Deloitte Branchegroep Retail September Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel"

Transcriptie

1 Deloitte Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

2

3 Inhoud 1. Economische-, maatschappelijke-en branche ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen Branche ontwikkelingen Marktaandelen De uitkomsten Inleiding Samenvatting Uitkomsten van 109 Levensmiddelenbedrijven Uitkomsten van bedrijven in de categorie minder dan per week Uitkomsten van bedrijven in de categorie per week Uitkomsten van bedrijven in de categorie per week Uitkomsten van bedrijven in de categorie meer dan per week Wat verwachten de deelnemende bedrijven? Enkele kerncijfers sinds Toelichting en bronvermelding Deloitte en de levensmiddelendetailhandel 52 Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel 3

4 4

5 Inleiding De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. De aanhoudende economische moeilijke tijd leidt ertoe dat de focus op prijs en aanbiedingen centraal staat bij de consument. In 2013 is het volume van de bestedingen in supermarkten gedaald, bij een kleine groei van de bevolking. De volumedaling is het gevolg van de toegenomen inkopen over landsgrenzen, het minder weggooien van levensmiddelen, de branchevervaging en de toenemende online bestedingen buiten de supermarkt om. Sinds het tweede kwartaal 2014 is er wat volume betreft sprake van een kentering ten goede. Bestedingen nemen toe maar de focus op prijs/acties blijft. Hoe de consument denkt en handelt, blijkt uit ons consumentenonderzoek van juni 2014, separaat opgenomen in dit rapport. Hierbij zijn nadere vragen gesteld omtrent online bestedingen voor levensmiddelen, de aankopen over landgrenzen en het bewuster kopen en het minder weggooien van levensmiddelen. In het navolgende rapport Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel 2014 vergelijken wij de resultaten van 109 supermarkten voor de jaren 2012 en Door dalende omzetten en een licht dalende brutomarge over de gehele linie, zien deze detaillisten de netto bedrijfswinst gemiddeld fors dalen. Dit wordt veroorzaakt door de forse stijging van de personeelskosten als gevolg van cao-loonsverhoging en lagere productiviteit. In deze rapportage worden vier omzetklassen onderkend met een interval van De klasse met de hoogste gemiddelde weekomzet is de klasse met een gemiddelde weekomzet boven De cijfers 2013 bevestigen de grote verschillen die bestaan tussen de onderkende omzetklassen. Voor de kleine supermarkten blijft het moeilijk. De beste resultaten worden met name gerealiseerd door de grootste supermarkten. Overigens constateren wij ook binnen de groepen een grotere spreiding van de resultaten. In hoofdstuk 1 van dit rapport wordt ingegaan op brancheontwikkelingen vanuit een macroeconomisch perspectief. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de bedrijfsvergelijking weergegeven. De verwachtingen van de ondernemers (peiling juli 2014) zijn te lezen in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de periode De Branchegroep Retail van Deloitte is verheugd u de editie 2014 van de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel en de uitkomsten van ons in juni 2014 gehouden consumentenonderzoek te kunnen aanbieden. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Desgewenst bespreken wij de gerapporteerde bevindingen graag met u. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van dit rapport. Paul Op Heij Voorzitter Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 5

6 6

7 1. Economische-, maatschappelijkeen branche ontwikkelingen In dit hoofdstuk rapporteren we de belangrijkste ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk gebied welke van invloed zijn op de levensmiddelendetailhandel. Daarnaast geven we inzicht in de brancheontwikkelingen. 1.1 Economische ontwikkelingen De totale consumptie van Nederlandse huishoudens is in 2013 met slechts 0,3% gestegen tot 289,6 miljard. De bestedingen aan voedings- en genotsmiddelen zijn in 2013 met 1,7% gestegen tot 42,2 miljard. Het CBS rapporteert een volumedaling van de consumptie van voedings- en genotsmiddelen van 1,0%. De stijging van de bestedingen komt dus geheel door de prijsstijging van 2,7%. Jaar Totale consumptie huishoudens Consumptie voedingsen genotsmiddelen Aandeel voedings- en genotsmiddelen in totale consumptie Besteding voedingsen genotsmiddelen per huishouden per week x 1 mln. x 1 mln. % x ,0% 102, ,1% 105, ,4% 106, ,6% 107,13 (Bron: CBS) We zien in 2013 het aandeel van voedings- en genotsmiddelen in de totale besteding van huishoudens verder toenemen tot 14,6%. Met de toename van het aandeel van voedings- en genotsmiddelen in de totale consumptie vanaf 2005 wordt gebroken met een langjarige trend waarin een afname te zien was van het aandeel van voedings- en genotsmiddelen in de bestedingen van huishoudens. Aandeel voedings- en genotsmiddelen in totale besteding huishoudens 26,5% 24,5% 22,5% 20,5% 18,5% 16,5% 14,5% 12,5% (Bron: CBS) Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 7

8 Door de besteding van huishoudens over een reeks van jaren uit te drukken is het prijspeil van één jaar (hier 2010) wordt het element inflatie geëlimineerd. De totale consumptie door huishoudens kent de volgende ontwikkeling: Jaar Bestedingen huishoudens prijspeil 2010 Bestedingen huishoudens werkelijke prijzen x 1 mln. x 1 mln Bestedingen in werkelijke prijzen vs prijspeil Bestedingen huishoudens prijspeil 2010 Bestedingen huishoudens werkelijke prijzen (Bron: CBS) Uit de bovenstaande opstelling blijkt duidelijk dat de groei van de consumptie de laatste jaren komt door prijsstijgingen en niet door volumestijgingen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat supermarkten zich grotendeels aan deze trend hebben kunnen onttrekken. Alleen in 2009 en 2013 zijn hier volumedalingen geconstateerd. Voor de speciaalzaken geldt dat echter niet, de volumedalingen kunnen hier niet gecompenseerd worden door prijsstijgingen. Jaar Supermarkten Speciaalzaken Waarde mutatie Prijs mutatie Volume mutatie Waarde mutatie Prijs mutatie Volume mutatie ,1% 1,3% 2,8% 2,1% 0,5% 1,5% ,9% 1,0% 3,9% 0,4% 0,9% -0,5% ,6% 4,9% 2,7% -2,2% 4,0% -6,2% ,3% 2,0% -0,7% -4,3% 2,2% -6,5% ,8% 0,1% 1,7% -3,8% 0,8% -4,6% ,1% 2,1% 0,0% -2,2% 2,1% -4,3% ,9% 2,3% 0,6% -2,5% 2,4% -4,8% ,2% 3,3% -1,1% -1,9% 4,0% -5,9% (Bron: CBS) 8

9 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen De demografische ontwikkelingen zijn van groot belang voor de levensmiddelendetailhandel. De ontwikkeling van het aantal inwoners, de samenstelling van de bevolking en het soort huishoudens is bepalend voor de omzetpotentie van een winkel en het assortiment dat gevoerd wordt. Deze ontwikkelingen kunnen sterk verschillen per regio, gemeente en woonplaats. Landelijk zijn er echter een aantal duidelijke trends te ontdekken: De bevolkingsgroei stagneert. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe (vergrijzing). Het aandeel niet westerse allochtonen neemt toe. Het aantal personen per huishouden neemt af. Bevolkingsgroei Het CBS heeft haar verwachtingen omtrent de bevolkingsgroei bijgesteld. Waar eerder nog een afname van de bevolking werd verwacht vanaf 2040 wordt nu uitgegaan van een marginale groei. Deze kleine groei wordt verwacht op basis van een positief migratiesaldo. Op 1 januari 2014 telt Nederland inwoners. In 2013 zijn kinderen geboren en er overleden personen. Er immigreerden mensen naar Nederland en er emigreerden uit Nederland. Per saldo nam het aantal inwoners toe met Ontwikkeling inwonersaantal x (Bron: CBS) Werkelijk Prognose De totale bevolking van Nederland zal volgens CBS verwachtingen groeien tot in Dit betekent een groei van inwoners verdeeld over 46 jaren. Dit betekent een gemiddelde groei van 0,1% per jaar. Samenstelling bevolking Het aandeel in de bevolking van 65+ ers zal toenemen van 17% nu tot meer dan 26% in 2055 en het aandeel niet westerse allochtonen zal stijgen van 12% nu tot meer dan 17% Inwoners (x 1.000) Aandeel 65+ (%) 14,0 15,3 17,8 21,8 25,6 26,4 26,1 Aandeel niet westerse allochtonen (%) 10,4 11,2 12,0 13,7 15,1 16,5 17,6 (Bron: CBS) Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 9

10 Westerse allochtonen 9% (Voormalig) Nederlandse Antillen en Aruba 1% Aantal Autochtonen 79% Niet-westerse allochtonen 12% Suriname 2% Marokko 2% Overige 4% Turkije 3% (Bron: CBS) Ongeveer 38,4% van alle niet westerse allochtonen leeft in de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) waar zij ongeveer een derde deel van de bevolking uitmaken. Buiten de vier grootste gemeenten is het bevolkingsaandeel van niet westerse allochtonen ongeveer 8%. Het aantal huishoudens in Nederland zal toenemen tot meer dan Het percentage eenpersoonshuishoudens zal toenemen tot 44% en het aantal personen per huishouden zal afnemen tot gemiddeld 2,07 per huishouden Aantal huishoudens (x 1.000) Eenpersoons-huishoudens (in %) 34,5 36,1 37,7 39,9 42,0 43,4 44,0 Personen per huishouden 2,30 2,24 2,19 2,12 2,09 2,08 2,07 (Bron: CBS) 1.3 Branche ontwikkelingen Supermarktomzetten Volgens het GFK is de supermarktomzet in 2013 gestegen met 2,3% tot 33,3 miljard. Dit betekent dat van de 42,2 miljard die Nederlandse huishoudens jaarlijks besteden aan voedings- en genotsmiddelen 78,9% in supermarkten besteed wordt. De stijging bestaat uit een volumedaling van 1,1% en een prijsstijging van 3,3% (bron: CBS). Gemiddeld besteedt een huishouden 84,60 per week in de supermarkt, per inwoner is dat 38,06 per week. Consumptie voedings- en genotsmiddelen Supermarktomzetten (bron: GFK) Aandeel supermarkten in consumptie voedingsen genotsmiddelen Supermarkt besteding per huishouden per week Supermarkt besteding per inwoner per week Jaar x 1 miljard x 1 miljard % x 1 x ,4 31,4 79,7% 81,75 36, ,6 32,2 79,3% 83,19 37, ,5 32,6 78,6% 83,45 37, ,2 33,3 78,9% 84,60 38,06 (Bron: CBS/ GFK) 10

11 Aantal supermarkten Per saldo stijgt het aantal supermarkten in 2014 met 87. Het aantal franchisewinkels neemt al jaren af. Van de supermarkten in 2014 worden er geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers. In 2012 waren dat er nog Per saldo is in % van de supermarkten in handen van zelfstandigen ten opzichte van 44% in Aantal winkels Verkoopvloeroppervlakte Totaal Filialen Zelfstandige franchisers Totaal Filialen Zelfstandige franchisers Totaal Filialen Zelfstandige franchisers Hypermarkten > 2500 m Grote supermarkten m 2 Supermarkten m 2 Kleine supermarkten m 2 Kleine winkels < 400 m Totaal (Bron: Ontwikkeling supermarkten naar omvang Hypermarkten > Grote supermarkten Supermarkten Kleine 2500 m m m 2 supermarkten m Kleine winkels < 400 m Vloeroppervlakte Het aantal vierkante meter supermarkt in Nederland blijft stijgen. De gemiddelde verkoopvloeroppervlakte van een supermarkt in 2014 bedraagt 842 m 2. Door de grotere relatieve stijging van de supermarktomzet dan de stijging van het aantal vierkante meter supermarkt stijgt de gemiddelde vloerproductiviteit in 2014 tot per m Gemiddelde vloerproductiviteit in /m 2 per jaar Gemiddeld VVO Aantal supermarkten Totaal aantal m 2 VVO Aantal inwoners x Aantal m 2 VVO per inwoners (Bron: Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 11

12 1.4 Marktaandelen Winkelformule/inkoopcentrales, commerciële organisaties en hun formules Aantal filialen Aantal zelfstandige franchise ondernemers Rijdende winkel Gem. VVO Marktaandeel filialen Marktaandeel zelfstandigen Totaal marktaandeel Albert Heijn 33,8 Albert Heijn 620* 230* ,5 8,3 33,8 AH To Go Albert Heijn XL * Inclusief de over te nemen winkels van Jumbo en C1000 Jumbo 20,7 C * 213* ,4 9,1 9,5 Jumbo** ,3 5,9 11,2 * Exclusief de winkels welke verkocht worden aan Albert Heijn en Coop ** Inclusief de Jumbo Foodmarkt van m2 Superunie 28,1 Boon Beheer B.V. 0,5 0,1 0,6 Agrimarkt MCD MCD Alledag Bonimarkten 0,3 0,3 Bonimarkten COOP Supermarkten 1,6 1,2 2,8 COOP Supermarkten 100* 73* 915 Coop Compact SuperCoop Neutraal * Inclusief overgenomen C1000 winkels Deen Supermarkten 2,1 2,1 Deen Detailconsult Groep 5,5 5,5 Dekamarkt ,9 1,9 Dirk van den Broek ,6 3,6 12

13 Winkelformule/inkoopcentrales, commerciële organisaties en hun formules Aantal filialen Aantal zelfstandige franchise ondernemers Rijdende winkel Gem. VVO Marktaandeel filialen Marktaandeel zelfstandigen Totaal marktaandeel Sligro 2,0 0,7 2,7 Emté Hoogvliet 2,1 2,1 Hoogvliet Jan Linders 1,0 1,0 Jan Linders Nettorama distributie 1,0 1,0 Nettorama Plus Retail 0,2 5,6 5,8 Plus Spar Holding 1,6 1,6 Spar Spar City Store Attent Attent/Super op vakantie Poiesz Supermarkten 1,0 1,0 Poiesz Vomar voordeelmarkt 1,6 1,6 Vomar Discounters 16,4 Aldi ,4 7,4 Lidl ,0 9,0 Van Tol B.V. 1,0 1,0 Troefmarkt Dagwinkel Rijdende winkels van Nederland Springer & Partners Buurtwinkels Recreatiemarkten TOTAAL ,5 33,5 100,0 (Bron: Reed Business Information, Marktaandelen franchise: raming Deloitte) Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 13

14 Marktaandeel zelfstandigen Van alle supermarkten in Nederland wordt 42% geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers, toch hebben de zelfstandige ondernemers volgens onze raming maar een marktaandeel van 33,5% van de totale supermarktomzet. Dit is te verklaren door het feit dat zelfstandige ondernemers vaker kleine(re) winkels exploiteren en de grote vestigingen vaker door filiaalbedrijven geëxploiteerd worden ,4 37, ,8 35, , Een verklaring voor het dalende marktaandeel van zelfstandigen is onder andere gelegen in de afname van het aantal zelfstandige winkels, het verliezen van marktaandeel aan discounters en het kleine aandeel in het online kanaal. Marktaandeel per inkoopcentrale Lidl maakt de laatste jaren een aanzienlijke groei door in marktaandeel. Aldi daarentegen verliest marktaandeel. Lidl is met een marktaandeel van 9,0% groter dan Aldi (7,4%). Het marktaandeel van Aldi en Lidl samen is gegroeid tot 16,4% ten opzichte van 15,1% in ,0 35,0 30,0 33,7 33,5 33,6 33,8 29,2 29,6 29,0 28,8 25,0 20,0 22,5 21,7 21,8 20,6 15,0 10,0 5,0 7,9 7,9 7,6 7,4 7,59,0 6,7 5,6 0,0 Albert Heijn Superunie Jumbo Groep/Bijeen Aldi LIDL (Bron: Reed Business Information/Nielsen) 14

15 2. De uitkomsten 2.1 Inleiding De supermarktbranche gold tot voor kort als een witte raaf in de Nederlandse economie. Die witte raaf heeft inmiddels de donkere wolken opgezocht. Donkere wolken in de vorm van: stagnerende omzet en marge; structureel stijgende kosten. De omzet stagneert als gevolg van branchevervaging en grenseffecten mede door overheidsmaatregelen. Zowel de upgradende discounters als de toenemende online markt zijn inmiddels vaststaande feiten. De branche reageert door het prijswapen in te zetten, waardoor omzet en marge meer onder druk komen te staan. De winstgevendheid daalt omdat autonome kosten stijgingen niet kunnen worden opgevangen. De netto winst ligt momenteel op het zelfde lage niveau als tijdens de prijsoorlog van 2003/2004! Steeds meer ondernemers komen in de knel. Het feit van die steeds maar lagere netto winstmarges lijkt een sluipmoordenaar voor het zelfstandig ondernemerschap. Het zeilen in dit zwaar weer vergt van de zelfstandige supermarkt ondernemer stuurmanskunst. In welke mate laten de kaders van strakke systemen de ondernemer hiervoor voldoende ruimte? Steeds meer ondernemers stoppen met de bedrijfsactiviteiten en thans zijn veel samenwerkingsovereenkomsten zo geredigeerd dat verkoop aan de commerciële organisatie het logische gevolg is. Hoe gaat het toekomstige verdienmodel van de zelfstandige levensmiddelenhandel eruit zien? Doorgaan op de huidige weg leidt tot een verdere verzwakking van de positie van de zelfstandige ondernemer. 2.2 Samenvatting In 2013 daalde het nettoresultaat t.o.v met bijna 30%. Tellen we bij de nettowinst de management fee op, dan is de daling t.o.v minder namelijk 19%. Met een omzetstijging van 0,2% mag de zelfstandige levensmiddelendetailhandel op het eerste gezicht niet klagen. Echter, rekening houdend met een hogere BTW van 0,8% betekent dit dat de netto-omzet gedaald is met 0,6%. Rekening houdend met de prijsstijging is er sprake van een volumedaling die de volumedaling van het filiaalbedrijf overtreft. De procentuele brutomarge daalde in 2013 licht met 0,1% bij een stagnerende omzet. In de grotere omzetklassen was die daling 0,2%. In de kleinste omzetklasse steeg de marge met 1%. De margestijging voor de omzetgroep < per week kon niet voorkomen dat het ondernemerschap in die klasse minder opleverde dan een ondernemerssalaris van per FTE. Dit jaar bedroeg dat tekort ten opzichte van vorig jaar, een tekort van Zonder rekening te houden met een gewaardeerd ondernemersloon bedroeg de winst in die (kleinste omzet)klasse t.o.v in De margestijging leidde per saldo tot een redelijke stabilisatie van het resultaat (-/-1,9%). Hoe hoger de gemiddelde weekomzet, hoe hoger de nettowinst. In de omzetcategorie boven de consumentenomzet per week bedraagt het gemiddelde netto rendement 2,6% (2012: 3,2%). Inclusief management fee verdient deze groep een half miljoen euro per jaar en dat is ca minder dan in De omzetcategorie vanaf tot consumentenomzet per week toont een gemiddeld netto rendement van 0,8% oftewel een half procent lager dan de 1,3% in Hier is het ook dit jaar niet gelukt om de loonkostenstijging ( 2013: 2,8%) in deze klasse goed te maken door omzetstijging. In tegendeel, de netto-omzet steeg maar met 0,6% in deze groep. Overigens zag de groep supermarkten in de hoogste omzetklasse de gemiddelde weekomzet met 0,3% afnemen. Bij de bedrijven in de omzetcategorie vanaf tot consumentenomzet per week is de winstgevendheid lager. Het rendement bedraagt hier slechts op 0,4%. In absolute zin is dat bijna Rekening houdende met de management fee van deze groep (ongeveer in beide jaren) daalde het gemiddeld resultaat met bijna 50% van naar Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 15

16 Voor een correcte vergelijking dient opgemerkt te worden dat wij - in situaties waar geen sprake is van een management fee (in het algemeen eenmanszaken en vennootschappen onder firma) - een fictief ondernemersloon per FTE ondernemer ad verwerken. Het netto resultaat wordt in de exploitatieoverzichten per omzetklasse zowel gepresenteerd voor aftrek van de management fee als na aftrek van diezelfde fee. Netto bedrijfswinst voor management fee per omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,6 98, , ,7 52, , ,2 82,4 Meer dan , ,9 87,9 Gemiddelde , ,1 81,0 Netto bedrijfswinst na management fee per omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan (21.951) (1,4) (19.287) (1,2) , ,6 22, , ,3 65,1 Meer dan , ,2 83,6 Gemiddelde , ,1 70,2 De zelfstandige supermarktondernemer laat in 2013 een gemiddelde consumentenomzetstijging zien van 0,2%. Voor bijna alle groepen betekent dit als gevolg van de BTW verhoging een dalende netto-omzet: van gemiddeld 0,5%. Uitzondering is de groep van tot waar als enige sprake was van een nettoomzetstijging van 0,6%. Omzetontwikkeling per omzetklasse Consumentenomzet per week index 2012=100 Minder dan , , ,3 Meer dan ,3 Gemiddelde ,2 16

17 Omzetontwikkeling per omzetklasse Netto-omzet index 2012=100 Minder dan , , ,6 Meer dan ,7 Gemiddelde ,5 De brutomargedaling in combinatie met stagnerende omzetten en stijgende loonkosten leiden logischerwijs tot een forse winstval. De marge varieert van 18,8% in de op één na grootste omzetgroep tot 21,4% in de kleinste omzetklasse. De brutomarge in de diverse omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,4 102, , ,2 97, , ,0 99,4 Meer dan , ,0 98,6 Gemiddelde , ,6 98,8 Totale bedrijfskosten exclusief management fee per omzetklasse Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,8 102, , ,5 105, , ,8 101,6 Meer dan , ,1 101,2 Gemiddelde , ,5 102,1 De personeelskosten vormen de grootste kostenpost voor de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. Er is sprake van een stabiliserende c.q. dalende productiviteit en dat leidt logischerwijs tot hogere loonkosten. De procentuele loonkosten bedragen 9,7% tegen 9,4% een jaar eerder. De bedrijfskosten blijven over de gehele linie structureel toenemen. Personeelskosten exclusief management fee per omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,0 103, , ,1 102, , ,7 102,8 Meer dan , ,5 101,3 Gemiddelde , ,4 102,0 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 17

18 Huisvestingskosten De kosten voor huisvesting zijn in totaliteit 2,5% hoger dan in het jaar De gemiddelde huur bedraagt 2,4% en de gemiddelde energiekosten 0,6%. Verkoopkosten Een groot gedeelte van de reclameactiviteiten wordt geregeld op formule-niveau. Deze kosten worden doorberekend middels een media fee of verrekend in de franchise fee. De ondernemer vult dit aan met lokale activiteiten. In totaal bedroegen de verkoopkosten in 2013 onveranderd als in ,0% van de netto omzet. Algemene kosten Algemene kosten zijn grotendeels vaste kosten. Hoe hoger de omzet hoe lager de procentuele vaste kosten. Deze kostenpost varieert van 2,6% bij de kleinste omzetgroep tot 1,1% bij de grootste omzetgroep. Gemiddeld bedraagt deze post in beide jaren 1,2%. Bij de algemene kosten is de uitschieter de post onderhoud en huur inventaris met een kostenstijging van bijna 10%. Rente en afschrijvingen Deze post blijft onveranderd 1,2% en er is wat dat betreft weinig verschil tussen de groepen. De rentelast is in deze bedrijfsvergelijking opgenomen door een percentage van 4% te nemen over het gemiddeld geïnvesteerd eigen en lang vreemd vermogen. In 2013 lag dit gemiddeld geïnvesteerd vermogen 3,4% lager dan in Omzet per openingsuur (in euro s) Consumentenomzet per week index 2012=100 Minder dan , , ,3 Meer dan ,5 Gemiddelde ,0 De winkels gaan steeds langer open. In 2013 was een supermarkt gemiddeld 78 uur per week open ten opzichte van gemiddeld 77 uur per week in Meer uren open bij stagnerende omzetten betekent minder consumentenomzet per openingsuur. In de hoofdstukken 2.2 tot en met 2.6 treft u de uitkomsten van deze bedrijfsvergelijking aan, zowel van de hele groep als van de afzonderlijke omzetklassen. 18

19 2.3 Uitkomsten van 109 Levensmiddelenbedrijven Exploitatieoverzicht van 109 Levensmiddelenbedrijven Index % % 2012=100 Consumentenomzet , ,2 100,2 Omzetbelasting , ,2 110,0 Netto-omzet , ,0 99,5 Inkoopwaarde , ,6 99, , ,4 99,5 Overige opbrengsten , ,2 89,0 Brutowinst , ,6 98,8 Bedrijfskosten , ,5 102,1 Netto bedrijfswinst voor managementfee , ,1 81,0 Managementfee , ,0 104,2 Netto bedrijfswinst na managementfee , ,1 70,2 Loonkosten Kostprijs loon , ,1 102,4 Overige personeelskosten , ,3 90,9 Totaal , ,4 102,0 Huisvestingskosten Huur pand , ,3 103,0 Afschrijvingen verbouwing huurpanden , ,5 103,1 Energiekosten , ,6 98,9 Verzekeringen , ,1 115,0 Overige huisvestingskosten , ,2 100,4 Totaal , ,7 102,5 Verkoopkosten Reclame en winkelverzorging , ,7 112,1 Verpakkingsmateriaal , ,3 97,6 Totaal , ,0 107,4 Algemene kosten Kosten vervoermiddelen , ,1 101,5 Telefoon en porti , ,1 83,7 Heffingen en vakbelangen , ,0 101,4 Interne administratie en automatisering , ,2 102,7 Accountants- en advieskosten , ,3 99,9 Onderhoud en huur inventaris , ,3 109,7 Diversen , ,2 98,9 Totaal , ,2 102,4 Afschrijving en rente Afschrijvingen bedrijfsmiddelen , ,0 97,9 Gecalculeerde rente , ,2 96,6 Totaal , ,2 97,7 Totale bedrijfskosten , ,5 102,1 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 19

20 Balans van 109 levensmiddelenbedrijven Activa Index 2012=100 Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen ,3 Inventaris ,5 Vervoermiddelen , ,7 Financiële vaste active Waarborgsommen ,7 Vorderingen op lange termijn , ,5 Vlottende activa Voorraden ,7 Vorderingen op korte termijn ,7 Liquide middelen , ,7 Totaal Activa ,8 Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren ,6 Te betalen posten ,6 Totaal passiva ,0 Eigen/vreemd lang vermogen ,6 20

21 Kengetallen van 109 levensmiddelenbedrijven Index 2012 = Arbeidsprestaties Netto-omzet per FTE ,1 Netto-omzet per personeelskosten 10,36 10,62 97,6 Netto-omzet per gewerkt uur ,7 Bruto-omzet per gewerkt uur ,9 Brutowinst per FTE ,4 Brutowinst per personeelskosten 2,01 2,08 96,6 Brutowinst per gewerkt uur ,1 Personeelskosten in % van de brutowinst 49,64 48,09 103,2 Personeelskosten per FTE ,6 Gemiddelde kostprijs uurloon 16,55 16,45 100,6 2. Vloerprestaties Netto-omzet per m 2 VVO per jaar ,4 Bruto omzet per m 2 VVO per jaar ,1 Huur per m 2 BVO per jaar ,0 Energie per m 2 BVO per jaar ,4 Gemiddelde voorraad per m 2 VVO ,0 3. Financieel Liquiditeit current ratio 0,92 1,00 92,0 Liquiditeit quick ratio 0,59 0,62 95,2 Krediettermijn crediteuren in dagen 25,05 21,91 114,3 4. Overige kengetallen Gemiddelde besteding per klant 14,63 15,11 96,8 Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad ,6 Opslagduur van de voorraad in dagen ,0 Openingsuren per week ,3 Aantal gewerkte uren per openingsuur ,0 Aantal m 2 VVO per FTE ,0 Consumentenomzet per openingsuur ,0 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 21

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Vos. Retail Fund III NV

Vos. Retail Fund III NV Vos Retail Fund III NV Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Betrokken partijen 8 3 Definities 9 4 Zo werkt het 10 5 Inschrijfprocedure 12 6 Samenvatting 13 7 Kerngegevens 17 8 Vos Investment Groep NV 18 8.1

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie