EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID"

Transcriptie

1 EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID JAARVERSLAG 2001

2 PROFIEL De Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) Noordoost-Nederland opereert in het oosten en noorden van Nederland (de hofressorten Arnhem en Leeuwarden). Ze werkt nauw samen met twee collegastichtingen in het westen en zuiden van Nederland. Haar vijf hoofdtaken zijn: het coördineren en organiseren van de rechtsbijstand aan asielzoekers; het verlenen van rechtsbijstand aan asielzoekers; het bewaken en op peil houden van de kwaliteit van de rechtsbijstand aan asielzoekers; het ontwikkelen van beleid op inhoudelijk-juridisch terrein; het monitoren van de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand. STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND

3 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 Scherpe daling 4 Asielspiraal 5 Spanningen bij de advocatuur 6 AEF werkconferenties 8 Van spanning naar ontspanning 9 (Re)organisatie 11 Kwaliteit 14 Samenwerking 17 Resultaten 19 Beleidsvoornemens 20 Bijlagen Productiviteit 22 Personeel 25 Financiën 26 Bestuur 27 Interviews Nelleke Mulders 7 Hans Mulder 10 Nienke Doornbos 13 Roeli Kok 16 Edwin Borghs 21 Nelly van den Berg 24 Het jaar 2001 was het jaar van de nieuwe Vreemdelingenwet. Hoewel deze leidde tot een onverwacht scherpe daling van het aantal asielaanvragen, en daarmee althans voor de korte termijn de Haagse doelstellingen gerealiseerd lijken, moeten wij er rekening mee houden dat dit niet de laatste verandering in de Nederlandse asielwetgeving is. Het debat over migratie wordt scherper. De ontwikkeling in de landen om ons heen staat niet stil, integendeel. Nu zelfs in een land als Denemarken nóg scherpere wetgeving totstandkwam, mag verwacht worden dat dit proces van verharding in heel Europa verder gaat. Bovendien krijgt de migratie steeds meer een bedrijfsmatig karakter. Er wordt professioneel gezocht naar de beste mogelijkheden om Europa binnen te komen. Wij moeten er daarom rekening mee houden dat het aanscherpen van de wetgeving in de landen om ons heen te zijner tijd zal leiden tot opnieuw een groter aantal migranten richting Nederland. Of steeds strengere wetgeving op den duur een oplossing zal blijken, is nog maar de vraag. De oorzaken van de migratie blijven immers bestaan. Dat de nieuwe regels het ook voor de werkelijke asielzoekers moeilijker zullen maken om bescherming te vinden, staat buiten kijf. Binnen onze stichting is het daarom van het grootst mogelijke belang dat wij blijven werken aan kwaliteit van onze dienstverlening. Zodat degenen die werkelijk bescherming nodig hebben, deze ook krijgen. Tevreden kan ik vaststellen dat juist op dit gebied goede voortgang is gemaakt. Een onvoorzien effect van de nieuwe Vreemdelingenwet was de adempauze die ontstond door de eerder genoemde teruggang van het aantal asielaanvragen in de tweede helft van het jaar. Dat gaf ons onder meer gelegenheid de organisatie verder te versterken, op soepele wijze de nieuwe kantoren in gebruik te nemen en de financiële situatie te verbeteren. Het afgelopen jaar is veel totstandgebracht. Het mag duidelijk zijn, dat dit in een voortdurend veranderende omgeving niet zonder slag of stoot gebeurde. Namens het voltallige bestuur dank ik allen die hebben bijgedragen aan het werk van onze stichting. Zij kunnen terugzien op een welbesteed jaar. Ton Doesburg, voorzitter 2 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

4 SCHERPE DALING ASIELSPIRAAL Het jaar 2001 verliep opmerkelijk. Na enige jaren van groei van het aantal asielverzoeken trad begin 2001 een kentering op. Tijdens de MKZgrenscontroles in februari en maart vertoonde het aantal asielaanvragen een scherpe daling ten opzichte van Het achterwege blijven van de gebruikelijke zomerpiek betekende dat het jaar 2001 afgesloten werd met officiële asielverzoeken. De effecten van het gegeven dat Nederland minder in trek is bij asielzoekers, waren in ons werkgebied pas in de tweede helft van het jaar merkbaar. In de eerste maanden van 2001 was de druk op de schaarse rechtsbijstand bijzonder groot. Zeker in het werkgebied Noordoost-Nederland. AANTAL ASIELVERZOEKEN VAN 1994 T/M De Europese weegschaal, een combinatie van asiel- en opvangbeleid in de diverse landen, is doorgaans bepalend voor het aantal asielaanvragen in Nederland. In de op 1 april 2001 ingevoerde Vreemdelingenwet 2000 legde de politiek haar wens vast om tot een verscherping van het asielbeleid te komen. INSTROOMONTWIKKELING IN NEDERLAND PER JAAR Enkele speerpunten van de nieuwe wet: beperking van het aantal statussen; beperking van de duur van de asielprocedure; de meeromvattende beschikking; opvangvoorzieningen worden beëindigd bij een afwijzende beschikking. Instroom 2000: asielzoekers Daarnaast betekende de volledige start van het AC Ter Apel een capaciteitsuitbreiding voor de IND. In alle AC s werd in de loop van 2001 de selectie aan de poort verscherpt. Aangezien er geen sprake is van een daling van het aantal asielverzoeken in de ons omringende landen en de wereldvrede zeker niet dichterbij is gekomen, betekenen de Nederlandse stappen een verdere weg naar beneden langs de asielspiraal. Zolang er geen geüniformeerd Europees asielbeleid is, zullen andere landen bij Nederlands succes de maatregelen overnemen. De totale druk op Europa blijft hetzelfde en de weegschaal gaat weer de andere kant op aantal asielzoekers per week (personen) Instroom 2001: asielzoekers week 4 5

5 SPANNINGEN BIJ DE ADVOCATUUR Met de komst van de Vreemdelingenwet 2000 veranderde de vergoeding voor rechtsbijstand in asielzaken. De overgangsmaatregelen en een voorgestelde nieuwe regeling leidden in april 2001 tot grote spanning tussen advocaten en de Raden voor Rechtsbijstand, en de directie Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie. De vergoeding, die onder het systeem van de Vreemdelingenwet 2000 valt, leidde tot lagere bedragen, dan die onder de oude Vreemdelingenwet. De onvrede over het tarief kwam boven op de al bestaande onvrede over de wens van de Stichting om te vertrekken uit de OC s en de werkzaamheden te verleggen naar Rechtsbijstandkantoren. De vergoedingenproblematiek was landelijk. In het werkgebied van de Stichting Noordoost-Nederland wilde een aanzienlijke groep advocaten niet langer aan de OC-roosters deelnemen. NELLEKE MULDERS ASIELJURISTE JK GRONINGEN Sinds november 2000 werk ik als juriste op het SRAjuristenkantoor in Groningen. Ik kom dus maar net kijken in asielland. Hiervoor heb ik bij de Gemeente Heerenveen gewerkt als juriste op de afdeling Grondzaken: aan- en verkoop van grond, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, huur, pacht, enzovoort. Iets heel anders dus. Voordat ik daadwerkelijk als juriste bij de SRA aan de slag kon, heb ik een interne opleiding van een halfjaar moeten volgen: de theoretische opleiding bij de OSR en de, meer op de praktijk gerichte, opleiding bij de ORA (het klasje ). Ik heb begrepen dat de ORA nu bezig is met het laatste klasje, vanwege een vacaturestop. Eigenlijk jammer dat de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring zo weer verdwijnt. Per 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet ingevoerd. Daardoor is het nu ook in vreemdelingenzaken mogelijk om in hoger beroep te gaan. Tot nu toe word ik daar echter niet vrolijk van. Het toelatingsbeleid is strenger geworden en dat merk je tevens aan de uitspraken van de Raad van State. Ook in de politiek is het tegenwoordig bon ton om ferme taal richting asielzoekers te gebruiken. Wellicht ligt hier een schone taak voor de SRA om een genuanceerd tegengeluid te laten horen. Het werk als asieljuriste blijft voor mij, ondanks deze ietwat sombere overwegingen, de moeite meer dan waard. Het is een zeer afwisselende baan. Elke cliënt heeft zijn eigen specifieke problemen. Vanochtend een cliënt uit Armenië, vanmiddag iemand uit Sierra Leone. Eigenlijk doe je elke dag een rondje wereld. Eigenlijk doe je elke dag een rondje wereld 6 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

6 AEF WERKCONFERENTIES VAN SPANNING NAAR ONTSPANNING Onder begeleiding van AEF organiseerden de Raden voor Rechtsbijstand een tweetal werkconferenties. De herinrichting van het opvangmodel, waarbij de IND de asielprocedure vanuit een behandelkantoor laat plaatsvinden, en de omvorming van het COA naar een clusterstructuur waren in 2000 ingezet. De OC s hadden hiermee iedere betekenis binnen de logistiek van de asielprocedure verloren. De wens van de Stichtingen om de rechtsbijstand vanuit Rechtsbijstandkantoren te organiseren, stond scherp tegenover de wens van de advocatuur om cliënten op eigen kantoren te ontvangen. De logistiek stond op beide werkconferenties centraal. Uiteindelijk bleken de grootste verschillen van mening aangewakkerd te worden door de verschillende beelden die partijen van elkaar hebben. De advocatuur bleek niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de manier waarop de marktverdeling totstandkomt in overleg tussen Raden en SRA s. Het marktaandeel van de SRA s was door de stijging van het aantal asielzoekers afgenomen. De advocatuur dacht dat het omgekeerde gebeurd was. Naar aanleiding van de werkconferenties maakte men verschillende afspraken die in 2001 en 2002 worden uitgevoerd. Er komt een Nieuwsbrief waarin marktafspraken en verdeelsleutels duidelijk worden gecommuniceerd. In overleg met de tolkencentra wordt er een centrale planning gemaakt met speciale aandacht voor de tolkenproblematiek. De voorkeur ligt bij de planning op de Rechtsbijstandkantoren. Er worden experimenten gestart voor planning op de advocatenkantoren. De regelgeving rond de inschrijvingsvoorwaarden die per Raad verschillen, wordt geüniformeerd. Op basis van de werkconferentie werd begin 2002 een nieuw landelijk AC- en OC-rooster ingevoerd. De eerste helft van 2001 was in het werkgebied Noordoost een spannende periode. Het AC Ter Apel groeide door naar een volwaardig AC, waardoor de vraag naar rechtsbijstand daar wekelijks toenam. De onvrede bij de advocatuur betekende een behoorlijk verlies aan capaciteit in de OC s. Brandbrieven gingen zowel richting IND als naar de Raad. Er waren immers niet voldoende rechtsbijstandverleners beschikbaar. In augustus zette de daling van het aantal asielzoekers door en konden wij rustig ademhalen. Na de toekenning van een extra punt (vergoeding) voor de werkzaamheden in de asielprocedure, met daarna de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en een extra punt voor het halen van zaken in de Rechtsbijstandkantoren in september 2001, werd de staking beëindigd en was de ontspanning in de asielmarkt ook in Noordoost een feit. 8 9

7 HANS MULDER MEDEWERKER PROJECT STURING Als medewerker rekenmodel van het Project sturing moet ik zorgen dat de basisinformatie op het cijfergebied klopt. Het model berekent de capaciteit van de rechtsbijstand. De afgelopen jaren bleek deze capaciteit juist voldoende te zijn. Uit het model bleek dat de rechtsbijstandverleners zich voornamelijk in het westen bevinden, terwijl de meeste asielzoekers in het noorden en oosten verblijven. Het Project sturing brengt deze groepen bij elkaar. Landelijk is een uniform planningsmodel ingevoerd. Het frappante van het systeem waarin de mensen naar de Rechtsbijstandkantoren komen, is dat de opkomst hoger is dan vroeger. Waarschijnlijk komt dit doordat de asielzoekers een rechtsbijstandverlener serieuzer nemen als ze ernaar toe moeten reizen. De grootste uitdaging bij de huidige lage instroom is om de zaken evenredig te verdelen onder de rechtsbijstandverleners. We zorgen dat de rechtsbijstandverleners voldoende zaken krijgen. We weten hoeveel rechtsbijstandverleners er zijn en waar ze werken, en we kunnen zien hoe vaak iemand gemiddeld ingeroosterd is. Naar aanleiding van de criteria van de Raden voor Rechtsbijstand hebben we de beschikbare rechtsbijstandverleners verdeeld over de centra en hen verder zoveel mogelijk ingeroosterd conform hun eigen wensen. Met het Project sturing hebben we bereikt dat er termijnafspraken gemaakt zijn met de IND. Het voordeel van dit langere model is dat het de procedure stroomlijnt. Waar vroeger stuwmeren ontstonden, stroomt het nu door. Dit geeft rust en er komt eerder een beslissing. Voor zowel de planning als de rechtsbijstandverleners is de ruimere reactietijd positief. En voor het IND is het voordelig doordat de doorlooptijd sneller is. Waar vroeger stuwmeren ontstonden, stroomt het nu door (RE)ORGANISATIE RECHTSBIJSTANDKANTOOR Werken in de asielsector is en blijft meebewegen met de veranderingen. Voor de medewerkers brengt dit soms onzekerheid met zich mee. Met name de baliemedewerkers in de OC s kenden een lange onzekere periode. Samen met de juristen die kantoor hielden in het OC Zwolle in veel te kleine werkruimtes, wachtten de medewerkers in zeven OC s gedurende anderhalf jaar op de beloofde overstap naar een nieuwe werkplek. De discussie met de advocatuur en Raad over de Rechtsbijstandkantoren was hier debet aan. In augustus 2001 kon uiteindelijk de overstap gemaakt worden naar een vier verdiepingen tellend pand in Zwolle. TOTAAL AFGEGEVEN ASIELTOEVOEGINGEN Vanaf die datum zijn OC-medewerkers RBK-medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de spreekuren! Een cliënt, een tolk en een rechtsbijstandverlener, jurist of advocaat, treffen elkaar hier voor de nabespreking van het nader gehoor. Het vertrek uit de OC s betekende ook een efficiencyslag. Een aantal OC-medewerkers is doorgestroomd naar andere functies. AANPASSING MANAGEMENTSTRUCTUUR In de loop van 2001 werd de organisatiestructuur aangepast aan de groei in voorgaande jaren. Door de benoeming van een manager juridische zaken naast de manager uitvoering werd recht gedaan aan de beide steunpilaren van de Stichting: de organisatie van de rechtsbijstand (logistiek) en de rechtsbijstandverlening (juristenkantoren). Verder betekende de benoeming van een nieuw hoofd beheer ook een versterking van het managementteam. JURISTENTEAMS Het team in Zwolle verhuisde in augustus als laatste team naar een eigen juristenkantoor. De andere juristenkantoren waren hen in de afgelopen jaren al voorgegaan naar een eigen kantoor. De Zwollenaren houden nu kantoor op de bovenste twee verdiepingen van het pand waar ook het Rechtsbijstandkantoor is gevestigd. In het nieuwe kantoor is * toename Amsterdam Den Haag Arnhem Leeuwarden Den Bosch totaal * Gecorrigeerd: Onder invloed van het overgangsregime asieltoevoegingen, dat met de invoering van de VW2000 vanaf 1 april 2001 geldt, is het problematisch een vergelijking te maken tussen de toevoegcijfers 2001 en de voorgaande jaren. Daarom is een berekening gemaakt die een redelijke vergelijking mogelijk moet maken

8 (RE)ORGANISATIE VERVOLG NIENKE DOORNBOS PROMOTIEONDERZOEK NAAR COMMUNICATIE IN ASIELPROCEDURES ruimte voor een groot juristenteam. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is toch besloten om twee juridisch coördinatoren voor het juristenteam aan te stellen. Eén juridisch coördinator is inmiddels aangesteld. Het team in Arnhem groeide in 2001 met vier juristen en daarmee werd de laatste kamer van het kantoor bezet. Door de groei van het team en omdat de juridisch coördinator tevens manager juridische zaken werd, werd er op het juristenkantoor Arnhem een tweede juridisch coördinator aangesteld. Ook het juristenteam in Groningen kreeg met een (zij het bescheiden) groei te maken. Desalniettemin kan de huidige juridisch coördinator het daar voorlopig In mei en december 2001 zijn er twee ORA-klasjes gestart. De ORA (Opleidingsklas Rechtsbijstand Asiel) is een gezamenlijk project van de drie Stichtingen Rechtsbijstand Asiel. Nieuwe juristen worden via de ORA in één jaar opgeleid tot professionele asieljuristen. Voor de SRA Noordoost-Nederland zijn in 2001 zes juristen aan de opleiding begonnen. Buiten het feit dat in 2001 een aantal nieuwe juristen de rechtsbijstandteams kwam versterken, is er ook weer een aantal juristen vertrokken of heeft een aantal bij de SRA Noordoost-Nederland een andere functie gekregen. Het totaal aantal juristen dat daadwerkelijk rechtsbijstand verleent, is daardoor Op alledrie de kantoren werd een aanzet gegeven tot een verdere professionalisering van de juristenondersteuning. Dit proces, dat met veel inzet en creativiteit van de betrokkenen in gang gezet is, werpt nu al zijn vruchten af. De medewerkers van de juristenkantoren zijn in 2001 geconfronteerd met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet Hoewel de nieuwe wet van zowel de juristen als van de ondersteuners een extra inspanning heeft gevraagd, is de aanpassing aan de nieuwe regeling soepel verlopen. Ondanks de invoering van de nieuwe wet is het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde aantal toevoegingen volledig gehaald. alleen af. nauwelijks veranderd. AANTAL RECHTSBIJSTANDVERLENERS Netto totaal rechtsbijstandverleners Gemiddeld Toename Amsterdam Den Haag Arnhem Leeuwarden Den Bosch Het is een uitdaging voor rechtshulpverleners om aansluiting te vinden bij individuele cliënten. Wat je bij de een kunt zeggen, komt bij de ander niet over. Dat vereist improvisatievermogen. Het is natuurlijk ook een taalkwestie. Hulpverleners hebben vaak te maken met telefonische tolken, waarmee je soms moeilijk tot een goed gesprek kunt komen. Het is heel klinisch en vaak is de verstaanbaarheid slecht. Ook heb je te maken met het taal- en begripsniveau van de cliënt. Hulpverleners pakken cliënten heel verschillend aan. De een geeft uitgebreide uitleg over de gehele procedure, tot aan de Raad van State aan toe. De ander wil meer uit de cliënt zelf laten komen. We hebben ook aan asielzoekers zelf gevraagd: wat verwacht je nou van zo n rechtsbijstandverlener? Een vrouw vertelde dat ze verwacht dat een hulpverlener haar dossier heeft gelezen, dat hij haar kan vertellen wat de sterke en zwakke punten zijn en vervolgens samen met haar een plan maakt voor de procedure. Dat zijn hele legitieme verwachtingen, denk ik. Toch gebeurt het niet altijd op deze manier. Asielzoekers zelf zijn heel weinig aan het woord. Hun inbreng is veelal beperkt tot ja en nee antwoorden, dat komt natuurlijk ook omdat de procedure zo strikt is. En mensen willen zo graag hun eigen verhaal vertellen. Het is ook moeilijk om een pasklaar antwoord te vinden, omdat er zoveel soorten mensen zijn, van analfabeten tot hoogopgeleiden. Mensen willen graag hun eigen verhaal vertellen 12 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

9 KWALITEIT ORGANOGRAM In 2001 werd een medewerker kwaliteit aangesteld. Een dergelijke functionaris werd al langere tijd node gemist. Deze medewerker is aan de slag gegaan met een grote hoeveelheid onderwerpen op het terrein van de kwaliteit. Zo wordt er gewerkt aan een scholingsplan voor juristen, een opzet gemaakt voor een intercollegiaal consultprocedure, een intercollegiale toetsingsprocedure, een gedragsregeling en kwaliteitsregels. Daarnaast biedt de kwaliteitsmedewerker juridisch inhoudelijke ondersteuning en advies aan de kennismanager. Een andere ontwikkeling op het gebied van de kwaliteit is de aanstelling van senior-juristen/mentoren op de juristenkantoren, die onder meer tot taak hebben nieuwe juristen te begeleiden tijdens hun opleidingsperiode. PROJECT STURING Jaarlijks meet de SRA Noordoost- Nederland of op landelijk niveau de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand aan asielzoekers met elkaar overeenkomen om zo eventuele tekorten in de rechtsbijstandvoorziening te voorkomen. Uit de tot op heden verschenen rapportages kunnen onder andere de volgende conclusies worden getrokken: a De personele capaciteit van zowel de IND als van de Vreemdelingenkamers is toegenomen. Nu deze toename daadwerkelijk leidt tot een hogere productierealisatie van de IND zal de vraag naar rechtsbijstand toenemen. b Zowel het aantal rechtsbijstandverleners in asielzaken als het aantal afgegeven toevoegingen in asielzaken neemt toe. De groei van het aanbod blijft achter bij de groei van de vraag. c De vraag naar rechtsbijstand concentreert zich voornamelijk in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland terwijl het aanbod van rechtsbijstandverleners met name geconcentreerd is in het Westen van Nederland. Logische vraag van de Raden voor Rechtsbijstand was of de SRA s, die belast zijn met de organisatie van de rechtsbijstand aan asielzoekers, in staat zouden zijn om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen. In de overtuiging aan deze vraag te voldoen, ging het Landelijk Project Sturing SRA s in september van start om de volgende doelstellingen te realiseren: actualiseren en verder ontwikkelen van het rekenmodel Vraag en Aanbod; komen tot nieuwe en werkbare landelijke afspraken voor de geldende termijnen conform de nieuwe Vreemdelingenwet; het realiseren van een daadwerkelijk sturingsmechanisme voor Vraag en Aanbod van rechtsbijstand in asielzaken; het realiseren van landelijke inzet van rechtsbijstand voor de vier AC s en Rechtsbijstandkantoren (door landelijke halfjaarroosters). Randvoorwaarde om dit project te laten slagen, is het uniformeren van de werkprocessen met betrekking tot de planning bij de drie SRA s. Al voor het jaar verstreken was, was ook deze voorwaarde vervuld. Het project heeft een looptijd tot juli 2002 en is gehuisvest in het hoofdkantoor van de SRA Noordoost-Nederland te Arnhem. Medio 2002 wordt beslist of en op welke wijze het project gecontinueerd wordt. Coaches Kennismanager Ondersteuning Kennismanager Medewerker Beleid en kwaliteit AC Zevenaar Juridisch Coördinator AC AC Ter Apel Juridisch Coördinator AC OR Managementassistent Manager Juridische zaken Juristenkantoor Arnhem Juridisch Coördinator 1 Juridisch Coördinator 2 Juristenteam Juristenteam 1 Juristenteam 2 1 e medewerker Juristenkantoor Zwolle Juridisch Coördinator 1 Juridisch Coördinator 2 Juristenteam 1 Juristenteam 2 1 e medewerker Juridisch Coördinator 1 Bestuur Directeur Juristenkantoor Groningen 1 e medewerker Manager Uitvoering AC Zevenaar Hoofd Administratie Balieteam Personeelsfunctionaris AC Ter Apel Hoofd Administratie Balieteam Stafmedewerker uitvoering CPK Zwolle Hoofd Planning Planningsteam CPK Arnhem Plannings team RBK Zwolle Hoofd Administratie Hoofd Beheer Hoofdkantoor Arnhem Medewerker beheer Medewerker planning en beheer Systeembeheerder Assistent systeembeheerder Medewerker onderhoud ondersteuningsteam ondersteuningsteam ondersteuningsteam Rechtsbijstandsteam Schoonmaakmedewerkers 14 15

10 ROELI KOK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER RECHTSBIJSTANDKANTOOR SAMENWERKING Ik werk sinds juli 2001 op het Rechtsbijstandkantoor Zwolle. De werkzaamheden bestaan uit receptie, telefoon, het maken en verzenden van dossiers, ik maak schema s voor de tolken en voor alle cliënten noteer ik de stand van hun procedure en een transferbrief. Verder beantwoorden we veel telefonische vragen van VluchtelingenWerk en Nidos. Eén dag per week werk ik bij de AMA s. Daarnaast verzorg ik de distributie van de Dublinpapieren. Ik zag er tegenop om het spreekuurwerk in de OC s achter mij te laten. Dat was inhoudelijk interessanter. Bij de AMA s doe ik nog een beetje het OC-werk dat ik vroeger bij de Stichting deed. In de OC s deden wij de planning van VluchtenlingenWerk, advocaten en tolken. Dit doet nu de Centrale Plankamer. Aan de medewerkers de keuze gelaten wat ze wilden: de Plankamer of de Rechtsbijstandkantoren. Bij de Plankamer wist je zeker dat je geen cliënt meer zou zien, daarom koos ik voor het RBK. Wie van logistiek hield, koos voor de Plankamer. Dat het werk nooit stilstaat is waarschijnlijk wel de reden dat ik het nog steeds doe. Ik werk al sinds 1988 voor de Rechtsbijstand aan asielzoekers. Het OC-model in 1992, het Dublin Schengen erbij sinds 1995, de AMA-procedure, de nieuwe Vreemdelingenwet; daarvoor moet je steeds weer bijscholen en je in iets nieuws verdiepen. Het is mij reuze meegevallen in het RBK, al mis ik soms de cliënten met hun verschillende vragen. Ik ben wel blij met het AMA-werk en Dublin, dat geeft allemaal afwisseling. Ik mis soms de cliënten met hun verschillende vragen ADVOCATUUR De samenwerking met de advocatuur stond geheel in het teken van de problemen rond de Rechtsbijstandkantoren en de vergoedingenproblematiek. De weinig heldere situatie, met vragen als wie is verantwoordelijk voor de verdeling van zaken, wat is de verdeling van werkzaamheden tussen advocaten en juristen en hoe zit de bijen afbelregeling in de AC s in elkaar, was aanleiding tot veel discussie. Het gegeven dat de Stichting via een kaderbrief en een subsidiebeschikking normen en verdeelsleutels (financieel) opgelegd krijgt door de Raad voor Rechtsbijstand, is niet voldoende bekend. Duidelijke communicatie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand kan veel ergernis voorkomen. VLUCHTELINGENWERK In 2000 werd een werkdocument opgesteld dat een bijdrage leverde aan de heldere positie van Vluchtelingenwerk binnen het rechtsbijstandproces. In 2001 werd een soortgelijk document opgesteld voor de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk in de AC s. Met de Raden voor Rechtsbijstand zijn financiële afspraken gemaakt. Vooral in het werkgebied van onze Stichting is het op enkele locaties bijzonder moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor de overeengekomen taken. Wel worden alle cliënten voorbereid op een nader gehoor. Door de reisafstand naar het INDbehandelkantoor is het aantal bijwoningen lager dan de planning. Ook voor Vluchtelingenwerk was 2001 een reorganisatiejaar. Door het vertrek van de Stichting uit de OC s werd Vluchtelingenwerk met veel nieuwe balietaken geconfronteerd. RADEN VOOR RECHTSBIJSTAND De directeur van de Raad Arnhem, en tevens portefeuillehouder asiel, leerde waarom asiel een hoofdpijnportefeuille is. Ontevreden advocaten, een ontevreden Stichting en een niet altijd consistent beleid van de gezamenlijke Raden maakten het verslagjaar tot een memorabel jaar. De onzekerheid rond de huur van een pand in Zwolle, de tegenstellingen tussen de normen in de kaderbrief 2002, de discussie met de advocatuur en de wens om eerst tot uitsluitend landelijke en later tot regionale sturing te komen, en de blijvende onduidelijkheid over juristendeelname aan het Vreemdelingenpiket, zorgden voor een pittige discussie. Een samenhang met de in 2002 uit te voeren evaluatie van de gezamenlijke Stichtingen bleek in de praktijk al schaduwen vooruit te werpen. Eind 2001 waren de verhoudingen weer volledig genormaliseerd. CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA) EN IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND) De samenwerking met de grote ketenpartners COA en IND kreeg in 2001 vooral gestalte in de Werkgroep Behandelkantoren. Deze werkgroep werd nieuw leven ingeblazen nadat de staatssecretaris van Justitie de Notitie Behandelkantoren had onderschreven. De opdracht van de werkgroep was het verkorten van de doorlooptijden van de asielprocedures. Het Landelijk Project Sturing (zie elders in dit jaarverslag) wist in goed overleg met de IND tot nieuwe termijnafspraken te komen over de planning van zaken in de eerste fase van de procedure. Zo kreeg de asielzoeker, op het moment van vertrek uit het AC naar het OC, van de IND een afspraak mee voor het gehoor, minimaal vier weken daarna. De IND zegde toe het rapport van het gehoor uiterlijk vijf dagen na het gehoor te leveren. Uiterlijk drie weken daarna moet de 16 17

11 SAMENWERKING VERVOLG RESULTATEN rechtsbijstandverlener de correcties en aanvullingen op dit rapport hebben ingediend. Die nieuwe termijnen zijn voor de Dossiers verhuizen veelvuldig van Rechtbank. Advocaten en juristen reizen het hele land door en worden soms op twee plaatsen tegelijk op zitting bepaalde voorwaarden geëxperimenteerd zou worden met een geclusterde inzet van tolken op enkele advocatenkantoren. In de regio Aantal behandelde asielaanvragen in Aanmeldcentra Aantal asielzoekers in Nederland Aantal asielzoekers nog op wachtlijst AC 904 Geboren in de opvang + bewaring + jonge Ama s rechtsbijstand gunstig, omdat de Planning, meteen op de hoogte van het tijdstip van gehoor, nu ruimer de tijd heeft voor het plannen van de verwacht. Het is niet eenvoudig om op landelijk niveau tot logistieke afspraken te komen. Noordoost was de animo onder advocaten voor een dergelijk experiment echter te laag. Na het AEF-onderzoek zijn de overleggen AC Rijsbergen AC Schiphol Naar AC s Noordoost waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel Naar 48 uursprocedure waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel voorbereiding en de nabespreking. Dit is gezien het tolkentekort in sommige talen geen sinecure. Voor de IND zijn de termijnen gunstig omdat er geen HET TOLK- EN VERTAAL CENTRUM NEDERLAND (TVCN) De samenwerking met de tolkencentra werd in 2001 geïntensiveerd naar met het TVCN gestructureerd voortgezet, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Dit geïntensiveerde overleg leidt onder andere tot voorstellen Buffer en OC s in andere regio s Intrekkingen en afzien 225 waarvan AC Zevenaar 137 AC Ter Apel 88 Uitgeprocedeerd waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel 897 AC Dublin zonder opvang 811 waarvan AC Zevenaar 495 AC Ter Apel 316 stuwmeren ontstaan, en er geen aanleiding van het AEF-onderzoek naar de voor het nog effectiever inzetten van onnodige briefwisseling ontstaat door het over en weer zenden van uitstelverzoeken en reacties hierop. Het COA heeft in 2001 ook medewerkers gestationeerd in de plankamers van de IND-behandelkantoren. De hier wijze waarop zaken aan advocaten aangeleverd dienden te worden. Dit onderzoek werd opgezet door de Raad voor Rechtsbijstand, op verzoek van advocaten die meenden dat, in een werkveld waarin men toch al vaak (met name schaarse) tolken. Naar buffer en OC s in andere regio s Instroom uit andere regio s Doorstroom OC s waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel Alsnog naar OC s waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel aanwezige planners van de SRA kregen daardoor een directer contact met het COA. RECHTBANKEN Met de Vreemdelingenkamers in het afwezig was van kantoor, de zaken beter aangeleverd konden worden op hun advocatenkantoor in plaats van dat zij, zoals was voorgesteld, die zaken kwamen halen op het centraal gelegen Rechtsbijstandkantoor. Vooral omdat het Naar LCM voor distributie Gedistribueerd via Landelijk Centraal Meldpunt in NO- Nederland Totaal naar OC s in Noordoost- Nederland Niet gehoord, niet gedistribueerd 854 werkgebied wordt samen met IND Noordoost en Midden regulier overleg gevoerd. Afstemming van werkaanbod staat hierbij centraal. Landelijk groeide in Tolk- en Vertaal Centrum Nederland de noodzaak voor een zo centraal mogelijke inzet van tolken kon hard maken werd ook door de advocatuur onderkend, dat Reguliere zaken Dublinzaken met opvang 84 Correctie kinderen jonder dan 15 jaar Uitval diverse oorzaken bij de rechtsbijstand de irritatie het plannen op enkele honderden over de effecten van de uitbreiding van het aantal Vreemdelingenkamers. advocatenkantoren geen haalbare zaak was. Wel is afgesproken dat onder juristen advocaten juristen 14 advocaten

12 BELEIDSVOORNEMENS EDWIN BORGHS BELEIDSMEDEWERKER VAN DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND Centrale sturing van vraag en aanbod. Het afstemmen van de werkwijzen rond planning, roostering en logistieke organisatie van de 3 SRA s. Hierdoor wordt op grond van door de Raden opgelegde criteria een centrale sturing mogelijk. Versterking van het financieel management: medewerking aan een outputfinancieringsmodel. Invoering kwaliteitsinstrumenten voor de rechtsbijstand. Invoering klacht- en gedragsregels voor juristen. Certificering van de juridische processen. Invoering van een nieuw cliëntinformatiesysteem voor de juristenkantoren. De Raad verleent zelf geen rechtsbijstand, maar ziet toe op de organisatie en uitvoering daarvan. Iedereen die rechtsbijstand wil kan een aanvraag doen, en dan beoordeelt de Raad of hij daar recht op heeft. Asielzoekers zijn daarvan een belangrijke groep. We houden ons ook bezig met de financiering van een aantal organisaties, onder andere van de SRA. De drie SRA s in Nederland zouden beter op elkaar afgestemd moeten worden. Dat is de laatste tijd beter van de grond gekomen, maar er zijn nogal wat problemen, omdat de afzonderlijke raden autonoom zijn. De evaluatie van de Stichting Rechtsbijstand Asiel is dit jaar een groot item. Er wordt van buitenaf beoordeeld of ze goed functioneren. Op dit moment hebben de SRA s twee belangrijke functies: organisatie en rechtsbijstandsverlening. Er gaan stemmen op om deze functies te scheiden, zodat de verdeling van zaken tussen advocaten en juristen zo objectief mogelijk plaatsvindt. De instroom van asielzoekers het afgelopen jaar was veel lager. Er moeten zaken verdeeld worden over de SRA s, want er zijn grote regionale verschillen. In het westen zijn er te veel juristen en in deze regio zijn er te weinig. We constateren tot onze spijt dat de flexibele uitwisseling van juristen tussen de SRA s mede onder invloed van arbeidscontracten moeizaam verloopt. Wat mij voldoening geeft, is als er kwalitatief goede rechtsbijstand verleend wordt. Er zijn met behulp van hogere kwaliteitseisen verbeteringen te behalen op dat vlak. Er worden ook wel initiatieven genomen om de bestaande standaard aan te scherpen vanuit de raden. De medewerking van SRA s en advocaten is daarbij onontbeerlijk. Flexibele uitwisseling juristen verloopt moeizaam 20 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

13 BIJLAGEN PRODUCTIVITEIT In haar juridische dienstverlening onderscheidt de Stichting drie AC-SHIFT In spreekuren van acht uur gedurende NABESPREKING Juristen en advocaten bespreken het TOEVOEGINGEN Na de nabespreking kan de rechtsbijstand deelproducten: 365 dagen per jaar verlenen advocaten en rapport van het nader gehoor door de IND aan de asielzoeker worden voorgezet in juristen op de aanmeldcentra Zevenaar en met de asielzoeker tijdens spreekuren advies- en/of procedurezaken (bezwaar, Ter Apel rechtsbijstand in de 48-uurs- voorheen in het OC, vanaf augustus 2001 beroep, voorlopige voorziening). De procedure. op het Rechtsbijstandkantoor in Zwolle. financiering ervan komt voor rekening Een gemiddelde nabespreking is van de Raad voor Rechtsbijstand door een genormeerd op twee uur. Het is het toevoeging. eerste cliëntcontact van de rechtsbijstandverlener. De asielzaak begint hiermee. VERDELING INZET JURIDISCHE UREN IN AC S ZEVENAAR EN TER APEL DISTRIBUTIE VAN ASIELZAKEN IN NOORDOOST-NEDERLAND AFGEGEVEN TOEVOEGINGEN NOORDOOST-NEDERLAND juristen: 23% (6.051 uur) juristen: 19,24% juristen: 14% advocaten: 77% advocaten: 80,76% advocaten: 86% ( uur) 22 23

14 NELLY VAN DEN BERG ADVOCAAT IN AC ZEVENAAR Wat mijn werk prettig maakt, is dat je in korte tijd een zaak heel goed moet kunnen overzien en je standpunt moet bepalen, zodat je een beslissing kunt nemen. Bovendien kun je een zaak bespreken met de IND als je vindt dat een zaak niet in het AC afgehandeld moet worden. Dat informele overleg wordt wel steeds minder, dat vind ik heel jammer. Het is geformaliseerd via briefjes en papieren. Vanaf 1 april 2001 is er een nieuwe Vreemdelingenwet, daardoor en door het categoriale vreemdelingenbeleid, kun je in individuele gevallen tegenwoordig weinig bereiken. Mensen die uit een land als Irak komen, waar ze heel veel hebben meegemaakt, zien soms door een plotselinge verandering van overheidsvisie dat hun voorlopige verblijfsvergunning ingetrokken wordt. Ook is het bijna onmogelijk om op medische gronden nog een verblijfsvergunning te verkrijgen. Het criterium is nu: kun je reizen? Nou, dat kun je al snel natuurlijk. BIJLAGEN PERSONEEL De gemiddelde personeelsbezetting van SRA Noordoost-Nederland in 2001 was 99,93 fte (fulltime equivalenten). Een onderverdeling naar functie is als volgt: functies juristen 38,37 administratie 47,87 management en ondersteuning 13,69 totaal 99,93 Wat ik wel een goede zaak vind, is dat de Raad van State heel helder en duidelijk heeft aangegeven dat de behandeling van een zaak in het Aanmeldcentrum de termijn van 48 uur niet mag overschrijden. Voor de uitspraken van de Raad van State ging het Ministerie van Justitie veelvuldig over die termijn heen. Nu worden wel veel zaken doorgeschoven naar een OC. De IND heeft haar werk niet voldoende gestroomlijnd om zich te houden aan die termijn van 48 uur. Het criterium van nu: kun je reizen? 24 25

15 BIJLAGEN FINANCIËN BIJLAGEN BESTUUR Door onstuimige groei en personele problemen werden de twee voorgaande jaren met een negatief resultaat afgesloten. In 2001 werd samen met accountant KPMG het financiële beheer van een nieuw fundament voorzien. Een nieuw hoofd beheer begon in augustus de werkzaamheden. Door vooral de controle op de AC s te versterken op waar het verschil tussen gebudgetteerde en werkelijke kosten in korte tijd tot grote problemen kan leiden, werd 2001 weer met een positief resultaat afgesloten. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2001 Werkelijk 2001 EUR Baten Subsidies Bijdragen inzake gezamenlijke projecten met andere SRA s Rente Proceskostenvergoeding Totaal baten Lasten Personele kosten Materiële kosten Afschrijvingen De heer T.R. Doesburg voorzitter Mevrouw M.C.A. Vonk-van Kalker penningmeester Mevrouw mr. M.J.A. Braspenning secretaris De heer mr. W.L.M. Fleuren lid advocatuur De heer W. Ruifrok, bestuurslid namens VluchtelingenWerk, is in september 2001 afgetreden. Totaal lasten Saldo van baten en lasten

16 COLOFON uitgave Stichting Rechtsbijstand Asiel Noordoost-Nederland redactie en productie HDtt Public Relations, Nijmegen ontwerp bhgo, ontwerp voor web en druk, Arnhem foto omslag Ardeshir Sourmehi, Amsterdam portretfoto s Gerard Verschooten, Nijmegen drukwerk Janssen Print, Nijmegen JAARVERSLAG 2001

17 VESTIGINGEN STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND Hoofdkantoor Eusebiusbuitensingel 3 Postbus EK Arnhem telefoon (026) fax (026) Juristenkantoor Arnhem Eusebiusbuitensingel 5 Postbus EK Arnhem telefoon (026) fax (026) Juristenkantoor Groningen Westersingel 41 Postbus BK Groningen telefoon (050) fax (050) Rechtsbijstandkantoor Zwolle Dr. Stolteweg Postbus AN Zwolle telefoon (038) fax (038) Juristenkantoor Zwolle Dr. Stolteweg Postbus AN Zwolle telefoon (038) / fax (038) / AC Zevenaar Spoorwegstraat 33 Postbus AK Zevenaar telefoon (0316) fax (0316) AC Ter Apel Ter Apelervenen 5 Postbus AB Ter Apel telefoon (0599) fax (0599) Centrale Plankamer Zwolle La Grande Vitesse Zuiderzeelaan JV Zwolle telefoon (038) fax (038) OC Valentijn Nunspeet Ericaweg 2 Postbus AL Nunspeet telefoon (0341) fax (0341) OC Valentijn Lochem Ampsenseweg NB Lochem telefoon (0573) fax (0573)

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 Rapport Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 2 Klacht Op 14 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Assen, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juni 2014. Rapportnummer: 2014/063

Rapport. Datum: 23 juni 2014. Rapportnummer: 2014/063 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Raad voor Rechtsbijstand. Datum: 23 juni 2014 Rapportnummer: 2014/063

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Ambtshalve onderzoek KRAV Aangepaste notitie

Ambtshalve onderzoek KRAV Aangepaste notitie Ambtshalve onderzoek KRAV Aangepaste notitie Door de directie in november 2014 goedgekeurde aanpassing van de in het directieoverleg van 17 oktober 2012 vastgestelde notitie Auteur: Hans Mulder Afdeling:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 2 Klacht Verzoekers klaagden erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst tijdens het eerste

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10659 8 juli 2010 Beleidsregel vergoedingen voor rechtsbijstand in de nieuwe asielprocedure van de raad voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Internet Www.rvr.org Postbus 24080 3502 MB Utrecht Crocsckan 35 3521 BJ Utrocht Centraal kantoor Utrecht Raad voor Rechtsbijstand TeL 068-7871000. Fax088-787 10 8 Doorkiesnr. : 088-7871020 Datum : 30 juli

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12001023 200905925/1/V3 en 201108673/1/V3. Datum uitspraak: 13 april 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [ ], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

van de Raad voor rechtsbijstand Bij brief van 23 april 2012, ontvangen door het secretariaat van de Klachtencommissie

van de Raad voor rechtsbijstand Bij brief van 23 april 2012, ontvangen door het secretariaat van de Klachtencommissie heeft (verder: klager) een klacht ingediend tegen mr. (verder: rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring (verder: de commissie) op 25 april 2012, beklaagde). het verweerschrift van beklaagde is aan

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: Rapportnummer: 2013/191

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: Rapportnummer: 2013/191 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: 2013 Rapportnummer: 2013/191 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Versie Versie Datum. Nr Zaakcode( Wijziging Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie.

Versie Versie Datum. Nr Zaakcode( Wijziging Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Nr Zaakcode( Wijziging s) 1025 Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Versie Versie Datum oud nieuw 2.03 2.04 20-10-2015 Incasso eigen bijdrage Als de rechtsbijstandverlener

Nadere informatie

Besluit het bestuur van de raad de volgende beleidsregel vast te stellen:

Besluit het bestuur van de raad de volgende beleidsregel vast te stellen: Beleidsregelvergoedingenvoorrechtsbijstandindenieuweasielprocedurevan deraadvoorrechtsbijstandteutrecht Vastgestelddoorhetbestuurvanderaadvoorrechtsbijstandop1juli2010 Overwegende dat artikel 7, onderdelen

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg:

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg: Opvangmodel van COA 1 in de asielprocedure die inging op 1-7-2010 2 en de voorzieningen gezondheidszorg 34 in deze locaties (stand van zaken 1-12- 2011). Procedure stap 1. Aanmelding Centrale Ontvangstlocatie

Nadere informatie

Ex ante uitvoeringstoets Naar een effectievere asiel procedure en een effectiever terugkeerbeleid

Ex ante uitvoeringstoets Naar een effectievere asiel procedure en een effectiever terugkeerbeleid Ex ante uitvoeringstoets Naar een effectievere asiel procedure en een effectiever terugkeerbeleid Instroom AC 14.000 vreemdelingen gemiddelde verblijfstijd 12 dagen Bezettingsgraad 87,5%

Nadere informatie

De IND belicht, jaarresultaten 2003

De IND belicht, jaarresultaten 2003 De IND belicht, jaarresultaten 2003 IMMIGRATIE EN NATURALISATIE Dit boekje presenteert op overzichtelijke wijze de resultaten, die per proces of onderwerp worden behandeld. De getallen zijn meestal afgerond

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 Rapport Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 2 Klacht Op 12 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Altforst, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Landelijk Bureau afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht t.a.v. dhr.

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 16/27939 NL16.3618 Bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 Rapport Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de

Nadere informatie

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging.

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 Rapport Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 2 Klacht Op 9 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van het Centraal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Eerste fase processturing. Hoofdirectie. Regiodirecties. Procesmanagers

Eerste fase processturing. Hoofdirectie. Regiodirecties. Procesmanagers Processturing bij IND De Immigratie- en Naturalisatiedienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Zonder medewerking van politie, Koninklijke Marechaussee, COA (opvang van

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1 Inleiding en onderzoeksopzet

1 Inleiding en onderzoeksopzet 1 Inleiding en onderzoeksopzet In de algemene inleiding op de evaluatie van de Vw 2000 die aan deze rapportage vooraf gaat, wordt de voorgeschiedenis van de Vw 2000 kort beschreven. Daaruit blijkt dat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:16922

ECLI:NL:RBDHA:2016:16922 ECLI:NL:RBDHA:2016:16922 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 05-08-2016 Datum publicatie 17-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 16/15687 en AWB 16/5690(vovo)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 588 Besluit van 11 november 2004 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de wijziging van de definitie van proces-uren

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 19-6-2015 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 Kinderopvang Blije Gezichtjes uw flexibele opvang in Almere Buiten! Openbaar Jaarverslag BSO Blije Gezichtjes Juni 2015 Inhoud 1.

Nadere informatie

Werkwijzer. procedure. Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB)

Werkwijzer. procedure. Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB) Werkwijzer procedure Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB) Werkwijzer CKB, versie 2.0 februari 2016 1 1. Inleiding Kwaliteit als uitgangpunt Kwaliteit van de rechtsbijstandverlening is waar de advocatuur

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in het WTC EXPO in Leeuwarden

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in het WTC EXPO in Leeuwarden Waarom komen er vluchtelingen in het WTC Expo? 2 Wat is een noodopvang? 2 Wat voor een soorten opvang zijn er? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar het

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 OPSCHRIFT Vergadering van 28 oktober 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201204533/1/V1. Datum uitspraak: 19 februari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015 Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087 2 Klacht Op 16 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer mr. S., advocaat te Boxtel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Factsheet 2015-3 Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Auteur: M. ter Voert September 2015 Op 13 februari 2015 is de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

Besluit van het bestuur tot het verlenen. nlanuaal geldend vanaf 23 juni Raad voor Rechtshij stand. Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Besluit van het bestuur tot het verlenen. nlanuaal geldend vanaf 23 juni Raad voor Rechtshij stand. Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Raad voor Rechtshij stand Besluit van het bestuur tot het verlenen I Li nlanuaal geldend vanaf 23 juni 2016 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te. Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014. Rapportnummer: 2014 /153

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te. Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014. Rapportnummer: 2014 /153 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014 Rapportnummer: 2014 /153 20 14/153 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Klacht Bevindingen

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Datum 17 april 2012 Rapport WODC: "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet.

Datum 17 april 2012 Rapport WODC: Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang & Terugkeer Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst Contact met de Immigratieen Naturalisatiedienst Inleiding Schriftelijk contact (in beginsel) Postadressen en faxnummers hoofdkantoor en regiokantoren

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie