Algemene Voorwaarden Versie maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Versie maart 2015"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de prak=jk uitoefenen. Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is geen rechtspersoon noch een maatschap. Deze voorwaarden gelden voor de deelnemende zelfstandige advocaten en voor al diegenen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband alsmede ten behoeve van (het bestuur van) de S=ch=ng Beheer Derdengelden Groenewoud. Waar in deze voorwaarden wordt vermeld Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators wordt hier mede bedoeld ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten. Ar5kel 1 Defini5es In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Het samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen risico de prak=jk uitoefenen onder de gemeenschappelijke naam Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators, geves=gd te Nieuw- Vennep. Iedere par=j oefent zijn prak=jk uit voor eigen rekening en risico. De maatschap bestaat uit een eenmanszaak voor rekening en risico van mr. N.D. Groenewoud, KvK- nummer en uit een eenmanszaak voor rekening en risico van mr. D.S. Toenbreker, KvK- nummer De (betrokken) advocaat: de deelnemende zelfstandige advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators, danwel een van de zelfstandig deelnemende advocaten aan Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators opdracht geex tot het uitvoeren van de opdracht. De opdracht: de opdracht in de zin van ar=kel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators. De cliënt: de contractpar=j van de advocaat die de opdracht aanvaardt. Derdengelden: de gelden die niet zijn bestemd voor de advocaat in het kader van haar optreden in die hoedanigheid en die een rela=e moeten hebben met betrekking tot de dienst die door haar wordt verleend, maar voor haar cliënt of enige andere

2 derde, voor zover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschozen of griffierechten; S=ch=ng Derdengelden: de s=ch=ng waarvan het doel blijkens de doelomschrijving uitsluitend is het =jdelijk beheer van derdengelden ten behoeve van de rechthebbende of degene die zal blijken de rechthebbende te zijn en met welke s=ch=ng ten behoeve van de advocaat een overeenkomst is gesloten. Rechthebbende: degene voor wie de ontvangen derdengelden zijn bestemd. Ar5kel 2 - Algemeen 1. Het kantoor Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband bestaande uit natuurlijke personen 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schrixelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators. 3. Par=jen komen uitdrukkelijk overeen dat de algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgever(e) niet van toepassing zijn of worden op de overeenkomst tussen opdrachtgever(e) en de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de daaruit ontstane of nog te ontstane rechtsverhouding(- en). 4. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geex teneinde zijn belangen te behar=gen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heex aanvaard. Opdrachten worden met terzijdestelling van ar=kelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, aanvaard en uitgevoerd. 5. Iedere aansprakelijkheid van de betrokken advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de betrokken advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Ar5kel 3 - Aanbieding 1. De aanbieding van geschiedt of voor een vaste prijs of op basis van uren en is vrijblijvend. Wanneer geen vaste prijs voor de totale werkzaamheden is overeengekomen, worden de werkzaamheden op uurtarief uitgevoerd. 2. De aanbieding wordt 14 dagen na dagtekening van de aanbiedingsbrief van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators gestand gedaan, tenzij anders schrixelijk overeengekomen. Een schrixelijke aanbiedingsbrief/opdrachtbeves=ging omvat ook fax of e- mail.

3 3. Wijziging en/of aanvulling van deze voorwaarden zullen voor opdrachtgever(e) bindend zijn vanaf een maand na verzending van de gewijzigde c.q. aangevulde voorwaarden. Ar5kel 4 - Borgsom/voorschot 1. De betrokken advocaat zal met de werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzezen nadat u zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een borgsom dan wel voorschot. De hoogte ervan zal per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. De borgsom/het voorschot strekt tot zekerheid van uw financiële verplich=ngen. 2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt u, los van de borgsom/het voorschot, maandelijks een declara=e wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand bij u in rekening worden gebracht. 3. De betrokken advocaat heex het recht de borgsom/het voorschot te verrekenen met openstaande facturen. Ar5kel 5 - Honorarium 1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat u aan de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de jaarlijks vast te stellen uurtarieven. 2. Vaste tarieven dienen onmiddellijk na aanvaarding van de opdracht geheel te worden voldaan. 3. Kosten die Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators namens u aan derden voldoet, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. Een percentage van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals por=, telefoon-, fax- en kopieerkosten). 4. De opdrachtgever is gehouden de facturen van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators zonder axrek, kor=ng, opschor=ng of verrekening te betalen binnen veer=en dagen na factuurdatum, door middel van stor=ng op de aangegeven rekening, dan wel à contant aan de kantoorves=ging, mits het contant te betalen bedrag de hoogte van 5.000,- niet te boven gaat. 5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wezelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wezelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. 6. Indien de opdrachtgever de facturen niet =jdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke

4 incassokosten worden bepaald conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van 40, Indien de opdrachtgever in gebreke is =jdig de factuur te voldoen, is de betrokken advocaat gerech=gd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitslui=ng van iedere aansprakelijkheid van de betrokken advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. 8. Reclames met betrekking tot declara=es dienen op straffe van verval schrixelijk te zijn ingediend binnen veer=en dagen na declara=edatum. Ar5kel 6 - Gefinancierde rechtsbijstand 1. Indien de opdrachtgever op basis van het inkomen - waarschijnlijk - in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators de opdrachtgever hierop wijzen. 2. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een 'toevoeging' genoemd. Indien wordt afgesproken dat getracht zal worden gefinancierde rechtsbijstand te verkrijgen via de Raad voor Rechtsbijstand, verzorgt de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators de aanvraag hiervan. 3. Bij verstrekking van deze toevoeging legt de Raad voor Rechtsbijstand alankelijk van de hoogte van het inkomen van de opdrachtgever een eigen bijdrage op, welke de opdrachtgever zelf is verschuldigd aan de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators. 4. De betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. 5. Indien de Raad voor Rechtsbijstand om wat voor reden dan ook de aanvraag om gefinancierde rechtshulp afwijst of intrekt, wordt het door de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators aangeboden uurtarief berekend. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschozen. De reeds voldane (voorschot op de) eigen bijdrage zal dan gelden al voorschot. Ar5kel 7 - Reten5erecht 1. Indien en zolang opdrachtgever één of meer declara=es van de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators (gedeeltelijk) onbetaald heex gelaten, kan de betrokken advocaat, behoudens voor zover de wet of gedragsregels zich hiertegen verzezen, het dossier van opdrachtgever en/of hiervan deel uitmakende stukken onder zich houden. Ar5kel 8 - Archivering van dossiers

5 1. De betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators zal bij beëindiging van haar werkzaamheden het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernie=gen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken. Grossen worden 20 jaar bewaard. Het dossier wordt tevens digitaal opgeslagen en bewaard. 2. Het dossier kan binnen zes maanden na slui=ng en archivering zonder kosten worden opgevraagd uit het archief. Na ommekomst van zes maanden zal het kantoor Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators een vergoeding in rekening brengen van 25 euro voor het verstrekken van het fysieke dossier en 10 euro voor het verstrekken van het digitale dossier. Ar5kel 9 Aansprakelijkheid 1. Iedere aansprakelijkheid van de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door betrokken advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declara=e(s) in de desbetreffende zaak. 2. De cliënt vrijwaart Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators respec=evelijk de betrokken advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht terzake van de vrijwaring. 3. Bij het inschakelen van derden zal de betrokken advocaat van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is door de cliënt gemach=gd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. 4. De betrokken advocaat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk func=oneren van door de advocaat gebruikte apparatuur, soxware, gegevensbestanden, registers of andere zaken, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen. 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen 15 dagen nadat de schade is ingetreden of zich heex geopenbaard, deze schrixelijk en gemo=veerd bij. Ar5kel 10 - Niet- toerekenbare tekortkoming (overmacht)

6 1. Voor zover een tekortkoming in de nakoming van de verplich=ng van de betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten & Mediators niet kan worden toegerekend, komt zij niet in verzuim, is zij niet tot schadevergoeding verplicht en/of boete verschuldigd. Van overmacht zal zij aan opdrachtgever(e) schrixelijk (hieronder ook te verstaan per e- mail) mededeling doen. Ar5kel 11 - Overdracht van verplich5ngen 1. De betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators kan verplich=ngen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of haar rechtsverhouding tot opdrachtgever (=jdelijk) overdragen. 2. Opdrachtgever stemt er nu voor alsdan mee in dat in voorkomende gevallen een deel van de te verrichten werkzaamheden worden verricht door een waarnemend advocaat. Zulks kan slechts geschieden ingeval efficiency of verhindering zulks noodzaakt. Iedere waarnemend advocaat is in dit geval slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door enige handeling, die door hem/haar zijn verricht voor zover deze aansprakelijkheid niet is uitgesloten en is voorts beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Ar5kel 12 - Persoonsgegevens 1. Door opdrachtgevers dient een kopie iden=teitsbewijs te worden verstrekt, zakelijke opdrachtgevers dienen tevens een kopie uizreksel handelsregister te verstrekken. Deze gegevens worden in het dossier behouden en digitaal geregistreerd in het cliëntensysteem van Groenewoud- Toenbreker Advocaten & Mediators. 2. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators geex op voorhand toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door derden nupg en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening aan deze derden te verstrekken. 3. De persoonlijke en zakelijke gegevens van cliënten worden nimmer voor commerciële doelen aan derden verstrekt. 4. De persoonlijke en/of zakelijke gegevens van de opdrachtgever kunnen door Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators wel worden gebruikt voor informa=everstrekking, aanbiedingen e.d. van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators aan opdrachtgever. Opdrachtgevers die zulke berichten niet wensen te ontvangen, kunnen dit schrixelijk/per e- mail kenbaar maken. Ar5kel 13 - S5ch5ng Beheer Derdengelden 1. Onderdeel van de door opdrachtgever aan Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators gegeven opdracht is mede het geven van een onherroepelijke volmacht aan het bestuur van de s=ch=ng om met eventuele ten behoeve van opdrachtgever te ontvangen bedragen op de bankrekening van de s=ch=ng openstaande declara=es van

7 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators te voldoen, ook als de betalingstermijn van deze declara=es nog niet is verstreken. Ar5kel 14 - Klachten en geschillenregeling 1. Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over de dienstverlening dient u uw bezwaren eerst schrixelijk aan de klachtenfunc=onaris van ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heex gegeven. 2. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. Uw klacht zal binnen vier (4) weken na binnenkomst van de klacht schrixelijk afgehandeld worden. 3. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten (=jdig) met u tot een oplossing te brengen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord- Holland. 4. De Kantoorklachtenregeling Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is van toepassing. Ar5kel 15 - Opzegging 1. De cliënt heex te allen =jde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schrixelijk te geschieden; 2. De betrokken advocaat van Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators heex de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend. Ar5kel 16 - Wijziging algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernie=gd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wezelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schrixelijk op de hoogte worden gesteld. Ar5kel 17 - Toepasselijk recht 1. De rechtsverhouding tussen u en Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan.

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan. Alg. Voorwaarden GALECOP GOLF B.V. Artikel 1 Definities 1. Onder GALECOP GOLF B.V. wordt verstaan: de rechtspersoon GALECOP GOLF B.V., dan wel diens rechtsopvolger dan wel diegene op wie de overeenkomst

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie