Vroegpensioen en verlofsparen in transitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroegpensioen en verlofsparen in transitie"

Transcriptie

1 Hoofdstuktitel Vanaf 1 januari 2006 schrapt de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) de belastingvoordelen voor VUT en prepensioenregelingen. Tegelijkertijd maakt deze wet het mogelijk om met belastingvoordeel voor verlof te sparen via de levensloopregeling. Met het oog op deze wetswijziging hebben de sociale partners de pensioenregelingen herzien. Hoewel de Wet VPL de wettelijke pensioenrichtleeftijd verhoogt naar 65 jaar, blijft het mogelijk om voor het 65ste levensjaar te stoppen met werken. Wel moeten werknemers voortaan bewust kiezen voor vervroegd uittreden en voelen zij dat in hun portemonnee. Dit kan langer doorwerken stimuleren en daarmee de feitelijke uittredeleeftijd van werknemers verhogen. Bij de beoordeling van de aanpassingen vraagt een aantal aspecten extra aandacht. Ten eerste mogen de sociale partners afspraken maken over het inkopen van pensioen over achterliggende dienstjaren. De financiering van dit zogenaamde inhaalpensioen kan maximaal 15 jaar worden uitgesteld door dit inhaalpensioen vorm te geven als een arbeidsvoorwaardelijke toezegging. Bij regelingen die de mogelijkheid bieden voor dit inhaalpensioen moet de toezegging consistent zijn met het financieringsbeleid van fondsen. Ten tweede bevat de Wet VPL een leeftijdsafhankelijk overgangsregime. Aangepaste regelingen die dit regime toepassen dienen echter wel consistent te zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Dat betekent dat het leeftijdsafhankelijke overgangsregime niet zonder meer kan worden toegepast. Het finale oordeel is niet aan de toezichthouder, maar aan de rechter. Tenslotte: niet alleen vroegpensioen is in transitie, ook verlofsparen wordt anders vormgegeven via de introductie van de levensloopregeling. Dit product mag worden aangeboden door banken, verzekeraars en beleggingsfondsen. Pensioenfondsen mogen de regeling niet aanbieden. Dochters van pensioenfondsen kunnen dit wel mits zij tot één van de drie hiervoor genoemde instellingen behoren. Wel moeten zij zich daarbij houden aan de wettelijke taakafbakening tussen pensioenfondsen en hun dochters. Ook hierop ziet DNB als toezichthouder op de pensioenfondsen toe. DNB / Kwartaalbericht Maand

2 Inleiding Per 1 januari 2006 wordt de Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet vpl) ingevoerd. Deze wet introduceert een levensloopregeling en verandert de fiscale faciliteiten bij de opbouw van middelen voor vervroegd pensioen. Pensionering voor de aow-leeftijd blijft ook onder deze wet nog steeds mogelijk. Het vervallen van de fiscale begunstiging was voor alle betrokken partijen in het pensioenveld reden de pensioenregeling te herzien. Omdat inmiddels veel regelingen zijn aangepast, houdt het kabinet vast aan de invoeringsdatum van 1 januari 2006; wel is er een overgangsmaatregel gecreëerd. Dit besluit is mede gebaseerd op een rapportage van De Nederlandsche Bank (dnb), waarin de voortgang van het aanpassingsproces bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in kaart is gebracht. Nu veel aanpassingen in gang zijn gezet, is het goed een eerste balans op te maken. Dit artikel gaat in op de gevolgen van de Wet vpl voor pensioenregelingen, de consequenties voor de arbeidsmarkt, de rol van de overgangs-regeling en een aantal aspecten van de wet die speciale aandacht verdienen. Niet alleen vut en prepensioen zijn in transitie, ook de invulling van de levensloopregeling brengt veranderingen met zich mee. Daarbij speelt dat alleen banken, verzekeraars en beleggingsfondsen levensloopregelingen mogen aanbieden, maar pensioenfondsen niet. Hoofdlijnen nieuwe wetgeving De Wet vpl schrapt het fiscale voordeel voor de opbouw van vut en prepensioen, en voert een levensloopregeling in waarmee op individuele basis voor verlof kan worden gespaard. Voor werknemers die voor 1 januari jaar of ouder waren, maakt de wet een uitzondering. Voor hen blijven de huidige fiscale faciliteiten bestaan. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor degenen die zich kwalificeren voor een 40-deelnemingsjaren-pensioen. Werknemers die op 63-jarige leeftijd of eerder 40 deelnemingsjaren hebben, kunnen in aanmerking komen voor het 40-deelnemersjarenpensioen. Dit pensioen vult het ouderdomspensioen aan, zodat deze werknemers met 63-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken. Binnen het nieuwe fiscale kader blijven twee (combineerbare) mogelijkheden bestaan om met fiscaal voordeel te sparen en eerder dan 65 jaar te kunnen stoppen met werken: via de levensloopregeling en via het opbouwen van een hoger ouderdomspensioen. Via de levensloopregeling mag een werknemer jaarlijks maximaal 12% van het bruto loon apart zetten, tot een maximum van 210% (inclusief rendement) van het op dat moment geldende salaris. Daarmee is het mogelijk om drie jaar verlof bij elkaar te sparen (tegen 70% van het laatst verdiende loon), dat ook mag worden gebruikt om vervroegd met pensioen te gaan. Naast deze levensloopmiddelen kan veelal met fiscaal voordeel een hoger ouderdomspensioen worden opgebouwd, omdat in de meeste regelingen niet de maximale fiscale ruimte voor de opbouw van ouderdomspensioen wordt benut. Dit hogere ouderdomspensioen mag vervolgens vóór het 65ste levensjaar worden opgenomen, waarbij het dan actuarieel herrekend moet worden (zie figuur 1). Dat betekent dat het pensioen wordt verdeeld over een groter aantal jaren, waardoor de werknemer lagere pensioenuitkeringen ontvangt dan wanneer tot 65 jaar wordt doorgewerkt. Eerder stoppen krijgt daardoor een individuele prijs. Omdat voor oudere werknemers het oorspronkelijke fiscale kader gehandhaafd blijft, wordt waarschijnlijk niet iedereen in gelijke mate geraakt door de wetswijziging. In cao-verband kan naar leeftijd worden gedifferentieerd. Daarbij moet wel de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (wgbl) worden gerespecteerd. In de praktijk blijkt inderdaad dat de sociale partners in veel regelingen de kabinetsingrepen grotendeels compenseren door de fiscale ruimte voor ouderdomspensioen beter te benutten. Door de franchise in de pensioenopbouw te verlagen, het jaarlijkse opbouwpercentage te verhogen en het nabestaandenpensioen te verbeteren kan extra worden gespaard. Daarnaast wordt sparen via de levensloopregeling gestimuleerd door in cao s werkgeversbijdragen af te spreken. De feitelijke benutting van de levensloopregeling is overigens uiteindelijk aan de individuele werknemer. Figuur 1 Hoger ouderdomspensioen voor je 65e opnemen 100% x% AOW 56 DNB / Kwartaalbericht December 2005

3 dnb-peiling voortgang aanpassingen Tijdens de behandeling van de Wet vpl wilde de Eerste Kamer weten of het pensioenveld in staat was om op tijd de pensioenregelingen aan te passen. Om daar zicht op te krijgen, heeft dnb in drie rondes onder 75 pensioenfondsen en 5 verzekeraars de voortgang van de aanpassingen gepeild. Uit de eindrapportage van dnb bleek dat medio augustus iets minder dan de helft van de regelingen bij zowel pensioenfondsen als verzekeraars was aangepast. In een gunstig scenario zou dit aan het eind van het jaar kunnen zijn gestegen tot tweederde. Vooral rechtstreekse en relatief kleine regelingen bij verzekeraars moesten nog worden aangepast. Als gekeken wordt naar het aantal deelnemers, dan heeft echter al driekwart een regeling die per 1 januari 2006 aan de wet vpl voldoet. Mede daarom heeft het kabinet besloten aan die ingangsdatum vast te houden, maar wel aanvullend overgangsrecht (tot 1 januari 2007) te formuleren. Overgangsrecht prepensioen Binnen het overgangsrecht worden de werkgevers aangespoord om op tijd hun pensioenregelingen aan te passen. Werkgevers die na de ingangsdatum hun pensioenregeling nog niet hebben aangepast, moeten namelijk 52% eindheffing betalen over het verschil tussen de premie die ze op dat moment betalen en de premie die ze zouden betalen als ze de pensioenregeling wel hadden aangepast. Betaalt de werkgever bijvoorbeeld eur premie terwijl de nieuwe premie eur 800 zou zijn als de regeling wel was aangepast, dan volgt er 52% eindheffing over het verschil, dus over eur 200. Dat betekent dat de kosten van de werkgever met eur 104 toenemen tot eur Voor het bepalen van de premie die voor de aangepaste pensioenregeling verschuldigd zou zijn, mag worden uitgegaan van de meest ruime pensioentoezegging die binnen de fiscale kaders van 2006 mogelijk is. De eindheffing geldt tot het moment dat de werkgever een nieuwe pensioenregeling is overeengekomen met zijn werknemers. Dat moet gebeuren vóór 1 januari Verwachte effecten voor de arbeidsparticipatie Met de Wet vpl beoogt het kabinet de arbeidsparticipatie van ouderen een forse impuls te geven. In de praktijk blijkt echter dat in veel regelingen het afschaffen van het fiscale kader voor vut- en prepensioen (gedeeltelijk) wordt gecompenseerd via een verhoogde opbouw van het ouderdomspensioen en dat daarnaast het sparen binnen de levensloopregeling wordt gestimuleerd. De directe effecten op het arbeidsaanbod als gevolg van de Wet vpl zullen door bovenstaande ontwikkelingen in eerste instantie waarschijnlijk beperkt blijken. 1 Wel bestaat de kans dat het arbeidsaanbod van ouderen via indirecte effecten positief wordt gestimuleerd. Dit hangt samen met de al eerder in gang gezette ontwikkeling om de traditionele vut-regelingen om te zetten naar prepensioenregelingen. Traditionele vutregelingen werken immers sterk ontmoedigend op het arbeidsaanbod van ouderen. Zij kennen namelijk een hoge impliciete belasting op doorwerken na de vutgerechtigde leeftijd: doorwerken levert geen hoger pensioen op, terwijl de vut-uitkering vervalt. Veel vut-regelingen zijn in de afgelopen jaren omgezet naar prepensioenregelingen die een veel grotere mate van actuariële neutraliteit kennen, zodat een jaar langer doorwerken wel in een hogere uitkering resulteert. Daarmee wordt de arbeidsparticipatie van ouderen gestimuleerd. In dit verband laat onderzoek van dnb 2 zien dat regelingen die de mogelijkheid bieden om langer door te werken in ruil voor een hoger pensioen (via actuariële herrekening), de arbeidsparticipatie van ouderen met ongeveer 1 jaar kunnen verlengen. Dit aanpassingsproces was echter al begonnen voordat de Wet vpl werd ingevoerd. In hoeverre de volledige winst van deze omzetting al tot uitdrukking is gekomen in het gedrag van werknemers is onduidelijk. Daarbij speelt ook dat veel Nederlanders nog onvoldoende kennis hebben over hun eigen pensioenregeling en niet op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van langer doorwerken. Als de Wet vpl ervoor zorgt dat bestaande vut-regelingen versneld worden omgezet naar actuarieel neutrale regelingen, kan de winst van deze omzetting voor de arbeidsparticipatie versneld worden geïncasseerd. Goede communicatie ten aanzien van de financiële voordelen van het uitstellen van de pensioendatum is daarbij van cruciaal belang. Het pensioenbewustzijn van deelnemers zal ongetwijfeld toenemen, nu in de nieuwe regelingen werknemers expliciet moeten kiezen voor vervroeging van het ouderdomspensioen als zij voor hun 65ste levensjaar willen uittreden. Naast deze financiële stimulans kan de arbeidsparticipatie van ouderen ook een extra impuls krijgen als in de nieuwe regelingen deeltijdpensioen mogelijk wordt. Het eerder aangehaalde onderzoek van dnb laat zien dat werknemers bereid zijn om gemiddeld anderhalf jaar langer door te werken als dit in deeltijd mogelijk is. DNB / Kwartaalbericht December

4 Belangrijke toezichtsaandachtspunten Bij de beoordeling van de aangepaste pensioenregelingen zijn drie aandachtspunten van belang: (1) de inkoop van ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren, (2) leeftijdsdiscriminatie en (3) uitvoering van de levensloopregeling. Inkoop van ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat onbenutte fiscale pensioenruimte over het verleden alsnog mag worden ingekocht. Daarmee ontstaat een extra mogelijkheid om het ouderdomspensioen verder te verhogen. Gedurende een periode van twee jaar mogen de sociale partners collectieve afspraken maken over de inkoop van deze onbenutte fiscale ruimte. De inkoop hoeft niet evenredig in de tijd te worden opgebouwd en gefinancierd, maar mag worden vormgegeven als een arbeidsvoorwaardelijke toezegging die in een periode van maximaal 15 jaar wordt opgebouwd en gefinancierd. Alleen de feitelijk gefinancierde jaren gelden als een onvoorwaardelijke toezegging. Van groot belang hierbij is dat deze toezeggingen consistent zijn met het financieringsbeleid. Als tijdsevenredige financiering wordt afgesproken, moet dit in de financiële opzet van pensioenfondsen worden meegenomen. Aan de deelnemers moet heel helder worden gecommuniceerd welke rechten zijn ingekocht en onvoorwaardelijke pensioenrechten zijn geworden. Alleen deze rechten kunnen worden meegenomen bij waardeoverdracht. Nog niet toegekende rechten gaan verloren bij een overstap naar een andere onderneming/sector. Daarmee ontstaat een negatieve invloed op de arbeidsmobiliteit en is een vut-achtig element binnen de Wet vpl blijven bestaan. Een belangrijk kenmerk van de vut was immers dat er geen rechten werden toegekend die bij overgang naar een nieuwe werkgever in stand bleven. Alleen werknemers die bleven werken in de desbetreffende sector behielden recht op de vut. Arbeidsmobiliteit, zeker op latere leeftijd, werd daardoor negatief beïnvloed. Leeftijdsdiscriminatie Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet vpl is diverse malen gewezen op een mogelijke strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (wgbl). In de Wet vpl wordt, zoals eerder aangegeven, onderscheid gemaakt tussen 55-plussers en 55- minners: een uitzonderingspositie voor de oudere werknemer, bedoeld als overgangsregime. Voor de aanpassingen in de pensioenregelingen lijkt het daardoor aantrekkelijk om onderscheid te maken naar leeftijd en twee pensioenregelingen in te voeren. Volgens de wgbl is het echter niet toegestaan om bij gelijke gevallen verschillende arbeidsvoorwaarden te hanteren op basis van louter een leeftijdsverschil. Vanwege het half open karakter van de wgbl is niet op voorhand met zekerheid vast te stellen of een onderscheid naar leeftijd is toegestaan. Het kabinet erkent inmiddels dat het leeftijdsafhankelijke overgangsregime wel degelijk tot ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie kan leiden. Dit betekent dat niet zonder meer gebruik kan worden gemaakt van het overgangsregime. Als in de regeling het overgangsregime wordt toegepast en de regeling dus leeftijdsonderscheid bevat, moeten pensioenfondsen daar een objectieve reden voor kunnen aanvoeren. Alleen als er een goede reden is voor het maken van onderscheid op grond van leeftijd is een dergelijk onderscheid toegestaan. 3 Fondsen zullen zich daarbij bewust moeten zijn van mogelijke financiële risico s die zij lopen indien de rechter het onderscheid uiteindelijk afwijst. Het is de taak van dnb om te beoordelen of pensioenregelingen in overstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving en dus ook met de Wet wgbl. dnb beoordeelt de toepassing van de materiële bepalingen en besluit of de door de pensioenuitvoerder gekozen weg additionele (financiële) risico s inhoudt. Alleen de burgerlijk rechter is echter bevoegd een bindend oordeel te geven in geschillen tussen pensioenuitvoerders en degenen die een aanspraak op pensioen hebben. Uiteindelijk biedt een oordeel door het Europese Hof daarbij ultieme zekerheid, maar dat kan jaren op zich laten wachten. Overigens is het de vraag of de fiscale maatregel van de overheid zelf niet in strijd is met de wgbl (ser, 2005). Ook hier kan alleen het Hof van Justitie uitsluitsel geven. Uitvoerders van de levensloopregeling Naast verzekeraars en banken mogen ook beleggingsinstellingen levensloopproducten aanbieden. Pensioenfondsen mogen de levensloopregeling niet aanbieden. Dochters van pensioenfondsen kunnen dit wel mits zij tot één van de drie hiervoor genoemde instellingen behoren. Wel moeten zij zich daarbij vanwege concurrentieoverwegingen aan de taakafbakening tussen pensioenfondsen en hun dochtermaatschappijen houden. Zo mag een bedrijfstakpensioenfonds de deelnemers, naast algemene informatie, alleen informatie over regelingen verstrekken die het pensioenfonds zelf uitvoert. Informatie over specifieke levensloopproducenten 58 DNB / Kwartaalbericht December 2005

5 dient dan ook door de verzekeringsdochter te gebeuren. Om mogelijke problemen te vermijden is het aan te bevelen dat de werkgever de werknemers informeert. Slot De Wet vpl heeft veel overhoop gehaald in Pensioenland. cao-partijen, pensioenfondsen en verzekeraars hebben een majeure inspanning geleverd om zoveel mogelijk pensioenregelingen op tijd aan te passen. Voor ongeveer de helft van de regelingen, omvattend een meerderheid van de deelnemers, is dat ook gelukt. De Wet vpl heeft in feite als katalysator gewerkt om vutregelingen versneld om te zetten in actuarieel neutrale pensioenregelingen. Uitstel van de pensioenleeftijd leidt nu voor werknemers tot financieel voordeel. Dit kan hen stimuleren langer door te werken. Goede communicatie over deze financiële voordelen is daarbij van essentieel belang. Goede communicatie richting deelnemers is ook van belang als het gaat om de inkoop van ouderdomspensioen over achterliggende jaren. Aan de deelnemers moet helder worden gecommuniceerd welke pensioenrechten daadwerkelijk op enig moment zijn ingekocht. Het is aan de fondsen om erop toe te zien dat de cao-afspraken over de herziene pensioenregelingen passen binnen de huidige wet- en regelgeving. Gelet op het leeftijdsonderscheid in het overgangsregime van de Wet vpl speelt de Wet wgbl daarbij een bijzondere rol. Een leeftijdsafhankelijk overgangsregime mag niet zonder meer worden toegepast. Met betrekking tot de Levensloopregeling uit de wet vpl dienen pensioenfondsen en hun dochters de wettelijke taakafbakening in acht te nemen. De toezichthouder zal in het reguliere toezicht aan bovenstaande aspecten extra aandacht schenken. 1 Zie dnb (2005) voor een recente analyse. 2 Bruinshoofd en Grob (2005). 3 Leeftijdsonderscheid is objectief gerechtvaardigd als aan drie voorwaarden wordt voldaan. In de eerste plaats moet het doel legitiem zijn (door het bereiken van het doel wordt aan een werkelijke behoefte van de organisatie voldaan en het doel is niet strijdig met andere wetgeving of discriminerend). In de tweede plaats moet het middel (het maken van onderscheid op basis van leeftijd) geschikt zijn om het gestelde doel te bereiken. In de derde plaats moet ook het gebruik van het specifiek toegepaste onderscheid noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken (er zijn geen minder ingrijpende alternatieven voorhanden). Literatuur Bruinshoofd en Grob (2005), Arbeidsparticipatie van ouderen Microfinanciële motivaties en beleidsaspecten, DNB Occasional Studies, vol. 3 / Nr. 1, Amsterdam. dnb, (2005), Belemmeringen bij het vergroten van de Nederlandse arbeidsduur, Kwartaalbericht maart Sociaal Economische Raad (2005), De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (wgbl) en pensioenregelingen, Notitie van de Pensioencommissie. DNB / Kwartaalbericht December

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Fiscaal kader rondom verhoging van pensioenleeftijd

Fiscaal kader rondom verhoging van pensioenleeftijd 30 januari 2012 Fiscaal kader rondom verhoging van pensioenleeftijd Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn Verbetering Toegang gezondheidszorg Europese en nationale doelen Arbeidsparticipatie ouderen en pensioen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

AV/PB/05/48052. Datum 24 juni 2005

AV/PB/05/48052. Datum 24 juni 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333

Nadere informatie

VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949

VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949 VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949 Vut-regeling voor deelnemers FWG geboren in de periode 1946-1949 Voor deelnemers aan het FWG (Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan VPLwetgeving.

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan VPLwetgeving. Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan VPLwetgeving. Partijen De Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid De Centrales van Overheidspersoneel (ACOP, CCOOP, CMHF, AC) Preambule Het nieuwe

Nadere informatie

PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate INHOUD April 2006 Wij raden u aan deze pensioenkrant in uw pensioenmap te bewaren Uitleg over de nieuwe pensioenregeling 1 Begrippen 2 Belanghebbenden

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

PENSIOENREGELING SNS REAAL

PENSIOENREGELING SNS REAAL PENSIOENREGELING 2014 PENSIOENREGELING SNS REAAL SNS REAAL Pensioenregeling 2014 1 Pensioenregeling SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2 SNS REAAL Pensioenregeling 2014

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf Tabellenboek 2017 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2017 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

20120621: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede Kamer aangenomen

20120621: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede Kamer aangenomen Berkenlaan 6 7461 XB Rijssen T 0548-518191 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl W www.hertgerspensioenadvies.nl 20120621: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Berkenlaan XB Rijssen. T F E W

Berkenlaan XB Rijssen. T F E W Berkenlaan 6 7461 XB Rijssen 20120607: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd T 0548-518191 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl W www.hertgerspensioenadvies.nl Volgens dit

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht?

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht? De Toekomst van pensioen VVPJ 26 februari 2013 Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Aan welke knoppen kun je nog draaien? Nieuw premieovereenkomstenbesluit Ben Schuurman Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Fiscaal kader rondom verhoging van pensioenleeftijd

Fiscaal kader rondom verhoging van pensioenleeftijd 30 januari 2012 Fiscaal kader rondom verhoging van pensioenleeftijd Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn Europese en nationale doelen Arbeidsparticipatie ouderen en pensioen Sterke duurzame economie Banen creëren

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Leeftijdsonderscheid in VPL-overgangsregelingen W W W. W A T S O N W Y A T T. N L. Stefan Tabak 6 december 2005

Leeftijdsonderscheid in VPL-overgangsregelingen W W W. W A T S O N W Y A T T. N L. Stefan Tabak 6 december 2005 Leeftijdsonderscheid in VPL-overgangsregelingen W W W. W A T S O N W Y A T T. N L Stefan Tabak 6 december 2005 Agenda Aanpassing pensioenregeling aan Wet VPL - voorbeelden Veel voorkomende vragen Checklist

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

Fiscale maatregelen kortwerkenrisico

Fiscale maatregelen kortwerkenrisico www.pwc.nl Fiscale maatregelen kortwerkenrisico 1. Inleiding Probleem: niet iedere werknemer zal kunnen doorwerken tot aan de latere pensioeningangsdatum. o o Hoe kan eerder stoppen worden opgevangen met

Nadere informatie

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de "VUT-Regeling") van kracht geweest.

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de VUT-Regeling) van kracht geweest. #211884 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1 ETERNIT B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Goor en kantoorhoudende aldaar aan de Haven 12, rechtsgeldig

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Overgang VUT naar prepensioen

Overgang VUT naar prepensioen Besluit van 29 februari 2000, nr. DB99/3768M De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. 1. Inleiding In de praktijk is een aantal vragen

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Gepubliceerd in NJB 2008/aflevering 33.

Gepubliceerd in NJB 2008/aflevering 33. EXTRA PENSIOEN VOOR RECHTERS VERVALT TERECHT BIJ DOORWERKEN TOT 65 JAAR Gepubliceerd in NJB 2008/aflevering 33. Prof. dr Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht, Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Sectorbrief VPL-regelingen

Sectorbrief VPL-regelingen Sectorbrief VPL-regelingen 1. Inleiding Bij de afschaffing van VUT en prepensioen hadden werkgevers en werknemers in 2006 en 2007 de mogelijkheid om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken over extra

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

Pensioen in de Praktijk

Pensioen in de Praktijk Pensioen in de Praktijk Een gelukkig nieuwjaar! (maar wel met pensioenwerk aan de winkel ) Uiteraard opent deze eerste editie van Pensioen in de Praktijk in het nieuwe jaar met de beste wensen. Dat 2017

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

REGELING WAARDEOVERDRACHT PREPENSIOEN

REGELING WAARDEOVERDRACHT PREPENSIOEN VUT-PREPENSIOEN VOOR DAGBLADJOURNALISTEN GEBOREN VOOR 1950 REGELING WAARDEOVERDRACHT PREPENSIOEN VOOR DAGBLADJOURNALISTEN GEBOREN IN OF NA 1950 Ter inleiding Voor dagbladjournalisten geldt met ingang

Nadere informatie

versie 23 01-01-2013 Arbeidsmobiliteit en ABP pensioen

versie 23 01-01-2013 Arbeidsmobiliteit en ABP pensioen Arbeidsmobiliteit en ABP pensioen Programma Pensioenopbouw en ABP KeuzePensioen NabestaandenPensioen Bij uw overlijden vóór 65 jaar Bij uw overlijden vanaf 65 jaar Ontslag(uitkering) en de gevolgen voor

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Overgangsregeling VPL PME

Overgangsregeling VPL PME Overgangsregeling VPL PME OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Voor werknemers geboren in of na 1950 en die deelnemer zijn in de Verplichte pensioenregeling van

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht

Pensioen Periodiek. Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht Pensioen Periodiek Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht En toen was het stil wat betreft het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie