2. Vaststellen verslagen 7 mei 2014 Zie het verslag in de bijlage. Het bestuur stelt voor om het verslag goed te keuren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Vaststellen verslagen 7 mei 2014 Zie het verslag in de bijlage. Het bestuur stelt voor om het verslag goed te keuren."

Transcriptie

1 ALV 5 NOVEMBER 2014 Tijd: 20:15 uur (inloop 20:00 uur) Locatie: Bezoekerscentrum Sonsbeek Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen verslagen 7 mei 2014 Zie het verslag in de bijlage. Het bestuur stelt voor om het verslag goed te keuren. 3. Jaarplan 2015 en begroting Het bestuur heeft een jaarplan opgesteld en de daarbij horende begroting. Deze zijn te vinden in de bijlage. Het bestuur stelt voor om het jaarplan en de begroting goed te keuren. 4. Kascontrolecommissie Het bestuur zoekt leden voor de kascontrolecommissie om de jaarrekening van 2014 te controleren. 5. Update provinciale statenverkiezingen 6. Verkiezing bestuursleden Naar aanleiding van de vacatures voor voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid hebben zich een aantal leden kandidaat gesteld. Zij krijgen de gelegenheid om zich voor te stellen en de leden kunnen vragen stellen. Vervolgens wordt er schriftelijk gestemd. 7. Uit de fractie 8. Rondvraag 9. Sluiting Aansluitend aan de ALV is er de gelegenheid om nog wat te drinken.

2 VERSLAG ALV 7 MEI 2014 Aanwezig: 39, waarvan 1 lid niet stemgerechtigd. 1. Opening 2. Vaststellen verslagen 16 oktober 2013, 18 december 2013 en 23 januari 2014 De verslagen worden vastgesteld door de leden. 3. Concept coalitieakkoord Hans Giesing geeft een toelichting op het gevolgde proces rondom het coalitieakkoord. De leden stellen vragen over o.a. ArtA, de rioolheffing, acties om de teruggang van de binnenstad te keren, HBS, Jansbeek, bomen, bestuurscultuur, zorgafspraken en het noodfonds. De leden geven de fractie unaniemeen positief advies mee. 4. Verkiezing bestuursleden De kandidaatbestuursleden stellen zich voor aan de leden. Vervolgens kiezen de leden voor Sanne Blok en Koen Huisman als algemeen bestuurslid en Alex Mulders als penningmeester. Maarten Venhoek en Karlijn Steenvoort worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. 5. Campagne Europese verkiezingen Arjan Kampen geeft een toelichting op de campagneactiviteiten. 6. Sluiting

3 Beleidsplan D66 Arnhem INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: wat willen we bereiken? 2. Activiteiten per speerpunt: wat gaan we daarvoor doen? 3. Inzet van mensen en middelen: wat hebben we daarvoor nodig? 1 Onze ambitie: wat willen we bereiken? 1.1 Sterkere basis in Arnhem Bij de verkiezingen hebben meer dan Arnhemmers op D66 gestemd. Tegelijkertijd is het aantal leden van onze afdeling min of meer stabiel gebleven. Om als D66 op de langere termijn een factor van belang te blijven in de Arnhemse politiek moeten we werken aan een (nog) sterkere basis. Dit begint met het werven van meer leden. Van daaruit ontstaat potentie voor groei en ontwikkeling. Passende communicatie is een sleutelwoord bij het realiseren van deze doelstelling. Laten zien wat we kunnen bieden, uitdaging creëren, mensen laten doen waar ze goed in zijn, fun factor toevoegen (dus ook ruimte voor plezier in de vorm van ledenactiviteiten). Een bijzonder aandachtspunt is het werven van meer jonge leden (< 35 jaar) en de samenwerking met de JD. Doelstelling: we groeien van leden nu naar 350 leden eind leden eind Inspirerende activiteiten voor leden Mensen worden lid van een politieke partij om betrokken te worden bij ontwikkelingen in hun stad en daar een bijdrage aan te kunnen leveren (op welke manier dan ook). We willen vanuit de inhoud (politieke agenda) mensen inspireren en binden aan de partij op een leuke, eigentijdse manier. Met uitzondering van het jaar voor de GR-verkiezingen hebben we over de periode gemiddeld eens per kwartaal een inhoudelijke bijeenkomst (politiek café) georganiseerd voor de leden. Het is de uitdaging voor het bestuur om deze frequentie minimaal vast te houden en liever nog te verhogen. De inhoud moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden en de fractie. Doelstelling: we organiseren minimaal 4-6 aansprekende en inspirerende ledenactiviteiten per jaar. 1.3 Kennisdeling en talentontwikkeling Ongeveer 1,5 jaar voor de GR-verkiezingen hebben we een masterclass georganiseerd. Ongeveer 25 personen (leden en niet-leden) hebben deelgenomen. Verschillende deelnemers hebben zich gekandideerd voor de gemeenteraad of zijn op een andere manier betrokken geraakt bij de partij. De komende jaren is het belangrijk om meer werk te maken van kennisdeling en talentontwikkeling. Dit voorziet niet alleen in een behoefte onder de leden, maar zorgt er ook voor dat de vijver voor nieuw politiek-bestuurlijk talent groter wordt. Doelstelling: we organiseren om het jaar een politieke masterclass voor leden en niet-leden. 1.4 Regionaal en nationaal op de kaart In 2009 was D66 met 1 vertegenwoordiger in de gemeenteraad een splinter in het Arnhemse politieke landschap. Het ontbrak toentertijd aan een stevige partijstructuur (bestuur-fractie). Vijf jaar later zijn we met 8 vertegenwoordigers en 2 wethouders de grootste politieke partij in Arnhem en zijn we als vereniging meer robuust. Voor de komende jaren is van belang dat we deze groei ook regionaal en nationaal beter uitventen. Sinds de campagne van 2014 weten ze ons in Den Haag te vinden. In Gelderland, maar ook landelijk is onze opvallende groei niet onopgemerkt gebleven. Dat schept verplichtingen, beide kanten op. Doelstelling: we zetten ons de komende jaren nog meer op de kaart, zowel regionaal als nationaal.

4 2 Activiteiten per speerpunt: wat gaan we daarvoor doen? 2.1 Uitwerking speerpunt Sterkere basis in Arnhem Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken? a. We doen een ledenonderzoek om meer inzicht te krijgen in behoeften en verwachtingen. Voorbeelden van vragen: Waarom ben je lid geworden? Wat vind je goed gaan/ wat kan beter? Wil je actief zijn en zo ja voor hoeveel uur/ per maand? Hierbij gebruik maken van de survey die twee jaar geleden is uitgevoerd (onder regie van Karlijn Steenvoort/ Saskia Rikken?). b. De stembusuitslagen van 2014 op wijkniveau analyseren en op basis daarvan een plan van aanpak en publiciteitscampagne ontwikkelen om meer leden te werven in onze wijken. Arnhemincijfers.nl gebruiken, onderzoeken of de aanschaf van een tool voor een analyse op straatniveau nuttig is. c. We maken een to the point communicatieplan en investeren in digitale communicatie die we afstemmen op onze doelgroep. Bijvoorbeeld door actiever inzetten van de sociale media, frequenter verzenden van de nieuwsbrieven en up-to-date houden van de website. Ook door beter zichtbaar te zijn bij die evenementen waar onze doelgroep aanwezig is. d. Meer jongeren betrekken bij de vereniging door het organiseren van voor hen aansprekende activiteiten. De contacten tussen D66 Arnhem en Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen verbeteren en verkennen op welke manier we op inhoud meer samen kunnen optrekken (met respect voor elkaars eigen rol en positie). e. Zichtbaarheid vergroten op evenementen waar veel jongeren komen. Onderzoeken waar jongeren behoefte aan hebben (zie ook a) en daar zo goed mogelijk op inspelen. f. Ledenwerftraining van landelijk volgen, aanhaken bij ledenwerfacties landelijk, gezamenlijke acties met JD, leden werven leden actie opzetten. Wie is de trekker en wat heeft hij/zij nodig? Sanne is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel a en f. Daarbij wordt zij ondersteund door Alex. Alex is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel b. Daarbij wordt hij ondersteund door Sanne. Het algemeen bestuurslid portefeuille communicatie is trekker en aanspreekpunt van onderdeel c, daarbij wordt hij/ zij ondersteund door Nienke. Koen trekt onderdeel c en d. Daarbij wordt hij ondersteund door Sanne. Wanneer gaan we dit doen? Vanaf november Uitwerking speerpunt Inspirerende activiteiten voor leden Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken? a. Actieve leden betrekken bij organisatie van bijvoorbeeld politieke cafés. We kunnen de deelnemers uit de masterclass 2013 benaderen en vragen als gastspreker op te treden. Ook nieuwe leden die we onderweg werven (zie speerpunt 1). We bespreken onderwerpen met een link naar onze speerpunten en de politieke actualiteit. In de voorbereiding stemmen we tijdig af met de fractie (woordvoerders), zodat de inhoud aansluit bij onze politieke agenda. We zoeken tijdig de publiciteit, zowel via eigen kanalen als via de gemeentelijke organisatie (pers, raadsfracties, griffie). b. We organiseren jaarlijks een nieuwsjaarsborrel en een politieke borrel op de eerste vrijdag na Prinsjesdag. c. Iedere eerste vrijdag van de maand organiseren we een vrijdagmiddagborrel. d. Organiseren van minimaal twee algemene afdelingsvergaderingen per jaar. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vaste agenda, waarbij naast organisatorisch-bestuurlijke zaken voldoende ruimte is voor politieke actualiteit en dialoog met de fractie. Wie is de trekker en wat heeft hij/zij nodig? Sanne is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel a, b en c. Daarbij wordt zij ondersteund door Koen. De voorzitter is trekker van onderdeel d. Daarbij wordt hij/ zij ondersteund door Nienke. Wanneer gaan we dit doen? 2014: november, december

5 : januari, februari, april, juni, september, november 2017: februari, april, juni. Daarna start campagne GR-verkiezingen Uitwerking speerpunt Kennisdeling en talentontwikkeling Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken? a. In 2015 en 2017 organiseren we een nieuwe masterclass voor leden en niet-leden (in afstemming met wethouders en fractie). Deels programma 2013 gebruiken, maar ook aanvullen en verdiepen. Hierbij ook gebruik maken van de kennis en ervaring van andere afdelingen (Nijmegen, Utrecht). Landelijk kan wellicht ook faciliteren. b. Voorbeeld Amsterdam van de politieke-/ thema tafel bekijken; avonden met kopstukken organiseren en D66 zo dichter bij de maatschappij brengen (ism fractie); c. We gaan met het landelijk bestuur (en andere afdelingen) in overleg op welke wijze we in Arnhem werk kunnen maken van kennisontwikkeling, -deling en borging. Bijvoorbeeld door het instellen van een permanente programmacommissie (PPC) of het instellen van een lokale politieke denktank. Dit doen we in overleg met de fractie (signaleren en voeden). d. Bepalen waar we de komende jaren mensen voor nodig hebben. Op basis daarvan enkele commissies (of kenniskringen met als tegenhanger doe-groepen ) in het leven roepen. Belangrijk om vanuit het bestuur een duidelijke opdracht te geven, te informeren over de voortgang en waardering te geven. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen: Leden activiteiten; Digitale communicatie; Permanente campagne. Wie is de trekker en wat heeft hij/zij nodig? Het algemeen bestuurslid portefeuille communicatie is trekker en aanspreekpunt van onderdeel a. Daarbij wordt hij/ zij ondersteund door Alex. De voorzitter is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel b en c. Daarbij wordt hij ondersteund door het algemeen bestuurslid portefeuille communicatie. Alex is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel d. Daarbij wordt hij ondersteund door Sanne. Wanneer gaan we dit doen? Vanaf november Uitwerking speerpunt Regionaal en nationaal op de kaart Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken? a. Investeren in relaties op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Persoonlijke relaties zijn, zeker in het drukke jaar voor de GR-verkiezingen, van groot belang om kennis en ervaringen te delen en van elkaar te leren. Bovendien is het leuk om een netwerk op te bouwen. b. Participeren in provinciale en landelijke (G36) bijeenkomsten. Monitoren en bespreken van de provinciale en landelijke agenda. Afspraken maken binnen het bestuur wie waar naar toe gaat en wat onze inbreng kan zijn. c. Deelname aan (en voorbereiding van) de landelijke D66 congressen. In de planning van de ledenvergaderingen zo mogelijk rekening houden met landelijke congressen, zodat eventueel moties en amendementen gezamenlijk kunnen worden voorbereid. d. Voor 2018 hebben we een amendement of motie ingediend voor het landelijke congres. e. Uitnodigen van landelijke kopstukken voor politieke cafés en ledenactiviteiten. De ervaring leert dat aandacht in de pers (en een goede opkomst) wordt gegenereerd door een mooi inhoudelijk programma, maar zeker ook door deelname van landelijke kopstukken. f. We zijn in de periode gastheer voor een regionale en een landelijke bijeenkomst. Dat kan volgend jaar al bij de uitslagenavond voor de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast ook bij de aftrap voor de landelijke verkiezingen. Wie is de trekker en wat heeft hij/zij nodig? De voorzitter is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel a, b en f. Daarbij wordt hij ondersteund door Nienke. Nienke is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel c, d en e, daarbij wordt zij ondersteund door de voorzitter. Het algemeen bestuurslid portefeuille communicatie is trekker en aanspreekpunt voor onderdeel f, daarbij wordt hij/ zij ondersteund door Nienke.

6 Wanneer gaan we dit doen? Vanaf november Inzet van mensen en middelen: wat hebben we daarvoor nodig? 3.1 Portefeuilleverdeling bestuur Voorzitter: Interne communicatie; Externe contacten; Voorzitten AAV s en overige officiële gelegenheden. Secretaris Nienke Ross: Notuleren; Procedures; Voorbereiden congressen; Ondersteuning bij lokale activiteiten. Penningmeester Alex Mulders: Beheren financiën; Opstellen begroting: Analyse kiezers; Commissies. Algemeen bestuurslid Koen Huisman portefeuille jongeren Betrekken jongeren; Werven jongere leden; Contact Jongeren Democraten. Algemeen bestuurslid Sanne Blok portefeuille leden en activiteiten Leden betrekken; Leden werven; Ledenactiviteiten organiseren. Algemeen bestuurslid portefeuille communicatie Web redactie; Social media; Nieuwsbrief; Campagne; Ondersteuning bij lokale activiteiten. 3.2 Samenwerking en periodiek overleg fractie Bestuur en fractie kunnen elkaar versterken door vanuit ieders eigen taak en verantwoordelijkheid goed samen te werken. Elkaar ontmoeten is daar een voorwaarde voor. Alle bestuursleden zullen daarvoor enkele malen aansluiten in een fractievergadering en rond activiteiten wordt actief elkaars betrokkenheid gezocht. 3.3 Vertaling van doelen en activiteiten naar inzet van mensen en middelen (tijd en geld) D66 is een partij die nooit zonder plannen zit. Helaas ontbreekt het vaak aan middelen. Met de recente groei zijn financiële middelen niet meer echt de beperking. De in te zetten menskracht om plannen om te zetten in resultaten zijn vaak wel beperkt. Het bestuur heeft het jaarplan als basis gebruikt voor de begroting. We zetten in op het zoveel mogelijk actief betrekken van de leden bij het uitvoeren van de plannen. Ook nieuwe leden betrekken we direct bij activiteiten. Tevens zorgen we voor een gezonde financiële basis en versterken we deze nog verder door middel van gerichte acties, zodat we over voldoende middelen

7 beschikken om onze doelstellingen te realiseren en goede campagnes neer te zetten. 3.4 Activiteitenkalender november: Landelijk congres 5 november: AAV 7 november: Vrijdagmiddagborrel Nov/ dec: Politiek café Decentralisatie zorg januari: Nieuwjaarsborrel 6 februari: Vrijdagmiddagborrel 6 maart: Vrijdagmiddagborrel 3 april: Vrijdagmiddagborrel 1 mei: Vrijdagmiddagborrel 5 juni: Vrijdagmiddagborrel 3 juli: Vrijdagmiddagborrel 7 augustus: Vrijdagmiddagborrel 4 september: Vrijdagmiddagborrel 18 september: Politieke borrel 2 oktober: Vrijdagmiddagborrel 6 november: Vrijdagmiddagborrel 4 december: Vrijdagmiddagborrel

8 Begroting 2015 (concept) Uitgaven Inkomsten D66 landelijk D66 afdracht Leden giften 0 Inkomsten masterclass light Reservering campagne Reservering landelijke campagne Permanente campagne Representatiekosten Overige 957 Reserve GTST Schenking aan landelijk Sterkere basis in Arnhem Activiteiten leden Kennisdeling en ontwikkeling Regionaal en nationaal op de kaart Sterkere basis in Arnhem a Ledenonderzoek via enquête 250 1b Communicatieplan 0 1c Ledenactiviteiten in bijzonder jongeren d Zichtbaarheid vergroten 0 1e Commissie uitslagen bestuderen 250 1f Campagnemateriaal ledenwerving Inspirerende activiteiten voor leden a 5x activiteit (a 600,-) b 2x ALV's (a 400,-) 800 2c Nieuwjaarsborrel en politieke borrel (a Kennisdeling en ontwikkeling a Masterclass light (4x a 600) b Kennisdeling regionaal c Nieuwe comcies formeren 0 4. Regionaal en nationaal op de kaart a Netwerken met overige D66 verbanden 200 4b Participeren in overige bijeenkomsten 0 4c Bijwonen landelijk congres 0 4d Uitnodigen landelijk kopstukken 0 4e Gastheer uitslagenavond 1.000

AAV. Midden-Brabant. 9 december 2015

AAV. Midden-Brabant. 9 december 2015 AAV Midden-Brabant 9 december 2015 Agenda AAV Voor de Pauze 1. Opening & Vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Toelichting bestuur AAV oktober 4. Notulen 24 juni 5. Realisatie begroting 2015 6. Beleidsplan

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Algemene Afdelingsvergadering te Nijmegen

Algemene Afdelingsvergadering te Nijmegen Algemene Afdelingsvergadering 04-09-2017 te Nijmegen 1 Notulen Maandag 4 september 2017, 19:45 Café de 4 Heeren, Nijmegen. 1. Opening door Cyriel van Vugt Cyriel heet iedereen welkom en geeft een korte

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij of zij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek

Nadere informatie

Gezamenlijke AAV. Dongen Langstraat Midden-Brabant. 13 oktober 2016

Gezamenlijke AAV. Dongen Langstraat Midden-Brabant. 13 oktober 2016 Gezamenlijke AAV Dongen Langstraat Midden-Brabant 13 oktober 2016 Agenda 1. Openingstoespraak voorzitter Letty Demmers 2. Vaststellen agenda 3. Notulen AAV D66 Midden-Brabant 23-03-2016 (Bijlage 1) 4.

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Samenwerken in een samengestelde afdeling

Samenwerken in een samengestelde afdeling Samenwerken in een samengestelde afdeling Bestuur Afdeling De Kempen 20 juni 2015 Marion Hinderdael Rene ter Huurne Waar gaan we het over hebben? Wie zijn wij: D66 De Kempen Waarom een samengestelde afdeling

Nadere informatie

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden in hoeverre

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling

Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling 1. Inleiding Het werkplan dat in de ALV van 27 november 2014 is goedgekeurd beschrijft de algemene werkwijze, de taakverdeling van het bestuur en

Nadere informatie

Afdelingsreglement D66 Zwolle

Afdelingsreglement D66 Zwolle Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij. b. In dit reglement gelden de definities zoals

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

Afdelingsreglement Amsterdam en Deelafdelingen Vastgesteld op de afdelingsvergadering van Amsterdam op 25 september

Afdelingsreglement Amsterdam en Deelafdelingen Vastgesteld op de afdelingsvergadering van Amsterdam op 25 september Afdelingsreglement Amsterdam en Deelafdelingen Vastgesteld op de afdelingsvergadering van Amsterdam op 25 september Artikel 1 Definities 1. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde

Nadere informatie

AAV. Midden-Brabant. 23 maart 2016

AAV. Midden-Brabant. 23 maart 2016 AAV Midden-Brabant 23 maart 2016 Agenda AAV Voor de Pauze 1. Opening & Vaststellen agenda 2. Vaststellen notulen AAV 9 december 3. Mededelingen 4. Financiën a. Verantwoording 2015 b. Toelichting witte

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017 TIJDLIJN VOORBEREIDING GEMEEN WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur Bestuur en evt Kandidaten-commissie WANNEER Voorjaar 2016 Voorjaar zomer 2016 Vanaf voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 -

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Vacatures Regiobestuur November 2016

Vacatures Regiobestuur November 2016 Vacatures Regiobestuur November 2016 Van het versterken van de bestuurskracht en samenwerking van ruim 50 lokale afdelingen, organiseren van opleidingen en regiocongressen tot inhoudelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016

Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016 Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016 Beste leden, Hierbij presenteren wij het beleidsplan voor de komende bestuursperiode. Als bestuur zijn wij gezamenlijk tot

Nadere informatie

Koersvast en verbonden Jaarplan 2016 GroenLinks Utrecht

Koersvast en verbonden Jaarplan 2016 GroenLinks Utrecht Koersvast en verbonden Jaarplan 2016 GroenLinks Utrecht INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. INLEIDING 2. DE AFDELING GROENLINKS UTRECHT 3. SPEERPUNTEN, DOELENEN ACTIVITEITEN 2016 3.1 JAARPLANNING 2016 3.2 LEDEN

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016 plan GroenLinks Gelderland 2016 Dit is het activiteitenplan van GroenLinks Gelderland voor 2016. Houdt bouwt voort op de manier waarop we deze in 2015 vorm hebben gegeven. We denken namelijk nog hetzelfde

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân bestuur Meister I 2016/2017 Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Het beleid 3.1 Leden en promotie 3.1 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad

Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad Inhoudsopgave 1) Voorwoord 2) Balans 3) Staat van baten en lasten 4) Grondslagen voor waardering 5) Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting FILMPJE! Filmpje WFLWR! AGENDA-1 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 25 november 2015 4. Acties en toezeggingen uit ALV 5. Financieel verslag over 2015 6. Vaststelling beleidsplan

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19:00 Inloop 19:30-20:25 Rondleiding door Wasserij van der Kleij 20.25-21:30 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Afdelingsreglement D66 Land van Weert

Afdelingsreglement D66 Land van Weert Datum vaststelling: Algemene Afdelingsvergadering 12 september 2006 Versie : 1.02 tekstueel gewijzigd op 08-08-06 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Preambule Het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten PvdA Afdeling Houten Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten 21 maart 2018 Vast te stellen 26.01.2017 1 Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen 2018 liggen in het verschiet. Het organiseren en

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Rotterdam. Afdelingsreglement

Rotterdam. Afdelingsreglement Rotterdam Afdelingsreglement 4 oktober 2016 AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Afdeling Rotterdam Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Geldigheid... 3 Artikel 3 De Algemene

Nadere informatie

Afdelingshandleiding. Jonge Socialisten in de PvdA 2015

Afdelingshandleiding. Jonge Socialisten in de PvdA 2015 Afdelingshandleiding Jonge Socialisten in de PvdA 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Functies... 4 Het landelijk bestuur (LB)... 4 Een afdelingsbestuur... 5 Afdelingsbestuur: voorzitter... 6 Afdelingsbestuur:

Nadere informatie

Ontmoeten & Verbinden

Ontmoeten & Verbinden Ontmoeten & Verbinden Verenigingsplan PvdA Den Haag 2016-2018 Een naïef cliché als eenheid in verscheidenheid Het is wellicht een klein begin Voortbewegend naar een toekomst, soms tegen beter weten in

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 17 april 2013 in het Novotel te Maastricht 1. Opening en mededelingen Frans van der Avert opent de vergadering. Hij meldt dat Sjoerd Sjoerdsma heeft afgezegd in

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

1 GROENLINKS ARNHEM

1 GROENLINKS ARNHEM Huishoudelijk Reglement 1. ALGEMEEN artikel 1 1. De afdeling GroenLinks in Arnhem is onderdeel van de Landelijke politieke partij GroenLinks. 2. Leden van de Vereniging GroenLinks die in het werkgebied

Nadere informatie

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

17 april Algemene Ledenvergadering

17 april Algemene Ledenvergadering 17 april 2014 Algemene Ledenvergadering Programma 12.00 uur: Ontvangst 12.30 uur: Welkomstwoord Frans. J. Muller (voorzitter VNT) 12.45-13.44 uur: Lunch 13.45-14.00 uur: Introductie Oostenrijkse ambassade

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

REGIOBESTUUR VACATURES MEI 2017

REGIOBESTUUR VACATURES MEI 2017 Regiobestuur Zuid-Holland Van het versterken van de bestuurskracht van ruim 50 lokale afdelingen, organiseren van opleidingen en regiocongressen, tot inhoudelijke ontwikkeling en versterken van de zichtbaarheid

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Reglement Congres 107

Reglement Congres 107 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 3 maart 2018. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter vergadering

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Intentieverklaring tot vorming van een. Lokaal Netwerk VVD As50 Oss Bernheze

Intentieverklaring tot vorming van een. Lokaal Netwerk VVD As50 Oss Bernheze Inleiding De Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de VVD heeft op 28 november 2015 in Rotterdam, op voorstel van het hoofdbestuur, besloten dat de huidige afdelingen dienen op te gaan in grotere

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Vereniging Alternatief Goederenspoor ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG

Vereniging Alternatief Goederenspoor ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 1 2 Door waarnemend voorzitter Hans de Boer 3 Agenda ALV 14-02-2017. 1. Opening en welkom. 2. Vacature voorzitter. 3. Verslag ALV 26-01-2016. 4. Jaaroverzicht secretaris. 5. Financiën penningmeester, voorstel

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

AAV JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM

AAV JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM AAV 06-09-2016 JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM 1 INHOUDSOPGAVE Programma... 3 Agenda... 3 Kandidaatstelling penningmeester... 4 Beleidsplan bestuur-heemskerk... 5 2 PROGRAMMA 19.30 Opening AAV 19.31 Installatie

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Maandag 26 september Aanvang: 19.30 uur 21.00 uur Aanwezig: Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 8) AGENDA 1. Opening 2. Medelingen/ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

Bestuursplan De Wit Make Brabant Great Again

Bestuursplan De Wit Make Brabant Great Again Bestuursplan De Wit Make Brabant Great Again Najaar 2016 1 Inleiding Op het moment dat we dit plan schrijven, zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van het zomeroffensief en de activiteiten van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Ambitieus en Liberaal

Ambitieus en Liberaal www.ridderkerk.vvd.nl BESTUURSPLAN Ambitieus en Liberaal Bestuursperiode 2015-2018 Afdeling Ridderkerk 1 Ambitieus en Liberaal 2 Voorwoord: Geachte (fractie)lid, Voor u ligt het bestuursplan van het bestuur

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie