt u zelf bepalen op welke bannerpositie u staat, in welke

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Ze bestaan uit een vaste vergoeding vanaf 750,- voor de opstartkosten

Ze bestaan uit een vaste vergoeding vanaf 750,- voor de opstartkosten Promotiekosten Adverteren in zoekmachines Zeo Webmarketing: Voor het opstarten en beheren van advertentiecampagnes voor zoekmachines hanteert Zeo een helder prijsbeleid. De kosten wordt bepaald door de

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

Stichting Offshoreevents 8-3- 2014

Stichting Offshoreevents 8-3- 2014 Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. OSE: Stichting Offshoreevents B. Klant: de (rechts)persoon met wie OSE een overeenkomst heeft gesloten C. Deelnemer: de persoon die deelneemt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIO 10 GOLD B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIO 10 GOLD B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN RADIO 10 GOLD B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME

ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Contractant : de partij die een Overeenkomst heeft gesloten met de Omroep; Contractvergoeding : de

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Boekingsvoorwaarden van de bij. Triple A Models. Aangesloten modellen, visagisten en stylisten

Algemene Boekingsvoorwaarden van de bij. Triple A Models. Aangesloten modellen, visagisten en stylisten Post adres Tolhuis 13-27, 6537 MR, Nijmegen Awareness, Affection & Attitude www.tripleamodels.nl contact@tripleamodels.nl Algemene Boekingsvoorwaarden van de bij Triple A Models Aangesloten modellen, visagisten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Reclame

Algemene Voorwaarden Reclame Algemene Voorwaarden Reclame Inhoudsopgave: 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 2 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten 3 4 Materiaal en Inhoud 4 5 Tarieven en toeslagen 5 6 Annulering en Wijziging 5 7 Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie