Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september Regelgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving"

Transcriptie

1 Prof.mr. G. van Solinge Periode 1 juli 30 september 2000 Regelgeving Euro ingevoerd in Boek 2 BW De wet van 8 juni 2000 tot wijziging van Boek 2 BW in verband met de invoering van de euro (Stb. 2000, 267) is op 1 september 2000 in werking getreden (Stb. 2000, 289). Enkele bedragen moesten door uitvoeringsbesluiten worden verhoogd en aangepast (Stb. 2000, 290 en 322). Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat het minimumkapitaal van een NV voortaan EUR is (was NLG ) en van een BV voortaan EUR (was NLG ). De benedengrens voor de toepasselijkheid van het structuurregime wordt EUR 13 miljoen (was NLG 27 en eerder 25 miljoen). Zie Katern 73. Herziening preventief toezicht bij oprichting en statutenwijziging Deze wet, waarover reeds Katern 70, is vastgesteld (Stb. 2000, 283), maar de datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Waarop het wachten is, is niet duidelijk. Wetsvoorstel beschermingsconstructies Zo langzamerhand begint het dossier inzake wetsvoorstel een algemeen discussiedossier over de toekomst van het Nederlandse (en Europese) ondernemingsrecht te worden. In Katern 75 werd melding gemaakt van een adviesaanvraag van de minister van Justitie aan de SER over de toekomst van het structuurregime. Later heeft de Tweede Kamer verzocht het advies uit te breiden met enkele andere onderwerpen (nr. 13). De SER heeft geantwoord aan het laatste verzoek niet te kunnen voldoen (nr. 14). Het advies over het structuurregime wordt nog dit jaar verwacht. Op 22 augustus zond de minister van Justitie in dit dossier een brief naar de Tweede Kamer (nr. 15) over de harmonisatie van de verslaggeving in de jaarrekening en in het bijzonder over de rol van de International Accounting Standards Committee. Wetsvoorstel openbare biedingen In de behandeling van Wv verscheen het Verslag van de vaste Kamercommissie voor Financiën (nr. 4), met daarin meer dan honderd vragen over de overheveling van de materiële biedingsregels van de SER Fusiegedragsregels 1975 naar de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (zie Katern 76). Effectenrecht (EU) Er ligt een voorstel voor een nieuwe Europese prospectusrichtlijn die zal leiden tot samenvoeging en vervanging van een aantal bestaande richtlijnen, te weten: de richtlijn inzake de toelating tot de notering (RL 79/279/EEG), de richtlijn inzake het noteringsprospectus (RL 80/390/ EEG), de richtlijn inzake periodieke informatieverstrekking door beursvennootschappen (RL 82/121/EEG) en de richtlijn inzake melding zeggenschap in beursvennootschappen (RL 88/627/ EEG). Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd. Zie COM (2000) 126 def. Effectenrecht (Nederland) Voor alles werd het nieuws beheerst door de op handen zijnde beurzenfusies. De samenwerking tussen de Frankfurter Börse en de London Stock Exchange (LSE) mislukte, onder andere omdat de Zweedse OM Gruppen een onvriendelijk bod op de LSE heeft uitgebracht. De fusie (op 22 september) tussen de beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel onder de naam Euronext lijkt vooralsnog wel een succes te worden. Zie: Begroting 2001 van ministerie van Financiën, Kamerstukken IXB, nr. 5 en L. Timmerman, in: Ondernemingsrecht 2000, p Naar aanleiding van de World Online-affaire (zie Katern 75 en 76) heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer bij brief van 29 juni 2000 een aantal maatregelen van de AEX (inmiddels: Euronext Amsterdam) in verband met beursintroducties in het vooruitzicht gesteld. Zie Kamerstukken , nr. 1. Op het gebied van toezicht op de financiële sector staat ook een en ander op stapel. Het toezicht op de verschillende sectoren bankieren, verzekeren en effectenhandel berust nu bij drie verschillende toezichthouders: respectievelijk De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer en 3976 KATERN 77

2 de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Door de samenklontering van financiële instellingen (bijvoorbeeld bankverzekeraars die tevens vermogensbeheerder zijn) en een sterke toename van samengestelde financiële producten en diensten wordt het sectorale toezicht bemoeilijkt. De wetgever tracht dit te pareren door de sectoren op te dragen de regelgeving en het toepassingsbeleid daarvan te coördineren en bovendien uit te breiden met aanvullend groepstoezicht. Zie Kamerstukken (nr. 1) en Wetsvoorstel ter introductie van een niet-sectorspecifieke toezichtsdimensie. Jurisprudentie Verschenen noten In de NJ verschenen met een noot van J.M.M. Maeijer: HR 2 maart 2000, NJ 2000, 420 en HR 31 mei 2000, NJ 2000, 555 (Vie d Or, zie Katern 76). Enquêterecht (Gucci) In de zeer veel besproken zaak tussen LVMH en Gucci (OK 27 mei 1999, JOR 1999/121, zie Katern 72) is een voorlopig hoogtepunt bereikt door de beschikking van HR 27 september 2000 (medio oktober 2000 nog niet gepubliceerd). Een van de meest opvallende punten uit de bestreden beschikking was dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam (OK), naar haar eigen oordeel, ook zonder onderzoek naar de feiten door een enquêteur, bevoegd zou zijn om te oordelen dat van wanbeleid sprake is en om voorzieningen te treffen. Volgens de OK bestaat deze bevoegdheid als de feiten ook tussen partijen vaststaan en een enquête overbodig en zinloos zou zijn. De vermeende bevoegdheid van de OK heeft geen grondslag in de wet, die immers bepaalt dat indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken, de OK voorzieningen kan treffen (art. 2:355 en 356 BW). Zich kennelijk bewust van het ontbreken van een deugdelijke grondslag had de OK in de bestreden beschikking (r.o. 3.11) als voorwaarde gesteld dat partijen op deze mogelijkheid zijn geattendeerd. De Hoge Raad heeft nu korte metten gemaakt met dit staaltje van vrije rechtsvinding. Het onderzoek vormt de kern van het wettelijk vastgelegde enquêterecht; eerst nadat uit het verslag van het onderzoek van wanbeleid is gebleken kan de OK eventueel voorzieningen opleggen, maar noodzakelijk is dit laatste niet. Aldus de Hoge Raad, die de bestreden beschikking dan ook heeft vernietigd (conform de instructieve conclusie van plv. P-G Mok). De zaak is terug verwezen naar de OK, die nu dus een enquête zal moeten gelasten, althans indien zij meent dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen (art. 2:350 BW). Gezien het eerdere oordeel wanbeleid, ligt het in de lijn der verwachting dat de OK zal menen dat die gegronde redenen er zijn. En dan maar afwachten of het onderzoek iets oplevert. Beide partijen in deze zaak waren tevreden: LVMH omdat de OK-beschikking is vernietigd, Gucci omdat door de vernietiging het oordeel wanbeleid van tafel is. Tot slot vraag ik aandacht voor een enigszins raadselachtige overweging van de Hoge Raad, waarin hij stelt dat als er geen aanleiding voor een onderzoek is (omdat de feiten vaststaan, GvS), maar er wel behoefte bestaat aan voorzieningen, de gewone procedure bij de burgerlijke rechter met alle daaraan verbonden waarborgen openstaat. Is dit een reprimande aan de OK (u had zich onbevoegd moeten verklaren) of een terechtwijzing aan het adres van LVMH (u bent eigenlijk aan het verkeerde loket)? Ook interessant is wat er gaat gebeuren met de voorzieningen die de OK had getroffen in de drie beschikkingen die voorafgingen aan de nu vernietigde beschikking. Wordt vervolgd. Zie ook de bijdrage van prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers, in AA december 2000, Gucci, pp Enquêterecht (De Vries Robbé Groep) Een andere spraakmakende enquêteprocedure is die inzake de beursgenoteerde De Vries Robbé Groep NV. Zie OK 22 juni 2000 (JOR 2000/173). Deze vennootschap, voorheen Mulder Boskoop NV geheten, is geen onbekende in de rechtspraak (zie KG 1988, 250). In maart 1998 heeft BTG Holdings BV drie ondernemingen ingebracht in De Vries Robbé Groep tegen uitgifte van nieuwe aandelen. Daarvoor werd op 18 maart 1998 een plaatsingsbericht uitgegeven. Kort daarna, op 1 april 1998, treedt Van den Hoek aan als nieuwe (en enige) bestuurder van de vennootschap. Hij heeft al snel twijfel over de waarde van de ingebrachte ondernemingen, waarop de vennootschap BTG aanspreekt op grond van de door de laatste afgegeven garanties. Ook verzoekt de vennootschap (lees: de nieuwe bestuurder) om een enquête naar het beleid en de gang van zaken bij de vennootschap zelf (lees: de vorige bestuurder). In de eerste aanloop acht de OK zich bevoegd en treft onmid- KATERN

3 dellijke voorzieningen (zie JOR 2000/124). De kernvraag is: kan een vennootschap verzoeken tot een enquête bij zichzelf? De OK houdt vast aan het bevestigende antwoord in de eerste aanloop en wijst erop dat dit ook zou volgen uit eerdere rechtspraak. Waarschijnlijk doelt de OK dan op haar beschikking waarin de curator ontvankelijk werd verklaard in zijn verzoek tot het treffen van voorzieningen in enquête (zie Katern 68) en de beschikking waarin de curator ook bevoegd bleek tot het indienen van het initiële enquêteverzoek (zie Katern 75). De enquêtebevoegdheid van de curator stoelt volgens de OK op artikel 2:346 sub c BW. Volgens deze bepaling mag de vennootschap bij statuten of overeenkomst de enquêtebevoegdheid verlenen aan een ander. Wat de vennootschap aan een ander kan verlenen, zo redeneert de OK, komt haar zelf (en de curator namens haar) ook toe. Het sluitstuk is dus nu in de onderhavige zaak gegeven: de vennootschap kan verzoeken tot een enquête bij zichzelf. Het is maar zeer de vraag of de wet dit inderdaad mogelijk maakt. Er is cassatieberoep ingesteld, zodat de Hoge Raad hier het finale oordeel moet geven. Zou de OK opnieuw worden gecorrigeerd, zoals onlangs in de Gucci-zaak en in de Vie d Or-zaak (zie hierboven)? Indien de Hoge Raad dit wel sanctioneert dan zal de enquêteprocedure kunnen gaan fungeren als een opstapje voor procedures wegens onbehoorlijk bestuur door de vennootschap tegen haar (meestal gewezen) bestuurders of commissarissen (de interne aansprakelijkheid van art. 2:9 BW). Het enquêterecht had die functie al voor de externe aansprakelijkheid van artikel 2:138/248 BW (zie daarover mijn oratie Tussen wanbeleid en aansprakelijkheid, Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 59, 1998). Verder vraagt deze zaak aandacht omdat de A-G bij het Hof in Amsterdam ook een enquête heeft gevorderd. Hij doet dit om redenen van openbaar belang (zie art. 2:345 lid 2 BW). Dat gebeurt niet zo vaak. De vordering van de A-G en het verzoek van de vennootschap kunnen (en zullen waarschijnlijk) worden gevoegd. Kennelijk wil de A-G dat de enquête doorgang vindt, ook in het geval dat het oordeel van de OK dat een vennootschap kan verzoeken tot een enquête bij zichzelf in cassatie niet in stand blijft. Het openbaar belang is dan vermoedelijk gelegen in de handhaving van de integriteit van de kapitaal- en effectenmarkt, welke integriteit gevaar loopt door misleidende informatie over de waarde van de genoteerde effecten in prospectussen, plaatsingsberichten, biedingsberichten, etc. Enquêterecht (ontslag van een bestuurder) Eén van de meest ingrijpende voorzieningen die de OK na een enquête kan treffen is het ontslag van een statutair bestuurder van een NV of BV. Zo n bestuurder heeft twee rechtsbetrekkingen tot de vennootschap: een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke. Indien hij door het bevoegde vennootschapsorgaan wordt ontslagen dan moet worden aangenomen dat de vennootschap met het ontslag de bedoeling heeft beide rechtsbetrekkingen te beëindigen. Dit is slechts anders als uit het ontslagbesluit anders blijkt of als voor de bestuurder een arbeidsrechtelijk ontslagverbod geldt (ziekte, zwangerschap, etc.). Ondanks het vennootschapsrechtelijk ontslag duurt in die gevallen de arbeidsrelatie voort, al zal de bestuurder meestal wel geschorst zijn. Dit is vaste rechtspraak, zie bijvoorbeeld: HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 (Levison/MAB) en recent: Hof s- Hertogenbosch 19 april 2000, JOR 2000/166. Een statutair bestuurder kan, als gezegd, ook worden ontslagen door een beschikking van de OK nadat uit het enquêteverslag van wanbeleid is gebleken (art. 2:355 en 356 BW). Dat was aan de orde in: HR 28 juni 2000, NJ 2000, 556 m.nt. J.M.M. Maeijer; JOR 2000/151 (Hoffmann/Hoffmann e.a.). De OK had de bestuurder (in zijn vennootschapsrechtelijke betrekking) ontslagen met terugwerkende kracht tot op de datum van zijn schorsing. In cassatie werd erover geklaagd dat de OK aan het ontslag terugwerkende kracht had verleend. De Hoge Raad oordeelde dat OK bij het treffen van voorzieningen niet is gebonden aan wettelijke of statutaire bepalingen over het ontslag van bestuurders, maar slechts is gebonden aan het bepaalde in artikel 2:355 en 356 BW (welke bepalingen daaromtrent niets vermelden). Het ontslag betrof slechts de vennootschapsrechtelijke verhouding en niet de arbeidsrechtelijke. Normaal gesproken geldt dat geen terugwerkende kracht kan worden gegeven aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen (art. 7:685 BW), aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie (art. 7:686 BW) of aan de opzegging. Helaas kwam in cassatie niet de interessante vraag aan de orde of de OK ook het arbeidsrechtelijke ontslag met terugwerkende kracht mag uitspreken. In zijn conclusie beantwoordt A-G Mok de vraag ontkennend ( ). Uitkoop van minderheidsaandeelhouders De wet biedt de houder van ten minste 95% van de aandelen de mogelijkheid de gezamenlijke 3978 KATERN 77

4 minderheidsaandeelhouders uit te kopen (art. 2:92a/201a BW). Indien de OK de vordering toewijst, moeten de minderheidsaandeelhouders hun aandelen overdragen aan eiser tegen betaling van een prijs die door de OK wordt vastgesteld op een door de OK te bepalen dag. Vanaf die dag tot aan de overdracht is wettelijke rente verschuldigd. De OK kan zich laten adviseren over de waarde van de aandelen door een of drie deskundigen. In de praktijk wordt de uitkoopprocedure vaak gebruikt door een bieder die na gestanddoening van een openbaar bod niet alle aandelen van de doelvennootschap in handen heeft gekregen, maar wel meer dan 95%. De wet laat de OK volledig vrij om te bepalen op welke dag de prijs voor de uitkoop moet worden bepaald. Tot recent was het vaste rechtspraak dat de prijs voor de uitkoop werd gebaseerd op de hoogte van het bod (zelfs in de gevallen dat al twee jaren waren verstreken). Als dag werd dan gekozen bijvoorbeeld de dag van de dagvaarding, de dag van het openbaar bod of de dag van sluiting van de aanmeldingstermijn van het openbaar bod. Dit lijkt billijk omdat daardoor de dag van de prijsbepaling niet wordt opgeschoven door (onverwachte) complicaties in de uitkoopprocedure. In drie recente zaken heeft de OK het over een andere boeg gegooid. De OK heeft beslist dat de waarde van de aandelen moet worden bepaald op de waarde die de aandelen hebben op de dag van de overdracht van de aandelen (dat wil zeggen op de dag van het eindarrest in de uitkoopprocedure) of op een datum die daar zo dicht mogelijk bij ligt. Ten onrechte stelt de OK in twee van de drie arresten dat het hier vaste rechtspraak betreft. Kennelijk moet men op de hoede zijn als de OK stelt dat het vaste rechtspraak betreft, zie ook de enquête inzake De Vries Robbé Groep (zie hierboven). Als gevolg van deze koerswijziging komt het risico van de waardestijging te liggen bij de eiser, die echter zelden in de hand heeft hoe lang de procedure duurt. Daardoor wordt het voor minderheidsaandeelhouders een aantrekkelijke optie om niet in te gaan op een openbaar bod in de hoop dat na gestanddoening van het bod de prijs gaat stijgen mede als gevolg van een aangespannen uitkoopprocedure. Zie: OK 13 april 2000, JOR 2000/168 (FGH Bank); OK 22 juni 2000, JOR 2000/169 (PolyGram) en OK 29 juni 2000, JOR 2000/170 (Pirelli). Vestigingsrecht voor vennootschappen (Europees vennootschapsrecht) In Katern 74 meldde ik dat de kantonrechter te Groningen aan het Hof van Justitie EG (HvJEG) de prejudiciële vraag heeft voorgelegd of de Nederlandse Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in overeenstemming is met het recht van vrije vestiging voor vennootschappen (art. 43 en 48 EG-Verdrag). Die vraag was opgekomen naar aanleiding van het Centros-arrest van het HvJEG (zie Katern 72). De griffier van het HvJEG heeft de kantonrechter laten weten dat inschrijving van de desbetreffende vennootschap in het vennootschapsregister in Cardiff (Wales) inmiddels is doorgehaald. De kantonrechter heeft daarop het verzoek ingetrokken. Het is jammer dat deze vraag dus niet beantwoord zal worden. Gelukkig heeft de hoogste Duitse rechter, het Bundesgerichtshof, een vergelijkbare prejudiciële vraag gesteld ten aanzien van het in het Duitse i.p.r. gehanteerde stelsel van de werkelijke zetel ter bepaling van de erkenning en het toepasselijke recht op een BV naar Nederlands recht met het hoofdbestuur in Duitsland. Het HvJEG wordt hierdoor voor het eerst geroepen te beslissen in een omstreden kwestie: welk i.p.r.-stelsel is in overeenstemming met het EG-Verdrag: het incorporatiestelsel (zoals onder andere in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gehanteerd) of het stelsel van de werkelijke zetel (onder andere in Duitsland en Frankrijk)? Zie BGH 30 maart 2000, VII ZR 370/98, waarover: S.F.G. Rammeloo, NIPR 2000, pp (zie literatuuroverzicht hieronder). World Online In de World Online-affaire was het even redelijk rustig. Slechts één procedure is er in deze verslagperiode te melden: Reclame Code Commissie 14 juli 2000, Tijdschrift voor Effectenrecht 2000, pp : de advertenties over uitgifte en herplaatsing van aandelen World Online waren niet misleidend in de zin van de Reclame Code. Literatuur In de bekende serie Tekst & Commentaar verscheen het deel Ondernemingsrecht, dat afgezien van Boek 2 BW, vooral van belang is vanwege de vele bijlagen (personenvennootschappen, handelsregister, effectenrecht, Wet op de (Europese) ondernemingsraden, fusiegedragsregels en internationaal rechtspersonenrecht). Niet goedkoop (NLG 225), wel een aanrader. KATERN

5 Verzekeringsrecht Een handig overzicht van de Europese richtlijnen en rechtspraak van het Hof van Justitie EG op het gebied van het vennootschapsrecht verscheen in: R. Barents (red.), Ondernemingsrecht. Serie EU-Wetgeving, Rechtspraak en Documentatie, deel 8, Kluwer, Deventer Voor studenten (e.a.) is een praktisch Supplement 2000 verschenen bij de 1998 editie van Arresten ondernemingsrecht (Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, concernrecht), samengesteld door F.J.P. van den Ingh, L. Timmerman en M.P. Nieuwe Weme. In Nederlands Internationaal Privaatrecht 2000, aflevering 3, verschenen twee uitvoerige artikelen over het Europees vestigingsrecht, internationaal vennootschapsrecht en het Centros-arrest (zie Katern 72) door J. Wouters en S.F.G. Rammeloo. Op het gebied van het effectenrecht is het vermelden waard de bundel Voorkennis, toezicht en boetes in nieuwe financiële wetgeving, Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 65, waarin voordrachten gehouden tijdens een symposium op 17 september 1999 op het kantoor van Stibbe Simont Monahan Duhot in Amsterdam. Verder noem ik: S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, 4e druk, Gouda Quint, Deventer 2000; J. Dine, The Governance of Corporate Groups, Cambridge University Press, 2000 (besproken door L. Timmerman, in: Ondernemingsrecht 2000, pp ); H.M.L. Frons en T.J. van der Ploeg (red.), De vrijheid van vereniging in Nederland, Zwaartepunt Overheid-Particulier Initiatief 2, Lemma, Utrecht Verzekeringsrecht Mr. A. Blom Wet en regelgeving a Nationale regelgeving Het nieuwe verzekeringsrecht. Nota van wijziging op het voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) NBW, Kamerstukken II 1999/2000, 19529, nr. 5. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn het nieuwe verzekeringsrecht kracht van wet zal krijgen. De planning is vooralsnog dat invoering op 1 januari 2002 zal plaats vinden. Aan de invoering gaat een lange historie vooraf. Reeds in 1972 is het door Dorhout Mees ontworpen voorontwerp verschenen. In nauw overleg met Dorhout Mees heeft het Ministerie nadien in 1986 een definitief ontwerp opgesteld. Wijziging is thans gelet op de ontwikkelingen in de jurisprudentie noodzakelijk. Verwezen zij naar R.A. Salomons (Inleiding 7.17 afdeling 1 en 2: Het Voorstel 2000, Vrb augustus 2000, pp ) die inleidende opmerkingen maakt over het algemene gedeelte van het verzekeringsrecht (afdeling 1) en over de schadeverzekering (afdeling 2). P. Clausing (Inleiding 7.17 afdeling 3: Sommenverzekering anno 2000, Vrb augustus 2000, pp ) besteedt aandacht aan de opzet van titel 7.17 en de begrippen schade-, sommen- en levensverzekering. Voorts geeft hij een indruk van de hoofdzaken van de voorgestelde regeling voor de sommenverzekering en van die voor het verhaal op levensverzekeringen. Vanaf september 2000 verschijnen in Vrb bijdragen van een veertiental auteurs waarin de belangrijkste onderwerpen worden besproken. Inmiddels zijn verschenen: J.H. Wansink, Titel 7.17 NBW 2000: De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, pp ; J.G.C. Kamphuisen, Premiebetaling en de rol van de tussenpersoon daarbij, pp en T.J Dorhout Mees, Subrogatie, pp Naast deze artikelen is er een interview onder de titel Wat vinden verzekeraars van het ontwerp-verzekeringsrecht? opgenomen. Wijziging van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv). De Minister van Financiën en de Verzekeringskamer zijn thans bevoegd respectievelijk een dwangsom en een bestuurlijke boete op te leggen. De Wet van 28 oktober 1999, houdende opneming van bepalingen in een aantal financiële toezichtwetten betreffende handhaving door middel van een dwangsom of bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de rechtsgang, Stb 1999, 509 die op 1 januari 2000 in werking is getreden maakt zulks mogelijk. Zie hierover C.W.M. Lieverse, Vrb juni 2000, pp b Internationale regelgeving Interpretatieve mededeling Europese Commissie van 16 februari 2000, PbEG C43 over het vrij 3980 KATERN 77

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT Mr. F. Veenstra Kluwer - Deventer - 2010 Uitgebreide inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1 Onderwerp en probleemstelling 1 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 274 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Zijne Excellentie de Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen, 23 december 2004 Inzake: Adviesaanvraag commissie vennootschapsrecht over

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de eerste druk Reeds geruime tijd geleden werd mij gevraagd een nieuw deel in de Asser-serie te verzorgen. Dit als vervolg op het door wijlen collega Van der Grinten bewerkte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37219

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Prof. mr. J.B. H u izin k Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Derde druk ik Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIX Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het Ambtelijk Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT

STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT Door: Ellen Timmer Iedereen weet dat er wetsvoorstellen aanhangig of zelfs aangenomen zijn inzake de modernisering van het Nederlandse

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur 3 Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur Dit rapport gaat over de positie van werknemers bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het is opgesteld

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (32781) (het

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 309 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Datum: 19 oktober 2015 De Minister van Veiligheid en Justitie mr. GA. van der Steur Postbus 20301 2500 EH DEN HMG Excellentie, Graag doe ik u hierbij het advies van de Commissie

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING

PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Datum: 19 oktober 2010 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Excellentie, Graag doe ik u het standpunt van de Commissie vennootschapsrecht

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 JUNI 2013 F.12.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0005.F BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Ondernemingsrecht AAK20106397

Ondernemingsrecht AAK20106397 sociaal-economisch recht Katern 114 6397 Ondernemingsrecht AAK20106397 Mr. C.D.J. Bulten (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) Periode 1 oktober 31 december 2009 Regelgeving Met diverse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf. Voorwoord

Inhoudsopgave. Woord vooraf. Voorwoord Inhoudsopgave Woord vooraf Voorwoord V VII Hoofdstuk 1. Inleiding en plan van behandeling 1 1. Inleiding 1 2. Plan van behandeling 2 3. Resultaat van het onderzoek 5 4. Voorstel voor een andere benadering

Nadere informatie

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( )

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( ) A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten (01-01-05) Wetsvoorstel 1. Wijziging Boek 2 BW i.v.m. wijzigingen van bepalingen financiële verslaglegging voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. G.J.C. Rensen en J.J. Prinsen (Van der Heijden Instituut KUN) Periode 1 april 30 juni 2000. Regelgeving

Ondernemingsrecht. G.J.C. Rensen en J.J. Prinsen (Van der Heijden Instituut KUN) Periode 1 april 30 juni 2000. Regelgeving G.J.C. Rensen en J.J. Prinsen (Van der Heijden Instituut KUN) Periode 1 april 30 juni 2000 Regelgeving Wetsvoorstel openbare biedingen In Katern 75 is reeds ingegaan op de wijziging van de SER-Fusiegedragsregels

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 20-06-2008 Datum publicatie 20-06-2008 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/041HR

Nadere informatie

De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek Door Ellen M. Soerjatin

De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek Door Ellen M. Soerjatin De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek Door Ellen M. Soerjatin Verschenen in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, Deventer Kluwer 2012, blz. 339-346. 1. Inleiding

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates (On)gelijkheid van aandeelhouders Updates TvOB- symposium 13 maart 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf Steins Bisschop & Schepel Universiteit Leiden Universiteit Maastricht (ICGI) Wat gaan we doen? 1. Update

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-02-2010 Datum publicatie 17-06-2010 Zaaknummer 449782 / KG ZA 10-209 en 449790 / FA RK 10-696 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon?

De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon? MR. J.W.J. DANTUMA De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon? Inleiding Het afgelopen halfjaar is voor Nederland ongekend druk geweest met openbare overnamebiedingen op de aandelen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Masterscriptie Rechtsgeleerdheid. Overnamerichtlijn Biedplicht & statutaire afwijking

Masterscriptie Rechtsgeleerdheid. Overnamerichtlijn Biedplicht & statutaire afwijking Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Overnamerichtlijn Biedplicht & statutaire afwijking Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 H1 INLEIDING... 3 H2 DE OVERNAMERICHTLIJN... 4 2.1 TOTSTANDKOMING EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID

DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID 30 juni 2015 Edward de Bock ONDERWERPEN 1. Afwijking ketenbepaling 2. Aanzegplicht 3. Redelijke grond/herplaatsing 4. Bedenktermijn 5. Exit prevenfeve

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012 2012 Knipperlichten Vennootschapsrecht Bart Bellen Reinout Vleugels 2 februari 2012 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Wetgeving Corporate

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over ontslag op staande voet onder de Wet werk en zekerheid.

Arbeidsrecht Actueel. Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over ontslag op staande voet onder de Wet werk en zekerheid. Jaargang 22 (2017) JANUARI nr. 279 Arbeidsrecht Actueel In deze uitgave: Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over ontslag op staande voet onder de Wet WeRk en zekerheid Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid

Nadere informatie

CERTIFICATEN VAN AANDELEN

CERTIFICATEN VAN AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 202 Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:10207

ECLI:NL:GHARL:2014:10207 ECLI:NL:GHARL:2014:10207 Instantie Datum uitspraak 30-12-2014 Datum publicatie 07-01-2015 Zaaknummer 200.154.059-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2011 C.09.0635.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0635.N S.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:699

ECLI:NL:RBGEL:2015:699 ECLI:NL:RBGEL:2015:699 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 05-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 8129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 900 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit

Nadere informatie

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T Rolnummer 3134 Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:293, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:2338, Bekrachtiging/bevestiging

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:293, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:2338, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:HR:2014:1651 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 11-07-2014 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 13/04531 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:293,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Convenant. inzake de coördinatie van werkzaamheden. tussen de Autoriteit Financiële Markten en Euronext bij openbare biedingen op effecten

Convenant. inzake de coördinatie van werkzaamheden. tussen de Autoriteit Financiële Markten en Euronext bij openbare biedingen op effecten 1 versie 01-03-02 Convenant inzake de coördinatie van werkzaamheden tussen de Autoriteit Financiële Markten en Euronext bij openbare biedingen op effecten De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna:

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ONDERWERPEN Recht vóór inwerkingtreding titel 7.17 BW Recht bij inwerkingtreding titel 7.17 BW Verjaringstermijn van

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie