Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland"

Transcriptie

1 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1

2 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur technische zaken 2.2. Doelstelling 2.3. Organisatie/overlegstructuur 2.4. Selectieproces 3 Organisatie/selectiebeleid 3.1. Taken en verantwoordelijkheden coördinatoren 4 Voetbalopleiding 5 Slotwoord 2

3 1. Voorwoord Voor u ligt het technisch beleidsplan Dit plan is gemaakt om structuur aan te brengen in de organisatie m.b.t. het opleiden van (jeugd)spelers, het behouden van spelers in het algemeen en het plezier dat spelers bij v.v.zuidland kunnen beleven. Met dit technisch beleidsplan hoopt het bestuur dat er een leidraad is ontstaan voor het reilen en zeilen van voetbalvereniging Zuidland. In dit plan willen we aangeven wat de doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van trainers, spelers, leiders, coördinatoren en commissieleden. Het plan is ook bedoeld om aan trainers, leden, ouders/verzorgers en overige belanghebbenden duidelijk te maken waar de v.v. Zuidland voor staat en waarvoor zij kiest. Het prestatieve beleid van de v.v. Zuidland is erop gericht om de doorstroming naar het eerste en tweede elftal (prestatiegerichte elftallen) bij voorkeur met zoveel mogelijk jeugdspelers, dan wel spelers uit de regio Voorne-Putten of daarbuiten te realiseren. Daarnaast willen we iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen op welk niveau dan ook. Het technische beleid moet er ook op gericht zijn dat iedereen met plezier bij de v.v. Zuidland voetbalt en blijft voetballen. De uitgangspunten voor het beleid moeten daarom vaststaan. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als junior binnen de jeugd en van de jeugd naar de senioren) goed verloopt. Dit technische plan schetst in hoofdlijnen de richting die het op moet, behalve een aantal vaste doelstellingen en uitgangspunten en omschreven bevoegdheden is het plan vooral gebaseerd op samenwerking. We zijn ons ervan bewust dat elke structuur die je bedenkt afhankelijk is van mensen die in die structuur moeten functioneren, met andere woorden geen enkele structuur is bestand tegen samenwerkingsproblemen. Dit is dan ook geen statisch verhaal, maar een verhaal dat in onderling overleg tussen alle betrokkenen bijgesteld kan worden. Het is daarom dat wij de onderlinge communicatie tussen trainers, leiders, technisch coördinator en ouders als belangrijkste hoeksteen van de opzet zien. Zij hebben binnen de v.v. Zuidland een signalerende, adviserende en ondersteunende taak. De daadwerkelijke uitvoering blijft natuurlijk bij de desbetreffende verantwoordelijke personen. Het beleidsplan is er op gericht om te komen tot een deugdelijke jeugdopleiding, waarbij de v.v. Zuidland herkenbaar wordt met attractief voetbal, met name voor de prestatiegerichte elftallen. Wij als bestuur gaan ervan uit met dit beleidsplan een positieve bijdrage te leveren aan de verdere toekomst van voetbalvereniging Zuidland. Bestuur v.v. Zuidland 3

4 2. Visie Wat wil voetbalvereniging Zuidland met met zijn jeugd? Met de vertegenwoordigende selectieteams A-1 B-1, C-1, D-1, E-1 en F-1 zo goed mogelijk met plezier te presteren, met als voorkeur1e of 2e klasse niveau, waarbij het opleidingsplan oog moet hebben voor iedere voetballer, die volgens zijn persoonlijke ontwikkeling zo hoog mogelijk moet spelen = prestatiegericht. Daarnaast is het mogelijk om het voetbalspel als recreatiesport te beoefenen met de daarbij behorende begeleiding = recreatiegericht. De doelstelling van de jeugdafdeling van de v.v. Zuidland is het bevorderen van de voetbalsport in al zijn aspecten. Concreet vormen de uitgangspunten: 1. Spelen in een zo hoog mogelijke klasse: 1e /2eklasse, met zowel de senioren als de jeugd. 2. Spelen met spelers/sters die het liefst uit Zuidland komen, dan wel uit de regio Voorne Putten. 3. Spelen met een herkenbare speelstijl, ingegeven door ideeën van hoofdtrainer, voor alle selectieteams vanaf de C-categorie. 4. Gericht opleiden naar de A-1 junioren, onder de 23, en het eerste team. 5. Overgang jeugd naar senioren mogelijk maken, d.m.v. het spelen van wedstrijden onder de 23 jaar tegen andere clubs uit de regio. 6. De talenten voortdurend blijven stimuleren en prikkelen naar een hoger spelniveau. 7. De recreatieve jeugd zo breed mogelijk opleiden, waarbij dezelfde faciliteiten en plezier van belang zijn. Door middel van een rode draad in alle facetten in de opleiding kan er gerichter gewerkt worden. Om dit te realiseren zijn er veel mensen actief als vrijwilliger in voetbaltechnische en bestuurlijke functies. Een ieder, dus ook de beoefenaar, heeft zich te houden aan normen en regels om te kunnen sporten in een vereniging waar een goede sfeer heerst en de voetbalsport centraal staat. 2.1 Organisatiestructuur Technische Zaken Algemeen Het onderdeel technische zaken is een door het bestuur van de v.v. Zuidland ingestelde commissie en wordt als zodanig vertegenwoordigd binnen het bestuur. Het onderdeel technische zaken is ingesteld om het voetbaltechnische deel binnen de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit betekent dat deze commissie beleid ontwikkelt op het voetbaltechnische vlak voor 4

5 de hele vereniging, dus zowel senioren als jeugd. Een belangrijk deel van de gestelde taken liggen op het terrein van de jeugd. Doelstelling Het onderdeel technische zaken heeft het volgende ten doel gesteld: het voetbaltechnische peil van de diverse teams te verhogen, door onder andere: De aansluiting van de diverse elftallen te verbeteren. Een goede coördinatie na te streven tussen de trainers, spelers en ouders De continuïteit in de werkwijze op vooral het voetbaltechnische vlak van de vereniging te handhaven. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren. Advisering aan het bestuur m.b.t. het werven, aanstellen en begeleiden van de trainers. Adviseert en legt vooraf verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde technisch beleid. Samenstelling en werkwijze Het bestuurslid Technische Zaken zorgt voor structuur en opvolging van het beleid en vertegenwoordigt de technische commissie in het dagelijks bestuur tijdens bestuursvergaderingen. Lid van de technische commissie die belast is met seniorenteams en team onder de 23: uitdragen van de zorg over de uitvoering van het technische opleidingsplan zoals oorspronkelijk is vastgelegd. Bij geconstateerde afwijking spreekt hij/zij de betrokkenen hierop aan en bespreekt met hen corrigerende maatregelen. Lid van de technische commissie die belast is met de juniorenteams: uitdragen van de zorg over de uitvoering van het technisch opleidingsplan zoals oorspronkelijk is vast gelegd. Bij geconstateerde afwijking spreekt hij/zij de betrokkenen hierop aan bespreekt met hen corrigerende maatregelen Lid van de technische commissie die belast is met de pupillenteams: uitdragen van de zorg over de uitvoering van het technisch opleidingsplan zoals oorspronkelijk is vast gelegd. Bij geconstateerde afwijking spreekt hij/zij de betrokkenen hierop aan bespreekt met hen corrigerende maatregelen. Advies leden; personen die hun met hun achtergrond en kennis een bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling, uitvoering en verandering binnen het opleidingsplan. Taken Technische Zaken: Bepaalt in overleg met de hoofdtrainer de speelstijl van de club. Geeft leiding aan de leiders en trainers van iedere afdeling. Heeft samen met het bestuurslid Technische Zaken de eindverantwoording over de 5

6 samenstelling van alle teams. Stelt de trainers aan en evalueert 2 keer per jaar de vorderingen van deze trainers. Scout binnen de club. Het regelmatig wedstrijden van teams bekijken met als invalshoek de waarden- en normen gedachte binnen de club. Het melden van ouders/leden/spelers/trainers die zich langs de lijn misdragen of de v.v. Zuidland in diskrediet brengen Oriënteert zich op scholing/cursussen voor trainers. Vertegenwoordigt de vereniging op een representatieve manier zowel intern als extern. Houdt intakegesprek met ouder(s) en speler(s) bij aan te melden lidmaatschap 2.2 Doelstelling De doelstelling van v.v. Zuidland Succes met competitieve elftallen dient met plezier en sportieve middelen te worden nagestreefd. Het willen winnen staat voor ons centraal, maar ook het kunnen verliezen hoort voor ons bij deze gedachte Trainers binnen Zuidland spelen in de praktijk een belangrijke rol. Naast zijn taak de technische en tactische vaardigheden van de spelers te vergroten is hij ook verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn spelers. Leden/ouders langs de lijn hebben een medeverantwoordelijkheid om het voetbal sportief te houden. Tijdens evaluaties met trainers is dit mede een beoordelingspunt van de kwaliteit van de trainer. Uiteraard hoopt Technische Zaken met de bij v.v. Zuidland opgerichte Waarden en Normen Commissie een vruchtbare basis te creëren om binnen onze vereniging excessen te voorkomen 6

7 2.3 Organisatie overlegstructuur Leiders/ Trainersvergadering: (september - oktober) (januari februari) Selectietrainers 3 x per jaar o.l.v. Bestuurslid Technische Zaken en TC leeftijdsgroep Niet selectietrainers 2x per jaar o.l.v. Bestuurslid Technische Zaken en TC leeftijdsgroep Bestuurslid Technische zaken/ jeugdcoördinatoren / jeugdvoorzitter 2 x per jaar (mei - juni) - (december - januari) 2.4 Selectieprocedure Tegen het einde van de jeugdopleiding moet de jeugd prestatiegericht = selectiegericht bezig kunnen zijn. Naarmate de jeugdspeler ouder wordt, zal de factor opleiding geleidelijk overgaan in het doel presteren. De factor prestatie en het selecteren heeft dus accent bij de bovenbouw (A/B/C junioren. Bij de D en E pupillen staat de opleiding centraal, waarbij kennis wordt gemaakt met selecteren en presteren. De A- B- C en D selectieteams dienen te werken op de training met selectiegroepen van minimaal 15 spelers, waarbij kennis wordt gemaakt met selecteren en presteren. Er wordt bij de E - F pupillen gewerkt met groepen van minimaal 9 spelers. De selectiegroepen bestaan minimaal uit 14 (A,B,C,D) of 8 spelers en 1 doelverdediger(e en F), die 2x in de week trainen. Voor wat betreft de wedstrijd kiest elk vertegenwoordigd team A1- B1- C1-D1 uit een selectie van maximaal15 spelers. Op de reservebank moet er verplicht gerouleerd worden. Indien bij een speler meer dan voldoende kwaliteiten aanwezig is, kan waar nodig van de KNVB leeftijdgrenzen worden afgeweken. Een zogenaamde versnelde doorstroming. In principe komen alleen spelers in aanmerking, die zich op alle aspecten: t.w. Techniek, tactiek, inzicht, mentaliteit van het voetbalspel binnen hun huidige leeftijdscategorie zich hebben ontwikkeld en daarom voor verdere groei behoefte hebben aan grotere weerstanden, die met name in hogere leeftijdscategorieën kunnen worden gevonden. Beslissingen hieromtrent worden door de groepscoördinatoren en trainers geagendeerd en vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de technische commissie. De betrokken trainers en leiders hebben hierbij een adviserende rol. Bij de jongste leeftijdsgroepen zullen ook de ouders worden geraadpleegd. Met andere woorden zorg voor meer mentale en speltechnische weerstand, een nieuwe uitdaging. Een gesprek met de speler(s) en eventueel ouders, waarin het doel duidelijk wordt gemaakt, is aan te raden. Bovengenoemde criteria moeten ervoor zorgen dat de speler in het juiste team wordt ingedeeld. Dit geldt zowel voor prestatiegerichte en recreatieve teams. Vooral na de winterstop zullen de "talenten" steeds meer in een hoger team ingepast moeten worden. Onderling overleg tussen Technische coördinatoren, trainers en leiders is hierbij van belang. Welke middelen zijn hiervoor? 7

8 - Meerdere keren meetrainen met een hogere selectie, dan waarin wordt getraind. - Oefenwedstrijden meespelen met een hoger elftal. - Als wisselspeler invallen in een hoger elftal. - Vanuit de A1 selectie naar onder 23, om de stap naar het 1e of 2e elftal mogelijk te maken. - Bijzondere aandacht verdient de overgang van E pupil naar D pupil in verband met omschakeling van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11 en spelaanpassingen. - Elke speler heeft een kalender- en ontwikkelingsdeeltijd. Elk individu verkeert daarom in een persoonlijk ontwikkeling. Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Voor het verkrijgen van een evenwichtig oordeel over de kwaliteiten van onze jeugdspelers, wordt ieder seizoen gebruik gemaakt van het spelersvolgsysteem. Het voordeel hiervan is dat persoonlijke interpretaties minder meespelen. Bij het verkrijgen en verwerken van voldoende informatie spelen de volgende functies een rol: Coördinator leeftijdsgroepen Trainer(s) Leider(s) Voor de indeling voor een nieuw seizoen wordt de verkregen informatie besproken en volgt er een voorlopige indeling. Van belang is dat de voorlopige indelingen tijdig bekend zijn. Begin mei dient hierbij als uitgangspunt te worden gebruikt. Vooraf worden spelers en ouders/verzorgers geïnformeerd over doel en besluitvorming. Uitnodiging van de spelers en bewaking van correcte uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator in samenwerking met betreffende selectietrainers. Aan de hand van de voorlopige indeling worden de voor de selectieteams in aanmerking komende spelers tijdens de wedstrijden door de jeugdcoördinatoren, trainers en leiders beoordeeld. Na de start van het nieuwe seizoen kan in overleg tussen trainers, coördinatoren en leiders bekeken worden in hoeverre dit bijgesteld moet worden. 8

9 3. Organisatie van het selectiebeleid Selectieteams Bij het vergaren van informatie over de individuele kwaliteiten van jeugdspelers worden diverse bronnen benut via onder andere de trainers en leiders. Deze informatie gaat naar de jeugdcoördinatoren. Het formulier speler-volg-systeem dat gehanteerd wordt vanaf de C-jeugd, is daarbij een goed hulpmiddel om de spelers tijdens hun lidmaatschap bij v.v. Zuidland te volgen. Bij de coördinatoren worden deze resultaten ingeleverd. Het gaat hier immers over de groeimogelijkheden van onze jeugdspelers. Het samenstellen van voorlopige teams voor het volgend seizoen en het informeren van spelers hierover is een jaarlijks terugkerend proces dat bij voorkeur voor het eind van het lopende seizoen (dus: voor eind mei) is afgerond. Zo weten spelers nog voor de zomervakantie in welk team ze volgend jaar spelen. Recreatieteams Voor recreatieteams wordt de indeling gebaseerd op de KNVB leeftijdgrenzen en informatie van trainers en leiders over hun voetbalkwaliteiten. Het kan wenselijk zijn spelers en ouders/verzorgers vooraf in de gelegenheid te stellen om beargumenteerde wensen duidelijk te maken. Deze spelen een rol, doch niet de enige rol bij de teamindeling. Vanaf de F 1 pupillen tot en met de A 1 junioren wordt prestatiegerichte selectie toegepast. Op basis van de KNVB - leeftijdsgrenzen en het verkregen inzicht in individuele voetbalkwaliteiten van jeugdspelers uit informatie van groepscoördinatoren, trainers, leiders en de formulieren speler-volgsysteem, van toepassing vanaf de C-jeugd, wordt in maart per leeftijdscategorie bepaald welke jeugdspelers per leeftijdsgroep op papier de beste kwaliteiten hebben. In welk team een speler gedurende het lopende seizoen speelt, is daarbij niet van belang. Daardoor kunnen spelers, die zich pas op latere leeftijd sterk ontwikkelen, alsnog de gelegenheid krijgen om te worden ingedeeld in een prestatieteam. Voor de F pupillen geldt alleen voor het 1e team een selectienorm, waarbij uiteraard ook rekening wordt gehouden met de wens van de speler om in een ander team dan het 1e team te willen spelen. De redenen kunnen zijn dat men liever bij vriendjes in een lager team wil spelen of aan de verplichting van 2x trainen door privéomstandigheden niet kan worden voldaan. Vanuit de behoefte aan kwaliteit, de vereiste bezetting van positie en de behoefte aan balans in persoonlijke vaardigheden wordt op basis van alle verkregen informatie besloten welke spelers het volgend seizoen in de prestatieteams spelen. Deze eindbeslissing over de indeling van spelers in prestatieteams wordt genomen door het bestuurslid technische zaken in samenwerking met het lid van de technische commissie die belast is met het 1e, 2e, A1, A2, onder de 23 en B tot en met de F pupillen en mede op advies van de over (selectie) trainers en teambegeleiders. De selectietrainers zijn direct verantwoordelijk voor de training en de coaching van hun elftallen. Ze moeten zorg dragen voor de goede onderlinge communicatie en uitvoering van het gestelde beleid c.q. praktische ondersteuning. Naast het goed inrichten van een jaarlijks terugkerend selectieproces, 9

10 is de individuele ontwikkeling van een speler over lange termijn belangrijk. Omdat een speler gedurende zijn ontwikkeling met meerdere trainers en teambegeleiders te maken krijgt, is een zogenaamd "speler-volgsysteem" ingevoerd. Dit geeft de vereniging de mogelijkheid spelers individueel te volgen. Het voetbal bij v. Zuidland is toegankelijk voor zowel meisjes als jongens. Het opleidingsplan is dan ook gericht op jongens en meisjes. Iedereen heeft recht op dezelfde mogelijkheden en dezelfde aandacht. In de praktijk bestaat er aanzienlijk verschil tussen het aantal spelende jongens en het aantal spelende meisjes. Daarom worden sommige zaken voor het meisjesvoetbal anders ingericht, echter met hetzelfde doel voor ogen: plezier in het voetbal en waar van toepassing doorgroei mogelijkheden. 3.1 Taken en verantwoordelijkheden coördinatoren Coördinatoren pupillen, junioren en meisjes. Zijn verantwoordelijk voor alle teams binnen hun leeftijdscategorie. Zijn (mede) verantwoordelijk voor de indeling van de teams binnen hun leeftijdscategorie. Zijn (mede) verantwoordelijk voor werving en begeleiding van de teambegeleiding en training binnen hun leeftijdscategorie. Verzorgen de communicatie en plegen overleg met de trainers en begeleiders binnen hun leeftijdscategorie. Zorgt dat er verslaglegging plaatsvindt van trainers/begeleiders overleg. Houdt minimaal 2 keer per seizoen overleg met trainers en leiders. Overlegt periodiek met bestuurslid Technische Zaken Arrangeert een gesprek met ouder(s), speler(s) en jeugdvoorzitter bij nieuwe aanmeldingen 10

11 4. De voetbalopleiding Opleiden van voetballers is boeiend, omdat men begint met kinderen die weinig tot niets van het voetbal kennen en eindigt met volwassenen, die het spel in zijn totaliteit moeten kunnen beheersen. In de tussenliggende periode is er veel werk te verrichten. Belangrijk is dat men de jeugd laat spelen, laat oefenen. De jeugdtrainer reikt aan, de jeugd probeert, oefent en beheerst na enige tijd iets wat hij eerst niet beheerste. Specifiek doel van de jeugdtraining is scholing en verbetering van de voetbalkwaliteiten. Dit kan afzonderlijk of gecombineerd getraind worden. Voorwaarde is wel dat het de jeugdspeler boeit: met de bal werken, niet te moeilijk (plezier weg) en niet te makkelijk (verveling). Vooral die laatste twee zijn niet altijd even makkelijk, omdat de groepen uit verschillende niveaus kan bestaan. Geef dan ruimte voor de beteren of zwakkeren om ook voor hun gevoel goed bezig te zijn. Bij de jongste jeugd (F en E) zal de nadruk vooral moeten liggen de voetballer gewend te laten raken met de bal en hem/haar de mogelijkheden geven de technische vaardigheden te leren beheersen. Dit zal men spelenderwijs aan de orde moeten stellen, zodat ze onbewust oefenen. In het bijzonder vanaf de D-/C jeugd kunnen we meer gericht gaan werken, bewust gaan oefenen. De afronding van de jeugdopleiding vindt plaats bij de B- en A- jeugd, waar de spelers zowel technisch, tactisch als mentaal worden voorbereid op het "grote werk", namelijk het seniorenvoetbal. Deze spelers moeten worden opgeleid in de geest van het 'willen winnen'. Binnen de jeugdopleiding is de ontwikkeling van de speler en het team belangrijk. Zeker wanneer we spreken over selectiespelers en elftallen. Bovengemiddelde spelers moeten de mogelijkheid hebben, vroegtijdig door te stromen naar een hogere leeftijdsgroep. De voetbaltechnische ontwikkeling wordt daarmee bespoedigd. Bovengemiddelde spelers zullen snel bij een betaald voetbal organisatie en de KNVB in beeld komen en zullen dan ook worden uitgenodigd om selectiewedstrijden en voetbaltrainingen te volgen. Dit proces moeten wij als club positief naar de speler(s), BVO 's en KNVB ondersteunen. Immers worden deze spelers door de hogere weerstand en betere begeleiding op een hoger voetbalniveau gebracht. 11

12 5. Slotwoord De afdeling technische zaken zal de technische hoofdlijnen, zoals die zijn uiteen gezet in dit plan steeds weer moeten overbrengen aan trainer, elftalleiders, spelers, ouders en andere geïnteresseerden. Uiteindelijk gaat het er om via dit plan een optimaal ontwikkelingsprogramma middels de 'rode draad' te krijgen, Het technische opleidingsplan wordt steeds verder ontwikkeld onder het motto 'gewijzigde omstandigheden betekend gewijzigd beleid'. Het opleidingsplan vereist daarom een goede bestuurlijke organisatie. Doelen op korte termijn zijn: op elkaar afstemmen van trainingen/wedstrijdopvattingen binnen de jeugdafdeling. aanzet maken tot attractieve speelstijl binnen geheel v.v. Zuidland vastgelegd structureel overleg binnen de totale technische staf. het doorlichten van trainers en begeleiders; staat elke man op de juiste plaats? Doelstellingen op lange termijn kosten meer energie, meer overleg, meer financiën. Het proces dat moet ontstaan kost tijd en een nauwkeurige planning. Doelen op lange termijn zijn complex en houden verandering in beleidszaken in. een goed opgeleide trainersstaf neerzetten. de overgang jeugd naar senioren begeleiden ontwikkelen van een positief imago betreffen de jeugdopleiding. betrokkenheid van leden en ouders stimuleren zorg dragen voor ideaal materiaal en kleding. Bestuur v.v. Zuidland 12

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018 Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior 2 oktober 2018 Welkom Presentatie Technisch beleidsplan 2018-2025 Kort vragenrondje Korte pauze Presentatie Excelsior 4All Vragenrondje Afronding Stichting Woudestein

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR SVN BTB/Consultancy 2018 Prestatie-indicatoren en hoofdtaken Prestatie-indicatoren Hoofdtaken Bezetting technisch kader Groei jeugdafdeling Gestreefd

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Jeugdtechnisch - beleidsplan

Jeugdtechnisch - beleidsplan Jeugdtechnisch - beleidsplan BELEIDSPLAN VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SAMENVATTING 1 Inleiding Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van v.v. t Vliegdorp

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Selectieproces junioren (A t/m D)

Selectieproces junioren (A t/m D) Selectieproces junioren (A t/m D) HC Houten vindt het belangrijk dat spelers zoveel mogelijk spelen op het niveau dat bij de individuele speler past. Er is een selectieprocedure opgesteld om te komen tot

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 22 januari 2018 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 3- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 18 juli 2017 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- Organogram 3- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 4- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan

Technisch jeugdbeleidsplan Technisch jeugdbeleidsplan Visie op jeugdvoetbal SC Varsseveld 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene visie en doelstellingen... 6 3. Organogram... 7 4. Samenstellen selectieteams... 8 5. De procedure

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Hoe wordt de teamindeling gemaakt?

Hoe wordt de teamindeling gemaakt? Hoe wordt de teamindeling gemaakt? Het is voor een kleine vereniging als VV Hellas moeilijk om een vaste manier van indelen voor de jeugdelftallen op papier te zetten omdat dit ieder jaar afhankelijk is

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 20-11-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken.

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. Missie, Visie & Doelstellingen Missie SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. SDOB is vooruitstrevend op het gebied van: Trainingsmethodes

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Jeugdtechnisch Beleidsplan LRC Leerdam

Jeugdtechnisch Beleidsplan LRC Leerdam Jeugdtechnisch Beleidsplan LRC Leerdam 2010 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Visie... 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten... 5 4. Selectiebeleid... 8 5. Rode draad... 19 6. Het kader... 24 7. De trainingen...

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0.

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0. van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail henkpetra@ziggo.nl versienummer 0.1 datum 30-8-2017 ons kenmerk Jeugdplan 2017-2018 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Jeugdplan 2017-2018 Aanleiding

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016 TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30 augustus 2013 - augustus 2016 23-7-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen van s.v. LONGA 30. 3 2. Organisatiestructuur. 4 2.1 Organogram 4 2.2 Bestuur 5 2.3 Hoofd voetbalzaken

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Zwaluw V.F.C. 2009-2012. Technisch Jeugdplan Selectieteams. Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2

Zwaluw V.F.C. 2009-2012. Technisch Jeugdplan Selectieteams. Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2 Technisch Jeugdplan Selectieteams 2009-2012 Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen Technisch Jeugdplan 3 3. Organisatie 3 4. Profiel

Nadere informatie

R.K.S.V. Bekkerveld is een grote gezellige vereniging, die voetbal en sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan.

R.K.S.V. Bekkerveld is een grote gezellige vereniging, die voetbal en sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Beleidsplan R.K.S.V. Bekkerveld. ( Concept ) Februari 2010 Voorwoord R.K.S.V. Bekkerveld is een grote gezellige vereniging, die voetbal en sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Het aantal vrouwelijke

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Historie DSVP in vogelvlucht

Historie DSVP in vogelvlucht Welkom bij D.S.V.P. Historie DSVP in vogelvlucht Opgericht in 1948 Door Samenwerking Verkregen Pijnacker Speelde 22 jaar aan de Boezemweg (de Boezem) Sinds 1970 op de Groene Wijdte Er voetballen zowel

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

Technisch verenigingsplan

Technisch verenigingsplan Technisch verenigingsplan Keepers 41 Inhoudsopgave Voorwoord Groepenmodel Communicatie keeperstrainer/hoofdtrainer/keepers Keeperstraining Keepers in de teamtraining Keepers leerplan - Keepers 2 e jrs

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Selectiebeleid 2012-2015

Selectiebeleid 2012-2015 v.v. Flevo Boys Selectiebeleid 2012-2015 Naar een transparant en rechtvaardig selectiebeleid Matthias Frankema, Hoofd jeugdopleiding 1-9-2012 Flevo Boys, een club met ambitie v.v. Flevo Boys in Emmeloord

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie