Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015"

Transcriptie

1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Dirk Avonts; de heer Luc Bungeneers; de heer Paul De Vroey; de heer Nick De Wilde; de heer Alain Herremans; de heer Marco Laenens; de heer Guy Lauwers; de heer Johan Peeters; mevrouw Tatjana Scheck; mevrouw Wendy van Dorst; mevrouw Kristel Somers; mevrouw Lise Vandecasteele De heer Marc De Bens, OCMW secretaris Iedereen aanwezig Zijn eveneens aanwezig: De heer Erik Peeters, financieel beheerder; mevrouw Anne Baré, bestuurscoördinator; de heer Jacques Schrauwen, notulist; mevrouw Martine Mertens, notulist; de heer Dave Van Oosterwyck, kabinetsadviseur; de heer Koen Van Bockstal, architect 29 januari :00 De voorzitter opent de openbare zitting OPENBARE ZITTING OCMW Bestuurszaken Secretariaat Raadslid Vandecasteele geeft toelichting bij haar interpellatie. Raadslid Avonts voegt toe dat hij merkt dat er in de bijstandscomités vaak achterom gekeken wordt en verwezen naar beslissingen van de RVA om de werkbereidheid van iemand te toetsen en te stellen dat iemand die uitgesloten is van het recht op werkloosheidsvergoeding ook geen recht heeft op leefloon. Hij vindt dit geen correcte redenering en wil van het beleid graag weten hoe ze de werkbereidheid gaan bekijken van personen die hun inschakelingsvergoeding hebben verloren. Raadslid Peeters deelt de bezorgdheid over een grote groep mensen die uitgesloten werden van de inschakelingsvergoeding. Hij heeft daar een tijdje geleden een schriftelijke vraag over gesteld aan de administratie om te weten in hoeverre men klaar is om die groep, het zou gaan om 815 mensen, te begeleiden vanuit het OCMW. Hij heeft daar een positief beeld van gekregen in die zin dat er gesprekken zijn gevoerd met een groot aantal mensen die een multiproblem-profiel hebben. Van de 219 zijn er een goeie 100 gezien maar dat betekent dat er toch nog bijkomende inspanningen moeten geleverd worden om de andere mensen op individuele basis te zien en dat betekent ook dat er nog een 600-tal zijn die niet de revue gepasseerd zijn. Het wordt beleidsmatig interessant om op 1 februari of 1 maart te kijken hoeveel van die mensen effectief de stap hebben gezet naar het OCMW en hoe het OCMW daar mee aan de slag gaat. Gezien het moeilijke profiel van een heel deel van deze mensen lijkt het begeleiden naar het normale economische circuit vrijwel uitgesloten. Binnen het OCMW is heel wat expertise aanwezig om mensen sociaal te activeren en raadslid Peeters wil hiervoor een pleidooi houden. Volgens hem is het ook interessant om dit item mee te nemen in de monitor. OCMW Antwerpen 1 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

2 De voorzitter antwoordt dat de eerste stopzetting van de inschakelingsvergoeding ingaat vanaf 1 januari. Voor de zwakkere groep werkzoekenden met een multiproblem-problematiek of een arbeidsongeschiktheid van 33% is er een éénmalige verlenging van het basisrecht mogelijk met 2 jaar. Dit kan indien er nog een actief traject is bij de VDAB en indien de werkzoekende hier goed aan meewerkt. De voorzitter stelt dat het belangrijk is om te weten dat de toekenningsvoorwaarden voor het leefloon en de inschakelingsvergoeding verschillend zijn. Het leefloon is een voorwaardelijk recht waarbij uit een sociaal onderzoek moet blijken of er een recht kan geopend worden. Een jongere die een inschakelingsvergoeding kreeg en die inwoont bij zijn ouders die over voldoende inkomsten beschikken, zal geen beroep kunnen doen op het OCMW. In de media verschijnen heel wat cijfers, maar tot op heden is het volgens de voorzitter heel onduidelijk wat de juiste impact zal zijn op het OCMW. Uiteraard houdt Antwerpen de vinger aan de pols. De intakers in de sociale centra registeren de aanvragen en kennen die aanvragen een aparte code toe zodat maandelijks kan opgevolgd worden hoeveel vragen er zijn geweest. Daar zal in de monitor over worden teruggekoppeld. De voorzitter hoopt de eerste cijfers in de loop van februari beschikbaar te hebben. De voorzitter stelt dat de stopzetting van de inschakelingsvergoeding gebeurt omdat het recht beperkt is in de tijd, het gaat dus niet over een sanctie. Zoals bij elke aanvraag zullen ook hier grondige sociale onderzoeken verricht worden en zal, wanneer men voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, leefloon toegekend worden. In verband met de begeleiding van de zwakkere groepen, de categorie niet-toeleidbaren binnen de VDAB, zijn er co-gesprekken gevoerd door medewerkers van het OCMW en de VDAB in de maand december. Een aantal werkzoekenden werden geïnformeerd over het verder uitputten van hun sociale rechten. Voor de begeleiding van jongeren, wat soms relatief is gezien er op het bijzonder comité iemand van 40 jaar was met een inschakelingsvergoeding, zal het regulier aanbod worden aangesproken, maar zullen er ook gepaste projecten uitgewerkt worden in eigen beheer of in samenwerking met de VDAB. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt horen hier ook trajecten sociale participatie bij. De noodzaak voor extra middelen zal gesignaleerd worden aan de federale overheid wanneer er een sterke stijging is van het aantal intakes en toekenningen van leefloon naar aanleiding van de gewijzigde federale wetgeving. In antwoord op de opmerking van de heer Avonts zegt de voorzitter dat het zijn ervaring is op de bijzondere comités dat zowel het verleden, het heden en zelfs de toekomst een belangrijke rol spelen in de beoordeling van een vraag. Als iemand kan aantonen dat hij/zij de afgelopen 14 dagen of de laatste maand intensief werk heeft gezocht, dan vegen de bijzondere comités zeer snel de spons over de beslissing die de RVA genomen heeft. Raadslid Vandecasteele stelt dat het dan misschien geen echte sanctie is, maar dat in de realiteit mensen wel zonder inkomen zullen zitten. De voorzitter verwijst naar zijn antwoord en sluit de discussie. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn : OCMW Antwerpen 2 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

3 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de interpellatie over het verlies van de inschakelingspremie. HD _RMW_00105 Interpellatie raadslid Vandecasteele - Verlies inschakelingsvergoeding - Kennisneming Motivering Aanleiding en context Indiener : Lise Vandecasteele Tijdstip van indiening : donderdag 22/01/ :10 Onderwerp : Verlies van inschakelingsvergoeding Regelgeving: bevoegdheid Conform artikel 43 OCMW-decreet hebben de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn het recht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, aan de ondervoorzitter of ondervoorzitters, mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Een toegelicht voorstel van beslissing is niet vereist. Argumentatie Deze maand zouden naar schatting mensen in Vlaanderen hun inschakelingsvergoeding verliezen. Een meerderheid van deze mensen zal naar alle waarschijnlijkheid aankloppen bij het OCMW met de vraag naar bestaansmiddelen. Het is een groep die de voorgaande 3 jaar ondanks hulp geen werk gevonden heeft. Hoe zal het OCMW van Antwerpen omgaan met deze aanvragen? Hoe wil men het recht op een menswaardig leven voor deze mensen garanderen? Zal men de aanvragen onderzoeken en bij nood een leefloon toekennen, of zal men een leefloon weigeren in de redenering dat men de straf van de voorgaande instantie niet ongedaan kan maken? Hoe zal men deze mensen begeleiden? Zijn er extra middelen en begeleiding voorzien om te streven naar een duurzame maatschappelijke integratie van deze kwetsbare groep? Hoe wil men toewerken naar een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt? Zal men indien dit laatste niet haalbaar lijkt ook toewerken naar een verhoging van de sociale participatie? Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 OCMW Antwerpen 3 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

4 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vragen van raadslid Vandecasteele. Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 3 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Raadslid Avonts licht het initiatiefrecht toe. Raadslid Scheck sluit zich aan bij de heer Avonts en vraagt vooral om meer duidelijkheid te scheppen. Soms helpen mensen anderen uit solidariteit en worden ze vervolgens gestraft. Vaak is dit het geval met de medische kosten die worden afgewimpeld op het gezin waar iemand tijdelijk kan verblijven. Zij vindt dit niet correct. Zij vraagt een duidelijker kader dat nauwer aansluit bij het juridische, maar blijft wel pleiten voor de individuele aanpak in de bijzondere comités die tot genuanceerde beslissingen leidt. Raadslid Vandecasteele benadrukt dat er in de bijzondere comités te weinig rekening wordt gehouden met de sociale realiteit van een gezin en de familiale consequenties. Mensen in armoede hebben vaak een beperkt sociaal netwerk en ingrijpen op dit netwerk kan serieuze gevolgen hebben. Wanneer wordt geëist van kinderen dat ze bijstand geven aan de ouders, wil dit vaak zeggen dat ze hier voor andere dingen niet meer op kunnen terugvallen en wordt de band enorm bemoeilijkt. Ze is ook bezorgd over de effecten op lange termijn. Generatiearmoede is één van de centrale thema's in het jaarboek Armoede en sociale uitsluiting. Een kind dat opgroeit in armoede heeft 1 kans op 4 om zelf ook in armoede terecht te komen terwijl dit bij kinderen die niet in armoede opgroeien 1 op 10 is. Dit wil volgens mevrouw Vandecasteele zeggen dat kinderen die in armoede opgroeien veel minder kansen krijgen in de samenleving. Op de kinderen die dan wel uit de armoede geraken gaat men juist een beroep doen om de ouders te gaan steunen, wat niet correct is. Zij pleit sterk voor billijkheidsredenen. De voorzitter stelt dat een aantal zaken door elkaar worden gehaald. Onderhoudsplicht kan alleen worden ingeroepen bij ascendenten en descendenten tot de tweede graad. Een vriend, buur of ongehuwde partner is nooit onderhoudsplichtig. Onderhoudsplicht is gebonden aan strikte regels, maar voor het verrekenen van inkomsten van mensen met wie wordt samengewoond, zijn er andere regels van toepassing. Voor wat betreft leefloon, waarop de RMI-wet van toepassing is, is de onderhoudsplicht geregeld. Wanneer een leefloongerechtigd persoon samenwoont met ascendenten en/of descendenten, wordt in de leefoonwet en de uitvoeringsbesluiten bepaald op welke wijze de inkomsten van deze personen verrekend mogen worden. Wanneer een leefloongerechtigd persoon samenwoont met derden, heeft hij recht op OCMW Antwerpen 4 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

5 een leefloon in de categorie samenwonenden, zonder dat er met de inkomsten van de samenwonenden rekening wordt gehouden. Dit wordt door het OCMW consequent toegepast. Voor wat betreft maatschappelijke dienstverlening is de organieke wet van toepassing en wordt dit op dezelfde manier geregeld als bij leefloon, maar er zijn geen vaste categorieën en bedragen, noch bepalingen die het verrekenen van inkomsten van samenwonenden bepalen. Hier moet een ruimer begrip, namelijk de menselijke waardigheid, getoetst worden. Om te bepalen of iemand een menswaardig bestaan kan leiden, kan op basis van rechtspraak ook gekeken worden naar de globale inkomsten van samenwoners. Onderscheid tussen samenwonen met onderhoudsplichtigen of vrienden heeft bij maatschappelijke dienstverlening geen belang voor het verrekenen van inkomsten. De voorzitter verwijst in dit verband naar twee arresten en citeert hieruit. De voorzitter zegt dat ook het eigen vademecum op dit vlak zeer duidelijk is. Bestaansmiddelen samenwoning met anderen dan ascendenten en descendenten : indien de klant samenwoont met anderen dan ascendenten en descendenten, dan mogen de bestaansmiddelen van deze personen niet in aanmerking genomen worden, ook niet wanneer deze personen een sociale vergoeding geniet als gezinshoofd op basis van deze samenwoonst. Op basis van de wetgeving, de beschikkingen van het arbeidshof en het eigen vademecum kan de voorzitter enkel vaststellen dat het OCMW-Antwerpen de wetgeving en bestaande regelgeving naleeft. Hij kan niet anders dan deze motie niet goedkeuren. Raadslid Avonts dankt de voorzitter voor het juridische antwoord en stelt dat de voorzitter zich schuurt aan de wetgeving met alle mogelijke argumenten om niet te helpen. Hij vraagt wat de visie is van het beleid. Hij benadrukt dat het OCMW dit kan toepassen, maar niet moet en de voorzitter tot de grens gaat. Raadslid Vandecasteele stelt dat er steeds moet gekeken worden of het beroep doen op de familiale solidariteit niet meer schade aanricht, maar dat ze ondertussen andere dingen gezien heeft op de bijzondere comités. De voorzitter stelt dat hij een democraat en legalist is en dat het OCMW de wet moet naleven. Het OCMW is verplicht om sociale onderzoeken uit te voeren, zich te handhaven naar de regels en de manieren waarop het OCMW gesubsidieerd wordt door de overheid en de beschikkingen van het arbeidshof na te leven. Raadslid Vandecasteele benadrukt dat daar ook in staat dat er naar de sociale consequenties moet gekeken worden. Raadslid Lauwers heeft de indruk dat er over artikel 1 van hetgeen voorligt gezegd wordt dat dit reeds gedaan wordt, dat staat zelfs in het vademecum. Artikel 2 daarentegen gaat meer over het onderzoek en dat de maatschappelijk werkers ook rekening houden met wat de familiale gevolgen kunnen zijn. Voor de heer Lauwers is de essentie dat de beslissing altijd wordt genomen in het bijzonder comité. Het is daar dat de raadsleden de kans hebben om kennis te nemen van het volledige dossier en het recht hebben de vragen te stellen die ze willen. Hij hecht een enorm belang aan de bijzondere comités en de rol die ze daarin spelen. Hij kijkt trouwens op dat vlak met veel angst naar de wijziging in de wetgeving. Hij heeft geen probleem om dit besluit mee goed te keuren, maar wel met de opmerking dat de bijzondere comités hun rol moeten blijven spelen. De voorzitter treedt raadslid Lauwers bij voor wat betreft het belang van de bijzondere comités en is daarom ook geen voorstander van al te stringente regels. De voorzitter zal tegen stemmen omdat artikel 1 van het besluit reeds wordt toegepast en hij OCMW Antwerpen 5 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

6 voor artikel 2, door de goede werking van de bijzondere comités, in de meerderheid van de gevallen ook over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, geen reden ziet om dit goed te keuren. Hij stelt voor om over te gaan tot de stemming. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn : De raad voor maatschappelijk welzijn beslist met 6 stemmen voor (Vandecasteele, Lauwers, Peeters, Scheck, van Dorst en Avonts) en 9 stemmen tegen (Baelemans, De Vroey, de Wilde, Herremans, Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) het initiatiefrecht van de raadsleden Avonts, Scheck en Vandecasteele in verband met onderhoudsplicht niet goed te keuren. Het ontwerpbesluit wordt derhalve afgevoerd. HD _RMW_00106 Initiatiefrecht OCMW raadsleden - Agendapunt van raadsleden Avonts, Scheck en Vandecasteele - Onderhoudsplicht - RMW_ Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Indiener: Raadsleden Dirk Avonts, Tatjana Scheck en Lise Vandecasteele Tijdstip van indiening: Vrijdag 23/01/2015, 22:36 Onderwerp: Onderhoudsplicht Om gemeenschapsgelden zo verantwoord mogelijk te gebruiken voor de juiste doelgroep kan het OCMW beroep doen op de onderhoudsplicht van ouders t.o.v. hun minderjarige kinderen, en van meerderjarige kinderen t.o.v. hun behoeftige (bejaarde) ouders. Volgens de OCMW-wetgeving kan deze vorm van onderhoudsplicht onderzocht worden, maar is het geen verplichting. Het inroepen van deze onderhoudsplicht gebeurt pas na een sociaal onderzoek dat niet alleen rekening houdt met de financiële situatie van het huishouden, maar ook met de familiale consequenties van het zetten van de stap tot onderhoudsplicht. De familiale consequenties worden vaak onderschat, of onvoldoende in balans gebracht met het financiële aspect. Regelmatig stellen wij vast dat in sociale verslagen en voorstellen binnen het OCMW-Antwerpen ook een onderhoudsplicht wordt ingeroepen en/of onderzocht van geëngageerde burgers die kwetsbare medemensen opvangen, door hen in huis te laten verblijven. Het verschaffen van onderdak aan medemensen is niet alleen een werk van barmhartigheid, maar ook een hoeksteen van solidariteit en burgerzin.. Door deze vrijwillige hulpverleners onderhoudsplichtig te maken wordt OCMW Antwerpen 6 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

7 deze vorm van solidariteit - die de hulpbehoeftige, het OCMW en de maatschappij tot voordeel strekt - ten onrechte ontmoedigd. Wat meer is, als deze burgers weigeren hun inkomsten door te geven aan het OCMW, wordt dat gezien als 'niet meewerken aan het sociaal onderzoek'. Nochtans heeft de hulpvrager de medewerking van deze personen niet in de hand. De hulp van deze mensen gebeurt op louter vrijwillige basis en in de mate dat zij dat zelf wensen. De consequenties voor de hulpvrager zijn dan duidelijk : niet alleen weigeren van leefloon, maar ook bijkomende ondersteuning komt in het gedrang, zoals medische waarborg. Deze werkwijze schuift een essentiele verantwoordelijkheid van de samenleving, namelijk ervoor zorgen dat iedereen over de mogelijkheid beschikt om een menswaardig bestaan te leiden, af op burgers die net hun 'burgerplicht' al spontaan en vrijwillig waarmaken. Bovendien is het vragen naar de inkomsten van deze spontane hulpverleners een inmenging in hun privéleven zonder dat zij zelf enige vorm van dienstverlening van het OCMW vragen. Daardoor zullen deze mensen in de toekomst minder geneigd zijn om onderdak te verlenen aan de meest kwetsbare mensen in onze stad. Regelgeving: bevoegdheid Conform artikel 32 van het OCMW - decreet kunnen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Argumentatie Zo wordt spontane solidariteit, de hoeksteen van het samen leven, uitgehold. Deze evolutie moet gestopt worden. Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de persoonlijke inkomsten en andere gegevens van wie een OCMW-cliënt onderdak verschaft, zonder dat hij familie in directe lijn is van deze cliënt, niet worden betrokken bij het sociaal onderzoek en de besluitvorming van het OCMW met betrekking tot de hulpvraag van de cliënt. Artikel 2 De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat het Antwerpse OCMW in geval zij een beroep wenst te doen op de familiale solidariteit, steeds naast een financieel onderzoek van de eventueel aan te spreken onderhoudsplichtigen, ook een sociaal onderzoek zal doen naar de familiale consequenties van het vorderen van deze onderhoudsplicht. Artikel 3 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: OCMW Antwerpen 7 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

8 Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 4 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, de notulen van het verslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2014 goed _RMW_00032 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen openbare vergadering 18 december RMW_ Goedkeuring Beknopte samenvatting Het verslag van het openbare gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2014 om 20:00 uur wordt goedgekeurd. Motivering Aanleiding en context Op 18 december 2014 om 20:00 uur vond de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. De notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn opgesteld overeenkomstig artikelen 181 en 182 van het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Juridische grond Artikel 44 van het OCMW - decreet 19 december 2008 met betrekking tot de werking van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Artikel 181 en 182 van het OCMW - decreet 19 december 2008 met betrekking tot akten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Argumentatie Elk lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. OCMW Antwerpen 8 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

9 Financiële gevolgen Nee Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen/projecten: Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming Loketten Besluit Voortdurend werken aan kwaliteitsvolle dienstverlening Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van het verslag van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2014 goed. Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie BZ - Doorsturen verslag openbare zitting, als PDF, naar Secretariaat webbeheer ifv publicatie op het internet Timing Na de goedkeuring van het verslag door de RMW De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 3 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit: _open.pdf Raadslid Avonts geeft toelichting bij het initiatiefrecht. De voorzitter antwoordt dat hij zich voor een groot stuk in de tussenkomst van de heer Avonts kan vinden, maar hij vindt het raar dat daar opnieuw een motie over wordt ingediend. Hij stelt dat er al geregeld contact is met dergelijke organisaties en dat er ook wordt samengewerkt. Sta-an is de opvolger van APGA en de voorzitter is hier al op bezoek geweest. Hij heeft met die mensen afgesproken om op OCMW Antwerpen 9 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

10 regelmatige tijdstippen te overleggen en zijn bezoeken te herhalen. Op vraag van de voorzitter heeft de administratie contact opgenomen sinds de naamsverandering om elkaar opnieuw te ontmoeten en te bekijken wat er mogelijk is. Dat zit in de gewone werking en moet niet opnieuw bevestigd worden. Raadslid Avonts benadrukt dat zijn ontwerpbesluit gaat over een systematische samenwerking om de stem van de sociaal zwakkeren te horen. Dat is volgens hem iets anders dan op de koffie gaan. De voorzitter antwoordt dat de mensen van APGA niet zo negatief stonden tegenover het gesprek en dit zeker niet beschouwden als op de koffie gaan. Hij vindt dit denigrerend. De vraag om op een systematische manier samen te werken met een aantal organisaties zal bekeken worden en meegenomen worden in de uitwerking van een nieuw participatiemodel. Het is de bedoeling om deze organisaties te betrekken. De samenvatting van de voorzitter is dan ook : deze organisaties worden reeds betrokken en daar is geen nieuwe beslissing voor nodig. De verantwoordelijkheid van bestuurders is om te besturen en in overleg te gaan. De voorzitter stelt voor om tot de stemming over te gaan. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn : De raad voor maatschappelijk welzijn beslist met 6 stemmen voor (Avonts, Vandecasteele, Lauwers, Peeters, Scheck en van Dorst) en 1 onthouding (de Wilde) niet akkoord te gaan met het initiatiefrecht van raadslid Avonts in verband met een systematische samenwerking met STA-AN, om via dit forum de stem van de sociaal zwakkeren te horen. Het ontwerpbesluit wordt derhalve afgevoerd _RMW_00082 Initiatiefrecht OCMW raadsleden - Agendapunt raadslid Avonts - STA-AN - RMW_ Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Indiener: Dirk Avonts Tijdstip van indiening: vrijdag 16/01/2015-9:45 Onderwerp : Samenwerking met STA-AN STA-AN bestaat op dit ogenblik uit vijf verenigingen waar armen het woord nemen : - Betonne Jeugd - Centrum Kauwenberg - Filet Divers - PSC - Open Huis OCMW Antwerpen 10 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

11 - Recht-Op STA-AN staat in de eerste plaats voor Samen. Samen betekent met mensen in armoede en hun kennis en ervaring, met verenigingen waar armen het woord nemen, met andere mensen en organisaties, die armoedebestrijding hoog op de agenda hebben staan en onze ambities mee onderschrijven. STA-AN gaat ook de strijd aan TEGEN ARMOEDE, tegen uitsluiting, tegen de groeiende inkomensongelijkheid. STA-AN stelt vast dat niet iedereen in staat is dezelfde kansen op dezelfde manier te benutten en vindt dat dit geen reden is om veroordeeld te worden tot amoede en uitsluiting. STA-AN ijvert voor gelijke kansen voor iedereen, met respect voor de individuele kwaliteiten, voor het recht op een waardig inkomen voor iedereen, voor een menswaardig bestaan voor iedereen. STA-AN onderschrijft de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, voor iedereen, zonder uitzondering. STA-AN wil in Antwerpen bruggen slaan naar andere spelers en de samenwerking in de strijd tegen armoede bevorderen en uitbreiden. In naam van mensen in armoede, verenigingen waar armen het woord nemen, de medewerkers en het bestuur van STA-AN. Regelgeving: bevoegdheid Conform artikel 32 van het OCMW - decreet kunnen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Argumentatie OCMW-Antwerpen dient op een systematische manier samen te werken met STA-AN om via dit forum de stem van de sociaal zwakkeren te horen. Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 OCMW Antwerpen werkt op een systematische manier samen met STA-AN om via dit forum de stem van de sociaal zwakkeren te horen. Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie OCMW Antwerpen 11 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

12 Artikel 3 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Patrimoniumbeheer en -onderhoud Koen Van Bockstal, architect, van Bulk Architecten cvba geeft een uitgebreide toelichting over het concept voor de nieuwbouw van Pensioen Van Schoonhoven. Raadslid De Vroey vraagt of er met de Parochie werd onderhandeld over het gebruik van de tuin. De heer Van Bockstal zegt dat dit niet het geval is, maar dat dit als suggestie naar de toekomst wordt meegenomen. Raadslid Avonts vraagt of er contacten zijn geweest met de toekomstige gebruikers van Pension Van Schoonhoven.Volgens de heer Van Bockstal zijn die contacten er niet geweest.de secretaris benadrukt dat de mensen van het CAW in de jury zaten van dit project en op die manier inspraak hebben gehad. Raadslid Laenens heeft een technische vraag : in de raming van de kosten heeft Bulk Architecten een veiligheidsmarge ingebouwd. Hij begrijpt echter niet dat ze dit op alle posten hebben gedaan.koen Van Bockstal antwoordt dat dit een ongelooflijk complex project is en dat ze een veiligheidsmarge hebben ingebouwd van 20%, wat zeer hoog is. In het bestek werden een aantal programmapunten zeer duidelijk geformuleerd, maar dat het bvb nog onduidelijk is of het meubilair moest inbegrepen zijn. Normaal gezien werkt Bulk Architecten met een veiligheidsmarge van 2,5 tot 5%. De heer Van Bockstal meent, aangezien het een groot budget betreft, dat er met een veiligheidsmarge van 5% kan gewerkt worden. De voorzitter benadrukt dat er zelfs met de grote veiligheidsmarge binnen het vooropgestelde budget wordt gebleven. Het OCMW zal nauwgezet monitoren of de veiligheidsmarge correct gebruikt wordt. Raadslid Peeters vindt het zeer positief dat de ontwerpers een huiselijke sfeer willen creëren, maar vraagt zich af in hoeverre het voorliggende concept tegemoetkomt aan de huidige capaciteit. Betekent dit dat de bijkomende capaciteit in de winterperiode niet meer nodig zal zijn en dat iedereen kan opgevangen worden in het Pension Van Schoonhoven? Wat betekent dit voor de inloopcentra in Antwerpen? De voorzitter stelt dat dit allemaal beslissingen zijn die nog moeten genomen worden, ook in het kader van de evolutie van de opvang in de winter en de jaarlijkse bijsturing daarvan. De voorzitter stelt dat het de bedoeling blijft om iedereen in de periode van de winteropvang die niet wenst op straat te slapen, effectief op te vangen, in de dag in de inloopcentra en 's nachts in verblijfsmogelijkheden. Er zijn dus nog een aantal beslissingen te nemen, die op de raad zullen teruggekoppeld worden. Raadslid Peeters zegt dat hij deze vraag dan op een later tijdstip opnieuw zal stellen. Raadslid Laenens stelt dat wanneer de heer Peeters het bestek zou lezen, hij al een idee zou krijgen over het aantal plaatsen dat voorzien wordt in het Pension Van Schoonhoven. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad in het bestek staat en dat er continu zal gemonitord worden hoeveel dag- en nachtopvang er nodig is op welke momenten. In tegenstelling tot andere steden zijn daar in Antwerpen nog nooit problemen mee geweest. Raadslid Peeters voegt nog toe dat op een gegeven moment werd gesteld dat het Pension Van Schoonhoven alle noden zou afdekken en dat er momenteel zeer regelmatig kamers moeten worden afgehuurd in hotels. De voorzitter ontkent dit laatste en stelt dat het OCMW-Antwerpen zeker niet regelmatig beroep doet op kamers in hotels. Hij is er trots op dat in Antwerpen, iedereen die niet op straat wil slapen, ook effectief een dak boven het hoofd heeft. De voorzitter schorst kort de vergadering. Iemand uit het publiek wordt de toegang ontzegd. De voorzitter opent opnieuw de vergadering. Raadslid Peeters zegt dat er voor de winterperiode wel degelijk mensen werden geweigerd en verwezen naar hun eigen netwerk. Is het Pension Van Schoonhoven de definitieve oplossing naar de toekomst toe? Dat daar nu geen antwoord op kan gegeven worden is ok, maar hij hoopt dat dit debat in de toekomst wel openlijk gevoerd zal kunnen worden. De voorzitter stelt dat deze discussie in de raad reeds gevoerd werd en dat hij het geen probleem of schande vindt dat daklozen gevraagd wordt in OCMW Antwerpen 12 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

13 eerste instantie beroep te doen op hun eigen netwerk. Als dat niet haalbaar is, voorziet het OCMW een plek. Er werd reeds bijkomende capaciteit voorzien van 20 bedden. Raadslid Scheck sluit zich aan bij de heer Peeters en vraagt een duidelijk overzicht te krijgen van alle plaatsen en alle beschikbare capaciteit. De voorzitter stelt voor om op de volgende raad een zicht te geven op de beschikbare capaciteit en de nood. De voorzitter dankt Koen Van Bockstal van Bulk Architecten voor de toelichting. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn : De raad voor maatschappelijk welzijn gaat, met algemene stemmen der aanwezige leden, akkoord met het optrekken van de gedeeltelijke nieuwbouw in de Van Schoonhovenstraat door Bulk Architecten cvba. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, het ereloon van 8,4% goed voor een bedrag van ,21 euro, incl 21% BTW _RMW_00016 gunning architect voor nieuwbouw Pension Van Schoonhoven - MCOM_ RMW_ Goedkeuring Beknopte samenvatting Het pand Van Schoonhoven (Van Schoonhovenstraat nrs 76,78,80 en 82) is totaal uitgeleefd en bijgevolg onbewoonbaar. In de nota '2013_MCOM_ Onderzoek naar de herontwikkeling van de sites pension Van Schoonhoven en complex Vercammenstraat - Oprichting werkgroep met betrekking tot het onderzoeken van de mogelijkheden en het formuleren van voorstellen voor de sites voormalig Pension van Schoonhoven en complex Vercammenstraat - MCOM_ Goedkeuring' werd reeds goedgekeurd dat deze site opnieuw kan ontwikkeld worden in functie van een gepast aanbod voor dak- en thuislozen en voor wie moeilijk toegang vindt tot de reguliere (sociale) woonmarkt, verder aangevuld met nieuwe bestemmingen. Momenteel hebben we volgens de aanwerving van de stad via de wedstrijdpool, 3 architecten geselecteerd die een dossier indienden om het volledige proces van het bouwen van een nieuw Pension van Schoonhoven uit te voeren. Motivering Gekoppelde besluiten 2013_MCOM_ Onderzoek naar de herontwikkeling van de sites pension Van Schoonhoven en complex Vercammenstraat - Oprichting werkgroep met betrekking tot het onderzoeken van de mogelijkheden en het formuleren van voorstellen voor de sites voormalig Pension van Schoonhoven en complex Vercammenstraat - MCOM_ Goedkeuring 2014_RMW_ nieuwbouw Pension Van Schoonhoven - MCOM_ RMW_ Principiële - Goedkeuring Aanleiding en context In overleg met de stad werden volgende architectenbureaus geselecteerd: Bulk architecten cvba, Belpairestraat 85, 2600 Berchem, 03/ De gouden liniaal Architecten bvba, Bochtlaan 13, 3600 Genk, 089/ Ono multiprofessionele architectenvennootschap bvba, Isabella Brantstraat 44, 2018 Antwerpen, 03/ Op 31/10/2014 werden de conceptontwerpen van alle architectenbureaus tijdig ingediend. Deze vindt u in bijlage ter info. Argumentatie De jury op 5/11/2014 was samengesteld uit: voorstadsbouwmeester, voorzitter Katrien Embrechts OCMW Antwerpen 13 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

14 voor Project- en adviesbureau, OCMW Anke Van der Jonckheyd voor OCMW Antwerpen Marc De Bens voor dep.maatschappelijke integratie en Ontplooiing Madeleen Peeters voor CAW Antwerpen Koen de Vylder voor externe deskundige Yvette Verlinden Na de jury werd in onderling overleg volgende volgorde bepaald: Bulk architecten cvba De gouden liniaal Architecten bvba Ono multiprofessionele architectenvennootschap bvba In bijlage vindt u hiervan een uitgebreid verslag. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen In bijlage bevindt zich de raming van de aan te stellen architect. Het ereloon wordt hierop gebaseerd. De raming zit inclusief veiligheidsmarge binnen het vooropgestelde budget. Een overzicht hiervan is ook terug te vinden in bijlage. excl BTW incl BTW raming OCMW Antwerpen , ,35 raming architect , ,50 ereloon architect 8,4% , ,21 Besluit Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met het optrekken van de gedeeltelijke nieuwbouw in de Van Schoonhovenstraat door Bulk Architecten cvba. Artikel 2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het ereloon van 8,4% goed voor een bedrag van ,21 incl 21% BTW. Artikel 3 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing externe architect opmaak vergunningsdossier 2015 externe architect verkrijgen vergunning externe architect opmaak uitvoeringsdossier GAC aanbesteding PA - externe architect opvolging uitvoering van de werken 2016 PA - externe architect oplevering van de werken begin 2017 OCMW Antwerpen 14 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

15 De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie 1 Christine Maegh geen 1 Marc de Bens geen Artikel 4 Boekhoudkundige verwerking: Bedrag kosten ,34 euro (kostprijs totale project) ,21 euro Bedrag opbrengsten Investeringssubsidies stedenfonds : ,00 euro & Legaat: budgetbedrag: ,00 euro, werkelijke ontvangst: ,24 euro (erelonen architect, voorwerp nota) Subsidies Bedrag: ,00 euro (Stedenfonds ) & ,00 euro (Legaat - budget) Wie keert subsidie(s) uit: - Stedenfonds 2013: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Legaat Schillemans Rekeningen Profit center: 4009 Bestuurzaken Grootboekrekening: Ontvangsten: Schenkingen zonder specifiek doel of bestemming (legaat) & Investeringssubsidies gemeente (investeringssubsidies) Uitgaven: Plannen en studies (erelonen architecten) Gebouwen - gemeenschapsgoederen (werken) Meubilair - gemeenschapsgoederen (meubilair) Kostenplaats: BZ ANTWERPEN V Schoonhovenstraat (gebouw) MI Pension Van Schoonhoven (meubilair) Projectnummer 1HHM010301P03073 Nieuwbouw Pension Van Schoonhoven OCMW Antwerpen 15 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

16 (voor investeringen): 1HHM010301P04084 Reorganisatie Dispatch Budget Is voorzien in budget: Ja, Meerjarenplanning : uitgaven voor bedrag van ,00 euro & ontvangsten voor een bedrag van ,00 euro mbt investeringssubsidies Budgetpositie: Ontvangsten: 102 bijdragen/schenkingen/legaten Zonder last of doel & 150 Investeringssubsidies Uitgaven: 214 Plannen en studies (erelonen architecten) & 221 Gebouwen - Gemeenschapsgoederen (werken) & 240 Meubilair - Gemeenschapsgoederen (meubilair) Budgetplaats: BZ Patrimonium Daklozen -thuislozen (werken ) BZ Patrimonium Harmonieuze Stad Welzijn (werken ) MI Dak-en Thuislozenwerking (meubilair ) Budgetbedrag: Uitgaven: Budgetjaar 2014: ,00 euro Budgetjaar 2015: ,00 euro Totaal: ,00 euro Ontvangsten: Investeringssubsidies: Budgetjaar 2014: ,00 euro Budgetjaar 2015: ,00 euro Totaal ,00 euro (investeringssubsidies) Legaat Schillemans 2014: ,00 euro Akkoord voor uitvoering door de financial controller Naam: OCMW Antwerpen 16 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

17 Paragraaf: Uitvoerder order Naam: Financiële weerslag: Omschrijving Bedrag in euro Profitcenter Kostenplaats Bijlagen Bijlage bij dit besluit:3.1bijlage_gunningsverslag_architect.pdf Bijlage bij dit besluit:3.2bijlage_presentatie-bulk.compressed.pdf Bijlage bij dit besluit:3.3bijlage_raming-bulk.pdf Bijlage bij dit besluit:3.4bijlage_presentatie-goudenliniaal.pdf Bijlage bij dit besluit:3.5bijlage_presentatie-ono.pdf Raadslid van Dorst vraagt of er in dit dossier een advies werd gevraagd aan het district Ekeren? Zij verwijst naar de afspraak die in het vast bureau werd gemaakt. De voorzitter antwoordt dat er vermoedelijk geen advies gevraagd werd en dat hij niet op de hoogte was van die afspraak in het vast bureau. Hij zegt dit in de toekomst te zullen meenemen. De voorzitter stelt dat het in dit geval gaat over landbouwgrond die ook wordt aangekocht door de huidige pachters. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: De raad voor maatschappelijk welzijn gaat, met algemene stemmen der aanwezige leden, akkoord met de verkoop aan Dhr. en Mevr. L. Van Linden - V. Pauwels, wonende Krekelberg 27 te 2940 Hoevenen van 3 percelen landbouwgrond, kadastraal gekend onder Antwerpen, 33ste afd. Ekeren, 1ste Afd. Sie H nrs. 280d - 280e - 280n met een gezamenlijke oppervlakte van m²; De verkoopprijs wordt vastgesteld op ; De opbrengst uit deze verkoop wordt aangewend voor investeringen gericht naar de kerntaken van het OCMW; Alle kosten verbonden aan deze verkoop, met uitzondering van de kost voor leveringsplicht, worden ten laste gelegd van de kopers; Notaris van Roosbroeck wordt aangesteld om de notariële verkoopakte uit te werken; Voorzitter, secretaris en financieel beheerder (of hun plaatsvervangers) worden gemachtigd om inzake deze verkoop alle bescheiden te tekenen en kwijting van betaling te geven. Indien nodig worden Dhr. M. Grootjans (bestuurscoördinator) en/of Dhr. R. Aernouts (deskundige patrimonium) gemachtigd om namens het OCMW op te treden, alle bescheiden te tekenen en kwijting van betaling te geven, dit op basis van de notariële volmacht verleden door not. Celis dd. 23/05/2013; Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen en de gouverneur van de provincie Antwerpen worden in kennis gesteld van de genomen beslissing; OCMW Antwerpen 17 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

18 De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen. Met deze raadsbeslissing wordt de raadsbeslissing van 26/06/2014 gedeeltelijk herroepen _RMW_00014 Ekeren - percelen Sie H nrs 280d 280e 280n - onderhandse verkoop - verkoopprijs MCOM_ RMW_ Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Ons bestuur is in Ekeren nog eigenaar ven enkele percelen landbouwgrond, kadastraal gekend onder Ekeren, 1ste afd. Sie H nrs. 280d - 280e - 280n met een totale opp. van m² (zie plan in bijlage). De percelen zijn op het gewestplan ingekleurd als agrarisch gebied. De 3 percelen zijn verpacht aan Dhr. en Mevr. Van Linden - Pauwels. In Raadszitting van 26/06/2014 werd beslist deze percelen op te nemen in fase 2 van openbare verkopen. Notariskantoor Van Roosbroeck uit Ekeren werd aangesteld om de verkoop te leiden. Ondertussen werden we echter gecontacteerd door de zittende pachters met de vraag of zij deze percelen via een onderhandse procedure konden aankopen. Zij zijn bereid om (6,15 /m²) te betalen voor deze gronden (zie bijlage). Ze zijn een jong landbouwbedrijf en pachten momenteel deze gronden van ons. Voor de verdere uitoefening/continuïteit van hun bedrijf hebben ze deze gronden echt nodig. We ontvingen van het notariaat ondertussen ook een schattingsverslag voor deze gronden. Zij schatten de venale waarde van deze gronden op (4 /m²). Wanneer we het bod naast de schatting leggen, kunnen we spreken van een lucratief bod. Argumentatie Als openbaar bestuur moeten we bij verkoop van patrimonium in eerste instantie de procedure van openbare verkoop toepassen. In zeer specifieke en gemotiveerde gevallen, mogen we hiervan afwijken, bv. wanneer we een lucratief bod ontvangen. Zoals hierboven reeds aangehaald, kunnen we hier spreken van een lucratief bod. De betreffende percelen liggen in agrarisch gebied, maar zijn volledig omgeven door bebouwing/woonzone (zie plan), waar bij bewerking van het land (bv. bemesting) sterk rekening mee gehouden dient te worden (geurhinder, lawaaihinder,...). Bovendien zijn de kopers ook de zittende pachters. Zij hebben bij verkoop dus ook steeds voorkooprecht. Dit alles heeft een negatieve impact op de verkoopbaarheid van deze gronden en motiveert dus eveneens een onderhandse verkoop aan de zittende pachters. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen Er werd een schattingsverslag ontvangen welke de venale waarde van de 3 percelen vastlegt op De kopers zijn bereid een prijs te betalen van Dit is 52% boven schatting. De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor investeringen gericht naar de kerntaken OCMW Antwerpen 18 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

19 van het OCMW. Alle kosten verbonden aan deze verkoop, met uitzondering van de kost voor leveringsplicht, worden ten laste gelegd van de kopers. Notaris Van Roosbroeck uit Ekeren wordt aangesteld om de notariële akte uit te werken. Besluit Artikel 1 De Raad gaat akkoord met de verkoop aan Dhr. en Mevr. L. Van Linden - V. Pauwels, wonende Krekelberg 27 te 2940 Hoevenen van 3 percelen landbouwgrond, kadastraal gekend onder Antwerpen, 33ste afd. Ekeren, 1ste Afd. Sie H nrs. 280d - 280e - 280n met een gezamenlijke oppervlakte van m²; De verkoopprijs wordt vastgesteld op ; De opbrengst uit deze verkoop wordt aangewend voor investeringen gericht naar de kerntaken van het OCMW; Alle kosten verbonden aan deze verkoop, met uitzondering van de kost voor leveringsplicht, worden ten laste gelegd van de kopers; Notaris van Roosbroeck wordt aangesteld om de notariële verkoopakte uit te werken; Voorzitter, secretaris en financieel beheerder (of hun plaatsvervangers) worden gemachtigd om inzake deze verkoop alle bescheiden te tekenen en kwijting van betaling te geven. Indien nodig worden Dhr. M. Grootjans (bestuurscoördinator) en/of Dhr. R. Aernouts (deskundige patrimonium) gemachtigd om namens het OCMW op te treden, alle bescheiden te tekenen en kwijting van betaling te geven, dit op basis van de notariële volmacht verleden door not. Celis dd. 23/05/2013; Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen en de gouverneur van de provincie Antwerpen worden in kennis gesteld van de genomen beslissing; De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen. Met deze raadsbeslissing wordt de raadsbeslissing van 26/06/2014 gedeeltelijk herroepen. Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing Dep. BZ/PB Kopers in kennis stellen Na Raad Dep. BZ/PB Notariaat aanstellen Na Raad De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie 1 P. Van den berghen - dossierbeheerder pacht voor opvolging 1 D. Christiaenssen - boswachter ter info Artikel 3 Boekhoudkundige verwerking: Bedrag kosten Bedrag opbrengsten 300,00 (kost leveringsplicht) ,00 OCMW Antwerpen 19 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

20 Subsidies Bedrag: Wie keert subsidie(s) uit: Rekeningen Profit center: 4009 Bestuurszaken Grootboekrekening: Verkopen vast activa Kostenplaats: BZ LBgrond EKEREN Projectnummer 1TSB120200A00000 (voor investeringen): Budget Is voorzien in budget: Ja Budgetpositie: 260I Verkopen vaste activa Budgetplaats: BZ Patrimonium grond, pacht, recht (2014) BZ Patrimonium Algemene Financiering (2015) Budgetbedrag: ,58 euro in budgetjaar ,00 euro in budgetjaar 2015 Akkoord voor uitvoering door de financial controller Naam: Paragraaf: Uitvoerder order Naam: Financiële weerslag: Omschrijving Bedrag in euro Profitcenter Kostenplaats Bijlagen Bijlage bij dit besluit:infofiche.docx Bijlage bij dit besluit: _rmw_besluit.pdf Bijlage bij dit besluit:4.bod_pauwels.pdf Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: De raad voor maatschappelijk welzijn gaat, met algemene stemmen der aanwezige leden, akkoord met de verkoop van een perceel grond, gelegen aan de Kontichstraat in Edegem en kadastraal gekend onder Edegem, 2de afd. Sie C nr. 379 met een totale oppervlakte van 7.714m²; Het perceel wordt verkocht aan de aanpalende bewoners/eigenaars voor een verkoopprijs van ; Het geïnde bedrag wordt aangewend voor investeringen gericht naar de kerntaken van het OCMW Antwerpen 20 / 80 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 23 oktober 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 23 oktober 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 23 oktober 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Dirk Avonts; de heer

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 2 juli 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 34 2015_RMW_00385 Project onbetaalde schoolrekeningen - Uitrol naar andere onderwijsnetten

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 24 september 2015 Notulen openbare zitting

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 24 september 2015 Notulen openbare zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 24 september 2015 Notulen openbare zitting Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Ontwerpbesluit Zitting van 2 juli 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 33 2015_RMW_00384 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Financiële tussenkomst

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 november 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 november 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 november 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 mei 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 mei 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 mei 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 juli 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 juli 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 juli 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 5 maart 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 5 maart 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 5 maart 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 25 februari 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 25 februari 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 25 februari 2016 Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 28 januari 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 28 januari 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 28 januari 2016 Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 10 maart 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 21.03.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 21 2015_RMW_00291 Adviserend arts OCMW/MI - Evaluatie - MCOM_20150414 - RMW_20150430

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 17 december 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 17 december 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 17 december 2015 Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 27 oktober 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 27 oktober 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 27 oktober 2016 Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 20 oktober Aan de raadsleden

OPENBARE ZITTING. 20 oktober Aan de raadsleden 20 oktober 2017 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op maandag 30 oktober om 20:30 in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 24 maart 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 05.04.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011. 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011. 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011 12 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011 2011/015 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende SD - Interpretatie

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

11 JANUARI De eedaflegging werd bevestigd in de akte van eedaflegging van 27 december 2016.

11 JANUARI De eedaflegging werd bevestigd in de akte van eedaflegging van 27 december 2016. RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 JANUARI 2017 TOELICHTENDE NOTA AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Kennisgeving van de aanstelling van mevrouw Ann Merlevede als werkend lid van de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 30 maart 2017

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 30 maart 2017 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 30 maart 2017 Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Dirk Avonts; de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 18 december 2015

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 18 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 18 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De heer Yoeri Note, OCMW-raadslid Voorzitter Collega's De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 26 mei 2011 om 20.30 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 26 mei 2011 om 20.30 uur Aanwezig Voorzitter: Jo Dardenne Raadsleden: Rudi Vandermeeren, mevrouw Daniëlle Sente, Patrick Carnotensis, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Maria Vrancken, Jean Pierre Claes, Kim Mommen, mevrouw Greet Baldewijns

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten districts- en loketwerking Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 20 maart 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2014 Notulen open zitting Samenstelling Mevrouw Liesbeth Homans, OCMW voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015 Verslag openbare zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Dirk Avonts; de heer

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Beerse Gasthuisstraat 49 2340 Beerse Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI BEERSE/RMIB-STOF-SCP/2017 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 26 november 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 26 november 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 26 november 2015 Samenstelling de heer Fons Duchateau, Voorzitter de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie SD Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie