EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID"

Transcriptie

1 EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID JAARVERSLAG 2001

2 PROFIEL De Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) Noordoost-Nederland opereert in het oosten en noorden van Nederland (de hofressorten Arnhem en Leeuwarden). Ze werkt nauw samen met twee collegastichtingen in het westen en zuiden van Nederland. Haar vijf hoofdtaken zijn: het coördineren en organiseren van de rechtsbijstand aan asielzoekers; het verlenen van rechtsbijstand aan asielzoekers; het bewaken en op peil houden van de kwaliteit van de rechtsbijstand aan asielzoekers; het ontwikkelen van beleid op inhoudelijk-juridisch terrein; het monitoren van de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand. STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND

3 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 Scherpe daling 4 Asielspiraal 5 Spanningen bij de advocatuur 6 AEF werkconferenties 8 Van spanning naar ontspanning 9 (Re)organisatie 11 Kwaliteit 14 Samenwerking 17 Resultaten 19 Beleidsvoornemens 20 Bijlagen Productiviteit 22 Personeel 25 Financiën 26 Bestuur 27 Interviews Nelleke Mulders 7 Hans Mulder 10 Nienke Doornbos 13 Roeli Kok 16 Edwin Borghs 21 Nelly van den Berg 24 Het jaar 2001 was het jaar van de nieuwe Vreemdelingenwet. Hoewel deze leidde tot een onverwacht scherpe daling van het aantal asielaanvragen, en daarmee althans voor de korte termijn de Haagse doelstellingen gerealiseerd lijken, moeten wij er rekening mee houden dat dit niet de laatste verandering in de Nederlandse asielwetgeving is. Het debat over migratie wordt scherper. De ontwikkeling in de landen om ons heen staat niet stil, integendeel. Nu zelfs in een land als Denemarken nóg scherpere wetgeving totstandkwam, mag verwacht worden dat dit proces van verharding in heel Europa verder gaat. Bovendien krijgt de migratie steeds meer een bedrijfsmatig karakter. Er wordt professioneel gezocht naar de beste mogelijkheden om Europa binnen te komen. Wij moeten er daarom rekening mee houden dat het aanscherpen van de wetgeving in de landen om ons heen te zijner tijd zal leiden tot opnieuw een groter aantal migranten richting Nederland. Of steeds strengere wetgeving op den duur een oplossing zal blijken, is nog maar de vraag. De oorzaken van de migratie blijven immers bestaan. Dat de nieuwe regels het ook voor de werkelijke asielzoekers moeilijker zullen maken om bescherming te vinden, staat buiten kijf. Binnen onze stichting is het daarom van het grootst mogelijke belang dat wij blijven werken aan kwaliteit van onze dienstverlening. Zodat degenen die werkelijk bescherming nodig hebben, deze ook krijgen. Tevreden kan ik vaststellen dat juist op dit gebied goede voortgang is gemaakt. Een onvoorzien effect van de nieuwe Vreemdelingenwet was de adempauze die ontstond door de eerder genoemde teruggang van het aantal asielaanvragen in de tweede helft van het jaar. Dat gaf ons onder meer gelegenheid de organisatie verder te versterken, op soepele wijze de nieuwe kantoren in gebruik te nemen en de financiële situatie te verbeteren. Het afgelopen jaar is veel totstandgebracht. Het mag duidelijk zijn, dat dit in een voortdurend veranderende omgeving niet zonder slag of stoot gebeurde. Namens het voltallige bestuur dank ik allen die hebben bijgedragen aan het werk van onze stichting. Zij kunnen terugzien op een welbesteed jaar. Ton Doesburg, voorzitter 2 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

4 SCHERPE DALING ASIELSPIRAAL Het jaar 2001 verliep opmerkelijk. Na enige jaren van groei van het aantal asielverzoeken trad begin 2001 een kentering op. Tijdens de MKZgrenscontroles in februari en maart vertoonde het aantal asielaanvragen een scherpe daling ten opzichte van Het achterwege blijven van de gebruikelijke zomerpiek betekende dat het jaar 2001 afgesloten werd met officiële asielverzoeken. De effecten van het gegeven dat Nederland minder in trek is bij asielzoekers, waren in ons werkgebied pas in de tweede helft van het jaar merkbaar. In de eerste maanden van 2001 was de druk op de schaarse rechtsbijstand bijzonder groot. Zeker in het werkgebied Noordoost-Nederland. AANTAL ASIELVERZOEKEN VAN 1994 T/M De Europese weegschaal, een combinatie van asiel- en opvangbeleid in de diverse landen, is doorgaans bepalend voor het aantal asielaanvragen in Nederland. In de op 1 april 2001 ingevoerde Vreemdelingenwet 2000 legde de politiek haar wens vast om tot een verscherping van het asielbeleid te komen. INSTROOMONTWIKKELING IN NEDERLAND PER JAAR Enkele speerpunten van de nieuwe wet: beperking van het aantal statussen; beperking van de duur van de asielprocedure; de meeromvattende beschikking; opvangvoorzieningen worden beëindigd bij een afwijzende beschikking. Instroom 2000: asielzoekers Daarnaast betekende de volledige start van het AC Ter Apel een capaciteitsuitbreiding voor de IND. In alle AC s werd in de loop van 2001 de selectie aan de poort verscherpt. Aangezien er geen sprake is van een daling van het aantal asielverzoeken in de ons omringende landen en de wereldvrede zeker niet dichterbij is gekomen, betekenen de Nederlandse stappen een verdere weg naar beneden langs de asielspiraal. Zolang er geen geüniformeerd Europees asielbeleid is, zullen andere landen bij Nederlands succes de maatregelen overnemen. De totale druk op Europa blijft hetzelfde en de weegschaal gaat weer de andere kant op aantal asielzoekers per week (personen) Instroom 2001: asielzoekers week 4 5

5 SPANNINGEN BIJ DE ADVOCATUUR Met de komst van de Vreemdelingenwet 2000 veranderde de vergoeding voor rechtsbijstand in asielzaken. De overgangsmaatregelen en een voorgestelde nieuwe regeling leidden in april 2001 tot grote spanning tussen advocaten en de Raden voor Rechtsbijstand, en de directie Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie. De vergoeding, die onder het systeem van de Vreemdelingenwet 2000 valt, leidde tot lagere bedragen, dan die onder de oude Vreemdelingenwet. De onvrede over het tarief kwam boven op de al bestaande onvrede over de wens van de Stichting om te vertrekken uit de OC s en de werkzaamheden te verleggen naar Rechtsbijstandkantoren. De vergoedingenproblematiek was landelijk. In het werkgebied van de Stichting Noordoost-Nederland wilde een aanzienlijke groep advocaten niet langer aan de OC-roosters deelnemen. NELLEKE MULDERS ASIELJURISTE JK GRONINGEN Sinds november 2000 werk ik als juriste op het SRAjuristenkantoor in Groningen. Ik kom dus maar net kijken in asielland. Hiervoor heb ik bij de Gemeente Heerenveen gewerkt als juriste op de afdeling Grondzaken: aan- en verkoop van grond, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, huur, pacht, enzovoort. Iets heel anders dus. Voordat ik daadwerkelijk als juriste bij de SRA aan de slag kon, heb ik een interne opleiding van een halfjaar moeten volgen: de theoretische opleiding bij de OSR en de, meer op de praktijk gerichte, opleiding bij de ORA (het klasje ). Ik heb begrepen dat de ORA nu bezig is met het laatste klasje, vanwege een vacaturestop. Eigenlijk jammer dat de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring zo weer verdwijnt. Per 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet ingevoerd. Daardoor is het nu ook in vreemdelingenzaken mogelijk om in hoger beroep te gaan. Tot nu toe word ik daar echter niet vrolijk van. Het toelatingsbeleid is strenger geworden en dat merk je tevens aan de uitspraken van de Raad van State. Ook in de politiek is het tegenwoordig bon ton om ferme taal richting asielzoekers te gebruiken. Wellicht ligt hier een schone taak voor de SRA om een genuanceerd tegengeluid te laten horen. Het werk als asieljuriste blijft voor mij, ondanks deze ietwat sombere overwegingen, de moeite meer dan waard. Het is een zeer afwisselende baan. Elke cliënt heeft zijn eigen specifieke problemen. Vanochtend een cliënt uit Armenië, vanmiddag iemand uit Sierra Leone. Eigenlijk doe je elke dag een rondje wereld. Eigenlijk doe je elke dag een rondje wereld 6 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

6 AEF WERKCONFERENTIES VAN SPANNING NAAR ONTSPANNING Onder begeleiding van AEF organiseerden de Raden voor Rechtsbijstand een tweetal werkconferenties. De herinrichting van het opvangmodel, waarbij de IND de asielprocedure vanuit een behandelkantoor laat plaatsvinden, en de omvorming van het COA naar een clusterstructuur waren in 2000 ingezet. De OC s hadden hiermee iedere betekenis binnen de logistiek van de asielprocedure verloren. De wens van de Stichtingen om de rechtsbijstand vanuit Rechtsbijstandkantoren te organiseren, stond scherp tegenover de wens van de advocatuur om cliënten op eigen kantoren te ontvangen. De logistiek stond op beide werkconferenties centraal. Uiteindelijk bleken de grootste verschillen van mening aangewakkerd te worden door de verschillende beelden die partijen van elkaar hebben. De advocatuur bleek niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de manier waarop de marktverdeling totstandkomt in overleg tussen Raden en SRA s. Het marktaandeel van de SRA s was door de stijging van het aantal asielzoekers afgenomen. De advocatuur dacht dat het omgekeerde gebeurd was. Naar aanleiding van de werkconferenties maakte men verschillende afspraken die in 2001 en 2002 worden uitgevoerd. Er komt een Nieuwsbrief waarin marktafspraken en verdeelsleutels duidelijk worden gecommuniceerd. In overleg met de tolkencentra wordt er een centrale planning gemaakt met speciale aandacht voor de tolkenproblematiek. De voorkeur ligt bij de planning op de Rechtsbijstandkantoren. Er worden experimenten gestart voor planning op de advocatenkantoren. De regelgeving rond de inschrijvingsvoorwaarden die per Raad verschillen, wordt geüniformeerd. Op basis van de werkconferentie werd begin 2002 een nieuw landelijk AC- en OC-rooster ingevoerd. De eerste helft van 2001 was in het werkgebied Noordoost een spannende periode. Het AC Ter Apel groeide door naar een volwaardig AC, waardoor de vraag naar rechtsbijstand daar wekelijks toenam. De onvrede bij de advocatuur betekende een behoorlijk verlies aan capaciteit in de OC s. Brandbrieven gingen zowel richting IND als naar de Raad. Er waren immers niet voldoende rechtsbijstandverleners beschikbaar. In augustus zette de daling van het aantal asielzoekers door en konden wij rustig ademhalen. Na de toekenning van een extra punt (vergoeding) voor de werkzaamheden in de asielprocedure, met daarna de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en een extra punt voor het halen van zaken in de Rechtsbijstandkantoren in september 2001, werd de staking beëindigd en was de ontspanning in de asielmarkt ook in Noordoost een feit. 8 9

7 HANS MULDER MEDEWERKER PROJECT STURING Als medewerker rekenmodel van het Project sturing moet ik zorgen dat de basisinformatie op het cijfergebied klopt. Het model berekent de capaciteit van de rechtsbijstand. De afgelopen jaren bleek deze capaciteit juist voldoende te zijn. Uit het model bleek dat de rechtsbijstandverleners zich voornamelijk in het westen bevinden, terwijl de meeste asielzoekers in het noorden en oosten verblijven. Het Project sturing brengt deze groepen bij elkaar. Landelijk is een uniform planningsmodel ingevoerd. Het frappante van het systeem waarin de mensen naar de Rechtsbijstandkantoren komen, is dat de opkomst hoger is dan vroeger. Waarschijnlijk komt dit doordat de asielzoekers een rechtsbijstandverlener serieuzer nemen als ze ernaar toe moeten reizen. De grootste uitdaging bij de huidige lage instroom is om de zaken evenredig te verdelen onder de rechtsbijstandverleners. We zorgen dat de rechtsbijstandverleners voldoende zaken krijgen. We weten hoeveel rechtsbijstandverleners er zijn en waar ze werken, en we kunnen zien hoe vaak iemand gemiddeld ingeroosterd is. Naar aanleiding van de criteria van de Raden voor Rechtsbijstand hebben we de beschikbare rechtsbijstandverleners verdeeld over de centra en hen verder zoveel mogelijk ingeroosterd conform hun eigen wensen. Met het Project sturing hebben we bereikt dat er termijnafspraken gemaakt zijn met de IND. Het voordeel van dit langere model is dat het de procedure stroomlijnt. Waar vroeger stuwmeren ontstonden, stroomt het nu door. Dit geeft rust en er komt eerder een beslissing. Voor zowel de planning als de rechtsbijstandverleners is de ruimere reactietijd positief. En voor het IND is het voordelig doordat de doorlooptijd sneller is. Waar vroeger stuwmeren ontstonden, stroomt het nu door (RE)ORGANISATIE RECHTSBIJSTANDKANTOOR Werken in de asielsector is en blijft meebewegen met de veranderingen. Voor de medewerkers brengt dit soms onzekerheid met zich mee. Met name de baliemedewerkers in de OC s kenden een lange onzekere periode. Samen met de juristen die kantoor hielden in het OC Zwolle in veel te kleine werkruimtes, wachtten de medewerkers in zeven OC s gedurende anderhalf jaar op de beloofde overstap naar een nieuwe werkplek. De discussie met de advocatuur en Raad over de Rechtsbijstandkantoren was hier debet aan. In augustus 2001 kon uiteindelijk de overstap gemaakt worden naar een vier verdiepingen tellend pand in Zwolle. TOTAAL AFGEGEVEN ASIELTOEVOEGINGEN Vanaf die datum zijn OC-medewerkers RBK-medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de spreekuren! Een cliënt, een tolk en een rechtsbijstandverlener, jurist of advocaat, treffen elkaar hier voor de nabespreking van het nader gehoor. Het vertrek uit de OC s betekende ook een efficiencyslag. Een aantal OC-medewerkers is doorgestroomd naar andere functies. AANPASSING MANAGEMENTSTRUCTUUR In de loop van 2001 werd de organisatiestructuur aangepast aan de groei in voorgaande jaren. Door de benoeming van een manager juridische zaken naast de manager uitvoering werd recht gedaan aan de beide steunpilaren van de Stichting: de organisatie van de rechtsbijstand (logistiek) en de rechtsbijstandverlening (juristenkantoren). Verder betekende de benoeming van een nieuw hoofd beheer ook een versterking van het managementteam. JURISTENTEAMS Het team in Zwolle verhuisde in augustus als laatste team naar een eigen juristenkantoor. De andere juristenkantoren waren hen in de afgelopen jaren al voorgegaan naar een eigen kantoor. De Zwollenaren houden nu kantoor op de bovenste twee verdiepingen van het pand waar ook het Rechtsbijstandkantoor is gevestigd. In het nieuwe kantoor is * toename Amsterdam Den Haag Arnhem Leeuwarden Den Bosch totaal * Gecorrigeerd: Onder invloed van het overgangsregime asieltoevoegingen, dat met de invoering van de VW2000 vanaf 1 april 2001 geldt, is het problematisch een vergelijking te maken tussen de toevoegcijfers 2001 en de voorgaande jaren. Daarom is een berekening gemaakt die een redelijke vergelijking mogelijk moet maken

8 (RE)ORGANISATIE VERVOLG NIENKE DOORNBOS PROMOTIEONDERZOEK NAAR COMMUNICATIE IN ASIELPROCEDURES ruimte voor een groot juristenteam. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is toch besloten om twee juridisch coördinatoren voor het juristenteam aan te stellen. Eén juridisch coördinator is inmiddels aangesteld. Het team in Arnhem groeide in 2001 met vier juristen en daarmee werd de laatste kamer van het kantoor bezet. Door de groei van het team en omdat de juridisch coördinator tevens manager juridische zaken werd, werd er op het juristenkantoor Arnhem een tweede juridisch coördinator aangesteld. Ook het juristenteam in Groningen kreeg met een (zij het bescheiden) groei te maken. Desalniettemin kan de huidige juridisch coördinator het daar voorlopig In mei en december 2001 zijn er twee ORA-klasjes gestart. De ORA (Opleidingsklas Rechtsbijstand Asiel) is een gezamenlijk project van de drie Stichtingen Rechtsbijstand Asiel. Nieuwe juristen worden via de ORA in één jaar opgeleid tot professionele asieljuristen. Voor de SRA Noordoost-Nederland zijn in 2001 zes juristen aan de opleiding begonnen. Buiten het feit dat in 2001 een aantal nieuwe juristen de rechtsbijstandteams kwam versterken, is er ook weer een aantal juristen vertrokken of heeft een aantal bij de SRA Noordoost-Nederland een andere functie gekregen. Het totaal aantal juristen dat daadwerkelijk rechtsbijstand verleent, is daardoor Op alledrie de kantoren werd een aanzet gegeven tot een verdere professionalisering van de juristenondersteuning. Dit proces, dat met veel inzet en creativiteit van de betrokkenen in gang gezet is, werpt nu al zijn vruchten af. De medewerkers van de juristenkantoren zijn in 2001 geconfronteerd met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet Hoewel de nieuwe wet van zowel de juristen als van de ondersteuners een extra inspanning heeft gevraagd, is de aanpassing aan de nieuwe regeling soepel verlopen. Ondanks de invoering van de nieuwe wet is het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde aantal toevoegingen volledig gehaald. alleen af. nauwelijks veranderd. AANTAL RECHTSBIJSTANDVERLENERS Netto totaal rechtsbijstandverleners Gemiddeld Toename Amsterdam Den Haag Arnhem Leeuwarden Den Bosch Het is een uitdaging voor rechtshulpverleners om aansluiting te vinden bij individuele cliënten. Wat je bij de een kunt zeggen, komt bij de ander niet over. Dat vereist improvisatievermogen. Het is natuurlijk ook een taalkwestie. Hulpverleners hebben vaak te maken met telefonische tolken, waarmee je soms moeilijk tot een goed gesprek kunt komen. Het is heel klinisch en vaak is de verstaanbaarheid slecht. Ook heb je te maken met het taal- en begripsniveau van de cliënt. Hulpverleners pakken cliënten heel verschillend aan. De een geeft uitgebreide uitleg over de gehele procedure, tot aan de Raad van State aan toe. De ander wil meer uit de cliënt zelf laten komen. We hebben ook aan asielzoekers zelf gevraagd: wat verwacht je nou van zo n rechtsbijstandverlener? Een vrouw vertelde dat ze verwacht dat een hulpverlener haar dossier heeft gelezen, dat hij haar kan vertellen wat de sterke en zwakke punten zijn en vervolgens samen met haar een plan maakt voor de procedure. Dat zijn hele legitieme verwachtingen, denk ik. Toch gebeurt het niet altijd op deze manier. Asielzoekers zelf zijn heel weinig aan het woord. Hun inbreng is veelal beperkt tot ja en nee antwoorden, dat komt natuurlijk ook omdat de procedure zo strikt is. En mensen willen zo graag hun eigen verhaal vertellen. Het is ook moeilijk om een pasklaar antwoord te vinden, omdat er zoveel soorten mensen zijn, van analfabeten tot hoogopgeleiden. Mensen willen graag hun eigen verhaal vertellen 12 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

9 KWALITEIT ORGANOGRAM In 2001 werd een medewerker kwaliteit aangesteld. Een dergelijke functionaris werd al langere tijd node gemist. Deze medewerker is aan de slag gegaan met een grote hoeveelheid onderwerpen op het terrein van de kwaliteit. Zo wordt er gewerkt aan een scholingsplan voor juristen, een opzet gemaakt voor een intercollegiaal consultprocedure, een intercollegiale toetsingsprocedure, een gedragsregeling en kwaliteitsregels. Daarnaast biedt de kwaliteitsmedewerker juridisch inhoudelijke ondersteuning en advies aan de kennismanager. Een andere ontwikkeling op het gebied van de kwaliteit is de aanstelling van senior-juristen/mentoren op de juristenkantoren, die onder meer tot taak hebben nieuwe juristen te begeleiden tijdens hun opleidingsperiode. PROJECT STURING Jaarlijks meet de SRA Noordoost- Nederland of op landelijk niveau de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand aan asielzoekers met elkaar overeenkomen om zo eventuele tekorten in de rechtsbijstandvoorziening te voorkomen. Uit de tot op heden verschenen rapportages kunnen onder andere de volgende conclusies worden getrokken: a De personele capaciteit van zowel de IND als van de Vreemdelingenkamers is toegenomen. Nu deze toename daadwerkelijk leidt tot een hogere productierealisatie van de IND zal de vraag naar rechtsbijstand toenemen. b Zowel het aantal rechtsbijstandverleners in asielzaken als het aantal afgegeven toevoegingen in asielzaken neemt toe. De groei van het aanbod blijft achter bij de groei van de vraag. c De vraag naar rechtsbijstand concentreert zich voornamelijk in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland terwijl het aanbod van rechtsbijstandverleners met name geconcentreerd is in het Westen van Nederland. Logische vraag van de Raden voor Rechtsbijstand was of de SRA s, die belast zijn met de organisatie van de rechtsbijstand aan asielzoekers, in staat zouden zijn om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen. In de overtuiging aan deze vraag te voldoen, ging het Landelijk Project Sturing SRA s in september van start om de volgende doelstellingen te realiseren: actualiseren en verder ontwikkelen van het rekenmodel Vraag en Aanbod; komen tot nieuwe en werkbare landelijke afspraken voor de geldende termijnen conform de nieuwe Vreemdelingenwet; het realiseren van een daadwerkelijk sturingsmechanisme voor Vraag en Aanbod van rechtsbijstand in asielzaken; het realiseren van landelijke inzet van rechtsbijstand voor de vier AC s en Rechtsbijstandkantoren (door landelijke halfjaarroosters). Randvoorwaarde om dit project te laten slagen, is het uniformeren van de werkprocessen met betrekking tot de planning bij de drie SRA s. Al voor het jaar verstreken was, was ook deze voorwaarde vervuld. Het project heeft een looptijd tot juli 2002 en is gehuisvest in het hoofdkantoor van de SRA Noordoost-Nederland te Arnhem. Medio 2002 wordt beslist of en op welke wijze het project gecontinueerd wordt. Coaches Kennismanager Ondersteuning Kennismanager Medewerker Beleid en kwaliteit AC Zevenaar Juridisch Coördinator AC AC Ter Apel Juridisch Coördinator AC OR Managementassistent Manager Juridische zaken Juristenkantoor Arnhem Juridisch Coördinator 1 Juridisch Coördinator 2 Juristenteam Juristenteam 1 Juristenteam 2 1 e medewerker Juristenkantoor Zwolle Juridisch Coördinator 1 Juridisch Coördinator 2 Juristenteam 1 Juristenteam 2 1 e medewerker Juridisch Coördinator 1 Bestuur Directeur Juristenkantoor Groningen 1 e medewerker Manager Uitvoering AC Zevenaar Hoofd Administratie Balieteam Personeelsfunctionaris AC Ter Apel Hoofd Administratie Balieteam Stafmedewerker uitvoering CPK Zwolle Hoofd Planning Planningsteam CPK Arnhem Plannings team RBK Zwolle Hoofd Administratie Hoofd Beheer Hoofdkantoor Arnhem Medewerker beheer Medewerker planning en beheer Systeembeheerder Assistent systeembeheerder Medewerker onderhoud ondersteuningsteam ondersteuningsteam ondersteuningsteam Rechtsbijstandsteam Schoonmaakmedewerkers 14 15

10 ROELI KOK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER RECHTSBIJSTANDKANTOOR SAMENWERKING Ik werk sinds juli 2001 op het Rechtsbijstandkantoor Zwolle. De werkzaamheden bestaan uit receptie, telefoon, het maken en verzenden van dossiers, ik maak schema s voor de tolken en voor alle cliënten noteer ik de stand van hun procedure en een transferbrief. Verder beantwoorden we veel telefonische vragen van VluchtelingenWerk en Nidos. Eén dag per week werk ik bij de AMA s. Daarnaast verzorg ik de distributie van de Dublinpapieren. Ik zag er tegenop om het spreekuurwerk in de OC s achter mij te laten. Dat was inhoudelijk interessanter. Bij de AMA s doe ik nog een beetje het OC-werk dat ik vroeger bij de Stichting deed. In de OC s deden wij de planning van VluchtenlingenWerk, advocaten en tolken. Dit doet nu de Centrale Plankamer. Aan de medewerkers de keuze gelaten wat ze wilden: de Plankamer of de Rechtsbijstandkantoren. Bij de Plankamer wist je zeker dat je geen cliënt meer zou zien, daarom koos ik voor het RBK. Wie van logistiek hield, koos voor de Plankamer. Dat het werk nooit stilstaat is waarschijnlijk wel de reden dat ik het nog steeds doe. Ik werk al sinds 1988 voor de Rechtsbijstand aan asielzoekers. Het OC-model in 1992, het Dublin Schengen erbij sinds 1995, de AMA-procedure, de nieuwe Vreemdelingenwet; daarvoor moet je steeds weer bijscholen en je in iets nieuws verdiepen. Het is mij reuze meegevallen in het RBK, al mis ik soms de cliënten met hun verschillende vragen. Ik ben wel blij met het AMA-werk en Dublin, dat geeft allemaal afwisseling. Ik mis soms de cliënten met hun verschillende vragen ADVOCATUUR De samenwerking met de advocatuur stond geheel in het teken van de problemen rond de Rechtsbijstandkantoren en de vergoedingenproblematiek. De weinig heldere situatie, met vragen als wie is verantwoordelijk voor de verdeling van zaken, wat is de verdeling van werkzaamheden tussen advocaten en juristen en hoe zit de bijen afbelregeling in de AC s in elkaar, was aanleiding tot veel discussie. Het gegeven dat de Stichting via een kaderbrief en een subsidiebeschikking normen en verdeelsleutels (financieel) opgelegd krijgt door de Raad voor Rechtsbijstand, is niet voldoende bekend. Duidelijke communicatie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand kan veel ergernis voorkomen. VLUCHTELINGENWERK In 2000 werd een werkdocument opgesteld dat een bijdrage leverde aan de heldere positie van Vluchtelingenwerk binnen het rechtsbijstandproces. In 2001 werd een soortgelijk document opgesteld voor de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk in de AC s. Met de Raden voor Rechtsbijstand zijn financiële afspraken gemaakt. Vooral in het werkgebied van onze Stichting is het op enkele locaties bijzonder moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor de overeengekomen taken. Wel worden alle cliënten voorbereid op een nader gehoor. Door de reisafstand naar het INDbehandelkantoor is het aantal bijwoningen lager dan de planning. Ook voor Vluchtelingenwerk was 2001 een reorganisatiejaar. Door het vertrek van de Stichting uit de OC s werd Vluchtelingenwerk met veel nieuwe balietaken geconfronteerd. RADEN VOOR RECHTSBIJSTAND De directeur van de Raad Arnhem, en tevens portefeuillehouder asiel, leerde waarom asiel een hoofdpijnportefeuille is. Ontevreden advocaten, een ontevreden Stichting en een niet altijd consistent beleid van de gezamenlijke Raden maakten het verslagjaar tot een memorabel jaar. De onzekerheid rond de huur van een pand in Zwolle, de tegenstellingen tussen de normen in de kaderbrief 2002, de discussie met de advocatuur en de wens om eerst tot uitsluitend landelijke en later tot regionale sturing te komen, en de blijvende onduidelijkheid over juristendeelname aan het Vreemdelingenpiket, zorgden voor een pittige discussie. Een samenhang met de in 2002 uit te voeren evaluatie van de gezamenlijke Stichtingen bleek in de praktijk al schaduwen vooruit te werpen. Eind 2001 waren de verhoudingen weer volledig genormaliseerd. CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA) EN IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND) De samenwerking met de grote ketenpartners COA en IND kreeg in 2001 vooral gestalte in de Werkgroep Behandelkantoren. Deze werkgroep werd nieuw leven ingeblazen nadat de staatssecretaris van Justitie de Notitie Behandelkantoren had onderschreven. De opdracht van de werkgroep was het verkorten van de doorlooptijden van de asielprocedures. Het Landelijk Project Sturing (zie elders in dit jaarverslag) wist in goed overleg met de IND tot nieuwe termijnafspraken te komen over de planning van zaken in de eerste fase van de procedure. Zo kreeg de asielzoeker, op het moment van vertrek uit het AC naar het OC, van de IND een afspraak mee voor het gehoor, minimaal vier weken daarna. De IND zegde toe het rapport van het gehoor uiterlijk vijf dagen na het gehoor te leveren. Uiterlijk drie weken daarna moet de 16 17

11 SAMENWERKING VERVOLG RESULTATEN rechtsbijstandverlener de correcties en aanvullingen op dit rapport hebben ingediend. Die nieuwe termijnen zijn voor de Dossiers verhuizen veelvuldig van Rechtbank. Advocaten en juristen reizen het hele land door en worden soms op twee plaatsen tegelijk op zitting bepaalde voorwaarden geëxperimenteerd zou worden met een geclusterde inzet van tolken op enkele advocatenkantoren. In de regio Aantal behandelde asielaanvragen in Aanmeldcentra Aantal asielzoekers in Nederland Aantal asielzoekers nog op wachtlijst AC 904 Geboren in de opvang + bewaring + jonge Ama s rechtsbijstand gunstig, omdat de Planning, meteen op de hoogte van het tijdstip van gehoor, nu ruimer de tijd heeft voor het plannen van de verwacht. Het is niet eenvoudig om op landelijk niveau tot logistieke afspraken te komen. Noordoost was de animo onder advocaten voor een dergelijk experiment echter te laag. Na het AEF-onderzoek zijn de overleggen AC Rijsbergen AC Schiphol Naar AC s Noordoost waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel Naar 48 uursprocedure waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel voorbereiding en de nabespreking. Dit is gezien het tolkentekort in sommige talen geen sinecure. Voor de IND zijn de termijnen gunstig omdat er geen HET TOLK- EN VERTAAL CENTRUM NEDERLAND (TVCN) De samenwerking met de tolkencentra werd in 2001 geïntensiveerd naar met het TVCN gestructureerd voortgezet, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Dit geïntensiveerde overleg leidt onder andere tot voorstellen Buffer en OC s in andere regio s Intrekkingen en afzien 225 waarvan AC Zevenaar 137 AC Ter Apel 88 Uitgeprocedeerd waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel 897 AC Dublin zonder opvang 811 waarvan AC Zevenaar 495 AC Ter Apel 316 stuwmeren ontstaan, en er geen aanleiding van het AEF-onderzoek naar de voor het nog effectiever inzetten van onnodige briefwisseling ontstaat door het over en weer zenden van uitstelverzoeken en reacties hierop. Het COA heeft in 2001 ook medewerkers gestationeerd in de plankamers van de IND-behandelkantoren. De hier wijze waarop zaken aan advocaten aangeleverd dienden te worden. Dit onderzoek werd opgezet door de Raad voor Rechtsbijstand, op verzoek van advocaten die meenden dat, in een werkveld waarin men toch al vaak (met name schaarse) tolken. Naar buffer en OC s in andere regio s Instroom uit andere regio s Doorstroom OC s waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel Alsnog naar OC s waarvan AC Zevenaar AC Ter Apel aanwezige planners van de SRA kregen daardoor een directer contact met het COA. RECHTBANKEN Met de Vreemdelingenkamers in het afwezig was van kantoor, de zaken beter aangeleverd konden worden op hun advocatenkantoor in plaats van dat zij, zoals was voorgesteld, die zaken kwamen halen op het centraal gelegen Rechtsbijstandkantoor. Vooral omdat het Naar LCM voor distributie Gedistribueerd via Landelijk Centraal Meldpunt in NO- Nederland Totaal naar OC s in Noordoost- Nederland Niet gehoord, niet gedistribueerd 854 werkgebied wordt samen met IND Noordoost en Midden regulier overleg gevoerd. Afstemming van werkaanbod staat hierbij centraal. Landelijk groeide in Tolk- en Vertaal Centrum Nederland de noodzaak voor een zo centraal mogelijke inzet van tolken kon hard maken werd ook door de advocatuur onderkend, dat Reguliere zaken Dublinzaken met opvang 84 Correctie kinderen jonder dan 15 jaar Uitval diverse oorzaken bij de rechtsbijstand de irritatie het plannen op enkele honderden over de effecten van de uitbreiding van het aantal Vreemdelingenkamers. advocatenkantoren geen haalbare zaak was. Wel is afgesproken dat onder juristen advocaten juristen 14 advocaten

12 BELEIDSVOORNEMENS EDWIN BORGHS BELEIDSMEDEWERKER VAN DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND Centrale sturing van vraag en aanbod. Het afstemmen van de werkwijzen rond planning, roostering en logistieke organisatie van de 3 SRA s. Hierdoor wordt op grond van door de Raden opgelegde criteria een centrale sturing mogelijk. Versterking van het financieel management: medewerking aan een outputfinancieringsmodel. Invoering kwaliteitsinstrumenten voor de rechtsbijstand. Invoering klacht- en gedragsregels voor juristen. Certificering van de juridische processen. Invoering van een nieuw cliëntinformatiesysteem voor de juristenkantoren. De Raad verleent zelf geen rechtsbijstand, maar ziet toe op de organisatie en uitvoering daarvan. Iedereen die rechtsbijstand wil kan een aanvraag doen, en dan beoordeelt de Raad of hij daar recht op heeft. Asielzoekers zijn daarvan een belangrijke groep. We houden ons ook bezig met de financiering van een aantal organisaties, onder andere van de SRA. De drie SRA s in Nederland zouden beter op elkaar afgestemd moeten worden. Dat is de laatste tijd beter van de grond gekomen, maar er zijn nogal wat problemen, omdat de afzonderlijke raden autonoom zijn. De evaluatie van de Stichting Rechtsbijstand Asiel is dit jaar een groot item. Er wordt van buitenaf beoordeeld of ze goed functioneren. Op dit moment hebben de SRA s twee belangrijke functies: organisatie en rechtsbijstandsverlening. Er gaan stemmen op om deze functies te scheiden, zodat de verdeling van zaken tussen advocaten en juristen zo objectief mogelijk plaatsvindt. De instroom van asielzoekers het afgelopen jaar was veel lager. Er moeten zaken verdeeld worden over de SRA s, want er zijn grote regionale verschillen. In het westen zijn er te veel juristen en in deze regio zijn er te weinig. We constateren tot onze spijt dat de flexibele uitwisseling van juristen tussen de SRA s mede onder invloed van arbeidscontracten moeizaam verloopt. Wat mij voldoening geeft, is als er kwalitatief goede rechtsbijstand verleend wordt. Er zijn met behulp van hogere kwaliteitseisen verbeteringen te behalen op dat vlak. Er worden ook wel initiatieven genomen om de bestaande standaard aan te scherpen vanuit de raden. De medewerking van SRA s en advocaten is daarbij onontbeerlijk. Flexibele uitwisseling juristen verloopt moeizaam 20 STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST NEDERLAND JAARVERSLAG

13 BIJLAGEN PRODUCTIVITEIT In haar juridische dienstverlening onderscheidt de Stichting drie AC-SHIFT In spreekuren van acht uur gedurende NABESPREKING Juristen en advocaten bespreken het TOEVOEGINGEN Na de nabespreking kan de rechtsbijstand deelproducten: 365 dagen per jaar verlenen advocaten en rapport van het nader gehoor door de IND aan de asielzoeker worden voorgezet in juristen op de aanmeldcentra Zevenaar en met de asielzoeker tijdens spreekuren advies- en/of procedurezaken (bezwaar, Ter Apel rechtsbijstand in de 48-uurs- voorheen in het OC, vanaf augustus 2001 beroep, voorlopige voorziening). De procedure. op het Rechtsbijstandkantoor in Zwolle. financiering ervan komt voor rekening Een gemiddelde nabespreking is van de Raad voor Rechtsbijstand door een genormeerd op twee uur. Het is het toevoeging. eerste cliëntcontact van de rechtsbijstandverlener. De asielzaak begint hiermee. VERDELING INZET JURIDISCHE UREN IN AC S ZEVENAAR EN TER APEL DISTRIBUTIE VAN ASIELZAKEN IN NOORDOOST-NEDERLAND AFGEGEVEN TOEVOEGINGEN NOORDOOST-NEDERLAND juristen: 23% (6.051 uur) juristen: 19,24% juristen: 14% advocaten: 77% advocaten: 80,76% advocaten: 86% ( uur) 22 23

14 NELLY VAN DEN BERG ADVOCAAT IN AC ZEVENAAR Wat mijn werk prettig maakt, is dat je in korte tijd een zaak heel goed moet kunnen overzien en je standpunt moet bepalen, zodat je een beslissing kunt nemen. Bovendien kun je een zaak bespreken met de IND als je vindt dat een zaak niet in het AC afgehandeld moet worden. Dat informele overleg wordt wel steeds minder, dat vind ik heel jammer. Het is geformaliseerd via briefjes en papieren. Vanaf 1 april 2001 is er een nieuwe Vreemdelingenwet, daardoor en door het categoriale vreemdelingenbeleid, kun je in individuele gevallen tegenwoordig weinig bereiken. Mensen die uit een land als Irak komen, waar ze heel veel hebben meegemaakt, zien soms door een plotselinge verandering van overheidsvisie dat hun voorlopige verblijfsvergunning ingetrokken wordt. Ook is het bijna onmogelijk om op medische gronden nog een verblijfsvergunning te verkrijgen. Het criterium is nu: kun je reizen? Nou, dat kun je al snel natuurlijk. BIJLAGEN PERSONEEL De gemiddelde personeelsbezetting van SRA Noordoost-Nederland in 2001 was 99,93 fte (fulltime equivalenten). Een onderverdeling naar functie is als volgt: functies juristen 38,37 administratie 47,87 management en ondersteuning 13,69 totaal 99,93 Wat ik wel een goede zaak vind, is dat de Raad van State heel helder en duidelijk heeft aangegeven dat de behandeling van een zaak in het Aanmeldcentrum de termijn van 48 uur niet mag overschrijden. Voor de uitspraken van de Raad van State ging het Ministerie van Justitie veelvuldig over die termijn heen. Nu worden wel veel zaken doorgeschoven naar een OC. De IND heeft haar werk niet voldoende gestroomlijnd om zich te houden aan die termijn van 48 uur. Het criterium van nu: kun je reizen? 24 25

15 BIJLAGEN FINANCIËN BIJLAGEN BESTUUR Door onstuimige groei en personele problemen werden de twee voorgaande jaren met een negatief resultaat afgesloten. In 2001 werd samen met accountant KPMG het financiële beheer van een nieuw fundament voorzien. Een nieuw hoofd beheer begon in augustus de werkzaamheden. Door vooral de controle op de AC s te versterken op waar het verschil tussen gebudgetteerde en werkelijke kosten in korte tijd tot grote problemen kan leiden, werd 2001 weer met een positief resultaat afgesloten. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2001 Werkelijk 2001 EUR Baten Subsidies Bijdragen inzake gezamenlijke projecten met andere SRA s Rente Proceskostenvergoeding Totaal baten Lasten Personele kosten Materiële kosten Afschrijvingen De heer T.R. Doesburg voorzitter Mevrouw M.C.A. Vonk-van Kalker penningmeester Mevrouw mr. M.J.A. Braspenning secretaris De heer mr. W.L.M. Fleuren lid advocatuur De heer W. Ruifrok, bestuurslid namens VluchtelingenWerk, is in september 2001 afgetreden. Totaal lasten Saldo van baten en lasten

16 COLOFON uitgave Stichting Rechtsbijstand Asiel Noordoost-Nederland redactie en productie HDtt Public Relations, Nijmegen ontwerp bhgo, ontwerp voor web en druk, Arnhem foto omslag Ardeshir Sourmehi, Amsterdam portretfoto s Gerard Verschooten, Nijmegen drukwerk Janssen Print, Nijmegen JAARVERSLAG 2001

17 VESTIGINGEN STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND Hoofdkantoor Eusebiusbuitensingel 3 Postbus EK Arnhem telefoon (026) fax (026) Juristenkantoor Arnhem Eusebiusbuitensingel 5 Postbus EK Arnhem telefoon (026) fax (026) Juristenkantoor Groningen Westersingel 41 Postbus BK Groningen telefoon (050) fax (050) Rechtsbijstandkantoor Zwolle Dr. Stolteweg Postbus AN Zwolle telefoon (038) fax (038) Juristenkantoor Zwolle Dr. Stolteweg Postbus AN Zwolle telefoon (038) / fax (038) / AC Zevenaar Spoorwegstraat 33 Postbus AK Zevenaar telefoon (0316) fax (0316) AC Ter Apel Ter Apelervenen 5 Postbus AB Ter Apel telefoon (0599) fax (0599) Centrale Plankamer Zwolle La Grande Vitesse Zuiderzeelaan JV Zwolle telefoon (038) fax (038) OC Valentijn Nunspeet Ericaweg 2 Postbus AL Nunspeet telefoon (0341) fax (0341) OC Valentijn Lochem Ampsenseweg NB Lochem telefoon (0573) fax (0573)

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Op het juiste moment op de juiste plaats

Op het juiste moment op de juiste plaats Op het juiste moment op de juiste plaats Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt Science System Assessment Barbara van Balen Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie