Voorwoord. In dit jaarverslag over het schooljaar vindt u de cijfers over de aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. In dit jaarverslag over het schooljaar vindt u de cijfers over de aanpak"

Transcriptie

1 Jaarverslag Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Schooljaar

2 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Convenant voorkomen voortijdig schoolverlaten 1.1 VSV-aanpak landelijk 1.2 VSV-aanpak regio Noord-Kennemerland 1.3 Maatregelen convenant Maatregel verzuim; preventieve spreekuren VO Maatregel verzuim; preventieve spreekuren MBO Maatregel overstap Maatregel plus 1.4 Voorlopige cijfers RMC-functie Noord-Kennemerland 2.1 Wetgeving RMC-functie 2.2 Verzuim RMC-trajectbegeleiding 2.4 Telefonische en persoonlijke benadering van jongeren 3 Aanpak vsv 3.1 Begeleiding overgang VMBO-MBO 3.2 Extra ondersteuning voor jongeren die eerder in het schooljaar zijn uitgevallen 3.3 Oud vsv ers 4 Kwetsbare jongeren 4.1 Arbeids- AdviesTeam (AAT) 4.2 Pilot arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 4.3 Aanvullende bestuurlijke afspraken 4.4 Pilot preventief ziekteverzuim De Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) spannen zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat jongeren naar school gaan en minimaal een startkwalificatie behalen. Een jongere behaalt een startkwalificatie als hij of zij een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger op zak heeft. In dit jaarverslag over het schooljaar vindt u de cijfers over de aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de resultaten van de RMC. Leerplichtambtenaren en de RMC maken het mede mogelijk dat ieder kind onderwijs volgt en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Naast goed onderwijs is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten belangrijk. Spijbelen en te laat komen zijn vaak voorboden van voortijdig schoolverlaten. Het gezamenlijk doel is eenduidig: verzuim verminderen, voortijdig schoolverlaten terugdringen en zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie laten behalen. Want een startkwalificatie vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Samen met de scholen maakt de gemeente Alkmaar zich daar sterk voor. Dit verslag geeft u een goed beeld van de geboekte resultaten en inspanningen én een vooruitblik naar het schooljaar Zo is in juni 2016 het landelijk thuiszitterspact getekend, dat ambieert dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Ook is dit schooljaar een pilot gestart met een jobhunter, die voor jongeren actief bemiddelt op de arbeidsmarkt. U ziet het: gemeente, scholen en andere betrokkenen blijven zich ook in de toekomst inzetten om de resultaten nog verder te verbeteren. Want zonder onderwijs geen kennis en innovatie. Mevrouw E.C. Konijn-Vermaas Wethouder Onderwijs Vooruitblik schooljaar Omslagfoto: Fotostudio Wick Natzijl

3 Maatregelen convenant Maatregel verzuim; preventieve spreekuren VO Op bijna alle Voortgezet Onderwijs scholen in Noord-Kennemerland worden periodiek preventieve spreekuren gehouden, met als doel, het aanspreken van leerlingen op licht en beginnend verzuim. Er zijn dit schooljaar 346 leerlingen gesproken waarvan er uiteindelijk 39 zijn gemeld in het DUO verzuimloket, vorig schooljaar zijn er 333 leerlingen gesproken waarvan 18 gemeld. Het blijkt dat de preventieve gesprekken met de leerplichtambtenaar het gedrag van de leerlingen beïnvloeden, er is een verhoogde alertheid op absentie en het draagt bij aan een goede samenwerking tussen leerplicht en de school Maatregel overstap De maatregel overstap is een project om te monitoren of eindexamenleerlingen van het VMBO zich daadwerkelijk inschrijven voor een vervolgopleiding op het MBO. U kunt meer lezen over dit overstapproject in hoofdstuk 3.1 zomerproject maatregel plus Om de thuiszittende jongeren in de regio Noord-Kennemerland in kaart te brengen is in 201 gestart met de werkagenda thuiszitters. Hierin werken het RMC en Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland samen en stellen twee maandelijks een overzicht vast met (potentiele) thuiszitters. Hiermee zijn de thuiszitters goed in beeld. Het is aan het RMC en het Samenwerkingsverband de taak om een volgende stap te zetten in dit proces. U kunt hier meer over lezen in hoofdstuk.4 thuiszitterspact. Archieffoto 1 Convenant voorkomen voortijdig schoolverlaten 1.1 VSV-aanpak landelijk Voortijdig schoolverlaters (vsv ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. In Nederland zetten RMC-regio s, vo-scholen en MBO-instellingen zich, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), samen in om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. In februari 2016 heeft het Ministerie van Onderwijs is bekend gemaakt dat doelstelling, het landelijk terugdringen van het aan vsv ers tot maximaal 2.000, is behaald. In totaal staat de teller op vsv ers. De nieuwe doelstelling is maximaal vsv ers. Voor de aanpak vanaf 2017 is er een nieuwe aanvraag VSV bij het ministerie ingediend. De aanvraag bestaat uit drie maatregelen: zorg, arbeid en een onderwijsmatig deel. Nieuw zijn de doelgroepen kwetsbare jongeren en oud VSV ers. 1.2 VSV-aanpak regio Noord-Kennemerland Met Alkmaar als centrumgemeente, hebben de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland een uitvoeringsprogramma opgesteld om inzicht te geven in de uitvoering van de regionale aanpak Voortijdig Schoolverlaten, waar de nadruk ligt op preventie. Een aantal activiteiten worden hieronder nader benoemd en toegelicht Maatregel verzuim; preventieve spreekuren MBO Vanaf het schooljaar zijn verzuimconsultenten aangesteld om preventieve spreekuren te houden op het AOC Clusius College in Alkmaar en het ROC Horizon College in Heerhugowaard en Alkmaar. Jongeren tussen de 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, die in vier aaneengesloten weken tussen de 8 en 1 uur hebben verzuimd worden uitgenodigd. Op het ROC Horizon college zijn 814 deelnemers uitgenodigd waarvan er in totaal 639 deelnemers zijn gesproken. Op het AOC Clusius College zijn er 122 deelnemers uitgenodigd waarvan er 92 zijn gesproken. In is het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het Horizon College gestart met een kwantitatief onderzoek naar het effect van de preventieve spreekuren. Uit dit onderzoek is nu gebleken dat er geen verschil is tussen het verzuim- en de VSV-cijfers van de deelnemers die een preventief spreekuur bezocht hebben, in vergelijking met een groep deelnemers met dezelfde hoeveelheid verzuim die niet gesproken zijn. Om deze reden is er besloten om te stoppen. Wel hebben de preventieve spreekuren een bijdrage geleverd aan de inzichten rondom verzuim en de samenwerking tussen het RMC en beide MBO-instellingen. Er komt een gerichte inzet op potentiele uitvallers. Denk hierbij aan jongeren in een kwetsbare positie, in onder andere de entreeopleiding. Het RMC en het onderwijs gaan intensiever samenwerken om de jongere te begeleiden naar een passend traject in de vorm van vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeid. 1.4 Voorlopige cijfers In februari 2016 zijn de voorlopige cijfers van het aantal vsv ers over het schooljaar bekend gemaakt. Dit waren er in de regio Noord-Kennemerland 361, in het schooljaar daarvoor waren dat er 398. Eind 2016 worden de definitieve cijfers bekend gemaakt. Deelnemers Aantal vsv ers % vsv ers Norm Totaal ,6% 1,8% Totaal VO ,4% Totaal MBO ,0% U kunt de landelijke cijfers van andere RMC gemeenten vinden op de website ONDERSTAAND SCHEMA IS EEN OVERZICHT VAN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS PER WOONGEMEENTE Gemeente Deelnemers Aantal vsv ers % vsv ers Alkmaar ,3% Bergen (NH.) ,8% Castricum ,4% Heerhugowaard ,6% Heiloo ,6% Langedijk ,0% I

4 06 07 RMC-TRAJECTBEGELEDING (2.3) Gesprek gevoerd en afspraken gemaakt 201 trajecten met nieuwe vsv ers 92 Advies gegeven 11 Opleiding 39 Na overleg met school ter kennisname/ in overleg /in overleg met school de verzuimmelding ter kennisname aangenomen. 343 Met opleidingscomponent (BBL) 9 Particuliere opleiding 1 Waarschuwingsbrief verzonden 1 Naar werk 21 Verwijzing hulpverlening 8 Naar hulpverlening 4 Geen reactie van school/ 46 terug gemeld aan melder Melding was onterecht 18 Niet kunnen bereiken (gemeld aan verzuimmelder) 48 WWB uitkering 9 Verhuisd 1 Lopend traject 8 Overig: (naar werk, ongemotiveerd, nieuwe opleiding, overdracht naar andere gemeente) 4 Overig (geprobeerd om een traject op te starten) 218 Wil geen bemiddeling 40 Fotostudio Wick Natzijl Start VSV traject i.v.m. schooluitschrijving 16 Wajong 6 2 De RMC-functie Noord-Kennemerland 2.3 RMC-trajectbegeleiding Participatiewet Verhuisd 9 Reageert niet 34 Particuliere opleiding 6 Dagbesteding Wetgeving RMC-functie De RMC-functie is bij wet vastgelegd met als doel voortijdig schoolverlaten terug te dringen door: 1. in beeld te hebben welke jongeren in de regio zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten; 2. deze jongeren zoveel mogelijk te helpen om terug keren naar het onderwijs en als dat niet mogelijk blijkt naar een combinatie van leren en werken of naar werk; 3. in de regio samen te werken met alle instellingen die zich bezighouden met het terrein van het voortijdig schoolverlaten. 2.2 Verzuim 18+ Scholen melden verzuim van jongeren van 18 tot 23 jaar via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bij het RMC. Op basis van de door DUO gegeven informatie in de verzuimmelding kan gekozen worden voor een waarschuwingsbrief of een gesprek met de deelnemer. In sommige gevallen wordt de melding per of telefonisch afgehandeld of ter kennisgeving aangenomen. De verzuimmelder van school wordt op de hoogte gebracht van de uitgevoerde actie. In het schooljaar zijn 787 verzuimmeldingen als volgt afgehandeld: De RMC-trajectbegeleiders begeleiden jongeren naar een opleiding of een werkend leren traject. Het gaat om jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen. Als onderwijs niet haalbaar is, dan is het belangrijk om jongeren te begeleiden naar een werkplek op de arbeidsmarkt of een ander traject dat passend is. In het schooljaar zijn 310 trajecten opgestart met nieuwe vsv ers, nieuwe vsv ers zijn jongeren die in het schooljaar zijn uitgeschreven. En er zijn 37 oud vsv ers benaderd waarvan 10 trajecten zijn opgestart. Oud vsv ers zijn jongeren die in eerdere schooljaren zijn uitgevallen. In het schema hiernaast zijn de bestemmingen van de trajecten weergegeven. Hulpverlening 12 Werkt 4 BBL 2 Startkwalificatie 3 Opleiding 44

5 08 09 RMC-TRAJECTBEGELEDING (2.3) trajecten met oud vsv ers Telefonische en persoonlijke benadering van jongeren Aantal jongeren telefonisch benaderd 336 Casus Olga (18jr) wordt vanwege schoolverzuim door school gemeld bij het RMC. Olga wordt uitgenodigd voor een gesprek met een trajectbegeleider. Olga woont zelfstandig. Er zijn problemen waardoor ze niet altijd op school verschijnt. Ze kiest er dan voor om te werken omdat ze anders de huur niet kan betalen. De vader van Olga is vorig jaar overleden en haar moeder woont al jaren in een GGZ instelling. Olga moet binnenkort haar huis verlaten en ze is op zoek moet naar woonruimte. Dit zorgt voor veel stress en loopt zij achter met schoolopdrachten. In overleg met school wordt zij aangemeld bij het schoolmaatschappelijk werk en krijgt extra ondersteuning. Dit lijkt enige tijd te werken. Aan het einde van het schooljaar loopt Olga nog steeds achter met opdrachten. De stress voor het vinden van een andere woonruimte is niet afgenomen. Er wordt met school afspraken gemaakt over opdrachten die Olga in de schoolvakantie mag uitvoeren. In de zomerperiode neemt Olga in paniek contact op met de trajectbegeleider, ze wordt haar huis uitgezet. Het vinden van andere huisvesting is haar niet gelukt, waardoor ze ook haar schoolopdrachten niet af heeft. Olga vindt uiteindelijk nieuwe woonruimte en de trajectbegeleider heeft contact met school. School gaat ondanks de eerdere afspraken akkoord met het later inleveren van de opdrachten. Olga start het nieuwe schooljaar in de time-out klas om op adem te komen en te werken aan haar opdrachten. School Maatschappelijk Werk blijft haar ondersteunen en de trajectbegeleider heeft regelmatig contact. Olga, pakte het hierna goed op, komt in een rustiger vaarwater en heeft in mei 2016 haar diploma behaald. (De namen in deze casus zijn gefingeerd) Opleiding 16 BBL 6 Particuliere opleiding 1 Naar werk 34 Participatiewet 6 Naar hulpverlening 6 Dagbesteding 3 Lopend traject 8 Traject tussentijds beëindigd 2 Overig (geprobeerd om een traject op te starten) 432 Opleiding 40 BBL 3 Particuliere opleiding 11 Werk 14 Wajong 1 Participatiewet 19 Hulpverlening 12 Startkwalificatie 2 Verhuisd 19 Reageert niet 134 Wil geen bemiddeling 46 Het RMC heeft voor het tweede jaar nieuwe voortijdig schoolverlaters (jongeren die in het schooljaar het onderwijs hebben verlaten) actief benaderd die zijn uitgeschreven zonder startkwalificatie. In totaal zijn 336 jongeren gebeld. De jongeren die telefonisch niet gesproken zijn, zijn uitgenodigd voor een gesprek. Als zij na de uitnodigingsbrief niet zijn verschenen en/of geen contact hebben opgenomen met de RMC hebben een huisbezoek gehad. Telefonisch gesproken 98 Gesprek met TB 7 Aantal jongeren brief toegezonden 181 gesprek met een RMC -trajectbegeleider 43 Jongeren heeft zelf teruggebeld naar RMC na brief 47 Geen reactie op brief/telefoon ( wordt vervolgt met een huisbezoek) 82 Jongere heeft hulpverleningstraject 9 Thuis bezocht 82 Jongere thuis gesproken en wil een traject Jongere thuis gesproken en wil geen traject 9 Huisgenoot gesproken 22 Niet (meer) woonachtig op adres 1 Niet thuis en RMC kaart achtergelaten, 4 Reactie na RMC kaart, wil graag traject 6 Reactie na RMC kaart, wil geen traject 9 Geen reactie 30 Deelname aan een traject is op vrijwillige basis. 18+ ers kunnen niet gedwongen worden mee te werken aan toeleiding terug naar school. Wel worden alle mogelijke maatregelen ingezet om jongeren te motiveren en begeleiden naar een startkwalificatie.

6 Aantal risicoleerlingen benaderd 103 Geplaatst op een opleiding (MBO, oude 78 school, particuliere opleiding) Vrijstelling van leerplicht 10 Verwezen naar DIA Horizon College 2 Traject met leerplicht Oud vsv ers In de zomerperiode van 2016 heeft het RMC, vooruitlopend op de extra inzet op deze doelgroep in 2017, een start gemaakt om een groep van oud vsv ers zonder inkomen actief te benaderen. Het doel is om jongeren actief te begeleiden naar het onderwijs of indien dit niet haalbaar is, de jongere te bemiddelen naar arbeid. In totaal zijn er 11 jongeren actief benaderd waarvan 71 thuis bezocht. Traject met RMC-trajectbegeleider 1 Werkt, wil geen begeleiding (18+) Extra ondersteuning voor jongeren die eerder in het schooljaar zijn uitgevallen 3 Aanpak vsv 3.1 Begeleiding overgang VMBO - MBO Om de overgang van VMBO naar MBO soepel te laten verlopen wordt er samengewerkt tussen het Voorgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs, Leerplicht en RMC. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitale systeem Intergrip. In de zomer heeft het team Leerplicht en de RMC jongeren gevolgd en benaderd die de overstap van het VMBO naar het MBO (nog) niet bereikt hadden. Hierdoor weten jongeren waar zij terecht kunnen met vragen over school, arbeid of andere dagbesteding. Tijdens de zomervakantie bestond de mogelijkheid voor jongeren uit de regio Noord-Kennemerland en West-Friesland die nog geen opleidingskeuze hadden gemaakt, zich te laten adviseren door een loopbaanadviseur van het Deelnemers Informatie & Adviespunt (DIA) van het Horizon College. In de zomervakantie heeft het RMC voor het tweede jaar de RMC zomeractie uitgevoerd, met als doel zo veel mogelijk voortijdig schoolverlaters te begeleiden bij het hervatten van een opleiding. Afgelopen schooljaar is bijgehouden welke jongeren, die eerder uitgevallen zijn van school, in het schooljaar weer met een opleiding wilden starten. Deze jongeren zijn in de zomerperiode benaderd om te vragen of zij daadwerkelijk bij een opleiding zijn aangemeld en/of aangenomen. Het betrof in totaal 106 jongeren, van deze jongeren is door vooronderzoek (contact met middelbare scholen/duo inschrijving ) gebleken dat er 6 reeds aangenomen zijn. In het geval zij zich niet aangemeld hadden, is er samen met de jongere besproken welke mogelijkheden er nog zijn om ervoor te zorgen dat hij aankomend schooljaar toch nog kan starten op een passende opleiding of dat zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk. In totaal zijn 106 jongeren benaderd, waarvan 22 via een huisbezoek. In onderstaand schema zijn de resultaten van deze actie opgenomen. Start met een opleiding 6 In traject bij een RMC-trajectbegeleider 7 Werkt/wil geen RMC-bemiddeling 24 Verhuisd buiten de regio 1 Geen reactie na huisbezoek (brief achtergelaten) 9 Casus Karen (18jr) komt langs bij het Jongerenloket met haar coach vanuit het Jongerenwerk. Zij woont tot haar 18e bij een Jeugdhulpinstelling, maar na haar 18e moest ze terug naar haar moeder. Ze is op zoek naar een eigen woning en wil weer naar school. Haar coach helpt haar hierbij. Karen heeft haar niveau 1 diploma in de zorg behaald. Door de thuissituatie is beginnen aan niveau 2 niet passend. Zij kan zich niet volledig voor school inzetten. Datzelfde geld eigenlijk voor werk en zij heeft bovendien geen werkervaring. Door het RMC is zij begeleidt naar het Wijkleerbedrijf in Alkmaar, het biedt informelere hulp aan bewoners in de wijk. Karen loopt daar stage tot ze in augustus kan beginnen met haar niveau 2 opleiding in de zorg. Karen kan die zelfs bij het Wijkleerbedrijf in Alkmaar behalen. Dankzij de samenwerking tussen HalteWerk voor haar inkomen, het Wijkleerbedrijf, de jongerencoach en het RMC kan Karen aan haar toekomst werken. (De namen in deze casus zijn gefingeerd)

7 Totaal uitgestroomd Aanvullende bestuurlijke afspraken Volgt een opleiding 80 opleiding/werk 2 Beschut werk 0 Dagbesteding 31 traject UWV 17 In traject RMC/gemeente 42 Verhuizing 27 Behandeling hulpverlening 7 In maart van dit jaar heeft het Ministerie van SZW aan de wethouders van de RMC contactgemeenten gevraagd om de intentie te ondertekenen om (oud) vsv ers actief aan de slag te gaan en naar werk te bemiddelen. Parallel hieraan loopt het formuleren van een ambitie Matchen op Werk naar het Ministerie van SZW: hoeveel oud vsv ers wil de regio Noord-Kennemerland naar werk begeleiden? Het gaat om 446 jongeren, oud-vsv-ers. Hiervan blijkt uit analyse van het RMC dat een aantal van 178 bemiddelbaar is naar werk. De ambitie is om het komende schooljaar 67 jongeren (1%) actief naar werk te bemiddelen. Geen werk 4.4 Pilot Preventief ziekteverzuim Archieffoto 4 Kwetsbare jongeren 4.2 Pilot arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Met ingang van 201 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Het RMC Noord-Kennemerland is in april 201 van start gegaan met de pilot arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. De activiteiten die in het kader van deze pilot worden uitgevoerd zijn gericht op werktoeleiding voor (oud-) leerlingen van de praktijkschool en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), woonachtig in de regio Noord-Kennemerland. De praktijkscholen Focus en de Viaan en het VSO de Spinaker, gaan tot januari 2017 voor een aantal jongeren job-finding trajecten uitvoeren in samenwerking met het RMC en het Jongerenloket. Een aantal trajecten wordt in overleg opgestart voor oud-leerlingen van de genoemde scholen die op dit moment zonder werk thuis zitten. Gedurende de pilot-periode zijn er 6 jongeren voor een traject aangemeld. De uitkomsten zijn: Door de intensieve samenwerking binnen de regio Noord-Kennemerland zien we een verschuiving ontstaan van ongeoorloofd schoolverzuim naar zorgelijk en/of gedekt ziekteverzuim. Met de pilot preventief ziekteverzuim komen scholen in samenwerking met de RMC en GGD tot een sluitende aanpak voor de leerlingen, die naar aanleiding van een ziekmelding geoorloofd thuiszitten en waarover twijfels zijn. In de tussentijdse evaluatie werd deze preventieve samenwerking positief beoordeeld. De pilot loopt tot Arbeids- AdviesTeam (AAT) Voor jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen is, onder voorzitterschap van de RMC Noord-Kennemerland, een ArbeidsAdviesTeam (AAT). Het doel van het AAT is het realiseren van een sluitende en duurzame aanpak voor jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen in hun transitie van school naar werk. Het AAT ondersteunt als de jongere en het eigen netwerk er niet in slagen om deze transitie zelfstandig te realiseren. Het AAT richt zich op de doelgroep praktijk-/ speciaal onderwijs en de entreeopleiding (PRO en VSO). In maart 2016, een half jaar na het verlaten van het praktijk-, speciaal onderwijs en entreeonderwijs is er een meting gedaan om na te gaan waar ex PRO, VSO en entreejongeren zijn aangekomen. Aantal trajecten Pilot arbeidstoeleiding 6 Volgt een opleiding 1 Uitgeplaatst naar werk 1 Uitgeplaatst naar werk, 1 niet opkomen dagen 1e werkdag Traject tussentijds beëindigt 2 Lopend traject 1

8 komende periode een sluitende aanpak te bieden en de jongere centraal te stellen. In oktober 2016 is er een nieuwe aanvraag bij het ministerie ingediend voor een VSV-programma Binnen dit programma wordt er extra aandacht besteed aan de kwetsbare jongeren, die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie en/of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor de groep oud-vsv ers, dit zijn jongeren die in eerdere schooljaren het onderwijs hebben verlaten zonder startkwalificatie. De RMC-functie krijgt als nieuwe taak jongeren van jaar, afkomstig van het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, te monitoren en toe leiden naar de juiste (gemeentelijke)partij wanneer de jongere geen werk of dagbesteding heeft. De landelijke doelstelling is aangescherpt tot maximaal vsv ers in Binnen dit programma wordt er o.a. extra aandacht gevraagd voor de kwetsbare jongeren, die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie en/of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De maatregelen die in het programma staan zijn: Maatregel 1: plusvoorziening Maatregel 2: ketenaanpak arbeid; de juiste samenwerking voor jongeren Maatregel 3: ketenaanpak onderwijs/ontwikkeling Archieffoto Vooruitblik schooljaar Met ingang van 1 oktober 2016 is er voor de duur van een jaar een pilot gestart met een Job-hunter die voor de doelgroep van het RMC jongeren actief bemiddelt naar de arbeidsmarkt. Bij een positief resultaat gaat dit onderdeel uitmaken van het jongerenloket. In juni 2016 is het landelijke thuiszitterspact ondertekend met de ambitie dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Het is aan het samenwerkingsverband en gemeenten, waar het RMC een onderdeel van is, de taak om de

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht - RMC. Schooljaar 2011-2012 Gemeenten Emmen en Coevorden

Jaarverslag Leerplicht - RMC. Schooljaar 2011-2012 Gemeenten Emmen en Coevorden Jaarverslag Leerplicht - RMC Schooljaar 2011-2012 Gemeenten Emmen en Coevorden 2 Leerplicht - RMC Voorwoord Het behalen van een startkwalificatie is een belangrijk doel van de Leerplichtwet en de wet RMC.

Nadere informatie

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Voorwoord Team VSV bestaat 12½ jaar: een koperen

Nadere informatie

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl Voorwoord Sinds 11 jaar voert Team Voortijdig Schoolverlaten diverse opdrachten uit op het gebied van (het voorkomen) van voortijdig schoolverlaten voor de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de gemeente

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Jaarverslag. Leerplicht RMC

Jaarverslag. Leerplicht RMC Jaarverslag Leerplicht RMC 2014-2015 2 Jaarverslag Leerplicht 2014-2015 Voorwoord Leerplichtambtenaar Een leerplichtambtenaar is de verbindende schakel in de aanpak van schoolverzuim onder jongeren van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 Voorwoord Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten lijkt zo eenvoudig. Je zorgt voor een strenge aanpak,

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Concept Inleiding en wettelijk kader Sinds de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in De doelgroep van de RMC-functie, zoals benoemd in de wet,

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 15:00 Programma Opening Wethouder onderwijs Frank de Wit Onderwijsaanbod MBO in de regio Oege de Jong & Ricardo Winter 15:20 16:10 17:10 17:30 Johan Goossens Cabaretier

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2013-2014 Maart 2015 Team Onderwijs & Kinderopvang Economie,

Nadere informatie

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013- Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei 1 Inhoudsopgave 1. Uitvoering kwalificatieplicht in de RMC regio Vallei...3 1.1. Formatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC TOP te Amsterdam Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA April 2014 Plaats: Amsterdam BRIN: 30RM Onderzoeksnummer: 274307 Onderzoek

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2013-2014. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2013-2014 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 RBL Oosterschelderegio, terugblik Het RBL werkt nu vier jaar als regionaal bureau voor de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio.

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten De Uitvoering Betreft Standaardisatie verzuimprotocol Fase 1: Regelregime toepassen Fase 2: Verzuim 18+ (VSV) Opdrachtgever Scalda, College van

Nadere informatie

VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC van Amsterdam te Amsterdam. Medewerker evenementenorganisatie

VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC van Amsterdam te Amsterdam. Medewerker evenementenorganisatie VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC van Amsterdam te Amsterdam Medewerker evenementenorganisatie Mei 2013 H3493219 Plaats: Amsterdam BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 128167 Kenmerk:

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1. Van RMC-

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht - RMC. Schooljaar 2009-2010

Jaarverslag Leerplicht - RMC. Schooljaar 2009-2010 Jaarverslag Leerplicht - RMC Schooljaar 2009-2010 2 Leerplicht - RMC Leerplicht - RMC 3 Voorwoord Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord Voorwoord Voor u ligt de definitieve versie 2011 van het Protocol

Nadere informatie

Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Definitieve versie met voorlopige cijfers over schooljaar 2010-2011 Zonder een scherp

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008 Voorwoord Voor u ligt het verslag van de leerplichtgegevens van het schooljaar 2007-2008. De basis voor dit verslag is artikel 25 van de Leerplichtwet 969. De uitvoering van de leerplicht is bij de gemeente

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC. Schooljaar 2010-2011

Jaarverslag Leerplicht en RMC. Schooljaar 2010-2011 Jaarverslag Leerplicht en RMC Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Werkwijze en instrumenten uitvoering Leerplicht en RMC 4 1.1 Uitvoering leerplichtfunctie 4 1.2 Leerlingenadministratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17806 1 juli 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2013, nr. BVE/508659, houdende

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: Leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag leerplicht/rmc 2012/2013 Datum: 11 februari 2014 Nr.: N RIB-JR-1405 Steller: S M.. Vossen- Stokbroeks In 20100

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16334 9 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl Schoolloopbaanteam Rijnmond geeft begeleiding en advies Sommige jongeren hebben behoefte aan langdurige ondersteuning om hun schoolloopbaan met succes te doorlopen. De coaches van Schoolloopbaanteam Rijnmond

Nadere informatie

tt 4 C"O Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5

tt 4 CO Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS 27DV Ln van de Mensenrechten 500 7337V2 APELDOORN t.a.v. het

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2

Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2 2012 Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Ziekteverzuimbegeleiding tot 2012... 5 3. Programmagelden 2012... 6 Beschrijving ziekteverzuimbegeleiding... 6 4. Doelstelling...

Nadere informatie

Richting en resultaat voor de regio

Richting en resultaat voor de regio Richting en resultaat voor de regio visie en beleidsagenda voortijdig schoolverlaten 2010 2014 Zuid Holland Noord vastgesteld op 13 september 2010 door de regiegroep vsv Visie en beleidsagenda vsv 2010

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2010 / 2011 GEMEENTE WEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2010 / 2011 GEMEENTE WEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2010 / 2011 GEMEENTE WEERT samenvatting Jaarverslag Leerplicht RMC samenvatting Jaarverslag Leerplicht RMC samenvatting Jaarverslag Leerplicht RMC Leerplicht en kwalificatieplicht

Nadere informatie

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1 Overgang VO naar MBO 2014-2015 het flankerend beleid en de zomeractie in een nieuw jasje In samenwerking met VO, MBO, Leerplicht, RMC Schooljaar 2014 2015 is de zomeractie dag op 26 augustus 2014 De lente

Nadere informatie

2012-2013. Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

2012-2013. Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2012-2013 Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag 2012-2013 INHOUD Pag. 2.Opzet Aantal 4-18 jarigen in de regio Pag. 3.Absoluut verzuim Pag.

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

2013-2014. Jaarverslag Leerplicht en RMC

2013-2014. Jaarverslag Leerplicht en RMC 2013-2014 Jaarverslag Leerplicht en RMC Team Jeugd, afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Lelystad 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Achtergrond 4 2. Statistische gegevens 6 3. Samenwerking met

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Onderzoek naar RMC+project. L. Doorn-van de Wetering, Msc. E.C. Biemolt-Engels R.F.C. Broeders

Onderzoek naar RMC+project. L. Doorn-van de Wetering, Msc. E.C. Biemolt-Engels R.F.C. Broeders Onderzoek naar RMC+project L. Doorn-van de Wetering, Msc. E.C. Biemolt-Engels R.F.C. Broeders Februari 2016 2 Samenvatting In 2008 is het RMC+/ToekomstTeam ontstaan. Doel van dit project is een samenwerking

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek SiNTLUCAS te Eindhoven 93220 Gaming artist Juli 2015 Plaats: Eindhoven BRIN: 30BC Onderzoeksnummer: 284551 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Alkmaar. Schooljaar 2012-2013

Jaarverslag Leerplicht Alkmaar. Schooljaar 2012-2013 Jaarverslag Leerplicht Alkmaar Schooljaar 2012-2013 Jaarverslag Leerplicht Alkmaar Schooljaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding...3 2. Formatie en Taken...4 2.1 Team leerplicht...4 2.2 Taken...4

Nadere informatie

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008 MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING oktober 2008 2 I Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen I.A kwantitatief vsv-beeld: Het betreft bij alle categorieën in

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u?

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u? Even voorstellen Frank Groen Arbeidsdeskundige UWV Jack Kerkhofs Projectmanager Onderwijsgroep Buitengewoon En wie bent u? Wat gaan we doen Wij laten u kennismaken met nieuwe klanten voor de gemeenten

Nadere informatie

- CONCEPT - Regionale analyse 2012 2015 Voortijdig Schoolverlaten. RMC-Regio 23 Kop van Noord-Holland. C. Pouw

- CONCEPT - Regionale analyse 2012 2015 Voortijdig Schoolverlaten. RMC-Regio 23 Kop van Noord-Holland. C. Pouw - CONCEPT - Regionale analyse 2012 2015 Voortijdig Schoolverlaten RMC-Regio 23 Kop van Noord-Holland C. Pouw RMC-Regio 23 Kop van Noord-Holland Regionale analyse 2012 2015 Voortijdig Schoolverlaten April

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2013 2014 Inhoud Voorwoord > Waarom dit jaarverslag > Visie en uitgangspunten > De wet > Leerplicht en RMC > Verschillende soorten verzuim > Dag van de Leerplicht > Leerlingenadministratie

Nadere informatie