... t Bewonersraad aan. Woonzorg Nederland in gebreke te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... t Bewonersraad aan. Woonzorg Nederland in gebreke te stellen."

Transcriptie

1 Bewonersraad "De Stadhouder" Roermond Werkgroep Warmteprobleem De Stad houder Correspon d entiead res: Kazerneplein 88, 6041 TH Roermond Roermond, 27 december 2OI4 SAM ENVATTING TORENG ESPREKKEN inzake WARMTEPROBLEMATIEK APPARTEMENTEN ap 21,24 en 25 november 2014 bent U geihformeerd over de stand van zaken over de aanpak van de warmteproblematiek in de appartementen in de Stadhouder Daarbij waren ook juristen van het advocatenkantoor Boumans & Partners Advocaten uit Heerlen aanwezig voor het beantwoorden van al uwjuridische vragen Wij hebben u voorstellen gedaan om voor de aantasting van het woongenot tot huurverlaging te komen en van Woonzorg te eisen dat het warmteprobleem wordt verholpen door buitenzonwering aan te brengen Over de mogelijkheden daartoe hebben wij, samen met de aanwezige juristen, uitvoerig gediscussieerd De advocaten van Boumans & Partners Advocaten verwachten een grote kans op een positieve uitslag als we gaan procederen llet resultaat daarvan is dat we reeds een aanta! huurders bereid gevonden hebben om samen ffuridische) stappen te zetten om: 1 het aanbrengen van buitenzonwering door Woonzorg af te dwingen, 2 3 huurverlaging te eisen als de buitenzonwering niet uiterlijk 1-A-2OLS is aangebracht, huurvermindering te eisen vanaf nu tot het moment dat het probleem bij Woonzorg bekend is geworden in 2009/2010 Om deze juridische weg te ondersteunen en om druk uit te oefenen op Woonzorg werd door de aanwezige advocaten aangegeven dat huuropschorting volgens Burgerlijk Wetboek 7 artikel 206 lid 31 een goede actie is Hieronder geven wij nog een beknopte samenvatting van hetgeen wij hebben toegelicht op de inform atiebijeenkomsten Op 1 oktober 2OL4 bent U reeds uitvoerig geïnformeerd over de historie en de actuele stand van zaken over de warmteproblematiek en het uitgevoerde onderzoek door de werkgroep warmteprobleem de stadhouder (verder:'de werkgroep') t 8W7,206-3' ls de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in minderingvan de huurprijste brengen Hiervan kan nietten nadelevan de huurderworden afgeweken

2 Waarom dit onderzoek? Door Woonzorg Nederland is het bedrijf Köhler-Peutz in 2013 ingeschakeld om een advies uit te brengen over de hoge temperaturen in de appartementen van de stadhouder Mede op basis van dat advies, waarbij door de werkgroep de nodige kanttekeningen geplaatst zi1n2, heeft Woonzorg besloten om géén buitenzonwering te plaatsen Daarvoor in de plaats is op initiatief van Woonzorg deze werkgroep samengesteld, die naast huurders ook Maartje Schut en Paul Kessels van Woonzorg Nederland omvatte Het doel van Woonzorg was om onderzoek te verrichten naar gepaste binnenmaatregelen om de warmteontwikkeling te beperken Vanaf het begin van de werkgroep hebben de huurders in de werkgroep, ingegeven door twijfel over het besluit van Woonzorg, ook de mogelijkheden voor buitenzonwering in het onderzoek betrokken Dit geheel tegen de zin in van de leden van Woonzorg in de werkgroep Nadat uit de, in februari 2074 gehouden, enquete bij de huurders bleek dat daaruit geen écht effectieve oplossingen beschikbaar waren als binnenmaatregel heeft de werkgroep de volgende mogelijkheden onderzocht: Zonwerend glas - AGC glas Binnenzonwering - Daglichtfilters SFT (Doensen, Mennen) en Verosol (Ambiance) Folie - Umisol Airconditioning - Vaste watergekoelde installatie en Mobíele Airco Buitenzonwering - Renson Fixscreen De conclusies uit dit onderzoek zijn dat, zélfs als de binnenmaatregelen gecombineerd worden toegepast, er geen aanzienlijke temperatuurdaling bereikt kan worden Meetgegevens van de temperatuur- ontwikkelíng in 5 appartementen, alsmede de meetgegevens van de GGD Limburg-noord, zijn beschíkbaar bij de werkgroep Een combinatie van maatregelen is dus geen oplossing gebleken! Uit nadere probleem-analyse in de zomermaanden bleek dat de invloed van de aluminium kozijnen op de warmte-ontwikkeling aanzienlijk is om dat deze 40% van de totale oppervlakte uitmaken van de grote puien van de woonkamer Dat leídt tot de conclusie dat het aan de buitenzijde afdekken van het complete kozijn noodzakelijk is voor het gewenste effect De analyse en conclusie zijn onderwerp van gesprek geweest in een overleg van de werkgroep (incl Maartje Schut, Paul Kessels) op 1 september 2014 waarbij ook de adviseur van Köhler-Peutz, Rob de Jong, aanwezig was ln dat overleg is ook door Rob de Jong aangegeven dat de buitenzonwering in dit geval de enige effectieve oplossing is voor de warmteproblematiek De huurders in de werkgroep hebben daarop volgend aan Woonzorg een offerte aangeboden van Renson Gehlen voor het aanbrengen van buitenzonwering op basis van Renson Fixscreen als alternatief voor de binnenmaatregelen Op 8 september heeft Woonzorg bij brief te kennen gegeven nog steeds niet bereid te zijn om buitenzonwering aan te brengen en te blijven bij het eerder gedane aanbod van de folie, airco en binnenzonweríng Omdat we als werkgroep van mening zijn dat we op basis van dit grondige onderzoek alleen een oplossing zullen vinden in de buitenzonwering van Renson willen wij onze pijlen richten op deze oplossing, waarvan wij overtuigd zijn dat dit het meest effectief is 'Vragen Köhler-Peutz, werkgroep warmteprobleem de stadhouder, 30 juni 2OL4 /

3 I nge bre keste I li ng W oonzorg Op de informatieavond van 1 oktober bent U geïnformeerd over de vervolgstap van de werkgroep om Woonzorg Nederland in gebreke te stellen Door de bewonersraad en mede ondertekend door de leden van de werkgroep, is per brief aan ólle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen individueel op 15 oktober 2OL4 Woonzorg Nederland in gebreke gesteld en hebben wij Woonzorg Nederland onze verlangens medegedeeld om de ernstige aantastíng van het woongenot van de huurders te willen verhelpen door het aanbrengen van buitenzonwering ln het kort bevatte die brief3 : Woonzorg dient het gebrek inzake aantasting woongenot te erkennen; Ervaringen en conclusie proefplaatsingen hebben onvoldoende effect; Conclusie adviseur Köhler-Peutz is dat buitenzonwering het meest effectief is; Huurders voelen zich gesteund door Klachtencommissie die aangeeft aantasting van het woongenot als een terechte klacht te zien; Een aantasting van het woongenot wordt volgens het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 204 lid 2 gezien als een gebrek Bewoners verlangen het verhelpen van dit gebrek vóór O door middel van aanbrengen buitenzonwering Gehlen/Renson Bij niet tegemoet komen zullen bewoners huurvermindering verlangen miv Bewoners overwegen huurbetaling op te schorten om het gebrek zelf te herstellen op basis van Burgerlijk Wetboek 7 artikel 205 en kosten te verrekenen met huurpenningen miv Door Woonzorg Nederland is tot op heden op deze laatste brief niet schriftelijk gereageerd Gesprek directie 77 november en aanbod Woonzorg 74 november 2074 Wél heeft op 11 november 2014, op uitdrukkelijk verzoek van de dírectie van Woonzorg Nederland, een uitvoerig gesprek plaatsgevonden met de werkgroep in Roermond ln dat gesprek zijn de onderlinge gedachten en standpunten uitgewisseld en het probleem is nogmaals toegelicht Wij hebben als werkgroep aangegeven dat wij vinden dat dít een gebrek is dat door woonzorg moeten worden verholpen De directeur, Guus Verduyn, ontkent dat het een gebrek aan de woning is Hij is bereid om mee te denken aan de realisatie van een aanvaardbare oplossing, maar vindt tevens dat folie, airco en binnenzonwering voldoende soelaas biedt Hij is echter wel bereid om mee te gaan in buitenzonwering indien de kosten gedeeld worden De werkgroep is echter van mening dat dit laatste een onacceptabel bod is Waarom? Omdat het een gebrek betreft dat volledig op kosten van de verhuurder verholpen dient te worden De directeur heeft daarop aangegeven dat we dit dan maar door de kantonrechter moeten laten bepalen Per brief op 14 november heeft Woonzorg ons een aanbod gedaan op basis van 2 opties: 1 2 Aanbrengen van buitenzonwering waarbij bewoners bijdragen in de helft van de kosten; Aanschaf van folie, airco en begeleiding bij collectieve inkoop binnenzonwering Zouden we hierop in willen gaan dan zou dat, in beide gevallen, een maandelijke kostenpost betekenen van circa 45,00 per appartement voor rekening van de huurder U heeft aangegeven deze kosten niet acceptabel te vinden Ook de werkgroep is die mening toegedaan, omdat het een gebrek betreft Dat betekent dat Woonzorg dus de volledige kosten van de buitenzonwering voor haar rekening moet nemen t Bewonersraad aan RvB Woonzorg Nederland, 15 oktober 2014, Bewonersraad De Stadhouder

4 dit moment moet stellen zijn: Laat U zich door Woonzorg Nederland voor hun karretje spannen? Krijgt U het woongenot dat Woonzorg U beloofd heeft in de huurovereenkomst en brochures? Wilt U nog meer zomers met ondraaglijke hitte in uw appartement? De belangriikste vragen die U zich op AIs U deze vragen met NEE kunt beantwoorden willen we U vragen om met ons voorstel voor een rechtsgang en/of huuropschorting mee te gaan Hieronder lichten we beiden voorstellen toe De rechtsgang Wat betekent de rechtsgang voor U? Als u zich aanmeldt om mee te doen in de rechtgang dan gaat U samen met andere huurders naar de Kantonrechter met het volgende eisenpakket: 1 Verklaring van recht dat het warmteprobleem een gebrek is conform BW 7 artikel 2O4lid2; 2 Voor rekening Woonzorg buitenzonwering wordt aangebracht volgens de kwaliteit Gehlen/Renson; 3 Als dat niet kan, niet geheel kan of later dan 1 april 2015 pas kan: verlangen we een huurverminderíng van 4 5Oo/o; We doen tevens een beroep op art 257 lid 1 juncto lid 3 en vragen 50 % huurvermindering met vervaltermijn welke ligt 6 maanden na de eerste melding aan WZN in 2010 lnmiddels hebben zich reeds meerdere huurders aangemeld om zich hier bij aan te sluiten Welke kosten zijn hieraan verbonden? ln overleg met het Juridisch Loket te Roermond heeft de werkgroep naar mogelijkheden gezocht om tegen zo beperkt mogelijke kosten een rechiszaak te starten tegen Woonzorg Nederland Daarvoor is een beroep gedaan op de Wet op de Rechtsbijstanda Het kan zíjn dat u op basis van díe wet recht heeft op een tegemoetkoming in de advocaatskosten (gesubsidieerde rechtsbijstand) Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen Zie ook de website van de Raad voor Rechtsbijstand (http://wwwrvrore/nllsubhome rz/rechtsbiislandvede4q ) U betaald dan een eigen bijdrage van 196 (of 143 indien U een verwijzing via het Juridisch Loket heeft) Daarnaast worden door de rechtbank nog griffiekosten ter hoogte van 77,OO gevraagd Voor 2014 gelden daarbij de volgende normbedragen: Belastbaar inkomen 2012: Alleenstaande max 18000, gehuwd en samenwonend max Vermogen 2012: Alleenstaande max 2L139, gehuwd en samenwonend max 42278, indien 65+ extra vermogen Het advocatenkantoor Boumans & Partners Advocaten hebben ons en U echter een geweldig aanbod Pedaan lndien u zich zo spoedig mogelijk, maar uiterliik 15 ianuari 2015, middels het formulier in biilage 4 aansluit bij de procedure die wij nu gaan opstarten, dan neemt u deel voor 143,00 instapkosten ongeacht uw inkomen of vermogen Daarbij komt dan nog een klein bedrag (lager dan 77) aan griffierechten Heeft u zelf een (gezins)rechtsbijstandsverzekering afgesloten dan is het mogelijk om daarmee samen te werken Wij kunnen u helpen om de noodzakelijke papieren daarvoor in orde te maken Zo kunnen we onze krachten bundelen ' Elk Errop""s land moet er voor zorgen dat zijn burgers toegang tot het recht hebben Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand De wet regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen Dit heet een toevoeging U betaalt dan een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen Alleen mediators en advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven, mogen werken op basis van een toevoeging 4

5 Wilt U meedoen don is het dus van groot beldng om zich voor 75 januari 2015 oan te melden omdat de kosten voor het procederen, ols de dagvoarding eenmaal weg is, voor U op kunnen lopen tot een veelvoud von het bedrog aan instapkosten als u later besluit zelf te gaon procederen Mogelijk wordt nog besloten om uitsluitend met vier bewoners die gebruik kunnen maken van gesubidieerde rechtsbijstand een zaak te starten U komt in aanmerkíng indien u voldoet aan de hiervoor genoemde normbedragen lndien U daar interesse in heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op Welke risico's loopt U? wordt, bestaat er in theorie dat de procederende huurders gezamenlijk door de rechter veroordeeld kunnen worden tot het betalen van de Hoewel de advocaten de kans klein achten dat de zaak verloren kosten die wederpartij heeft gemaakt De hoogte van de kosten is op voorhand niet in te schatten en het is aan de rechter om al dan niet tot een kostenveroordeling te besluiten Dit bedrag kunnen we dan delen door het aantal procederende huurders, waarbij het ook een rol speelt of iemand vermogend is of niet (maw van een kale kip is het slecht plukken) Maar, nogmaals, de advocaten schatten de kans dat dit gebeurt erg klein in! O pschorte n huu rbeta li ng Ook hebben wij op de informatieavond gesproken over het opschorten van 50% van de (kale) huurbetalingen Waarom doen we dat? Ten eerste om onze eís aan Woonzorg, voor het aanbrengen van buitenzonwering, kracht bij te zetten Ten tweede is het dan mogelijk om de gereserveerde huren later eventueel te gebruíken om het gebrek zelf te (laten) verhelpen Mogen we dat wel doen? Het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 206 lid 3 geeft ons die mogelijkheid Deze ruimte wordt ons tevens geboden op basis van de huurovereenkomst met Woonzorg Het opschorten van 5O%van de huurbetalingen betekent voor u dat u een paar zaken rondom de huurbetaling moet regelen lndien nodig helpen we u daar graag bij Een daarvan is dat u 5O%van de kale huur overboekt naar een zogenaamde derdenrekening die door de Penningmeester van de Bewonersraad wordt beheerd We hebben inmiddels 4 huurders (geen leden van de Bewonersraad) bereid gevonden om hierop toezicht te houden, zodat administratief en financieel alle risico's afgedekt zijn Voor de werkwijze om de huurbetaling deels op te schorten hebben wij een zogenaamde meegeefbrief opgesteld Die hebben wij als bijlage 3 bij deze brief bijgevoegd Welke risico's loopt u? Woonzorg kan een incassobureau sturen na 3 maanden huurachterstand Aangezien u 50% van de kale huur in houdt begint dít risico pas na 6 maanden te spelen Daarna kunnen zij in theorie nog een deurwaarder sturen Dat kan dan echter niet meer omdat de rechtzaak bij de kantonrechter dan a[ loopt Er z'rjn geen kosten aan verbonden

6 De huurtoeslag loopt door omdat u 50% kale huur overboekt op een voor u geblokkeerde bankrekening en 50% overboekt naar de rekening van Woonzorg Wilt u meedoen? Vul dan uw adres in op de "Brief huurder aan WZN inzake huuropschorting", vul de datum in en onderteken de brief Afhankelijk van het feit of u een machtiging aan Woonzorg heeft afgegeven of zelf de huur aan Woonzorg betaald gebruikt u de brief in bijlage 1 of bijlage 2 Als U de ingevulde brief in de brievenbus van Felix Ramakers, Penningmeester, deponeert (Kazerneplein 88 tav werkgroep warmteprobleem) dan dragen wij zorg voor de doorzending aan Woonzorg Dat willen we zo doen, omdat de Penningmeester dan ook voor de administratie weet wie meedoet Tenslotte Als laatste wíllen U hartelijk dank zeggen voor uw ínteresse en we hopen van ganser harte dat we één front kunnen vormen tegen Woonzorg en volgende zomer kunnen genieten van het woongenot dat Woonzorg ons heeft aangeboden bij het aangaan van de huurovereenkomst Heeft U na het lezen van deze brief nog vragen aarzel dan niet en neem contact met een van de werkgroepleden op Wij komen graag bii u langs om het nog eens uit te leggen en uw vragen te beantwoorden En denk M eraan: SAMEN STAAN WE STERK et vriendelijke groet, Werkgroep Warmteprobleem De Stadhouder Jan Veroude (Voorzitter Bewonersraad) Bewonersraad) Chrit Smeets (Bewoner Brugtoren) Felix Ramakers (Penningmeester Pieter Hans Breur (Bewoner Centrumtoren) Linssen (Bewoner Haventoren) O t83 Bijlagen Brief huurder aan WZN inzake huuropschorting en intrekking machtiging Brief bewoners aan WZN inzake huuropschorting Meegeefbrief werkwijze huurbetalingen Aanmeldformulierdeelname Rechtsgang

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie