Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1

2 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus AA DEN HELDER Contactpersonen: Dhr. G. de Loos Dhr. P.M. Mulder Opsteller CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus CA BUNNIK Contactpersonen: Dhr. H. Kuiphof Dhr. J.S. Spronk Projectcode: 11K098 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 2

3 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling Werkwijze en resultaat Stap 1: Programma van eisen Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Inleiding Indeling op basis van bodemopbouw Indeling op basis van gebruikshistorie Indeling op basis van geomorfologie Indeling op basis van huidig gebruik Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit Voorlopige indeling deelgebieden Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens Het samenvoegen van punt- en mengmonsters Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Het opsporen van uitbijters Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen Splitsen deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding Kaart met uitgesloten locaties en gebieden Ontgravingskaart Toepassingskaart Bijzondere omstandigheden Vaststellen bodemkwaliteitskaart Conclusies Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: Bijlage 9: Begrippenlijst Selectie bodemgegevens uit Nazca-i Bodem Specificatie uitbijters Statistische parameters per bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklassenkaart Deelgebiedenkaart Waarnemingenkaarten Ontgravingskaarten Toepassingskaarten Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 4

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding De gemeente Den Helder maakt momenteel gebruik van het overgangsbeleid voor bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit 1 (hierna aangeduid met Besluit). Hierbij maakt zij gebruik van een bodemkwaliteitskaart 2 en een bodembeheerplan 3 die in april 2007 zijn vastgesteld. De gemeente Den Helder wil haar bodembeleid actualiseren en volledig overgaan op de regelgeving van het Besluit. Daarom moet de huidige bodemkwaliteitskaart worden geactualiseerd. De gemeente Den Helder heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht gegeven voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor het gemeentelijke grondgebied. Deze kaart vormt samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het Besluit bodemkwaliteit gaat voeren. In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wat de resultaten zijn. Een toelichting op de in dit rapport gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage Doelstelling Doelstelling van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit van de gemeente Den Helder. De achterliggende doelstelling is de wens van de gemeente om met de bodemkwaliteitskaart gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Besluit biedt: om gebiedsspecifiek bodembeleid mogelijk te maken; bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem; als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende bodem; voor het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet. De bodemkwaliteitskaart wordt ook gebruikt voor het vaststellen van een vrijstellingsregeling voor bodemonderzoeken bij omgevingsvergunningsaanvragen. 2. Werkwijze en resultaat De bodemkwaliteitskaart is in tegenstelling tot de vorige bodemkwaliteitskaart in de gemeente opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 4. Er is gewerkt volgens het in de Richtlijn opgenomen stappenplan. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de volgende paragrafen nader worden toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Wel is het noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen. Stap 1: Opstellen programma van eisen Stap 2: Vaststellen onderscheidende kenmerken Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensbewerking Stap 4: Indelen beheergebied in deelgebieden Stap 5: Controle indeling van het beheergebied Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones Stap 8: Opstellen ontgravingsen toepassingen kaart 2.1. Stap 1: Programma van eisen Voor deze kaart zijn de volgende definities vastgesteld: 1 Besluit bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 3 december Bodemkwaliteitskaart Gemeente Den Helder, 01.K044.00, rapp.nr.: , CSO, maart Bodembeheerplan Gemeente Den Helder, 05.K085/01.K044, CSO, maart Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer en waterstaat, 3 september Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 5

6 ~ Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat het gemeentelijk grondgebied van de gemeente Den Helder inclusief de terreinen die in bezit zijn van Defensie. ~ De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) en de ondergrond (0,5-2,0 m-mv). ~ De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart (dieptetraject 0,0-2,0 m-mv): o de rijkswegen en provinciale wegen inclusief de wegbermen (andere beheerorganisatie); o spoorgebonden gronden; o locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging inclusief stortplaatsen; o gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming; o waterbodems en buitendijks gebied die onder het beheer vallen van Rijkswaterstaat, maar uitgezonderd de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling 5 ; o het duingebied; o de Nollen; o de Huisduinerpolder; o het grondwater. ~ De gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en policyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit representatieve bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Inleiding In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is de volgende checklist van de onderscheidende kenmerken ten behoeve van het indelen van deelgebieden opgenomen: ~ De bodemopbouw. ~ De gebruikshistorie. ~ De ontwikkeling van wijken of gebieden. ~ De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen). ~ Het huidige bodemgebruik Indeling op basis van bodemopbouw In het beheergebied bestaat de bodem overwegend uit zandgrond. Lokaal komen kleigronden voor (bron: De bodemopbouw is niet als onderscheidend kenmerk beoordeeld voor het buitengebied Indeling op basis van gebruikshistorie De verwachting is, dat naar mate een gebied langer in gebruik is, de bodem ook meer verontreinigd is. Verder is het soort bodemgebruik van belang. Verschillend bodemgebruik (industrie, bewoning, landbouw, natuur) kan verschillende bodemkwaliteit tot gevolg hebben. De gebruikshistorie is als onderscheidend kenmerk beoordeeld. De historie van Den Helder is als volgt kort te beschrijven (bron: gemeente Den Helder en Wikipedia): Tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 werden stukken duin weggeslagen en gingen de kernen van Huisduinen en Helder verloren. De kernen zijn later verder naar het Oosten opnieuw opgebouwd. Helder was het begin van het huidige Den Helder. In de Middeleeuwen was de plek waar nu Den Helder ligt niet meer dan een stuk duinen dat net boven het water uitstak. In die tijd werd dat Hil of Hille genoemd. Deze naam komt ook voor in 5 Waterregeling, publicatie Staatscourant 7 december Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 6

7 heel oude stukken. De manier waarop de mensen de taal spraken of schreven was niet overal het zelfde. Iedere streek had zijn eigen dialect. Dat is nu nog steeds zo. In de omgeving van Den Helder werd een duin of eiland niet Hille maar Helle genoemd. Later, dus minder lang geleden, kwam je de naam Helre of Hellere tegen. Daar werd het zelfde mee bedoeld als vroeger met Hil of Hille. Doordat de taal en dus de woorden in de loop der tijd steeds veranderden werd op een gegeven moment Helre uitgesproken als Helder. Deze naam is tot 1928 zo gebleven. Mensen die in Huisduinen woonden spraken toen over Die Helder Buert. Daarmee bedoelden ze De buurt Helder. In het spraakgebruik werd dat al vlug De Helder. Om het wat deftiger te laten klinken wordt in plaats van het lidwoord "De" het in 1928 gebruikte lidwoord "Den" gebruikt en heet het vroegere Hil of Hille nu Den Helder: een duin dat net boven het water uitkomt. Den Helder heette voorheen ook 'Nieuwediep': de inwoners zijn nog steeds bekend als 'Nieuwediepers'. Ze worden ook wel 'Jutters' genoemd. Helder en de rest van het grondgebied van de huidige gemeente Den Helder behoorde in de Vroege middeleeuwen tot de gouw Texla. In de Franse tijd werd begonnen met de aanleg van een marinehaven. Ook na het vertrek van de Fransen in 1814 bleef de marine in Den Helder, die het uitbouwde tot haar belangrijkste steunpunt. Later nog kwam Julianadorp erbij. Den Helder is dus in feite een vrij nieuwe gemeente. (bron: o.a. Wikipedia) Huisduinen, Oud Den Helder, Julianadorp, Van Galenbuurt, Oostslootbuurt, Visbuurt, Tuindorp, Geleerdenbuurt, zijn de oude wijken. Nieuw Den Helder en de Schooten zijn na 1960 gebouwd. De nieuwbouw in Julianadorp (Drooghe Weert) is na 1970 gebouwd Indeling op basis van geomorfologie Landschapsvormende processen kunnen er voor zorgen dat een gebied diffuus kan worden verontreinigd. In de gemeente Den Helder is dit niet het geval Indeling op basis van huidig gebruik De indeling op basis van het huidige gebruik is vormgegeven door de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente (zie kaartbijlage 5). Het huidig gebruik sluit wat betreft de globale indeling aan op de gebruikshistorie en geeft geen nieuwe aanknopingspunten voor een verdere verfijning van de deelgebieden Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit In de voorgaande bodemkwaliteitskaart zijn de volgende bodemkwaliteitszones onderscheiden die in tabel 2.1 zijn weergegeven: Tabel 2.1: Bodemkwaliteitszones huidige bodemkwaliteitskaart. Huidige BKK-zone Bovengrond B1 Binnenstad B2 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B3 Westoever, DIVMAG B4 Oostoever B5 Julianadorp B6 Kooypunt B7 Civiel havengebied B8 Binnenduinrand B9 Landelijk gebied Ondergrond O1 Binnenstad O2 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O3 Westoever, DIVMAG O4 Oostoever O5 Julianadorp O6 Kooypunt O7 Civiel havengebied O8 Binnenduinrand O9 Landelijk gebied Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 7

8 Op basis van de bodemkwaliteit is tevens gekeken of het aantal het aantal deelgebieden/zones teruggebracht kan worden. Dit bleek het geval. In overleg met de opdrachtgever zijn de deelgebieden Oostoever en Civiel Havengebied samengevoegd. Ook zijn vanwege het (historische) bodemgebruik en een mogelijke slechtere bodemkwaliteit ten opzichte van de omgeving de defensieterreinen Fort Erfprins en vliegveld De Kooy nader bekeken. Hieruit is gebleken dat deze terreinen een met de omgeving vergelijkbare bodemkwaliteit hebben. Daarom is Fort Erfprins bij het deelgebied Binnenstad gevoegd en is het vliegveld De Kooy samengevoegd met het deelgebied Kooypunt. Tenslotte is het Nieuwe Haventerrein, dat in de huidige bodemkwaliteitskaart uitgesloten gebied is, als nieuw deelgebied toegevoegd. De vastgestelde bodemkwaliteit is daarom als onderscheidend kenmerk beoordeeld Voorlopige indeling deelgebieden Op basis van de onderscheidende kenmerken zijn voor zowel de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) voorlopige deelgebieden gedefinieerd die in tabel 2.2 zijn weergegeven. Nadat de gegevens voor de dataset zijn geselecteerd en verwerkt (zie 2.3) zijn de deelgebieden geëvalueerd. Gecontroleerd is of er voldoende deelgebieden zijn gedefinieerd en of per deelgebied voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. De definitieve indeling in deelgebieden is opgenomen in en op kaartbijlage 6. Tabel 2.2: Voorlopige indeling deelgebieden. Voorlopige deelgebieden Bovengrond B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein 2.3. Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens Voor de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart zijn de gegevens geselecteerd uit de gemeentelijke bodeminformatiesystemen (Nazca-i). In bijlage 2 zijn de uitgevoerde selecties beschreven Het samenvoegen van punt- en mengmonsters De gemeentelijke dataset bestaat uit meng- en puntmonsters. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentielwaarden 6. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van zowel punt- als mengmonsters vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van alléén mengmonsters. Er bestaan derhalve geen praktische bezwaren tegen het berekenen van de 6 Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer, TNO MEP-R98/283.IPO/TNO, IPO: Inter Provinciaal Overleg TNO-MEP: de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Milieu, Energie en Procesinnovatie Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 8

9 bodemkwaliteit uit een gegevensbestand waarin zowel punt- als mengmonsters aanwezig zijn. In dit project zijn de waarnemingen van de mengmonsters eenmaal meegenomen Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het monster aanwezig is in concentraties beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet), leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Voor deze analyses is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten zijn vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde detectielimieten komen voor bij verstoringen in de monstermatrix. Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat nauwkeurigere analyseapparatuur beschikbaar is gekomen. Bij met name PCB komt het regelmatig voor dat de rekenwaarde (detectielimiet * 0,7) nog boven de achtergrondwaarde ligt, met als gevolg dat de zone alleen hierdoor in de klasse industrie ingedeeld wordt terwijl het hier feitelijk om waarnemingen onder de detectielimiet gaat. Dit leidt tot problemen bij hergebruik van grond. Om deze problemen te voorkomen hebben de voormalige ministeries van VROM en V&W (nu I&M) besloten dat een correctie is toegestaan (Staatscourant, 19 november 2010). Men mag ervan uitgaan dat de kwaliteit van de betreffende grond voldoet aan de van toepassing zijnde normen voor zover de analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 of AP04. In plaats van de gebruikelijke rekenwaarde (0,7 * detectielimiet) mag, als de andere stoffen voldoen aan de eisen voor schone grond, voor de betreffende monsters gerekend worden met de geldende klassegrens voor achtergrondwaarde (gecorrigeerd naar organische stof). Deze correctie is op de dataset van deze bodemkwaliteitskaart toegepast voor alle deelgebieden behalve B1 en O Het opsporen van uitbijters Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn geselecteerd en aanvullend zijn verzameld ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart kan er sprake zijn van uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig zijn aangegeven. Hierbij worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten aangetroffen. De extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Van de uitschieters die tot een puntbron, type- of meetfout zijn te herleiden, zijn uit het bestand verwijderd of aangepast als het een typefout betrof. In bijlage 3 is een overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters opgenomen Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per deelgebied: ~ Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar; ~ De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: o Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan. o Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. In 2010 is door middel van aanvullend bodemonderzoek de dataset uit het BIS van de gemeente aangevuld, zodat op basis van de indeling in deelgebieden uit tabel 2.2 voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 9

10 Omdat de dataset door het verwijderen van uitbijters echter minder waarnemingen bevat is na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart (zie 2.3.1) gecontroleerd of de voorlopige deelgebieden voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn. Hieruit bleek dat alle deelgebieden voldoen aan de bovengenoemde minimumeisen. Het is daarom niet noodzakelijk gebleken werkzaamheden voor deze stap uit te voeren. Tenslotte zijn nog een tweetal bodemonderzoeken toegevoegd die meer inzicht geven in de kwaliteit van de bovengrondzone 'landelijk gebied' (CSO, kenmerk 11K093/JS3, 29 december 2011) en de bovengrondzone 'Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen' (CSO, kenmerk 11K093/JS4) Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen In tabel 2.3 is de hoeveelheid analysemonsters per bodemlaag aangegeven die zijn geselecteerd voor de uiteindelijke dataset van de bodemkwaliteitskaart. De ligging van de voor de bodemkwaliteitskaart representatieve waarnemingen zijn opgenomen in kaartbijlagen 7A en 7B. Tabel 2.3: Totaal aantal analysemonsters per bodemlaag. Bodemlaag Aantal analysemonsters Bovengrond (0 0,5 m.-mv) 331 Ondergrond (0,5 2 m.-mv) Splitsen deelgebieden Op stofniveau is voor het grondgebied van de gemeente Den Helder gekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten. Op basis van ervaringen van CSO bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en PAK en PCB een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering. Een overzicht van de variatiecoëfficiënten is opgenomen in bijlage 4. Hieruit blijkt dat in een aantal deelgebieden de variatiecoëfficiënt voor één of meerdere stoffen relatief hoge waarden hebben. De hoge variatiecoëfficiënt wordt veroorzaakt door één of twee hogere waarnemingen. Door het incidentele karakter er is geen sprake van ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarmee geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn voor de gemeente Den Helder voor beide bodemlagen de definitieve deelgebieden onderscheiden die in tabel 2.4 zijn gespecificeerd. Alle definitieve deelgebieden voldoen aan het vereiste minimale aantal van 20 waarnemingen per deelgebied conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Ieder niet-aaneengesloten deelgebied voldoet tevens aan de eis voor 3 waarnemingen voor alle stoffen. De definitieve deelgebiedenkaarten zijn opgenomen in kaartbijlage 6. De ligging van de waarnemingen is opgenomen in de kaartbijlagen 7A en 7B. Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 10

11 Tabel 2.4: Onderscheiden definitieve deelgebieden. Definitief deelgebied Bovengrond B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein 2.6. Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 7. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse (achtergrondwaarden -AW2000), of Industrie. De toetsmethodiek is toegelicht in het onderdeel bodemkwaliteitsklasse van bijlage 1. In tabel 2.5 is voor de gemeente Den Helder aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt. In bijlage 4 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. Tabel 2.5: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bepalende stof Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort Erfprins Industrie Koper, zink, PCB B2 Westoever, DIVMAG Lood, zink, PCB, PAK B3 Oostoever en civiel havengebied Industrie PCB B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen Kwik, lood, PCB, PAK B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied PCB, PAK B9 Nieuwe Haventerrein Industrie PCB 7 Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 20 december Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 11

12 Vervolg tabel 2.5: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bepalende stof Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins Kwik, lood, PCB, PAK O2 Westoever, DIVMAG Kwik, PCB, PAK, olie O3 Oostoever en civiel havengebied Industrie PCB O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein Controle saneringscriterium In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 boven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. In de gemeente Den Helder is dit het geval in zone B1 (lood) en O1 (lood), zie ook bijlage 4. Vastgesteld moet worden of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium voor één of meerdere bodemgebruiken. Bij een overschrijding vindt de gemeente het niet verantwoord om zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. De gemeente heeft echter gekozen voor gebiedsspecifiek beleid in de zones B1 en O1 (zie de nota bodembeheer 8 ). Er is daarom geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. Heterogeniteit Naast de percentielwaarden en variatiecoëfficient is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend, volgens de methodiek zoals beschreven onder heterogeniteit in bijlage 1. In de gemeente Den Helder is voor een aantal zones sprake van een sterke heterogeniteit voor één of meerdere stoffen. Een overzicht van de heterogeniteitsindex per stof en per zone is in bijlage 4 opgenomen. De heterogeniteit is voor de gemeente Den Helder geen aanleiding om aanvullend onderzoek voorafgaand aan het grondverzet te eisen Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 1. een kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden; 2. de ontgravingskaart; 3. de toepassingskaart. In de onderstaande paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten. Bij de ontgravings- en toepassingskaart is uitgegaan van het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit Kaart met uitgesloten locaties en gebieden In de gemeente Den Helder is een aantal locaties uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Een overzicht van de uitgezonderde locaties is aangegeven in 2.1. De ligging van gebieden die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart is ook weergegeven op kaartbijlagen 6 t/m 9. 8 Nota bodembeheer gemeente Den Helder, Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 12

13 Bij locaties die uitgesloten zijn van de bodemkwaliteitskaart en waarvan provincie Noord-Holland gegevensbeheerder is (te saneren of gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming, stortplaatsen) dient contact te worden opgenomen met provincie Noord- Holland. De ligging van de andere uitgesloten locaties zijn vanwege het dynamische karakter niet op de kaarten weergegeven. Voorafgaand aan het ontgraven en toepassen van grond op of in de landbodem dient altijd contact te worden opgenomen met de gemeente Den Helder Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Deze kaart kan als bewijsmiddel worden gebruikt voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond op een niet-verdachte locatie, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De toetsingsmethodiek is toegelicht bij het onderdeel ontgravingskaart in bijlage 1. De ontgravingsklassen per zone zijn weergegeven in tabel 2.6 en bijlage 4. De ontgravingskaart per bodemlaag is opgenomen in kaartbijlagen 8A en 8B. Zoals uit tabel 2.6 blijkt, is PCB in een aantal zones een klassebepalende stof. De gemeente Den Helder stelt voor PCB gebiedsspecifiek beleid op (Lokale Maximale Waarden). In de nota bodembeheer is hier nader op ingegaan. Tabel 2.6: Ontgravingskwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Ontgravingsklasse Bepalende stof Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort Erfprins Industrie Koper, zink, PCB B2 Westoever, DIVMAG Industrie PCB B3 Oostoever en civiel havengebied Industrie PCB B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen Industrie PCB B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied Industrie PCB B9 Nieuwe Haventerrein Industrie PCB O1 Binnenstad en Fort Erfprins Industrie PCB O2 Westoever, DIVMAG Industrie PCB O3 Oostoever en civiel havengebied Industrie PCB O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 13

14 Toepassingskaart Bij de toepassingskaart is gekeken naar de vastgestelde chemische bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem. De toepassingskaart wordt gebruikt om vast te stellen aan welke chemische kwaliteitseisen de nuttig toe te passen grond moet voldoen. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets doorslaggevend is, wordt voor elke zone de toepassingseis vastgesteld (zie het onderdeel toepassingskaart in bijlage 1). In tabel 2.7 is het resultaat van de gevolgde werkwijze voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Helder samengevat. Op kaartbijlagen 9A en 9B staat per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. Tabel 2.7: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het generiek kader Besluit bodemkwaliteit (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen in de zone afgebeeld). Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Industrie Industrie B1 Binnenstad en Fort Erfprins Industrie B2 Westoever, DIVMAG Industrie Industrie Industrie B3 Oostoever en civiel havengebied Industrie B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp Industrie B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Industrie Industrie Industrie Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 14

15 Vervolg tabel 2.7: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het generiek kader Besluit bodemkwaliteit (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen in de zone afgebeeld). Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Industrie O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG Industrie Industrie Industrie O3 Oostoever en civiel havengebied Industrie O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp Industrie O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein Industrie 2.8. Bijzondere omstandigheden De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen, stortplaatsen en lokale ophooglagen. Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als voor de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet. De provincie kan hier aanvullende eisen stellen. De ligging van deze provinciale beschermingsgebieden is te vinden op de website van provincie Noord-Holland: Aardkundige en archeologisch en cultuurhistorische waardevolle gebieden Natura en PEHS-gebieden Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 15

16 2.9. Vaststellen bodemkwaliteitskaart Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. De gemeente is bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem. De gemeente Den Helder wil voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem gebruik maken van gebiedsspecifieke beleid. Het gebiedsspecifieke beleid heeft de gemeente vastgelegd in een nota bodembeheer. Zowel de bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctieklassenkaart als de nota bodembeheer zijn door de Raad vastgesteld waarop een procedure uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, Afdeling 3.4 (Art. 3:10). 3. Conclusies CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. heeft in opdracht van de gemeente Den Helder de bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het gemeentelijk grondgebied en de terreinen in bezit van Defensie. In de bodemkwaliteitskaart zijn op basis van bodemtype, gebruikshistorie en bodemkwaliteit in totaal 18 bodemkwaliteitszones onderscheiden (zie tabel 3.1) Tabel 3.1: Onderscheiden bodemkwaliteitszones. Bovengrond B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart: ~ de rijkswegen en provinciale wegen inclusief de wegbermen (andere beheerorganisatie); ~ spoorgebonden gronden; ~ locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging inclusief stortplaatsen; ~ gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming; ~ waterbodems en buitendijks gebied die onder het beheer vallen van Rijkswaterstaat, maar uitgezonderd de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling; ~ het duingebied; ~ de Nollen; ~ de Huisduinerpolder; ~ het grondwater. Alle zones zijn vastgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en policyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Voor de uitgezonderde en/of niet-gezoneerde gebieden geldt het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de maximale waarden van de functie die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage 5). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende bodem Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 16

17 worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. De strengste toepassingseis is leidend voor de toepassingseis op de locatie. Op de ontgravingskaart (kaartbijlagen 8A en 8B) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven- en ondergrond. Op de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond (kaartbijlagen 9A en 9B) zijn de toepassingseisen weergegeven die gelden voor een gebied als een partij grond wordt toegepast. In tabel 3.2 is een totaaloverzicht gegeven van alle zones. Het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit kan voor bijna alle bodemkwaliteitszones worden gebruikt. Voor 5 (delen van) zones in de bovengrond (B1 t/m B4 en B8) en 4 (delen van) zones in de ondergrond (O1 t/m O4) is de toepassingseis strenger dan de ontgravingskwaliteit van de betreffende zone. De gemeente Den Helder heeft gebiedsspecifiek beleid opgesteld om enerzijds knelpunten bij het nuttig toepassen van grond in deze gebieden op te lossen, en anderzijds ambities te realiseren. In de nota bodembeheer is hier nader op ingegaan. Tabel 3.2: Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitsklassen, ontgravingsklassen, toepassingsklassen conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en controle saneringscriterium (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen van de zone afgebeeld). Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Toepassingseis Industrie Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Ontgravingsklasse Industrie Industrie Industrie Toets P95>I Industrie Lood * Industrie Industrie B8 Landelijk gebied Industrie B9 Nieuwe Haventerrein Industrie Industrie Industrie Industrie * Omdat de gemeente voor de zones B1 en O1 gebiedsspecifiek beleid heeft opgesteld (zie de nota bodembeheer) is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 17

18 Vervolg tabel 3.2: Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitsklassen, ontgravingsklassen, toepassingsklassen conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en controle saneringscriterium (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen van de zone afgebeeld). Toepassingseis Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Ontgravingsklasse Toets P95>I Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Lood * Industrie Industrie Industrie Industrie O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein Industrie * Omdat de gemeente voor de zones B1 en O1 gebiedsspecifiek beleid heeft opgesteld (zie de nota bodembeheer) is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 18

19 Bijlage 1: Begrippenlijst Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 19

20 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 20

21 1. Begrippenlijst Bagger(specie) Baggerspecie is materiaal dat ius vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organisch stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Bodemkwaliteit De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden). Frequentieverdeling perc Aantal waarnemingen gemiddelde 95-perc 0 Gehalten (mg/kg) Bodemkwaliteitskaart Kaart waarop zones met gelijke gebiedseigen chemische bodemkwaliteit staan aangegeven. Bodemkwaliteitsklasse In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: ~ Klasse. ~ Klasse wonen. ~ Klasse industrie. Bij de toetsmethodiek voor wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (zie onderstaand). Tabel: Staffel toegestane aantal overschrijdingen Aantal gemeten stoffen Aantal overschrijdingen Basispakket Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Helder is het basispakket van toepassing. Voor de klasse is een aanvullende toetsing van toepassing. Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 21

22 Klasse (achtergrondwaarde AW2000): ~ Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel. ~ De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. ~ De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens (exclusief nikkel en PCB, zie tabel toetsingsnormen). Klasse wonen: ~ Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens, met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel. ~ De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens plus de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. ~ De overschrijding van nikkel mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen. Klasse industrie: ~ Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse of achtergrondwaarden (AW2000) wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. Bodemkwaliteitszone Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: X, Y en Z (dus ook diepte). Bijzondere omstandigheden Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, indien er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering heeft plaatsgevonden, e.d. Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden. Deelgebied Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Grond Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit definieert grond als volgt: Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die is vermengd met bodemvreemd materiaal kan, afhankelijk van de per situatie toelaatbare hoeveelheid, eveneens als grond worden gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat de fysische kwaliteit van de bodem, uitgedrukt in bodemvreemd materiaal, niet mag verslechteren. Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 22

23 Heterogeniteit Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart in bepaalde situaties niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel omdat het vastgestelde gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft. Een zekere heterogeniteit op zich hoeft overigens geen probleem te zijn zolang er geen sprake is van een gebruiksrisico. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule: Heterogeniteit = (P95 P5) (Maximale waarde Industrie Achtergrondwaarde) De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: Index < 0,2 : weinig heterogeniteit 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit Index > 0,7 : sterke heterogeniteit Interventiewaarde Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67). Niet gezoneerd deelgebied Deelgebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende waarnemingen zijn om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende waarnemingen zijn, kan de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit van het gebied niet worden bepaald en wordt het deelgebied niet gezoneerd. Een niet gezoneerd deelgebied kan ook ontstaan wanneer de gemeente er bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart. (zie ook: Uitgesloten gebied) Nota bodembeheer Document behorende bij de bodemkwaliteitskaart waarin de volgende aspecten aan de orde komen: ~ één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de bodemfuncties; ~ een bodemkwaliteitskaart; ~ een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst; ~ de Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de risicotoolbox; ~ (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing en motivatie. Daarnaast kan in een Nota bodembeheer aandacht worden besteedt aan duurzaam bodembeheer of de (diepere) ondergrond. Onderscheidende gebiedskenmerken Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie, huidig gebruik. Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de ontgravingsklassen (achtergrondwaarden -AW2000),, Industrie of niet-toepasbaar. Bij de toetsmethodiek voor wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (zie staffel bij bodemkwaliteitsklasse ). Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 23

24 Klasse (achtergrondwaarde AW2000): ~ Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel. ~ De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. ~ De overschrijding lager is dan de norm voor klassegrens (exclusief nikkel en PCB, zie tabel toetsingsnormen). Klasse ~ De verontreinigingen voldoen niet aan de klasse en de norm voor klassegrens wordt niet overschreden. Klasse Industrie ~ De norm voor klassegrens wordt overschreden. ~ De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden. Klasse Niet toepasbaar ~ De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden. Percentiel/percentielwaarde Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90- percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde. Toepassingskaart Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis vastgesteld waaraan de toe te passen grond of baggerspecie aan moet voldoen. Tabel: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en kwaliteitsklasse. Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Geen functie Geen functie Geen functie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 24

25 Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem en voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn de toetsingsnormen in de onderstaande tabel weergegeven. Tabel: Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-). Stof Maximale waarden landbouw/natuur (achtergrondwaarden: AW2000) Maximale waarden wonen Maximale waarden industrie Arseen Barium * Cadmium 0,60 1,2 4,3 Chroom Koper Kwik 0,15 0,83 4,8 Lood Molybdeen 1, Nikkel * Zink Som PAK 1,5 6,8 40 Som PCB * 0,02 0,02 ** 0,5 Minerale olie * De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het Ministerie van VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). De normstelling voor PCB is per 22 november 2010 gewijzigd (Staatscourant, 19 november 2010). Voor nikkel en PCB vindt voor schone grond (klasse ) geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er geen sprake is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. ** Als voor te veel stoffen (zie tabel staffel) een overschrijding van maximaal twee maal de norm voor de klassegrens Achtergrondwaarde (AW2000, ) is vastgesteld, dan mag er geen gebruik meer gemaakt worden van de voornoemde uitzonderingsregel voor PCB. In die situatie moet PCB worden getoetst aan de maximale waarde waardoor de partij grond in de kwaliteitsklasse Industrie kan vallen. Uitbijters Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is gevestigd. De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typfouten tijdens invoer. Uitgesloten/Uitgezonderd gebied Uitgesloten gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn o.a. terreinen waar de gemeente niet het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is, zoals op terreinen die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat, en terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een locale activiteit. Variabiliteit Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. Variatiecoëfficiënt Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde). Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 25

26 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 26

27 Bijlage 2: Selectie bodemgegevens uit Nazca-i Bodem Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 27

28 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 28

29 2. Selectie bodemgegevens uit Nazca-i Bodem Op de verkregen Nazca-dump van de gemeente Den Helder (d.d. 14 september 2011) zijn onderstaande selecties uitgevoerd om de voor de bodemkwaliteitskaart representatieve gegevens te selecteren. ~ Onderzoeken ouder dan zijn uitgesloten. ~ Onderzoeken met een verdachte aanleiding (BOOT, calamiteit, vermoeden of melding verontreiniging) zijn uitgesloten. ~ Verdachte onderzoekstypen (BOOT, saneringsonderzoek, evaluatie sanering, saneringsplan) zijn uitgesloten. ~ Analysemonsters zonder traject of met een (gemiddeld) traject dieper dan 2 m-mv zijn uitgesloten. Naast de gegevens uit het BIS zijn door CSO nog een vijftal bodemonderzoeken toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart: 1. Bodemonderzoek voor opstellen bodemkwaliteitskaart Marine vliegkamp De Kooij, Acorius Advies, rapportnummer: /rl, 18 april Bodemonderzoek voor opstellen bodemkwaliteitskaart Marine kazerne Erfprins, Acorius Advies, rapportnummer: /if, 6 maart Bodemonderzoek Nieuwe Haventerrein, Acorius Advies, juni Bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem, inclusief bestrijdingsmiddelen) op bollenteelt gebieden in de bovengrondzone 'landelijk gebied' (CSO, kenmerk 11K093/JS3, 29 december 2011) 5. Bodemonderzoek naar PCB's in de bovengrondzone 'Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen' (CSO, kenmerk 11K093/JS4, 2 februari 2012). Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 29

30 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 30

31 Bijlage 3: Specificatie uitbijters Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 31

32 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 32

33 Locatienummer Locatienaam Rapportnaam Rapportnummer Stof(fen) Reden NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Kwik (47,6) Niet representatief/typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat Kwik (6,6), PCB (15) Typefout NZ Diaconiestraat (riooltracé) Indicatief onderzoek Lood (3000) Niet representatief NZ Lombokstraat 2b VBO PAK (3200) Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B PAK (560) Puntbron NZ Schootenweg VBO PAK (370), olie (1900) Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PAK (160) Niet representatief NZ Brakkeveldweg 51 Den Helder, Brakkeveldweg PCB (91), PAK(53) Typefout NZ Molenplein 1 Nader onderzoek Olie (3100) Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PCB (91), olie (53) Typefout NZ Brakkeveldweg 51 Den Helder, Brakkeveldweg PCB (5,9) Typefout NZ Brakkeveldweg 51 Den Helder, Brakkeveldweg PCB (11) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (5,2) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (8,2) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (7,1) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (13) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (7,4) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (5,9) Typefout NZ Th. Rijkersstraat (riooltracé) Indicatief onderzoek PCB (5,9) Typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat PCB (30) Typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat PCB (5,5) Typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat PCB (15) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (6,6) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (5,2) Typefout NZ Fazantenstraat 71b Verkennend onderzoek NEN A1 Olie (670) Niet representatief NZ Doggersvaart, tussen Torplaan en Rijksweg Doggersvaart, tussen Torplaan en Rijksweg 7038-A1 Olie (110) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Koper (13) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Koper (120) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Kwik (2,3), lood (24), PCB (67) Typefout/niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord Verkennend onderzoek NEN DG04 PCB (180) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord Verkennend onderzoek NEN DG04 PCB (130) Typefout NZ Het Nieuwe Diep, Onderzeedienst- en Visserijkade Indicatief Onderzoek A2 Olie (410) Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld VBO 3, Galgenveld PCB (3500) Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Olie (13000) Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld NBO 3, Galgenveld PCB (0,57) Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld NBO 3, Galgenveld PCB (0,3) Niet representatief NZ Bodemkwaliteitskaart aanvullend onderzoek Bodemonderzoek Actualisatie BKK Den Helder 10K183 Kwik (10) Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Kwik (9,3) Niet representatief NZ Vogelzand 4102, OBS Vogelwei Vogelzand 4102, OBS Vogelwei PCB () Typefout NZ IJzergietersweg, Swift drilling bv Nul situatieonderzoek 1 04P PCB (20) Typefout Lood (1500) Niet representatief NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat Alle, muv barium, kwik Niet representatief NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat Koper (480), lood (1200) Niet representatief NZ Pasteurstraat 4-6 Verkennend Onderzoek Kwik (6,7) Niet representatief NZ Th. Rijkersstraat (riooltracé) Indicatief onderzoek Molybdeen (5,6) Typefout NZ Prins Hendriklaan 53a Verkennend Onderzoek 1 gdh.hdr r01 Nikkel (51) Typefout NZ Fazantenstraat 71b Verkennend onderzoek NEN A1 Zink (1800) Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PCB (77), PAK (1300), olie (960) Typefout

34 Locatienummer Locatienaam Rapportnaam Rapportnummer Stof(fen) Reden NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PCB (77), PAK (300), olie (540) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (5,5) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (6,1) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (9,7) Typefout NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Prins Hendriklaan-Polderweg VBO 2, vm politiebureau en brandweerkazerne Hele monster Niet representatief NZ Prins Hendriklaan-Polderweg VBO 2, vm politiebureau en brandweerkazerne Hele monster Niet representatief NZ Prins Hendriklaan-Polderweg VBO 2, vm politiebureau en brandweerkazerne Hele monster Niet representatief NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron

35 Locatienummer Locatienaam Rapportnaam Rapportnummer Stof(fen) Reden NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Prins Hendriklaan 53a Verkennend Onderzoek 2 vdp.hdr r01 Hele monster Niet representatief NZ Binnenhaven 50/Achterbinnenhaven 24 Orienterend Onderzoek /1 Hele monster Puntbron NZ Koningstraat 25 Orienterend Onderzoek /3 Hele monster Puntbron NZ Californiestraat Indicatief Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ DivMag-terrein Nader Onderzoek _R Hele monster Puntbron NZ Energieweg 11 Energieweg PCB (0,2) Typefout NZ Industrieweg VBO1, Industrieweg R01 PAK (85), olie (520) Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief o 172 Barium (590), PCB (0,048) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Kwik (1,1), PCB (48) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord Verkennend onderzoek NEN DG04 PCB (250) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl PCB (34) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl PCB (16) Typefout NZ Het Nieuwe Diep, Onderzeedienst- en Visserijkade Indicatief Onderzoek A2 PAK (85), olie (550) Niet representatief NZ Zwarte pad 1 nul Olie (580) Niet representatief NZ Het Nieuwe Diep 22 Verkennend onderzoek NEN PCB (1,4) Typefout NZ Eendrachtstraat Verkennend onderzoek Kwik (4,2) Typefout NZ Jupiter (riooltracé) Verkennend onderzoek NEN Hele monster Niet representatief NZ Jupiter (riooltracé) Verkennend onderzoek NEN Koper (140), zink (250), olie (160) Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Rijksweg 20, gebouw 083 vliegveld de kooij Nader Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Nieuweweg 23 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Nieuweweg 23 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld NBO 3, Galgenveld PCB (0,026) Niet representatief NZ Industrieweg VBO1, Industrieweg R01 Olie (320) Niet representatief Divers Aanvullend PCB-onderzoek CSO K093/JS4 PCB (0,12) Niet representatief

36 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 36

37 Bijlage 4: Statistische parameters per bodemkwaliteitszone Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 37

38 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 38

39 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B1 Binnenstad bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,7 % Heterogenit Risicotoolbox Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 86 6,3 14,0 20,0 42,0 58,8 66,0 84,0 120,0 200,0 41,33 46,2 51,17 0,77 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,4 166,0 277,7 277,7 Cd Co Cu 172 0,05 0,08 0,25 0,25 0,35 0,35 0,40 0,44 1,20 0,26 0,27 0,28 0,52 0,16 nee nee Cd 0,37 0,74 2,63 7, ,0 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,4 3,8 5,5 2,51 2,6 2,72 0,28 0,03 nee nee Co 4,9 11,4 62,1 62, ,1 3,5 7,0 13,0 32,0 36,2 58,6 88,1 400,0 23,90 28,6 33,20 1,68 1,09 nee nee Cu 20,7 28,0 98,5 98,5 Hg 171 0,02 0,04 0,10 0,19 0,51 0,59 1,10 1,65 3,10 0,35 0,40 0,45 1,29 0,48 nee nee Hg 0,11 0,59 3,43 25,76 Pb 184 3,5 9,1 32,8 68,5 180,0 230,0 340,0 424,0 940,0 118,18 133,7 149,27 1,23 1,31 nee ja Pb 33,0 138,6 349,8 349,8 Mo 86 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,50 1,10 1,13 1,16 0,19 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 172 1,4 2,1 3,5 5,0 6,9 7,1 8,6 9,6 27,0 5,19 5,5 5,78 0,55 0,30 nee nee Ni 13,4 14,9 38,2 38, ,4 14,0 35,0 68,5 147,5 176,0 243,0 314,5 540,0 94,20 103,7 113,17 0,95 1,13 nee nee Zn 64,2 91,7 330,1 330,1 PCB (som 7) 81 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0082 0,0090 0,0170 0,0200 0,0910 0,01 0,0087 0,01 1,22 0,11 nee nee PCB (som 7) 0,0055 0,0055 0,1368 0,2736 PAK 171 0,1 0,1 0,8 2,4 5,2 6,4 13,0 19,5 104,5 4,60 5,9 7,13 2,20 0,50 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 20,0 35,0 35,0 68,5 117,5 730,0 31,15 37,9 44,62 1,79 1,22 nee nee M.O. 52,0 52,0 136,8 1368,1 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem (I) B2 Westoever, DIVMAG bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 3,6 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,8 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 41 1,3 10,5 14,0 20,0 31,0 34,0 64,0 78,0 140,0 24,03 29,9 35,84 0,99 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 59,0 170,9 285,9 285,9 Cd Co Cu 50 0,06 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,22 0,23 0,25 0,31 0,12 nee nee Cd 0,35 0,71 2,53 7, ,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,6 3,0 3,0 3,4 2,16 2,2 2,34 0,20 0,02 nee nee Co 5,0 11,7 63,7 63,7 50 2,0 3,5 7,0 7,0 11,8 13,0 16,2 22,3 37,0 8,52 9,7 10,87 0,67 0,25 nee nee Cu 20,3 27,4 96,2 96,2 Hg 50 0,01 0,03 0,07 0,07 0,10 0,10 0,12 0,17 0,50 0,07 0,09 0,11 0,97 0,04 nee nee Hg 0,11 0,59 3,42 25,67 Pb 50 4,2 5,9 9,3 25,0 39,3 40,6 66,3 74,7 340,0 25,34 34,2 43,07 1,43 0,22 nee nee Pb 32,6 136,9 345,4 345,4 Mo 41 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,05 1,09 1,13 0,18 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 50 1,4 2,1 3,5 5,0 6,0 6,3 7,5 8,1 15,0 4,51 4,9 5,35 0,47 0,24 nee nee Ni 13,6 15,2 39,0 39,0 50 8,4 11,9 29,5 45,5 81,3 94,4 143,0 185,5 330,0 55,22 66,2 77,19 0,92 0,66 nee nee Zn 63,5 90,8 326,8 326,8 PCB (som 7) 41 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0055 0,0076 0,0110 0,0200 0,01 0,0060 0,01 0,51 0,06 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 50 0,0 0,0 0,3 0,8 1,4 2,0 7,9 9,8 26,4 1,47 2,3 3,11 1,98 0,25 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 27,0 35,0 40,0 40,0 210,0 21,02 27,1 33,08 1,22 0,42 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

40 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B3 Oostoever en civiel havengebied bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 8,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 20 14,0 19,7 22,0 25,0 34,5 36,4 45,1 46,2 50,0 26,09 28,9 31,71 0,34 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 88,3 255,5 427,5 427,5 Cd Co Cu 28 0,19 0,22 0,25 0,25 0,28 0,28 0,35 0,35 0,35 0,26 0,27 0,28 0,17 0,05 nee nee Cd 0,39 0,78 2,79 8, ,1 2,1 2,1 3,1 3,8 4,0 4,6 4,9 7,4 2,80 3,2 3,58 0,43 0,03 nee nee Co 7,3 16,9 91,9 91,9 28 3,5 3,5 7,0 13,0 15,0 15,6 23,6 27,6 69,0 11,38 14,4 17,45 0,87 0,27 nee nee Cu 23,9 32,2 113,5 113,5 Hg 27 0,03 0,04 0,07 0,10 0,18 0,18 0,30 0,38 0,41 0,11 0,14 0,17 0,79 0,10 nee nee Hg 0,12 0,64 3,70 27,74 Pb 27 9,1 9,1 16,0 32,0 55,0 59,6 74,6 87,4 100,0 33,06 39,6 46,09 0,67 0,23 nee nee Pb 35,8 150,3 379,3 379,3 Mo 20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,16 1,50 1,50 1,50 1,50 1,11 1,16 1,22 0,17 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 28 2,1 3,2 6,6 8,7 10,0 10,6 13,0 15,6 20,0 7,88 8,8 9,75 0,44 0,36 nee nee Ni 18,4 20,5 52,6 52, ,0 17,2 31,0 56,5 90,3 102,4 170,0 183,0 210,0 59,12 72,6 86,09 0,77 0,51 nee nee Zn 78,9 112,6 405,5 405,5 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0115 0,0673 0,0686 0,0922 0,1325 0,1800 0,02 0,0377 0,05 1,31 1,10 nee nee PCB (som 7) 0,0049 0,0049 0,1213 0,2426 PAK 28 0,1 0,1 0,3 0,7 1,8 2,1 5,3 8,2 14,0 1,22 2,0 2,74 1,59 0,21 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 20,0 20,0 26,0 35,0 70,0 16,31 19,2 22,06 0,61 0,28 nee nee M.O. 46,1 46,1 121,3 1213,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 2,7 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,7 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 57 5,6 8,8 14,0 14,0 21,0 36,0 49,2 69,6 91,0 19,66 23,0 26,38 0,86 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 53,4 154,5 258,4 258,4 Cd Co Cu 107 0,01 0,06 0,11 0,25 0,28 0,28 0,28 0,35 0,63 0,19 0,20 0,22 0,54 0,14 nee nee Cd 0,35 0,70 2,49 7, ,8 1,0 1,9 2,1 2,1 2,2 3,9 4,4 6,1 2,05 2,2 2,44 0,51 0,06 nee nee Co 4,6 10,7 58,2 58, ,4 2,8 3,5 7,0 7,7 9,9 17,6 29,4 75,0 7,87 9,3 10,71 1,23 0,36 nee nee Cu 19,6 26,5 93,2 93,2 Hg 114 0,00 0,03 0,05 0,07 0,13 0,20 0,58 2,52 10,00 0,28 0,43 0,59 3,01 0,76 nee nee Hg 0,11 0,58 3,37 25,29 Pb 113 3,5 5,0 9,1 16,0 42,0 65,2 140,0 234,0 340,0 38,74 47,4 56,16 1,52 0,75 nee nee Pb 32,0 134,5 339,3 339,3 Mo 56 0,49 0,56 0,56 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 0,79 0,84 0,88 0,32 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 107 1,4 2,0 3,0 3,5 4,9 5,3 6,5 7,3 12,0 3,72 4,0 4,19 0,48 0,22 nee nee Ni 12,7 14,2 36,3 36, ,7 11,1 14,0 25,0 51,0 68,8 101,0 125,5 220,0 37,54 42,7 47,76 0,98 0,45 nee nee Zn 60,7 86,7 312,1 312,1 PCB (som 7) 84 0,0027 0,0029 0,0040 0,0040 0,0100 0,0140 0,0140 0,0140 0,0640 0,01 0,0079 0,01 1,06 0,12 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 110 0,1 0,1 0,3 1,0 2,3 2,9 5,2 9,1 28,0 1,76 2,3 2,75 1,81 0,23 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 32,0 35,0 35,0 40,2 680,0 21,19 28,6 36,00 2,19 0,42 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

41 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B5 Julianadorp bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 2,3 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 32 5,6 5,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 23,5 34,0 12,42 13,7 14,92 0,40 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 50,8 147,1 246,0 246,0 Cd Co Cu 43 0,06 0,10 0,25 0,25 0,25 0,28 0,35 0,35 0,35 0,23 0,24 0,26 0,30 0,12 nee nee Cd 0,34 0,69 2,47 7, ,7 0,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,70 1,8 1,94 0,30 0,03 nee nee Co 4,4 10,3 55,8 55,8 43 3,0 3,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 6,45 6,8 7,08 0,24 0,05 nee nee Cu 19,3 26,0 91,6 91,6 Hg 43 0,04 0,06 0,07 0,07 0,11 0,11 0,14 0,16 0,42 0,08 0,10 0,11 0,75 0,03 nee nee Hg 0,10 0,58 3,35 25,10 Pb 43 5,0 6,1 9,1 9,1 15,0 15,6 21,0 25,8 29,0 11,60 12,7 13,87 0,46 0,06 nee nee Pb 31,7 133,2 336,3 336,3 Mo 32 0,56 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,91 0,95 0,99 0,20 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 43 1,0 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,8 8,1 3,21 3,4 3,69 0,36 0,16 nee nee Ni 12,3 13,7 35,1 35, ,0 14,0 14,0 22,0 29,5 31,0 41,6 53,9 62,0 22,33 24,8 27,26 0,51 0,16 nee nee Zn 59,3 84,8 305,1 305,1 PCB (som 7) 32 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0168 0,0200 0,0200 0,0200 0,01 0,0075 0,01 0,90 0,17 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 43 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 1,4 4,3 6,1 8,4 0,90 1,3 1,68 1,54 0,16 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 35,0 35,0 48,5 70,0 17,97 20,6 23,28 0,66 0,56 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem B6 Kooypunt bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 4,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 2,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 37 10,0 10,4 14,0 14,0 20,0 20,0 30,6 54,0 370,0 17,02 29,8 42,58 2,04 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 62,5 181,1 302,9 302,9 Cd Co Cu 118 0,06 0,06 0,07 0,15 0,30 0,35 0,35 0,35 0,90 0,18 0,20 0,21 0,73 0,13 nee nee Cd 0,37 0,73 2,62 7, ,0 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,7 3,7 6,8 2,43 2,6 2,83 0,36 0,03 nee nee Co 5,3 12,4 67,1 67, ,5 1,9 3,5 5,6 7,0 7,6 10,0 11,0 80,0 5,69 6,6 7,48 1,15 0,12 nee nee Cu 21,0 28,4 99,9 99,9 Hg 118 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,11 1,80 0,07 0,09 0,11 1,81 0,03 nee nee Hg 0,11 0,60 3,47 26,02 Pb 117 1,0 3,5 9,1 12,0 17,0 18,8 26,8 36,4 470,0 13,39 18,6 23,74 2,35 0,10 nee nee Pb 33,3 139,7 352,7 352,7 Mo 37 0,56 0,97 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 2,10 3,10 1,20 1,30 1,39 0,35 0,01 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 118 1,0 1,5 3,5 4,0 7,0 7,0 9,0 10,0 19,0 4,73 5,1 5,43 0,58 0,32 nee nee Ni 14,2 15,8 40,6 40, ,5 9,0 14,0 22,0 28,0 33,6 42,0 57,2 350,0 24,62 29,0 33,34 1,27 0,18 nee nee Zn 66,1 94,5 340,2 340,2 PCB (som 7) 37 0,0034 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0051 0,0132 0,0200 0,0300 0,01 0,0068 0,01 0,85 0,14 nee nee PCB (som 7) 0,0047 0,0047 0,1177 0,2354 PAK 113 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 1,8 2,1 32,6 0,58 1,0 1,36 3,34 0,05 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 7,0 7,0 14,0 20,0 33,0 35,0 35,8 220,0 16,80 19,8 22,73 1,27 0,39 nee nee M.O. 44,7 44,7 117,7 1177,2 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

42 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B7 Binnenduinrand bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 2,0 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 22 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,7 36,0 13,99 15,3 16,64 0,32 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 48,9 141,5 236,7 236,7 Cd Co Cu 26 0,10 0,11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,23 0,24 0,21 0,07 nee nee Cd 0,34 0,68 2,45 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,2 2,09 2,2 2,21 0,11 0,00 nee nee Co 4,3 9,9 53,9 53,9 26 2,8 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,5 19,8 110,0 6,09 11,2 16,37 1,82 0,24 nee nee Cu 19,0 25,7 90,3 90,3 Hg 26 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,06 0,07 0,07 0,27 0,01 nee nee Hg 0,10 0,58 3,33 24,96 Pb 26 6,0 8,3 9,1 9,1 15,8 18,0 45,5 62,8 320,0 12,01 27,4 42,86 2,24 0,18 nee nee Pb 31,5 132,2 333,8 333,8 Mo 22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 26 1,4 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 6,0 8,4 13,0 3,47 4,1 4,64 0,58 0,30 nee nee Ni 12,0 13,3 34,2 34,2 26 8,4 9,8 14,0 14,0 25,0 26,0 46,5 47,0 98,0 19,00 23,8 28,65 0,81 0,15 nee nee Zn 58,3 83,2 299,6 299,6 PCB (som 7) 22 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0090 0,0120 0,00 0,0046 0,01 0,43 0,05 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 26 0,1 0,1 0,2 0,8 3,8 5,4 7,7 8,9 18,2 1,89 2,9 4,01 1,43 0,23 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 35,0 35,0 35,0 15,76 17,7 19,63 0,44 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem B8 Landelijk gebied bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,9 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 25 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 18,8 36,0 13,96 15,1 16,28 0,30 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,8 167,3 279,9 279,9 Cd Co Cu 31 0,08 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,32 0,35 0,22 0,24 0,25 0,26 0,10 nee nee Cd 0,36 0,71 2,54 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 8,7 2,07 2,4 2,75 0,55 0,02 nee nee Co 4,9 11,5 62,5 62,5 31 2,8 3,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,5 24,0 6,13 6,9 7,76 0,51 0,07 nee nee Cu 20,2 27,3 96,2 96,2 Hg 31 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,11 0,32 0,45 0,08 0,10 0,12 0,90 0,08 nee nee Hg 0,11 0,59 3,42 25,62 Pb 31 6,0 8,1 9,1 9,1 16,0 17,0 18,0 21,5 30,0 11,04 12,3 13,52 0,44 0,04 nee nee Pb 32,6 136,8 345,2 345,2 Mo 25 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,41 2,10 1,05 1,11 1,17 0,20 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 31 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 7,7 25,0 3,48 4,4 5,32 0,91 0,19 nee nee Ni 13,4 15,0 38,4 38, ,0 14,0 14,0 24,0 33,0 34,0 46,0 48,5 81,0 23,20 26,6 30,05 0,56 0,13 nee nee Zn 63,2 90,3 325,0 325,0 PCB (som 7) 25 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0094 0,00 0,0042 0,00 0,26 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 31 0,0 0,0 0,1 0,5 1,6 7,9 10,0 14,3 19,4 1,84 3,0 4,25 1,72 0,37 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 35,0 35,0 35,0 15,70 17,4 19,10 0,42 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

43 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B9 Nieuwe Haven bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 4,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,3 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 22 14,0 14,0 14,0 14,0 27,5 29,6 32,0 33,9 53,0 17,66 20,5 23,34 0,51 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 62,8 181,7 303,9 303,9 Cd Co Cu 103 0,07 0,07 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,90 0,19 0,21 0,23 0,78 0,19 nee nee Cd 0,37 0,73 2,62 7, ,1 2,1 2,1 2,1 3,5 3,7 5,0 5,2 6,7 2,61 3,0 3,32 0,44 0,05 nee nee Co 5,3 12,4 67,3 67, ,0 1,6 4,0 7,0 9,0 10,0 14,0 17,8 48,0 6,98 7,8 8,54 0,79 0,21 nee nee Cu 21,0 28,4 99,9 99,9 Hg 103 0,07 0,07 0,07 0,07 0,16 0,20 0,30 0,40 1,30 0,12 0,15 0,17 1,17 0,10 nee nee Hg 0,11 0,60 3,47 26,02 Pb 103 1,0 3,1 9,1 16,0 27,5 30,0 36,6 46,9 120,0 17,95 20,1 22,20 0,84 0,14 nee nee Pb 33,3 139,7 352,5 352,5 Mo 22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 2,00 1,04 1,09 1,15 0,19 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 103 1,5 2,5 4,0 6,0 8,0 8,0 10,0 12,8 25,0 5,95 6,4 6,86 0,56 0,39 nee nee Ni 14,2 15,9 40,7 40, ,5 12,0 26,0 45,0 70,0 85,0 108,0 130,0 200,0 49,87 54,8 59,77 0,71 0,43 nee nee Zn 66,2 94,5 340,3 340,3 PCB (som 7) 22 0,0046 0,0046 0,0062 0,0075 0,0233 0,0248 0,0340 0,0654 0,0780 0,01 0,0174 0,02 1,15 0,55 nee nee PCB (som 7) 0,0046 0,0046 0,1147 0,2293 PAK 98 0,0 0,0 0,3 0,7 1,7 1,9 3,6 7,8 23,0 1,33 1,8 2,24 1,96 0,20 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 7,0 7,0 14,0 21,5 29,0 40,4 59,5 540,0 20,80 30,1 39,37 2,44 0,74 nee nee M.O. 43,6 43,6 114,7 1146,6 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem O1 Binnenstad bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 4,3 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,5 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 61 3,5 9,0 14,0 21,0 39,0 42,0 77,0 100,0 220,0 29,86 36,9 43,98 1,16 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 63,4 183,4 306,8 306,8 Cd Co Cu 136 0,05 0,06 0,12 0,25 0,28 0,28 0,35 0,35 0,80 0,22 0,23 0,24 0,48 0,13 nee nee Cd 0,37 0,74 2,65 8, ,0 1,0 2,1 2,1 4,0 4,2 8,7 21,4 44,0 3,84 5,2 6,56 1,62 0,33 nee nee Co 5,4 12,5 67,9 67, ,1 3,4 5,0 7,0 19,0 23,2 49,6 100,0 180,0 17,20 20,9 24,60 1,61 1,21 nee nee Cu 21,2 28,7 100,8 100,8 Hg 141 0,02 0,03 0,07 0,10 0,29 0,40 0,76 1,10 3,70 0,24 0,30 0,36 1,83 0,32 nee nee Hg 0,11 0,60 3,48 26,11 Pb 148 2,1 9,0 14,0 35,5 110,0 160,0 283,0 422,5 1510,0 90,00 111,1 132,18 1,80 1,29 nee ja Pb 33,4 140,4 354,4 354,4 Mo 60 0,56 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,80 0,96 1,01 1,06 0,28 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 135 1,4 2,1 3,5 4,1 7,0 8,0 10,0 12,0 18,0 5,14 5,5 5,86 0,60 0,37 nee nee Ni 14,3 16,0 41,0 41, ,9 11,1 14,0 29,5 74,8 94,6 159,0 239,0 460,0 54,07 62,6 71,22 1,27 0,82 nee nee Zn 66,8 95,4 343,4 343,4 PCB (som 7) 61 0,0037 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0050 0,0150 0,0200 0,0200 0,01 0,0067 0,01 0,69 0,13 nee nee PCB (som 7) 0,0050 0,0050 0,1250 0,2500 PAK 137 0,0 0,1 0,4 1,0 3,1 4,1 7,4 27,4 150,0 3,64 5,7 7,73 3,29 0,71 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,4 14,0 14,0 26,6 35,0 39,0 78,0 107,0 1200,0 33,50 43,3 53,02 2,27 1,20 nee nee M.O. 47,5 47,5 125,0 1250,2 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

44 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O2 Westoever, DIVMAG bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 10,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,8 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 38 1,2 6,3 14,0 14,0 20,0 21,2 36,7 67,7 120,0 17,55 22,5 27,36 1,05 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 98,6 285,4 477,4 477,4 Cd Co Cu 49 0,06 0,10 0,25 0,25 0,28 0,28 0,35 0,38 0,56 0,23 0,25 0,27 0,38 0,12 nee nee Cd 0,39 0,78 2,78 8, ,9 2,0 2,1 2,1 3,0 3,2 3,9 4,5 7,6 2,40 2,6 2,88 0,44 0,03 nee nee Co 8,0 18,8 101,8 101,8 51 1,7 2,8 7,0 7,0 10,0 16,0 29,0 53,0 68,0 10,54 13,3 16,14 1,17 0,54 nee nee Cu 24,6 33,2 116,8 116,8 Hg 51 0,02 0,03 0,07 0,07 0,10 0,10 0,13 0,18 3,20 0,06 0,14 0,22 3,14 0,04 nee nee Hg 0,12 0,65 3,77 28,29 Pb 51 2,8 3,9 9,1 13,0 33,0 57,0 73,0 120,0 370,0 23,77 34,5 45,20 1,73 0,33 nee nee Pb 36,4 152,9 385,8 385,8 Mo 39 0,63 0,63 1,05 1,05 1,28 1,50 1,54 1,92 2,80 1,11 1,20 1,28 0,34 0,01 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 51 3,0 3,2 3,5 5,0 7,5 8,5 12,0 12,5 27,0 5,72 6,5 7,25 0,66 0,25 nee nee Ni 20,1 22,4 57,4 57,4 51 8,4 13,0 14,0 20,0 56,0 94,0 240,0 320,0 660,0 53,25 76,6 100,02 1,70 0,89 nee nee Zn 82,9 118,5 426,5 426,5 PCB (som 7) 37 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0053 0,0100 0,0196 0,00 0,0048 0,01 0,59 0,06 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 47 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 1,3 2,6 11,0 19,0 0,87 1,6 2,37 2,47 0,29 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 35,0 35,0 83,0 131,5 180,0 26,83 33,7 40,49 1,21 1,90 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem O3 Oostoever en civiel havengebied bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 6,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 23 14,0 14,0 18,5 20,0 28,0 29,6 33,4 50,2 59,0 21,42 24,5 27,54 0,47 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 74,7 216,2 361,7 361,7 Cd Co Cu 34 0,09 0,11 0,25 0,25 0,28 0,35 0,35 0,37 0,70 0,23 0,26 0,28 0,45 0,11 nee nee Cd 0,38 0,75 2,70 8, ,1 2,1 2,1 3,0 3,1 3,1 3,2 3,8 4,6 2,62 2,8 2,97 0,23 0,02 nee nee Co 6,2 14,5 78,8 78,8 38 2,8 3,5 6,1 10,0 19,5 24,6 42,6 61,5 110,0 13,25 17,9 22,45 1,24 0,69 nee nee Cu 22,4 30,2 106,3 106,3 Hg 34 0,04 0,04 0,05 0,08 0,10 0,15 0,29 0,64 1,10 0,10 0,16 0,21 1,55 0,17 nee nee Hg 0,11 0,62 3,58 26,83 Pb 36 9,1 9,1 12,3 27,5 58,5 75,0 165,0 215,0 1300,0 38,02 84,3 130,68 2,57 0,62 nee nee Pb 34,5 144,7 365,2 365,2 Mo 23 1,05 1,05 1,05 1,05 1,28 1,50 1,50 1,50 1,50 1,11 1,17 1,22 0,17 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 34 2,1 2,1 3,9 5,5 7,9 8,2 9,0 10,2 13,0 5,45 6,0 6,64 0,45 0,27 nee nee Ni 16,2 18,0 46,2 46, ,9 12,4 20,0 25,5 61,5 73,4 98,2 167,0 450,0 38,64 56,3 73,98 1,43 0,52 nee nee Zn 72,1 103,1 371,0 371,0 PCB (som 7) 23 0,0014 0,0048 0,0048 0,0048 0,0127 0,0190 0,0316 0,0466 0,2500 0,01 0,0206 0,03 2,48 0,37 nee nee PCB (som 7) 0,0048 0,0048 0,1192 0,2384 PAK 36 0,1 0,1 0,1 0,5 1,6 1,8 4,4 6,8 23,2 1,02 1,9 2,76 2,16 0,17 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 20,0 26,6 35,0 61,4 100,0 180,0 23,15 31,1 39,14 1,15 1,16 nee nee M.O. 45,3 45,3 119,2 1191,9 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

45 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 59 5,6 5,6 9,5 14,0 19,5 25,0 47,2 58,3 120,0 17,16 20,7 24,19 1,02 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 55,9 161,9 270,8 270,8 Cd Co Cu 114 0,06 0,06 0,07 0,16 0,28 0,28 0,28 0,35 0,50 0,17 0,18 0,19 0,59 0,14 nee nee Cd 0,35 0,70 2,49 7, ,8 1,0 1,0 2,0 2,1 2,1 3,0 4,4 8,9 1,80 2,0 2,26 0,67 0,06 nee nee Co 4,8 11,2 60,7 60, ,0 1,6 3,5 3,5 7,0 7,0 14,5 36,0 77,0 6,36 7,6 8,84 1,37 0,46 nee nee Cu 19,8 26,7 94,0 94,0 Hg 113 0,02 0,02 0,04 0,04 0,07 0,10 0,17 0,39 2,00 0,08 0,10 0,13 2,21 0,11 nee nee Hg 0,11 0,59 3,39 25,42 Pb 116 1,4 3,0 7,8 9,1 20,0 27,0 62,0 130,0 310,0 22,03 28,6 35,20 1,93 0,41 nee nee Pb 32,2 135,1 341,0 341,0 Mo 59 0,35 0,56 0,56 0,63 1,05 1,05 1,05 1,41 2,00 0,75 0,80 0,86 0,39 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 114 1,0 1,4 2,1 3,5 4,8 5,7 6,7 10,4 29,0 3,80 4,2 4,65 0,84 0,37 nee nee Ni 13,1 14,6 37,5 37, ,9 7,9 14,0 14,0 29,0 32,8 69,8 140,0 390,0 27,08 33,1 39,13 1,54 0,52 nee nee Zn 61,7 88,2 317,4 317,4 PCB (som 7) 60 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0041 0,0070 0,0100 0,00 0,0043 0,00 0,25 0,03 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 115 0,0 0,0 0,1 0,3 0,9 1,0 2,2 5,0 76,0 1,00 2,0 2,95 4,13 0,13 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 26,6 35,0 35,0 35,0 81,5 740,0 25,80 34,2 42,61 2,08 1,09 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem O5 Julianadorp bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 2,0 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 0,9 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 24 5,6 5,6 6,3 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 24,0 10,71 11,9 13,07 0,38 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 49,2 142,4 238,1 238,1 Cd Co Cu 35 0,06 0,06 0,25 0,25 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35 0,21 0,23 0,26 0,43 0,14 nee nee Cd 0,33 0,66 2,37 7, ,7 0,7 1,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,51 1,7 1,83 0,37 0,03 nee nee Co 4,3 10,0 54,2 54,2 35 2,1 2,1 4,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,35 5,8 6,22 0,35 0,07 nee nee Cu 18,6 25,1 88,4 88,4 Hg 35 0,02 0,02 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,06 0,07 0,07 0,43 0,03 nee nee Hg 0,10 0,57 3,31 24,84 Pb 35 2,1 2,1 9,1 9,1 14,0 14,0 14,0 14,0 17,0 8,29 9,2 10,13 0,46 0,04 nee nee Pb 31,1 130,7 329,9 329,9 Mo 24 0,56 0,56 0,63 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,86 0,92 0,97 0,23 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 35 0,7 0,9 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6,4 2,79 3,0 3,28 0,37 0,12 nee nee Ni 12,0 13,4 34,4 34,4 35 4,9 4,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 26,0 11,58 12,5 13,47 0,35 0,04 nee nee Zn 57,4 82,0 295,2 295,2 PCB (som 7) 24 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 n.v.t. 0,0040 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 35 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,27 0,4 0,44 1,09 0,03 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 35,0 35,0 35,0 35,0 16,86 18,8 20,74 0,48 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

46 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O6 Kooypunt bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 29 10,5 14,0 14,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,6 28,0 16,92 17,9 18,84 0,23 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 55,7 161,3 269,9 269,9 Cd Co Cu 108 0,06 0,06 0,07 0,07 0,25 0,25 0,35 0,35 0,80 0,14 0,15 0,17 0,85 0,13 nee nee Cd 0,35 0,69 2,47 7, ,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,3 2,54 2,7 2,93 0,30 0,02 nee nee Co 4,8 11,1 60,5 60, ,5 1,0 1,5 2,5 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,56 4,0 4,35 0,81 0,12 nee nee Cu 19,7 26,6 93,5 93,5 Hg 108 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10 1,40 0,07 0,08 0,10 1,55 0,02 nee nee Hg 0,11 0,59 3,38 25,38 Pb 108 0,7 1,5 2,4 4,0 12,3 13,0 13,0 16,7 22,0 6,27 6,9 7,58 0,77 0,05 nee nee Pb 32,1 134,7 339,9 339,9 Mo 29 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,23 1,28 1,34 0,18 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 108 0,5 1,5 2,5 3,5 5,0 5,0 6,3 8,4 20,0 3,64 4,0 4,30 0,68 0,28 nee nee Ni 13,1 14,6 37,4 37, ,5 3,7 6,0 11,5 20,0 20,0 25,0 35,9 51,0 12,62 13,8 15,06 0,71 0,13 nee nee Zn 61,4 87,7 315,8 315,8 PCB (som 7) 29 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0060 0,00 0,0041 0,00 0,09 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 60 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 1,8 5,8 0,27 0,4 0,57 2,12 0,05 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,7 7,0 7,0 7,0 20,0 20,0 35,0 35,0 71,0 12,96 14,4 15,81 0,82 0,45 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem O7 Binnenduinrand bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 1,5 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 0,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 21 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 n.v.t. 14,0 n.v.t. 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 46,2 133,9 223,9 223,9 Cd Co Cu 24 0,11 0,11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,23 0,24 0,20 0,07 nee nee Cd 0,32 0,65 2,32 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 n.v.t. 2,1 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Co 4,1 9,5 51,4 51,4 24 2,8 2,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,15 6,5 6,86 0,21 0,06 nee nee Cu 18,1 24,4 85,8 85,8 Hg 24 0,03 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,19 0,01 nee nee Hg 0,10 0,57 3,28 24,58 Pb 24 3,5 4,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 8,00 8,5 8,91 0,21 0,02 nee nee Pb 30,7 128,7 324,9 324,9 Mo 21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 24 1,4 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,10 3,3 3,43 0,20 0,09 nee nee Ni 11,5 12,9 33,0 33,0 24 8,4 9,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 13,04 13,9 14,85 0,25 0,02 nee nee Zn 55,5 79,3 285,3 285,3 PCB (som 7) 21 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 n.v.t. 0,0040 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 24 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,4 1,8 2,1 0,29 0,4 0,60 1,35 0,04 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,7 35,0 35,0 14,77 16,6 18,48 0,43 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

47 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O8 Landelijk gebied bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,0 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 21 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 13,92 14,3 14,65 0,09 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,6 166,6 278,7 278,7 Cd Co Cu 25 0,06 0,11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,34 0,35 0,22 0,24 0,25 0,27 0,11 nee nee Cd 0,34 0,68 2,43 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,1 7,4 2,12 2,4 2,77 0,48 0,02 nee nee Co 4,9 11,5 62,3 62,3 25 2,8 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 6,06 6,5 6,91 0,26 0,06 nee nee Cu 19,6 26,4 93,0 93,0 Hg 25 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,07 0,07 0,07 0,20 0,01 nee nee Hg 0,11 0,59 3,39 25,41 Pb 25 3,5 4,6 9,1 9,1 9,1 9,1 10,8 18,4 28,0 8,76 10,0 11,16 0,47 0,04 nee nee Pb 32,0 134,3 339,0 339,0 Mo 21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 2,10 1,05 1,12 1,19 0,22 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 25 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 7,5 9,3 22,0 3,69 4,7 5,73 0,84 0,25 nee nee Ni 13,4 14,9 38,3 38,3 25 8,4 9,5 14,0 14,0 16,0 21,4 25,4 51,8 58,0 15,46 18,7 21,89 0,67 0,17 nee nee Zn 61,6 88,1 317,0 317,0 PCB (som 7) 21 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 n.v.t. 0,0040 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 25 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,8 3,0 6,0 15,6 0,41 1,3 2,12 2,64 0,15 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 33,5 35,0 35,0 15,31 17,3 19,27 0,44 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem O9 Nieuwe Haven bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,9 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 22 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 25,0 13,86 14,5 15,14 0,16 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,6 166,8 279,1 279,1 Cd Co Cu 106 0,07 0,07 0,07 0,07 0,23 0,25 0,25 0,29 0,60 0,12 0,14 0,15 0,83 0,10 nee nee Cd 0,35 0,71 2,54 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,1 5,1 8,2 2,18 2,6 2,96 0,56 0,05 nee nee Co 4,9 11,5 62,3 62, ,5 1,0 1,5 3,0 7,0 7,0 7,0 11,5 160,0 3,68 5,6 7,55 2,77 0,14 nee nee Cu 20,2 27,3 96,1 96,1 Hg 106 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,19 0,35 2,10 0,10 0,12 0,15 1,83 0,08 nee nee Hg 0,11 0,59 3,41 25,61 Pb 106 1,0 1,5 3,5 7,0 9,1 11,0 20,0 37,8 120,0 8,64 10,6 12,58 1,49 0,12 nee nee Pb 32,6 136,7 345,0 345,0 Mo 22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 106 1,0 1,5 2,5 3,5 5,0 6,0 7,8 10,8 22,0 4,07 4,5 4,85 0,70 0,37 nee nee Ni 13,4 14,9 38,3 38, ,5 4,1 10,0 14,5 29,8 35,0 56,0 79,8 1000,0 21,65 33,9 46,08 2,90 0,29 nee nee Zn 63,1 90,2 324,6 324,6 PCB (som 7) 22 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0056 0,0089 0,0092 0,0300 0,00 0,0059 0,01 0,96 0,05 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 90 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,9 1,6 7,9 0,29 0,4 0,54 2,26 0,04 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 7,0 7,0 14,0 15,0 16,0 23,0 37,3 170,0 13,60 16,1 18,53 1,23 0,49 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde max. waarde wonen max. waarde industrie interventiewa arde bodem

48 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 48

49 Bijlage 5: Bodemfunctieklassenkaart Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 49

50 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 50

51

52 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 52

53 Bijlage 6: Deelgebiedenkaart Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 53

54 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 54

55

56 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 56

57 Bijlage 7: Waarnemingenkaarten Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 57

58 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 58

59

60 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 60

61

62 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 62

63 Bijlage 8: Ontgravingskaarten Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 63

64 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 64

65

66 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 66

67

68 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 68

69 Bijlage 9: Toepassingskaarten Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 69

70 Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 70

71

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Eenheid Ontwikkeling, Realisatie & Beheer, Cluster vergunningen Postbus 155 8300 AD EMMELOORD Contactpersoon Dhr. S.

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser Opdrachtgever Gemeente Losser Postbus 90 7580 AB LOSSER Contactpersoon Mevr. J. Venterink-Westenbroek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Mevr. K.C.W. Reezigt-Struijk

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Gegevens opdrachtgever Gemeente Borne Postbus 200 7620 AE BORNE Contactpersonen: dhr. D.A. Grijsen CSO Adviesbureau Gotlandstraat 26 7418 AZ Deventer Tel. 0570

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden In opdracht van Opgesteld door Gemeente Reusel-De Mierden SRE Milieudienst, afdeling Gemeenten Auteur F.

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,

Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode:

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus DP DEN HAAG

Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus DP DEN HAAG Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Contactpersonen: Mevr. A.S. Schreur Dhr. P. Middeldorp Opsteller CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Rivierenland

Nota bodembeheer Regio Rivierenland Nota bodembeheer Regio Rivierenland Gegevens opdrachtgever: Gezamelijke gemeenten Regio Rivierenland Postbus 137 4000 AC Tiel Contactpersoon: Dhr. Ph. Hoek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Regulierenring

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NieuwegeinX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NieuwegeinX Bodemkwaliteitskaart gemeente NieuwegeinX Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Afdeling Milieu Postbus 1 3420 AA NIEUWEGEIN Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V.

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Grondstromenbeleid Gemeente Renswoude. Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 Z / M. de Jong J.

Nota bodembeheer. Grondstromenbeleid Gemeente Renswoude. Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 Z / M. de Jong J. Grondstromenbeleid Gemeente Renswoude Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 Z-2014-12326/ 13191 opgesteld door beoordeeld door M. de Jong J. Hijzelendoorn akkoord INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem. Gemeente Ten Boer

Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem. Gemeente Ten Boer Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Ten Boer November 2010 Colofon: opdrachtgever: opdrachtnemer: gedelegeerd opdrachtgever: projectleider: auteurs:

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Bodemkwaliteitskaart

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Bodemkwaliteitskaart Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Bodemkwaliteitskaart Provincie Limburg 11 februari 2015 Conceptrapport 9Y3672-100-113 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Datum: 26 september 2011 Status: Definitief

Nota bodembeheer. Datum: 26 september 2011 Status: Definitief Nota bodembeheer Status: Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1 Inleiding...1 1.1 Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1 Reikwijdte...2 1.2.2 Beheergebied...4

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie