) , 8226 DA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-01) 50323415 3, 8226 DA"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie ) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur en Mediation is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers aan Holtrop Advocatuur en Mediation. 2. Opdracht Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Holtrop Advocatuur en Mediation. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door één bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Holtrop Advocatuur en Mediation tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 3. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Holtrop Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Holtrop Advocatuur en Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van de eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal op verzoek worden toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Holtrop Advocatuur en Mediation jegens de opdrachtgever beperkt tot het door Holtrop Advocatuur en Mediation in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van ,-- De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Holtrop Advocatuur en Mediation aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Holtrop Advocatuur en Mediation bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 1 van 8

2 4. Inschakeling van derden Bij het inschakelen van derden zal Holtrop Advocatuur en Mediation steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Holtrop Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Holtrop Advocatuur en Mediation gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 5. Betaling Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is vanaf dat moment over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van 50,--. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Holtrop Advocatuur en Mediation, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Holtrop Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 6. Kring van personen Niet alleen Holtrop Advocatuur en Mediation, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, bestuurders en medewerkers / stagiaires van Holtrop Advocatuur en Mediation. 7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter Op de rechtsverhouding tussen Holtrop Advocatuur en mediation en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Holtrop Advocatuur en Mediation voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 2 van 8

3 Algemene informatie over Holtrop Advocatuur en Mediation Kantoortijden De kantoortijden zijn van maandag tot vrijdag van uur tot uur en van uur tot 16:30 uur. Telefonische bereikbaarheid advocaten Tijdens de kantoortijden kunt u de advocaten telefonisch bereiken. Het is niet altijd mogelijk om de advocaat onmiddellijk zelf telefonisch te spreken. Veelal zijn de advocaten in bespreking of zijn zij in verband met zittingen of besprekingen buiten kantoor afwezig. Ook als ze wel op kantoor aanwezig zijn kunnen zij u niet altijd direct te woord staan. Om hun zaken zo goed mogelijk voor te bereiden en af te handelen is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk ongestoord door kunnen werken. Om die reden heeft het soms de voorkeur dat zij u zelf terugbellen. Zo mogelijk dezelfde dag. Alvorens u door te verbinden zal het secretariaat u veelal vragen waar uw telefoontje over gaat. Dit heeft een aantal redenen. Op deze wijze kan allereerst de spoedeisendheid van uw telefoontje worden beoordeeld. Verder kan de advocaat indien hij of zij u terug moet bellen zich alvast voorbereiden op het gesprek. Tot slot is het heel goed mogelijk dat het secretariaat uw vragen ook kan beantwoorden en u verder kan helpen. Bespreking op afspraak De advocaten plannen hun afspraken met cliënten in. Alleen zo kunnen zij hun werkzaamheden goed en tijdig verrichten. Het zonder afspraak binnen komen lopen om een (uw) advocaat te spreken heeft dan ook geen zin. Het secretariaat zal in dat geval een afspraak voor u inplannen. Besprekingen met uw advocaat Om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het belangrijk dat uw advocaat rustig met u kan praten. Om die reden dringen wij erop aan dat u bij uw afspraken, waar mogelijk geen (kleine) kinderen meeneemt. Ook gelet op de inhoud van deze gesprekken is het vaak beter dat de kinderen er niet bij zijn. Legitimatieplicht Wij kunnen u vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Doorgeven van wijzigingen Alleen als wij tijdig en volledig op de hoogte zijn van uw gegevens kunnen wij uw zaken goed behartigen. Daarom is het belangrijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt van wijzigingen in onder meer uw adres en woonplaats. Ook wijzigingen in uw telefoonnummer kunt u het beste zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Alleen op die manier kunnen wij u, indien nodig, bereiken. Bezwaartermijn dossiers Na afsluiting van een dossier worden alle stukken uit het dossier in ons archief opgeslagen gedurende een termijn van vijf jaar. Hierna zullen in principe alle stukken worden vernietigd, behoudens originele vonnissen en beschikkingen. 3 van 8

4 Geschillenregeling Advocatuur 1. Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Ons Kantoorklachtenreglement dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij: Geschillencommissie Advocatuur Postbus LP Den-Haag Telefoon: U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien. 6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal ,--. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot ,-- en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. 7. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan ,--. Dit betekend dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan ,-- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. 4 van 8

5 8. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 9. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie. 10. De Geschillen commissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. 5 van 8

6 Informatie over de kosten van de rechtsbijstand door Holtrop Advocatuur en Mediation In het eerste gesprek zal uw advocaat met u de kosten van de rechtsbijstand bespreken. Per geval is dit verschillend. Wel zijn er een aantal algemene uitgangspunten die we hierna voor u op een rij hebben gezet. Indien u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp (de zogenoemde toevoeging) zal de advocaat u daarop wijzen en u zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het doen van de daarvoor noodzakelijke aanvragen en informatie. In geval u ons vraagt deze aanvraag voor u te doen, dient u zich ervan bewust te zijn dat u daarmee verklaart ermee bekend te zijn dat de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van uw sofinummer de gegevens omtrent uw inkomen en vermogen verstrekt en, indien van toepassing, ook van uw partner. Bovendien worden uw gegevens door de Raad voor Rechtsbijstand gecontroleerd bij de gemeentelijke basisadministratie. Ook als u in aanmerking komt voor een toevoeging dient u zelf een, door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen, eigen bijdrage te betalen. Naast deze eigen bijdrage moet u ook zelf de kosten die in het kader van uw zaak gemaakt moeten worden betalen. U moet dan denken aan uittrekselkosten, griffierecht, taxatiekosten, en dergelijke. Voor het betalen van de eigen bijdrage en eventuele kosten ontvangt u van ons kantoor een nota. Voordat de advocaat werkzaamheden zal verrichten, dient eerst minimaal de laagst geldende eigen bijdrage voldaan te zijn. Deze dient voorafgaand aan de eerste bespreking te worden voldaan. Wanneer de eigen bijdrage niet is voldaan, zullen er ook geen werkzaamheden worden verricht. Bij een hoge eigen bijdrage kan er een betalingsregeling worden getroffen. Werkzaamheden zullen dan worden verricht na betaling van de laagst geldende eigen bijdrage en afspraken omtrent de betalingsregeling. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de toekenning van de toevoeging, zullen er pas werkzaamheden worden verricht als de toevoeging is toegekend. Als een procedure bij de rechtbank noodzakelijk is, kan er een voorschotfactuur aan u worden gezonden met de verwachte kosten bij de rechtbank, deurwaarderskosten, uittrekselkosten en eventuele andere kosten (zogenoemde verschotten ). Pas als deze is voldaan, zal het verzoek of de dagvaarding bij de rechtbank worden ingediend cq uitgebracht. Indien de (voorschot)factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Holtrop Advocatuur en Mediation, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Holtrop Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Mocht er een procedure gevoerd moeten worden en de rechter veroordeeld u tot betaling van een tegemoetkoming in de proceskosten van uw wederpartij, dan vallen deze niet onder het bereik van de toevoeging en zult u deze zelf moeten voldoen. 6 van 8

7 Na afloop van de zaak zal door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld worden of op basis van het financiële resultaat u in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Dit is het geval indien u daadwerkelijk een geldsom ontvangt ( of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) van tenminste 50% van het fiscale heffingsvrije vermogen. In dat geval zal de eerdere verleende toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken worden en zult u alsnog onze kosten zelf moeten voldoen op basis van de hieronder vermelde gegevens. Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, wordt in het algemeen op basis van verrichte tijdsbesteding een honorarium berekend. Dit honorarium bedraagt per 1 januari ,00 per uur, exclusief het op dat moment geldende BTW tarief en kosten welke derden bij ons kantoor in rekening brengen. Het uurtarief kan jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen. Uitsluitend de door de advocaat bestede uren zullen in rekening worden gebracht, dus niet de tijd die administratief medewerkers verrichten. Van het normale uurtarief kan worden afgeweken. Naar beneden toe bijvoorbeeld wanneer u net niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Een bijstelling naar beneden is ook mogelijk bij zaken met een gering (financieel) belang of bij behandeling door een medewerker die nog niet (geheel) de verplichte stageperiode van drie jaar heeft afgesloten. Verder is het mogelijk dat er naar boven afgeweken wordt in het geval de werkzaamheden een spoedeisend karakter hebben of als er een aanmerkelijk (financieel) belang met de zaak gemoeid is. In sommige zaken is het ook mogelijk dat er nadere tariefafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld een vaste prijs of een maximum prijs. Daarnaast blijft het van belang om ons gedurende de behandeling van uw zaak op de hoogte te houden van wijzigingen in uw financiële omstandigheden, omdat dan zonodig alsnog een toevoeging kan worden aangevraagd (ook al werd die eerder afgewezen) vanaf het moment dat de wijziging door u doorgegeven wordt. Denkt u bijvoorbeeld aan een inkomensachteruitgang of een wijziging in uw leefsituatie. Ook kan een wijziging in uw financiële omstandigheden ertoe leiden dat een eerder versterkte toevoeging dient te worden ingetrokken en vanaf het moment van deze wijziging alsnog op basis van het uurtarief de bestede tijd bij u in rekening wordt gebracht. Voor het verrichten werkzaamheden zal in het algemeen eenmaal per maand een declaratie worden verstuurd. Voor zover wij in het kader van onze werkzaamheden voor u gelden hebben geïncasseerd, geldt dit als uitgangspunt dat wij gerechtigd zijn onze rekeningen met die ontvangen gelden te verrekenen. Over de wijze waarop dat gebeurt wordt u steeds voldoende duidelijk geïnformeerd. Voordat de advocaat begint met werkzaamheden te verrichten, wordt er eerst een voorschotfactuur toegezonden welke voldaan dient te zijn. Het voorschotfactuur wordt opgesteld aan de hand van de verwachte eerste werkzaamheden. Het is mogelijk dat de advocaat besluit tijdens de behandeling van uw zaak u vaker een voorschotfactuur te zenden, welke eerst voldaan moet zijn voordat er verdere behandeling van uw zaak plaats vindt. 7 van 8

8 Indien een (voorschot)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Holtrop Advocatuur en Mediation, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Holtrop Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Er kunnen bijkomende kosten komen indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet. Deze kosten kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden. 8 van 8

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Notariskosten Twee dezelfde testamenten en 500,00 samenlevingsovereenkomst

Notariskosten Twee dezelfde testamenten en 500,00 samenlevingsovereenkomst A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Twee dezelfde testamenten en 500,00 samenlevingsovereenkomst Kosten derden Centraal Testamenten Register 26,00 Subtotaal 526,00 BTW 21% 110,46

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - ALGEMEEN 1. Quinto Polyglot is een bedrijf dat gevestigd is aan de Zijdstraat 26 e te Aalsmeer welke gespecialiseerd is in het vertalen van allerhande teksten, zoals documenten,

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie