Verkort. Jaarverslag stichting pensioenfonds jacobs nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland"

Transcriptie

1 Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland

2 Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

3 Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied. Het Pensioenakkoord, de eurocrisis, dalende rentes en beurskoersen; de ontwikkelingen dienen zich in een onverminderd snel tempo aan. En het einde lijkt vooralsnog niet in zicht. Ook stellen wetgever en toezichthouder steeds hogere eisen aan bestuursleden op bestuursgebied, deskundigheid en communicatie. Besturen is een echt vak geworden en zeer tijdsintensief. Financiºle positie Voor het bestuur van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) was het belangrijkste aandachtspunt in 2011 de financiºle positie van het pensioenfonds. Het jaar begon rustig, maar in de tweede helft van 2011 dook de dekkingsgraad fors naar beneden. In september kwam SPJNL voor het eerst in zijn bestaan in een dekkingstekort. In de twee daaropvolgende maanden steeg de rente weer, waardoor het tekort gelukkig binnen twee maanden werd opgeheven en er geen kortetermijnherstelplan ingediend hoefde te worden. Het maakt wel duidelijk dat ook ons fonds niet ongevoelig is voor de macro-economische ontwikkelingen. Op dit moment schommelt de dekkingsgraad rond de relatief veilige 110%. Dit is nog steeds te laag, maar steekt positief af bij het landelijk gemiddelde en we hoeven gelukkig geen drastische maatregelen te nemen. Bestuurssamenstelling ongewijzigd We ontvingen geen kandidaatstellingen voor de vacature voor bestuurslid namens de deelnemers en slechts ØØn voor de vacature voor bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Dat betekent dat het bestuur in zijn huidige samenstelling nog zeker twee jaar doorgaat. Begin 2012 is een extra bestuurzetel toegevoegd, gekozen door de pensioengerechtigden. Deskundigheid en ervaring zijn daarmee geborgd en ik heb er vertrouwen in dat dit bestuur de ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Toekomst politiek De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van pensioen. De politiek heeft de eerste stap al gezet door de verhoging van de AOW-leeftijd versneld in te voeren vanaf De sociale partners en de overheid zoeken naar mogelijkheden om pensioenregelingen op de langere termijn betaalbaar te houden met het oog op de gestegen levensverwachting en de aankomende vergrijzing. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Uiteraard houden we u op de hoogte. Dit is een samenvatting van het jaarverslag Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via Juli 2012 Erwin Geene, Voorzitter Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 2 12

4 Inhoud Voorwoord 2 1. Organisatie en bestuur 4 2. De pensioenregeling 6 3. Toeslagbeleid 7 4. Financiering 8 5. Ontwikkelingen in De belangrijkste cijfers uit het jaarverslag 11 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 3 12

5 1. Organisatie en bestuur De uitvoering van de pensioenregeling van Jacobs Nederland B.V. is ondergebracht bij een zelfstandige organisatie, Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL). Bestuur Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit zes leden. Drie daarvan worden door de werkgever benoemd. Zij hebben een zittingsduur voor onbepaalde tijd. De overige drie leden worden gekozen door de deelnemers. Deze bestuursleden worden voor een periode van vier jaren benoemd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (gewezen) deelnemers. Het bestuur heeft bevoegdheden volgens de statuten en het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst, tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. Eind 2011 is de samenstelling van het bestuur als volgt: Namens de werkgever E. Geene (voorzitter) F.H.M. Boumans L.A.J. Dierick Namens de deelnemers G.M. Heerschop (secretaris) T.H.M. van Leeuwen S. Feenstra Per 1 januari 2012 heeft het bestuur een bestuurszetel beschikbaar gesteld voor een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Deze wordt vanaf 16 mei 2012 door de heer J. Dortmundt ingevuld. Verantwoordingsorgaan Vanaf 1 januari 2008 is het verantwoordingsorgaan actief. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst en over de naleving van de gedragscode. Het verantwoordingsorgaan bestaat eind 2011 uit de volgende leden: Namens de werkgever: M.P.M. Jonkers A. Beck Namens de deelnemers: P. Blom (voorzitter) R. Snoek (secretaris) Namens de gepensioneerden: A.W.M. van der Klaauw J. Dortmundt Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 4 12

6 Intern toezicht Het intern toezicht wordt ingevuld via een externe visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie beoordeelt minimaal eens in de drie jaar het functioneren van het fonds(bestuur). In 2009 heeft er een visitatie plaatsgevonden. De volgende visitatie vindt plaats in Administratie en uitvoering Het bestuur heeft de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. in Tilburg. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Syntrus Achmea Vermogensbeheer in De Meern. De aanvullende pensioenrekening (APR) en de gesloten prepensioenregeling worden uitgevoerd door Robeco. De risicos van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd bij Zwitserleven. Adviseurs Het bestuur laat zich adviseren door diverse onafhankelijke adviseurs, zoals een actuaris en een accountant. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 5 12

7 2. De pensioenregeling De pensioenregeling bestaat uit een basispakket en een keuzepakket. De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn: Pensioensysteem Voorwaardelijk ge ndexeerd middelloon Voorwaardelijk ge ndexeerd middelloon Toetredingsleeftijd 21 jaar 21 jaar Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Franchise Maximum salaris Opbouwpercentage 1,75% 1,75% Partnerpensioen 1,225% (risico) 1,225% (risico) Tijdelijk partnerpensioen (risico) (risico) Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen 20% van het partnerpensioen Ook biedt het basispakket een arbeidsongeschiktheidspensioen en voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling). Het keuzepakket biedt: - een aanvullend partnerpensioen op risicobasis ter grootte van 1/7 deel van het partnerpensioen uit het basispakket; - een extra aanvullend partnerpensioen op risicobasis voor een partner die op het moment van het overlijden van de deelnemer tijdens actief dienstverband ouder is dan 40 jaar en geen kinderen beneden de 18 jaar heeft; - een aanvullende pensioenrekening (APR) waarbij de premies op een aparte beleggingsrekening worden gestort en waarvan het saldo op de pensioendatum kan worden aangewend voor de aankoop van extra pensioen. De pensioenregeling kent ook nog een aantal flexibele elementen, namelijk de mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen, de mogelijkheid om ouderdomspensioen op de pensioendatum of uitdiensttredingdatum (gedeeltelijk) om te zetten (uitruilen) in partnerpensioen en de mogelijkheid om het ouderdomspensioen via een hoog/laag-constructie uit te keren. Op de pensioendatum kan de gewezen deelnemer het door uitruil verkregen partnerpensioen ook weer terugruilen voor ouderdomspensioen. Wijzigingen regeling In 2011 bracht het bestuur enkele wijzigingen aan in het pensioenreglement: - de tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring is in lijn gebracht met de wettelijk voorgeschreven teksten; - de mogelijkheid van shoppen met het APR-kapitaal is toegevoegd; - er is een verduidelijking gekomen op de salarisdefinitie bij het arbeidsongeschiktheidspensioen; - partnerpensioen bij het aangaan van een huwelijk na de pensioendatum is uitgesloten. De wijzigingen zijn afgestemd met de werkgever en de ondernemingsraad, om te borgen dat deze in lijn zijn met de pensioenovereenkomst. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 6 12

8 3. Toeslagbeleid Toeslagverlening (indexatie) is bedoeld om de waarde van de pensioenen op peil te houden. De toeslagverlening is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiºle middelen van het fonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. Er wordt gestreefd naar een toeslag op pensioenaanspraken van deelnemers die gelijk is aan de procentueel hoogste stijging van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) of de algemene loonontwikkeling. Onder de algemene loonontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van de CAO-lonen per maand, exclusief bijzondere beloningen, zoals gepubliceerd door het CBS over de periode september september van het voorgaande jaar. Voor ingegane pensioenen met uitzondering van het arbeidsongeschiktheidspensioen, de aanspraken van ex-deelnemers en de eventuele aanspraken op bijzonder partnerpensioen van de ex-partners wordt gestreefd naar een toeslag die gelijk is aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid. Er is voor toekomstige toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met toeslagverlening. Voor de deelnemers die op 31 december 2003 deelnemer in Stichting Pensioenfonds Stork waren en aansluitend deelnemer zijn geworden in Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland geldt het volgende: als de toeslag op de achtergebleven pensioenrechten en -aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Stork, lager is dan de toeslag op de pensioenrechten en - aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland, zullen deze achtergebleven pensioenrechten en aanspraken bij de voorwaardelijke toeslagverlening zoals hierboven omschreven ook in aanmerking genomen worden. De bedoelde pensioenrechten en -aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Stork kunnen in dat geval in het betreffende jaar bij bestuursbesluit worden verhoogd met het verschil tussen de door beide fondsen gehanteerde toeslagpercentages. Dit geldt zowel voor actieve deelnemers als voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Deze toeslag wordt opgeteld bij de pensioenrechten of -aanspraken in Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Er is voor toekomstige toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met toeslagverlening. De afgelopen drie jaar was de toeslagverlening in overeenstemming met het hierboven gepresenteerde toeslagbeleid. Verleende toeslagen 2011 en 2012 Per eind 2010 bedroeg de geschatte dekkingsgraad circa 113%. Per eind 2011 bedroeg deze circa 109%. In lijn met het toeslagenbeleid en het langetermijnherstelplan heeft het bestuur daarom moeten besluiten om per 1 januari 2011 en 2012 geen toeslagen toe te kennen. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 7 12

9 4. Financiering De financiering van de basisregeling is gebaseerd op het systeem van doorsneepremie. Het pensioenfonds brengt de jaarlijkse premie door middel van maandelijkse voorschotnotas in rekening bij Jacobs Nederland B.V. Aan het eind van het boekjaar wordt een definitieve premienota opgemaakt. De premie voor het basispakket bedraagt volgens de uitvoeringsovereenkomst maximaal 29% van de som van de pensioengrondslagen. De afspraken over de premiehoogte en wijze van afdracht zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, die in werking is getreden op 1 januari Feitelijke premie Voor het verslagjaar 2011 gold voor het basispakket een totaalpremie voor de werkgever en werknemers samen van 25% van de som van de pensioengrondslagen. De totale premie 2011 bedroeg Aanvullende pensioenrekening (APR regeling) De premies van de APR-regeling worden belegd bij Robeco. De totale premie 2011 bedroeg Kostendekkende premie Op grond van de Pensioenwet rapporteren wij ook de zogenaamde kostendekkende premie. Deze bedraagt over De feitelijke premie is hoger dan de kostendekkende premie. Beheerkosten van het fonds In april 2011 verscheen het rapport "Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht" van de AFM. Hierin wordt gepleit voor een helder en transparant inzicht in de kosten die pensioenfondsen maken. Wij volgen in dit jaarverslag 2011 de aanbevelingen uit dit rapport. De totale kosten voor het pensioenbeheer betreffen de administratie-, communicatie-, adviesen bestuurskosten, en de kosten van toezicht en controle Uitvoeringskosten Aantal deelnemers* Uitvoeringskosten per deelnemers 465 Kosten vermogensbeheer Gemiddeld belegd vermogen Kosten in % van gemiddeld belegd vermogen 0,44% * Het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers per 31 december Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 8 12

10 5. Ontwikkelingen in 2011 Herstelplan Eind 2008 was de dekkingsgraad van SPJNL gedaald naar circa 108%. Er was dus geen sprake van een dekkingstekort en een kortetermijnherstelplan was dan ook niet aan de orde. De vereiste dekkingsgraad bedroeg op dat moment 117%, zodat er wel sprake was van een reservetekort van ca. 9%. In maart 2009 is daarom een continu teitsanalyse uitgevoerd en op 31 maart 2009 heeft het bestuur een langetermijnherstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Omdat SPJNL tot en met 2009 via een kapitaalcontract de aanspraken had ondergebracht bij een verzekeraar, en DNB in deze gevallen nog geen beleid had gevormd hoe om te gaan met het kredietrisico op de verzekeraar, was het herstelplan nog niet definitief goedgekeurd. Op 8 februari 2011 heeft DNB alsnog een definitieve goedkeuring aan het herstelplan afgegeven. Volgens het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen op het bestaande beleid nodig. De evaluaties begin 2010, begin 2011 en begin 2012 bevestigen dit beeld. Dit betekent dat de premie niet is verhoogd per 1 januari Per 1 januari 2012 is de premie voor het basispakket wel verhoogd van 25% naar 27%. Deze premieverhoging komt voort uit het premiebeleid en het langetermijnherstelplan. De premieverhoging is vooral het gevolg van de stijgende levensverwachting en de lage rente. De premie moet volgens de richtlijnen van DNB kostendekkend zijn. Ook moet de premie een bijdrage leveren aan het herstel van de financiºle positie van het fonds. Het bestuur evalueert jaarlijks of de premie kostendekkend is en eventueel aangepast moet worden. Consequentie van het reservetekort is wel dat per 1 januari 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2012 geen toeslagen zijn verleend. In september 2011 daalde de dekkingsgraad tot onder het minimum vereist vermogen. Begin oktober 2011 heeft het bestuur daarom bij DNB formeel melding gemaakt van een dekkingstekort. Maar eind november 2011 was de dekkingsgraad alweer gestegen naar 106,1%, vooral door de rentestijging in oktober en november Omdat het dekkingstekort hiermee al binnen twee maanden was opgeheven, verviel de verplichting om een kortetermijnherstelplan in te dienen. Begin december 2011 kon het fonds in overleg met DNB volstaan met toezending van een berekening aan DNB, waaruit blijkt dat het dekkingstekort is opgeheven en welke factoren en maatregelen hebben geleid tot het herstel. Het langetermijnherstelplan blijft echter wel van kracht, omdat er nog steeds sprake is van een reservetekort. Communicatie De deelnemerscommunicatie wordt verzorgd door de communicatiecommissie op basis van een door het bestuur vastgesteld communicatieplan. In 2011 is de SPJNL website vernieuwd, de totaal vernieuwde pensioenplanner volgde begin Ook zijn er twee edities van de Jacobs Pensioenperspectief verschenen, is er weer een verkort jaarverslag gemaakt en zijn in het najaar de deelnemersbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij is ruim aandacht geschonken aan de ontwikkelingen van de financiºle positie van SPJNL. Pensioenregister Begin januari 2011 is het pensioenregister van start gegaan. Op de website van het pensioenregister krijgt elke burger een overzicht van zijn of haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Consumenten, pensioenuitvoerders en de Autoriteit Financiºle Markten (AFM) zijn positief over het pensioenregister. Sinds begin 2012 is ook een bruto / netto overzicht beschikbaar. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 9 12

11 Bestuursevaluatie Op 15 september 2011 vond voor de tweede keer de jaarlijkse bestuursevaluatie plaats. Conclusie was dat het bestuur in zijn geheel en de bestuursleden afzonderlijk prima functioneren. De bestuursleden zijn zich als gevolg van ontwikkelingen binnen Jacobs Nederland B.V. steeds meer bewust van de dubbele petten problematiek en houden hun rollen goed gescheiden. Ook is het belang van behoud van deskundigheid en ervaring binnen het bestuur onderkend. Om dit te waarborgen is een rooster van aftreden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden namens de deelnemers gelijktijdig aftreden. In 2012 vindt een volgende bestuursevaluatie plaats. Vooruitblik De sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR) bereikten in juni 2011 overeenstemming over de uitwerking van het in juni 2010 gesloten pensioenakkoord. Met dit akkoord deden zij voorstellen over de AOW, de aanvullende pensioenen en de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Het kabinet heeft een aantal zaken al in wetgeving vastgelegd. In de komende periode worden het Pensioenakkoord en het in april 2012 gesloten Begrotingsakkoord 2013 (Kunduz-akkoord) verder uitgewerkt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Richting sociale partners (werkgever/ondernemingsraad) speelt het bestuur zoveel mogelijk een adviserende rol als er nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Hierbij moeten de (on)mogelijkheden in de uitvoering zoveel mogelijk betrokken worden bij toekomstige besluitvorming. Verder besteedt het bestuur in 2012 aandacht aan de inrichting van een nieuwe bestuursstructuur, afhankelijk van de definitieve inhoud van de Wet versterking bestuur. Uiteraard houdt het bestuur aandacht voor de ontwikkeling van de financiºle positie. De dekkingsgraad eind 2011 was bemoedigend, maar er is nog steeds sprake van een reservetekort. Zowel het premie- als het toeslagenbeleid wordt jaarlijks getoetst, om te kijken of herstel volgens het langetermijnherstelplan nog steeds naar verwachting verloopt. Natuurlijk krijgt ook het beleggingsbeleid ruime aandacht in de bestuursvergaderingen. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 10 12

12 6. De belangrijkste cijfers uit het jaarverslag Kerncijfers (Bedragen x EUR 1.000) Pensioenen Aantal deelnemers ,9% ,7% Aantal gewezen deelnemers ,4% ,9% Aantal gepensioneerden 122 9,7% 93 7,4% TOTAAL ,0% ,0% Bijdragen van werkgever en werknemers Pensioenuitkeringen Voorziening pensioenverplichtingen Verplichtingen voor rekening en risico deelnemers Reserves Dekkingsgraad (ex rekening en risico deelnemers) 108,9% 113,1% Toeslagen per 1 januari 2011 respectievelijk voor actieve deelnemers 0% 1,24% - voor inactieve deelnemers 0% 0,04% Beleggingen Vastgoed ,5% ,0% Aandelen (incl vastgoed) ,0% ,1% Vastrentende waarden ,7% ,7% Derivaten ,4% ,7% Overige beleggingen ,4% ,5% TOTAAL % % Beleggingsrendement 13,5% 9,1% Beleggingen voor rekening en risico deelnemers Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 11 12

13 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. Postbus LM Tilburg telefoon: (013) Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland verkort jaarverslag 2011 pagina 12 12

14 De uitvoering van de regelingen van dit fonds is opgedragen aan Syntrus Achmea.

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2013 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste lezer, 2013 was voor het Pensioenfonds het jaar waarin

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spjnl@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsjacobs.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Hoe vaak denkt u aan uw pensioen? Jacobs Pensioenperspectief 9 n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spjnl@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsjacobs.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Jacobs Pensioennieuws

Jacobs Pensioennieuws Jacobs Pensioennieuws 1 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland juli 2005 Waarom deze pensioenkrant? Sinds 1 januari 2004 heeft Jacobs Nederland

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat?

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? Jacobs Pensioenperspectief Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL). 7 februari 2008 Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? Als u met pensioen gaat, moet u zelf ook een aantal

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief 15 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland oktober 2011 Voorwoord Op 10 juni 2011 werd bekend gemaakt dat de sociale

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008 STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 8 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan en reactie van het

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 2012 Inhaaltoeslagverlening 2010 en 2011 Pensioenpremie s 2013 Franchise 2013 De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie