Inkoopvoorwaarden BrandDeli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopvoorwaarden BrandDeli 2015"

Transcriptie

1

2 Inkoopvoorwaarden BrandDeli 2015 DEFINITIES In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: BrandDeli : de commanditaire vennootschap BrandDeli C.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: , gevestigd en kantoorhoudende aan de Toetsenbordweg 26, 1033 MZ te Amsterdam; De Adverteerder : de partij die, al dan niet door tussenkomst van een Bureau, met BrandDeli de overeenkomst aangaat, aan wie BrandDeli op enigerlei wijze aanbiedingen of offertes voor het aangaan van overeenkomsten doet, dan wel daartoe met BrandDeli op enigerlei wijze in contact treedt of contact onderhoudt; Onder Adverteerder wordt ook verstaan de aan de onderneming van adverteerder gelieerde vennootschappen waarvan Adverteerder meer dan 51% van de aandelen in bezit heeft. Advertising : alle (exposure van) commerciële concepten en uitingen die door BrandDeli worden ontwikkeld of geproduceerd; Media Investering : het bedrag waarvoor de Adverteerder zich heeft verplicht om gedurende een bepaalde periode zendtijd bij BrandDeli af te nemen; Basisprijs : de tussen BrandDeli en de Adverteerder als zodanig overeengekomen prijs ten behoeve van de door de Adverteerder in te kopen spotzendtijd. Exclusief BTW en inclusief bureaucommissie; Bestedingsaandeel : het aandeel van het totale netto jaarbudget voor televisiespotzendtijd van de Adverteerder, waarvoor de Adverteerder zich heeft verplicht om gedurende dat jaar spotzendtijd bij BrandDeli af te nemen; Brand Partnerships : alle uitingen, waaronder maar niet beperkt tot televisiesponsoring en online, waarbij het merk van de Adverteerder zichtbaar in verband wordt gebracht met de content of merken van BrandDeli; Budget : de door de Adverteerder in een bepaalde maand aangevraagde zendtijd ten behoeve van een campagne; Bureau : het media- of reclamebureau, dat krachtens last of volmacht namens de Adverteerder met BrandDeli een overeenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Inkoopvoorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt; Campagne : alle in een bepaalde periode bij BrandDeli in te zetten Advertising, Spots en Brand Partnerships, online uitingen voor een merk/product/dienst van Adverteerder; Campagnebudget : het totale met de Adverteerder overeengekomen budget voor een campagne; Mediacontract ("de Overeenkomst"): een overeenkomst tussen BrandDeli en Concern/Adverteerder waarin de Adverteerder een bestedingsverplichting heeft met betrekking tot de uitzending van (televisie)spots (incl. Special Advertising) en/of Brand Partnerships uitingen en/of online advertentieruimte en waarbij de inkoopvoordelen voor de Adverteerder

3 worden bepaald op basis van het volume van deze besteding, hierna te noemen "de Media Investering"; Indices : de op de Tarieven van toepassing zijnde toeslagen of kortingen (met uitzondering van bureaucommissie); Inkoopvoorwaarden : de onderhavige Inkoopvoorwaarden zoals periodiek door BrandDeli bekendgemaakt op Kijkdichtheid : de gerealiseerde blokkijkdichtheid op basis van de door de Stichting Kijkonderzoek (SKO) gepubliceerde kijkcijfers; Reclameblok : het tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Spots met aan- en afmelding; Reclamezendtijd : zendtijd voor de uitzending van Advertising, Spots en/of Brand Partnerships, en/of online uitingen; Spot (ook: "Commercial"): reclameuiting van de Adverteerder welke is bestemd door BrandDeli te worden uitgezonden in een of meer Reclameblokken op een of meer van de door haar commercieel te exploiteren zenders; Spotzendtijd : zendtijd voor de uitzending van Spots; Tarieven : de tussen BrandDeli en Adverteerder afgesproken basisprijs voor de beschikbaarstelling van zendtijd ten behoeve van Advertising en/of Brand Partnerships Uitingen. Exclusief BTW en inclusief bureaucommissie; Werkprijs : de door Partijen te hanteren tijdelijke Basisprijs gedurende de lopende onderhandelingen voor een Mediacontract. 1. MEDIACONTRACTEN WERKPRIJS 1.1 Gedurende de periode dat in een nieuw fiscaal-, of kalenderjaar nog geen Mediacontract is overeengekomen, maar de Adverteerder wel al zendtijd wenst af te nemen, zullen BrandDeli en de Adverteerder een voorlopige werkprijs overeenkomen. BrandDeli doet hiervoor een schriftelijk voorstel. Het bevestigde voorstel maakt onverkort deel uit van het af te sluiten Mediacontract en geldt als voorwaarde voor het bij BrandDeli afnemen van zendtijd, ook indien er geen Mediacontract tot stand komt. 1.2 Indien er per 1 april 2015 nog geen nieuwe Basisprijs voor 2015 is overeengekomen, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 een verhoging van 5% van de werkprijs 2015 doorgevoerd en vervallen alle overige tijdelijke condities. 1.3 Indien er per 1 juli 2015 nog steeds geen nieuwe Basisprijs voor 2015 is overeengekomen, wordt met terugwerkende kracht per 1 april 2015 een verhoging van wederom 5% doorgevoerd (op laatst geldende werkprijs 2015) en vervallen alle overige tijdelijke condities.

4 VERREKENING PRIJZEN/KORTINGEN 1.4 Het Mediacontract dat is overeengekomen vóór 1 april 2015 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari De verrekening wordt gemaakt op basis van behaalde GRP s. Eventuele onderscores (GRP) die door deze verrekening ontstaan, zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst zoveel mogelijk door overscores (GRP) in toekomstige campagnes of maanden worden gecompenseerd. 1.5 De condities uit een Mediacontract dat op of na 1 april 2015 wordt overeengekomen, gelden vanaf de eerste van de maand waarin de overeenkomst tot stand is gekomen Indien de basisjaarprijs/jaarprijzen uit een Mediacontract dat na 1 april 2015 wordt overeengekomen, hoger zijn dan de tot dan toe gehanteerde werkprijs/werkprijzen, dan zal BrandDeli de werkprijs/werkprijzen verrekenen met terugwerkende kracht tot en met 1 april Indien Adverteerder wel al spotzendtijd heeft ingekocht in 2015 maar nadien geen Mediacontract heeft onderhandeld, dan is BrandDeli gerechtigd om met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 de gehanteerde werkprijs te verrekenen met de basisprijs die Adverteerder zou moeten betalen op basis van de gerealiseerde besteding. 1.6 Indien de Adverteerder na afsluiting van het Mediacontract schriftelijk de gegarandeerde Media Investering naar boven bijstelt, gelden de volgende regels voor verrekening: De bijstelling wordt gedaan voor 1 april 2015: de nieuwe Basisprijs zal met terugwerkende kracht worden verrekend tot en met 1 januari De bijstelling wordt gedaan na 1 april 2015: de nieuwe condities zullen ingaan per de eerste van de maand waarin Adverteerder deze mededeling schriftelijk heeft gedaan. 1.7 Indien de Adverteerder na afsluiting van het Mediacontract schriftelijk de gegarandeerde Media Investering naar beneden bijstelt, gelden de volgende regels voor verrekening: De ten onrechte verstrekte korting wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 in rekening gebracht. Dit gebeurt op basis van de nieuwe basisprijs en het aantal aangevraagde GRP s Indien de Adverteerder bij afloop van het Mediacontract zijn gegarandeerde Media Investering niet heeft behaald en deze ook niet binnen 11 maanden tussentijds schriftelijk naar beneden heeft bijgesteld zal de ten onrechte verstrekte korting met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 in rekening worden gebracht plus 20% over het verschil tussen de toegezegde investering en de daadwerkelijk gerealiseerde besteding.

5 2. TV SPOT VOORWAARDEN ALGEMEEN 2.1 Aanvragen, mutaties of annuleringen dienen altijd tijdig schriftelijk aan BrandDeli te worden bevestigd. 2.2 GRP pakketten worden afgerekend op basis van gemiddelde reclameblokkijkdichtheden op basis van totaalkijkgedrag (inclusief gastkijkers en uitgesteld kijken). 2.3 Het aantal spots kan per pakket verschillen. Uitzendschema s worden door BrandDeli naar eigen inzicht bepaald en geoptimaliseerd. 2.4 Per spotcampagne geldt een minimale GRP-eis: aanvragen worden alleen geaccepteerd indien de campagne-aanvraag voor een Doelgroeppakket minimaal 20 GRP s bedraagt. Voor een Brandpakket geldt een minimum van 5 GRP s en voor een Kidspakket is dit minimum 30 GRP s. 2.5 De minimale looptijd van een (sub)pakket bedraagt 7 aaneengesloten dagen Een kortere looptijd is alleen mogelijk door maximaal 3 dagen uit te sluiten. Hiervoor zal BrandDeli een toeslag van 5% op de netto GRP-prijs in rekening brengen Bij inkoop van een pakket met een looptijd langer dan 7 uitzenddagen kan 1 weekdag kosteloos worden uitgesloten. Wanneer er 2 of 3 weekdagen worden uitgesloten, geldt een toeslag van 5%. Bij uitsluiten van meer dan 3 dagen geldt een toeslag van 10%. 2.6 Binnen een doelgroeppakket mag per campagne/product maandelijks maximaal 1 doelgroep worden aangevraagd. Een kidsdoelgroep mag wel met een volwassen doelgroep worden gecombineerd. 2.7 Aanvragen voor pakketten worden uitsluitend door BrandDeli in behandeling genomen indien het product of de dienst waarvoor het pakket wordt aangevraagd naar het oordeel van BrandDeli past bij de aangegeven doelgroep. 2.8 De aangevraagde doelgroep bepaalt op welke zenders BrandDeli de zendtijd zal indelen, een en ander conform de indicatieve zenderverdeling 2015 zoals bekend gemaakt op 2.9 Wanneer een reeds aangevraagd campagnebudget tijdens de looptijd wordt verlaagd, zal het pakket worden afgerekend op de daadwerkelijk gerealiseerde GRP s. Indien er spots staan geboekt op dagen die reeds zijn afgesloten, worden ook deze GRP s in de afrekening meegenomen Na startdatum van een campagne is het wijzigen van pakketvorm niet toegestaan BrandDeli verleent geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van spotzendtijd op de door de Adverteerder gewenste tijdstippen.

6 2.12 Per campagne kunnen maximaal 3 verschillende spotlengtes worden aangevraagd in 1 kalendermaand. Voor campagnes met meer dan 3 spotlengtes geldt een toeslag van 5% per spotlengte (op het netto GRP tarief) BrandDeli heeft altijd het recht om een commercial te weigeren BrandDeli zal de overeengekomen GRP s voor een campagne realiseren in een minimale (sub)periode van 7 aaneengesloten dagen, tenzij expliciet anders overeengekomen Facturatie zal op maandelijkse basis plaatsvinden. VERREKENING 2.16 Indien de looptijd van een campagne in één maand minimaal 7 aaneengesloten dagen is, is verrekening van onder- en overscores in diezelfde maand mogelijk met behulp van nog resterende flights van diezelfde campagne Indien de looptijd van een campagne in 2 aansluitende maanden plaatsvindt, is verrekening van onder- en overscores ook in die 2 maanden mogelijk Compensatie wordt gegeven vanaf 1 GRP Compensatie voor onderscores wordt alleen in spotzendtijd gegeven, niet door middel van financiële creditering of middels andere advertentievormen Bij verschillende pakketvormen worden onder- en overscores op campagneniveau in geld over de verschillende pakketten met elkaar verrekend Adverteerder komt alleen in aanmerking voor compensatie indien is voldaan aan de minimale GRP-aanvraag, zoals beschreven in artikel Voor het opnemen en inzetten van bonustegoed geldt een maximum van 50% per maand ter hoogte van het netto aangevraagde budget voor de betreffende maand per campagne. Deze bonusaanvraag dient direct bij de eerste aanvraagronde te worden ingediend Bonuszendtijd moet binnen 3 maanden en in hetzelfde kalenderjaar worden ingezet, anders komt deze automatisch te vervallen Betaalde zendtijd gaat qua uitlevering altijd voor op bonuszendtijd. Bonuszendtijd is te allen tijde verplaatsbaar door BrandDeli Het omzetten van reeds toegewezen betaalde zendtijd in bonuszendtijd is niet toegestaan. STURING 2.25 Sturing is in overleg mogelijk, hiervoor zal een toeslag van 10% worden berekend voor Prime Time-sturing en 15% voor Tijdvak- en Umfeldsturing. Programmasturing is alleen mogelijk bij Brandpakketten, hiervoor geldt een toeslag van 15% (het ingekochte GRPaantal moet aansluiten bij de prognoses van BrandDeli).

7 2.26 Bij sturing naar zenderpakket gelden de volgende regels: Bij Doelgroeppakketten kunnen maximaal 2 zenders worden uitgesloten, hiervoor geldt een toeslag van 5 productindexpunten per uit te sluiten zender ten opzichte van de standaard productindex van Doelgroeppakketten (97). Zenders mogen alleen worden uitgesloten indien het percentage van de gepubliceerde indicatieve verdeling minder dan 10% is De in artikel 2.25 genoemde sturingstoeslag wordt berekend over de gehele gegarandeerde Media Investering of het campagnebudget. BASISPRIJZEN 2.28 In het Mediacontract worden Basisprijzen afgesproken op basis van een 30-secondencommercial. Er wordt een Basisprijs in het contract vastgelegd op Volwassenen (20-49 jaar) en/of op Kids (6-12 jaar) Om de netto maandprijs per doelgroep (kosten per GRP) te berekenen wordt de Basisprijs vermenigvuldigd met de markt-index, de doelgroep-index, maand-index, eventueel meerling-index, spotlengte-index, product-index, sturing-index en de eventuele andere kortingen en/of toeslagen Voor alle campagnes die worden ingekocht op doelgroepen van 13 jaar en ouder zijn de markt- en maandindex 13+ van toepassing op de Basisprijs. Voor alle campagnes die worden ingekocht op de kidsdoelgroepen gelden de markt- en maandindex Kids. De markt-index kan variëren tussen de 90 en 110 en kan verschillend zijn voor de kidsen 13+ doelgroepen. De marktindices worden maandelijks gepubliceerd op SPOTLENGTE 2.31 De overeengekomen Basisprijs is gebaseerd op een 30-seconden-spot. Afwijkende spotlengtes kunnen worden aangevraagd per stap van 5 seconden. Bij overschrijding zal BrandDeli de spotlengte naar boven afronden op het eerstvolgende vijftal In het geval van spotlengtes korter of langer dan 30 seconden wordt de marktconforme spotlengte-index gehanteerd over de basisprijs of werkprijs. Deze index is terug te vinden op Indien in een reclameblok één reminder wordt ingezet voor het(de)zelfde merk/dienst (zgn. twin-spot), zal door BrandDeli slechts de spotindex behorende bij de gecumuleerde lengte van beide Spots worden toegepast. In geval van een drieling-spot zal een toeslag op de Basisprijs van 5% in rekening worden gebracht. Voor een vierling-spot is de toeslag 10% op de Basisprijs. Bij een vijfling-spot geldt een toeslag van 15%. VOORKEURSPOSITIES 2.34 Voorkeurposities zijn: de eerste, tweede, voorlaatste en laatste positie in een reclameblok. Voorkeursposities worden op basis van GRP s berekend. Voor het inkopen van voorkeurposities wordt voor elke positie een toeslag van 15% berekend. JOINT ADVERTISING

8 2.35 Indien meerdere merken/producten/diensten van dezelfde adverteerder en/of van een derde partij in een spot worden gecommuniceerd, zal een toeslag worden berekend van 10% per merk/product/dienst bovenop de overeengekomen Basisprijs van de primaire adverteerder De toeslag wordt in rekening gebracht wanneer ten minste één van onderstaande punten van toepassing is op de commercial: 1. Logo van (een) derde partij(en) wordt langer dan 3 seconden of prominent getoond. 2. De commercial bevat zowel een logo als gesproken tekst van de derde partij(en). 3. De huisstijl van de derde partij(en) wordt gedurende de commercial opvallend getoond. 4. In de commercial is herkenbare muziek/een herkenbare stem te horen, die tot de huisstijl van de derde partij(en) behoort. VOEDINGSMIDDELEN EN KIDSUMFELD 2.37 Voor spots van adverteerders van voedingsmiddelen gelden speciale voorwaarden op basis van de Nederlandse Reclame Code. Een spot voor voedingsmiddelen kan op Nickelodeon alleen worden ingezet op de doelgroep 7-12 jaar. Derhalve kunnen voedingsmiddelencampagnes niet op Nick Jr. worden ingezet. Daarnaast zullen spots ten behoeve van de verkoop van dergelijke producten niet worden ingezet voor, na of tijdens programma s waar meer dan 25% van de kijkers jonger is dan 7 jaar (een en ander onder voorbehoud van nieuwe regelgeving). Meer informatie en de actuele regelgeving is terug te vinden op fnli.nl. ANNULERINGSKOSTEN 2.38 Indien een adverteerder een spot campagne annuleert na uitlevering van het schema, is BrandDeli gerechtigd de adverteerder de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: Indien de annulering 3 volle werkdagen of korter voor de uitzenddatum plaatsvindt, zal 100% van het geannuleerde spotbudget voor de oorspronkelijke eerste 3 uitzenddagen in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden verhoogd met 21% BTW, bovendien is bureaucommissie van toepassing Indien meer dan 25% van het oorspronkelijk geboekte spotbudget wordt afgeboekt op adverteerderniveau, zullen 4% annuleringskosten over het geannuleerde spotbudget in rekening worden gebracht. Deze kosten worden verhoogd met 21% BTW. Hierover is geen bureaucommissie van kracht Over annuleringen waarover 100% annuleringskosten berekend zijn, worden de 4% annuleringskosten niet berekend Het oorspronkelijk geboekte spotbudget van de totale spotcampagne(s) wordt door BrandDeli bepaald door het totaal initieel aangevraagde budget van deze campagne(s) op te tellen Verschuivingen tussen campagnes zijn alleen toegestaan binnen eenzelfde adverteerder. Mocht na afloop van de campagne blijken dat over de betreffende campagnes op adverteerderniveau meer dan 25% is afgeboekt, dan worden de 4% annuleringskosten alsnog in rekening gebracht Annuleringen waarbij het budget naar een volgende maand wordt verschoven, worden als annulering beschouwd en vallen derhalve ook onder de annuleringsregeling.

9 2.42 Distributieproblemen van de adverteerder, commercials die niet op tijd af zijn, uitspraken van branche- of overheidsinstanties, gewijzigde strategie van de adverteerder/het bureau, door adverteerder of BrandDeli afgekeurde uitingen of andere vergelijkbare oorzaken worden beschouwd als een annulering en vallen dan ook onder de annuleringsregeling. 3. BRAND PARTNERSHIPS e/o ADVERTISING ALGEMEEN 3.1 Indien onvoorziene omstandigheden, voor zover deze direct zijn toe te rekenen aan de Adverteerder, tot gevolg hebben dat enig onderdeel van de Overeenkomst vertraging oploopt, uitgesteld of geannuleerd wordt, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien aan de Adverteerder worden doorberekend. 3.2 Indien online budget wordt ingezet in het kader van een Brand Partnerships-campagne is artikel 4 van deze Inkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing. 3.3 Indien spotzendtijd wordt ingezet in het kader van een Brand Partnerships-campagne is artikel 2 van deze Inkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing. 3.4 In voorstellen en overeenkomsten genoemde GRP s zijn gebaseerd op de overeengekomen uitzendperiodes. Bij wijzigingen in uitzendperiode is het budget leidend en zal de zendtijd worden ingezet conform de voor de nieuwe uitzendperiode geldende maandindex. ANNULERINGSREGELING 3.5 Indien een Brand Partnerships campagne binnen een termijn van 20 werkdagen voor uitzenddatum wordt geannuleerd, zal BrandDeli 100% van de media investering in rekening brengen. Afwijkingen op deze termijn worden in een separate overeenkomst voor deze specifieke campagne vastgelegd. 3.6 De start van de Brand Partnerships campagne kan wijzigen in verband met latere aanlevering van het materiaal, waardoor de verdeling van de mediadruk gewijzigd kan worden ingezet in de resterende campagneperiode, na gezamenlijk overleg. 3.7 De volgende oorzaken/redenen worden beschouwd als annulering en vallen dan ook onder de in artikel 3.5 genoemde annuleringsregeling: annuleringen wegens distributieproblemen, commercials die niet op tijd af zijn, uitspraken van branche- of overheidsinstanties, afgekeurde commercials, gewijzigde strategie van de adverteerder/het bureau, technische problemen. 3.8 De gemaakt productiekosten zullen in geval van annulering altijd volledig in rekening worden gebracht.

10 4. ONLINE 4.1 Streaming video en display advertising kunnen run of site en/of run of network/channel worden ingezet. 4.2 Run of site en/of run of network/channel campagnes worden door BrandDeli naar eigen inzicht gespreid over de betreffende websites ingezet op alle betreffende devices (web browser, mobiele websites en in app). 4.3 Het minimale budget voor een online campagne bedraagt Voor streamspots met een lengte anders dan 15 seconden (minimaal 5, maximaal 30* seconden. *met uitzondering van Fox Sports maximaal 25 seconden) is de onderstaande index van toepassing op de Basisprijs: Seconden: Index: Het aantal impressies of click throughs wordt vastgesteld op basis van de meetresultaten afkomstig uit de door BrandDeli gebruikte Admanagement systemen, waarbij streamspot-campagnes op het aantal gestarte streamspots worden afgerekend. 4.6 Online campagnes worden maandelijks op basis van in 4.5 genoemde meetresultaten gefactureerd. 4.7 Productexclusiviteit wordt slechts verleend indien de ruimte dit toelaat. 4.8 Onderscores worden verrekend in de vorm van bonusimpressies bij een latere campagne. 4.9 Compensatie voor onderscores wordt alleen in online impressies gegeven, niet door middel van financiële creditering of andere advertentievormen Bij de aanvraag moet worden aangegeven dat het om compensatie gaat, bij gebreke waarvan de betreffende impressies in rekening zullen worden gebracht Compensatie na de betreffende onderscore moet binnen 3 maanden en in hetzelfde kalenderjaar worden ingezet, anders komt deze automatisch te vervallen Indien een adverteerder een online campagne annuleert, is BrandDeli gerechtigd de adverteerder de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: Indien de annulering 3 volle werkdagen of korter voor de uitzenddatum plaatsvindt, zal 100% van het geannuleerde online budget voor de oorspronkelijke eerste 3 uitzenddagen in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden verhoogd met 21% BTW, bovendien is bureaucommissie van toepassing Indien meer dan 25% van het oorspronkelijk geboekte online budget wordt afgeboekt en indien die annulering 4 werkdagen of meer voor de eerste aangevraagde uitzenddatum geschiedt, zal 4% over het geannuleerde deel van het online budget in rekening worden gebracht. Deze kosten worden verhoogd met 21% BTW. Hierover is geen bureaucommissie van kracht.

11 Verschuivingen tussen onlinecampagnes zijn alleen toegestaan binnen eenzelfde adverteerder. Mocht na afloop van de campagne blijken dat over de betreffende campagnes op adverteerdersniveau meer dan 25% is afgeboekt, dan worden de 4% annuleringskosten alsnog in rekening gebracht Het oorspronkelijk geboekte online budget van de totale online campagne(s) wordt door BrandDeli bepaald door het totaal initieel aangevraagde budget van deze campagne(s) op te tellen Annuleringen waarbij het budget naar een volgende maand wordt verschoven, worden als annulering beschouwd en vallen derhalve ook onder de annuleringsregeling Distributieproblemen van de adverteerder, uitingen die niet op tijd af zijn, uitspraken van branche- of overheidsinstanties, gewijzigde strategie van de adverteerder/ het bureau, door adverteerder of BrandDeli afgekeurde uitingen of andere vergelijkbare oorzaken worden beschouwd als een annulering en vallen derhalve ook onder de annuleringsregeling Veranderingen in de content van de adverteerder moet op voorhand worden goedgekeurd door BrandDeli De websites die BrandDeli vertegenwoordigt behouden zelf het recht advertenties goed, of af te keuren.

INKOOP MOGELIJK HEDEN

INKOOP MOGELIJK HEDEN COMMERCIЁLE INKOOP MOGELIJK HEDEN SBS 2015 Beste relatie, Hierbij ontvang je een overzicht van de commerciële inkoopmogelijkheden van SBS Broadcasting. Deze informatie is slechts de basis; het is onmogelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Adverteerders: zij die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van reclamebemiddelaars, advertenties ter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V.

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Vidaa: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Island of Being, gevestigd te (2661 JL) Bergschenhoek, aan de Hoeksekade 162,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie